Whirlpool | BSNF 8783 OX | Use and care guide | Whirlpool BSNF 8783 OX User guide

Whirlpool BSNF 8783 OX User guide
Guia d’higiene i seguretat, Ús i cura i Instal·lació
www.whirlpool.eu/register
català . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
p .3
CA
CATALÀ
GUIES DE SALUT I SEGURETAT, ÚS I CURA
I INSTAL·LACIÓ
Gràcies per haver adquirit un producte Whirlpool.
Si voleu rebre un servei més complet,
registreu l’aparell a www.whirlpool.eu/register
ÍNDEX
Guia d’higiene i seguretat
RECOMANACIONS DE SEGURETAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
DECLARACIÓ DE CONFORMITAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Guia d’ús i cura
DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
APARELL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
TAULER DE CONTROL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DADES TÈCNIQUES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
PORTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
LLUM DE LA NEVERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PRESTATGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
VENTILADOR + FILTRE ANTIBACTERIÀ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
COMPARTIMENT NEVERA NO FROST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
COMPARTIMENT DEL CONGELADOR NO FROST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ACCESSORIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
COM UTILITZAR L’APARELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ÚS PER PRIMER COP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ÚS DIARI / FUNCIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
CONSELLS D’EMMAGATZEMATGE D’ALIMENTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
RECOMANACIONS EN CAS DE NO FER SERVIR L’APARELL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
NETEJA I MANTENIMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
GUIA DE RESOLUCIÓ DE PROBLEMES I SERVEI POSTVENDA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
SONS DE FUNCIONAMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
GUIA DE RESOLUCIÓ DE PROBLEMES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
SERVEI POSTVENDA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Guia d’instal·lació. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3
Guia d’higiene i seguretat
SEGURETAT
RECOMANACIONS
INSTRUCCIONS DE SEGURETAT IMPORTANTS
LA VOSTRA SEGURETAT I LA
DELS ALTRES ÉS MOLT IMPORTANT.
Totes les advertències de seguretat especifiquen el perill
potencial existent i indiquen
com reduir el risc de lesió, danys
Tant aquest manual com l’aparell i descàrregues elèctriques
proporcionen advertències
deguts a un ús incorrecte de
importants de seguretat, que
l’aparell. Seguiu amb cura les
s’han de llegir i seguir en tot
instruccions següents:.
moment.
No seguir aquestes instruccions
pot comportar riscos.
El fabricant declina qualsevol
responsabilitat per danys si no
es respecta aquesta guia.
El fabricant declina qualsevol
Aquest és el símbol d’alerta de
responsabilitat per danys a
seguretat.
persones o animals o danys a la
Aquest símbol us alerta dels pos- propietat
sibles riscos que poden prosi no es respecten els consells i
duir-vos danys o fins i tot cauprecaucions de seguretat.
sar-vos la mort a vosaltres i a
altres persones.
Guardeu aquestes instruccions
Tots els missatges de seguretat
per a consultes futures.
van precedits del símbol d’alerta
de seguretat i la paraula PERILL No emmagatzemeu substàncies
o ADVERTÈNCIA. Aquestes
explosives com aerosols ni
paraules signifiquen:
guardeu ni feu servir benzina o
altres materials inflamables
l’interior o a prop de l’aparell.
perill
Indica una situació perillosa que,
si no s’evita, provocarà lesions
greus.
advertència
Indica una situació perillosa que,
si no s’evita, pot provocar lesions
greus.
4
Quan elimineu l’aparell, inutilitzeu-lo tallant el cable d’alimentació i traieu-li les portes i els
prestatges (si n’hi ha) per tal que
els infants no puguin ficar-se a
i queda-hi atrapats.
Aquest aparell no conté gasos
CFC. El circuit de refrigeració
conté R600a (HC).
Els aparells amb Isobutà (R600a):
L’isobutà és un gas natural sense
impacte mediambiental, però és
inflamable. Per tant, comproveu
que els tubs del circuit de refrigeració no estiguin fets malbé.
Pareu especial atenció en cas
que els tubs malmesos buidin el
circuit de refrigeració.
El C-Pentà s’utilitza com a agent
expansor en l’escuma aïllant i és
un gas inflamable.
advertència
no feu malbé els tubs del circuit
de refrigeració de l’aparell.
advertència
No utilitzeu mitjans mecànics,
elèctrics o químics diferents dels
recomanats pel fabricant per tal
d’accelerar el procés de descongelació.
advertència
No utilitzeu ni fiqueu dispositius
elèctrics dins els compartiments
de l’aparell si no són del tipus
expressament autoritzat pel
fabricant.
advertència
Els productors de gel o els
dispensadors d’aigua que no
estiguin connectats directament
al subministrament d’aigua
CA
només s’han d’omplir amb aigua
potable.
advertència
Manteniu lliures els orificis de
ventilació de l’aparell o l’estructura.
advertència
Els productors automàtics de gel
i els dispensadors d’aigua han
d’estar connectats a un subministrament d’aigua que només
subministri aigua potable amb
una pressió de l’aigua compresa
entre 0,17 i 0,81 Mpa (1,7 a 8,1
bar).
Per garantir-hi una ventilació
adequada, deixeu prou espai
lliure en ambdós costats i damunt l’aparell.
La distància mínima entre la part
posterior de l’aparell i la paret
ha de ser de 50 mm.
Una reducció d’aquesta distància
augmentarà el consum d’energia del producte.
ÚS DEL PRODUCTE
Aquest aparell s’ha dissenyat
només per a ús domèstic. Queda prohibit l’ús professional de
l’aparell.
El fabricant declina qualsevol
responsabilitat derivada de l’ús
inadequat o l’ajust incorrecte
dels comandaments.
L’aparell no s’ha dissenyat per
fer-lo servir mitjançant un temporitzador extern o un sistema
de control remot independent.
No feu servir l’aparell a l’aire
lliure.
Aquest aparell ha estat dissenyat
per ser utilitzat en aplicacions
domèstiques i similars
com ara:
- les zones de cuina per al personal de botigues, oficines i altres
entorns laborals;
- masies i habitacions d’hotel,
motel i altres entorns residencials;
- establiments d’allotjament amb
esmorzar inclòs;
- aplicacions de servei d’àpats i
que no siguin de venda al detall
o semblants.
La bombeta utilitzada a l’interior
de l’aparell està especialment
dissenyada per a aparells domèstics i no és apta per a la
il·luminació general d’una habitació de la llar (Reglament CE
244/2009).
INSTAL·LACIÓ
No engegueu l’aparell fins que
no hagueu finalitzat el procés
d’instal·lació.
La instal·lació i les reparacions ha
de realitzar-les un tècnic qualificat, de conformitat amb les
instruccions del fabricant i amb
la normativa local de seguretat.
No repareu ni substituïu cap part
de l’aparell a menys que s’indiqui
expressament al manual de
l’usuari.
tacte amb el distribuïdor o el
Servei Postvenda més proper.
Durant la instal·lació, comproveu
que l’aparell no malmeti el cable
d’alimentació.
La manipulació i instal·lació de
l’aparell l’han de realitzar dues o
més persones.
Durant la instal·lació, assegureu-vos que els quatre peus
quedin estables i toquin a terra,
ajusteu-los si és necessari i, a
continuació, comproveu que
l’aparell estigui perfectament
anivellat amb un nivell de bombolla.
Espereu almenys dues hores
abans d’engegar l’aparell per tal
de garantir que el circuit de
refrigeració funcioni correctament.
Assegureu-vos que l’aparell no
estigui a prop d’una font de
calor.
ADVERTÈNCIES D’ELECTRICITAT
Comproveu que el voltatge que
figura a la placa identificativa
correspongui al voltatge de la
xarxa elèctrica.
Els intervals d’alimentació apareixen a la placa identificativa.
Feu servir guants de protecció
Segons la normativa, és obligaper desembalar l’aparell i instal·
tori que l’aparell estigui conneclar-lo.
tat a terra.
Per tal que la instal·lació comAbans de realitzar cap feina
pleixi les normatives de segured’instal·lació, cal desconnectar
tat vigents, cal fer servir un
l’aparell del subministrament
interruptor omnipolar amb una
elèctric.
Després de desembalar l’aparell, separació mínima entre contaccomproveu que no s’hagi danyat tes de 3 mm.
durant el transport. En cas de
Si el cable d’alimentació està
problemes, poseu-vos en con5
danyat, substituïu-lo per un
d’igual. El cable d’alimentació
només el pot substituir un tècnic
qualificat seguint les instruccions
del fabricant i la normativa de
seguretat vigent. Contacteu
amb un centre d’assistència
tècnica autoritzat.
Els components elèctrics han de
quedar inaccessibles per a
l’usuari després de la instal·lació.
El cable d’alimentació ha de ser
prou llarg per connectar l’aparell,
muntat a la seva ubicació, a la
presa de corrent.
No utilitzeu allargadors.
No tibeu el cable d’alimentació.
No utilitzeu adaptadors de
múltiples endolls si l’aparell està
equipat amb un endoll.
Per als aparells equipats amb un
endoll, si aquest no és adequat a
la vostra presa de corrent, contacteu amb un tècnic qualificat.
funcioni correctament si el
deixeu durant molt de temps a
una temperatura que sobrepassi
els intervals indicats.
Classe climàtica T. Amb. (°C)
SN de 10 a 32
N de 16 a 32
ST de 16 a 38
T de 16 a 43
CONNEXIÓ ELÈCTRICA NOMÉS PER A LA GRAN BRETANYA I IRLANDA
Si utilitzeu un interruptor diferencial (RCCB), feu servir només
.
models amb el símbol
L’aparell pot funcionar en llocs
en què la temperatura estigui
dins dels límits següents, segons
la classe climàtica indicada a la
placa identificativa.
És possible que l’aparell no
6
Només per a la República
d’Irlanda
A part de la informació indicada
per a la Gran Bretanya, també
aplicable en aquest cas, es fa
servir un tercer tipus d’endoll, de
dues clavilles, de presa de terra
lateral.
Connector i presa (vàlid per a
tots dos països)
Substitució del fusible.
Si l’endoll subministrat no és
Si el cable d’alimentació d’aquest adient per a la vostra presa de
aparell té un endoll amb fusible
corrent, poseu-vos en contacte
BS 1363A de 13 amperes, per
amb el Servei Postvenda per
canviar un fusible en aquest
rebre més instruccions. No
tipus d’endoll utilitzeu un fusible intenteu canviar l’endoll. Aquest
aprovat per ASTA del tipus BS
procediment l’ha de realitzar un
1362 i procediu de la manera
tècnic qualificat seguint les
següent:
instruccions del fabricant i la
normativa de seguretat estàndard vigent.
ÚS CORRECTE
No toqueu l’aparell amb cap
part del cos humida i no l’utilitzeu amb els peus descalços.
No feu servir l’aparell si té malmesos el cable o l’endoll, si no
funciona correctament o si ha
patit algun desperfecte o ha
caigut. No submergiu el cable
d’alimentació ni l’endoll en
aigua. Mantingueu el cable
allunyat de superfícies calentes.
es troben a qualsevol botiga de
components elèctrics.
1. Desmunteu la tapa del fusible
A) i el fusible (B).
2. Col·loqueu el fusible de recanvi de 13 A a la tapa del fusible.
3. Torneu a col·locar els dos a
l’endoll.
Important:
Cal tornar a col·locar la tapa del
fusible quan es canvia un fusible;
si l’heu perduda, no feu servir
l’endoll fins a col·locar-ne una de
recanvi.
Per saber si esteu utilitzant un
recanvi correcte, mireu el color
de les inscripcions a la base de
l’endoll.
Les tapes de fusible de recanvi
Empreu el compartiment de la
nevera només per emmagatzemar-hi aliments frescos i el
compartiment del congelador
només per emmagatzemar-hi
aliments congelats, congelar-hi
aliments frescos i fer-hi glaçons.
Eviteu d’emmagatzemar aliments sense embolicar que
estiguin en contacte directe
amb les superfícies internes dels
compartiments de la nevera o
del congelador.
Els aparells poden tenir compartiments especials per a l’emmagatzematge d’aliments.
Tret que s’especifiqui el contrari
al fullet específic del producte,
es poden retirar, mantenint
rendiments equivalents.
No ingeriu el contingut (no és
CA
tòxic) dels paquets de gel (en
alguns models).
No mengeu glaçons o gelats de
pal immediatament després
d’haver-los tret del congelador
atès que poden causar cremades per fred.
En el cas dels productes dissenyats per fer servir un filtre d’aire
integrat en una coberta de ventilador accessible, el filtre ha
d’estar sempre ben col·locat si la
nevera està en funcionament.
No emmagatzemeu envasos de
vidre amb líquid al compartiment del congelador ja que es
podrien trencar.
No obstruïu el ventilador (si n’hi
ha) amb els aliments.
Després de col·locar-hi els ali-
ments, comproveu si la porta
dels compartiments queda ben
tancada, especialment la porta
del congelador.
Les juntes malmeses s’han de
substituir al més aviat possible.
SEGURETAT PER ALS INFANTS
segur de l’aparell i si comprenen
els perills als quals s’exposen. Els
nens no poden jugar amb el
dispositiu. Els nens no han de
realitzar tasques de neteja ni de
manteniment sense supervisió.
Manteniu el material d’embalatge (bosses de plàstic, peces de
poliestirè, etc.) fora de l’abast
dels nens.
Els infants (de 3 a 8 anys) i nens
molt petits (de 0 a 3 anys) han de
NETEJA I MANTENIMENT
mantenir-se’n allunyats tret que
se’ls supervisi contínuament.
L’aparell s’ha de desconnectar de
la xarxa elèctrica abans de
Tant els nens a partir de 8 anys
realitzar cap operació de neteja
com les persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals o manteniment.
reduïdes o amb manca d’experiència i coneixements necessaris No utilitzeu mai aparells de
neteja amb vapor
poden fer servir aquest aparell
només si estan supervisats o han
rebut instruccions sobre l’ús
CONSERVACIÓ DEL
MEDI AMBIENT
Eliminació del material
d’embalatge
Rebuig d’aparells
domèstics
El material d’embalatge és
100% reciclable i està marcat
amb el símbol de reciclatge:
Aquest aparell està fabricant
amb materials reciclables o
reutilitzables. Elimineu-lo
d’acord amb la normativa local
d’eliminació de residus.
Per tant, cal que elimineu les
diferents parts de l’embalatge
manera responsable i
estrictament d’acord amb la
normativa d’eliminació de
residus vigent a la vostra zona.
Per a més informació sobre el
tractament, la recuperació i el
reciclatge d’aparells elèctrics
domèstics, contacteu amb
l’autoritat local pertinent, amb
el servei de recollida de residus
domèstics o amb la botiga on
el vau comprar.
Aquest aparell compleix la
Directiva europea 2012/19/CE
sobre Residus d’Aparells
Elèctrics i Electrònics (WEEE).
En desfer-vos d’aquest
producte correctament,
contribuïu a evitar potencials
conseqüències negatives per al
medi ambient i la salut
humana que podrien produirse a causa de la manipulació
inadequada dels residus
d’aquest producte.
El símbol que inclou el
producte o la
documentació que
l’acompanya indica que no es
pot tractar com un residu
domèstic, sinó que s’ha de dur
7
a un punt de recollida adequat
per al reciclatge d’aparells
elèctrics i electrònics.
consells per a l’estalvi
d’energia
Instal·leu l’aparell en una
habitació seca, perfectament
ventilada i lluny de qualsevol
font de calor (com ara un
radiador, una cuina, etc.), i en
un lloc que no estigui
directament exposat al sol. Si
és necessari, feu servir una
placa aïllant.
Per tal de garantir una
ventilació adequada, seguiu les
instruccions d’instal·lació. Una
ventilació insuficient a la part
posterior del producte
augmenta el consum d’energia
i redueix l’eficiència de la
refrigeració.
Les temperatures de l’interior
de l’aparell poder veure’s
afectades per la temperatura
ambient, la freqüència
d’obertura de la porta i la
ubicació de l’aparell. Quan
ajusteu la temperatura,
tingueu en compte tots
aquests factors.
Obriu la porta el mínim
possible.
Per descongelar aliments,
poseu-los a la nevera. La baixa
temperatura dels productes
congelats refreda els aliments
de la nevera.
Deixeu que els aliments i les
begudes es refredin abans
d’introduir-los a l’aparell.
La posició dels prestatges a la
nevera no té cap mena
d’impacte sobre l’ús eficient
d’energia. Poseu els aliments
als prestatges de manera que
garantiu una circulació d’aire
adient (els aliments no es
poden tocar els uns amb els
altres, alhora que és necessari
mantenir la distància entre els
aliments i la paret posterior).
Es pot augmentar la capacitat
d’emmagatzematge d’aliments
congelats retirant les cistelles i,
si n’hi ha, el prestatge lliure de
gebre, mantenint el consum
d’energia equivalent.
Els productes amb alta
eficiència energètica estan
equipats amb motors d’alta
eficàcia que funcionen durant
més temps amb un baix
consum d’energia. No us
preocupeu si el motor funciona
durant períodes de temps més
llargs.
DECLARACIÓ
DE CONFORMITAT
Aquest aparell ha estat
dissenyat per a la conservació
d’aliments i ha estat fabricat
d’acord amb la Normativa CE
núm. 1935/2004.
8
Aquest aparell ha estat
dissenyat, fabricat i
comercialitzat d’acord amb:
› les normes de protecció de la
Directiva EMC 2004/108/CE.
La seguretat elèctrica de
l’aparell només es pot garantir
› els requisits de seguretat de la si es connecta correctament a
Directiva 2006/95/CE de Baix
una presa de terra
Voltatge (que substitueix la
homologada.
Directiva 73/23/CEE i
modificacions posteriors);
CA
Guia d’ús i manteniment
DESCRIPCIÓ
DEL PRODUCTE
APARELL
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
6
7
25
15
17
18
19
1
20
21
22
16
23
24
1. Tauler de control
Compartiment de la nevera
2. Llums LED
3. Ventilador
4. Coberta del ventilador i filtre
antibacterià
5. Prestatges
6. Ampoller
7. Formatgera + tapa
8. Zona d’aire fred multiflux
9. Coberta del sensor
10. Compartiment de refrigeració
(ideal per a carn i peix)
11. Placa identificativa amb el
nom comercial
12. Calaix per a fruites i verdures
13. Divisor del calaix de la nevera
14. Equip de reversibilitat per a
portes
15. Safates de la porta
16. Ouera
17. Separador petit per a
productes petits
18. Separador d’ampolles
19. Prestatge per a ampolles
20. Junta de la porta
Compartiment del congelador
20. Juntes de les portes
21. Gel ràpid / Eutèctica
22. Prestatges
23.Calaix del mig: zona més freda
ideal per congelar aliments
frescos
24. Divisor del calaix del
congelador
25. Calaixos del congelador
9
TAULER DE CONTROL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
DADES TÈCNIQUES
1. Botó de TEMPERATURA DE LA
NEVERA
2. PANTALLA DE TEMPERATURA
DE LA NEVERA (°C)
3. Indicador 6TH SENSE FRESH
CONTROL
4. PANTALLA DE TEMPERATURA
DEL CONGELADOR (°C)
5. Botó TEMPERATURA DEL
CONGELADOR
6. Indicador de l’ALARMA DEL
FILTRE ANTIBACTERIÀ
7. Indicador de l’ALARMA PER
APAGADA
8. Indicador de l’ALARMA PER
MAL FUNCIONAMENT
9. Indicador de l’ALARMA DE
PORTA OBERTA
10. Botó Encès/En espera
11. Botó de REFRIGERACIÓ
RÀPIDA
12. Botó de VACANCES
13. Botó ACTIVE 0
14. Botó BLOQUEIG DE TECLES
15. Botó CONTROL DE
CONGELACIÓ
16. Botó de CONGELACIÓ RÀPIDA
17. Botó d'ATURADA D'ALARMA
Dimensions del producte
Alçada
1885
mm
Amplada
595
mm
Profunditat
655
mm
Volum net de la nevera (l)
215
L
Volum net del congelador (l)
94
L
Sistema de descongelació
Nevera
Automàtic
Congelador
Automàtic
Temps de refredament (h)
24
h
Capacitat de congelació (kg/24 h)
15,5
Kg/24 h
Consum d’energia (kwh/24h)
0,43
Kwh/24 h
Nivell de soroll (dba)
39
dBA
Classe energètica
A+++
10
CA
PORTA
REVERSIBILITAT DE LA PORTA
Nota: Podeu canviar el sentit d’obertura de la porta.
Si aquesta operació no la realitza el Servei
postvenda no està coberta per la garantia.
Us recomanem que dues persones duguin a terme
l’operació d’invertir la direcció d’obertura de la
porta.
Seguiu les instruccions de la Guia d’instal·lació.
LLUM DE LA NEVERA
El sistema d’il·luminació del compartiment de la
nevera fa servir llums LED, que permeten una
il·luminació millor i un consum d’energia més baix.
Si el sistema de llums LED no funciona, contacteu
amb el Servei per canviar-lo.
Important: El llum del compartiment de la nevera
s’encén quan s’obre la porta de la nevera. Si deixeu
la porta oberta durant més de 10 minuts, el llum
s'apagarà automàticament.
PRESTATGES
Tots els prestatges, extensions i cistelles són
extraïbles.
VENTILADOR + FILTRE ANTIBACTERIÀ
El ventilador garanteix la distribució uniforme de la
temperatura dins l’aparell perquè els aliments es
conservin millor.
Nota: No obstruïu l’entrada d’aire amb aliments.
Si l’aparell té ventilador, el podeu equipar amb un
filtre antibacterià.
Traieu-lo del compartiment situat al calaix per a
fruites i verdures i introduïu-lo a la
coberta del ventilador tal com
mostra la imatge.
El procediment de substitució
s’indica a la capsa del filtre.
COMPARTIMENT DE LA NEVERA
NO FROST
La descongelació del compartiment de la nevera es
realitza de manera automàtica.
L’aigua de la descongelació s’elimina
automàticament per un orifici de desguàs que hi ha
darrere del multiflux i es recull en un recipient, on
s’evapora.
11
COMPARTIMENT DEL
CONGELADOR NO FROST
Els congeladors No Frost proporcionen una
circulació d’aire fred al voltant de les àrees
d’emmagatzematge i impedeixen la formació de
gel, de manera que s’elimina completament la
necessitat de descongelar.
Els articles congelats no s’enganxen a les partes, les
etiquetes són sempre llegibles i l’espai
d’emmagatzemament roman endreçat i sempre
visible.
ACCESSORIS
OUERA
FORMATGERA
AMPOLLER
SEPARADOR D’AMPOLLES
DIVISOR DEL CALAIX
DEL CONGELADOR
DIVISOR DEL CALAIX
DE LA NEVERA
COMPARTIMENT DEL GEL
SAFATES EUTÈCTICA/GEL
RÀPID
12
CA
COM UTILITZAR
L’APARELL
PRIMER ÚS
COM ENGEGAR L’APARELL
L’aparell començarà a funcionar automàticament
quan l’endolleu a la xarxa elèctrica.
Després de posar l’aparell en marxa, espereu
almenys 4-6 hores abans de guardar-hi menjar.
AJUST DE LA TEMPERATURA
L’aparell sol venir programat de fàbrica per
funcionar a la temperatura mitjana recomanada.
Per a més informació sobre l’ajust de la temperatura,
vegeu la Guia de referència diària.
Quan connecteu l’aparell a la xarxa elèctrica, la
pantalla s’encendrà i s’hi mostraran totes les icones
durant aproximadament 1 segon. Els valors
preestablerts (de fàbrica) del compartiment de la
nevera s’encendran.
Nota: Els punts d’ajust mostrats corresponen a la
temperatura mitjana de tota la nevera
INSTAL·LACIÓ
INSTAL·LACIÓ D’UN SOL APARELL
Per garantir-hi una ventilació adequada, deixeu
prou espai lliure en ambdós costats i damunt
l’aparell.
La distància entre la part posterior de l'aparell i la
paret de darrere de l'aparell ha de ser d'almenys 50
mm.
Una reducció d’aquesta distància augmentarà el
consum d’energia del producte.
50mm
INSTAL·LACIÓ DELS SEPARADORS
Col·loqueu els separadors a la part superior del
condensador (tal com mostra la imatge), al darrere
de l’aparell.
50mm
13
ÚS DIARI
COM AUGMENTAR LA CAPACITAT
D’EMMAGATZEMATGE DEL CONGELADOR
• traient les cistelles per tal de poder-hi
emmagatzemar productes de grans dimensions.
• col·locant els aliments directament als prestatges
del congelador.
• traient els accessoris addicionals extraïbles.
• No bloquegeu la zona de sortida d’aire (a la paret
posterior i inferior de dins de l’aparell) amb
aliments.
• Tots els prestatges i cistelles extraïbles són
desmuntables.
• Les temperatures de l’interior de l’aparell es poden
veure afectades per la temperatura ambient, la
freqüència amb la qual s'obren les portes i la
ubicació de l’aparell. Quan ajusteu la temperatura,
tingueu en compte tots aquests factors.
• Tret que s’especifiqui el contrari, els accessoris de
l’aparell no són aptes per a rentaplats.
FUNCIONS
ENCÈS/EN ESPERA
Aquesta funció encén o posa en
espera la nevera. Per posar l’aparell en
mode d’espera, premeu el botó
Encès/En espera durant tres segons.
Tots els indicadors s’apaguen tret del
llum posterior Encès/En espera: això
indica que l’aparell es troba En espera.
Quan l’aparell està En espera,
el llum de l’interior del compartiment
de la nevera no funciona.
Tingueu present que amb aquesta
operació no es desconnecta l’aparell
del subministrament elèctric.
Per tornar a encendre l'aparell, només
cal que premeu el botó Encès/En
espera durant tres segons.
PANTALLA
INTEL·LIGENT
Aquesta funció opcional es pot fer
servir per estalviar energia. Per activar/
desactivar la funció, seguiu les
instruccions que trobareu a la Guia de
referència diària.
Quan s’ha activat la Pantalla
intel·ligent, la pantalla s’apaga,
excepte la icona 6th Sense Fresh
Control. Si la funció Pantalla
intel·ligent està activada, per ajustar la
temperatura o utilitzar altres funcions,
cal que activeu la pantalla prement
qualsevol botó.
Uns quinze segons després de fer
l’última acció, la pantalla es tornarà a
apagar i només el símbol 6th Sense
Fresh Control quedarà visible.
Quan la funció es desactiva, es
restaura la pantalla normal. La Pantalla
intel·ligent es desactiva
automàticament en cas d’apagada.
Recordeu que aquesta funció no
desconnecta l'aparell de la xarxa de
subministrament elèctric, sinó que tan
sols redueix el consum energètic de la
pantalla externa.
Nota: El consum energètic declarat de
l'aparell fa referència al funcionament
amb la funció Pantalla intel·ligent
activada.
14
CA
CONTROL
D’ALIMENTS FRESCOS
6th SENSE
Aquesta funció s’activa
automàticament per garantir les
condicions òptimes que permeten
conservar els aliments
emmagatzemats. Si hi ha variacions, la
funció 6th Sense Fresh Control
restableix immediatament les
condicions idònies.
Els resultats són excel·lents:
es manté una frescor màxima a tota la
nevera durant un temps fins a 4
vegades superior.
REFRIGERACIÓ
RÀPIDA
Es recomana l’ús d’aquesta funció
quan es col·loca una gran quantitat de
menjar dins el compartiment de la
nevera.
La funció de Refrigeració ràpida
permet incrementar la capacitat de
refrigeració en el compartiment de la
nevera.
Atenció:
• Incompatibilitat amb la funció
Vacances
CONGELACIÓ RÀPIDA
Es recomana l’ús d’aquesta funció
quan es col·loca una gran quantitat de
menjar per congelar al compartiment
del congelador. 24 hores abans de
congelar aliments frescos, premeu el
botó del Congelador per activar la
funció de Congelació ràpida. Quan s'ha
activat, l’indicador de Congelació
ràpida s’encén.
Al cap de 24 hores, col·loqueu el
menjar que voleu congelar a la zona
mitjana de congelació del
compartiment congelador. La funció
es desactiva automàticament després
de 48 hores, o bé també pot
desactivar-se manualment amb el
botó de Congelador °C.
VACANCES
Aquesta funció es pot activar per tal
de reduir el consum energètic de
l'aparell durant un període d'absència.
Abans d'activar aquesta funció, traieu
tots els aliments peribles de la nevera i
tanqueu bé la porta, ja que la nevera
mantindrà una temperatura adequada
per tal d'evitar la formació d'olors
desagradables (+12 °C).
Per activar o desactivar la funció
Vacances premeu el botó de mode
Vacances. Quan la funció està
activada, es mostra el símbol
corresponent.
Canviar el valor de la temperatura
desactivarà automàticament aquesta
funció.
El compartiment del congelador
funciona correctament.
Atenció:
• Incompatibilitat amb la funció
Congelació ràpida
Per garantir un rendiment òptim, les
funcions Vacances i Refrigeració
ràpida no es poden fer servir alhora.
Per tant, si ja heu activat la funció
Refrigeració ràpida, cal que la
desactiveu per poder activar la funció
Vacances (i viceversa).
Per garantir un rendiment òptim, les
funcions Vacances i Refrigeració ràpida
no es poden fer servir alhora. Per tant,
si ja heu activat la funció Vacances, cal
que la desactiveu per poder activar la
funció Refrigeració ràpida (i
viceversa)..
15
BLOQUEIG DE TECLES
Aquesta funció evita que ningú no
apagui o canviï accidentalment els
ajustaments de l'aparell.
Per bloquejar les tecles, manteniu
premut el botó de Bloqueig de tecles
durant tres segons fins que la pantalla
mostri la icona de Bloqueig de tecles i
un senyal acústic confirmi l’activació
de la funció. L'indicador s’apaga al cap
de tres segons.
Quan està activada, quan premeu els
altres botons (excepte el botó de
Bloqueig de tecles) sona un senyal
acústic i l’indicador de Boqueig de
tecles.apareix a la pantalla.
Quan està activada la funció de
Bloqueig de tecles es pot desactivar
qualsevol alarma.
Per desbloquejar les tecles, seguiu el
mateix procediment fins que
l’indicador del Bloqueig de tecles
aparegui a la pantalla i soni un senyal
acústic que confirmi que la funció ha
estat desactivada. Al cap d’un segon
l’indicador s’apaga.
CONTROL DE
CONGELACIÓ
La funció de control de congelació
Freeze Control incorpora tecnologia
avançada que redueix les fluctuacions
de temperatura a tot el compartiment
del congelador gràcies a un sistema
d’aire innovador que és totalment
independent de la nevera. Les
cremades que es produeixen als
aliments per la congelació es
redueixen un 60% i el menjar manté la
qualitat i el color original.
Per activar o desactivar la funció de
Control de congelació, premeu el botó
Mode Party durant 3 segons.
Aquesta funció obté els millors
resultats dins d’un interval de
temperatura definit: entre ­22 °C i
­ 4 °C. Quan la funció està activa i la
2
temperatura del congelador està
posada a més de ­22 °C, la temperatura
es posa automàticament a ­22 °C per
adequar-se a l’interval de
funcionament.
Si la funció està activa i l’usuari
modifica la temperatura del
congelador a una temperatura que no
es troba dins de l’interval de
funcionament, aquesta funció es
desactiva automàticament.
En cas que estigui activada la funció
de Congelació ràpida, la funció de
«Control de congelació» s’inhibeix fins
que es desactiva la funció de
Congelació ràpida.
ALARMA PER
APAGADA
En cas que es produeixi un tall de
corrent, l'aparell està dissenyat per
controlar automàticament la
temperatura del congelador quan
torna l'electricitat. Si la temperatura
del congelador puja per sobre del
nivell de congelació, la icona
d’apagada s’encén, la icona d’alarma
pampallugueja i el senyal acústic
d’alarma s’activa quan torna
l’electricitat. Per restablir l’alarma
premeu el botó de Reinici de l’alarma
un sol cop.
En cas que s'activi l'alarma per
apagada, us recomanem que seguiu
les instruccions següents:
• Si el menjar del congelador no està
congelat però està fred, guardeu-lo en
el compartiment de la nevera i
consumiu-lo en un termini de 24 hores.
• Si el menjar del congelador està
congelat vol dir que els aliments s'han
descongelat i tornat a congelar quan
ha tornat la llum, amb la qual cosa han
perdut el seu gust, qualitat i valor
nutricional i consumir-los podria ser
perillós. Us recomanem que no
consumiu aquests aliments i llenceu a
les escombraries tot el contingut del
congelador.
L'alarma per apagada s'ha dissenyat
per orientar sobre la qualitat del
menjar del congelador en cas que es
produeixi un tall de corrent.
Malgrat tot, el sistema no garanteix la
qualitat i seguretat del menjar i, per
això, us aconsellem que avalueu
sempre la qualitat dels aliments del
congelador i la nevera.
16
CA
ALARMA PER
TEMPERATURA
ELEVADA
L'alarma s'activa quan:
• L’aparell es connecta a la xarxa
elèctrica després d’un període en
desús perllongat.
• La temperatura del compartiment
del congelador és massa alta.
• La quantitat de menjar carregada al
congelador supera la indicada a la
placa de característiques.
• La porta del congelador s’ha deixat
oberta massa estona.
• Per silenciar el senyal acústic
d’alarma, premeu el botó d’Aturada un
cop.
• L’indicador d’Alarma s’apaga
automàticament tan bon punt el
congelador
assoleix una temperatura inferior a
-10 °C i l’indicador d’Alarma s’apaga.
ALARMA DE PORTA
OBERTA
L’alarma de la porta oberta s’activa
quan la porta es deixa oberta durant
més de 2 minuts.
Tanqueu la porta o premeu el botó
d’Aturar l’alarma per silenciar el senyal
acústic.
GEL RÀPID
COM FER GLAÇONS
Fiqueu les safates per a glaçons
buides al congelador 24 hores abans
de fer servir la funció de Gel ràpid per
refredar-les. Per obtenir el millor
resultat de les safates de Gel ràpid us
recomanem que les tingueu sempre a
dins del congelador a una
temperatura de -18°C o inferior.
Traieu una safata de Gel ràpid estirantla cap a vosaltres.
Torneu a posar-hi la tapa i introduïu la
safata a les ranures del calaix superior
del congelador. Aneu amb compte de
no vessar-ne l’aigua.
Traieu la tapa i ompliu la safata amb
aigua potable (nivell màxim = 2/3 de
la capacitat de la safata).
Espereu com a mínim 30 minuts abans
que formin els glaçons (pot ser més
temps si feu servir les safates
immediatament després del primer
ús).
COM TREURE GLAÇONS
Quan els glaçons estiguin llestos,
obriu la tapa i traieu els glaçons.
17
FER SERVIR LES
SAFATES DE GEL
RÀPID COM A
EUTÈCTICA
COMPARTIMENT
ACTIVE 0
Podeu fer servir les safates de Gel
ràpid per ajudar a mantenir el menjar
congelat en cas d’apagada. Per
obtenir-ne el millor resultat, les heu de
posar damunt del menjar
emmagatzemat al calaix superior del
compartiment del congelador. En
aquesta posició, les safates també es
poden utilitzar per fer glaçons, tot i
El compartiment Active 0 s’ha
dissenyat específicament per mantenir
una temperatura baixa i un nivell
d’humitat adequat amb la finalitat de
conservar frescos durant més temps
els aliments (com ara la carn, el peix, la
fruita i les verdures d’hivern).
ACTIVACIÓ I DESACTIVACIÓ DEL
COMPARTIMENT
Per activar/desactivar el compartiment
Active 0, premeu el botó corresponent
del tauler de control (indicador de la
figura següent).
Compartiment Active 0 apagat:
botó parcialment il·luminat
Compartiment Active 0 encès:
botó totalment il·luminat
Quan està activada, la barra de llums
del compartiment Active 0 s’encén.
La temperatura a l’interior del
compartiment/calaix, quan està
activat, és d’aproximadament 0 °C.
Les condicions següents són
fonamentals perquè el compartiment
funcioni correctament:
-la temperatura del compartiment de
la nevera ha d’estar entre +2 °C i +4 °C.
-el calaix ha d'estar inserit per poder
activar-lo
-no heu d’haver seleccionat cap funció
especial (mode Espera, Vacances, si és
18
que poden trigar més a fer-se.
possible).
Si heu seleccionat alguna d’aquestes
funcions especials, heu de treure els
aliments de dins del compartiment
Active 0.
Nota:
- si la barra de llums i el símbol no
s’encenen però el símbol
pampallugueja quan la caixa s’activa,
comproveu que la caixa estigui ben
col·locada Quan inseriu el calaix,
podeu tornar a activar la funció al cap
d’uns segons si premeu el botó. Si el
problema continua, contacteu amb el
Servei Postvenda més proper
- si el compartiment Active 0 està
activat i el calaix queda obert més de
dos minuts la funció es desactiva
automàticament. Quan inseriu el
calaix, podeu tornar a activar la funció
al cap d’uns segons si premeu el botó.
- independentment de l’estat de la
caixa, és possible que se senti una
mica de soroll: això és normal i no cal
preocupar-se.
- quan la caixa no està activada, la
temperatura de l’interior depèn de la
temperatura general de dins del
compartiment de la nevera.
En aquest cas, us recomanem que el
feu servir per emmagatzemar fruites i
verdures que no siguin sensibles a les
temperatures fredes
(fruites del bosc, pomes, albercocs,
pastanagues, espinacs, enciam, etc.).
Important: quan la funció és activada
i hi ha aliments amb un gran
contingut aquós, és probable que es
formi condensació als prestatges.
CA
Atenció:
• Incompatibilitat amb la funció
Vacances
Per garantir un rendiment òptim, les
funcions Vacances i Active 0 no es
poden fer servir alhora.
Per tant, si ja heu activat la funció
Vacances, cal que la desactiveu per
poder activar la funció Active 0 (i
viceversa).
EXTRACCIÓ DEL COMPARTIMENT
ACTIVE 0
Podeu treure el compartiment Active
0 per tenir més espai a la nevera. En
aquest cas, procediu de la manera
següent:
- desactiveu el
compartiment
- traieu el calaix
- traieu el prestatge de
vidre de sota l’Active 0
- traieu l’aïllament de plàstic blanc del
prestatge de vidre
- torneu a col·locar-hi el prestatge de
vidre.
Nota: el prestatge superior i les guies
laterals no es poden traure.
Per restablir el funcionament de la
caixa del compartiment Active 0,
recordeu-vos de canviar el prestatge
de plàstic blanc de sota de la caixa
(amb el prestatge de vidre encastat al
plàstic) abans d’introduir-hi el calaix i
tornar a activar la funció. Per
optimitzar el consum energètic, us
recomanem que desactiveu el
compartiment Active 0 i que el traieu.
Netegeu el compartiment i totes les
seves parts regularment, fent servir un
drap i una solució d’aigua tèbia i
detergent neutre específicament
formulat per als interiors de nevera
(aneu amb compte de no submergir
en aigua el prestatge de plàstic blanc
de sota el compartiment).
Abans de netejar la caixa (i
l’exterior també), traieu el calaix de
manera que es desconnecti del
corrent elèctric.
No feu servir mai detergents abrasius.
19
CONSELLS PER A L’EMMAGATZEMATGE
D’ALIMENTS
COMPARTIMENT DE LA NEVERA
La nevera és el lloc ideal per guardar-hi plats
preparats, aliments frescos i envasats, productes
lactis, fruites, verdures i begudes.
VENTILACIÓ D’AIRE
La circulació natural d’aire dins el compartiment de
la nevera fa que diferents zones estiguis a diferents
temperatures. La part més freda és tot just damunt
el calaix de les fruites i verdures, i a la paret
posterior. La part més calenta és la part frontal
superior del compartiment.
Una ventilació insuficient fa augmentar el consum
d’energia i redueix l’eficiència de la nevera.
No tapeu les ranures d’aire amb aliments, ja que
estan optimitzades per a una correcta circulació de
l’aire i conservació dels aliments.
COM EMMAGATZEMAR ALIMENTS FRESCOS I
BEGUDES
› Feu sevir envasos reciclables de plàstic, metall,
alumini i vidre i paper film per embolicar els
aliments.
› Feu servir sempre envasos amb tapa per a líquids i
per a aliments que puguin desprendre o agafar olor
o sabor d’altres aliments o tapeu-los.
› Els aliments que desprenen una gran quantitat de
gas etilè i els que són sensibles a aquest gas, com
les fruites, les verdures i l’enciam, sempre han de
conservar-se per separat o embolicar-se per tal de
no reduir-ne el temps de conservació Per exemple,
no hauríeu de conservar els tomàquets amb els
kiwis o la col.
› No emmagatzemeu els aliments molt junts per
permetre una circulació de l’aire adequada.
› Per evitar que les ampolles caiguin, podeu fer
servir l’ampoller.
› Si heu d’emmagatzemar una quantitat petita
d’aliments a la nevera, us recomanem que feu servir
els prestatges que hi ha damunt del calaix de les
fruites i les verdures, atès que és la zona més freda
del compartiment.
› Aneu amb compte de no tancar les ranures de
l’aire amb els aliments.
On emmagatzemar els aliments frescos i
les begudes
› Als prestatges de la nevera: plats preparats, fruites
tropicals, formatges, xarcuteria.
› Al calaix de les fruites i verdures: fruites, enciam,
verdures.
› A la zona més freda (damunt del calaix de les
fruites i les verdures): carn, peix, embotits, pastissos
› A la porta: mantega, melmelades, salses, adobats,
llaunes, ampolles, envasos de cartró per a begudes,
ous.
20
CA
Llegenda:
ZONA DE TEMPERATURA
Recomanada per conservar-hi
fruites tropicals, llaunes, begudes,
ous, salses, adobats, mantega,
melmelada.
ZONA FREDA Recomanada per
conservar-hi formatge, llet,
productes de consum diari,
xarcuteria, iogurts.
ZONA MÉS FREDA Recomanada
per conservar-hi viandes fredes,
postres.
CALAIX DE FRUITES I
VERDURES
CALAIX DE LA ZONA DEL
CONGELADOR
(ZONA MÉS FREDA) Recomanada
per congelar-hi aliments frescos/
cuits.
CALAIXOS DEL CONGELADOR
Nota
El color gris de la llegenda no es
correspon amb el color dels
calaixos
21
COMPARTIMENT DEL CONGELADOR
El congelador és el lloc ideal per emmagatzemar-hi
aliments congelats, fer-hi glaçons i congelar-hi
aliments frescos.
El nombre màxim de quilograms d’aliments frescos
CONSELLS PER CONGELAR I EMMAGATZEMAR
ALIMENTS FRESCOS
› Us recomanem que etiqueteu i poseu data a tots
els aliments que congeleu. Afegir-hi una etiqueta us
ajudarà a identificar els aliments i a saber la data
abans de la qual cal consumir-los abans que la seva
qualitat es deteriori. No torneu a congelar els
aliments descongelats.
› Abans de congelar aliments frescos, emboliqueulos perquè quedin ben hermètics amb: paper
d’alumini, paper film, bosses de plàstic hermètiques,
envasos de polietilè amb tapa o contenidors que
siguin adients per congelar aliments frescos.
› Els aliments han de ser frescos, estar al seu punt de
maduració i ser de primera qualitat per aconseguir
aliments congelats d’alta qualitat.
› Les fruites i verdures fresques s’han de congelar
que es pot congelar en un període de 24 hores està
indicat a la placa identificativa (... kg/24 h).
Si heu d’emmagatzemar poca quantitat d’aliments
al congelador, us recomanem que feu servir les
zones més fredes del compartiment del congelador,
que corresponen a la zona del mig.
preferiblement acabades de collir per tal de
mantenir els seus valors nutricionals, la consistència,
color i sabor originals. Algunes carns, especialment
la de caça, s’han de penjar abans de congelar-les.
› Deixeu refredar sempre els aliments calents abans
de ficar-los al congelador.
› Consumiu immediatament completament o de
manera parcial els aliments descongelats.
No torneu a congelar els mateixos aliments, tret que
els hàgiu cuinat després d’haver-los descongelat. Un
cop cuinats, els aliments descongelats es poden
tornar a congelar.
› No congeleu ampolles amb líquid.
› Feu servir la funció de refrigeració ràpida per
accelerar
el procés de congelació (vegeu la Guia de referència
diària).
aliments congelats: consells per a
l’hora d’anar a comprar-ne
Quan compreu aliments congelats:
›
Comproveu que l’envàs no estigui malmès (els
aliments congelats en envasos malmesos poden
haver-se deteriorat). Si l’envàs està inflat o té taques
d’humitat, és possible que no hagi estat
emmagatzemat en condicions òptimes i que ja
s’hagi començat a descongelar.
› Quan aneu a comprar, deixeu els aliments
congelats pel final i transporteu-los amb una bossa
tèrmica.
22
› Quan arribeu a casa, col·loqueu els aliments
congelats immediatament al congelador.
› Si els aliments s’han descongelat, tot i que només
sigui parcialment, no els torneu a congelar.
Consumiu-los durant les properes 24 hores.
› Eviteu les variacions de temperatura o reduïu-les al
mínim. Respecteu la data de caducitat indicada als
envasos.
› Tingueu sempre en compte la informació de
conservació indicada a l’envàs.
CA
TEMPS D’EMMAGATZEMAMENT D’ALIMENTS
CONGELATS
Carn
mesos
Guisats
mesos
Fruites
mesos
Bou
8 - 12
Carn, aviram
2-3
Pomes
12
Porc, vedella
6-9
Productes lactis
Albercocs
8
Xai
6-8
Mantega
6
Móres
8 - 12
Conill
4-6
Formatge
3
8 - 12
Carn picada / corada
2-3
Nata doble
1-2
Groselles negres /
Groselles vermelles
Cireres
Salsitxes
1-2
Gelats
2-3
Préssecs
10
Ous
8
Peres
8 - 12
Prunes
10
Aus
10
Pollastre
5-7
Sopes i salses
Gall dindi
6
Sopa
2-3
Gerds
8 - 12
Menuderies
2-3
Salsa de carn
2-3
Maduixes
10
Paté
1
Ruibarbre
10
8
Sucs de fruita
(taronja, llimona,
aranja)
4-6
Crustacis
Mol·luscs, llagosta
1-2
Ratatolha
Cranc, llagosta
1-2
Pastisseria i pa
Marisc
Ostres, cloïsses
Pa
1-2
Espàrrecs
8 - 10
Pastissos (senzills)
4
Alfàbrega
6-8
Pastissos (elaborats)
2-3
Mongetes
12
2-3
Creps
1-2
Carxofes
8 - 10
3-4
Pasta de pastisseria
sense cuinar
Quiche
2-3
Bròquil
8 - 10
1-2
Cols de Brussel·les
8 - 10
Pizza
1-2
Coliflor
8 - 10
Pastanagues
10 - 12
Api
6-8
Bolets
8
Julivert
6-8
Pebrots
10 - 12
Pèsols
12
Mongetes vermelles
12
Espinacs
12
Tomàquets
8 - 10
Carbassó
8 - 10
1-2
Peix
blau (salmó,
arengada, verat)
blanc (bacallà,
llenguado)
Verdures
23
RECOMANACIONS EN CAS DE NO
FER SERVIR L'APARELL
ABSÈNCIES / VACANCES
En cas d’absència prolongada, us recomanem que
consumiu els aliments i desconnecteu l’aparell per
tal d’estalviar energia.
MUDANCES
1. Traieu totes les peces internes.
2. Emboliqueu-les bé totes juntes amb cinta
adhesiva per tal que no piquin entre elles i no es
perdin.
3. Cargoleu les potes ajustables perquè no toquin
la superfície de suport.
4. Tanqueu i subjecteu la porta amb cinta adhesiva
i, també amb cinta adhesiva, subjecteu el cable
d’alimentació a l’aparell.
TALL DE CORRENT
Si es produeix un tall de corrent, truqueu a la vostra
companyia elèctrica i pregunteu quant durarà.
Nota: Tingueu en compte que un aparell ple es
mantindrà fred més temps que no pas un de mig
ple.
Si els cristalls de gel encara són visibles als aliments,
els podeu tornar a congelar, tot i que el sabor i
l’aroma podran veure’s afectats.
Si veieu que el menjar està en mal estat, és millor
llençar-lo.
24
Per a talls de corrent de fins a 24 hores.
Mantingueu tancada la porta de l’aparell. Això
permetrà que els aliments emmagatzemats es
mantinguin freds el màxim de temps possible.
Per a talls de corrent que superin les 24 hores.
Buideu el compartiment del congelador i col·loqueu
els aliments en un congelador portàtil. Si no teniu
cap congelador d’aquest tipus, i tampoc no teniu
paquets de gel artificial, intenteu consumir els
aliments que es facin malbé abans.
Buideu la safata de glaçons.
CA
NETEJA I
MANTENIMENT
ADVERTÈNCIA
Abans de realitzar qualsevol operació de
manteniment o neteja, desendolleu l’aparell o
desconnecteu el subministrament elèctric.
No feu servir mai productes abrasius. No netegeu
mai les peces de la nevera amb líquids inflamables.
› Netegeu periòdicament l’aparell amb un drap i una
solució d’aigua tèbia i un detergent neutre especial
per a interiors de nevera.
› Netegeu la part exterior de l’aparell i la junta de la
porta amb un drap humit i assequeu-ho amb un
drap suau.
› Netegeu regularment el condensador que hi ha a
la part posterior de l’aparell amb una aspiradora.
ADVERTÈNCIA
No feu servir netejadores de vapor.
No netegeu els botons i la pantalla del tauler de
control amb alcohol ni amb substàncies derivades
de l’alcohol, sinó amb un drap sec.
Important:
› Els botons i la pantalla del tauler de control no
s’han de netejar amb alcohol ni amb substàncies
derivades de l’alcohol, sinó amb un drap sec.
› Els tubs del sistema de refrigeració estan situats a
la vora de la safata de descongelació i poden
escalfar-se. Netegeu-los periòdicament amb un
aspirador.
25
GUIA DE RESOLUCIÓ DE
PROBLEMES I SERVEI
POSTVENDA
ABANS DE POSAR-VOS EN CONTACTE AMB EL
SERVEI POSTVENDA:.
Els problemes de funcionament solen estar causats
per petites coses que podeu identificar i solucionar
sense cap eina.
SONS DE FUNCIONAMENT
Els sons que provenen dels vostres electrodomèstics
són normals, atès que els aparells tenen diversos
ventiladors i motors que en regulen el funcionament i
que s’encenen i s’apaguen automàticament.
Podeu reduir alguns d’aquests sons de
funcionament si:
› Anivelleu l’aparell i l’instal·leu en una superfície
plana.
› Comproveu que els components interns estiguin
ben col·locats.
› Separeu l’aparell i eviteu el contacte amb els
mobles.
› Comproveu que les ampolles i els envasos no es
toquin entre ells.
Alguns dels sons de funcionament que
podeu sentir són
Un so sibilant al moment
d’encendre l’aparell per primer
cop o després d’una pausa
perllongada.
Un borbolleig quan el líquid
refrigerant entra a dins dels tubs.
Un borbolleig quan el compressor
funciona.
Un brunzit quan la vàlvula de
l’aigua o el ventilador comencen
a funcionar.
Espetecs quan el compressor es
posa en funcionament.
El so CLIC és del termòstat que
ajusta la freqüència de
funcionament del
compressor.
26
CA
GUIA DE RESOLUCIÓ DE
PROBLEMES
Problema
Causa possible
Solució
L’aparell no funciona
L’aparell pot tenir un problema
de subministrament elèctric.
› Comproveu que el cable estigui
connectat a una presa de corrent
amb la tensió adequada.
› Comproveu els dispositius i
fusibles de protecció del sistema
elèctric de la vostra llar
hi ha aigua a la safata de
descongelació:
És normal en climes càlids i
humits. La safata fins i tot pot
estar mig plena.
› Comproveu que l’aparell estigui
anivellat perquè l’aigua no es
vessi.
les vores del moble de la
nevera que estan en
contacte amb la junta de
la porta, estan calentes
al tacte:
Això no és cap defecte.
És normal quan fa calor i quan el
compressor funciona.
el llum no funciona:
Pot ser que hagueu de canviar el
llum.
Pot ser que l’aparell estigui en
mode Encès/En espera
sembla que el motor
funcioni massa estona
Els temps de funcionament del
motor depenen de diversos
factors: la quantitat de vegades
que obriu les portes, la quantitat
de menjar emmagatzemat, la
temperatura ambient i l’ajust dels
comandaments de la
temperatura.
› Comproveu els dispositius i
fusibles de protecció del sistema
elèctric de la vostra llar.
› Comproveu que el cable
d’alimentació estigui connectat a
una presa de corrent amb la
tensió adequada
› Si se us trenquen els LED, haureu
de trucar al Servei d’Assistència
per aconseguir un recanvi del
mateix tipus, que només està
disponible als Centres de Servei
Postvenda o distribuïdors
autoritzats.
› Comproveu que els
comandaments de l’aparell
estiguin ajustats correctament.
› Comproveu que no hàgiu
ficat una gran quantitat de
menjar a l’interior de l’aparell.
› Comproveu que no obriu la
porta massa sovint.
› Comproveu que la porta tanqui
bé.
27
la temperatura de
l’aparell és massa alta:
Hi pot haver diverses causes
(vegeu «Solucions»)
› Comproveu que el condensador
(situat a la part posterior de
l’aparell) estigui net de pols i
borrissols.
› Assegureu-vos que la porta
estigui ben tancada.
› Assegureu-vos que les juntes de
la porta encaixin bé.
› Els dies que fa calor, o si
l’habitació està a una
temperatura alta, és normal que
el motor funcioni més temps.
› Si heu deixat la porta de l’aparell
oberta durant una estona o si hi
heu emmagatzemat grans
quantitats de menjar, el motor
funcionarà més estona per
refredar l’interior de l’aparell.
les portes no s’obren i
tanquen correctament
Hi pot haver diverses causes
(vegeu «Solucions»)
› Comproveu que no hi hagi
aliments que bloquegin la porta.
› Comproveu que les peces
interiors o el productor automàtic
de gel no estiguin mal col·locats.
› Comproveu que les juntes de la
porta no estiguin brutes o
enganxoses.
› Assegureu-vos que l’aparell
estigui anivellat.
28
CA
SERVEI POSTVENDA
ABANS DE TRUCAR AL SERVEI
POSTVENDA
1.
Vegeu si podeu resoldre el problema
consultant les recomanacions que s’ofereixen a la
GUIA DE RESOLUCIÓ DE PROBLEMES.
2.
Apagueu l’aparell i torneu-lo a encendre per
veure si s’ha resolt el problema
SI EL PROBLEMA PERSISTEIX DESPRÉS
D’AQUESTES COMPROVACIONS, CONTACTEU
AMB EL SERVEI POSTVENDA MÉS PROPER
Per rebre assistència, telefoneu al número que
apareix al fullet de garantia o seguiu les instruccions
del lloc web www.whirlpool.eu
Indiqueu sempre:
• una breu descripció del problema;
• el tipus i model exactes;
• el número de servei (el número després de la
paraula Service (Servei) a la placa identificativa de
l’aparell). El número de servei també s’indica al
manual de garantia;
• la vostra adreça completa
• el vostre número de telèfon.
Si calgués alguna reparació, contacteu amb un
Servei Postvenda autoritzat (per tal de garantir que
es faran servir recanvis originals i les reparacions es
faran correctament).
29
7
SERVICE
30
1.
4x
C
B
A
1x
1x
CA
D
1x
min.
50 mm
2.
3.
31
4.
5.
6.
A
32
7.
8.
CA
9.
33
10.
11.
34
12.
13.
14.
15.
CA
A
35
16.
17.
B
18.
19.
A
A
36
B
CA
400010777274
Whirlpool® Marca registrada/TM Marca registrada del grup Whirlpool © Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Tots els drets reservats - http://www.whirlpool.eu
n
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising