Whirlpool | BSNF 8421 OX | Setup and user guide | Whirlpool BSNF 8421 OX Uživatelská příručka

Whirlpool BSNF 8421 OX Uživatelská příručka
CZ
PŘÍRUČKA
PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ
Děkujeme vám za nákup výrobku Whirlpool.
Abyste mohli využívat kompletnější podporu,
registrujte svůj spotřebič na adrese www.whirlpool.eu/register
Než začnete spotřebič používat, pečlivě
si přečtěte příručky Zdraví a bezpečnost
a Používání a údržba.
POPIS SPOTŘEBIČE
SPOTŘEBIČ
OVLÁDACÍ PANEL
2
3
4
5
11
1. Ovládací panel
Chladicí oddíl
2. LED osvětlení
3. Ventilátor
4. Kryt ventilátoru a prostor
antibakteriálního filtru
5. Poličky
6. Oblast chladného vzduchu
Multi-flow
7. Kryt senzoru
8. Výrobní štítek s obchodním
názvem
9. Zásuvka na čerstvé ovoce
a zeleninu
10. Sada ke změně otevírání
dveří
11. Zásobník na vejce
12. Dveřní přihrádky
13. Oddělení pro lahve
14. Přihrádka pro lahve
15. Těsnění dveří
12
6
7
13
8
9
10
14
1
15
16
17
18
19
1
5
6
2
7
3
8
Mrazicí oddíl
15. Těsnění dveří
16. Horní zásuvka: nejchladnější
prostor
nejvhodnější pro zmrazení
čerstvých potravin
17. Nádobka na ledové kostky
18. Poličky
19. Zásuvky mrazničky
4
9
1. Tlačítko ZASTAVENÍ POPLACHU (STOP ALARM) / kontrolka
POPLACHU (ALARM)
2. 6th SENSE FRESH CONTROL
3. Tlačítko RYCHLÉHO CHLAZENÍ
4. KONTROLKY LED TEPLOTY CHLADNIČKY
5. Tlačítko REŽIM PARTY (PARTY MODE) / ZÁMEK tlačítka (KEY LOCK)
6. POPLACH VÝPADKU PROUDU
7. Tlačítko ZAPNUTO / POHOTOVOSTNÍ REŽIM (ON/STAND-BY)
8. Indikátor ZÁMKU TLAČÍTKA (KEY LOCK)
9. Tlačítko TEPLOTA CHLADNIČKY (FRIDGE TEMPERATURE)
1
PŘÍSLUŠENSTVÍ
ZÁSOBNÍK NA VEJCE
ODDĚLOVAČ LAHVÍ
NÁDOBKA NA LEDOVÉ KOSTKY
PRVNÍ POUŽITÍ
ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE
Po zapojení do sítě se spotřebič automaticky spustí.
Po spuštění spotřebiče počkejte alespoň 4–6 hodin a teprve pak
vložte potraviny do chladicího i mrazicího oddílu.
BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ
Po připojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí displej a na
1 vteřinu se zobrazí všechny ikony. Rozsvítí se hodnoty výchozího
nastavení (z výroby) chladicího oddílu.
Více podrobností o funkcích je uvedeno v příručce Používání a údržba / na
poslední naleznete informace o možnosti získání příručky Používání a údržba
FUNKCE
Funkce ZAPNUTO/POHOTOVOSTNÍ REŽIM
Chcete-li uvést spotřebič do pohotovostního režimu, podržte
tlačítko On/StandBy stisknuté po dobu 3 sekund. Všechny
ukazatele kromě ukazatele režimu On/StandBy zhasnou.
Stisknutím tlačítka spotřebič znovu aktivujete.
CHYTRÝ DISPLEJ
Tuto volitelnou funkci je možné použít k úspoře energie.
Chcete-li „Chytrý displej“ aktivovat, stiskněte současně tlačítka
„Teplota chladničky“ (Fridge Temperature) a „Režim party“
(Party Mode) po dobu alespoň 3 vteřin, dokud se neozve
akustický zvukový signál. Chcete-li funkci deaktivovat,
zopakujte stejný postup. Uvědomte si prosím, že tímto
postupem se spotřebič neodpojí od elektrické sítě, omezí se
pouze množství proudu odebíraného externím displejem.
2
Nastavení TEPLOTY
Chcete-li seřídit teplotu chladničky, stiskněte tlačítko „Teplota
chladničky“ (Fridge Temperature). Teplotu chladničky lze
nastavit v rozmezí +2 °C až + 8 C°, jak ukazují LED kontrolky
teploty chladničky.
REŽIM PARTY (PARTY MODE)
Stiskněte pro aktivaci / deaktivaci funkce Party Mode (Režim
Party). Tato funkce slouží k chlazení nápojů uvnitř mrazicího
prostoru.
Upozornění: nenechávejte láhev uvnitř mrazicího oddílu déle
než po dobu, kdy je funkce aktivní (30 minut)
ZÁMEK TLAČÍTEK
K zablokování/odblokování tlačítek ovládacího panelu stiskněte
tlačítko „Party režim“ (Party Mode) po dobu 3 vteřin: indikátor
zámku tlačítka (Key Lock) se
na krátkou dobu zobrazí a zazní akustický signál.
CZ
6TH SENSE FRESH CONTROL
Tato funkce se snaží automaticky zajistit optimální podmínky
pro uchování potravin. Dojde-li k odchylkám, funkce „6. smysl“
pro zachování čerstvosti potravin (Fresh Control) okamžitě
obnoví ideální podmínky. Výsledky jsou fantastické: potraviny
v celém prostoru chladničky se udrží čerstvé až čtyřikrát déle.
Funkce RYCHLÉHO CHLAZENÍ
Pomocí funkce Rychlého chlazení můžete zvýšit chlazení
v prostoru chladničky. Tuto funkci doporučujeme použít při
vložení velkého množství potravin do chladicího oddílu.
K aktivaci funkce Rychlého chlazení stiskněte tlačítko Fast Cool.
Při aktivaci se rozsvítí kontrolka funkce „Rychlé chlazení“ (Fast
Cool). Funkce se automaticky vypne po 6 hodinách, nebo ji
můžete vypnout ručně stisknutím tlačítka pro nastavení teploty
chladničky (°C).
VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLNÍ FILTR
Ventilátor udržuje rovnoměrnější teplotu uvnitř chladicího
oddílu, a tím zajišťuje lepší podmínky uchování potravin.
Jestliže je spotřebič vybavený ventilátorem, může do něj být
vložen antibakteriální filtr.
Filtr vyjměte z krabice umístěné v zásuvce na ovoce a zeleninu
a zasuňte ho do krytu ventilátoru - viz obrázek.
Postup výměny je přiložen v krabici s filtrem.
OSVĚTLENÍ CHLADNIČKY
Uvnitř chladničky jsou použity žárovky LED, které umožňují
lepší osvětlení při současné velmi nízké spotřebě energie.
Pokud osvětlovací systém LED nefunguje, obraťte se na servisní
středisko a požádejte o výměnu.
Upozornění: Při otevření dvířek chladicího oddílu se rozsvítí
vnitřní osvětlení. Pokud dvířka zůstanou otevřena po dobu delší
než 10 minut, světlo se automaticky vypne.
TABULKA VÝSTRAŽNÝCVH SIGNÁLŮ
TYP
VÝSTRAHY
Signalizace
Příčina
Řešení
Upozornění při Zní zvukový signál a kontrolka
otevřených
poplachu bliká.
dveřích
Poplach teploty Zní zvukový signál a kontrolka
poplachu (Alarm) zůstává aktivována.
Dveře chladničky nebo mrazničky
zůstaly otevřeny po dobu delší
než 2 minuty.
Vnitřní teplota v mrazničce není
vyhovující
K vypnutí zvukového poplachu zavřete
dveře nebo stiskněte tlačítko Zastavení
poplachu.
Stiskněte tlačítko „Zastavení poplachu“
(Stop Alarm); zvukový signál se vypne
a kontrolka poplachu (Alarm) zůstane
aktivována, dokud nebude dosaženo
teploty < -10 °C.
Poplach funkce Ukazatel funkce Party Mode (Režim
Party Mode
Party) bliká a zní zvukový signál.
(Režim Party)
Uplynulo 30 minut od aktivace funkce
Party Mode (Režim Party). Je čas
vyndat láhev z mrazničky (pro
podrobnosti viz Průvodce pro
používání a údržbu).
Poplach
upozorňující na
dlouhodobý
výpadek
elektrického
proudu
Závada
Dlouhodobější výpadek elektrického Stiskněte tlačítko „Zastavení poplachu“
proudu, při němž se může vnitřní
(Stop Alarm); zvukový signál se vypne
teplota zvýšit až na 0 °C.
a kontrolka poplachu (Alarm Indicator)
zůstane aktivována, dokud nebude
dosaženo teploty < -10 °C.
Ikona „Poplach výpadku proudu“
(Black Out Alarm) zůstane zapnutá
a kontrolka poplachu (Alarm) bliká.
3 centrální LED kontrolky v rámci LED Jedná se o závadu produktu.
kontrolek souvisejících s teplotou
chladničky (Fridge Temperature)
blikají na displeji.
Kontaktujte zákaznickou linku.
3
JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ
POTRAVINY A NÁPOJE
Vysvětlivky:
MÍRNÁ ZÓNA Určena pro
skladování tropického ovoce, plechovek,
nápojů, vajec,
omáček, zavařenin, másla, marmelád
CHLADNÁ ZÓNA Vhodná pro skladování
sýrů, mléka, běžných potravin, lahůdek,
jogurtu, uzenin a moučníků
ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU
ZÁSUVKA MRAZICÍ ZÓNY
(MAXIMÁLNĚ CHLADNÁ ZÓNA) Určena pro
zmrazení čerstvých/vařených pokrmů.
ZÁSUVKY MRAZNIČKY
Poznámka: Šedý odstín legendy neodpovídá
barvě zásuvek
CHLADICÍ ODDÍL
K zabalení potravin používejte
recyklovatelné plastové, kovové, hliníkové
a skleněné nádoby a přilnavé fólie.
Tekutiny nebo potraviny, které šíří nebo
pohlcují pach nebo vůni, vždy uchovávejte
v uzavřených nádobách nebo přikryté.
Pokud v chladničce skladujete malé
množství potravin, doporučujeme použít
police nad zásuvkou na ovoce a zeleninu,
protože se jedná o nejchladnější oblast.
Údržba a čištění
a řešení problémů
Pokyny k údržbě a čištění
a k řešení problémů naleznete v
průvodci Používání a údržba.
Potraviny, které uvolňují velké množství
ethylenu a které jsou citlivé na tento plyn,
jako např. ovoce, zelenina a saláty, by vždy
měly být odděleny nebo zabaleny, aby se
nezkracovala jejich životnost; například
neskladujte rajská jablíčka společně s kiwi
nebo se zelím.
Aby se zabránilo převržení lahví, můžete
použít přihrádku na láhve (k dispozici
u vybraných modelů).
Neukládejte potraviny příliš blízko u sebe,
aby byla zajištěna dostatečná cirkulace
vzduchu.
MRAZICÍ ODDÍL
Mraznička je ideálním místem
pro uchovávání mražených potravin,
vyrábění kostek ledu a zamrazení čerstvých
potravin v mrazicím oddílu.
Na typovém štítku je uveden maximální
počet kilogramů čerstvých potravin, které
lze zmrazit během 24 hodin (...kg / 24 h).
Skladujete-li v mrazáku jen malé množství
potravin, doporučujeme používat
nejchladnější část, která se nachází
uprostřed mrazáku.
Kontakt se servisním střediskem
Při kontaktování servisního střediska uveďte obě čísla, která se
nacházejí na servisním štítku. http://www.whirlpool.eu
Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku
umístěném na vnitřní straně spotřebiče.
Průvodce Používání a údržba lze získat:
> v servisním středisku; telefonní číslo viz
záruční knížka.
> stažením z webu Whirlpool
http://docs.whirlpool.eu
Registrovaná ochranná známka Whirlpool®/TM ochranná známka skupiny společností Whirlpool
- © Copyright Whirlpool Europe s.r.l.2014. Všechna práva vyhrazena – http://www.whirlpool.eu
4
n
400010776115
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising