Whirlpool | BSNF 9752 OX | Setup and user guide | Whirlpool BSNF 9752 OX Brukerhåndboken

Whirlpool BSNF 9752 OX Brukerhåndboken
NO
DAGLIG
REFERANSE VEILEDNING
TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL
PRODUKT
For å motta lettere forståelig hjelp og støtte,
vennligst registrere produktet ditt på
www.whirlpool.eu/register
WWW
Du kan laste ned Sikkerhetsinstrukser og Bruk
og vedlikeholdsveiledningen ved å besøke vårt
nettsted docs.whirlpool.eu og følge instruksene
bakerst i dette heftet.
Før du bruker apparatet ditt, les nøye veiledningen for Helse og Sikkerhet.
PRODUKTBESKRIVELSE
APPARAT
2
3
4
8
9
10
11
12
13
14
16
6
7
1. Kontrollpanel
Kjøleseksjon
2. LED-belysning
3. Vifte
4. Viftens deksel
og område for
antibakterielt filter
5. Hyller
6. Flaskeholder
(utstyrsavhengig)
7. Osteboks + Lokk
(utstyrsavhengig)
8. Multi-flow
kaldluftområde
9. Sensordeksel
10. Fresh Zone 0° seksjon
(best for kjøtt og fisk)
11. Typeplate med
kommersielt navn
12. Frukt- og
grønnsaksskuff
13. Skuffskiller i kjøleskap
(utstyrsavhengig)
1
17
18
19
1
20
21
22
23
24
2
1.
2.
KONTROLLPANEL
1
2
3
4
5
6
7
3.
4.
5.
6.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
14. Sett for omhengsling av
dører
15. Dørskuffer
16. Eggholder
(utstyrsavhengig)
17. Halvbalkong for
små element
(utstyrsavhengig)
18. Flaskeskiller
(utstyrsavhengig)
19. Flaskehylle
20. Dørtetningslist
Fryserseksjon
20. Dørtetningslister
21. Quick ice / Eutektisk
22. Hyller
23. Midtre skuff: kjøligste
sone best for frysing av
fersk mat
24. Skuffskiller i fryser
(utstyrsavhengig)
25. Fryserskuffer
KJØLESKAPSTEMPERATUR knapp
KJØLESKAPETS TEMPERATURDISPLAY
(°C)
6TH SENSE FRESH CONTROL
FRYSERS TEMPERATURDISPLAY (°C)
FRYSERS TEMPERATURKNAPP
ALARMINDIKATOR ANTIBAKTERISK
FILTER
ALARMINDIKATOR STRØMBRUDD
ALARMINDIKATOR FUNKSJONSFEIL
ALARMINDIKATOR ÅPEN DØR
ON/STAND-BY knapp
FAST COOL knapp
FERIE knapp
TASTSPERRE knapp
FREEZE CONTROL knapp
FAST FREEZE-knapp
STOP ALARM-knapp
1
TILBEHØR
EGGSKUFF
OSTEBOKS
FLASKEHYLLE
FLASKESKILLER
SKUFFSKILLER I FRYSER
SKUFFSKILLER I KJØLESKAP
SEKSJON FOR QUICK ICE
EUTEKTISKE/QUICK ICE-SKUFFER
FØRSTE GANGS BRUK
STARTE APPARATET
Etter at apparatet er tilkoblet strømnettet, starter det
automatisk.
Vent i minst 4–6 timer før du legger matvarer i kjøleskapet og
i fryseren etter at du har satt i gang apparatet.
Når apparatet er koblet til strømnettet, tennes displayet og
DAGLIG BRUK
alle symbolene vises i ca 1 sekund. Standardinnstillingene
(fabrikkinnstillinger) for kjøleskapets lys.
Se Veiledningen for Bruk og Pleie for ytterligere detaljer
vedrørende funksjoner/ se siste side for informasjon om hvordan
få tak i Veiledningen for Bruk og Stell
FUNKSJONER
ON/STANDBY
For å sette produktet i Stand-by trykk og hold inne On/
Stand By-knappen i 3 sekunder. Alle indikatorene slås av
unntatt On/Standby-indikatoren.
Trykk igjen for å aktivere apparatet på nytt.
SMART DISPLAY
Denne tilleggsfunksjonen kan brukes til å spare energi. For
å aktivere Smart Display, trykk samtidig på knappene for
Kjøleskapstemperatur og Frysertemperatur i 3 sekund til du
hører et signal. Gjenta samme prosedyre for å deaktivere
denne funksjonen. Husk at denne funksjonen ikke kobler
apparatet fra strømforsyningen, men bare reduserer
strømforbruket for det utvendige displayet.
TEMPERATUR-INNSTILLING
KJØLESKAPSTEMPERATUR
For å regulere temperaturen i kjøleskapet, trykk på Fridge
°C-knappen. Kjøleskapstemperaturen kan reguleres innenfor
intervallet +2 °C og + 8 °C, som vist med lysdiodene for
kjøleskapstemperatur.
2
FRYSERENS TEMPERATUR
For å regulere temperaturen i fryseren, trykk på knappen
Freezer °C. Frysertemperaturen kan justeres mellom -16 °C og
-24 °C, som vist med lysdiodene for frysertemperatur.
VACATION (FERIE)
Denne funksjonen kan aktiveres for å redusere
energiforbruket til maskinen i en lengre periode. Før
funksjonen aktiveres må all lett fordervelig mat fjernes fra
kjøleskapsseksjonen. Pass på at døren er ordentlig igjen
ettersom kjøleskapet vil holde en passende temperatur for å
unngå at det oppstår ubehagelig lukt (+12 °C).
For å aktivere/deaktivere, trykk på Ferie mode-knappen. Når
funksjonen er aktivert, lyser det tilhørende symbolet.
Når settpunktet for temperaturen endres, deaktiveres denne
funksjonen automatisk.
Fryserseksjonen arbeider på riktig måte.
TASTELÅS
For å koble ut/inn tastene på betjeningspanelet trykker du
på Tastelås-knappen i 3 sekunder: varsellampen for Tastelås
tennes og du vil høre et akustisk signal.
NO
FREEZE CONTROL
Freeze Control er en avansert teknologi som reduserer
temperaturvariasjonene i hele fryserseksjonen til et
minimum, takket være et innovativt luftsystem som
arbeider fullstendig uavhengig i forhold til kjøleskapet.
Frysemerker reduseres med opptil 60% og maten beholder
sin opprinnelige kvalitet og farge.
Trykk ganske enkelt på knappen for FREEZE CONTROL for å
aktivere eller deaktivere funksjonen for Freeze Control.
Denne funksjonen arbeider på riktig måte innenfor et
definert temperaturintervall: mellom -22 °C og -24 °C.
Når funksjonen er innkoblet og temperaturen er stilt
inn til en temperatur som er varmere enn -22°C, stilles
temperaturen automatisk inn på -22°C slik at den er tilpasset
driftsintervallet.
Dersom funksjonen er innkoblet og brukeren endrer
temperaturen i fryseren, utenfor det aktuelle driftsintervallet,
vil funksjonen slå seg av automatisk.
Dersom Fast freezing er innkoblet, er funksjonen “Freeze
control” sperret inntil Fast Freezing funksjonen er slått av.
6TH SENSE FRESH CONTROL
Dette fungerer automatisk for å sikre optimale forhold for
å bevare maten. Ved endringer vil, 6th Sense Fresh Control
øyeblikkelig gjenopprette ideelle forhold. Resultatene er
utmerkede: friskheten ivaretas på best mulig måte i hele
kjøleskapsseksjonen opp til 4 ganger lenger.
FAST COOL
Bruk funksjonen for rask nedkjøling til å øke
nedkjølingskapasiteten i kjøleskapsseksjonen. Denne
funksjonen anbefales når en stor mengde matvarer legges
inn i kjøleseksjonen. Trykk på knappen for rask nedkjøling for
å aktivere denne funksjonen. Indikatoren for rask nedkjøling
slås på når det aktiveres. Funksjonen deaktiveres automatisk
etter 6 timer, eller den kan deaktiveres manuelt ved å trykke
på knappen for rask nedkjøling igjen.
HURTIGFRYSING
Det er anbefalt å bruke denne funksjonen når du plasserer
spesielt mye mat i fryseseksjonen, som skal fryses på en
gang. Ett døgn før du skal fryse ned fersk mat, trykker du på
Fast Freeze-knappen for å aktivere Fast Freeze-funksjonen.
Indikatoren for Fast Freeze slås på når den aktiveres. Etter
et døgn kan du legge matvarene som skal fryses inn i den
midterste fryseseksjonen. Funksjonen deaktiveres automatisk
etter 48 timer, eller den kan deaktiveres manuelt ved å trykke
på knappen for rask nedkjøling igjen.
FRESH ZONE 0°
Seksjonen Fresh Zone 0° garanterer driftstemperaturer fra
-2°C til 3°C avhengig av hvilken innstilling som er valgt for
kjøleskapstemperatur, som er ideell for å:
-- oppbevare kjøtt, fisk og delikat mat;
-- kjøle hurtig ned varm mat;
-- fryse ned ved lav temperatur (dette hindrer spredning av
mikroorganismer)
Du kan oppnå 0°C temperatur, under standard forhold, når
temperaturen i kjøleskapet er stilt inn på minste temperatur.
Husk at ved å endre kjøleskapstemperaturen endrer du også
temperaturen i Fresh Zone 0° seksjonen.
Husk at Fresh Zone 0° seksjonen er en mekanisk funksjon som
alltid er aktiv, den kan ikke slås av.
KJØLESKAPSLYS
Lyssystemet inne i kjøleseksjonen bruker lysdioder. Dette gir
et bedre lys samt meget lavt energiforbruk.
Hvis LED-lys system ikke virker, må du kontakte
serviceavdelingen for å få det skiftet.
Viktig: Lyset i kjøleseksjonen tennes når døren åpnes. Hvis
døren holdes åpen i mer enn 10 minutter, slås lyset automatisk
av.
VIFTE + ANTIBAKTERIELT FILTER
Viften forbedrer temperaturfordelingen inne i kjøleseksjonen,
slik at maten bevares bedre.
Dersom apparatet har en slik vifte, kan det utstyres med
antibakterielt filter.
Ta det ut av boksen i grønnsaksskuffen
og sett det inn i viftens deksel - som på
bildet.
Fremgangsmåten for skifte av filter står
på filteresken.
TABELL MED ALARMER
ALARMTYPE
Signal
Årsak
Alarm for åpen
dør
Varsellampen for åpen
dør fortsetter å lyse, den
akustiske alarmen aktiveres og
Alarmindikatoren blinker.
Temperaturdisplayet blinker (°C)
og alarmindikatoren fortsetter å
lyse.
Døren til kjøleskapet eller fryseren har Lukk døren, eller trykk på Stop Alarm for å
stått oppe i mer enn 2 minutter.
slå av den akustiske alarmen.
Temperaturalarm
Alarm for
antibakterisk
filter
Alarm for langt
strømbrudd
Funksjonsfeil
Den innvendige temperaturen er
ikke tilstrekkelig
Alarmindikatoren for antibakterisk Det antibakteriske filteret er ikke
filter tennes.
lenger effektivt.
Langt strømbrudd, kan føre til at
Ikonet for alarmen for langt
den innvendige temperaturen øker
strømbrudd fortsetter å lyse,
til 0 °C.
alarmindikatoren blinker
og temperaturdisplayet (°C)
blinker mens det viser makstemperaturen som ble nådd under
strømbruddet.
Bokstaven F blinker på displayet (°C). Produktfeil.
Løsning
Trykk på knappen Stop Alarm; den akustiske
alarmen opphører, temperaturdisplayet (°C)
blinker og alarmindikatoren vil bli værende
på helt til en temperatur på < -10°C er nådd.
Skift ut det antibakteriske filteret, trykk på
alarmknappen for å nullstille det.
Trykk på knappen Stop Alarm; den akustiske
alarmen opphører, temperaturdisplayet (°C)
blinker og alarmindikatoren vil bli værende
på helt til en temperatur < -10°C er nådd.
Ta kontakt med serviceavdelingen.
3
SLIK OPPBEVARER DU MAT
OG DRIKKEVARER
Forklaring
TEMPERERT SONE
Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt,
bokser, drikkevarer, egg, sauser, sylteagurk,
smør, syltetøy.
KJØLESONE
Anbefales for oppbevaring av ost, melk,
meieriprodukt, delikatesser, yoghurt.
KJØLIGSTE SONE
Anbefales for oppbevaring av fisk, kjøtt,
pålegg.
FRUKT- & GRØNNSAKSSKUFF
SKUFF I FRYSERSONEN
(MAKS. KJØLESONE) Anbefalt for å fryse
fersk/tilberedt mat.
SKUFFER I FRYSESEKSJON
Merk: Den Grå tonen på tegnforklaringen
samsvarer ikke med fargen på skuffene
KJØLESKAPSSEKSJON
Bruk beholdere av plast, metall,
aluminium og glass som kan
resirkuleres, og pakk inn maten i
plastfolie.
Bruk alltid lukkede beholdere til væske
og matvarer med sterk lukt eller smak
eller som lett trekker til seg lukt eller
smak.
Hvis du kun oppbevarer noen få
matvarer i kjøleskapet, anbefaler vi at
du bruker hyllene like over frukt- og
grønnsaksskuffen, siden dette er det
kaldeste området i seksjonen.
Matvarer som frigjør store mengder
etylengass og de som er følsomme
for denne type gasser, som frukt,
grønnsaker og salat, må alltid
oppbevares adskilt eller pakkes inn slik
at oppbevaringstiden ikke reduseres;
for eksempel må aldri tomater plasseres
sammen med kiwi eller kål.
Bruk en flaskeholder (gjelder kun
enkelte modeller) for å unngå at flasker
velter.
FRYSERSEKSJON
Fryseren er det ideelle stedet å
oppbevare frossen mat, for å lage
isbiter og for å fryse fersk mat i
fryserseksjonen.
Maksimalt antall kilogram med fersk
mat som kan fryses i løpet av 24 timer
er angitt på servicemerket (...kg/24h).
Dersom du har lite mat som skal
oppbevares i fryseren, anbefaler vi at du
bruker området midt i fryseren, dette er
det kaldeste området i fryseseksjonen.
Ikke plassere matvarene så tett sammen
at luften ikke kan sirkulere ordentlig.
PRODUKTKORT
WWW Produktkortet med informasjon om
energiforhold for apparatet kan lastes ned fra
hjemmesiden til Whirlpool docs.whirlpool.eu
TA KONTAKT MED VÅR ETTERSALGSSERVICE
Du finner våre kontaktdetaljer i
garantihåndboken. Når du kontakter vår
Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene
du finner på produktets typeskilt.
HVORDAN OPPNÅ BRUKS OG
VEDLIKEHOLDSVEILEDNINGEN
> WWW Last ned Bruk og
vedlikeholdsveiledningen fra vår
hjemmeside docs.whirlpool.eu (du kan
bruke denne QR-koden), for å spesifisere
produktets kommersielle kode.
> Alternativt, ta kontakt med vår Kundeservice.
4 0 0 010 8 83816
001
4
Trykket i Italia
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising