Whirlpool | WFC 3C26 | Setup and user guide | Whirlpool WFC 3C26 Užívateľská príručka

Whirlpool WFC 3C26 Užívateľská príručka
SK
PRÍRUČKA
PROBLÉMOV
ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK
WHIRLPOOL. Ak chcete získať komplexnejšiu pomoc
a podporu, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na:
www.whirlpool.eu/register
Bezpečnostné pokyny a Návod na používanie a údržbu si
môžete stiahnuť na našej webovej stránke
docs.whirlpool.eu a postupovať podľa pokynov na
zadnej strane tejto brožúrky.
Pred používaním spotrebiča si starostlivo prečítajte Príručku o ochrane zdravia a bezpečnosti.
OPIS VÝROBKU
SPOTREBIČ
1
7
2
8
3
4
5
9
1. Vrchný kôš
2. Sklápacie klapky
3. Nastavovanie výšky vrchného koša
4. Horné umývacie rameno
5. Spodný kôš
6. Košík na príbor
7. Spodné umývacie rameno
8. Zostava filtra
9. Zásobník soli
10. Dávkovač umývacieho prostriedku a leštidla
11. Výrobný štítok
12. Ovládací panel
6
Service:
11
10
0000 000 00000
12
OVLÁDACÍ PANEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
3
Tlačidlo vypínača Zap.–Vyp./ Resetovanie s kontrolkou
Tlačidlo voľby programov s kontrolkou
Tlačidlo Multizone s kontrolkou / Zablokovanie tlačidiel
Kontrolka programu Eko
Kontrolka zablokovania tlačidiel
Displej
Číslo programu a ukazovateľ zostávajúceho času
4 5 6 7
8 9 1011
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
12
13
14
Kontrolka Tableta (Tab)
Kontrolka Zatvorený vodovodný ventil
Kontrolka Doplniť leštidlo
Kontrolka Doplniť soľ
Tlačidlo Dezinfekčné Oplachovanie s kontrolkou / Tableta (Tab)
Tlačidlo posunutia štartu s kontrolkou
Tlačidlo Štart/Pauza s kontrolou / Vypúšťanie vody
1
PRVÉ POUŽITIE
SOĽ, LEŠTIDLO A UMÝVACÍ PROSTRIEDOK
RADY PRI PRVOM POUŽITÍ
PLNENIE DÁVKOVAČA LEŠTIDLA
Po inštalovaní odstráňte zarážky na košoch a elastické oporné prvky
z horného koša.
Leštidlo uľahčuje SUŠENIE riadu. Dávkovač leštiaceho prostriedku A treba
naplniť, keď na ovládacom paneli svieti kontrolka DOPLNIŤ LEŠTIDLO .
PLNENIE ZÁSOBNÍKA SOLI
Používanie soli zabraňuje tvorbe vodného kameňa na riadoch
a funkčných komponentoch umývačky.
• Je dôležité, aby zásobník soli nikdy nebol prázdny.
• Je dôležité nastaviť tvrdosť vody.
Zásobník soli sa nachádza v spodnej časti umývačky (pozri OPIS
PROGRAMOV) a mal by sa naplniť, keď na ovládacom paneli svieti
kontrolka DOPLNIŤ SOĽ .
1.Vyberte spodný kôš a odskrutkujte uzáver
zásobníka (proti smeru hodinových ručičiek).
2.Vykonáva sa len prvýkrát: zásobník soli naplňte
vodou.
3.Nasaďte násypku (pozri obrázok) a naplňte
zásobník až po okraj (približne 1 kg); je bežné, že
trochu vody vytečie.
4.Vyberte násypku a zvyšky soli na otvore utrite.
Dbajte, aby bol uzáver pevne zatiahnutý, aby sa počas umývacieho
programu nedostal do zásobníka umývací prostriedok (mohlo by to
nenapraviteľne poškodiť zmäkčovač vody).
Vždy keď potrebujete pridať soľ, musíte dokončiť postup pred
začiatkom umývacieho cyklu.
NASTAVENIE TVRDOSTI VODY
Aby mohol zmäkčovač dokonale pracovať, je dôležité, aby bola tvrdosť
vody nastavená podľa skutočnej tvrdosti vody vo vašej domácnosti.
Túto informáciu môžete získať od miestneho dodávateľa vody.
Z výroby je nastavená priemerná tvrdosť vody (3).
• Zapnite spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP.
• Vypnite spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP.
• Na 5 sekúnd podržte tlačidlo ŠTART/PAUZA , kým sa neozve
pípnutie.
• Zapnite spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP.
• Bliká číslo aktuálnej zvolenej úrovne aj kontrolka soli.
• Stlačením tlačidla P zvoľte požadovanú tvrdosť vody (pozri
TABUĽKA TVRDOSTI VODY).
Tabuľka tvrdosti vody
Úroveň
°dH
°fH
Nemecké stupne
Francúzske stupne
1
Mäkká
0–6
0 – 10
2
Stredná
7 – 11
11 – 20
3
Priemerná
12 – 17
21 – 30
4
Tvrdá
18 – 34
31 – 60
5
Veľmi tvrdá
35 – 50
61 – 90
• Vypnite spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP.
Nastavenie je hotové!
Po skončení tohto postupu spustite program s prázdnou umývačkou.
Používajte iba soľ určenú špeciálne do umývačiek.
Keď do umývačky nasypete soľ, kontrolka DOPLNIŤ SOĽ zhasne.
Ak nádobu na soľ nenaplníte, zmäkčovač vody a ohrievacie teleso
sa môžu poškodiť.
2
35
25
MA X
B
A
1. Otvorte dávkovač B stlačením a zdvihnutím držiaka na veku.
2. Opatrne nalejte leštidlo až po značku maximum (110 ml) v plniacom
priestore – dbajte, aby ste ho nerozliali. Ak sa to stane, leštidlo ihneď utrite
suchou handričkou.
3. Zatlačte veko, až počujete cvaknutie.
NIKDY nelejte leštidlo priamo do vaničky umývačky.
NASTAVENIE DÁVKOVANIA LEŠTIDLA
Ak nie ste celkom spokojní s výsledkom sušenia, môžete nastaviť množstvo
použitého leštidla.
• Zapnite umývačku pomocou tlačidla ZAP./VYP.
• Vypnite ju pomocou tlačidla ZAP./VYP.
• Tri razy stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA – ozve sa pípnutie.
• Zapnite ju pomocou tlačidla ZAP./VYP.
• Bliká číslo zvolenej úrovne a kontrolka leštidla.
• Stlačením tlačidla P zvolíte úroveň množstva leštidla, ktoré sa má pridávať.
• Vypnite ju pomocou tlačidla ZAP./VYP.
Nastavenie je hotové!
Ak je úroveň leštidla nastavená na 1 (EKO), nepridáva sa nijaké množstvo leštidla. Kontrolka MÁLO LEŠTIDLA sa nerozsvieti, ani keď sa leštidlo minie.
V závislosti od modelu umývačky možno nastaviť maximálne 5 úrovne. Nastavenie z výroby je špecifické pre tento model, dodržujte vyššie uvedené postupy a skontrolujte ho na vašej umývačke.
• Ak vidíte na riade modrasté pásiky, nastavte nízku hodnotu (2-3).
• Ak sú na riade kvapky vody alebo stopy po vodnom kameni, nastavte
vysokú hodnotu (4-5).
PLNENIE DÁVKOVAČA UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU
Dávkovač umývacieho prostriedku
otvorte pomocou otváracieho
zariadenia A.
Umývací prostriedok dávajte iba do
B
suchého dávkovača B.
Umývací prostriedok na
A
predumývanie dajte priamo do
vaničky.
1.Pri odmeriavaní umývacieho prostriedku sa riaďte uvedenými informáciami, aby ste pridali správne množstvo.
Vnútri dávkovača B sa nachádzajú
značky, ktoré pomôžu pri dávkovaní
umývacieho prostriedku.
2. Odstráňte zvyšky umývacieho prostriedku z okrajov dávkovača a až
potom veko zatvorte, až sa ozve cvaknutie.
3. Zatvorte veko dávkovača umývacieho prostriedku jeho nadvihnutím, až
uzatváracie zariadenie zapadne na miesto.
Dávkovač umývacieho prostriedku sa automaticky otvorí v správnom čase
podľa programu.
Ak používate umývací prostriedok typu „všetko v jednom“, odporúčame
použiť tlačidlo TABLETA, pretože upraví program tak, aby sa vždy dosiahli
najlepšie výsledky umývania a sušenia.
SK
Program
1. Eko
NaturalDry
Fáza sušenia
TABUĽKA PROGRAMOV
*)
Dostupné možnosti
Nádobka na
prostriedok
na umývanie
Vanička
B
Trvanie
umývacieho
programu
(h:min)**)
Spotreba
Spotreba
vody
energie
(litre/cyklus) (kWh/cyklus)
50°
3:10
9,5
0,93
2. 6th Sense®
50-60°
1:25 - 3:00
7,0 - 14,0
0,90 - 1,40
3. Intenzívne
65°
-
2:50
14,0
1,50
4. Bežné
50°
-
1:35
13,0
1,15
5. Tiché
50°
-
-
3:30
15,0
1,15
6. Rýchle 30’
50°
-
-
0:30
9,0
0,55
7. Krištáľové
45°
-
-
1:40
11,5
1,20
-
-
0:12
4,5
0,01
8. Predumývanie
-
-
-
-
-
Údaje z programu EKO sú namerané v laboratórnych podmienkach podľa európskej normy EN 50242.
Poznámka pre Skúšobné laboratóriá: O informácie o podmienkach vykonania komparatívnej skúšky EN môžete požiadať na adrese:
dw_test_support@whirlpool.com
Príprava riadu pred umývaním nie je potrebná pri nijakom program.
*) Nie všetky možnosti možno použiť súčasne s inými.
**) Trvanie programu zobrazené na displeji alebo v brožúrke je odhad vypočítaný za štandardných podmienok. Skutočný čas sa môže líšiť v závislosti od
mnohých faktorov, ako sú teplota a tlak privádzanej vody, teplota v miestnosti, množstvo umývacieho prostriedku, množstvo a typ vloženého riadu, jeho
rozloženie, ďalšie zvolené možnosti a kalibrácia senzoru. Kalibrácia senzoru môže predĺžiť trvanie programu až o 20 minút.
Spotreba za pohotovostného režimu: Spotreba v režime zapnutia: 6 W – Spotreba v režime vypnutia: 0,5 W
OPIS PROGRAMOV
Pokyny pre výber umývacieho cyklu.
EKO
RÝCHLE 30’
Bežne zašpinený riad. Štandardný program, najefektívnejší, čo sa týka
kombinácie spotreby energie a vody.
Program možno použiť na mierne znečistený riad bez zaschnutých
zvyškov jedla.
6th SENSE ®
KRIŠTÁĽOVÉ
Na normálne znečistený riad so zaschnutými zvyškami jedla. Sníma
úroveň znečistenia riadu a podľa toho nastavuje program. Počas
snímania úrovne znečistenia senzorom sa na displeji zobrazí animácia
a aktualizuje sa dĺžka cyklu.
INTENZÍVNE
Tento program sa odporúča pri silne znečistenom riade, vhodný je najmä
na umývanie panvíc a kastrólov (nepoužívajte ho na krehký riad).
BEŽNÉ
Bežne zašpinený riad. Každodenný cyklus, ktorý zabezpečuje
optimálny výsledok umývania v kratšom čase.
Cyklus na krehké kusy riadu, ktoré sú citlivejšie na vysoké teploty,
napríklad poháre a šálky.
PREDUMÝVANIE
Riad, ktorý sa bude umývať neskôr. Pri tomto programe sa nepoužíva
umývací prostriedok.
Poznámky:
Cykly, ako je rýchly, sú najúčinnejšie na mierne znečistený riad.
Ak chcete ešte väčšmi znížiť spotrebu, púšťajte umývačku, iba keď
je plná.
TICHÉ
Vhodný na nočnú prevádzku spotrebiča. Optimálny výkon je
zabezpečený.
3
MOŽNOSTI A FUNKCIE
MOŽNOSTI si môžete zvoliť priamo stlačením príslušného tlačidla pozri OVLÁDACÍ PANEL.
Ak možnosť nie je kompatibilná so zvoleným programom pozri TABUĽKU PROGRAMOV, 3 razy rýchlo zabliká príslušná LED kontrolka
a ozve sa pípanie. Možnosť sa neaktivuje.
MULTIZONE
POSUNUTIE ŠTARTU
Ak je potrebné umyť menej riadu, možno použiť
polovičnú náplň, aby sa ušetrila voda, elektrina a umývací
prostriedok.
Zvoľte program a potom stlačte tlačidlo MULTIZONE:
kontrolka nad tlačidlom sa rozsvieti a na displeji sa
zobrazí symbol zvoleného koša. V štandardnom
nastavení umývačka umýva riad vo všetkých košoch.
Ak chcete vybrať iba konkrétny kôš, opakovane stlačte
toto tlačidlo:
na displeji (iba spodný kôš)
Začiatok programu možno posunúť o 30 minút až 24
hodín.
1.Zvoľte program a akúkoľvek želanú možnosť.
Opakovane stláčajte tlačidlo POSUNUTIE ŠTARTU, čím
posuniete začiatok programu. Dá sa nastaviť čas 0:30 až
24 hodín. Pri každom stlačení tlačidla sa odloženie
začiatku zvýši o: 30 minút, ak je výber pod 4 hodiny, o 1
hodinu, ak je výber pod 12 hodín, o 4 hodiny ak je výber
nad 12 hodín. Ak ste dosiahli hodnotu 24 hodín
a tlačidlo stlačíte, posunutý štart sa deaktivuje.
2. Stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA: časomer začne
odpočítavanie;
3. Po uplynutí zvoleného času kontrolka zhasne
a program sa automaticky spustí.
Ak počas odpočítavania opätovne stlačíte tlačidlo
ŠTART/PAUZA, možnosť posunutého štartu sa zruší
a zvolený program sa automaticky spustí.
Po spustení programu už funkciu posunutia štartu
nemožno nastaviť.
na displeji (iba vrchný kôš)
na displeji (možnosť je vypnutá a umývačka bude umývať
riad vo všetkých košoch).
Nezabudnite, že treba naplniť iba vrchný alebo iba
spodný kôš a príslušne znížiť dávku umývacieho
prostriedku.
ZABLOKOVANIE TLAČIDIEL
Dlhým stlačením (na 3 sekundy) tlačidla MULTIZONE sa
aktivuje funkcia zablokovania tlačidiel. Funkcia
ZABLOKOVANIE TLAČIDIEL zablokuje ovládací panel
okrem tlačidla ZAP./VYP. Zablokovanie tlačidiel
deaktivujete opätovným dlhým stlačením.
DEZINFEKČNÉ OPLACHOVANIE
Túto funkciu môžete použiť na dezinfekciu umytého
riadu.
Zvýši teplotu záverečného oplachovania a pridá k
zvolenému programu antibakteriálne umývanie.
Táto možnosť umožňuje použitie vyššej teploty.
Zvoľte umývací program, stlačte tlačidlo DEZINFEKČNÉ
OPLACHOVANIE; rozsvieti sa kontrolka. Vybranú možnosť
zrušíte opätovným stlačením tlačidla. Ideálne na
umývanie porcelánu a detských fľašiek. Dvierka
umývačky musia byť počas celého programu zatvorené,
aby bolo zaručené zredukovanie baktérií. Pri otvorení
dvierok začne blikať svetelná kontrolka.
UPOZORNENIE: porcelánové šálky a taniere môžu byť
na konci cyklu veľmi horúce.
TABLETA (Tab)
Toto nastavenie umožňuje optimalizovať výkonnosť
programu podľa použitého druhu umývacieho
prostriedku.
Tlačidlo HYGIENICKÝ OPLACH stlačte na 3 sekundy
(rozsvieti sa príslušný symbol), ak používate
kombinovaný umývací prostriedok vo forme tablety
(leštidlo, soľ a umývací prostriedok v 1 dávke).
Ak používate prášok alebo tekutý umývací
prostriedok, táto možnosť má byť vypnutá.
4
ZATVORENÝ VODOVODNÝ VENTIL – alarm
Bliká v prípade žiadneho prítoku vody alebo zatvoreného
vodovodného ventilu.
VYPÚŠŤANIE VODY
Na zastavenie a zrušenie aktívneho cyklu možno použiť
funkciu vypúšťania vody.
Dlhým stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA sa funkcia
vypúšťania vody aktivuje. Aktívny program sa zastaví
a z umývačky sa vypustí voda.
NaturalDry
NaturalDry je konvekčný systém sušenia, ktorý automaticky otvorí
dvierka počas/po fáze sušenia, aby každý deň zaručil výnimočný
výsledok sušenia. Dvierka sa otvoria pri teplote, ktorá je bezpečná pre
váš kuchynský nábytok, takže dvierka nebudú otvorené, keď je zapnutá
funkcia DEZINFEKČNÉ OPLACHOVANIE alebo TURBO.
Ako doplnková ochrana pred parou bola k umývačke priložená
špeciálne navrhnutá ochranná fólia. Spôsob nainštalovania ochrannej
fólie nájdete v NÁVODE NA INŠTALÁCIU.
Funkciu NaturalDry môže používateľ vypnúť nasledovným spôsobom:
• DEAKTIVÁCIA: Spotrebič zapnúť, potom vypnúť. Podržte tlačidlo
„P“ stlačené 5 sekúnd, po 5 sekundách sa z umývačky ozve dlhé
pípnutie. Zapnite spotrebič, na displeji sa zobrazí „oOF“
• AKTIVÁCIA: Spotrebič zapnúť, potom vypnúť. Podržte tlačidlo „P“
stlačené 5 sekúnd, po 5 sekundách sa z umývačky ozve dlhé
pípnutie. Spotrebič zapnite, na displeji sa zobrazí „oOn“
SK
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
1. SKONTROLUJTE PRIPOJENIE K VODOVODU
Skontrolujte, či je umývačka pripojená k vodovodnej sieti a či je
otvorený vodovodný ventil.
2. ZAPNITE UMÝVAČKU
Stlačte tlačidlo ZAP./VYP.
3. ULOŽTE RIAD DO KOŠOV
(pozri UKLADANIE RIADU DO KOŠOV)
4. PLNENIE DÁVKOVAČA UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU
(pozri TABUĽKU PROGRAMOV).
5. ZVOĽTE PROGRAM A UPRAVTE SI CYKLUS PODĽA ŽELANIA
Vyberte najvhodnejší program podľa typu nádob a stupňa
zašpinenia (pozri OPIS PROGRAMOV) stlačením tlačidla P.
Vyberte želané možnosti (pozri MOŽNOSTI A FUNKCIE).
6. ŠTART
Spustite umývací cyklus stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA . Keď sa
program spustí, ozve sa pípnutie.
7. UKONČENIE CYKLU UMÝVANIA
Koniec umývacieho cyklu oznámi pípnutie a na displeji sa zobrazí End.
Otvorte dvierka a vypnite spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP.
Niekoľko minút počkajte, aby ste sa nepopálili, a potom nádoby
vyberte.
Vyložte riad z košov, začnite od spodného.
ÚPRAVA PREBIEHAJÚCEHO PROGRAMU
Ak ste zvolili nesprávny program, je možné ho zmeniť, za podmienky, že
sa iba začal: stlačte a podržte tlačidlo ZAP./VYP. a spotrebič sa vypne.
Znova spotrebič zapnite pomocou tlačidla ZAP./VYP. a zvoľte nový
umývací cyklus a požadovanú možnosť; spustite cyklus stlačením
tlačidla ŠTART/PAUZA.
PRIDANIE ĎALŠÍCH NÁDOB
Bez vypnutia spotrebiča otvorte dvierka (pozor na HORÚCU paru!)
a vložte nádoby do umývačky. Zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo
ŠTART/PAUZA, cyklus bude pokračovať od bodu, kde bol prerušený.
NÁHODNÉ PRERUŠENIA
Ak sa dvierka otvoria počas umývacieho cyklu alebo pri výpadku
elektriny, cyklus sa zastaví. Po zatvorení dvierok alebo obnovení
dodávky elektriny môžete cyklus znova spustiť od bodu prerušenia
stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA.
Ak potrebuje ďalšie informácie o funkciách, môžete si vyžiadať Návod na
používanie a údržbu, alebo si ho stiahnuť na webe podľa pokynov na
poslednej strane.
Po dlhšej dobe nečinnosti sa spotrebič automaticky vypne, aby sa
minimalizovala spotreba elektrickej energie.
Ak je riad iba mierne znečistený, alebo bol pred vložením do
umývačky opláchnutý vodou, primerane znížte množstvo
umývacieho prostriedku.
RADY A TIPY
TIPY
NEVHODNÉ PREDMETY
Pred naložením riadu do košov odstráňte všetky zvyšky jedla z nádob
a vyprázdnite poháre. Riad nemusíte vopred oplachovať pod
tečúcou vodou.
Uložte nádoby tak, aby sedeli pevne na mieste a neprevrátili sa;
a uložte ich tak, aby boli otvormi nadol, a vypuklé časti, aby boli
naklonené a voda sa tak mohla voľne dostať ku všetkým povrchom.
Pozor: veká, rúčky, podnosy a panvice na vysmážanie nesmú brániť
otáčaniu ostrekovacích ramien.
Drobné veci ukladajte do košíka na príbor.
Veľmi špinavý riad a hrnce treba ukladať do spodného koša, lebo v tejto
časti sú prúdy vody silnejšie a zvyšujú umývací výkon.
Po naplnení spotrebiča sa presvedčte, či sa ostrekovacie ramená môžu
voľne otáčať.
•
•
HYGIENA
Aby ste sa vyhli zápachu a usadeninám, ktoré sa môžu nahromadiť
v umývačke, aspoň raz do mesiaca spustite program s vysokou
teplotou. Do prázdnej umývačky dajte čajovú lyžičku umývacieho
prostriedku a pustite ju naprázdno, aby sa vyčistila.
Drevené nádoby a príbor.
Krehké zdobené poháre, umelecký ručne maľovaný a starožitný
porcelán. Ich zdobenie nie je odolné.
• Časti z plastu, ktoré nie sú odolné voči vysokým teplotám.
• Medené a cínové nádoby.
• Riad zašpinený od popola, vosku, mazadiel alebo atramentu.
Farby ozdôb na skle a hliníkové/strieborné kusy sa môžu počas
umývania meniť a vyblednúť. Niektoré typy skla (napr. krištáľové
predmety) môžu po niekoľkých umytiach zmatnieť.
POŠKODENIE SKLA A PORCELÁNU
•
•
•
Používajte iba sklo a porcelán, pri ktorých výrobca zaručuje, že ich
možno bezpečne umývať v umývačke.
Používajte jemný umývací prostriedok vhodný na porcelán
Vytiahnite poháre a príbor z umývačky hneď po skončení
umývacieho cyklu.
5
SK
UKLADANIE RIADU DO KOŠOV
VRCHNÝ KÔŠ
SPODNÝ KÔŠ
Ukladajte doň krehké a ľahké
nádoby: poháre, šálky,
tanieriky, nízke šalátové
misky.
Na hrnce, pokrievky, taniere, šalátové misy, príbor a pod. Veľké taniere
a pokrievky by mali byť uložené po bokoch, aby na ne ostrekovacie
ramená nenarážali.
Spodný kôš má opory proti prevráteniu, ktoré možno použiť v zvislej
polohe pri ukladaní tanierov alebo v horizontálnej polohe (nižšie) pre
ľahké uloženie panvíc a šalátových mís.
(príklad naplnenia vrchného koša)
NASTAVENIE VÝŠKY VRCHNÉHO KOŠA
Výška vrchného koša je nastaviteľná: vysoká poloha umožňuje uložiť do
spodného koša objemný riad a nízka poloha umožňuje čo najlepšie
využiť opory proti prevráteniu vytvorením väčšieho miesta smerom
nahor a vyhnúť sa tomu, aby riad narážal o veci v spodnom koši.
Vrchný kôš je vybavený nastavovačom
výšky vrchného koša (pozri obrázok), bez
stláčania páčok ho jednoducho nadvihnite
uchopením bočníc koša, len čo je kôš
v stabilnej hornej polohe.
Na vrátenie do spodnej polohy stlačte páčky
A na bokoch koša a posuňte kôš nadol.
V žiadnom prípade neodporúčame
nastavovať výšku koša, keď je plný.
NIKDY nezdvíhajte ani nespúšťajte kôš
iba na jednej strane.
(príklad naplnenia spodného koša)
KOŠÍK NA PRÍBOR
Košík na príbor je vybavený hornou
mriežkou na lepšie rozloženie
príboru. Košík na príbor musí byť
uložený iba v prednej časti spodného
koša.
Nože a ostatné kusy príboru
s ostrými hrotmi treba uložiť do
košíka na príbor hrotmi nadol,
alebo musia byť uložené
vodorovne v naklonených
priehradkách na vrchom koši.
SKLÁPACIE KLAPKY S NASTAVITEĽNOU POLOHOU
Sklápacie držiaky možno umiestniť do troch
rôznych výšok, aby sa riad dal v koši
optimálne uložiť.
Vínové poháre možno bezpečne uložiť do
sklápacích klapiek vložením stopky pohára do
príslušnej štrbiny.
Pre optimálny výsledok sušenia nakloňte
sklápacie držiaky ešte väčšmi. Ak chcete
zmeniť sklon, sklápaciu klapku vytiahnite
a umiestnite ju do želanej polohy.
6
SK
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
ČISTENIE ZOSTAVY FILTRA
ČISTENIE OSTREKOVACÍCH RAMIEN
Zostavu filtra pravidelne čistite, aby sa filtre neupchali a odpadová
voda mohla správne odtekať.
Zostava filtra pozostáva z troch filtrov, ktoré odstraňujú zvyšky jedla
z umývačky a potom vodu recirkulujú. Ak chcete dosiahnuť kvalitné
výsledky umývania, musíte ich udržiavať čisté.
Umývačku nesmiete používať bez filtrov, alebo ak je filter
uvoľnený.
Po niekoľkých umývaniach zostavu filtra skontrolujte a ak je potrebné,
dôkladne ju vyčistite pod tečúcou vodou nekovovou kefkou podľa
nižšie uvedených pokynov:
1. Otočte valcovým filtrom A proti smeru hodinových ručičiek
a vytiahnite ho (obr. 1).
2. Vytiahnite vrchný filter B jemným zatlačením na bočné klapky (obr. 2).
3. Vyberte plechový filter z nehrdzavejúcej ocele C (obr. 3.
4. Skontrolujte sifón a odstráňte zvyšky jedla. NIKDY NEVYBERAJTE
ochranu čerpadla (čierny dielec) (obr. 4).
Občas sa zvyšky jedla môžu zasušiť aj na ostrekovacích ramenách
a zablokovať dierky, cez ktoré strieka vody. Preto sa odporúča občas
ramená kontrolovať a čistiť ich malou nekovovou kefkou.
1
Ak chcete horné ostrekovacie rameno vybrať, otáčajte plastovým
uzamykacím krúžkom proti smeru hodinových ručičiek. Vrchné rameno
treba vymeniť tak, aby strana s väčším počtom dierok smerovala nahor.
2
B
A
A
Spodné ostrekovacie rameno možno vybrať potiahnutím nahor.
ČISTENIE PRÍVODNEJ HADICE
Ak sú hadice nové alebo sa dlhší čas nepoužívali, nechajte cez ne
pretiecť vodu, aby ste sa ubezpečili, že sú priepustné a nenachádzajú sa
v nich nečistoty, až potom ich pripojte. Ak tento krok vynecháte, prívod
vody sa môže upchať a poškodiť umývačku.
C
3
4
Po vyčistení filtrov zostavu filtrov vložte na miesto a zafixujte v správnej
polohe; je to dôležité pre správnu činnosť umývačky.
7
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Ak vaša umývačka nefunguje, ako by mala.
Prv než sa obrátite na servis, preverte, či problém nemôžete vyriešiť pomocou tohto zoznamu.
PROBLÉMY
MOŽNÉ PRÍČINY
RIEŠENIA
Umývačka sa
nespúšťa
a nereaguje na príkazy.
Spotrebič nie je riadne pripojený do elektrickej zásuvky.
Zastrčte zástrčku do zásuvky.
Výpadok prúdu.
Po obnovení dodávky elektriny sa umývačka automaticky spustí.
Dvierka umývačky nie sú zatvorené.
Energicky dvierka zatlačte tak, aby ste počuli “cvaknutie”.
Nereaguje na príkazy.
Vypnite spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP., asi po minúte ho znova
zapnite a resetujte program.
Umývací cyklus sa ešte neskočil.
Počkajte, kým sa umývací cyklus neskončí.
Odtoková hadica je ohnutá.
Skontrolujte, či odtoková hadica nie je ohnutá (pozri NÁVOD NA INŠTALÁCIU).
Odtokové potrubie drezu je upchaté.
Vyčistite odtokové potrubie drezu.
Filter je upchatý zvyškami jedla
Vyčistite filter (pozri ČISTENIE ZOSTAVY FILTRA.
Nádoby o seba hrkocú.
Uložte nádoby správne (pozri UKLADANIE RIADU DO KOŠOV).
Tvorí sa nadmerné množstvo peny.
Umývací prostriedok nebol dávkovaný správne alebo nie je vhodný do
umývačiek riadu pozri PLNENIE DÁVKOVAČA UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU.
Resetujte umývačku stlačením tlačidla VYPÚŠŤANIE (pozri MOŽNOSTI A
FUNKCIE) a spustite program bez umývacieho prostriedku.
Riad nebol správne uložený.
Uložte nádoby správne (pozri UKLADANIE RIADU DO KOŠOV).
Ostrekovacie ramená sa nemôžu voľne
točiť, bránia im v tom kusy riadu.
Uložte nádoby správne (pozri UKLADANIE RIADU DO KOŠOV).
Umývací cyklus je príliš jemný.
Vyberte príslušný umývací cyklus (pozri TABUĽKU PROGRAMOV).
Tvorí sa nadmerné množstvo peny.
Umývací prostriedok nebol dávkovaný správne alebo nie je vhodný do
umývačiek riadu pozri PLNENIE DÁVKOVAČA UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU.
Veko priehradky na leštidlo nebolo
správne uzavreté.
Presvedčte sa, či je veko dávkovača leštidla uzavreté.
Filter je špinavý alebo upchatý.
Vyčistite zostavu filtrov (pozri STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA).
Chýba soľ.
Naplňte zásobník soli (pozri PLNENIE ZÁSOBNÍKA SOLI).
Z umývačky neodtiekla voda.
Umývačka vydáva
nadmerný hluk.
Riad nie je čistý.
ÚDRŽBA A NÁVOD NA RIEŠENIE PROBLÉMOV
KONTAKTOVANIE POPREDAJNÉHO SERVISU
Ďalšie informácie, postupy pre údržbu a riešenie problémov nájdete
v Návode na používanie a údržbu.
Návod na používanie a údržbu môžete získať:
• Popredajný servis; telefónne číslo nájdete v záručnej knižke.
• stiahnite z webovej stránky: docs.whirlpool.eu
• použite QR kód:
Ak sa obrátite na popredajný servis,
musíte uviesť kódy vyznačené na
výrobnom štítku pripevnenom na ľavej
alebo pravej strane vo vnútri dvierok
umývačky. Telefónne číslo je uvedené
v záručnej knižke alebo na webovej
stránke: www.whirlpool.eu
IEC 436
:
LIST TECHNICKÝCH ÚDAJOV
Technické údaje s údajmi o spotrebe energie si môžete stiahnuť
z webovej stránky: docs.whirlpool.eu
400011317978
11/2018 as - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising