Whirlpool | BSNF 9752 OX | Use and care guide | Whirlpool BSNF 9752 OX Lietotāja rokasgrāmata

Whirlpool BSNF 9752 OX Lietotāja rokasgrāmata
Veselības un drošības, lietošanas un apkopes
un montāžas instrukcija
www.whirlpool.eu/register
latviski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
3.
lpp.
LV
LATVISKI
VESELĪBAS UN DROŠĪBAS, LIETOŠANAS UN
APKOPES un MONTĀŽAS INSTRUKCIJAS
Paldies, ka iegādājāties Whirlpool izstrādājumu.
Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību,
lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē www.whirlpool.eu/register
Rādītājs
Veselības un drošības instrukcija
IETEIKUMI DROŠĪBAI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
VIDES AIZSARDZĪBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Lietošanas un apkopes instrukcija
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
IERĪCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
VADĪBAS PANELIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
TEHNISKIE DATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DURVIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
LEDUSSKAPJA GAISMIŅA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PLAUKTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
VENTILATORS + ANTIBAKTERIĀLAIS FILTRS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
NESALDĒJOŠS LEDUSSKAPJA NODALĪJUMS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
SALDĒTAVAS NODALĪJUMS AR „NO FROST” TEHNOLOĢIJU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PIEDERUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
IERĪCES IZMANTOŠANA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
LIETOŠANA IKDIENĀ / FUNKCIJAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
IETEIKUMI PRODUKTU UZGLABĀŠANAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
IETEIKUMI IERĪCES NEIZMANTOŠANAS GADĪJUMĀ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
TĪRĪŠANA UN APKOPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
PROBLĒMU RISINĀŠANAS INSTRUKCIJA UN PĒCPĀRDOŠANAS SERVISS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
FUNKCIONĀLAS SKAŅAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
PROBLĒMU RISINĀŠANAS INSTRUKCIJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
PĒCPĀRDOŠANAS SERVISS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Montāžas instrukcija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3
Veselības un drošības instrukcija
DROŠĪBAS
NORĀDĪJUMI
SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
JŪSU UN CITU CILVĒKU
DROŠĪBA IR ĀRKĀRTĪGI
SVARĪGA.
Šī rokasgrāmata un pati ierīce
sniedz svarīgus drošības brīdinājumus, kas vienmēr jāizlasa
un jāievēro.
Šis ir drošības brīdinājuma
simbols.
Šis simbols brīdina par potenciāliem draudiem, kā rezultātā
jums vai citiem var rasties
ievainojumi vai iestāties nāve.
Visi drošības ziņojumi parādīsies pēc drošības brīdinājuma
simbola un vārdiem BRIESMAS vai BRĪDINĀJUMS. Šie
vārdi nozīmē:
briesmas
Norāda uz bīstamu situāciju,
kuru nenovēršot, radīsies
nopietni ievainojumi.
brīdinājums
Norāda uz bīstamu situāciju,
kuru nenovēršot, var rasties
nopietni ievainojumi.
Visi drošības brīdinājumi sniedz
konkrētu informāciju par
potenciālo risku un norāda, kā
4
mazināt savainojumu, bojājumu un elektriskās strāvas
trieciena risku, kas var rasties,
nepareizi lietojot ierīci. Rūpīgi
ievērojiet tālāk minētos norādījumus.
Neievērojot šos norādījumus,
pastāv iespējams risks.
Ražotājs neuzņemas atbildību
par jebkādiem bojājumiem, kas
radušies, neievērojot šo instrukciju.
Iepriekš minēto padomu un
brīdinājumu neievērošanas
gadījumā ražotājs neuzņemas
nekādu atbildību par cilvēku
vai dzīvnieku traumām un
mantas bojājumiem.
Saglabājiet šos norādījumus
turpmākām uzziņām.
Neuzglabājiet ierīcē sprāgstošas vielas, piemēram, aerosola
baloniņus, un nenovietojiet
benzīnu vai citus uzliesmojošus
materiālus tuvu tai.
Nododot šo ierīci metāllūžņos,
padariet to nelietojamu, nogriežot strāvas kabeli un izņemot durvis un plauktus (ja tādi
ir) tā, lai bērni nevar vienkārši
iekļūt iekšpusē un tikt iesprostoti.
Šī ierīce nesatur CFC. Dzesētāja
kontūrā ir R600a (ogļūdeņradis).
Ierīces ar izobutānu (R600a):
izobutāns ir dabīga gāze, kas
neietekmē apkārtējo vidi, bet ir
uzliesmojoša. Tāpēc pārliecinieties, vai dzesētāja kontūra
caurules nav bojātas. Iztukšojot
dzesētāja kontūru, īpaši uzmanīgi rīkojieties bojātu cauruļu
gadījumā.
C-pentānu izmanto kā pūšanas
vielu izolācijas putās, un tā ir
uzliesmojoša gāze.
brīdinājums
Nesabojājiet ierīces dzesēšanas
kontūra caurules.
brīdinājums
Lai paātrinātu atkausēšanu,
neizmantojiet mehāniskus,
elektriskus vai ķīmiskus līdzekļus, izņemot ražotāja ieteiktos.
brīdinājums
Nelietojiet un nenovietojiet
elektroierīces šīs ierīces nodalījumos, ja tās nav tieši atļāvis
ražotājs.
brīdinājums
Ledus gatavotāji un/vai ūdens
dozatori, kas nav tieši savienoti
ar ūdensapgādi, ir jāuzpilda
tikai ar dzeramo ūdeni.
LV
brīdinājums
Pārliecinieties, lai ventilācijas
lūkas ierīces korpusā vai iebūvētajā struktūrā nebūtu nosprostotas.
brīdinājums
Automātiskajiem ledus gatavotājiem un/vai ūdens dozatoriem jābūt savienotiem ar
ūdens padevi, kas piegādā tikai
dzeramo ūdeni ar spiedienu no
0,17 līdz 0,81 MPa (1,7 un
8,1 bāri).
Lai nodrošinātu nepieciešamo
ventilāciju, atstājiet brīvu vietu
abās pusēs ierīcei un virs tās.
Attālumam no ierīces aizmugures līdz sienai aiz tās jābūt
vismaz 50 mm.
Šī attāluma samazināšana
palielinās izstrādājuma elektrības patēriņu.
IZSTRĀDĀJUMA
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Šī ierīce ir paredzēta lietošanai
mājas apstākļos. Aizliegts
izmanto šo ierīci profesionāliem nolūkiem.
Ražotājs neuzņemas atbildību
par nepiemērotu lietošanu vai
nepareizu vadības elementu
iestatīšanu.
Ierīci nav paredzēts darbināt ar
ārēju taimeri vai atsevišķu
tālvadības sistēmu.
Neizmantojiet ierīci ārpus
telpām.
Šo ierīci ir paredzēts izmantot
sadzīvē un līdzīgos
apstākļos, piemēram:
– personāla virtuves zonā
veikalos, birojos un citās darba
vidēs;
– lauksamniecības mājās un
klientu izmantošanai hoteļos,
moteļos un citās dzīvojamā
tipa vidēs;
- “gulta un brokastis” tipa vidē;
- sabiedriskās ēdināšanas un
tamlīdzīgiem mērķiem (ne
mazumtirdzniecībā).
Ierīcē uzstādītā spuldzīte ir
īpaši paredzēta sadzīves tehnikai un nav piemērota izmantošanai kā gaismeklis telpu
izgaismošanai (EK Regula
244/2009).
Veicot ierīces montāžu,
pārliecinieties, vai visas četras
kājiņas ir stabilas un saskaras ar
grīdu, nepieciešamības gadījumā pieregulējiet tās un ar
līmeņrādi pārbaudiet ierīces
līmeņojumu.
Pirms ierīces ieslēgšanas pagaidiet vismaz divas stundas, lai
pārliecinātos, vai dzesēšanas
kontūrs darbojas efektīvi.
Pārliecinieties, vai ierīce nav
novietota blakus siltuma avotam.
UZSTĀDĪŠANA
ELEKTRISKIE BRĪDINĀJUMI
Ieslēdziet ierīci tikai tad, kad
montāža ir pabeigta.
Pārliecinieties, vai datu plāksnītē norādītais spriegums atbilst
jūsu mājas specifikācijām.
Uzstādīšanu un apkopi drīkst
veikt tikai kvalificēts tehniķis
atbilstoši ražotāja norādījumiem un vietējiem drošības
noteikumiem. Nelabojiet un
nemainiet ierīces detaļas, ja
vien tas nav tieši norādīts
lietotāja rokasgrāmatā.
Elektriskās strāvas diapazons
norādīts uz datu plāksnītes.
Saskaņā ar noteikumiem ierīce
ir jāsazemē.
Lai ierīces uzstādīšana atbilstu
spēkā esošiem drošības normatīviem, nepieciešams izmantot
daudzpolu slēdzi, kur minimālā
Izmantojiet aizsargcimdus
atstarpe starp kontaktiem ir 3
visos izsaiņošanas un montāžas mm.
darbos.
Ja elektrības vads ir bojāts,
Pirms ierīces uzstādīšanas tai
nomainiet to ar identisku vadu.
jābūt atvienotai no elektrotīkla. Elektrības vadu drīkst nomainīt
Pēc ierīces izsaiņošanas pārlie- tikai kvalificēts speciālists
cinieties, vai pārvadāšanas laikā saskaņā ar ražotāja norādījutā nav bojāta. Problēmu gadīmiem un spēkā esošajiem
jumā sazinieties ar izplatītāju
drošības noteikumiem. Sazinievai tuvāko pēcpārdošanas
ties ar autorizētu servisa centru.
servisu.
Pēc ierīces uzstādīšanas tās
Uzstādīšanas laikā sekojiet līdzi, elektriskās sistēmas detaļas
lai ierīce nebojātu barošanas
nedrīkst būt pieejamas.
kabeli.
Elektrības kabelim jābūt pietiekami garam, lai iebūvētu ierīci
Ierīces pārvietošana un uzstāvarētu ērti pievienot elektrotīkdīšana jāveic vismaz diviem
lam.
cilvēkiem.
Nelietojiet pagarinātāja vadus.
5
Nevelciet aiz ierīces elektroapgādes kabeļa.
Neizmantojiet elektriskos
sadalītājus, ja ierīce ir aprīkota
ar kontaktdakšu.
nātāju kontaktdakša, lai tajā
nomainītu drošinātājus, izmantojiet A.S.T.A. apstiprinātu
drošinātāju, kas ir derīgs BS
1362, un rīkojieties, kā norādīts
tālāk.
Ja ierīces kontaktdakša neder
rozetē, sazinieties ar kvalificētu
speciālistu.
PAREIZA LIETOŠANA
Nepieskarieties ierīcei ar mitrām ķermeņa daļām un nelietojiet to, ja jums ir basas kājas.
Nelietojiet ierīci, ja tai bojāts
strāvas kabelis vai kontaktdakša, ja ierīce nedarbojas pareizi
vai tā ir bojāta vai nomesta.
Neiegremdējiet strāvas kabeli
un kontaktdakšu ūdenī. Nenovietojiet strāvas kabeli uz
karstas virsmas.
Izmantojot strāvas noplūdes
automātslēdzi (SNA), izmantojiet tikai to modeli, kas apzī.
mēts ar
Ierīce ir piemērota izmantošanai vietās, kur temperatūra ir
turpmāk norādītajā amplitūdā
atbilstoši klimata klasei, kas
norādīta uz datu plāksnītes.
Ierīce var darboties nepareizi,
ja tā ir ilgstoši atstāta vidē,
kuras temperatūra ir ārpus
norādītā diapazona.
Klimata klases vides temp. (°C)
SN no 10 līdz 32
N no 16 līdz 32
ST no 16 līdz 38
T no 16 līdz 43
1. Noņemt drošinātāja vāciņu
(A) un drošinātāju (B).
2. Ievietojiet jauno 13A drošinātāju vāciņā.
3. Abus ievietojiet kontaktdakšā.
Svarīgi!
Nomainot drošinātāju, drošinātāja vāciņš atkal jāuzliek un, ja
tas ir pazaudēts, kontaktdakšu
drīkst lietot tikai tad, kad ir
uzlikts pareizs nomaiņas drošinātāja vāciņš.
Pareizais izvietojums ir norādīts
ar krāsainu ieliktni vai krāsu,
kas uzspiesta ar vārdiem uz
spraudņa pamatnes.
Nomaiņai paredzētos drošinātāju vāciņus var iegādāties
vietējā elektropreču veikalā.
Tikai Īrijas Republikā
Bieži tiek izmantota informācija, kas sniegta attiecībā uz
Lielbritāniju, tomēr tiek izmantots arī trešais kontaktdakšas
un rozetes veids — 2 kontaktu
sānu zemējuma tips.
PIESLĒGUMS ELEKTROTĪKLAM TIKAI LIELBRITĀNIJĀ UN
ĪRIJĀ
Rozetes izeja / kontaktdakša
(derīgs abām valstīm)
Drošinātāju nomaiņa.
Ja uzstādītais spraudnis nav
Ja šīs ierīces elektrotīkla pieva- piemērots jūsu ligzdai, lūdzu,
dam ir BS 1363A 13 amp droši- sazinieties ar pēcpārdošanas
6
servisu, lai saņemtu papildu
norādījumus. Lūdzu, nemēģiniet pašrocīgi nomainīt kontaktdakšu. Šī procedūra ir
jāveic kvalificētam speciālistam
saskaņā ar ražotāja norādījumiem un spēkā esošajiem
standarta drošības normatīviem.
Ledusskapja nodalījumu izmantojiet tikai svaigas pārtikas
uzglabāšanai, bet saldētavas
nodalījumu — tikai saldētas
pārtikas uzglabāšanai, svaigas
pārtikas saldēšanai un ledus
kubiņu gatavošanai.
Izvairieties no neietītas pārtikas
uzglabāšanas tiešā saskarē ar
ledusskapja vai saldētavas
nodalījumu iekšējām virsmām.
Ierīcēs var būt īpaši nodalījumi
pārtikas produktu uzglabāšanai.
Ja konkrētā izstrādājuma
bukletā nav norādīts citādi, tos
var izņemt, saglabājot līdzvērtīgu sniegumu.
Nenorijiet ledus paku saturu
(nav toksisks; dažos modeļos).
Neēdiet ledus kubiņus vai ledu
uz kociņiem tūlīt pēc izņemšanas no saldētavas, jo tādējādi
var gūt apsaldējumus.
Izstrādājumiem, kuriem ir
paredzēts izmantot gaisa filtru
pieejama ventilatora pārsega
iekšpusē, filtram vienmēr
jāatrodas vietā, kad darbojas
ledusskapis.
Saldētavas nodalījumā neglabājiet stikla konteinerus ar
šķidrumiem, jo tie var saplīst.
Nenosprostojiet ventilatoru (ja
LV
pieejams) ar pārtikas precēm.
Pēc pārtikas novietošanas
pārbaudiet, vai nodalījumu, it
īpaši saldētavas, durtiņas
aizveras pareizi.
Bojāts grozs pēc iespējas drīzāk
jānomaina.
BĒRNU DROŠĪBA
Ļoti maziem (0–3 gadi) un
maziem bērniem (3–8 gadi)
jāatrodas drošā attālumā no
ierīces, ja vien tie netiek nepār-
traukti uzraudzīti.
Bērni no 8 gadu vecuma un
personas ar fiziskiem, jušanas
vai garīgiem traucējumiem vai
bez pieredzes un zināšanām
var lietot šo ierīci, ja tās tiek
uzraudzītas vai instruētas par
ierīces drošu lietošanu un
izprot ar to saistītos riskus.
Neļaujiet bērniem spēlēties ar
ierīci. Bērni bez pieaugušo
uzraudzības nedrīkst veikt
tīrīšanu un ierīces apkopi.
Iespējami bīstamus iesaiņojuma materiālus (plastmasas
maisiņus, polistirolu u.c.) glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
TĪRĪŠANA
UN APKOPE
Pirms ierīces tīrīšanas un apkopes tai jābūt atvienotai no
elektrotīkla.
Nekad nelietojiet tvaika tīrīšanas iekārtu
VIDES
AIZSARDZĪBA
Iepakojuma materiālu
utilizācija
Mājsaimniecības ierīču
utilizācija
Iepakojuma materiāls ir 100 %
pārstrādājams un tiek apzīmēts
ar otrreizējās pārstrādes
simbolu:
Šī ierīce ir izgatavota no
pārstrādājamiem un atkārtoti
izmantojamiem materiāliem.
Utilizējiet to saskaņā ar
vietējiem atkritumu
apsaimniekošanas
noteikumiem.
Tādēļ dažādas iepakojuma
daļas jāutilizē atbildīgi un
saskaņā ar vietējiem atkritumu
apsaimniekošanas
noteikumiem.
Plašāku informāciju par lietotu
mājsaimniecības ierīču
apstrādi, atjaunošanu un
pārstrādi var iegūt vietējās
kompetentajās iestādēs, pie
atkritumu savākšanas
pakalpojumu sniedzējiem vai
veikalā, kur ierīci iegādājāties.
Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar
Eiropas Direktīvu 2012/19/ES
par elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumiem (EEIA).
Nodrošinot pareizu
izstrādājuma izmešanu,
palīdzēsit novērst iespējamu
negatīvo ietekmi uz dabu un
cilvēku veselību, ko var izraisīt
nepareiza šīs ierīces utilizācija.
Šis simbols uz
izstrādājuma vai
komplektācijā
iekļautajiem dokumentiem
norāda, ka šo ierīci nevar
izmest sadzīves atkritumos, bet
tā ir jānodod pārstrādei
7
elektrisko un elektronisko
ierīču savākšanas centrā.
ieteikumi enerģijas
taupīšanai
Uzstādiet ierīci sausā un labi
vēdināmā vietā, pietiekami tālu
no jebkura siltuma avota
(piemēram, radiatora vai plīts)
un vietā, kur tā nav pakļauta
saules staru tiešai iedarbībai. Ja
nepieciešams, izmantojiet
izolējošu plāksni.
Lai nodrošinātu atbilstošu
vēdināšanu, izpildiet
uzstādīšanas norādījumus.
Nepietiekama ventilācija
izstrādājuma aizmugurē
palielina enerģijas patēriņu un
samazina dzesēšanas
efektivitāti.
Ierīces iekšējo temperatūru var
ietekmēt vides temperatūra,
durvju atvēršanas biežums un
ierīces atrašanās vieta. Iestatot
temperatūru, jāņem vērā šie
faktori.
Samaziniet līdz minimālam
durvju atvērumam.
Atkausējot sasaldētu pārtiku,
ievietojiet to ledusskapī.
Sasaldēto produktu zemā
temperatūra atdzesē pārtiku
ledusskapī.
Siltiem ēdieniem un
dzērieniem pirms ievietošanas
ierīcē ļaujiet atdzist.
Plauktu novietojums
ledusskapī neietekmē
energoefektivitāti. Produkti
jānovieto plauktos tā, lai
nodrošinātu pareizu gaisa
cirkulāciju (pārtika nedrīkst
savstarpēji saskarties, turklāt
jāsaglabā atstatums starp
pārtiku un aizmugurējo sienu).
Saldētas pārtikas uzglabāšanas
vietu var palielināt izņemot
grozus un sarmas apturēšanas
plauktu (ja tāds ir), saglabājot
līdzvērtīgu enerģijas patēriņu.
Augstas enerģijas klases
izstrādājumiem ir ļoti efektīvi
motori, kuri darbojas ilgāk un
kuriem ir zems enerģijas
patēriņš. Neraizējieties, ja
dzinējs turpina darboties ilgāk.
PAZIŅOJUMS
PAR ATBILSTĪBU
Šī ierīce ir paredzēta pārtikas
produktu uzglabāšanai un
ražota saskaņā ar Regulu (CE)
Nr. 1935/2004.
8
Šī ierīce ir izstrādāta, ražota un
pārdota saskaņā ar
– drošības noteikumiem, kas
uzskaitīti „Zemsprieguma”
direktīvā 2006/95/CE (kas
aizstāj 73/23/CEE un sekojošos
grozījumus);
– „EMC” direktīvas 2004/108/EK
aizsardzības prasībām.
Ierīces elektrisko drošību var
garantēt tikai tad, ja tā ir pareizi
pievienota apstiprinātai
zemējuma sistēmai.
LV
Lietošanas un apkopes instrukcija
IZSTRĀDĀJUMA
APRAKSTS
IERĪCE
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
6
7
25
15
17
18
19
1
20
21
22
16
23
24
1. Vadības panelis
Ledusskapja nodalījums
2. LED apgaismojums
3. Ventilators
4. Ventilatora pārsegs un
antibakteriālā filtra zona
5. Plaukti
6. Pudeļu statīvs
7. Siera trauks + vāks
8. Daudzplūsmu aukstā gaisa
zona
9. Sensora pārsegs
10. Dzesētāja nodalījums
(piemērotākā vieta gaļai un zivīm)
11. Datu plāksnīte ar rūpniecisko
nosaukumu
12. Augļu un dārzeņu atvilktne
13. Ledusskapja atvilktņu
atdalītājs
14. Komplekts durvju atvēršanas
virziena maiņai
15. Durvju plaukti
16. Olu trauks
17. Sānu plaukts nelieliem
priekšmetiem
18. Pudeļu atdalītājs
19. Pudeļu plaukts
20. Durvju blīvējums
Saldētavas nodalījums
20. Durvju blīvējums
21. Nodalījums ledus gabaliņu
gatavošanai / etētika
22. Plaukti
23. Vidējā atvilktne: vēsākā zona,
kas vislabākā piemērota svaigas
pārtikas sasaldēšanai
24. Saldētavas atvilktņu atdalītājs
25. Saldētavas nodalījumi
9
VADĪBAS PANELIS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
TEHNISKIE DATI
1. LEDUSSKAPJA NODALĪJUMA
TEMPERATŪRAS poga
2. LEDUSSKAPJA NODALĪJUMA
TEMPERATŪRAS DISPLEJS (°C)
3. 6. PRĀTA SVAIGUMA KONTROLE
4. SALDĒTAVAS NODALĪJUMA
TEMPERATŪRAS DISPLEJS (°C)
5. SALDĒTAVAS NODALĪJUMA
TEMPERATŪRAS poga
6. ANTIBAKTERIĀLĀ FILTRA
TRAUKSMES indikators
7. ELEKTROPADEVES PĀRRĀVUMA
TRAUKSMES indikators
8. DARBĪBAS TRAUCĒJUMU
TRAUKSMES indikators
9. ATVĒRTU DURVJU TRAUKSMES
indikators
10. IESLĒGŠANAS/GAIDLAIKA režīma
poga
11. ĀTRĀS DZESĒŠANAS poga
12. ATVAĻINĀJUMA REŽĪMA poga
13. TAUSTIŅU BLOĶĒŠANAS poga
14. SALDĒŠANAS KONTROLES poga
15. ĀTRĀS SALDĒŠANAS poga
16. TRAUKSMES IZSLĒGŠANAS poga
Izstrādājuma izmēri
Augstums
2010
mm
Platums
595
mm
Dziļums
655
mm
Ledusskapja neto tilpums (l)
252
L
Saldētavas neto tilpums (l)
94
L
Atkausēšanas sistēma
Ledusskapis
Automātisks
Saldētava
Automātisks
Sagatavošanās laiks (h)
22
h
Saldēšanas jauda (kg/24h)
15,5
Kg/24h
Enerģijas patēriņš (kwh/24h)
0.68
Enerģijas patēriņš
(kwh/24h)
Trokšņa līmenis (dba)
42
trokšņa līmenis (dba)
Enerģijas klase
A++
10
LV
DURVIS
DURVJU atvēršanas virziena maiņa
Piezīme: Durvju atvēršanas virzienu var mainīt. Ja šo
darbību veic pēcpārdošanas apkalpošanas centrs, uz
to neattiecas garantija.
Durvju atvēršanas virzienu ieteicams mainīt divām
personām.
Sekojiet norādījumiem Montāžas instrukcijā.
LEDUSSKAPJA APGAISMOJUMS
Gaismas sistēma ledusskapja nodalījumā izmanto
LED spuldzītes, kas nodrošina labāku
apgaismojumu, kā arī
ļoti zemu enerģjas patēriņu.
Ja LED gaismas sistēma nedarbojas, lūdzu,
sazinieties ar apkopes centru, lai to nomainītu.
Svarīgi! Ledusskapja apgaismojums ieslēdzas, kad
ledusskapja durvis tiek atvērtas. Ja durvis ir atvērtas
ilgāk par 10 minūtēm, gaisma automātiski izslēgsies.
PLAUKTI
Visi plaukti, nolaižamās malas un izvelkamie grozi ir
izņemami.
VENTILATORS + ANTIBAKTERIĀLAIS FILTRS
Ventilators uzlabo temperatūras izplatīšanu
ledusskapja iekšpusē, tādējādi nodrošinot produktu
ilgāku uzglabāšanu.
Piezīme: Nenosprostojiet gaisa ieplūdes zonu ar
pārtikas produktiem.
Ja ierīcei ir ventilators, to var aprīkot arī ar
antibakteriālo filtru.
Izņemiet to no kastītes, kas
ievietota augļu un dārzeņu
nodalījumā, un ievietojiet
ventilatora korpusā, kā parādīts
attēlā.
Instrukcija kādā kārtība jāveic
nomaiņa, pievienota filtra kastītē.
LEDUSSKAPJA NODALĪJUMS AR
„NO FROST” TEHNOLOĢIJU
Ledusskapja nodalījuma atkausēšana notiek
automātiski.
Atkausēšanas ūdens tiek automātiski aizvadīts uz
drenāžas atveri un savākts konteinerā, kur tas
iztvaiko.
11
SALDĒTAVAS NODALĪJUMS AR
„NO FROST” TEHNOLOĢIJU
Saldētavas ar „No frost” tehnoloģiju nodrošina vēsa
gaisa cirkulāciju apkārt uzglabāšanas zonām un
novērš ledus veidošanos, tādējādi pilnībā izslēdzot
nepieciešamību atkausēt.
Saldētie produkti nepielīp pie sienām, marķējums
paliek salasāms, un uzglabāšanas telpa saglabājas
glīta un tīra.
PIEDERUMI
OLU TRAUKS
SIERA TRAUKS
PUDEĻU STATĪVS
PUDEĻU ATDALĪTĀJS
SALDĒTAVAS ATVILKTŅU
ATDALĪTĀJS
LEDUSSKAPJA ATVILKTŅU
ATDALĪTĀJS
NODALĪJUMS ĀTRAI LEDUS
GATAVOŠANAI
ETĒTIKA / ĀTRĀS LEDUS
GATAVOŠANAS TRAUKS
12
LV
KĀ LIETOT
IERĪCI
PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE
KĀ IEDARBINĀT IERĪCI
Kad ierīce pievienota elektrības padevei, tā ieslēdzas
automātiski.
4–6 stundas pēc ierīces ieslēgšanas neievietojiet
ierīcē nekādus pārtikas produktus.
TEMPERATŪRAS IESTATĪŠANA
Ierīce rūpnīcā parasti tiek iestatīta uz ieteicamo
vidējo temperatūru.
Lai uzzinātu informāciju par temperatūras
iestatīšanu, skatiet Ikdienas lietošanas instrukciju.
Kad ierīce tiek pievienota elektrības padevei,
displejs tiek izgaismots un aptuveni uz vienu
sekundi tajā parādās visas ikonas. Izgaismojas
ledusskapja nodalījuma iestatījumu noklusējuma
(rūpnīcas) vērtības.
Piezīme: Šie uzstādījumi norāda uz vidējo
temperatūru visā ledusskapī
UZSTĀDĪŠANA
VIENAS IERĪCES MONTĀŽA
Lai nodrošinātu nepieciešamo ventilāciju, atstājiet
brīvu vietu abās pusēs ierīcei un virs tās.
Attālumam no ierīces aizmugures līdz sienai aiz tās
jābūt vismaz 50 mm.
Šī attāluma samazināšana palielinās izstrādājuma
elektrības patēriņu.
ATDALĪTĀJU MONTĀŽA
Novietojiet atdalītājus uz kondensatora augšējās un
apakšējās daļas (kā attēlā) ierīces aizmugurē.
50mm
50mm
13
LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
KĀ PALIELINĀT SALDĒTAVAS UZGLABĀŠANAS
APJOMU
• ja izņemsit grozus, varēsiet uzglabāt lielus
produktus.
• novietojiet produktus tieši uz saldētavas
plauktiem.
• atbrīvojieties no citiem izņemamiem piederumiem.
• Nenosprostojiet gaisa izplūdes zonu (izstrādājuma
iekšpusē, aizmugurējās sienas apakšā) ar pārtikas
produktiem.
• Visi plaukti un izvelkamie grozi ir izņemami.
• Ierīces iekšējo temperatūru var ietekmēt vides
temperatūra, durvju atvēršanas biežums un ierīces
atrašanās vieta. Šie faktori jāņem vērā, iestatot
temperatūru.
• Ierīces piederumi nav mazgājami trauku
mazgājamā mašīnā, ja vien nav norādīts citādi.
FUNKCIJAS
IESLĒGTS/
GAIDSTĀVES REŽĪMS
Šī funkcija iestata ledusskapi ieslēgtā/
gaidlaika režīmā. Lai izstrādājumu
iestatītu gaidlaika režīmā, nospiediet
ieslēgšanas/gaidlaika pogu un
turiet to 3 sekundes.
Izslēdzas visi indikatori, izņemot
ieslēgšanas/gaidlaika ikonu, lai
parādītu, ka ierīces ir gaidlaika režīmā.
Kad ierīce ir gaidlaika režīma,
gaisma ledusskapja nodalījuma
iekšpusē nedarbojas.
Atcerieties, ka šī darbība neatvieno
ierīci no
elektrības padeves.
Lai atkal ieslēgtu ierīci, nospiediet
ieslēgšanas/gaidlaika režīma pogu un
turiet to 3 sekundes.
SMART DISPLEJS
Šo funkciju var izmantot enerģijas
taupības nolūkā. Lūdzu, sekojiet
norādījumiem Ikdienas lietošanas
instrukcijā, lai ieslēgtu/izslēgtu
funkciju.
Pēc tam, kad gudrais displejs ir
ieslēgts, izslēdzas viss displejs izņemot
6th Sense svaiguma kontroles
funkcijas indikatoru. Lai regulētu
temperatūru vai izmantotu citas
funkcijas, nepieciešams aktivizēt
displeju, nospiežot jebkuru pogu.
Ja 15 sekundes netiek veikta neviena
darbība, displejs atkal izslēdzas un
tikai „6th Sense” ikona paliek redzama.
Atkal ir redzams parastais displejs. Pēc
elektropadeves pārrāvuma gudrais
displejs tiek automātiski izslēgts.
Atcerieties, ka šī funkcija neatvieno
ierīci no elektropadeves, bet tikai
samazina ārējā ekrāna patērētās
enerģijas daudzumu.
Piezīme. Norādītais ierīces enerģijas
patēriņš atbilst ledusskapja
izmantošanai, kad Ekonomiskā nakts
funkcija ir izslēgta.
14
LV
6TH SENSE FRESH
CONTROL
Šī funkcija darbojas automātiski, lai
nodrošinātu optimālus apstākļus
ilgākai produktu uzglabāšanai. Ja
radušās izmaiņas temperatūrā, 6th
Sense svaiguma kontrole nekavējoties
atjauno ideālos apstākļus.
Rezultāts ir izcils —
svaigums visā ledusskapī saglabājas
pat 4 reizes ilgāk.
ĀTRĀ DZESĒŠANA
Šīs funkcijas izmantošana ir ieteicama,
kad ledusskapja nodalījumā ievietots
ļoti liels daudzums pārtikas produktu.
Ar Ātrās dzesēšanas funkciju iespējams
palielināt ledusskapja nodalījuma
dzesēšanas jaudu.
Uzmanību!
• Nav savienojams ar Atvaļinājuma
funkciju
Lai garantētu optimālu sniegumu,
Atvaļinājuma un Ātrās dzesēšanas
funkcijas nav iespējams lietot
vienlaicīgi. Tieši tādēļ, ja Atvaļinājuma
funkcija bijusi ieslēgta, tā vispirms
jāizslēdz, lai varētu ieslēgt Ātrās
dzesēšanas funkciju (un otrādi).
ĀTRĀ
SALDĒŠANA
Šīs funkcijas izmantošana ir ieteicama,
kad saldētavas nodalījumā ievietots
ļoti liels daudzums pārtikas produktu,
kas paredzēti saldēšanai. 24 stundas
pirms svaigas pārtikas sasaldēšana
nospiediet saldētavas pogu, lai
aktivizētu Ātrās saldēšanas funkciju.
Kad tā ir aktivizēta, ātrās saldēšanas
indikators
iedegas. Pēc 24 stundām ievietojiet
saldējamo pārtiku saldēšanas zonas
vidū vai saldēšanas nodalījumā.
Funkcija automātiski izslēdzas pēc 48
stundām, taču to iespējams izslēgt arī
manuāli, atkārtoti nospiežot ātrās
saldēšanas pogu.
ATVAĻINĀJUMA
FUNKCIJA
Šo funkciju varat ieslēgt, lai
samazinātu iierīces enerģijas
patēriņu ilgākā laika periodā.
Pirms šīs funkcijas ieslēgšanas
izņemiet no ledusskapja visus
produktus, kas ātri bojājas, un
pārliecinieties, ka durvis ir rūpīgi
aizvērtas — ledusskapis uzturēs
piemērotu temperatūru, lai izvairītos
no nepatīkamu smaku rašanās
(+12°C).
Lai ieslēgtu/izslēgtu Atvaļinājuma
funkciju, nospiediet Atvaļinājuma
režīma pogu. Kad funkcija ir ieslēgta,
iedegas attiecīgā ikona.
Mainot temperatūras iestatījumus,
funkcija tiks automātiski izslēgta.
Saldētavas nodalījums darbojas
pienācīgi.
Uzmanību!
• Nav savienojams ar Ātrās
dzesēšanas funkciju
Lai garantētu optimālu sniegumu,
Atvaļinājuma un Ātrās dzesēšanas
funkcijas nav iespējams lietot
vienlaicīgi.
Tieši tādēļ, ja Ātrās dzesēšanas
funkcija bijusi ieslēgta, tā vispirms
jāizslēdz, lai varētu ieslēgt
Atvaļinājuma funkciju (un otrādi).
15
TAUSTIŅU
BLOĶĒŠANA
Šī funkcija pasargā no nejaušas
iestatījumu izmainīšanas vai ierīces
izslēgšanas.
Lai bloķētu taustiņus, nospiediet
taustiņu bloķēšanas pogu un turiet to
3 sekundes, līdz uz displeja parādās
taustiņu bloķēšanas indikators un ar
skaņas signālu tiek apstiprināta
funkcijas izvēle. Pēc 3 sekundēm
taustiņu bloķēšanas indikators
izdziest.
Kad tas ir ieslēgts, nospiežot citas
pogas (izņemot taustiņu bloķēšanas
pogu), tiek ieslēgts skaņas signāls un
uz displeja sāk mirgot taustiņu
bloķēšanas indikators.
Jebkuru trauksmes signālu iespējams
izslēgt arī tad, kad ieslēgta Taustiņu
bloķēšanas funkcija.
Lai atbloķētu taustiņus, atkārtojiet šo
darbību vēlreiz, līdz displejā parādās
taustiņu bloķēšanas indikators, un
skaņas signāls apstiprina, ka funkcija ir
izslēgta. Pēc 1 sekundes indikators
izdziest.
SALDĒŠANAS
KONTROLE
Saldēšanas kontrole ir uzlabota
tehnoloģija, kas, pateicoties no
ledusskapja neatkarīgas vēdināšanas
sistēmai, samazina temperatūras
svārstības visā saldētavas nodalījumā
līdz minimumam. Iespēja sabojāt
pārtiku, to pārāk daudz sasaldējot,
samazināta līdz 60%, un pārtika
saglabā savu sākotnējo kvalitāti un
krāsu.
Lai ieslēgtu/izslēgtu Saldēšanas
kontroles funkciju, nospiediet
SALDĒŠANAS KONTROLES pogu.
Funkcija darbojas noteiktā
temperatūras amplitūdā: no -22°C līdz
-24°C. Kad funkcija ir ieslēgta un
pašreizējā temperatūra iestatīta virs
-22°C, temperatūra automātiski tiek
iestatīta uz -22°C, lai tādejādi iekļautos
darba amplitūdā.
Ja funkcija ir ieslēgta un lietotājs
izmaina saldētavas temperatūru ārpus
atļautās amplitūdas, funkcija tiek
automātiski izslēgta.
Ja Ātrā saldēšana ir ieslēgta,
Saldēšanas kontroles funkcija tiek
bloķēta līdz brīdim, kad Ātrās
saldēšanas funkcija tiek izslēgta.
ELEKTROPADEVES
PĀRRĀVUMA
TRAUKSME
Ierīce ir iestatīta tā, lai elektropadeves
pārrāvuma gadījumā automātiski
parādītu saldētavas nodalījuma
temperatūru, tiklīdz atsākta
elektropadeve. Ja saldētavas
nodalījuma temperatūra pakāpusies
virs saldēšanas līmeņa, iedegas
elektropadeves pārrāvuma ikona,
mirgo trauksmes indikators, un tiek
atskaņots skaņas signāls, kad
elektrības padeve ir atjaunota. Lai
atiestatītu trauksmi, vienu reizi
nospiediet trauksmes atiestatīšanas
pogu.
Ja tiek atskaņots elektropadeves
pārrāvuma trauksmes signāls,
ieteicams rīkoties šādi:
• Ja saldētavā esošie pārtikas produkti
nav sasaluši, bet vēl arvien ir vēsi, visi
produkti no saldētavas ir jāpārvieto uz
ledusskapja nodalījumu un jāapēd 24
stundu laikā.
• Ja saldētavā esošie produkti ir
sasaluši, tas norāda, ka tie ir bijuši
atkusuši un pēc elektropadeves
atjaunošanas ir atkal sasaluši — to
garša, kvalitāte un uzturvērtība ir
samazināta un to ēšana var būt
bīstama. Šādu pārtiku labāk neēst,
ieteicams visu saldētavas saturu
izmest.
Elektropadeves pārrāvuma trauksme
radīta, lai sniegtu informāciju par
saldētavā esošo pārtikas produktu
kvalitāti elektropadeves pārrāvuma
gadījumā.
Šī sistēma negarantē ēdiena kvalitāti
vai drošību, un patērētājiem ieteicams
pašiem izvērtēt saldētavas un
ledusskapja nodalījumos esošo
pārtikas produktu kvalitāti.
16
LV
Signāls atskan brīžos, kad
• Pēc ilgāka pārtraukuma ierīce atkal tiek
pievienota elektropadevei.
• Saldētavas nodalījuma temperatūra ir
pārāk augsta
• Saldētavā ievietoto produktu
daudzums pārsniedz atļauto daudzumu,
kas norādīts datu plāksnītē.
• Saldētavas durvis ir bijušas atvērtas
pārāk ilgu laiku.
• Lai izslēgtu trauksmes signālu, vienu
reizi nospiediet trauksmes signāla
pārtraukšanas pogu.
• Trauksmes indikators automātiski
izslēdzas, tiklīdz saldētavas nodalījuma
temperatūra atkal ir zem -10°C.
ATVĒRTU DURVJU
BRĪDINĀJUMS
Atvērtu durvju brīdinājums tiek
aktivizēts, ja durvis bijušas atvērtas
ilgāk par 2 minūtēm.
Aizveriet durvis vai nospiediet
brīdinājuma signāla apturēšanas
pogu, lai izslēgtu skaņas signālu.
NODALĪJUMS LEDUS
GABALIŅU
GATAVOŠANAI
KĀ PAGATAVOT LEDUS KUBICIŅUS
24 stundas pirms Ātrās ledus
gatavošanas funkcijas izmantošanas
ievietojiet ledus traukus saldētavā, lai
tie atdziest. Lai sasniegtu labāko
rezultātu, ledus traukus ieteicams
pastāvīgi turēt saldētavā, kur
temperatūra ir vismaz -18°C.
Izņemiet ātrās ledus gatavošanas
traukus, velkot tos savā virzienā.
Uzlieciet atpakaļ vāku un ievietojiet
trauku atpakaļ noteiktajās vietās
saldētavas augšējā atvilktnē.
Izvairieties no ūdens izliešanas.
Noņemiet vāku un piepildiet trauku ar
dzeramo ūdeni (ne vairāk kā 2/3 no
trauka kopējā tilpuma).
Pagaidiet vismaz 30 minūtes, līdz
ledus kubiciņi ir gatavi (šis laiks var būt
nedaudz ilgāks, ja trauki tiek atkārtoti
lietoti uzreiz pēc pirmās lietošanas
reizes).
KĀ IZŅEMT LEDUS KUBICIŅUS
Kad ledus ir gatavs, noņemiet vāku un
izņemiet kubiciņus.
saldētus produktus, kad pārtraukta
elektropadeve. Lai izmantotu tos
pilnvērtīgi, novietojiet tos virs
produktiem, kas ievietoti saldētavas
nodalījuma augšējā atvilktnē. Arī šajā
pozīcijā tos var izmantot ledus kubiciņu
gatavošanai, taču laiks, lai to izdarītu, var
būt ilgāks.
BRĪDINĀJUMS PAR
PAAUGSTINĀTU
TEMPERATŪRU
ĀTRĀS LEDUS GATAVOŠANAS
TRAUKU KĀ EITEKTIKAS
IZMANTOŠANA
Ātrās ledus gatavošanas traukus var
izmantot arī kā eitektiku, lai uzglabātu
17
IETEIKUMI PRODUKTU UZGLABĀŠANAI
LEDUSSKAPJA NODALĪJUMS
Ledusskapis ir labākā vieta, kur uzglabāt gatavos
gaļas izstrādājumus, svaigu un konservētu pārtiku,
piena produktus, augļus, dārzeņus un dzērienus.
GAISA VENTILĀCIJA
Dabīgā gaisa cirkulācija ledusskapja nodalījumā
rada zonas ar atšķirīgām temperatūrām. Zemākā
temperatūra ir tieši virs augļu un dārzeņu atvilktnes
un pie aizmugurējās sienas. Augstākā temperatūra ir
nodalījuma augšā, priekšpusē.
KĀ UZGLABĀT SVAIGUS PĀRTIKAS
PRODUKTUS UN DZĒRIENUS
› Lietojiet otrreizēji izmantojamus plastmasas,
metāla, alumīnija un stikla traukus un ietinamo
plēvi, lai iesaiņotu pārtikas produktus.
› Šķidrumus un ēdienus, kas var radīt aromātu vai
ietekmēties no citiem aromātiem vai garšām,
vienmēr ievietojiet aizveramos traukos vai apklājiet
tos.
Ēdienus, kas izdala etilēna gāzi vai ir jutīgi pret to,
piemēram, augļus, dārzeņus un salātus ieteicams
atdalīt vai ietīt plēvē, lai tādējādi pagarinātu to
uzglabāšanas laiku, piemēram, neuzglabājiet
tomātus kopā ar kivi vai kāpostiem.
Nepareiza ventilācija var palielināt enerģijas
patēriņu un samazināt ledusskapja veiktspēju.
Neaizsedziet gaisa atveres ar pārtikas produktiem
vai citiem priekšmetiem, lai tādējādi netraucētu
gaisa cirkulācijai un pārtikas produktu uzglabāšanai.
› Neuzglabājiet produktus pārāk cieši kopā, tādējādi
traucējot gaisa cirkulācijai.
› Lai izvairītos no pudeļu apgāšanās, varat izmantot
pudeļu turētāju.
› Lai uzglabātu produktus, kas ir nelielā daudzumā,
iesakām novietot tos uz plauktiņa virs augļu un
dārzeņu atvilktnes, jo tā ir vēsākā vieta ledusskapī.
› Pārliecinieties, lai gaisa atveres netiktu aizsegtas ar
pārtikas produktiem.
KUR UZGLABĀT SVAIGUS PĀRTIKAS
PRODUKTUS UN DZĒRIENUS
› Uz ledusskapja plauktiem: gatavie ēdieni, tropiskie
augļi, sieri, delikateses.
› Vēsākajā zonā (tieši virs augļu un dārzeņu
atvilktnes): gaļa, zivis, gatavie gaļas produkti, kūkas
18
› Augļu un dārzeņu atvilktnē: augļi, salāti, dārzeņi.
› Durvīs: sviests, ievārījumi, mērces, marinēti gurķīši,
bundžas, pudeles, dzērieni pakās, olas.
LV
Apzīmējums
MĒRENĀ ZONA Paredzēta
tropisko augļu, konservu,
dzērienu, olu, mērču, marinētu
gurķīšu, sviesta, ievārījuma
uzglabāšanai.
VĒSĀ ZONA Paredzēta siera,
piena, ikdienas produktu,
delikatešu, jogurta uzglabāšanai
VĒSĀKĀ ZONA Paredzēta
gatavo gaļas produktu un desertu
uzglabāšanai
AUGĻU UN DĀRZEŅU
ATVILKTNE
SALDĒŠANAS ZONAS
ATVILKTNE
(MAKS. SALDĒŠANAS ZONA)
Paredzēta, lai saldētu svaigu/
pagatavotu pārtiku.
SALDĒTAVAS ATVILKTNES
Piezīme.
Apzīmējuma pelēkais tonis
nesakrīt ar atvilktņu krāsu
19
SALDĒTAVAS NODALĪJUMS
Saldētava ir īstā vieta, lai uzglabātu saldētus
produktus, gatavotu ledus kubiņus un sasaldētu
svaigus produktus saldētavas nodalījumā.
Maksimālais svaigu produktu svars, ko iespējams
IETEIKUMI SVAIGU PRODUKTU SALDĒŠANAI
UN UZGLABĀŠANAI
› Iesakām uz saldētajiem produktiem pielīmēt
uzlīmes ar aprakstu un datumu. Šādas uzlīmes ļaus
jums atpazīt produktus un noteikt to derīguma
termiņu. Nav ieteicams atkārtoti sasaldēt atkausētus
produktus.
sasaldēt 24 stundu laikā, norādīts uz datu plāksnītes
(…kg/24h).
Lai saldētavā uzglabātu produktus, kas ir nelielā
daudzumā, iesakām izmantot saldētavas nodalījuma
aukstākās zonas, respektīvi, vidējo zonu.
› Svaigus dārzeņus un augļus ieteicams saldēt uzreiz
pēc novākšanas, lai pilnībā saglabātu to sākotnējo
uzturvērtību, konsistenci, krāsu un garšu. Dažus
gaļas izstrādājumus, īpaši medījumus, pirms
saldēšanas ieteicams pakārt.
› Vienmēr ļaujiet karstai pārtikai atdzist pirms tās
ievietošanas saldētavā.
› Pirms saldēšanas svaigo pārtiku ietiniet un cieši
noslēdziet alumīnija folijā, pārtikas plēvē, gaisa un
ūdens necaurlaidīgos plastmasas maisiņos,
polietilēna trauciņos ar vāciņiem, ja tie ir piemēroti
svaigu produktu saldēšanai.
› Pilnībā vai daļēji atkusušu pārtiku lietojiet
nekavējoties.
Pārtiku nesasaldējiet atkārtoti, ja vien tā pēc
atkausēšanas nav pagatavota. Atkausētu pārtiku pēc
pagatavošanas var sasaldēt atkārtoti.
› Lai iegūtu augstas kvalitātes sasaldētu pārtiku,
produktiem jābūt svaigiem, nobriedušiem un izcilā
kvalitātē.
› Nesasaldējiet pudeles ar tajās esošu šķidrumu.
› Lūdzu, izmantojiet Ātrās dzesēšanas funkciju, lai
paātrinātu saldēšanas procesu (skatiet Ikdienas
lietošanas instrukciju).
sasaldēti pārtikas produkti:
iepirkšanās padomi
Iegādājoties saldētus pārtikas produktus:
› Pārliecinieties, vai nav bojāts iesaiņojums (saldēta
pārtika bojātā iesaiņojumā var būt bojāta). Ja
iesaiņojums ir uzpūties vai uz tā ir mitri traipi, tas,
iespējams, nav uzglabāts optimālos apstākļos un ir
sācis atkust.
› Saldētos produktus iegādājieties iepirkšanās
beigās un pārvietojiet tos termiski noslēgtā somā.
20
› Mājās saldēto pārtiku nekavējoties ielieciet
saldētavā.
› Ja produkts ir daļēji atkusis, nesasaldējiet to
atkārtoti. Izlietojiet 24 stundu laikā.
Izvairieties no temperatūras maiņas vai to pēc
iespējas samaziniet. Ievērojiet uz iepakojuma
norādīto derīguma termiņu.
› Vienmēr ņemiet vērā uz iesaiņojuma norādīto
informāciju par uzglabāšanu.
LV
SALDĒTU PRODUKTU UZGLABĀŠANAS LAIKS
Gaļa
Liellopu gaļa
mēneši Sautēta gaļa
8–12
Gaļa, putnu gaļa
Cūkgaļa, teļa gaļa
6–9
Piena produkti
Jēra gaļa
6–8
Sviests
Trusis
4–6
Maltā gaļa /
blakusprodukti
Desiņas
mēneši Augļi
2–3
Āboli
mēneši
12
Aprikozes
8
6
Mellenes
8–12
Siers
3
Upenes / jāņogas
8–12
2–3
Saldais krējums
1–2
Ķirši
10
1–2
Saldējums
2–3
Persiki
10
Olas
8
Bumbieri
8–12
Plūmes
10
Putnu gaļa
Cālis
5–7
Zupas un mērces
Tītars
6
Zupa
2–3
Avenes
8–12
Iekšas
2–3
Gaļas mērce
2–3
Zemenes
10
Galvas
1
Rabarberi
10
8
Augļu sulas (apelsīnu, 4–6
citronu, greipfrūtu)
Vēžveidīgie
Gliemenes, omāri
1–2
Dārzeņu sautējums
Krabji, omāri
1–2
Konditorejas
izstrādājumi un maize
Gliemenes
Dārzeņi
Maize
Biskvīti
1–2
4
Sparģeļi
Baziliks
8–10
6–8
Zivis
Tortes (kūkas)
2–3
Pupiņas
12
„taukainās” (lasis, forele, 2–3
makrele)
„liesās” (menca, paltuss) 3–4
Pankūkas
1–2
Artišoki
8–10
Termiski neapstrādāta mīkla 2–3
Brokoļi
8–10
Pīrāgi
1–2
Briseles kāposti
8–10
Pica
1–2
Puķkāposti
8–10
Burkāni
10–12
Selerija
6–8
Sēnes
8
Pētersīļi
6–8
Pipari
10–12
Zirņi
12
Sviesta pupiņas
12
Spināti
12
Tomāti
8–10
Cukīni
8–10
Austeres, mīdijas
1–2
21
IETEIKUMI
IERĪCES NEIZMANTOŠANAS GADĪJUMĀ
PROMBŪTNE / ATVAĻINĀJUMS
Ja plānojat ilgāku prombūtni, ieteicams izlietot
pārtikas produktus un atvienot ierīci no elektrības
padeves, lai ietaupītu elektrību.
PĀRVĀKŠANĀS
1. Izņemiet visas iekšējās detaļas.
2. Ietiniet tās, aptiniet tās ar līmlenti, lai tās
nedauzītos viena pret otru un nepazustu.
3. Ieskrūvējiet pielāgojamās kājas, lai tās
nepieskartos atbalsta virsmai.
4. Aizveriet durvis un nostipriniet tās ar līmlenti, un
pielīmējiet elektrības padeves vadu, atkal
izmantojot līmlenti.
STRĀVAS ZUDUMS
Strāvas zuduma gadījumā sazinieties ar vietējo
elektrības piegādātāju un noskaidrojiet, pēc cik ilga
laika tiks atsākta elektrības padeve.
Strāvas zudumi, kas ilgāki par 24 stundām.
Turiet ierīces durvis aizvērtas. Tādējādi pārtika
uzglabāsies vēsa iespējami ilgi.
Piezīme: Atcerieties, ka pilna ierīce aukstumu
saglabās ilgāk nekā daļēji piepildīta.
Ja uz pārtikas joprojām redzami nelieli ledus kristāli,
to iespējams sasaldēt atkārtoti, taču garša un
smarža varētu būt mainījusies.
Strāvas zudumi, kas ilgāki par 24 stundām.
Iztukšojiet ledusskapi un ievietojiet pārtiku
pārnēsājamā ledusskapī. Ja šāds ledusskapis nav
pieejams un nav pieejami arī iepakojumi ar svaigu
ledu, mēģiniet izlietot tos pārtikas produktus, kas
ātrāk bojājas.
Ja pārtika nav labā stāvoklī, to ieteicams izmest.
Iztukšojiet ledus trauku.
22
LV
TĪRĪŠANA UN APKOPE
brīdinājums
Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes atslēdziet to no
elektrotīkla vai atvienojiet elektrības padevi.
Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
Ledusskapja tīrīšanā neizmantojiet uzliesmojošus
šķidrumus.
› Laiku pa laikam iztīriet ierīci ar drānu un remdena
ūdens un neitrāla tīrīšanas līdzekļa, kas paredzēts
tieši ledusskapju iekšpuses tīrīšanai, maisījumu.
› Ierīces ārpusi un durvju blīvējumu notīriet ar mitru
drānu un pēc tam noslaukiet ar sausu drānu.
› Ledusskapja aizmugurē esošo kondensatoru
ieteicams regulāri iztīrīt ar putekļu sūcēju.
brīdinājums
Neizmantojiet tvaika tīrītājus.
Pogas un vadības paneļa displeju nedrīkst tīrīt ar
alkoholu vai vielu uz alkohola bāzes, bet gan ar
mitru drānu.
Svarīgi!
› Pogas un vadības paneļa displeju nedrīkst tīrīt ar
spirtu vai vielu uz spirta bāzes, bet gan ar mitru
drānu.
› Ledusskapja cauruļu sistēma novietota tuvu
atkausēšanas plāksnei un var kļūt karsta. Laiku pa
laikam iztīriet to ar putekļu sūcēju.
23
PROBLĒMU RISINĀŠANAS
INSTRUKCIJA UN PĒCPĀRDOŠANAS SERVISS
PIRMS SAZINĀŠANĀS AR PĒCPĀRDOŠANAS
SERVISU...
Dažādi sīkumi var izraisīt veiktspējas problēmas, ko
varat atrast un novērst bez jebkādiem
instrumentiem.
FUNKCIONĀLAS SKAŅAS
Skaņas, kas rodas ierīcē, ir normālas, jo tajā ir vairāki
ventilatori un dzinēji, kas regulē veiktspēju un
automātiski ieslēdzas un izslēdzas.
Dažas no funkcionālajām skaņām
iespējams samazināt:
› Nolīmeņojot ierīci un novietojot to uz gludas
virsmas.
› Pārliecinoties, vai iekšējās detaļas ir ievietotas
pareizi.
› Novietojot ierīci tā, lai tā nepieskartos mēbelēm.
› Pārliecinoties, vai pudeles un trauki nesaskaras
viens ar otru.
Dažas no iespējamām funkcionālajām
skaņām
Šņācoša skaņa, kad ieslēdzat ierīci
pirmo reizi vai pēc ilgāka
pārtraukuma.
Burbuļojoša skaņa, kad
dzesējošais šķidrums ieplūst
caurulēs.
Rūcošā skaņa rodas no
kompresora darbības.
Dūcoša skaņa, kad ieslēdzas
ūdens vārsts vai ventilators.
Krakšķēšana, kad ieslēdzas
kompresors.
KLIKŠĶIS rodas no termostata, kas
regulē to, cik bieži jāieslēdzas
kompresoram.
24
LV
PROBLĒMU RISINĀŠANAS
INSTRUKCIJA
Problēma
Iespējamais cēlonis
Risinājums
Ierīce nedarbojas
Iespējama elektrības padeves
problēma ierīcei.
› Pārliecinieties, vai elektrības
padeves vads ir ievietots tīklam
pieslēgtā kontaktrozetē ar
atbilstošo spriegumu.
› Pārbaudiet elektrosistēmas
drošības iekārtas un drošinātājus
jūsu mājās
atkausēšanas teknē ir
ūdens
Tas ir normāli siltos, mitros
laikapstākļos. Tekne var būt līdz
pusei pilna.
› Pārliecinieties, vai ierīce ir
nolīmeņota, lai ūdens
nepārplūstu.
ierīces korpusa stūri, kas
saskaras ar durvju
blīvējumu, ir silti
Tas nav defekts.
Tas ir normāli siltos laikapstākļos
un kompresora darbības laikā.
gaisma nedarbojas.
Iespējams jānomaina spuldzīte.
Ierīce var būt ieslēgtā/gaidlaika
režīmā
motors darbojas pārāk
ilgi
Motora darbības laiks ir atkarīgs
no dažādām lietām: durvju
atvēršanas reižu skaits,
uzglabātās pārtikas daudzums,
istabas temperatūra,
temperatūras iestatījumi.
› Pārliecinieties, vai
elektrosistēmas drošības iekārtas
un drošinātāji jūsu mājās darbojas
pareizi.
› Pārliecinieties, vai elektrības
padeves vads ir ievietots tīklam
pievienotā kontaktrozetē ar
atbilstošo spriegumu.
› Ja saplīsušas LED spuldzītes,
lietotājam jāzvana uz servisu, lai
nomainītu tās pret tāda paša
veida spuldzītēm, kas pieejamas
tikai mūsu pēcpārdošanas servisā
un pie izstrādājuma pārdevēja.
› Pārliecinieties, ka ierīces
iestatījumi ir uzstādīti pareizi.
› Pārliecinieties, vai ierīcē nav
ievietots liels daudzums svaigas
pārtikas.
› Pārliecinieties, vai durvis netiek
atvērtas pārāk bieži.
› Pārliecinieties, vai durvis tiek
rūpīgi aizvērtas.
25
ierīces temperatūra ir
pārāk augsta
Tam var būt dažādi iemesli
(skatiet „Risinājumi”)
› Pārliecinieties, vai kondensatorā
(ierīces aizmugurē) nav putekļi un
pūkas.
› Pārliecinieties, vai ierīces durvis
ir rūpīgi aizvērtas.
› Pārliecinieties, vai ir uzstādīts
pareizs durvju blīvējums.
› Karstās dienās un augstā istabas
temperatūrā motors darbojas
ilgāk.
› Ja ierīces durvis ilgu laiku bijušas
atvērtas vai tajā ievietots liels
daudzums pārtikas, motors
darbosies ilgāk, lai atvēsinātu
ierīces iekšpusi.
durvis neatveras un
neaizveras pareizi
Tam var būt dažādi iemesli
(skatiet „Risinājumi”)
› Pārliecinieties, vai pārtikas
iepakojumi netraucē durvīm.
› Pārliecinieties, vai iekšējās
detaļas un automātiskais ledus
veidotājs atrodas īstajā vietā.
› Pārliecinieties, vai durvis nav
netīras vai lipīgas.
• ierīce ir nolīmeņota.
26
LV
PĒCPĀRDOŠANAS
SERVISS
PIRMS SAZINĀTIES AR
PĒCPĀRDOŠANAS SERVISU:
1.
Mēģiniet atrisināt problēmu saviem spēkiem,
izmantojot šeit atrodamo PROBLĒMU
NOVĒRŠANAS INSTRUKCIJU.
2.
Izslēdziet ierīci un ieslēdziet to vēlreiz, lai
redzētu, vai problēma ir novērsta.
JA PĒC IEPRIEKŠMINĒTAJĀM PĀRBAUDĒM
PROBLĒMA NAV NOVĒRSTA, SAZINIETIES AR
TUVĀKO PĒCPĀRDOŠANAS SERVISU.
Lai saņemtu palīdzību, zvaniet uz garantijas
grāmatiņā norādīto numuru vai sekojiet
norādījumiem tīmekļa vietnē www.whirlpool.eu
Vienmēr norādiet:
• īsu kļūmes aprakstu;
• precīzu ierīces veidu un modeli;
• servisa numuru (numurs, kas norādīts uz datu
plāksnītes pēc vārda Serviss). Servisa numurs
atrodams arī garantijas grāmatiņā;
• savu pilno adresi;
• savu tālruņa numuru.
Ja nepieciešams remonts, lūdzu, sazinieties ar
pilnvarotu pēcpārdošanas servisu (lai nodrošinātu,
ka tiek izmantotas tikai oriģinālās rezerves daļas un
remonts tiek veikts pareizi).
Ražotājs:
Whirlpool Europe s.r.l. - Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy
27
7
SERVICE
28
1.
4x
C
B
A
1x
1x
LV
D
1x
min.
50 mm
2.
3.
29
4.
5.
6.
A
30
7.
8.
LV
9.
31
10.
11.
32
12.
13.
14.
15.
LV
A
33
16.
17.
B
18.
19.
A
A
34
B
LV
400010774297/A
Whirlpool® ir Whirlpool, ASV kompānijas reģistrēta preču zīme.
001
n
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising