Whirlpool | BSNF 8762 OX | Setup and user guide | Whirlpool BSNF 8762 OX Uživatelská příručka

Whirlpool BSNF 8762 OX Uživatelská příručka
PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ
POUŽÍVÁNÍ
CS
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL.
Abyste získali komplexnější podporu, zaregistrujte svůj přístroj na
adrese www.whirlpool.eu/register
Než začnete spotřebič používat, pečlivě
si přečtěte příručky Zdraví a bezpečnost
a Používání a údržba.
POPIS SPOTŘEBIČE
SPOTŘEBIČ
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
16
6
7
1. Ovládací panel
Chladicí oddíl
2. Osvětlení LED
3. Ventilátor
4. Kryt ventilátoru a prostor antibakteriálního filtru
5. Poličky
6. Police na láhve
7. Schránka na sýry + víko
8. Oblast chladného vzduchu Multi-flow
9. Kryt senzoru
10. Oddíl „ACTIVE 0“ (za účelem uchovat potraviny
čerstvé po delší dobu)
11. Výrobní štítek s obchodním názvem
12. Zásuvka na čerstvé ovoce a zeleninu
13. Přepážka zásuvky chladničky
14. Sada ke změně otevírání dveří
15. Dveřní přihrádky
16. Zásobník na vejce
17. Poloviční přihrádka na drobné předměty
18. Oddělení pro lahve
19. Přihrádka pro lahve
20. Těsnění dveří
Mrazicí oddíl
20. Těsnění dveří
21. Zásuvky mrazničky
22. Nádobka na ledové kostky
23. Poličky
24. Přepážka zásuvky mrazáku
25. Prostřední zásuvka: nejchladnější prostor
nejvhodnější pro zmrazení čerstvých potravin
15
17
18
19
1
20
21
22
23
24
25
OVLÁDACÍ PANEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1. Tlačítko TEPLOTY CHLADNIČKY (FRIDGE TEMPERATURE)
2. DISPLEJ TEPLOTA CHLADNIČKY (FRIDGE TEMPERATURE) (°C)
3. FUNKCE 6TH SENSE - indikátor KONTROLY ČERSTVOSTI (FRESH CONTROL)
4. DISPLEJ TEPLOTA MRAZNIČKY (FRIDGE TEMPERATURE) (°C)
5. Tlačítko TEPLOTA CHLADNIČKY (FREEZER TEMPERATURE )
6. Indikátor ALARMU ANTIBAKTERIÁLNÍHO FILTRU
7. Indikátor upozornění na VÝPADEK PROUDU
(BLACK-OUT)
8. Indikátor upozornění na PORUCHU ALARMU
(MALFUNCTION ALARM)
9. Indikátor UPOZORNĚNÍ NA OTEVŘENÁ DVÍŘKA
(DOOR OPEN ALARM)
10. Tlačítko ZAPNUTO/POHOTOVOSTNÍ režim (ON/
STAND-BY)
11. Tlačítko RYCHLÉHO CHLAZENÍ
12. Tlačítko funkce PRÁZDNINY
13. Tlačítko „ACTIVE 0“
14. Tlačítko ZÁMEK TLAČÍTEK
15. Tlačítko ŘÍZENÍ MRAŽENÍ
16. Tlačítko RYCHLÉHO MRAŽENÍ
17. Tlačítko ZASTAVENÍ POPLACHU
1
PŘÍSLUŠENSTVÍ
ZÁSOBNÍK NA VEJCE
SCHRÁNKA NA SÝRY
POLICE NA LÁHVE
ODDĚLENÍ PRO LAHVE
PŘEPÁŽKA ZÁSUVKY MRAZNIČKY
PŘEPÁŽKA ZÁSUVKY CHLADNIČKY
TÁC NA LED
PRVNÍ POUŽITÍ
ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE
Po zapojení do sítě se spotřebič automaticky spustí.
Po spuštění spotřebiče počkejte alespoň 4–6 hodin a teprve pak
vložte potraviny do chladicího i mrazicího oddílu.
BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ
FUNKCE
Více podrobností o funkcích je uvedeno v příručce Používání a údržba / na
poslední naleznete informace o možnosti získání příručky Používání a údržba
ZAPNOUT / POHOTOVOSTNÍ REŽIM
Chcete-li uvést spotřebič do pohotovostního režimu, podržte
tlačítko On/Stand-By stisknuté po dobu 3 sekund. Všechny
ukazatele kromě ukazatele režimu On/Stand-By zhasnou.
Stisknutím tlačítka spotřebič znovu aktivujete.
CHYTRÝ DISPLEJ
Tuto volitelnou funkci je možné použít k úspoře energie.
Chcete-li „Chytrý displej“ aktivovat, stiskněte současně tlačítko
„Teplota chladničky“ (Fridge Temperature) a „Teplota mrazničky“
(Freezer Temperature) po dobu alespoň 3 sekund, dokud se
neozve akustický zvukový signál. Chcete-li funkci deaktivovat,
zopakujte stejný postup. Uvědomte si prosím, že tímto
postupem se spotřebič neodpojí od elektrické sítě, omezí se
pouze množství proudu odebíraného externím displejem.
NASTAVENÍ TEPLOTY TEPLOTA CHLADNIČKY
Ke změně teploty chladničky použijte tlačítko Fridge °C. Teplotu
chladničky lze nastavit v rozmezí +2 °C až + 8 C°, jak ukazuje
displej pro zobrazení teploty chladničky (°C).
2
Po připojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí displej a na
1 sekundu se zobrazí všechny ikony. Rozsvítí se hodnoty výchozího
nastavení (z výroby) chladicího oddílu.
TEPLOTA MRAZNIČKY
K nastavení vnitřní teploty mrazničky stiskněte tlačítko
Freezer °C. Teplotu mrazničky lze nastavit v rozmezí -16 °C až
-24 C°, jak ukazuje displej pro zobrazení teploty mrazničky (°C).
PRÁZDNINY
Tuto funkci je možné aktivovat ke snížení spotřeby energie
spotřebiče v delším časovém horizontu. Před aktivací funkce
odstraňte z chladicího oddílu všechny potraviny podléhající
zkáze a ujistěte se, že jsou dveře správně uzavřeny. Lednice bude
udržovat vhodnou teplotu, aby zabránila tvorbě nepříjemných
pachů (+12° C). Funkci aktivujete a deaktivujete stisknutím
tlačítka Vacation. Jestliže je funkce zapnutá, na displeji se rozsvítí
příslušný symbol. Změna nastavení teploty povede automaticky
k deaktivaci funkce.
Mrazicí oddíl pracuje správně.
ZÁMEK TLAČÍTEK
Pro zablokování/odblokování tlačítek ovládacího panelu
stiskněte na 3 sekundy tlačítko pro uzamykání tlačítek (Key lock):
krátce se zobrazí ikona zámku tlačítek a zazní zvukový signál.
ŘÍZENÍ MRAŽENÍ
Kontrola mražení je funkcí v rámci vyspělé technologie, která
dokáže omezit výkyvy teplot v celém mrazicím oddílu na
minimum, a to díky inovativnímu vzduchovému systému, který
je zcela nezávislý na chladničce. Spálení mrazem je sníženo na
60 % a potraviny si zachovávají svoji původní kvalitu a barvu.
Za účelem aktivace/deaktivace funkce kontroly mražení (Freeze
Control) jednoduše stiskněte tlačítko ŘÍZENÍ MRAŽENÍ (FREEZE
CONTROL).
Funkce pracuje správně, pokud je teplota nastavena v určeném
rozmezí: mezi ­22 °C a ­24 °C. Je-li funkce zapnuta a aktuální
teplota v mrazničce je nastavena na teplotu vyšší než ­22 °C,
teplota se pak automaticky nastaví na ­22 °C, aby mohl přístroj
pracovat správně.
Je-li tato funkce zapnuta a uživatel změní nastavení teploty
v mrazničce tak, že toto nastavení neodpovídá danému rozmezí
pro správné fungování zařízení, funkce se automaticky
deaktivuje.
V případě, že je aktivní funkce rychlého mražení (Fast freezing),
funkce kontroly mražení (Freeze control) není umožněna, dokud
se funkce rychlého mražení nedeaktivuje.
Funkce 6TH SENSE FRESH CONTROL
Tato funkce se snaží automaticky zajistit optimální podmínky
pro uchování potravin. Dojde-li k odchylkám, funkce 6th Sense
Fresh Control okamžitě obnoví ideální podmínky. Výsledky jsou
fantastické: potraviny v celém prostoru chladničky se udrží
čerstvé až čtyřikrát déle.
RYCHLÉHO CHLAZENÍ
Pomocí funkce Rychlého chlazení můžete zvýšit chlazení
v prostoru chladničky. Tuto funkci doporučujeme použít při
vložení velkého množství potravin do chladicího oddílu.
K aktivaci funkce Rychlého chlazení stiskněte tlačítko Fast Cool.
Při aktivaci se rozsvítí kontrolka funkce rychlého chlazení (Fast
Cool). Funkce se automaticky vypne po 6 hodinách, nebo ji
můžete vypnout ručně stisknutím tlačítka pro nastavení teploty
chladničky (°C).
RYCHLÉHO MRAŽENÍ
Tuto funkci doporučujeme použít při vložení velkého množství
potravin ke zmrazení do mrazicího oddílu. 24 hodin před
mrazením čerstvých potravin stiskněte tlačítko Freezer, čímž
aktivujete funkci Rychlého mrazení. Po aktivaci se rozsvítí
kontrolka funkce Rychlého mrazení. Po 24 hodinách vložte do
TABULKA VÝSTRAŽNÝCH SIGNÁLŮ
CS
mrazicího oddílu potraviny určené ke zmrazení. Funkce
se automaticky vypne po 48 hodinách, nebo ji můžete vypnout
ručně stisknutím tlačítka Freezer °C.
PŘIHRÁDKA „ACTIVE 0“
Přihrádka „Active 0“ je speciálně navržena tak, aby umožňovala
udržovat nízkou teplotu a správnou úroveň vlhkosti a potraviny
si tak zachovaly svoji čerstvost po delší dobu (například maso,
ryby, ovoce a zimní zelenina).
Aktivace a deaktivace přihrádky
Pro aktivaci/deaktivaci přihrádky „Active 0“ stiskněte příslušné
tlačítko na ovládacím panelu (indikace viz obrázek níže).
Přihrádka „Active 0“ není aktivní:
tlačítko je částečně podsvícené
Oddíl „Active 0“ zapnutý:
tlačítko je plně podsvícené
OSVĚTLENÍ CHLADNIČKY
Uvnitř chladničky jsou použity žárovky LED, které umožňují lepší
osvětlení při současné velmi nízké spotřebě energie.
Pokud osvětlovací systém LED nefunguje, obraťte se na servisní
středisko a požádejte o výměnu.
Upozornění: Při otevření dvířek chladicího oddílu se rozsvítí
vnitřní osvětlení. Pokud dvířka zůstanou otevřena po dobu delší
než 10 minut, světlo se automaticky vypne.
VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLNÍ FILTR
Ventilátor udržuje rovnoměrnější teplotu uvnitř chladicího
oddílu, a tím zajišťuje lepší podmínky uchování potravin.
Jestliže je spotřebič vybavený ventilátorem, může do něj být
vložen antibakteriální filtr.
Vyjměte jej z krabice umístěné v zásuvce na ovoce a zeleninu
a zasuňte do krytu ventilátoru.
Postup výměny je přiložen v krabici s filtrem.
TYP VÝSTRAHY
Signalizace
Příčina
Upozornění při
otevřených dveřích
Zní zvukový signál a kontrolka poplachu Dvířka chladničky nebo mrazničky K vypnutí zvukového poplachu zavřete
bliká.
byla otevřena déle než 2 minuty. dveře nebo stiskněte tlačítko Zastavení
poplachu.
Poplach teploty
Ukazatel teploty bliká (°C) a kontrolka
poplachu zůstává zapnutá.
Vnitřní teplota není vyhovující. Stiskněte tlačítko pro deaktivaci alarmu
(Stop Alarm); zvukové upozornění se
deaktivuje, displej pro zobrazení teploty
(°C) bliká a kontrolka pro alarm (Alarm)
zůstane svítit, dokud není dosaženo
teploty < -10 °C.
Alarm antibakteriál- Osvícení indikace alarmu pro
ního filtru
antibakteriální filtr je zapnuto
Poplach
upozorňující na
dlouhodobý
výpadek
elektrického proudu
Závada
Řešení
Doba použitelnosti
antibakteriálního filtru
uplynula.
Ikona pro výpadek proudu zůstane svítit Dlouhodobější výpadek
a indikace alarmu bliká.
elektrického proudu, při němž
se může vnitřní teplota zvýšit
až na 0 °C.
Vyměňte antibakteriální filtr a stiskněte
tlačítko alarmu (Alarm) za účelem jeho
vyresetování.
Stiskněte tlačítko pro deaktivaci alarmu
(Stop Alarm); zvukové upozornění se
deaktivuje, displej pro zobrazení teploty
(°C) bliká a kontrolka pro alarm zůstane
svítit, dokud není dosaženo teploty < -10 °C.
3 prostřední LED kontrolky v rámci
Jedná se o závadu produktu.
kontrolek pro teplotu chladničky blikají na
displeji.
Kontaktujte zákaznickou linku.
3
JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ
POTRAVINY A NÁPOJE
Vysvětlivky:
MÍRNÁ ZÓNA Určena pro skladování
tropického ovoce, plechovek, nápojů, vajec,
omáček, zavařenin, másla, marmelád
CHLADNÁ ZÓNA Určena pro skladování
sýrů, mléka, denních potravin, lahůdek,
jogurtů
NEJCHLADNĚJŠÍ ZÓNA Určena pro
skladování studených nářezů, dezertů
ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU
ZÁSUVKA MRAZICÍ ZÓNY
(MAXIMÁLNĚ CHLADNÁ ZÓNA) Určena pro
zmrazení čerstvých/vařených pokrmů.
ZÁSUVKY MRAZNIČKY
Poznámka: Šedý odstín legendy neodpovídá
barvě zásuvek
CHLADICÍ ODDÍL
K zabalení potravin používejte
recyklovatelné plastové, kovové, hliníkové
a skleněné nádoby a přilnavé fólie.
Tekutiny nebo potraviny, které šíří nebo
pohlcují pach nebo vůni, vždy uchovávejte
v uzavřených nádobách nebo přikryté.
Pokud v chladničce skladujete malé
množství potravin, doporučujeme použít
police nad zásuvkou na ovoce a zeleninu,
protože se jedná o nejchladnější oblast.
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Pokyny k údržbě a čištění
a k řešení problémů naleznete v
průvodci Používání a údržba.
Průvodce Používání a údržba lze získat:
> v servisním středisku; telefonní číslo
naleznete v záručním listě.
> ke stažení z webových stránek Whirlpool
http://docs.whirlpool.eu
Potraviny, které uvolňují velké množství
ethylenu a které jsou citlivé na tento plyn,
jako např. ovoce, zelenina a saláty, by vždy
měly být odděleny nebo zabaleny, aby se
nezkracovala jejich životnost; například
neskladujte rajská jablíčka společně s kiwi
nebo se zelím.
Aby se zabránilo převržení lahví, můžete
použít přihrádku na láhve (k dispozici
u vybraných modelů).
Neukládejte potraviny příliš blízko u sebe,
aby byla zajištěna dostatečná cirkulace
vzduchu.
Mraznička je ideálním místem
pro uchovávání mražených potravin,
vyrábění kostek ledu a zamrazení čerstvých
potravin v mrazicím oddílu.
Na typovém štítku je uveden maximální
počet kilogramů čerstvých potravin, které
lze zmrazit během 24 hodin (...kg / 24 h).
Skladujete-li v mrazáku jen malé množství
potravin, doporučujeme používat
nejchladnější část, která se nachází
uprostřed mrazáku.
KONTAKT SE SERVISNÍM STŘEDISKEM
Při kontaktování poprodejního servisního střediska uveďte obě
čísla, která se nacházejí na servisním štítku. http://www.whirlpool.eu
Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku
umístěném na vnitřní straně spotřebiče.
Registrovaná ochranná známka Whirlpool®/TM ochranná známka skupiny společností Whirlpool © Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Všechna práva vyhrazena – http://www.whirlpool.eu
4
MRAZICÍ ODDÍL
n
CZ
400010773992
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising