Whirlpool | BSNF 8783 OX | Use and care guide | Whirlpool BSNF 8783 OX Uživatelská příručka

Whirlpool BSNF 8783 OX Uživatelská příručka
Příručky Zdraví a bezpečnost, Používání
a údržba a Instalace
www.whirlpool.eu/register
ČEŠTINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
2
CS
ČEŠTINA
PŘÍRUČKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST,
POUŽITÍ A ÚDRŽBA a INSTALACE
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL.
Abyste mohli využívat kompletnější podporu,
registrujte svůj spotřebič na adrese www.whirlpool.eu/register
Obsah
Průvodce Zdraví a bezpečnost
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S PŘEDPISY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
POPIS PRODUKTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Průvodce Použití a péče
SPOTŘEBIČ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
OVLÁDACÍ PANEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
DVEŘE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
OSVĚTLENÍ CHLADNIČKY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
POLIČKY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLNÍ FILTR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
CHLADICÍ PROSTOR NO-FROST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
MRAZICÍ ODDÍL NO-FROST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
PŘÍSLUŠENSTVÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
JAK POUŽÍVAT SPOTŘEBIČ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
FUNKCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
TIPY PRO SKLADOVÁNÍ POTRAVIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
DOPORUČENÍ V PŘÍPADĚ NEPOUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
JAK ODSTRANIT PORUCHU A POPRODEJNÍ SERVIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ZVUKY ZPŮSOBENÉ PROVOZEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
JAK ODSTRANIT PORUCHU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
SERVISNÍ STŘEDISKO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Průvodce instalací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
JE DŮLEŽITÉ SI JE
DŮKLADNĚ PŘEČÍST A ŘÍDIT
SE JIMI
Před použitím spotřebiče si
přečtěte tento návod k použití.
Uschovejte si jej pro pozdější
použití.
V tomto návodu a na samotném
spotřebiči jsou uvedena důležitá
bezpečnostní upozornění, která
je nutné si přečíst a řídit se jimi.
Výrobce odmítá nést jakoukoli
zodpovědnost za nedodržení
těchto bezpečnostních pokynů,
za nevhodné používání
spotřebiče nebo za nesprávné
nastavení ovladačů.
BEZPEČNOSTNÍ
UPOZORNĚNÍ
Pokud se v blízkosti spotřebiče
budou pohybovat velmi malé
(0–3 roky) nebo malé (3–8 let)
děti, musejí být neustále pod
dohledem.
Děti starší 8 let a osoby
s fyzickým, smyslovým či
duševním postižením nebo bez
patřičných zkušeností a znalostí
mohou tento spotřebič používat
pouze pod dohledem nebo
tehdy, pokud obdržely
informace o bezpečném použití
spotřebiče a pokud rozumějí
rizikům, která s používáním
spotřebiče souvisejí. Nedovolte
dětem, aby si se spotřebičem
hrály. Nedovolte dětem, aby bez
dohledu prováděly čištění
a běžnou údržbu spotřebiče.
POVOLENÉ POUŽITÍ
UPOZORNĚNÍ: Tento spotřebič
není určen k řízení pomocí
externího časovače nebo
samostatného systému
dálkového ovládání.
Tento spotřebič je určen
výhradně k domácímu použití,
nikoli k profesionálním účelům.
Spotřebič nepoužívejte na
otevřeném prostranství.
Neumisťujte do zařízení nebo do
jeho blízkosti výbušné látky, jako
4
např. plechovky s aerosoly,
a neskladujte ani nemanipulujte
zde s benzínem či jinými
hořlavými materiály: při
náhodném zapnutí spotřebiče
hrozí nebezpečí požáru.
Tento spotřebič je určen
k použití v domácnosti
a podobných zařízeních, jako:
– kuchyňské kouty pro
zaměstnance v obchodech,
kancelářích a na jiných
pracovištích;
– farmy, a pro použití klienty
v hotelech, motelech a jiných
ubytovacích zařízeních;
– v zařízeních nabízejících
nocleh se snídaní;
– ve stravovacích a podobných
nemaloobchodních zařízeních.
Žárovka použitá uvnitř
spotřebiče je speciálně navržena
pro domácí spotřebiče a není
vhodná pro všeobecné osvětlení
místnosti v domácnosti (Nařízení
ES 244/2009).
Spotřebič je určen k provozu
v prostředích, ve kterých je
teplota v následujícím rozmezí
podle klimatické třídy uvedené
na výrobním štítku. Při
dlouhodobém ponechání
spotřebiče v nižší či vyšší teplotě
nemusí spotřebič správně
fungovat.
Klimatická třída, teplota
prostředí. (°C)
SN od 10 do 32
N od 16 do 32
ST od 16 do 38
T od 16 do 43
Tento spotřebič neobsahuje
CFC. Chladicí okruh obsahuje
látku R600a (HC).
Spotřebiče obsahující isobutan
(R600a): isobutan je přírodní
plyn bez škodlivých účinků na
životní prostředí, který je
nicméně hořlavý. Je tedy nutné
se přesvědčit, že nedošlo
k poškození trubek chladicího
okruhu. Při poškození trubek
věnujte vyprazdňování obsahu
chladicího okruhu zvýšenou
pozornost.
VAROVÁNÍ: Nepoškozujte
potrubí chladicího okruhu
kapaliny.
VAROVÁNÍ: Větrací otvory
v plášti spotřebiče nebo ve
vestavěné konstrukci nesmějí
být zakryty.
VAROVÁNÍ: Neurychlujte
odmrazování jinými
mechanickými, elektrickými
a chemickými postupy, než jaké
doporučuje výrobce.
VAROVÁNÍ: Do oddílů
spotřebiče neumisťujte, ani
v nich nepoužívejte elektrické
přístroje, které nejsou výslovně
schváleny výrobcem.
VAROVÁNÍ: Výrobníky ledu
a dávkovače vody, které nejsou
přímo připojeny k přívodu vody,
musí být plněny pouze pitnou
vodou.
VAROVÁNÍ: Automatické tvořiče
ledu a/nebo nádobky na vodu
musí být připojeny výhradně
k přívodu pitné vody s tlakem
v rozmezí 0,17 až 0,81 MPa (1,7
až 8,1 bar).
Je-li váš model vybaven
mrazicími akumulátory,
nepolykejte kapalinu
(netoxickou), která je v nich
obsažena.
Nejezte ledové kostky nebo
ledová lízátka ihned po vyjmutí
z mrazničky, mohly by vám
způsobit omrzliny v ústech.
Je-li výrobek určen k použití se
vzduchovým filtrem
v přístupném krytu ventilátoru,
musí být filtr vložen vždy, když
je chladnička zapnutá.
Do mrazničky nedávejte
skleněné nádoby s tekutinami,
protože by mohly prasknout.
Nezakrývejte ventilátor (je-li jím
spotřebič vybaven) potravinami.
Po vložení potravin zkontrolujte,
zda jste správně zavřeli dveře,
zejména pak dveře mrazničky.
Poškozené těsnění je nutné co
nejdříve vyměnit.
Chladicí oddíl používejte pouze
k uchovávání čerstvých potravin
a mrazicí oddíl pouze
CS
k uchovávání zmrazených
potravin, zmrazování čerstvých
potravin a k výrobě ledových
kostek.
Vyvarujte se skladování
nezabalených potravin
v přímém kontaktu s vnitřními
povrchy chladničky nebo
mrazničky.
Spotřebiče mohou obsahovat
speciální přihrádky (přihrádka na
čerstvé potraviny, přihrádka
s nulovou teplotou, ...). Není-li
v příručce ke konkrétnímu
výrobku uvedeno jinak, tyto
přihrádky je možné vyjmout,
aniž by tento úkon ovlivnil
výkon spotřebiče.
Cyklopentan se používá jako
nadouvadlo v izolační pěně a je
hořlavý.
INSTALACE
Ke stěhování a instalaci
spotřebiče jsou nutné
minimálně dvě osoby. Při
vybalování a instalaci spotřebiče
použijte ochranné rukavice.
Instalaci nebo opravy musí
provést kvalifikovaný technik
podle pokynů výrobce
a v souladu s platnými místními
bezpečnostními předpisy.
Neopravujte ani nevyměňujte
žádnou část spotřebiče, pokud
to není výslovně uvedeno
v návodu k použití.
Instalaci spotřebiče nesmějí
provádět děti. Nedovolte dětem,
aby se v průběhu instalace
pohybovaly v blízkosti
spotřebiče. V průběhu instalace
a po jejím dokončení odstraňte
obalový materiál (plastové sáčky,
polystyrén apod.) z dosahu dětí.
Při přemísťování spotřebiče
dejte pozor, abyste nepoškodili
podlahy (např. parkety).
Spotřebič umístěte na podlahu
či podložku, která unese jeho
hmotnost, na místo vhodné
s ohledem na velikost a způsob
použití spotřebiče.
Po vybalení spotřebiče se
přesvědčte, že během přepravy
nedošlo k jeho poškození.
V případě problémů se obraťte
na prodejce nebo na nejbližší
servisní středisko.
Před zahájením instalace je
nutné spotřebič odpojit od
elektrické sítě.
Během instalace se ujistěte, že
zařízení nepoškozuje napájecí
kabel.
Aby bylo zajištěno dostatečné
větrání, ponechte prostor na
obou stranách a nad
spotřebičem. Za účelem
zamezení přístupu k horkému
povrchu by měla mezera mezi
zadní stranou spotřebiče
a stěnou za spotřebičem být
50 mm. Menší mezera zvyšuje
spotřebu energie spotřebiče.
Zařízení nezapínejte, dokud
nebyla ukončena instalace.
Doporučujeme vám, abyste se
zapojením spotřebiče počkali
nejméně dvě hodiny, aby
chladicí okruh mohl dokonale
fungovat.
Přesvědčte se, zda spotřebič
nestojí v blízkosti tepelného
zdroje.
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
TÝKAJÍCÍ SE ELEKTRICKÉHO
ZAPOJENÍ
Montáž musí probíhat v souladu
s platnými bezpečnostními
předpisy. Proto je nutné použít
všepólový spínač s minimální
vzdáleností mezi kontakty 3 mm
a zařízení uzemnit.
V případě nutnosti vyměňte
napájecí kabel za nový stejného
typu. Výměnu napájecího
kabelu může provést jedině
kvalifikovaný elektrikář
v souladu s pokyny výrobce
a obecně platnými
bezpečnostními předpisy.
Obraťte se na autorizované
servisní středisko.
Jestliže dodaná zástrčka není
vhodná pro zásuvku ve vašem
bytě, obraťte se prosím na
kvalifikovaného technika.
Napájecí kabel musí být natolik
dlouhý, aby umožnil připojení
spotřebiče zabudovaného do
skříňky do elektrické sítě.
Netahejte za napájecí kabel
spotřebiče.
Nepoužívejte prodlužovací
kabely, sdružené zásuvky nebo
adaptéry.
Nezapínejte tento
elektrospotřebič, pokud je
poškozena přívodní síťová šňůra
nebo zástrčka, pokud spotřebič
nefunguje správně nebo došlo
k poškození či pádu spotřebiče.
Přívodní kabel se nesmí dotýkat
žádné horké plochy.
Po provedení montáže nesmí
být elektrické prvky spotřebiče
pro uživatele přístupné.
Spotřebiče se nedotýkejte
vlhkými částmi těla
a nepoužívejte jej bosí.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Spotřebič nikdy nečistěte
čisticím zařízením na páru.
Pro účely čištění a údržby si
navlečte ochranné rukavice.
Před prováděním jakýchkoli
úkonů souvisejících s údržbou je
nutné spotřebič odpojit od
elektrické sítě.
Na plastové části, vnitřek
spotřebiče a obložení dvířek či
těsnění nepoužívejte abrazivní
nebo nešetrné čisticí prostředky,
jako jsou např. spreje na okna,
žíravé odmašťovací přípravky,
hořlavé kapaliny, čisticí vosky,
koncentrované čisticí prostředky,
bělidla nebo čističe obsahující
ropné látky. K čištění
nepoužívejte papírové utěrky,
abrazivní houbičky nebo jiné
nešetrné nástroje.
5
RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
LIKVIDACE OBALOVÉHO
MATERIÁLU
Obal je ze 100% recyklovatelného
materiálu a je označen recyklačním
znakem . Jednotlivé části obalového
materiálu proto zlikvidujte odpovědně
podle platných místních předpisů
upravujících nakládání s odpady.
LIKVIDACE DOMÁCÍCH
ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Jestliže už spotřebič nechcete dále
používat, znehodnoťte ho odříznutím
napájecího kabelu a odstraňte
případné police a dveře (je-li jimi
vybaven), aby se děti nemohly zavřít
uvnitř.
Tento spotřebič byl vyroben
z recyklovatelných nebo
opakovaně použitelných materiálů.
Zlikvidujte jej podle místních předpisů
pro likvidaci odpadu.
Další informace o zpracování,
rekuperaci a recyklaci domácích
elektrických spotřebičů zjistíte
u příslušného místního úřadu, úřadu
pro likvidaci domovního odpadu,
nebo v obchodě, kde jste spotřebič
zakoupili.
Tento spotřebič je označen v souladu
s evropskou směrnicí 2012/19/EU
o odpadních elektrických
a elektronických zařízeních (OEEZ).
Zajištěním správné likvidace tohoto
výrobku pomůžete zabránit
případným negativním důsledkům na
životní prostředí a lidské zdraví, které
by mohly být způsobeny nevhodnou
likvidací výrobku.
na výrobku nebo
Symbol
příslušných dokladech udává, že tento
výrobek nesmí být likvidován
společně s domácím odpadem, nýbrž
je nutné jej odevzdat do příslušného
sběrného střediska k recyklaci
elektrických a elektronických zařízení.
RADY K ÚSPOŘE ELEKTRICKÉ
ENERGIE
Spotřebič umístěte do suché a dobře
větrané místnosti v dostatečné
vzdálenosti od zdrojů tepla (např.
radiátoru, sporáku) a tak, aby nebyl
vystaven přímému slunci. V případě
potřeby použijte izolační desku.
Pro zajištění adekvátní ventilace
dodržujte pokyny k instalaci
spotřebiče. Nedostatečné větrání na
zadní straně spotřebiče zvyšuje
spotřebu energie a snižuje účinnost
chlazení.
Časté otevírání dvířek může zvýšit
spotřebu energie.
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S PŘEDPISY
Tento spotřebič byl navržen, vyroben
a dodán na trh v souladu s požadavky
evropských směrnic:
LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU
a RoHS 2011/65/EU.
6
Tento spotřebič byl navržen, vyroben
a dodán na trh v souladu s požadavky
směrnic ES na ekodesign a označování
energetické účinnosti štítky:
2009/125/ES a 2010/30/ES.
Na teplotu uvnitř spotřebiče
a spotřebu energie může mít vliv
teplota v místnosti, četnost otevírání
dvířek i samotné umístění spotřebiče.
Při nastavení teploty musíte brát tyto
faktory v úvahu.
Omezte otevírání dveří na minimum.
Rozmrazujte potraviny tak, že je
umístíte do chladničky. Nízká teplota
zmrazených výrobků pomáhá chladit
potraviny v chladničce.
Před vložením do spotřebiče nechte
teplá jídla a nápoje vychladnout.
Umístění polic v chladničce nemá
žádný vliv na efektivitu využití
energie. Potraviny by měly být na
policích uloženy takovým způsobem,
aby byla zajištěna patřičná cirkulace
vzduchu (potraviny by se neměly
navzájem dotýkat a mezi potravinami
a zadní stěnou by měl být dostatečný
volný prostor).
Kapacitu k ukládání mražených
potravin můžete zvýšit odstraněním
košů a poličky Stop Frost (je-li jí
výrobek vybaven), a to při zachování
stejné spotřeby energie.
Výrobky vysoké energetické třídy jsou
vybaveny motorem s vysokou
účinností, který zůstává v provozu
déle, má však nízkou spotřebu
energie. Nedělejte si proto starosti,
pokud motor běží delší dobu.
CS
Průvodce Použití a péče
POPIS
PRODUKTU
SPOTŘEBIČ
2
3
4
8
9
10
11
12
13
14
6
7
2
1
17
18
19
1
20
21
22
16
23
24
1. Ovládací panel
Chladicí oddíl
2. Osvětlení LED
3. Ventilátor
4. Kryt ventilátoru a prostor
antibakteriálního filtru
5. Poličky
6. Police na láhve
7. Schránka na sýry + víko
8. Oblast chladného vzduchu
Multi-flow
9. Kryt senzoru
10. Oddíl „ACTIVE 0“ (za účelem
uchovat potraviny čerstvé po
delší dobu)
11. Výrobní štítek s obchodním
názvem
12. Zásuvka na čerstvé ovoce
a zeleninu
13. Přepážka zásuvky chladničky
14. Sada ke změně otevírání dveří
15. Dveřní přihrádky
16. Zásobník na vejce
17. Poloviční přihrádka na drobné
předměty
18. Oddělení pro lahve
19. Přihrádka pro lahve
20. Těsnění dveří
Mrazicí oddíl
20. Těsnění dveří
21. Rychlá tvorba ledu / eutetikum
22. Poličky
23. Prostřední zásuvka:
nejchladnější prostor
nejvhodnější pro zmrazení
čerstvých potravin
24. Přepážka zásuvky mrazáku
25. Zásuvky mrazničky
7
OVLÁDACÍ PANEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8
11
12
13
14
15
16
17
1. Tlačítko TEPLOTY CHLADNIČKY
2. DISPLEJ TEPLOTA CHLADNIČKY (°C)
3. FUNKCE 6TH SENSE - indikátor
KONTROLY ČERSTVOSTI (FRESH
CONTROL)
4. DISPLEJ TEPLOTA MRAZNIČKY (°C)
5. Tlačítko TEPLOTA CHLADNIČKY
6. Indikátor ALARMU
ANTIBAKTERIÁLNÍHO FILTRU
7. Indikátor upozornění na VÝPADEK
PROUDU
8. Indikátor upozornění na PORUCHU
ALARMU
9. Indikátor UPOZORNĚNÍ NA
OTEVŘENÁ DVÍŘKA
10. Tlačítko ZAPNUTO/POHOTOVOSTNÍ
režim
11. Tlačítko RYCHLÉHO CHLAZENÍ
12. Tlačítko funkce PRÁZDNINY
13. Tlačítko „ACTIVE 0“
14. Tlačítko ZÁMEK TLAČÍTEK
15. Tlačítko ŘÍZENÍ MRAŽENÍ
16. Tlačítko RYCHLÉHO MRAZENÍ
17. Tlačítko ZASTAVENÍ POPLACHU
CS
DVEŘE
ZMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ
Poznámka: Směr otevírání dveří lze změnit.
Pokud je tato změna prováděna pracovníky servisního
střediska, nevztahuje se na ni záruka.
Změnu otevírání dveří se doporučuje provádět za
účasti dvou osob.
Dodržujte pokyny v Průvodci instalací.
OSVĚTLENÍ CHLADNIČKY
Uvnitř chladicího oddílu jsou použity žárovky LED,
které umožňují lepší osvětlení
při velmi nízké spotřebě energie.
Pokud osvětlovací systém LED nefunguje, obraťte se
na servisní středisko a požádejte o výměnu.
Upozornění: Při otevření dvířek chladicího oddílu
se rozsvítí vnitřní osvětlení. Pokud dvířka zůstanou
otevřena po dobu delší než 10 minut, světlo se
automaticky vypne.
POLIČKY
Všechny poličky, držáky a výsuvné koše jsou
vyjímatelné.
VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLNÍ FILTR
Ventilátor umožňuje dosáhnout rovnoměrnější teploty
uvnitř spotřebiče, a tím zajišťuje lepší podmínky
uchování potravin.
Poznámka: Přívod vzduchu nezakrývejte potravinami.
Jestliže je spotřebič vybavený ventilátorem, může do
něj být vložen antibakteriální filtr.
Filtr vyjměte z krabice umístěné v zásuvce na ovoce
a zeleninu a zasuňte ho do krytu
ventilátoru - viz obrázek.
Postup výměny je přiložen v krabici
s filtrem.
CHLADICÍ PROSTOR
NO-FROST
Odmrazování chladicího oddílu je zcela automatické.
Voda vzniklá odmrazováním automaticky stéká do
odtokového kanálku skrytého za oblastí Multi-flow,
shromažďuje se v zásobníku, odkud se vypařuje.
9
MRAZICÍ ODDÍL NO-FROST
Mrazničky s funkcí automatického odmrazování No
Frost využívají proudění ledového vzduchu kolem
skladovacích prostor, čímž brání tvorbě ledu a zcela
eliminují potřebu odmrazování.
Zmražené potraviny se nelepí ke stěnám, štítky
zůstávají čitelné a úložný prostor čistý a přehledný.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
ZÁSOBNÍK NA VEJCE
SCHRÁNKA NA SÝRY
POLICE NA LÁHVE
ODDĚLOVAČ LAHVÍ
PŘEPÁŽKA ZÁSUVKY MRAZNIČKY
PŘEPÁŽKA ZÁSUVKY CHLADNIČKY
ODDÍL PRO RYCHLOU TVORBU LEDU
EUTETIKUM / TÁCY PRO RYCHLOU
TVORBU LEDU
10
CS
JAK POUŽÍVAT
SPOTŘEBIČ
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE
Po zapojení do sítě se spotřebič automaticky spustí.
Po spuštění spotřebiče počkejte alespoň 4–6 hodin
a teprve pak do něj vložte potraviny.
Po připojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí
displej a na 1 sekundu se zobrazí všechny ikony.
Rozsvítí se hodnoty výchozího nastavení (z výroby)
chladicího oddílu.
NASTAVENÍ TEPLOTY
Spotřebič je z výroby běžně nastaven k provozu při
doporučené střední teplotě.
Podrobné informace o nastavení teploty naleznete
v přiloženém příručním návodu k použití.
Poznámka: Zobrazené hodnoty odpovídají průměrné
teplotě v celé chladničce
INSTALACE
INSTALACE SPOTŘEBIČE
Aby bylo zajištěno dostatečné větrání, ponechte
prostor na obou stranách a nad spotřebičem.
Mezera mezi zadní stranou spotřebiče a stěnou za
spotřebičem by měla být alespoň 50 mm.
Menší mezera zvyšuje spotřebu energie spotřebiče.
50mm
50mm
11
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
ZVÝŠENÍ KAPACITY ÚLOŽNÉHO PROSTORU
MRAZNIČKY
•
•
•
•
Nezakrývejte oblast výstupu vzduchu (dole na zadní
stěně uvnitř spotřebiče).
Všechny poličky, držáky a výsuvné koše jsou
vyjímatelné.
•
•
•
Odstraněním košů dojde k vytvoření prostoru pro
velké produkty.
Položením potravin přímo na police mrazáku.
Odstraněním dodatečných vyjímatelných kusů
příslušenství.
Vnitřní teploty spotřebiče mohou být ovlivněny
teplotou v místnosti, četností otevírání dveří
i umístěním spotřebiče. Při nastavení teploty musíte
brát tyto faktory v úvahu.
Příslušenství spotřebiče není vhodné pro mytí
v myčce, není-li uvedeno jinak.
VYJÍMÁNÍ ÚLOŽNÉHO BOXU MRAZNIČKY
• Otevřete dvířka mrazničky
• Uchopte horní box za levý i pravý roh (1) a zatáhněte
směrem nahoru
• Vyjměte zásuvku (2)
1
•
2
Obrácením postupu znovu nainstalujte horní úložný
box
FUNKCE
ZAPNOUT /
POHOTOVOSTNÍ REŽIM
Funkce Zapnuto / Pohotovostní
režim (On/Stand-by) slouží k zapnutí
chladničky a jejímu uvedení
do pohotovostního režimu. Do
klidového stavu uvedete spotřebič
stisknutím a podržením tlačítka „On/
Stand-by“ (zapnuto / pohotovostní
režim) na dobu 3 sekund.
Všechny ikony zhasnou s výjimkou
podsvícení „On/Stand-by“, které
signalizuje, že se spotřebič nachází
v pohotovostním režimu.
Je-li spotřebič v pohotovostním režimu
Stand-by, světlo uvnitř chladicího
oddílu nefunguje.
Uvědomte si prosím, že tímto postupem
se spotřebič neodpojí od elektrické sítě.
Spotřebič znovu zapnete jednoduše
stisknutím tlačítka On/Stand-By po
dobu 3 sekund.
CHYTRÝ DISPLEJ
Tuto volitelnou funkci je možné použít
k úspoře energie. Chcete-li funkci
aktivovat/deaktivovat, postupujte
podle pokynů obsažených v Příručce
pro každodenní použití.
Po aktivaci Chytrého displeje se displej
vypne s výjimkou indikace 6th Sense
Fresh Control. Chcete-li při aktivním
Chytrém displeji nastavit teplotu nebo
použít další funkce, je nutné zapnout
displej stisknutím jakéhokoli tlačítka.
Přibližně po 15 sekundách nečinnosti
displej opět zhasne; svítit zůstane
pouze indikace 6th Sense Fresh Control.
Deaktivací této funkce se obnoví
normální displej. Chytrý displej se
automaticky vypne po výpadku
napájení. Uvědomte si prosím, že
tímto postupem se spotřebič neodpojí
od elektrické sítě, omezí se pouze
množství proudu odebíraného
externím displejem.
Poznámka: Uvedená spotřeba energie se
vztahuje k provozu s aktivovanou funkcí
Chytrého displeje.
12
CS
FUNKCE 6TH SENSE
FRESH CONTROL
Tato funkce se snaží automaticky zajistit
optimální podmínky pro uchování
potravin. Dojde-li k odchylkám, funkce
6th Sense Fresh Control okamžitě
obnoví ideální podmínky.
Výsledky jsou fantastické:
potraviny v celém prostoru chladničky
se udrží čerstvé až čtyřikrát déle.
RYCHLÉ CHLAZENÍ
Tuto funkci doporučujeme použít při
vložení velkého množství potravin do
chladicího oddílu.
Pomocí funkce Rychlého chlazení (Fast
Cool) můžete zvýšit kapacitu chlazení
v prostoru chladničky.
Upozornění:
• Nekompatibilita s funkcí
„Dovolená“.
Kvůli zajištění optimálního výkonu nelze
použít funkce „Prázdniny“ a „Rychlé
chlazení“ současně. Pokud tedy máte
zapnutou funkci „Dovolená“, musíte ji
před aktivací funkce „Rychlé chlazení“
vypnout (a naopak).
RYCHLÉ MRAZENÍ
Tuto funkci doporučujeme použít při
vložení velkého množství potravin
ke zmrazení do mrazicího oddílu.
24 hodin před mrazením čerstvých
potravin stiskněte tlačítko Freezer, čímž
aktivujete funkci Rychlého mrazení.
Po aktivaci se rozsvítí kontrolka funkce
Rychlého mrazení.
Po 24 hodinách vložte do mrazicího
oddílu potraviny určené ke zmrazení.
Funkce se automaticky vypne za 48
hodin, nebo ji můžete dalším stisknutím
tlačítka Rychlého Mrazení vypnout
ručně.
DOVOLENÁ
Tuto funkci je možné aktivovat ke
snížení spotřeby energie spotřebiče
během nepřítomnosti.
Před aktivací funkce odstraňte
z chladicího oddílu všechny potraviny
podléhající zkáze a ujistěte se, že
jsou dveře správně uzavřeny. Lednice
bude udržovat vhodnou teplotu, aby
zabránila tvorbě nepříjemných pachů
(+12° C).
Funkci „Prázdniny“ aktivujete
a deaktivujete stisknutím tlačítka
Vacation. Jestliže je funkce zapnutá, na
displeji se rozsvítí příslušný symbol.
Změna nastavení teploty povede
automaticky k deaktivaci funkce.
Mrazicí oddíl pracuje správně.
Upozornění:
• Nekompatibilita s funkcí „Rychlé
chlazení“
Kvůli zajištění optimálního výkonu
nelze použít funkce „Prázdniny“
a „Rychlé chlazení“ současně.
Pokud tedy máte zapnutou funkci
„Rychlé chlazení“, musíte ji před aktivací
funkce „Prázdniny“ vypnout (a naopak).
13
BLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK
Funkce brání náhodné změně nastavení
nebo vypnutí spotřebiče.
Chcete-li tlačítka zablokovat, stiskněte
tlačítko Zámek tlačítek (Key Lock)
na 3 sekundy, dokud se na displeji
neobjeví ikona pro zámek tlačítek
(Key Lock); výběr funkce je potvrzen
zvukovým signálem. Po uplynutí
3 sekund indikace blokování tlačítek
zhasne.
V zapnutém stavu při stisku ostatních
tlačítek (s výjimkou tlačítka Zámek
tlačítek (Key Lock)) se aktivuje dobře
slyšitelný signál a na displeji bliká
indikace zámku tlačítek (Key Lock).
Pokud je funkce zámku tlačítek (Key
Lock) aktivována, lze deaktivovat
jakýkoli alarm.
K odblokování tlačítek postupujte
stejně, dokud se na displeji neobjeví
indikace zámku tlačítek (Key Lock)
a zvukový signál nepotvrdí deaktivaci
této funkce. Po uplynutí 1 sekundy
indikace zhasne.
ŘÍZENÍ MRAZENÍ
Řízení mrazení (Freeze Control)
je pokročilou technologií, která
omezuje teplotní výkyvy v celém
oddílu mrazničky na minimum díky
inovativnímu vzduchovému systému
zcela nezávislému na chladničce. Ztráty
vlhkosti jsou omezeny až na 60 %
a potraviny si zachovávají původní
kvalitu a barvu.
Za účelem aktivace/deaktivace funkce
„Řízení mražení“ (Freeze Control)
jednoduše stiskněte tlačítko ŘÍZENÍ
MRAŽENÍ (FREEZE CONTROL).
Funkce pracuje správně, pokud je
teplota nastavena v určeném rozmezí:
mezi −22 °C a −24 °C. Je-li funkce
zapnuta a aktuální teplota v mrazničce
je nastavena na teplotu vyšší než
−22 °C, teplota se pak automaticky
nastaví na −22 °C, aby mohl přístroj
pracovat správně.
Je-li tato funkce zapnuta a uživatel
změní nastavení teploty v mrazničce
tak, že toto nastavení neodpovídá
danému rozmezí pro správné fungování
zařízení, funkce se automaticky
deaktivuje.
V případě, že je aktivní funkce rychlého
mražení, funkce kontroly mražení není
umožněna, dokud se funkce rychlého
mražení nedeaktivuje.
ALARM PŘI VÝPADKU
PROUDU
V případě výpadku elektrického
proudu začne spotřebič po obnovení
přívodu elektřiny automaticky sledovat
teplotu v mrazničce. Jakmile teplota
v mrazničce stoupne nad teplotní
úroveň pro mrazení, rozsvítí se ikona
funkce „Black Out“ (výpadek proudu),
začne blikat ikona alarmu a při obnově
dodávky proudu zazní zvukové
upozornění. Alarm se ruší pouze jedním
stiskem tlačítka „Reset Alarm“.
V případě výpadku elektrického proudu
doporučujeme následující opatření:
• Jestliže jsou potraviny ještě chladné,
ale již nejsou zmrazené, přemístěte je
do chladicího oddílu a spotřebujte je
do 24 hodin.
• Jestliže jsou potraviny zmrazené,
znamená to, že se rozmrazily a znovu
zmrazily po obnovení přívodu
elektřiny, což má za následek
zhoršení chuti a snížení kvality a jejich
výživové hodnoty. Takové potraviny
mohou být dokonce nebezpečné.
Doporučuje se tyto potraviny nejíst,
a celý obsah mrazničky vyhodit.
Alarm při výpadku proudu je určen jako
pomůcka ke sledování kvality potravin
v případě výpadku elektrického proudu.
Tento systém nezaručuje kvalitu
potravin a jejich bezpečnou konzumaci.
Uživatelé musí sami zhodnotit, zda
jsou potraviny uložené v chladicím
a mrazicím oddílu vhodné k jídlu.
14
CS
ALARM PŘI
PŘEKROČENÍ TEPLOTY
K aktivaci poplachu dojde, když:
• Spotřebič je připojen k elektrické síti
po delší době nečinnosti.
• Teplota mrazicího oddílu je příliš
vysoká.
• Množství potravin v mrazničce je
větší, než je uvedeno na typovém
štítku.
• Dvířka mrazničky byla příliš dlouho
otevřená.
•
UPOZORNĚNÍ NA
OTEVŘENÁ DVÍŘKA
Zvukový signál při otevřených dveřích
se spustí, jsou-li dveře otevřeny po
dobu delší než 2 minuty.
K vypnutí zvukového alarmu zavřete
dveře nebo stiskněte tlačítko Stop
Alarm.
QUICK ICE
VÝROBA KOSTEK LEDU
Vložte prázdné tácy na led do
mrazničky 24 hodin před aktivací
funkce pro rychlou tvorbu ledu (Quick
Ice), aby se vychladily. Pro dosažení
co nejlepšího výsledku při užití této
funkce se doporučuje uchovávat tácy
v mrazničce permanentně a nastavit
teplotu na −18 °C nebo nižší.
Tác na led vyndáte zatažením směrem
k sobě.
Zasuňte kryt zpět do tácu a vložte tác
zpět do příslušných drážek v horní
zásuvce mrazničky. Dávejte pozor,
abyste vodu nerozlili.
Sejměte kryt a napusťte do tácu pitnou
vodu (maximálně do 2/3 jeho celkového
objemu).
•
Alarm vynulujete jedním stiskem
tlačítka pro vypnutí alarmu (Stop
Alarm).
Indikace alarmu se automaticky
deaktivuje záhy poté, co mrazicí
oddíl dosáhne teploty pod −10 °C
a kontrolka alarmu se vypne.
Vyčkejte alespoň 30 minut, dokud se
nevytvoří ledové kostky (to může trvat
o něco déle, pokud jsou tácy používány
záhy po prvním použití).
VYJMUTÍ KOSTEK LEDU
Je-li led připraven, sejměte kryt
a kostky vyndejte.
15
POUŽITÍ TÁCŮ QUICK
ICE JAKO EUTEKTIKA
Tácy Quick Ice lze rovněž používat jako
eutektikum pro udržování zmrazených
potravin při výpadku elektrického
proudu. V zájmu nejlepšího využití
je umístěte nad potraviny uložené
v horní zásuvce mrazicího oddílu.
V této poloze lze tácy také používat
pro přípravu kostek ledu, ale potřebný
čas může být delší.
ODDÍL ACTIVE 0
Oddíl Active 0 je specificky navržen
pro udržení nízké teploty a správné
vlhkosti pro delší zachování čerstvých
potravin (například masa, ryb, ovoce
a zeleniny v zimě).
AKTIVACE A DEAKTIVACE ODDÍLU
Pro aktivaci/deaktivaci oddílu Active
0 stiskněte příslušné tlačítko na
ovládacím panelu (kontrolka na
obrázku níže).
Přihrádka „Active 0“ není aktivní:
tlačítko je částečně podsvícené
Oddíl Active 0 zapnutý:
tlačítko je plně podsvícené
Při aktivaci se světelná lišta na oddílu
Active 0 rozsvítí.
Je-li oddíl/přihrádka aktivní, teplota
uvnitř dosahuje přibližně 0 stupňů.
Následující faktory jsou zásadně
důležité pro správnou činnost oddílu:
- teplota uvnitř chladicího oddílu musí
být mezi +2 °C a +4 °C.
- přihrádka musí být zasunuta, aby
bylo možné ji aktivovat
– nesmí být zvoleny žádné speciální
funkce (jako pohotovostní režim
„Stand-by“, režim „Dovolená“ – jsou-li
k dispozici).
Je-li některá z těchto speciálních
funkcí zvolena, měly by být z oddílu
Active 0 odstraněny čerstvé potraviny.
16
Poznámka:
- jestliže se po zapnutí oddílu nerozsvítí
světelná lišta a příslušný symbol,
zkontrolujte, zda je zásuvka správně
zasunutá; je-li zásuvka zasunutá, funkce
může být za několik sekund znovu
aktivována stisknutím tlačítka. Pokud
problém přetrvává, obraťte se na
nejbližší autorizovaný poprodejní servis
- je-li oddíl Active 0 aktivní a přihrádka
je otevřená déle než 2 minuty, funkce
se automaticky deaktivuje. Po zasunutí
zásuvky může být funkce za několik
sekund znovu aktivována stisknutím
tlačítka.
- bez ohledu na stav zásuvky může být
slyšet slabý zvuk: jedná se o běžný jev a
není tedy důvod k obavám.
- když oddíl není v provozu, závisí jeho
vnitřní teplota na teplotě chladicího
oddílu.
V tomto případě ji doporučujeme
používat k ukládání ovoce a zeleniny,
které nejsou citlivé na nízké teploty
(lesní plody, jablka, meruňky, mrkev,
špenát, salát, atd.).
Důležité upozornění: Je-li funkce
zapnutá, a v chladničce jsou potraviny
s vysokým obsahem vody, může se na
policích tvořit kondenzát.
Upozornění:
• Nekompatibilita s funkcí
„Dovolená“
Kvůli zajištění optimálního výkonu
nelze použít funkce „Prázdniny“
a „Active 0“ současně.
Pokud tedy máte zapnutou funkci
„Prázdniny“, musíte ji před aktivací
funkce „Active 0“ vypnout (a naopak).
CS
VYJMUTÍ ODDÍLU ACTIVE 0
Chcete-li získat v chladničce větší
prostor, můžete oddíl Active 0
odstranit. V tomto případě postupujte
následovně:
-- vypněte oddíl;
-- vytáhněte zásuvku;
-- vytáhněte skleněnou polici pod
oddílem s nulovou teplotou
„Active 0“;
-- vyjměte bílou plastovou izolaci pod
skleněnou policí;
-- vložte skleněnou polici zpět.
Poznámka: Horní polici a boční držáky
nelze odstranit.
bílou plastovou polici pod oddílem)
a neutrálního čisticího prostředku
určeného pro čištění vnitřních prostor
chladničky.
Před čištěním oddílu (i z vnější
strany) je nutné zásuvku vytáhnout,
aby se odpojilo elektrické napájení
oddílu.
Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí
prostředky.
Chcete-li obnovit funkci oddílu Active
0, vyměňte bílou plastovou polici
pod oddílem (se skleněnou policí
vloženou do plastu)
než zasunete zásuvku
a znovu spustíte funkci.
Oddíl Active 0 splňuje
požadavky mrazicí
přihrádky podle EN
62552. Oddíl a jeho
díly pravidelně čistěte
hadříkem namočeným v roztoku vlažné
vody (dávejte pozor, abyste nenamočili
17
TIPY PRO SKLADOVÁNÍ POTRAVIN
CHLADICÍ ODDÍL
Chladnička je ideálním místem pro uložení hotových
jídel, čerstvých a konzervovaných potravin, mléčných
výrobků, ovoce a zeleniny a nápojů.
POHYB VZDUCHU
Přirozená cirkulace vzduchu v chladničce vede ke
vzniku oblastí s různými teplotami. Nejnižší teplota
je přímo nad zásuvkou na ovoce a zeleninu a u zadní
stěny. Nejvyšší teplota je v horní přední části prostoru.
Nedostatečný pohyb vzduchu má za následek zvýšení
spotřeby energie a snížení chladicího výkonu.
Nepřikrývejte výdechy vzduchu potravinami nebo
jinými předměty, neboť jsou optimalizovány tak,
aby vzduch mohl řádně cirkulovat a potraviny byly
správně uchovávány.
JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE
› K zabalení potravin používejte recyklovatelné
plastové, kovové, hliníkové a skleněné nádoby
a přilnavé fólie.
› Tekutiny nebo potraviny, které šíří nebo pohlcují
pach či vůni, vždy uchovávejte v uzavřených
nádobách nebo přikryté.
› Potraviny, které uvolňují velké množství ethylenu
a které jsou na tento plyn citlivé, jako např. ovoce,
zelenina a saláty, by měly být vždy odděleny nebo
zabaleny, aby se nezkracovala jejich životnost;
například neskladujte rajská jablíčka společně s kiwi
nebo se zelím.
› Neukládejte potraviny příliš blízko u sebe, aby byla
zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.
› Chcete-li zabránit padání lahví, používejte držák
lahví.
› Pokud v chladničce skladujete malé množství
potravin, doporučujeme použít police nad zásuvkou
na ovoce a zeleninu, protože se jedná o nejchladnější
oblast.
› Nezakrývejte výdechy vzduchu uloženými
potravinami.
KDE UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE
› Na policích chladničky: hotová jídla, tropické ovoce,
sýry, lahůdky.
› V zásuvce na čerstvé ovoce a zeleninu: ovoce, saláty,
zelenina.
› V nejchladnější oblasti (nad zásuvkou na ovoce
a zeleninu): maso, ryby, uzeniny, zákusky
› Ve dveřích: máslo, džemy, omáčky, nakládaná
zelenina, plechovky, láhve, nápoje v krabicích, vejce.
18
CS
Vysvětlivky
MÍRNÁ ZÓNA
Je určena pro skladování tropického
ovoce, plechovek, nápojů, vajec,
omáček, zavařenin, másla, marmelád
CHLADNÁ ZÓNA
Je určena pro skladování sýrů, mléka,
mléčných výrobků, lahůdek a jogurtů
NEJCHLADNĚJŠÍ ZÓNA
Je určena pro skladování studených
nářezů, dezertů
ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU
ZÁSUVKA V MRAZICÍ ZÓNĚ
(MAXIMÁLNĚ CHLADNÁ ZÓNA) Je
určena pro zmrazení čerstvých/
vařených pokrmů
BĚŽNÉ ZÁSUVKY MRAZNIČKY
Poznámka: Šedý odstín legendy
neodpovídá barvě zásuvek
19
MRAZICÍ ODDÍL
Mraznička je ideálním místem pro uchovávání
mražených potravin, vyrábění kostek ledu a zamrazení
čerstvých potravin v mrazicím oddílu.
Na typovém štítku je uveden maximální počet
kilogramů čerstvých potravin, které lze zmrazit
během 24 hodin (... kg / 24 h).
Skladujete-li v mrazáku jen malé množství potravin,
doporučujeme používat nejchladnější část, která se
nachází uprostřed mrazáku.
TIPY PRO MRAZENÍ A UCHOVÁVÁNÍ ČERSTVÝCH POTRAVIN
› Veškeré zamrazované potraviny doporučujeme
opatřit popiskem a datem. Popisky pomáhají při
rozlišení potravin a určení, dokdy by měly být
spotřebovány, aby nedošlo ke zhoršení jejich kvality.
Jednou rozmrazené potraviny již znovu nemrazte.
› Před zamrazením čerstvé potraviny zabalte
a důkladně uzavřete do: alobalu, potravinové fólie,
vzduchotěsných a vodotěsných plastových sáčků,
polyetylenových nádob s víčky nebo mrazírenských
nádob vhodných k zamrazení čerstvých potravin.
› V zájmu dosažení vysoké kvality musí být
zamrazované potraviny čerstvé, zralé a prvotřídní
kvality.
› Čerstvá zelenina a ovoce by měly být zamrazeny
bezprostředně po sběru, aby byla zachována jejich
plná nutriční hodnota, konzistence, barva a chuť.
Některé druhy masa, zejména zvěřina, by se měly být
před zamrazením nechat odležet.
› Horké pokrmy nechte vždy před vložením
do mrazničky vychladnout.
› Plně nebo částečně rozmrazené potraviny okamžitě
zkonzumujte.
Po rozmrazení potraviny znovu nemrazte, pokud
je předtím nepřevaříte. Po převaření je možné
rozmrazené potraviny opět zamrazit.
› Nezamrazujte láhve s tekutinami.
› Funkci rychlého chlazení prosím používejte pro
urychlení chladicího procesu (viz Příručka pro
každodenní použití).
› Funkci rychlého zamrazení prosím používejte pro
urychlení procesu zmrazování (viz Příručka pro
každodenní použití).
MRAŽENÉ POTRAVINY: NÁKUPNÍ TIPY
Při nákupu mražených potravin:
› Zkontrolujte, zda není obal poškozen (mražené
potraviny v poškozeném obalu mohou ztratit kvalitu).
Je-li obal nafouklý nebo jsou-li na něm mokré skvrny,
výrobek nebyl skladován v optimálních podmínkách
a může již být částečně rozmrzlý.
› Mražené potraviny vybírejte během nákupu jako
poslední položku a přepravujte je ve speciální tepelně
izolované tašce.
20
› Po návratu domů mražené potraviny okamžitě vložte
do mrazničky.
› Pokud došlo k jejich částečnému rozmrazení, znovu
je nezamrazujte. Spotřebujte je do 24 hodin.
› Vyvarujte se kolísání teplot nebo jej alespoň omezte
na minimum. Řiďte se dobou trvanlivosti uvedenou
na obalu.
› Vždy dodržujte pokyny k uchovávání potravin
uvedené na obalu.
CS
DOBA SKLADOVÁNÍ
ZMRAZENÝCH POTRAVIN
MASO
Hovězí
měsíce
8–12
DUŠENÉ MASO
Maso, drůbež
OVOCE
Jablka
měsíce
12
Vepřové, telecí
6–9
MLÉČNÉ VÝROBKY
Meruňky
8
Jehněčí
6–8
Máslo
6
Ostružiny
8–12
Králičí
4–6
Sýry
3
Černý rybíz / červený
rybíz
8–12
Mleté/droby
2–3
Šlehačka
1–2
Třešně
10
Klobásy/párky
1–2
Zmrzlina
2–3
Broskve
10
Vejce
8
Hrušky
8–12
Švestky
10
DRŮBEŽ
měsíce
2–3
Kuře
5–7
POLÉVKY A OMÁČKY
Krůta
6
Polévky
2–3
Maliny
8–12
Drůbeží drůbky
2–3
Masové omáčky
2–3
Jahody
10
Paštiky
1
Rebarbora
10
8
Ovocné šťávy
(pomeranč, citron,
grep)
4–6
KORÝŠI
Měkkýši (krab, humr)
1–2
Lečo
Krabi, humři
1–2
PEČIVO A CHLÉB
1–2
Chléb
Zákusky (běžné)
1–2
4
Chřest
Bazalka
8–10
6–8
Zdobené dorty
2–3
Fazole
12
KORÝŠI
Ústřice, vyloupané
RYBY
ZELENINA
„tučné“ (losos, sleď,
makrela)
2–3
Palačinky
1–2
Artyčoky
8–10
„libové“ (treska,
platýs)
3–4
Tepelně neupravené
pečivo
2–3
Brokolice
8–10
Slané koláče
1–2
Růžičková kapusta
8–10
Pizza
1–2
Květák
8–10
Mrkev
10–12
Celer
6–8
Houby
8
Petržel
6–8
Papriky
10–12
Hrášek
12
Fazolové lusky
12
Špenát
12
Rajčata
8–10
Cuketa
8–10
21
DOPORUČENÍ V PŘÍPADĚ
NEPOUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE
NEPŘÍTOMNOST/DOVOLENÁ
V případě delší nepřítomnosti se doporučuje
potraviny spotřebovat a spotřebič odpojit z důvodu
úspory energie.
STĚHOVÁNÍ
1. Vyjměte všechny vnitřní díly.
3. Nastavitelné nožky zašroubujte, aby se nedotýkaly
povrchu podložky.
2. Dobře vše zabalte a přelepte lepicí páskou tak, aby
do sebe předměty nenarážely a nedošlo k jejich
ztrátě.
4. Dvířka uzavřete a zajistěte lepicí páskou,
s jejíž pomocí také připevněte napájecí kabel
ke spotřebiči.
VÝPADEK PROUDU
V případě výpadku elektrického proudu se obraťte
na místní pobočku dodavatele elektrické energie
a informujte se, jak dlouho bude výpadek trvat.
Poznámka: Mějte na paměti, že se v zaplněném spotřebiči
udrží studený vzduch déle než jen v částečně naplněném.
Pokud se na potravinách objeví ledové krystalky,
je možné je znovu zmrazit, ale může u nich dojít
ke změně chuti a vůně.
Přijde-li vám, že jsou potraviny ve špatném stavu, je
lepší je vyhodit.
22
U výpadků proudu do 24 hodin.
Neotevírejte dvířka spotřebiče. Tím zajistíte, že
uložené potraviny zůstanou v chladu co nejdelší
dobu.
U výpadků proudu přesahujících 24 hodin.
Vyprázdněte mrazicí oddíl a potraviny přemístěte
do přenosné mrazničky. Pokud tento typ mrazničky
nemáte k dispozici ani nemáte umělé mrazicí
akumulátory, spotřebujte jídlo, které snadněji podléhá
zkáze.
Vyprázdněte nádobku na led.
CS
ČIŠTĚNÍ A
ÚDRŽBA
Před každou údržbou nebo čištěním vytáhněte
přívodní kabel z hlavní zásuvky nebo spotřebič
odpojte od elektrické sítě.
Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky. Nikdy
části chladničky nečistěte hořlavými kapalinami.
› Spotřebič pravidelně omývejte hadříkem
namočeným do roztoku vlažné vody a neutrálního
čisticího prostředku určeného speciálně pro vnitřní
části chladničky.
› Vnější části spotřebiče a těsnění dvířek vyčistěte
vlhkým hadříkem a osušte měkkým hadříkem.
› Kondenzátor umístěný v zadní části spotřebiče je
potřeba pravidelně čistit vysavačem.
Nepoužívejte parní čističe.
Tlačítka a displej ovládacího panelu nesmí být
čištěny alkoholem ani prostředky na bázi alkoholu,
ale pouze suchým hadříkem.
Důležité upozornění:
› Tlačítka a displej ovládacího panelu nesmí být
čištěny alkoholem ani prostředky na bázi alkoholu, ale
pouze suchým hadříkem.
› Trubky chladicího systému se nacházejí v blízkosti
odmrazovací misky a mohou být horké. Čistěte je
pravidelně vysavačem.
23
JAK ODSTRANIT PORUCHU
A POPRODEJNÍ SERVIS
NEŽ SE OBRÁTÍTE NA SERVISNÍ STŘEDISKO...
Problémy s výkonem jsou často způsobeny drobnými
závadami, které můžete sami odhalit a opravit i bez
použití speciálního nářadí.
ZVUKY ZPŮSOBENÉ PROVOZEM
Zvuky vycházející ze spotřebiče jsou zcela normální
vzhledem k tomu, že spotřebič obsahuje celou
řadu větráků a motorů regulujících výkon, které se
automaticky zapínají a vypínají.
NĚKTERÉ ZVUKY ZPŮSOBENÉ PROVOZEM ZAŘÍZENÍ VŠAK MŮŽETE OMEZIT:
› vyrovnáním spotřebiče a jeho umístěním na rovném
povrchu;
› ponecháním prostoru mezi spotřebičem a okolním
nábytkem;
› kontrolou správného umístění vnitřních prvků;
› kontrolou, zda se láhve a nádoby vzájemně
nedotýkají.
NĚKTERÉ ZE ZVUKŮ ZPŮSOBENÝCH PROVOZEM
ZAŘÍZENÍ, KTERÉ MOHOU BÝT SLYŠET
syčivý zvuk při prvním zapnutí
spotřebiče nebo opětovném
zapnutí po delší odmlce;
bublavý zvuk při vlévání chladicí
kapaliny do trubek;
Vrčivý zvuk vydává běžící
kompresor.
bzučení při zahájení činnosti
vodního ventilu nebo ventilátoru;
Praskání při spuštění kompresoru.
Cvaknutí termostatu, který řídí
zapínání kompresoru.
24
CS
JAK ODSTRANIT PORUCHU
Problém
Možné příčiny
Řešení
SPOTŘEBIČ NEFUNGUJE
Mohl se vyskytnout problém
s napájením spotřebiče.
› Zkontrolujte, zda je napájecí kabel
zapojen do zásuvky se správným
napětím.
› Zkontrolujte ochranná zařízení
a elektrické pojistky v domácnosti
V ODMRAZOVACÍ MISCE JE VODA
Jedná se o jev normální v horkém
a vlhkém počasí. Nádoba může být
naplněna dokonce až do poloviny.
› Zkontrolujte, zda je spotřebič
umístěn vodorovně, aby voda
nepřetékala.
HRANY SKŘÍNĚ SPOTŘEBIČE,
KTERÉ SE DOTÝKAJÍ TĚSNĚNÍ
DVEŘÍ, JSOU NA DOTEK TEPLÉ
Nejedná se o závadu.
Jedná se o jev normální v horkém
počasí a při spuštění kompresoru.
OSVĚTLENÍ NEFUNGUJE
Může být nutné vyměnit žárovku.
Spotřebič může být v režimu
Zapnuto / Pohotovostní režim
› Zkontrolujte správnou funkci
ochranných zařízení a elektrických
pojistek v domácnosti.
› Zkontrolujte, zda je napájecí kabel
zapojen do zásuvky se správným
napětím
› Jsou-li LED žárovky rozbité, musí
uživatel zavolat do servisního střediska
a požádat o výměnu za svítidla
stejného typu, která jsou k dispozici
pouze v našich servisních střediscích
nebo u autorizovaných prodejců.
ZDÁ SE, ŽE MOTOR BĚŽÍ PŘÍLIŠ
DLOUHO
Doba spuštění motoru závisí
na různých faktorech: četnosti
otevírání dveří, množství
uložených potravin, teplotě
v místnosti, nastavení regulace
teploty.
›Zkontrolujte, zda jsou ovladače
spotřebiče správně nastaveny.
› Zkontrolujte, zda jste do spotřebiče
nevložili větší množství potravin.
› Neotevírejte dveře spotřebiče příliš
často.
› Zkontrolujte, zda jsou dveře
správně dovřené.
TEPLOTA SPOTŘEBIČE JE PŘÍLIŠ
VYSOKÁ
Příčiny mohou být různé (viz
„Řešení“)
› Zkontrolujte, zda není kondenzátor
(na zadní straně spotřebiče)
zaprášený a zanesený.
› Zkontrolujte, zda jsou dveře řádně
zavřené.
› Zkontrolujte, zda jsou těsnění
řádně osazená.
› V horkých dnech nebo v případě
vyšší teploty v místnosti je
samozřejmé, že motor běží déle.
› Pokud byla dvířka spotřebiče
ponechána otevřená po delší dobu
nebo bylo uloženo větší množství
potravin, poběží motor delší dobu,
aby se vnitřek spotřebiče ochladil.
DVEŘE SE DOBŘE NEOTVÍRAJÍ
A NEZAVÍRAJÍ
Příčiny mohou být různé (viz
„Řešení“)
› Zkontrolujte, zda dveřím nebrání
potraviny v chladničce.
› Zkontrolujte, zda není posunutý
některý z vnitřních dílů nebo
automatický výrobník ledu.
› Zkontrolujte, zda není těsnění
ve dveřích špinavé nebo lepkavé.
› Ujistěte se, že je spotřebič
ve vodorovné poloze.
25
SERVISNÍ STŘEDISKO
NEŽ ZAVOLÁTE DO
SERVISNÍHO STŘEDISKA
POPRODEJNÍCH SLUŽEB
1. Ověřte si, zda nemůžete vyřešit problém sami
pomocí bodů popsaných v oddílu JAK ODSTRANIT
PORUCHU.
2. Vypněte spotřebič a opět ho zapněte, abyste zjistili,
zda porucha přetrvává
JESTLIŽE PORUCHA PŘETRVÁVÁ I PO PROVEDENÍ
VÝŠE UVEDENÝCH KROKŮ, ZAVOLEJTE DO
NEJBLIŽŠÍHO SERVISNÍHO STŘEDISKA
Pomoc získáte na čísle uvedeném v záručním listě nebo
postupujte podle návodu na webu www.whirlpool.eu
Uveďte:
• stručný popis poruchy;
• typ a konkrétní model spotřebiče;
• servisní číslo (číslo následující za slovem „Service“
na typovém štítku); servisní číslo je uvedeno i na
záručním listě;
• svou úplnou adresu;
• své telefonní číslo.
Jestliže je nutná oprava, obraťte se na servisní středisko
(abyste měli jistotu, že budou použity originální
náhradní díly a že bude oprava provedena správně).
Výrobce:
Whirlpool Europe s.r.l. - Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy
26
CS
2
50mm
abc
4x
1x
1x
1x
A
B
C
D
1
c
2
3
4
5
b
a
c
c
6
c
c
a
27
8
7
9
c
a
10
11
12
c
b
13
B
14
b
a
D
B
15
A
28
b
CS
21
1
1
2
2
3
1
2
3
4
5
6
1
1
45
o
2
2
1
1
45
o
3
2
29
001
30
400010892656/A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising