Whirlpool | KDFX 6020 | Installation | Whirlpool KDFX 6020 Asennusohje

Whirlpool KDFX 6020 Asennusohje
KDFX 6020
Monteringsanvisningar
Monteringsinstruksjoner
Monteringsvejledning
Asennusohjeet
Укaзaния пo мoнтaжу
S
Viktiga anmärkningar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Alla mått anges i millimeter.
Under monteringen skall stickkontakten vara utdragen ur vägguttaget.
Sätt inte igång diskmaskinen förrän monteringen har avslutats.
Var försiktig vid installation på ojämna installationsytor. Lossa på fötterna och skjut in diskmaskinen
under diskbänken.
Om diskmaskinen installeras längst ut i ena änden av en köksskåpsektion så att den ena maskinsidan
blir åtkomlig, skall sidan där gångjärnen finns kläs med panel.
Isolera skåpets sidor och bänkskivor mot fukt (isoleringsmaterial är inte inkluderat).
Täta inte springorna mellan maskinen och närstående köksskåp/bänkskiva (t.ex. med silikon).
Avståndet mellan träpanelens överkant och bänkskivan måste vara minst 3 mm.
Om du använder elektrisk skruvdragare, ställ in den på lågvarv.
Innehållet i emballaget kan variera, beroende på modell.
När maskinen sätts i funktion första gången är det viktigt att kontrollera att vatten och
tömningsslangen är täta.
Efter att dekorpaneler och sockel har monterats måste man undersöka om och hur mycket sockeln
skall skäras av (se sidan 25-26) innan luckan öppnas. Annars finns risk att luckan skadas.
Varning! Se upp för vassa kanter.
Apparaten måste anslutas till vattenledningen med hjälp av nya slangsatser. Använd inte gamla
slangsatser.
Beroende på apparatens konfiguration drivs inloppsslangens magnetventil av nätspänningen (se
).
N
Viktige anmerkninger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Alle dimensjonene er i mm.
Under monteringen må støpslet være tatt ut av stikkontakten.
Sett ikke igang oppvaskmaskinen før monteringen er avsluttet.
Vær forsiktig dersom installasjonsflaten er ujevn. Sett oppvaskmaskinen under kjøkkenbenken med
føttene skrudd helt ut.
Dersom oppvaskmaskinen installeres ved enden av en kjøkkenseksjon, slik at sideveggen er
tilgjengelig, må man tildekke området på siden med hengslene (kledning kan fås fra Serviceavdelingen).
Kantene på seksjonen og kjøkkenbenken må fuktighetsisoleres (isolasjonsmateriale følger ikke med).
Ikke tett igjen sprekkene mellom oppvaskmaskinen og tilstøtende kjøkkenseksjon/kjøkkenbenk (med f.
eks silikon).
Mellom den øvre kanten på tredøren og kjøkkenbenken må det være en åpning på minst 3 mm.
Dersom det benyttes elektriske skrutrekkere, må det velges en lav omdreiningshastighet.
Innholdet i emballasjen kan variere avhengig av oppvaskmaskinmodell.
Før bruk må du forsikre deg om at det ikke lekker fra tilførsels- og avløpsslangen.
Etter montering av pyntepaneler og sokkel, må man ikke åpne døren før man har undersøkt om
sokkelen skal skjæres til (se side 25-26), ellers kan det oppstå skader på døren.
Advarsel! Fare for skader pga. skarpe kanter.
Apparatet skal kobles til vanntilførselen ved hjelp av settet med nye slanger. Bruk ikke sett med gamle
slanger.
Avhengig av apparatets utforming vil magnetventilen på tilførselsslangen aktiveres av nettspenningen
(se
).
3
DK
Vigtige bemærkninger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Alle mål er angivet i millimeter.
Under monteringen skal stikket være taget ud af stikkontakten.
Start først opvaskemaskinen, når monteringen er afsluttet.
Udvis forsigtighed ved ujævne installationsoverflader. Skub varsomt opvaskemaskinen med løsnede
fødder ind under køkkenbordet.
Hvis opvaskemaskinen opsættes i den ene ende af et modulkøkken op ad en sidevæg, skal hængslerne
på siden tildækkes (dæksler fås i Kundeserviceafdelingen).
Isolér kanterne på skabe og arbejdsborde mod fugt (isoleringsmateriale medfølger ikke).
Forsegl ikke mellemrummet mellem opvaskemaskinen og de tilstødende skabsmoduler/arbejdsbordet
(for eksempel med silikone).
Mellem træpanelets øverste kant og arbejdsbordet skal der være en afstand på mindst 3 mm.
Hvis der anvendes elektriske skruetrækker, skal man vælge et lavt omdrejningstal.
Indholdet i pakningerne kan være forskelligt afhængigt af opvaskemaskinemodellen.
Ved første brug skal man kontrollere tætheden i tilløbs- og afløbstilslutningerne.
Efter montering af pyntelister og sokkel skal man, inden lågen åbnes, kontrollere, om og i hvilket
omfang der er behov for at tilpasse soklen (se side 25-26) for at undgå at beskadige den.
Pas på! Fare for skader fra skarpe hjørner.
Apparatet skal sluttes til vandforsyningen med et nyt sæt slanger. Der må ikke anvendes gamle slanger.
Afhængigt af apparatets konfiguration drives tilførselsslangens magnetventil af netspændingen (se
).
FIN
Tärkeitä huomautuksia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Kaikki mitat ovat millimetreinä.
Asennuksen aikana pistokkeen on oltava irti pistorasiasta.
Käynnistä astianpesukone vasta kun asennus on täysin valmis.
Ole varovainen, jos asennuspinnat ovat epätasaisia. Kierrä astianpesukoneen jalat ulos ennen kuin
työnnät sen varovasti työtason alle.
Jos asennat astianpesukoneen keittiökalusteen päähän siten, että sivuseinä jää avoimeksi, asenna
suojapaneeli sarana-alueen suojaksi (suojapaneeleita on saatavilla valtuutetusta huoltoliikkeestä).
Eristä kalusteiden reunat ja työtasot kosteudelta (eristysmateriaali ei sisälly laitteen toimitukseen).
Älä tiivistä laitteen ja sen vieressä olevien kalusteiden välejä (esim. silikonilla).
Puupaneelin yläreunan ja työtason välissä täytyy olla ainakin 3 mm tilaa.
Jos käytät sähkökäyttöistä ruuvinväännintä, säädä se alhaiselle nopeudelle.
Pakkauksen sisältö vaihtelee astianpesukoneen mallista riippuen.
Varmista vedenotto- ja tyhjennysliitäntöjen tiiviys ensimmäisen käytön aikana.
Kalustepaneelien ja jalkalistan asennuksen jälkeen tarkista ennen luukun avaamista, miten paljon
jalkalistaa täytyy leikata (katso sivua 25-26), jotta se ei vahingoitu.
Huomio! Varo teräviä kulmia.
Laite täytyy liittää vedenottoon uudella putkisarjalla. Älä käytä vanhoja putkia.
Laitteen kokoonpanosta riippuen vedenottoputken magneettiventtiiliä käyttää linjan jännite (katso
4
).
RUS
Важные примечания:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Все размеры указаны в миллиметрах.
На время монтажа вилка сетевого шнура должна быть отсоединена от розетки
электропитания.
Посудомоечную машину включать только после полного завершения монтажа.
Будьте внимательны при установке на неровные поверхности! Отрегулируйте
должным образом высоты ножек. Задвиньте посудомоечную машину под рабочий
стол.
Если посудомоечная машина устанавливается с краю кухонной мебели с доступом к
боковой стенке, следует установить боковое ограждение зоны шарниров
(обращайтесь за ним в сервисный центр).
Произведите влагоизоляцию краев кухонной мебели и столешниц (изоляционный
материал не входит в комплект поставки).
Не заделывайте щели между посудомоечной машиной и прилегающей мебелью/
столешницей (например, силиконом).
Между верхней кромкой деревянной панели и столешницей должен оставаться
зазор, не меньший 3 мм
При использовании электрических отверток отрегулируйте их на низкое число
оборотов.
Содержимое упаковки может отличаться в зависимости от модели посудомоечной
машины.
При первом включении машины проверьте водонепроницаемость линий подачи и
слива воды.
После установки декоративных панелей и цоколя перед тем, как открывать дверь,
следует проверить ребуется ли во избежание ее повреждения производить обрезку
цоколя и если да, то на какую величину (см. стр. 25-26).
Внимание! Существует опасность порезаться об острые края.
Прибор должн подключаться к систм водоснабжния с использованим новых
комплктов шлангов. Нльзя пользоваться повторно старыми комплктами шлангов.
В зависимости от конфигурации прибора элктромагнитный клапан подающго шланга
будт управляться напряжним в сти (см.
).
5
?
6
1x
700 x 75 mm
2x
300 x 75 mm
1x
2x / 4x
M8
2x /4x
1x
1/2” - 3/4”
1x
25 - 29 mm
6x
3,5 x 16 mm
1x
8x
2x
7
4,0 x 10 mm
70
16
-2
2
597
93
47
157
87-184
818-890
620-719,5
600
95
3
55
,6
79
592-595
5
3-
57
8
820-890
≥5
,6
9
820 - 900 mm
10
850 - 900 mm
11
12
13
14
15
8
5
9,
71
02
6
592
-59
5
16 - 22,6
16
4x
17
2x
4x
18
2x
x4
19
x4
20
21
22
3 mm
2x
23
2x
2x
24
605 m
m
25
26
27
n
Printed in Italy
04/08
5019 102 00394
S
N
DK
FIN RUS
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising