Whirlpool | BSNF 8762 OX | Use and care guide | Whirlpool BSNF 8762 OX instrukcja

Whirlpool BSNF 8762 OX instrukcja
Instrukcja bezpieczeństwa, obsługi i montażu
www.whirlpool.eu/register
polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
str .3
PL
POLSKI
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA,
OBSŁUGI I MONTAŻU
Dziękujemy za zakup produktu WHIRLPOOL.
Aby uzyskać kompleksową pomoc,
należy zarejestrować swoje urządzenie na stronie www.whirlpool.eu/register
Spis treści
Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
OCHRONA ŚRODOWISKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
DEKLARACJA ZGODNOŚCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Instrukcja obsługi i konserwacji
OPIS PRODUKTU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
URZĄDZENIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PANEL STEROWANIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
PARAMETRY TECHNICZNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DRZWI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
OŚWIETLENIE CHŁODZIARKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PÓŁKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
WENTYLATOR + FILTR ANTYBAKTERYJNY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
KOMORA CHŁODZIARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
KOMORA ZAMRAŻARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
AKCESORIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
OBSŁUGA URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PIERWSZE UŻYCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
CODZIENNA EKSPLOATACJA / FUNKCJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ZALECENIA W PRZYPADKU NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I SERWIS TECHNICZNY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
ODGŁOSY PRACY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
SERWIS TECHNICZNY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Instrukcja instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3
Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
ZALECENIA
DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA I INNYCH OSÓB JEST
BARDZO WAŻNE.
potencjalnego zagrożenia oraz
informują, w jaki sposób zmniejszyć ryzyko urazów, szkód oraz
porażenia prądem wskutek
Niniejsza instrukcja zawiera
nieprawidłowej obsługi urządzeważne informacje dotyczące
nia. Należy ściśle przestrzegać
bezpieczeństwa, z którymi należy poniższych instrukcji.
się zapoznać i ściśle przestrzegać. Nieprzestrzeganie tych instrukcji
może prowadzić do powstania
zagrożenia.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkoTo jest znak ostrzegawczy.
dzenia wynikające z nieprzestrzeTen znak ostrzega przed potengania niniejszej instrukcji.
cjalnym zagrożeniem, które
W przypadku nieprzestrzegania
może spowodować obrażenia
powyższych zaleceń i środków
ciała lub śmierć użytkownika, lub ostrożności, producent nie
osób postronnych.
ponosi odpowiedzialności za
Wszystkie informacje dotyczące
obrażenia ciała osób lub zwierząt,
bezpieczeństwa są poprzedzane ani za straty materialne.
znakiem ostrzegawczym i komunikatem NIEBEZPIECZEŃSTWO Instrukcję należy przechowywać w
dostępnym miejscu, w celu ewenlub OSTRZEŻENIE. Taki znak i
tualnego użycia w przyszłości.
komunikat:
dzieci we wnętrzu urządzenia.
To urządzenie nie zawiera chlorofluorowęglowodorów (CFC). W
układzie chłodniczym wykorzystywany jest R600a (HC).
Urządzenia zawierające izobutan
(R600a): izobutan jest gazem
naturalnym i nieszkodliwym dla
środowiska, ale jest łatwopalny.
Dlatego należy uważać, aby przewody rurowe obwodu chłodzenia
nie uległy uszkodzeniu. W przypadku uszkodzonych przewodów
rurowych, należy zachować szczególną ostrożność podczas opróżniania obwodu chłodzenia.
C-pentan jest stosowany jako
czynnik porotwórczy w piance
izolacyjnej i jest gazem palnym.
ostrzeżenie
Nie uszkodzić przewodów obwodu chłodniczego urządzenia.
W pobliżu urządzenia nie przechowywać materiałów wybuchowych takich, jak puszki aerozoloostrzeżenie
Oznacza niebezpieczną sytuację, we i nie składować, ani nie
W celu przyspieszenia procesu
której zaistnienie może doprowa- używać benzyny lub innych
odszraniania nie stosować środmateriałów łatwopalnych.
dzić do poważnych obrażeń.
ków mechanicznych, elektrycznych lub chemicznych, innych niż
ostrzeżenie Należy uniemożliwić dalsze
użytkowanie urządzenia przezna- zalecane przez producenta.
Oznacza niebezpieczną sytuację, czonego do utylizacji poprzez
której zaistnienie mogłoby dopro- odcięcie przewodu zasilającego
ostrzeżenie
oraz zdemontowanie drzwiczek i
wadzić do poważnych obrażeń.
Nie używać ani nie umieszczać
półek (w stosownych przypadWszystkie komunikaty dotyczące kach), co zapobiegnie dostępowi urządzeń elektrycznych w komorach urządzenia, jeżeli nie zostały
bezpieczeństwa określają rodzaj i ewentualnemu uwięzieniu
niebezpieczeństwo
4
PL
one wyraźnie dopuszczone do
tego celu przez producenta.
ostrzeżenie
Kostkarki do lodu i/lub dystrybutory wody, które nie są bezpośrednio podłączone do sieci wodociągowej, powinny być napełniane
wyłącznie wodą pitną.
ostrzeżenie
Nie zatykać otworów wentylacyjnych znajdujących się wewnątrz
urządzenia lub w jego obudowie.
ostrzeżenie
Kostkarki do lodu i/lub dystrybutory wody powinny być podłączone wyłącznie do doprowadzenia
wody pitnej, o ciśnieniu od 0,17 do
0,81 MPa (od 1,7 do 8,1 bar).
do użytkowania z wykorzystaniem zewnętrznego programatora czasowego lub odrębnego
systemu zdalnego sterowania.
Nie należy korzystać z urządzenia
na zewnątrz budynku.
To urządzenie jest przeznaczone
do użytku w gospodarstwach
domowych i miejscach, gdzie
można wykorzystać je w podobny sposób, takich jak:
- kuchnie dla pracowników
w sklepach, biurach i innych
środowiskach pracy;
- budynki gospodarcze oraz
pokoje hotelowe, motelowe
i inne środowiska mieszkalne;
- obiekty typu "bed and breakfast”;
- obiekty cateringowe i podobne
obiekty nieprzeznaczone do
sprzedaży.
Żarówka stosowana w urządzeniu
Aby zapewnić odpowiednią wen- jest przeznaczona do urządzeń
tylację, należy pozostawić trochę domowych i nie jest odpowiednia
do ogólnego oświetlenia pomieszmiejsca po obu stronach urzączeń w gospodarstwie domowym
dzenia i nad nim.
Odległość pomiędzy tylną ścian- (dyrektywa WE 244/2009).
ką urządzenia a ścianą powinna
INSTALACJA
wynosić co najmniej 50 mm.
Zmniejszenie tej odległości
Urządzenie można włączyć
spowoduje zwiększenie zużycia
dopiero po zakończeniu proceenergii przez produkt.
dury instalacji.
PRZEZNACZENIE
Instalacja i naprawy powinny być
PRODUKTU
wykonywane przez wykwalifikoNiniejsze urządzenie przeznaczo- wany personel zgodnie z instrukcjami producenta oraz obowiązune jest wyłącznie do użytku
jącymi miejscowymi przepisami
domowego. Wykorzystywanie
tego urządzenia w celach komer- dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie
należy samodzielnie naprawiać ani
cyjnych jest zabronione.
wymieniać żadnej części urządzeProducent nie ponosi żadnej
nia, jeśli nie jest to wyraźnie doodpowiedzialności za uszkodzenia i straty spowodowane niewła- zwolone w instrukcji obsługi.
ściwym użyciem lub nieprawidłoPodczas rozpakowywania i
wą konfiguracją ustawień.
instalacji należy używać rękawic
Urządzenie nie jest przeznaczone ochronnych.
Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności związanej z instalacją urządzenia, należy je odłączyć
od zasilania elektrycznego.
Po rozpakowaniu urządzenia
należy sprawdzić, czy nie uległo
uszkodzeniu podczas transportu.
W przypadku problemów należy
się skontaktować z najbliższym
serwisem technicznym.
Podczas instalacji sprawdzić, czy
urządzenie nie może przypadkiem uszkodzić kabla zasilania.
Przenoszenie i instalacja urządzenia powinny być wykonywane
przez co najmniej dwie osoby.
Podczas instalacji upewnić się,
czy urządzenie stoi stabilnie na
podłodze, na wszystkich czterech
nóżkach i sprawdzić za pomocą
poziomnicy, czy jest dokładnie
wypoziomowane.
Przed włączeniem urządzenia
należy odczekać co najmniej
dwie godziny, aby obwód chłodzenia był w pełni efektywny.
Upewnić się, że urządzenie nie
stoi w pobliżu źródła ciepła.
ZASADY BEZPIECZNEGO PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO
Upewnić się, że napięcie podane
na tabliczce znamionowej jest
zgodne z tym, jakie występuje w
mieszkaniu.
Zakresy zasilania są podane na
tabliczce znamionowej.
Zgodnie z obowiązującymi
przepisami urządzenie musi być
uziemione.
Aby instalacja była zgodna z
wymaganiami odpowiednich
przepisów BHP, należy użyć
rozłącznika wielobiegunowego o
5
minimalnym odstępie pomiędzy
stykami wynoszącym 3 mm.
Jeżeli przewód zasilający zostanie
uszkodzony, należy go wymienić
na identyczny. Wymianę przewodu zasilającego może wykonać
tylko wykwalifikowany personel,
zgodnie z instrukcjami producenta i obowiązującymi przepisami
lokalnymi. Należy zwrócić się do
autoryzowanego serwisu.
Po zakończeniu instalacji użytkownik nie powinien mieć dostępu do
elektrycznych części urządzenia.
Przewód zasilający powinien
mieć wystarczającą długość, aby
umożliwić podłączenie zabudowanego urządzenia do sieci.
Nie używać przedłużaczy.
Nie ciągnąć za przewód zasilania.
Jeśli urządzenie jest wyposażone
we wtyczkę, nie używać rozgałęziaczy.
W przypadku urządzeń wyposażonych we wtyczkę, która nie
pasuje do danego gniazdka,
skontaktować się z wykwalifikowanym pracownikiem serwisu.
Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w miejscach o temperaturze zgodnej z podanymi
poniżej zakresami, zależnie od
klasy klimatycznej podanej na
tabliczce znamionowej.
Urządzenie może nie działać
prawidłowo, jeśli przez dłuższy
czas będzie pozostawało w pomieszczeniu o temperaturze
wykraczającej poza podany zakres.
Zakresy temp. otoczenia dla klas
klimatycznych (°C)
SN od 10 do 32
N od 16 do 32
ST od 16 do 38
T od 16 do 43
W przypadku zastosowania
wyłącznika różnicowo-prądowego (RCCB) należy używać wyłącz.
nie modeli z oznaczeniem
6
Dotyczy tylko Republiki Irlandii
Obowiązuje większość informacji
podanych dla użytkowników w
Wielkiej Brytanii, lecz stosowany
jest także trzeci typ wtyczek i
gniazd – z 2 bolcami stykowymi i
bocznymi stykami uziemienia.
Gniazdo sieciowe/wtyczka
(dotyczy obu krajów)
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
Jeśli zamontowana wtyczka nie
- DOTYCZY WYŁĄCZNIE WIEL- pasuje do gniazda sieciowego w
KIEJ BRYTANII I IRLANDII
miejscu użytkowania urządzenia,
należy skontaktować się z serwiWymiana bezpiecznika.
sem technicznym w celu uzyskaJeśli przewód zasilający niniejszego nia dalszych instrukcji. Nie podejurządzenia jest zaopatrzony we
mować prób samodzielnej
wtyczkę z bezpiecznikiem BS 1363A wymiany wtyczki. Procedura ta
13 A, w razie potrzeby bezpiecznik
musi zostać wykonana przez
wymienić na nowy zatwierdzony
wykwalifikowanego technika
przez ASTA dla wtyczek BS 1362. W firmy według instrukcji producentym celu należy:
ta i zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.
PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA
Należy unikać dotykania urządzenia wilgotnymi częściami ciała i
nie obsługiwać go stojąc boso.
Nie należy uruchamiać urządzenia, jeśli kabel zasilający lub
wtyczka są uszkodzone, jeśli nie
działa ono prawidłowo lub, gdy
zostało uszkodzone, bądź spadło.
Nie zanurzać przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie. Nie
zbliżać przewodu zasilającego do
gorących powierzchni.
Prawidłowy element zamienny
można zidentyfikować na podstawie wkładki kolorowej lub
koloru liter na korpusie wtyczki.
Zamienne osłony do bezpieczników można nabyć w sklepie
elektrycznym.
1. Wysunąć osłonę bezpiecznika
(A) i bezpiecznik (B).
2. Włożyć nowy bezpiecznik 13 A
do osłony bezpiecznika.
3. Całość zamontować ponownie
we wtyczce.
Ważne:
Po wymianie bezpiecznika
osłona musi być ponownie
założona na miejsce.
Komora chłodziarki powinna być
używana wyłącznie do przechowywania świeżych produktów
żywnościowych, natomiast komora zamrażarki wyłącznie do przechowywania mrożonek, zamrażania świeżych produktów oraz
przygotowywania kostek lodu.
Unikać przechowywania nieopakowanej żywności w bezpośrednim kontakcie z powierzchniami
wewnętrznymi komór chłodziarki
lub zamrażarki.
Urządzenie może posiadać
specjalne komory przeznaczone
PL
do przechowywania określonych
produktów.
Jeśli nie określono inaczej w broszurze danego produktu, można
je usunąć, zachowując równoważne poziomy wydajności.
Płyn (nietoksyczny) znajdujący się
we wkładach chłodzących (w
niektórych modelach) nie nadaje
się do picia.
Nie zasłaniać wentylatora (jeśli
jest w wyposażeniu) produktami
spożywczymi.
Po włożeniu żywności sprawdzić,
czy drzwi komór, w szczególności
zamrażarki, zamykają się prawidłowo.
Nie spożywać kostek lodu ani
lizaków lodowych zaraz po
wyjęciu z zamrażarki, gdyż może
to spowodować odmrożenia.
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI
W przypadku produktów, w
których filtr znajduje się wewnątrz
pokrywy wentylatora, musi on
być zawsze na swoim miejscu
podczas pracy chłodziarki.
Nie przechowywać szklanych
pojemników z płynami w komorze zamrażarki, ponieważ mogą
one pęknąć.
Uszkodzoną uszczelkę należy jak
najszybciej wymienić.
Niemowlęta (w wieku 0-3 lat) i
dzieci (w wieku 3-8 lat) nie powinny zbliżać się do urządzenia
bez nadzoru osób dorosłych.
Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby
o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej
oraz osoby bez odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy mogą
korzystać z urządzenia wyłącznie
pod nadzorem lub przy odpowied-
nich instrukcjach dotyczących
bezpiecznego użytkowania urządzenia i pod warunkiem, że rozumieją zagrożenia związane z obsługą urządzenia. Dzieci nie mogą
bawić się urządzeniem. Dzieci nie
mogą bez nadzoru czyścić ani
konserwować urządzenia.
Materiały z opakowania, które
stanowią potencjalne zagrożenie
(worki plastikowe, styropian, itp.),
należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności związanej z
czyszczeniem lub konserwacją
urządzenia, należy odłączyć je od
zasilania elektrycznego.
Nigdy nie należy stosować
urządzeń czyszczących parą
OCHRONA ŚRODOWISKA
NATURALNEGO
Utylizacja opakowania
Materiał opakowania w 100%
nadaje się do recyklingu i jest
oznaczony odpowiednim
symbolem:
Należy w odpowiedzialny sposób
pozbywać się części opakowania,
przestrzegając lokalnych
przepisów dotyczących utylizacji
odpadów.
Utylizacja urządzeń AGD
To urządzenie zostało oznaczone
jako zgodne z Dyrektywą
Urządzenie zostało wykonane z
Europejską 2012/19/WE (WEEE) o
materiałów nadających się do
zużytym sprzęcie elektrycznym i
recyklingu. Urządzenie należy
elektronicznym.
utylizować zgodnie z miejscowymi Prawidłowa utylizacja tego
przepisami dotyczącymi
produktu przyczyni się do
gospodarki odpadami.
ograniczenia ryzyka jego
negatywnego wpływu na
Aby uzyskać więcej informacji na środowisko i zdrowie ludzi, które
temat utylizacji, odzyskiwania
mogłoby zaistnieć w przypadku
oraz recyklingu urządzeń AGD,
niewłaściwej utylizacji urządzenia.
należy skontaktować się z
Symbol na urządzeniu lub
odpowiednim lokalnym
w dokumentacji do niego
urzędem, punktem zbiórki
dołączonej oznacza, że
odpadów lub sklepem, w którym
urządzenia nie należy traktować
zakupiono urządzenie.
7
jak zwykłego odpadu
domowego. Należy oddać je do
punktu zajmującego się utylizacją
i recyklingiem urządzeń
elektrycznych i elektronicznych.
Wskazówki dotyczące
oszczędzania energii
Zainstalować urządzenie w
suchym, dobrze wentylowanym
pomieszczeniu, z dala od źródeł
ciepła (takich jak grzejnik,
kuchenka itp.) oraz w miejscu
nienarażonym na bezpośrednie
światło słoneczne. Jeśli to
konieczne, użyć płyty izolacyjnej.
Aby zapewnić odpowiednią
wentylację, postępować zgodnie
z instrukcją instalacji.
Niedostateczna wentylacja z tyłu
produktu zwiększa zużycie energii i
zmniejsza efektywność chłodzenia.
Temperatury wewnątrz
urządzenia zależą od temperatury
otoczenia, częstotliwości
otwierania drzwi oraz od miejsca,
w którym stoi urządzenie.
Czynniki te należy uwzględnić
podczas ustawiania temperatury.
Ograniczyć otwieranie drzwi do
minimum.
energii. Pożywienie powinno być
umieszczone na półkach w taki
sposób, aby zapewnić
odpowiednią cyrkulację
powietrza: potrawy nie powinny
dotykać się nawzajem, należy
również pozostawić trochę
miejsca między produktami
spożywczymi a tylną ścianką.
Rozmrażane potrawy umieszczać
w chłodziarce. Zamrożone
produkty dzięki swojej niskiej
temperaturze będą chłodzić
potrawy w chłodziarce.
Pojemność przechowywania
zamrożonej żywności można
zwiększyć usuwając kosze i, jeśli jest
w wyposażeniu, półkę Stop Frost,
przy zbliżonym zużyciu energii.
Potrawy i napoje należy
pozostawić do ostygnięcia przed
umieszczeniem ich w urządzeniu.
Produkty klasy
wysokoenergetycznej są
wyposażone w wydajne silniki,
które działają dłużej, ale zużywają
mniejszą ilość energii. Nie należy
się niepokoić jeśli silnik pracuje
przez dłuższy czas.
Rozmieszczenie półek w
chłodziarce nie ma wpływu na
efektywność wykorzystania
DEKLARACJA
ZGODNOŚCI
Urządzenie przeznaczone jest
do przechowywania żywności i
zostało wyprodukowane
zgodnie z Rozporządzeniem
(WE) nr 1935/2004.
Niniejsze urządzenie zostało
zaprojektowane,
wyprodukowane i jest
sprzedawane zgodnie z
następującymi przepisami:
- zasady bezpieczeństwa
zawarte w Dyrektywie
niskonapięciowej 2006/95/WE
(która zastępuje Dyrektywę
73/23/EWG z późniejszymi
zmianami);
8
› wymagania bezpieczeństwa
zawarte w Dyrektywie w
sprawie kompatybilności
elektromagnetycznej (EMC)
2004/108/WE.
Urządzenie jest bezpieczne
jedynie wtedy, gdy zostało
prawidłowo podłączone do
uziemienia zgodnego z
normami.
PL
Instrukcja obsługi i konserwacji
OPIS
PRODUKTU
URZĄDZENIE
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
6
7
15
17
18
19
1
20
21
22
23
24
25
16
1. Panel sterowania
Komora chłodziarki
2. Oświetlenie LED
3. Wentylator
4. Obszar pokrywy wentylatora i
filtra antybakteryjnego
5. Półki
6. Półka na butelki
7. Pojemnik na sery + pokrywka
8. Tryb Multi-flow – strefa zimnego
powietrza
9. Osłona czujnika
10. Komora Active 0 (aby żywność
dłużej zachowała świeżość)
11. Tabliczka znamionowa z
handlową nazwą urządzenia
12. Pojemnik na owoce i warzywa
13. Przegroda szuflady chłodziarki
14. Zestaw do zmiany mocowania
drzwi
15. Półki drzwiowe
16. Pojemnik na jajka
17. Półeczka na niewielkie produkty
18. Przegródka do butelek
19. Półka na butelki
20. Uszczelka drzwiowa
Komora zamrażarki
20. Uszczelki drzwi
21. Szuflady zamrażarki
22. Tacka na lód
23. Półki
24. Przegroda szuflady zamrażarki
25. Środkowa szuflada:
najzimniejsza strefa najlepsza do
zamrażania świeżych produktów
9
PANEL STEROWANIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1. Przycisk TEMPERATURY CHŁODZIARKI
2. WYŚWIETLACZ TEMPERATURY CHŁODZIARKI (°C)
3. KONTROLKA 6TH SENSE FRESH CONTROL
4. WYŚWIETLACZ TEMPERATURY ZAMRAŻARKI (°C)
5. Przycisk TEMPERATURY ZAMRAŻARKI
6. Kontrolka ALARMU FILTRA ANTYBAKTERYJNEGO
7. Kontrolka ALARMU AWARII ZASILANIA
8. Kontrolka ALARMU NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA
9. Kontrolka ALARMU OTWARTYCH DRZWI
10. Przycisk WŁ./TRYBU CZUWANIA
11. Przycisk SZYBKIEGO CHŁODZENIA
12. Przycisk TRYBU WAKACYJNEGO
13. Przycisk TRYBU ACTIVE 0
14. Przycisk BLOKADY PRZYCISKÓW
15. Przycisk KONTROLI ZAMRAŻANIA
16. Przycisk SZYBKIEGO ZAMRAŻANIA
17. Przycisk WYŁĄCZENIA ALARMU
PARAMETRY TECHNICZNE
Wymiary urządzenia
Wysokość
1885
mm
Szerokość
595
mm
Głębokość
655
mm
Pojemność chłodziarki netto (l)
215
l
Pojemność zamrażarki netto (l)
94
l
System odszraniania
Chłodziarka
Automatyczne
Zamrażarka
Automatyczne
Czas przywracania normalnej pracy
urządzenia (godz.)
17
godz.
Wydajność zamrażania (kg/24 godz.)
15.5
kg/24 godz.
Pobór energii (kWh/24h)
0,66
kWh/24 godz.
Poziom hałasu (dBa)
39
dB(A)
Klasa energetyczna
A++
10
PL
DRZWI
Zmiana kierunku otwierania drzwi
Uwaga: Kierunek otwierania drzwi można zmienić.
Wykonanie tej czynności przez serwis techniczny
nie jest objęte gwarancją.
Zaleca się, aby zamocowanie drzwi w celu zmiany
kierunku ich otwierania było wykonywane przez
dwie osoby.
Potrzebne informacje można znaleźć w Instrukcji
instalacji urządzenia.
OŚWIETLENIE CHŁODZIARKI
W systemie oświetlenia wewnątrz chłodziarki
zastosowano diody LED, które zapewniają lepszą
widoczność przy jednoczesnym niskim zużyciu
energii.
Jeśli oświetlenie LED nie działa, w celu jego
wymiany należy skontaktować się z serwisem.
Ważne: Oświetlenie wewnątrz komory chłodziarki
jest włączane po otwarciu drzwi chłodziarki. Jeśli
drzwi pozostają otwarte przez ponad 10 minut,
oświetlenie jest automatycznie wyłączane.
PÓŁKI
Wszystkie półki, klapki oraz wysuwane kosze można
wyjmować.
WENTYLATOR + FILTR ANTYBAKTERYJNY
Wentylator poprawia rozkład temperatur w
urządzeniu, co pozwala lepiej chronić
przechowywaną żywność.
Uwaga: Nie należy zasłaniać strefy wlotu powietrza
produktami spożywczymi.
Jeśli urządzenie posiada wentylator, można go
wyposażyć w filtr antybakteryjny.
Należy wyjąć go z pudełka
znajdującego się w szufladzie na
owoce i warzywa i umieścić w
pokrywie wentylatora - jak
pokazano na ilustracji.
Sposób wymiany opisano w
instrukcji dołączonej w opakowaniu filtra.
KOMORA CHŁODZIARKI Z
FUNKCJĄ NO-FROST
Odszranianie komory chłodziarki przebiega
całkowicie automatycznie.
Skropliny automatycznie spływają do otworu
spustowego ukrytego za strefą zimnego powietrza
(Multi Flow) i zbierają się w pojemniku, skąd
wyparowują.
11
KOMORA ZAMRAŻARKI Z
FUNKCJĄ NO-FROST
W zamrażarkach z funkcją No Frost obieg zimnego
powietrza wokół przechowywanej żywności
zapobiega osadzaniu się lodu i tym samym
całkowicie eliminuje potrzebę rozmrażania komory.
Mrożona żywność nie przywiera do ścianek,
etykiety pozostają czytelne, a przestrzeń
przechowywania pozostaje czysta i
uporządkowana.
AKCESORIA
POJEMNIK NA JAJKA
POJEMNIK NA SERY
PÓŁKA NA BUTELKI
PRZEGRÓDKA DO BUTELEK
PRZEGRODA SZUFLADY
ZAMRAŻARKI
PRZEGRODA SZUFLADY
CHŁODZIARKI
TACKA NA LÓD
12
PL
OBSŁUGA
URZĄDZENIA
PIERWSZE UŻYCIE
URUCHOMIENIE URZĄDZENIA
Po podłączeniu urządzenia do zasilania zaczyna ono
działać automatycznie.
Po uruchomieniu urządzenia należy odczekać co
najmniej 4–6 godzin przed włożeniem żywności do
środka.
USTAWIENIE TEMPERATURY
Urządzenie jest zazwyczaj ustawiane fabrycznie do
pracy w zalecanej średniej temperaturze.
Szczegółowe informacje dotyczące ustawiania
temperatury można znaleźć w Instrukcji codziennej
eksploatacji.
Po podłączeniu urządzenia do zasilania, wyświetlacz
zostaje podświetlony i przez około 1 s widoczne są
wszystkie ikony. Zostają podświetlone domyślne
(fabryczne) wartości ustawień komory chłodziarki.
Uwaga: Wyświetlone punkty odpowiadają średniej
temperaturze w całej chłodziarce
INSTALACJA
INSTALOWANIE JEDNEGO URZĄDZENIA
Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy
pozostawić trochę miejsca po obu stronach
urządzenia i nad nim.
Odległość pomiędzy tylną ścianką urządzenia a
ścianą powinna wynosić co najmniej 50 mm.
Zmniejszenie tej odległości spowoduje zwiększenie
zużycia energii przez produkt.
INSTALOWANIE PRZEKŁADEK
Zamontować rozpórki na górnej i dolnej części
skraplacza (zgodnie z rysunkiem) znajdującego się z
tyłu urządzenia.
50mm
50mm
13
CODZIENNA EKSPLOATACJA
JAK ZWIĘKSZYĆ POJEMNOŚĆ ZAMRAŻARKI
• wyjąć kosze, aby umożliwić przechowywanie
dużych produktów.
• umieścić produkty spożywcze bezpośrednio na
półkach zamrażarki.
• wyjąć dodatkowe, wyjmowane akcesoria.
• Nie blokować produktami żywnościowymi
obszaru wylotu powietrza (na tylnej ściance i na
dole wewnątrz urządzenia).
• Wszystkie półki i wysuwane kosze można
wyjmować.
• Na temperaturę wewnątrz urządzenia ma wpływ
temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania
drzwi oraz od miejsce, w jakim stoi urządzenie.
Podczas ustawiania temperatury należy uwzględnić
te czynniki.
• O ile nie zostało określone inaczej, akcesoria
urządzenia nie nadają się do mycia w zmywarce.
FUNKCJE
WŁ./TRYB CZUWANIA
Ta funkcja umożliwia włączenie lub
przełączenie chłodziarki: Wł./Tryb
czuwania. Aby włączyć Tryb czuwania
urządzenia, należy nacisnąć i
przytrzymać przez 3 sekundy
przycisk Wł./Trybu czuwania.
Zgasną wszystkie kontrolki za
wyjątkiem podświetlenia przycisku
Wł. / Tryb czuwania. Oznacza to, że
urządzenie jest w trybie czuwania.
Gdy urządzenie jest w Trybie
czuwania,
nie działa oświetlenie w komorze
chłodziarki.
Należy pamiętać, że ta czynność nie
powoduje odłączenia urządzenia od
zasilania elektrycznego.
Aby włączyć urządzenie, ponownie
naciśnij przycisk On/Stand-By i
przytrzymaj przez 3 sekundy.
INTELIGENTNY
WYŚWIETLACZ
Z tej opcjonalnej funkcji można
korzystać, aby oszczędzać energię.
Aby włączyć/wyłączyć tę funkcję,
należy postępować zgodnie ze
wskazówkami w Instrukcji codziennej
eksploatacji.
Po uruchomieniu funkcji Inteligentego
wyświetlacza, wyświetlacz wyłącza
się, pozostawiając włączoną jedynie
kontrolkę funkcji 6th Sense Fresh
Control. Jeśli Inteligentny wyświetlacz
jest aktywny — aby dokonać regulacji
temperatury lub skorzystać z innych
funkcji, należy włączyć wyświetlacz. W
tym celu nacisnąć dowolny przycisk.
Po około 15 sekundach bez
wykonywania żadnych czynności
wyświetlacz zgaśnie ponownie.
Widoczna pozostanie tylko kontrolka
funkcji 6th Sense Fresh Control.
Po wyłączeniu tej funkcji zostanie
przywrócony normalny wygląd
wyświetlacza. Funkcja inteligentnego
wyświetlacza jest automatycznie
wyłączana w przypadku awarii
zasilania. Należy pamiętać, że ta
funkcja nie powoduje odłączenia
urządzenia od zasilania, ale jedynie
zmniejszenie poboru mocy przez
wyświetlacz zewnętrzny.
Uwaga: Deklarowane zużycie energii
urządzenia dotyczy pracy z włączoną
funkcją Inteligentnego wyświetlacza.
14
PL
Funkcja 6TH SENSE
FRESH CONTROL
Ta funkcja automatycznie zapewnia
optymalne warunki do przechowywania
żywności. W przypadku jakichkolwiek
odchyleń funkcja 6th Sense Fresh Control
natychmiast przywraca idealne warunki.
Rezultat jest znakomity:
produkty umieszczone w dowolnym
miejscu we wnętrzu chłodziarki
zachowują do czterokrotnie dłuższą
świeżość.
Użycie tej funkcji jest zalecane, gdy do
komory zamrażarki zostanie włożona
bardzo duża ilość żywności.
Za pomocą funkcji szybkiego chłodzenia
można zwiększyć wydajność chłodzenia
komory chłodziarki.
Uwaga:
• Nie można używać tej funkcji w trybie
“Wakacyjnym”
Aby zagwarantować optymalną
wydajność, nie należy korzystać
jednocześnie z funkcji „Wakacyjny” i
„Szybkie chłodzenie”. Dlatego też, jeśli jest
już włączona funkcja „Wakacyjny”, należy
ją wyłączyć przed włączeniem funkcji
„Szybkie chłodzenie” (i na odwrót).
SZYBKIE
ZAMRAŻANIE
Zaleca się korzystanie z tej funkcji w
przypadku wkładania dużych ilości
żywności do komory zamrażarki. Aby
włączyć funkcję Szybkiego zamrażania,
na 24 godziny przed zamrożeniem
świeżej żywności należy nacisnąć
przycisk Zamrażarki. Włączenie funkcji
jest sygnalizowane włączeniem
kontrolki Szybkiego zamrażania. Po 24
godzinach umieścić żywność
przeznaczoną do zamrożenia w
środkowej części komory zamrażarki.
Funkcja zostaje automatycznie
wyłączona po 48 godzinach lub można
ją wyłączyć ręcznie, ponownie
naciskając przycisk °C Zamrażarki.
TRYB WAKACYJNY
Tę funkcję można włączyć, aby zmniejszyć
zużycie energii przez urządzenie przez czas
nieobecności.
Przed włączeniem tej funkcji należy wyjąć z
komory chłodziarki żywność łatwo psującą
się i upewnić się, że drzwi urządzenia są
dobrze zamknięte, ponieważ chłodziarka
będzie utrzymywać odpowiednią
temperaturę, aby uniemożliwić tworzenie
się nieprzyjemnych zapachów (+12°C).
Aby włączyć/wyłączyć tryb Wakacyjny
należy po prostu nacisnąć przycisk trybu
Wakacyjnego. Gdy ta funkcja jest
włączona, świeci się odpowiedni symbol.
Zmiana temperatury powoduje
automatyczne wyłączenie tej funkcji.
Komora zamrażarki pracuje prawidłowo.
Uwaga:
• Niezgodność z funkcją „Szybkie
chłodzenie”
Aby zagwarantować optymalną
wydajność, nie należy korzystać
jednocześnie z funkcji „Wakacje” i „Szybkie
chłodzenie”.
Z tego względu, jeśli jest już włączona
funkcja „Szybkie chłodzenie”, należy ją
wyłączyć przed włączeniem funkcji
„Wakacje” (i na odwrót).
BLOKADA
PRZYCISKÓW
Funkcja ta pozwala zapobiec
przypadkowej zmianie ustawień lub
wyłączeniu urządzenia.
Aby zablokować przyciski, nacisnąć
przycisk Blokady przycisków i przytrzymać
przez 3 sekundy, do momentu pojawienia
się na wyświetlaczu kontrolki Blokady
przycisków. Sygnał dźwiękowy potwierdzi
włączenie funkcji. Po upływie 3 sekund
zgaśnie kontrolka blokady przycisków.
Gdy funkcja jest aktywna, naciśnięcie
innego przycisku (poza przyciskiem
Blokady przycisków) spowoduje
włączenie sygnału dźwiękowego i
miganie kontrolki Blokady przycisków na
wyświetlaczu.
Gdy funkcja Blokady przycisków jest
aktywowana
dowolne alarmy mogą zostać wyłączone.
Aby odblokować przyciski, należy
postępować tak samo, do momentu
pojawienia się na wyświetlaczu kontrolki
Blokady przycisków i będzie emitowany
sygnał
dźwiękowy potwierdzi wyłączenie funkcji.
Po 1 sekundzie kontrolka zgaśnie.
SZYBKIE CHŁODZENIE
15
KONTROLA
ZAMRAŻANIA
Kontrola zamrażania to zaawansowana
technologia, która pozwala na
zredukowanie do minimum wahań
temperatury w komorze zamrażarki,
dzięki innowacyjnemu systemowi obiegu
powietrza, całkowicie niezależnemu od
obiegu chłodziarki. Zredukowanie
oparzelin mrozowych do 60%; żywność
zachowuje jakość i kolor świeżych
produktów.
Aby włączyć/wyłączyć funkcję Freeze
Control, wystarczy nacisnąć przycisk
KONTROLI ZAMRAŻANIA.
Ta funkcja działa prawidłowo w
określonym zakresie temperatur: od -22°C
do -24°C. Jeżeli temperatura wewnątrz
zamrażarki będzie ustawiona powyżej
-22°C, to po włączeniu tej funkcji
temperatura zostanie automatycznie
obniżona do -22°C, aby dostosować się
do wymaganego zakresu pracy.
Jeżeli przy włączonej funkcji użytkownik
ustawi temperaturę zamrażarki
wykraczającą poza wymagany zakres,
funkcja ta zostanie automatycznie
wyłączona.
Podczas działania funkcji Szybkiego
zamrażania, funkcja "Kontroli zamrażania"
jest niedostępna, do czasu wyłączenia
funkcji Szybkiego zamrażania.
ALARM AWARII
ZASILANIA
W przypadku przerwy w dopływie prądu
po przywróceniu zasilania urządzenie
automatycznie monitoruje temperaturę w
komorze zamrażarki. Jeśli temperatura w
zamrażarce wzrośnie powyżej poziomu
zamrażania, po ponownym włączeniu
zasilania zaświeci się ikona awarii zasilania,
zacznie migać kontrolka alarmu oraz
zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.
Aby wyłączyć alarm, należy raz nacisnąć
przycisk Reset Alarm (Resetuj alarm).
W przypadku alarmu awarii zasilania
zalecane jest przeprowadzenie
następujących czynności:
• Jeśli produkty spożywcze w zamrażarce
zostały rozmrożone, ale wciąż są zimne,
należy przenieść je do komory chłodziarki i
spożyć w ciągu 24 godzin.
• Jeśli produkty spożywcze w zamrażarce
są nadal zamrożone, oznacza to, że uległy
one ponownemu zamrożeniu po
uprzednim rozmrożeniu w okresie
przerwy w dopływie prądu, co prowadzi
do pogorszenia smaku, jakości i wartości
odżywczych żywności i może
spowodować, że jej spożycie może być
niebezpieczne dla zdrowia. Zaleca się nie
spożywać takiej żywności i wyrzucić całą
zawartość zamrażarki.
Alarm awarii zasilania służy jako
wskazówka dotycząca jakości żywności w
zamrażarce w przypadku awarii zasilania.
Nie gwarantuje on jednak jakości żywności
ani bezpieczeństwa w razie jej spożycia.
Zaleca się, aby konsumenci we własnym
zakresie ocenili jakość produktów
spożywczych w komorze zamrażarki i
chłodziarki.
ALARM NADMIERNEJ
TEMPERATURY
Alarm włącza się, gdy:
• Urządzenie jest podłączane do
zasilania po dłuższej przerwie w
eksploatacji.
• Temperatura w komorze zamrażarki
jest zbyt wysoka.
• W zamrażarce została umieszczona
ilość żywności większa od podanej na
tabliczce znamionowej.
• Drzwi zamrażarki są otwarte od
dłuższego czasu.
• Aby wyłączyć alarm dźwiękowy,
należy jednokrotnie nacisnąć przycisk
Stop.
• Kontrolka alarmu zostaje
automatycznie wyłączona, gdy
temperatura w komorze zamrażarki
spadnie poniżej -10°C i wyłączy się
kontrolka alarmu.
ALARM OTWARTYCH
DRZWI
Alarm otwartych drzwi uruchamia się,
gdy drzwi pozostają otwarte przez
ponad 2 minuty.
Zamknąć drzwi lub nacisnąć przycisk
Wyłączenia Alarmu, aby wyłączyć
sygnał dźwiękowy.
16
PL
KOMORA ACTIVE 0
Komora Active 0 służy do utrzymywania
niskiej temperatury i prawidłowego
poziomu wilgoci w celu zachowania
świeżości żywności przez dłuższy czas
(na przykład mięsa, ryb, owoców
i zimowych warzyw).
WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE KOMORY
Aby włączyć/wyłączyć komorę Active 0,
należy nacisnąć odpowiedni przycisk na
panelu sterowania (wskazany na rysunku
poniżej).
Komora Active 0 WYŁ.:
przycisk częściowo podświetlony
Komora Active 0 WŁ.:
przycisk całkowicie podświetlony
Gdy funkcja jest aktywna, włącza się
listwa świetlna na komorze Active 0.
Temperatura wewnątrz pojemnika, gdy
jest on aktywny, wynosi około 0°.
Poniższe czynniki mają istotny wpływ na
poprawność działania komory Active 0.
-temperatura komory chłodziarki musi
zawierać się w przedziale od +2°C do
+4°C
-komora musi być wsunięta, co
powoduje jej aktywację
-nie wybrano żadnej z funkcji
specjalnych (takich jak Tryb Czuwania,
Tryb Wakacyjny
– jeśli dotyczy).
Jeśli wybrano którąś z funkcji
specjalnych, powinno się usunąć świeżą
żywność z komory Active0.
Uwaga:
- Jeśli nie zostanie włączona listwa
świetlna, ani symbol, natomiast symbol
miga podczas aktywacji komory, należy
sprawdzić, czy komora została włożona
prawidłowo; Funkcja może zostać
ponownie aktywowana
po upływie kilku sekund od włożenia
komory, w tym celu wystarczy wcisnąć
przycisk. Jeśli problem się powtarza,
skontaktować się z najbliższym
autoryzowanym Serwisem technicznym.
- jeśli komora Active 0 jest włączona, a
szuflada została wysunięta na więcej niż
2 minuty, funkcja wyłączy się
automatycznie. Funkcja może zostać
ponownie aktywowana po upływie
kilku sekund od włożenia komory, w tym
celu wystarczy wcisnąć przycisk.
- niezależnie od stanu funkcji może być
słyszalny nieznaczny szum: jest to
zjawisko normalne i nie stanowi powodu
do niepokoju.
- Gdy komora nie działa, temperatura w
jej wnętrzu uzależniona jest od
temperatury ogólnej panującej w
chłodziarce.
W tym przypadku zaleca się
przechowywać w niej owoce i warzywa,
które nie są wrażliwe na niską
temperaturę (jagody, jabłka,
brzoskwinie, marchew, szpinak, sałata
itd.).
Ważne: W przypadku włączenia funkcji i
przechowywania w komorze produktów
o dużej zawartości wody na półkach
mogą się gromadzić skropliny.
Uwaga:
•
Niezgodność z funkcją
„Wakacje”
Aby zagwarantować optymalną
wydajność, nie należy korzystać
jednocześnie z funkcji „Wakacyjny” i
„Szybkie chłodzenie”.
Dlatego też, jeśli jest już włączona
funkcja „Wakacyjny”, należy ją wyłączyć
przed włączeniem funkcji „Szybkie
chłodzenie” (i na odwrót).
WYJMOWANIE KOMORY ACTIVE 0
Aby zwiększyć pojemność chłodziarki,
można wyjąć z niej komorę Active 0. W
tym celu należy postępować
następująco:
- wyłączyć komorę
- wysunąć szufladę
- wyjąć szklaną półkę
znajdującą się pod
komorą Active 0
- wyjąć białą, plastikową izolację szklanej
półki
17
- umieścić z powrotem szklaną półkę na
jej miejscu.
Uwaga: nie można wyjmować półki
górnej i wsporników bocznych.
Aby przywrócić działanie komory Active
0, przed włożeniem szuflady i ponowną
aktywacją funkcji, należy dopilnować,
aby białą, plastikową półkę pod komorą
zastąpiono szklaną półką w plastikowej
oprawie. W celu optymalizacji zużycia
energii zalecamy wyłączenie komory
Active 0 i wyjęcie jej.
18
Wnętrze komory i jego części należy
regularnie czyścić używając szmatki
zwilżonej ciepłą wodą z dodatkiem
neutralnych detergentów stosownych
do mycia wnętrza chłodziarek. Należy
przy tym uważać, aby nie zanurzać w
wodzie białej, plastikowej półki
znajdującej się pod szufladą.
Przed przystąpieniem do czyszczenia
komory (oraz obudowy) należy wyjąć
szufladę, aby odłączyć komorę od
zasilania elektrycznego.
Nigdy nie należy używać ściernych
detergentów.
PL
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA
ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
KOMORA CHŁODZIARKI
Chłodziarka służy do przechowywania potraw gotowych,
świeżych i zakonserwowanych artykułów spożywczych,
produktów nabiałowych, owoców, warzyw i napojów.
WENTYLACJA POWIETRZA
Naturalna cyrkulacja powietrza w komorze
chłodziarki sprawia, że tworzą się strefy o różnych
temperaturach. Najzimniej jest bezpośrednio nad
pojemnikiem na owoce i warzywa oraz przy tylnej
ściance. Najwyższa temperatura panuje na górze i z
przodu komory.
Niedostateczna wentylacja powoduje zwiększenie
zużycia energii i obniżenie wydajności chłodzenia.
Nie zakrywać żywnością otworów wentylacyjnych
powietrza - zapewniają one optymalną cyrkulację
powietrza i warunki przechowywania żywności.
PRZECHOWYWANIE ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI I
NAPOJÓW
› Używać pojemników wielokrotnego użytku plastikowych, metalowych, aluminiowych i
szklanych lub folii samoprzylegającej.
› Nie należy przechowywać artykułów spożywczych
zbyt blisko siebie, aby zapewnić dostateczną
cyrkulację powietrza.
› Żywność i napoje, które mogą wydzielać lub
wchłaniać zapachy, należy zawsze przechowywać w
zamkniętych pojemnikach lub pod przykryciem.
› Butelki można umieścić w uchwycie, aby się nie
przewracały.
› Produkty żywnościowe wydzielające duże ilości
gazu etylenowego i produkty wrażliwe na ten gaz,
takie jak owoce, warzywa, w tym sałaty, należy
zawsze umieszczać lub opakowywać osobno, aby
zapobiec skracaniu ich terminu przydatności do
spożycia; na przykład nie przechowywać
pomidorów razem z owocami kiwi lub kapustą.
› Gdy w chłodziarce przechowywana jest niewielka
ilość żywności, zaleca się skorzystanie z półek nad
pojemnikiem na owoce i warzywa, ponieważ jest to
najzimniejszy obszar w komorze.
› Należy uważać, aby nie zakryć żywnością otworów
wentylacyjnych.
PRZECHOWYWANIE ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI I
NAPOJÓW
› Na półkach chłodziarki: potrawy gotowe, owoce
tropikalne, sery, produkty delikatesowe.
› W pojemniku na owoce i warzywa: owoce, sałaty,
warzywa.
› W najzimniejszym obszarze (nad pojemnikiem na
owoce i warzywa): mięso, ryby, wędliny, ciasta
› Na drzwiach: masło, dżemy, sosy, marynaty,
puszki, butelki, kartony z napojami, jajka.
19
Legenda
STREFA UMIARKOWANEJ
TEMPERATURY Zalecana do
przechowywania owoców
tropikalnych, puszek, napojów, jajek,
sosów, marynat, masła, dżemu.
STREFA NISKIEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania
serów, mleka, produktów do
spożycia w danym dniu, produktów
delikatesowych, jogurtów.
STREFA NAJZIMNIEJSZA
Zalecana do przechowywania
wędlin i deserów.
SZUFLADA NA WARZYWA I
OWOCE
SZUFLADA STREFY
ZAMRAŻANIA
(STREFA NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY)
Zalecana do zamrażania świeżej /
gotowanej żywności.
SZUFLADY ZAMRAŻARKI
Uwaga
Odcienie szarości kolejnych
pozycji legendy nie odpowiadają
kolorom szuflad
20
PL
KOMORA ZAMRAŻARKI
Komora zamrażarki jest doskonałym miejscem do
przechowywania mrożonej żywności, przygotowywania
kostek lodu i zamrażania świeżej żywności.
Maksymalny ciężar żywności, jaką można zamrozić
PORADY DOTYCZĄCE ZAMRAŻANIA I
PRZECHOWYWANIA ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI
› Zaleca się oznaczanie i datowanie żywności
mrożonej. Etykieta pomoże w identyfikowaniu
artykułu i określeniu, kiedy powinien zostać zużyty,
by nie stracił wartości odżywczych. Nie należy
ponownie mrozić rozmrożonej żywności.
› Przed zamrożeniem owinąć i zabezpieczyć świeżą
żywność, używając: folii aluminiowej, folii kuchennej,
szczelnych worków plastikowych, pojemników
plastikowych z pokrywkami lub specjalnych pojemników,
o ile są odpowiednie do zamrażania żywności.
› Aby zapewnić wysoką jakość zamrażania, żywność
musi być świeża, dojrzała i najwyższej jakości.
› Świeże warzywa i owoce powinny być zamrażane jak
w ciągu doby, jest przedstawiony na tabliczce
znamionowej (… kg/24 godz.).
Jeśli w zamrażarce ma być przechowywana
niewielka ilość produktów zaleca się umieszczenie
ich w najzimniejszym miejscu komory zamrażarki,
tzn. w jej środkowej części.
najszybciej po zebraniu, aby zachowały pełne wartości
odżywcze, konsystencję, kolor i smak. Niektóre gatunki
mięs, szczególnie dziczyzna, powinny przez pewien
czas wisieć przed zamrożeniem.
› Ciepłą żywność należy zawsze schłodzić przed
umieszczeniem w zamrażarce.
› Całkowicie lub częściowo rozmrożoną żywność
należy jak najszybciej spożyć.
Rozmrożonej żywności nie należy ponownie
zamrażać, chyba że zostanie ugotowana. Rozmrożoną
żywność po ugotowaniu można zamrozić ponownie.
› Nie należy zamrażać butelek z płynami.
› Należy korzystać z funkcji szybkiego chłodzenia w
celu przyspieszenia procesu schładzania lub
zamrażania (patrz Instrukcja codziennej eksploatacji).
Żywność mrożona: wskazówki
dotyczące kupowania
Kupowanie produktów mrożonych:
› Należy sprawdzić, czy opakowanie nie jest
uszkodzone (żywność mrożona w uszkodzonym
opakowaniu może tracić wartości odżywcze). Jeśli
opakowanie jest napuchnięte lub ma ślady wilgoci,
prawdopodobnie produkt nie był przechowywany
w optymalnych warunkach i doszło do jego
rozmrożenia.
› Robiąc zakupy, należy kupować produkty
mrożone pod koniec wizyty w sklepie i
przechowywać je w izolacyjnej torbie chłodniczej.
› Po powrocie do domu należy jak najszybciej
umieścić mrożoną żywność w zamrażarce.
› Jeśli żywność została rozmrożona, nawet
częściowo, nie należy jej ponownie zamrażać.
Spożyć przed upływem 24 godzin.
› Należy unikać lub ograniczyć do minimum zmiany
temperatury. Należy przestrzegać daty przydatności
do spożycia podanej na opakowaniu.
› Zawsze przestrzegać informacji dotyczących
przechowywania podanych na opakowaniu.
21
CZAS PRZECHOWYWANIA
MROŻONEJ ŻYWNOŚCI
Mięso
miesiące
Potrawy duszone miesiące
Owoce
miesiące
Wołowina
8 - 12
Mięso, drób
Jabłka
12
Wołowina, cielęcina
6-9
Nabiał
Morele
8
Jagnięcina
6-8
Masło
6
Jeżyny
8 - 12
Królik
4-6
Sery
3
8 - 12
2-3
Mięso mielone/podroby 2 - 3
Śmietanka kremówka 1 - 2
Czarne i czerwone
porzeczki
Wiśnie
Kiełbaski
Lody
2-3
Brzoskwinie
10
Jajka
8
Gruszki
8 - 12
Śliwki
10
1-2
Drób
10
Kurczak
5-7
Zupy i sosy
Indyk
6
Zupa
2-3
Maliny
8 - 12
Podroby drobiowe
2-3
Sos mięsny
2-3
Truskawki
10
Pasztet
1
Rabarbar
10
8
Soki owocowe
(pomarańczowy,
cytrynowy,
grejpfrutowy)
4-6
Skorupiaki
Mięczaki, homary
1-2
Ratatouille
Kraby, homary
1-2
Ciasto i chleb
Małże
Ostrygi, bez muszli
Chleb
1-2
Szparagi
8 - 10
Ciasta zwykłe
4
Bazylia
6-8
Torty
2-3
Fasola
12
2-3
Naleśniki
1-2
Karczochy
8 - 10
3-4
Ciasta na zimno
2-3
Brokuły
8 - 10
Tarta
1-2
Brukselka
8 - 10
Pizza
1-2
Kalafior
8 - 10
Marchew
10 - 12
Seler
6-8
Grzyby
8
Pietruszka
6-8
Papryka
10 - 12
Groszek
12
Fasola szparagowa
12
Szpinak
12
Pomidory
8 - 10
Cukinia
8 - 10
1-2
Ryby
"tłuste" (łosoś, śledź,
makrela)
“chude” (dorsz, sola)
22
Warzywa
PL
ZALECENIA W PRZYPADKU
NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA
NIEOBECNOŚĆ/WAKACJE
W przypadku dłuższej nieobecności, zalecane jest
wykorzystanie całej żywności i odłączenie
urządzenia w celu zaoszczędzenia energii.
PRZENOSZENIE
1. Wyjąć wszystkie części wewnętrzne.
2. Owinąć je dobrze i zamocować przy pomocy
taśmy samoprzylepnej tak, aby nie przemieszczały
się lub nie zgubiły.
3. Dokręcić regulowane nóżki, aby nie dotykały
powierzchni podparcia.
4. Zamknąć i unieruchomić drzwi przy użyciu
taśmy klejącej, a następnie przymocować kabel
zasilania również przy użyciu taśmy klejącej.
AWARIA ZASILANIA
W przypadku przerwy w dopływie prądu należy
zadzwonić do Zakładu Energetycznego i
dowiedzieć się jak długo będzie trwała przerwa w
dostawie energii elektrycznej.
W przypadku awarii zasilania do 24 godzin.
Pozostawić drzwi urządzenia zamknięte. Pozwoli to
na maksymalnie długie utrzymanie niskiej
temperatury produktów.
Uwaga: Należy pamiętać, że zapełnione urządzenie
dłużej pozostaje zimne niż częściowo zapełnione.
Jeżeli na żywności wciąż widoczne są kryształki
lodu to można ją ponownie zamrozić, lecz jej smak
oraz aromat może ulec zmianie.
W przypadku awarii zasilania powyżej 24 godzin.
Opróżnić komorę zamrażarki i przenieść żywność
do zamrażarki przenośnej. W przypadku braku
zamrażarki tego typu oraz wkładów chłodzących,
można spróbować wykorzystać te produkty, które
są najbardziej podatne na zepsucie.
Jeśli żywność wygląda na zepsutą, należy ją wyrzucić.
Opróżnić tackę na lód.
23
CZYSZCZENIE
I KONSERWACJA
ostrzeżenie
Przed przystąpieniem do czyszczenia lub czynności
konserwacyjnych, odłączyć urządzenie od zasilania
lub wyłączyć dopływ energii elektrycznej.
Nigdy nie używać środków ściernych. Nigdy nie czyścić
części chłodziarki przy użyciu łatwopalnych płynów.
› Okresowo należy czyścić urządzenie za pomocą
szmatki zwilżonej roztworem letniej wody i
neutralnego detergentu przeznaczonego do
czyszczenia wnętrz chłodziarek.
› Zewnętrzne powierzchnie urządzenia oraz
uszczelkę drzwi należy oczyścić wilgotną szmatką, a
następnie osuszyć przy pomocy miękkiej ściereczki.
› Skraplacz znajdujący się z tyłu urządzenia należy
regularnie czyścić za pomocą odkurzacza.
24
ostrzeżenie
Nie stosować urządzeń czyszczących parą.
Przycisków i wyświetlacza panelu sterowania nie
należy czyścić przy użyciu alkoholu lub środków na
bazie alkoholu. Należy używać do tego celu
wyłącznie suchej szmatki.
Ważne:
› Przycisków i wyświetlacza panelu sterowania nie
należy czyścić przy użyciu alkoholu lub środków na
bazie alkoholu. Należy używać do tego celu
wyłącznie suchej szmatki.
› Przewody rurowe układu chłodzącego znajdują się
w pobliżu ociekacza skroplin i mogą się silnie
nagrzewać. Okresowo należy je czyścić za pomocą
odkurzacza.
PL
INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW I SERWIS
TECHNICZNY
PRZED ZWRÓCENIEM SIĘ DO SERWISU
TECHNICZNEGO...
Problemy z działaniem urządzenia często wynikają z
drobnych problemów, które można rozwiązać
samodzielnie bez użycia jakichkolwiek narzędzi.
ODGŁOSY PRACY
Dźwięki dobiegające z urządzenia są zjawiskiem
normalnym, ponieważ zostało ono wyposażone w kilka
wentylatorów i silników służących do regulacji wydajności,
które są automatycznie włączane i wyłączane.
Niektóre odgłosy pracy można
ograniczyć przez:
› Wypoziomowanie urządzenia i zainstalowanie go
na równej powierzchni.
› Sprawdzenie, czy elementy wewnętrzne zostały
prawidłowo umieszczone.
› Odsunięcie urządzenia od pozostałych sprzętów
np. mebli.
› Sprawdzenie, czy butelki i pojemniki nie stykają się
ze sobą.
Niektóre odgłosy pracy
słyszalne dla użytkownika:
Syczenie po włączeniu urządzenia
po raz pierwszy lub po dłuższej
przerwie.
Bulgotanie, gdy ciecz chłodząca
przechodzi do przewodów
rurowych.
Odgłos "BRRR" wydawany przez
pracującą sprężarkę chłodziarki.
Brzęczenie, gdy zaczyna
pracować zawór wody lub
wentylator.
Trzaskanie, gdy zaczyna działać
sprężarka.
Odgłos KLIKNIĘCIA wydawany
przez termostat, który włącza się
za każdym uruchomieniem
sprężarki.
25
INSTRUKCJA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
Problem
Prawdopodobna przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie nie działa
Być może wystąpił problem z
zasilaniem elektrycznym
urządzenia.
› Sprawdzić, czy wtyczka przewodu
zasilania została włożona do
gniazdka o właściwym napięciu.
› Skontrolować urządzenia
zabezpieczające i bezpieczniki
domowej instalacji elektrycznej
W ociekaczu skroplin
znajduje się woda
Jest to normalne zjawisko
podczas wysokich temperatur i
dużej wilgotności. Ociekacz może
być nawet w połowie zapełniony.
› Upewnić się, że urządzenie
zostało tak wypoziomowane, aby
z ociekacza nie wypływała woda.
Krawędzie obudowy
urządzenia mające
styczność z uszczelką
drzwi są gorące w dotyku
Nie jest to usterka.
Jest to normalne zjawisko
podczas wysokich temperatur i
podczas pracy sprężarki.
Oświetlenie nie działa
Być może konieczna jest
wymiana żarówki.
Urządzenie może być modelem z
opcją Wł./Tryb czuwania
Wydaje się, że silnik
włącza się zbyt często
26
Czas pracy silnika zależy od
różnych czynników:
częstotliwości otwierania drzwi,
ilości przechowywanej żywności,
temperatury pomieszczenia,
ustawienia temperatury.
› Skontrolować urządzenia
zabezpieczające i bezpieczniki
domowej instalacji elektrycznej.
› Sprawdzić, czy wtyczka przewodu
zasilania została włożona do
gniazdka o właściwym napięciu
› Jeśli diody LED są uszkodzone,
należy skontaktować się z
serwisem w celu wymiany na
diody tego samego typu, dostępne
jedynie w punktach serwisowych i
u autoryzowanych sprzedawców.
› Sprawdzić, czy parametry
urządzenia są prawidłowo
ustawione.
› Sprawdzić, czy do urządzenia nie
włożono zbyt dużej ilości żywności.
› Sprawdzić, czy drzwi nie są zbyt
często otwierane.
› Sprawdzić, czy drzwi domykają się
prawidłowo.
PL
Temperatura urządzenia
jest zbyt wysoka
Przyczyn może być wiele (patrz
"Rozwiązania")
› Sprawdzić, czy skraplacz (z tyłu
urządzenia) nie jest zakurzony i
zabrudzony.
› Sprawdzić, czy drzwi są
prawidłowo zamknięte.
› Sprawdzić, czy uszczelki drzwi
dobrze przylegają.
› W gorące dni lub w ciepłym
pomieszczeniu silnik zazwyczaj
pracuje dłużej.
› Jeśli drzwi urządzenia były przez
pewien czas otwarte lub
przechowywana jest duża ilość
żywności, silnik pracuje dłużej,
aby ochłodzić wnętrze
urządzenia.
Drzwi zamykają się lub
otwierają nieprawidłowo
Przyczyn może być wiele (patrz
"Rozwiązania")
› Sprawdzić, czy opakowania
żywności nie blokują drzwi.
› Sprawdzić, czy wewnętrzne części
lub automatyczna kostkarka do
lodu są prawidłowo umieszczone.
› Sprawdzić, czy uszczelki drzwi nie
są brudne lub lepkie.
› Upewnić się, czy urządzenie jest
wypoziomowane.
27
SERWIS
TECHNICZNY
PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ
Z SERWISEM TECHNICZNYM
1. Należy sprawdzić, czy nie można samodzielnie
rozwiązać problemu zgodnie z zaleceniami podanymi w
punkcie INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW.
2.
Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby
sprawdzić, czy usterka nadal występuje
JEŚLI PO PRZEPROWADZENIU POWYŻSZYCH
CZYNNOŚCI URZĄDZENIE NADAL NIE DZIAŁA
PRAWIDŁOWO, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z
NAJBLIŻSZYM SERWISEM TECHNICZNYM
Aby uzyskać pomoc, należy zadzwonić pod numer
telefonu zamieszczony w karcie gwarancyjnej lub
postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na
stronie internetowej www.whirlpool.eu
Należy podać:
• krótki opis usterki;
• dokładny typ i model urządzenia;
• numer serwisowy (numer po słowie Service na
tabliczce znamionowej). Numer serwisowy jest
również podany w karcie gwarancyjnej;
• swój dokładny adres;
• swój numer telefonu.
Jeśli konieczna będzie naprawa, należy zwrócić się
do autoryzowanego serwisu technicznego (co jest
gwarancją użycia oryginalnych części zamiennych
oraz właściwej naprawy).
28
PL
7
SERVICE
29
1.
4x
C
B
A
1x
1x
D
1x
min.
50 mm
2.
30
3.
4.
PL
5.
6.
A
31
7.
9.
32
8.
10.
PL
11.
33
12.
13.
14.
15.
A
34
16.
17.
PL
B
18.
19.
A
A
B
35
PL
400010773977
Whirlpool® jest zastrzeżonym znakiem towarowym/TM jest znakiem towarowym grupy Whirlpool © Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone – http://www.whirlpool.eu
n
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising