Whirlpool | BSNF 9101 OX | Setup and user guide | Whirlpool BSNF 9101 OX Упътване за употреба

Whirlpool BSNF 9101 OX Упътване за употреба
BG
РЪКОВОДСТВО ЗА
ВСЕКИДНЕВНИ СПРАВКИ
БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL.
За да получавате по-пълноценно обслужване, моля регистрирайте
Вашия уред на www.whirlpool.eu/register
Преди да използвате уреда, прочетете
внимателно ръководствата Здраве и
безопасност и Употреба и поддръжка.
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
УРЕД
1
2
3
4
10
11
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
17
18
КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
1
2
Отделение на хладилника
1. Вентилатор
2. Капак на вентилатора и място
за антибактериалния филтър
3. Електронен контролен панел/
светлинен модул
4. Рафтове
5. Област с многопоточна
система за студен въздух
6. Капак на датчика
7. Табелка с основните данни и
търговското наименование
8. Отделение за плодове и
зеленчуци
9. Комплект за реверсиране
на посоката на отваряне
на вратичката
10. Поставка за яйца
11. Кутии на вратата
12. Разделител за бутилки
13. Рафт за бутилки
14. Уплътнение на вратата
Отделение на фризера
14. Уплътнения на вратата
15. Горно чекмедже: найстудената зона идеално за
замразяване на пресни храни
16. Форма за лед
17. Рафтове
18. Чекмеджета на фризера
1. Светодиодни индикатори
(показват моментната настроена
температура или функцията
"Бързо охлаждане")
2. Бутон Вкл./В готовност /
Бутон Температура
1
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ПОСТАВКА ЗА ЯЙЦА
РАЗДЕЛИТЕЛ ЗА БУТИЛКИ
ФОРМА ЗА ЛЕД
УПОТРЕБА ЗА ПЪРВИ ПЪТ
КАК ДА ВКЛЮЧИТЕ УРЕДА
След включването на уреда в електрическата мрежа, той
започва да работи автоматично.
След като уредът заработи, изчакайте най-малко от 4 до 6 часа, преди
да поставите храна в хладилника или в отделението на фризера.
2
Когато уредът се свърже към захранването, дисплеят светва и
всички икони се появяват на дисплея за около 1 секунда.
Стойностите по подразбиране (фабрични) на настройките на
хладилното отделение светват.
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
За по-подробно описание на функциите вж. ръководството
"Употреба и поддръжка" / вж. последната страница за информация
как да се сдобиете с ръководството "Употреба и поддръжка"
BG
ФУНКЦИЯ „БЪРЗО ОХЛАЖДАНЕ“
ФУНКЦИИ
Използването на функцията „Бързо охлаждане“ се
препоръчва за увеличаване на капацитета на охлаждане/
замразяване на отделението на хладилника/фризера при
поставяне на голямо количество храни в него.
ФУНКЦИЯ ВКЛ./В ГОТОВНОСТ
За да поставите уреда в режим на готовност,
натиснете и задръжте бутона Вкл./В готовност
за 3 секунди. Всички индикатори угасват, с
изключение на индикатора Вкл./В готовност.
За да активирате функцията „Бързо охлаждане“,
натиснете последователно бутона Температура на
контролния панел, докато и трите светодиода започнат
да мигат и останат включени.
Натиснете пак, за да активирате отново уреда.
НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА
Натиснете бутона Температура на контролния панел,
за да настроите температурата от ниво с най-висока към
ниво с най-ниска температура.
С натискането на бутона Температура настройката на
температурата се променя последователно.
При първоначалното включване на уреда към
захранването температурата е настроена на
средно положение (фабрична настройка).
В таблицата по-долу са посочени стойностите
на температурата:
ВИСОКА ТЕМП.
Тази функция се изключва автоматично след 12 часа и
връща уреда към предишната зададена стойност.
Функцията може да бъде изключена ръчно чрез
натискане на бутона Температура на контролния панел.
ОСВЕТЛЕНИЕ НА ХЛАДИЛНИКА
Системата за осветление в хладилното отделение
използва светодиоди, което осигурява по-добро
осветление и много ниска консумация на енергия.
Ако някой от светодиодите на системата за осветление не
работи, свържете се със сервизния отдел, за да бъде сменен.
Важно: Осветлението в хладилното отделение се
включва, когато вратичката на хладилника е отворена.
Ако вратичката се остави отворена за повече от 4
минути, осветлението ще се изключи автоматично.
СРЕДНО ВИСОКА ТЕМП.
СРЕДНА ТЕМП.
СРЕДНО НИСКА ТЕМП.
НИСКА ТЕМПЕРАТУРА
БЪРЗО ОХЛАЖДАНЕ
Включен светодиод
Изключен светодиод
Забележка: Показаните стойности отговарят на средната
температура в целия хладилник.
ФУНКЦИЯ 6TH SENSE РЕГУЛАТОР НА СВЕЖЕСТТА
При тази функция режимът на работа автоматично
осигурява оптимални условия за съхранение на
храната в хладилника.
ВЕНТИЛАТОР +
АНТИБАКТЕРИАЛЕН ФИЛТЪР
Вентилаторът подобрява
разпределението на
температурата в отделението на
хладилника, позволявайки
по-добро запазване на
съхранената в него храна.
Ако уредът е снабден с вентилатор,
той може да бъде оборудван с антибактериален филтър.
Извадете го от кутията, която се намира в чекмеджето за
плодове и зеленчуци, и го поставете в капака на
вентилатора - както е показано на изображението.
Процедурата за подмяна е приложена в кутията на филтъра.
ТАБЛИЦА СЪС ЗВУКОВИ СИГНАЛИ
ВИД ЗВУКОВ
СИГНАЛ
СИГНАЛИЗАЦИЯ
ПРИЧИНА
РЕШЕНИЕ
Звуков сигнал
за отворена
вратичка
Осветлението на хладилника примигва.
Вратичката е била оставена
отворена повече от 3 минути.
Затворете вратичката
Звуков сигнал
за отворена
вратичка
Осветлението на хладилника ИЗКЛ.
Вратичката е била оставена
отворена повече от 4 минути.
Затворете вратичката
Неизправност
Някой от индикаторите за
температура примигва
Неизправност на уреда.
Свържете се с отдела за
следпродажбено обслужване
3
КАК ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ХРАНИ
И НАПИТКИ
Легенда
УМЕРЕНА ЗОНА Препоръчва се за
съхранение на тропически плодове,
консерви, напитки, яйца, сосове,
туршии, масло, конфитюр
СТУДЕНА ЗОНА Препоръчва се за
съхранение на сирене, мляко, ежедневни
храни, готови храни, кисело мляко,
колбаси, десерти
ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПЛОДОВЕ И
ЗЕЛЕНЧУЦИ
ЧЕКМЕДЖЕ НА ЗОНАТА ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ
(МАКС. СТУДЕНА ЗОНА) Препоръчва се за
замразяване на пресни/сготвени храни.
ЧЕКМЕДЖЕТА НА ФРИЗЕРА
Забележка: Сивото оцветяване в
легендата не съвпада с цвета
на чекмеджетата
ОТДЕЛЕНИЕ НА ХЛАДИЛНИКА
Използвайте пластмасови, метални,
алуминиеви и стъклени контейнери, които
могат да се рециклират, както и
опаковъчно фолио за обвиване на храните.
Винаги използвайте затворени контейнери
за течности и за храни, които отделят или
могат да поемат миризми или вкус, или ги
покривайте.
Ако имате малко количество храна за
съхранение в хладилника, препоръчваме
да използвате рафтовете над чекмеджето
за плодове и зеленчуци, тъй като това в
най-студената област от отделението.
ПОДДРЪЖКА, ПОЧИСТВАНЕ
И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
За процедурите по поддръжка и
почистване, както и за отстраняването на
неизправности, вижте Ръководството за
употреба и поддръжка.
С Ръководството за употреба и
поддръжка можете да се сдобиете, като:
> Се свържете с отдела за следпродажбено
обслужване; вж. телефонния номер в
книжката с гаранцията.> го свалите от
уебсайта на Whirlpool
http://docs.whirlpool.eu
ОТДЕЛЕНИЕ НА ФРИЗЕРА
Храни, които отдават голямо количество
етилен, и храни, които са чувствителни към
този газ, като плодове, зеленчуци и салати,
трябва винаги да бъдат разделяни или
увивани във фолио, за да не се намалява
тяхната годност; например, не съхранявайте
домати заедно с киви или зеле.
За избягване на падането на бутилки
можете да използвате поставката за
бутилки (налични при определени модели).
Не съхранявайте храните прекалено
близо една до друга за позволяване на
достатъчно циркулация на въздух.
Фризерът е идеалното място за
съхранение на замразени храни, правене
на ледени кубчета и замразяване на
пресни храни в отделението на фризера.
Максималното количество в килограми
от пресни храни, които могат да се
замразят в рамките на период от 24 часа,
е посочено на табелката с основните
данни (…kg/24h).
Ако възнамерявате да съхранявате малки
количества храна във фризера, Ви
препоръчваме да използвате средната част.
СВЪРЗВАНЕ С ОТДЕЛА ЗА СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ
Предоставете и двата номера, посочени на сервизния стикер,
когато се свързвате с екипа за следпродажбено обслужване.
http://www.whirlpool.eu
Техническата информация се намира на
табелката с основните данни във вътрешната
част на уреда.
Whirlpool® Регистрирана търговска марка/TM Търговска марка на Whirlpool group of companies © Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Всички права запазени - http://www.whirlpool.eu
4
001
n
400010791473
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising