Whirlpool | HFO 3C21 W C X | Setup and user guide | Whirlpool HFO 3C21 W C X Упутство за употребу

Whirlpool HFO 3C21 W C X Упутство за употребу
SR
UPUTSTVO ZA SVAKODNEVNU
UPOTREBU
HVALA ŠTO STE KUPILI PROIZVOD KOMPANIJE
HOTPOINT ARISTON. Kako biste dobili kompletniju
podršku, molimo da registrujete Vaš uređaj nae:
www.hotpoint.eu/register
Bezbednosna uputstva, kao i uputstvo za upotrebu i
održavanje možete preuzeti na našoj Veb lokaciji
docs.hotpoint.eu i tako što ćete slediti uputstva na
poleđini ove brošure.
Pre upotrebe uređaja, pažljivo pročitajte uputstvo „Zdravlje i Bezbednost“.
OPIS PROIZVODA
UREĐAJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1
7
2
8
3
4
5
9
6
11
10
Gornja korpa
Sklopiva krilca
Podešivač visine gornje korpe
Gornja prskalica
Donja korpa
Korpa za pribor za jelo
Donja prskalica
Sklop filtera
Rezervoar za so
Posude za deterdžent i sredstvo za ispiranje
Natpisna pločica
Kontrolna tabla
Service:
0000 000 00000
12
KONTROLNA TABLA
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
3
4 5 6 7
Dugme za uključivanje-isključivanje/ponovno
podešavanje sa svetlosnim indikatorom
Dugme za biranje programa sa svetlosnim indikatorom
Dugme za Zone Wash 3D sa svetlosnim indikatorom/Blokada
tastera
Svetlosni indikator ECO programa
Svetlosni indikator blokade tastera
Ekran
Broj programa i indikator preostalog vremena
8 9 1011
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
12
13
14
Svetlosni indikator za Tabletu
Svetlosni indikator za zatvorenu slavinu za vodu
Svetlosni indikator za sredstvo za ispiranje
Svetlosni indikator za dopunu soli
Dugme „Short Time“ sa svetlosnim indikatorom / Tableta
Dugme za odlaganje sa svetlosnim indikatorom
Dugme za početak/pauzu sa svetlosnim indikatorom/
Oticanje vode
1
PRVA UPOTREBA
SO, SREDSTVO ZA ISPIRANJE I DETERDŽENT
SAVETI U VEZI SA PRVOM UPOTREBOM
Nakon ugradnje, uklonite zapušače sa korpi i elastične elemente za zadržavanje sa gornje korpe.
PUNJENJE REZERVOARA ZA SO
Upotreba soli sprečava stvaranje KAMENCA na posuđu i na funkcionalnim komponentama mašine.
• Važno je da rezervoar za so nikada ne bude prazan.
• Važno je podesiti tvrdoću vode.
Rezervoar za so se nalazi u donjem delu mašine za sudove (videti OPIS
PROGRAMA) i treba da se napuni kada se upali Svetlosni indikator DOPUNA SOLI
na kontrolnoj tabli.
1. Uklonite donju korpu i odvrnite poklopac rezervoara (u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljki na satu).
2. Samo prvi put kada ovo radite: napunite rezervoar za so vodom.
3. Postavite levak (vidite sliku) i napunite rezervoar za so do ivice (oko 1 kg); nije neuobičajeno da malo vode iscuri.
4. Uklonite levak i obrišite ostatke soli sa otvora.
Vodite računa da poklopac bude čvrsto zavijen, tako da deterdžent
ne može da uđe u posudu tokom programa pranja (to može da ošteti
omekšivač za vodu tako da se ne može popraviti).
Kad god je potrebno da dodate so, obavezno je da obavite proceduru
pre početka ciklusa pranja.
PODEŠAVANJE TVRDOĆE VODE
Da bi omekšivač za vodu radio kako treba, neophodno je da tvrdoća
vode bude podešena na osnovu stvarne tvrdoće vode u vašoj kući.
Ove informacije možete dobiti od lokalnog snabdevača vodom.
Fabričko podešavanje je prosečno (3) tvrdoće vode.
• Uključite uređaj pritiskom na dugme UKLJUČI/ISKLJUČI.
• Isključite uređaj pritiskom na dugme UKLJUČI/ISKLJUČI.
• Zadržite dugme POČETAK/PAUZA 5 sekundi, dok se ne začuje zvučni signal.
• Uključite uređaj pritiskom na dugme UKLJUČI/ISKLJUČI.
• Uključeni su i broj nivoa trenutnog biranja i svetlosni indikator za so.
• Pritisnite taster P za izbor željene tvrdoće vode (videti TABELU
TVRDOĆE VODE).
Tabela tvrdoće vode
Nivo
1
Meka
°dH
°fH
nemački stepeni
francuski stepeni
0-6
0 - 10
2
Srednja
7 - 11
11 - 20
3
Prosečna
12 - 17
21 - 30
4
Tvrda
18 - 34
31 - 60
5
Veoma tvrda
35 - 50
61 - 90
• Isključite uređaj pritiskom na dugme UKLJUČI/ISKLJUČI
Podešavanje je završeno!
Čim se ovaj postupak završi, pokrenite program bez punjenja.
Koristite samo so koja je posebno napravljena za mašine za pranje
sudova.
Nakon što sipate so u mašinu, svetlosni indikator za DOPUNA SOLI se
isključuje.
Ako posuda za so nije puna, može doći do oštećenja omekšivača
vode i grejača.
2
PUNJENJE POSUDA ZA SREDSTVO ZA ISPIRANJE
Sredstvo za ispiranje olakšava SUŠENJE posuđa. Posuda za sredstvo za
ispiranje AB treba da se napuni kada se upali svetlosni indikator DOPUNA SREDSTVA ZA ISPIRANJE
na kontrolnoj tabli.
35
25
MA X
B
A
1. Otvorite posudu B tako što ćete pritisnuti i povući na gore jezičak na poklopcu.
2. Pažljivo sipajte sredstvo za ispiranje do oznake za maksimum (110
ml) na prostoru za punjenje - izbegavajte prosipanje. Ako se to dogodi, odmah obrišite prosuto suvom krpom.
3. Pritisnite poklopac dok se ne začuje zvuk škljocanja.
NIKADA ne sipajte sredstvo za ispiranje direktno u kadicu.
PODEŠAVANJE DOZIRANJA SREDSTVA ZA ISPIRANJE
Ako niste u potpunosti zadovoljni rezultatima sušenja, možete da podesite količinu sredstva za ispiranje koja se koristi.
• Uključite mašinu za pranje sudova pomoću dugmeta UKLJUČI/ISKLJUČI.
• Isključite je pomoću dugmeta UKLJUČI/ISKLJUČI.
• Pritisnite dugme POČETAK/PAUZA tri puta - začuće se zvučni signal.
• Uključite je pomoću dugmeta UKLJUČI/ISKLJUČI.
• Broj trenutno izabranog nivoa i svetlosni indikator sredstva za ispiranje
trepere.
• Pritisnite dugme P da biste izabrali nivo količine sredstva za ispiranje
koje će se koristiti.
• Isključite pomoću dugmeta UKLJUČI/ISKLJUČI.
Podešavanje je završeno!
Ako je nivo sredstva za ispiranje podešen na 1 (ECO), sredstvo za ispiranje se neće koristiti. Svetlosni indikator NIZAK NIVO SREDSTVA ZA
ISPIRANJE neće svetleti ako nestane sredstva za ispiranje.
Mogu se podesiti maksimalno 5 nivoa u zavisnosti od modela mašine
za pranje sudova. Fabričko podešavanje zavisi od modela, sledite
gorenavedena uputstva da biste proverili za svoju mašinu.
• Ako vidite plavičaste tragove na posuđu, podesite nizak broj (2-3).
• Ako na posuđu ima kapljica vode ili tragova kamenca, podesite visok
broj (4-5).
PUNJENJE POSUDE ZA DETERDŽENT
Za otvaranje posude za deterdžent koristite uređaj za otvaranje A.
Deterdžent sipajte samo u suvu posudu B. Deterdžent za pretpranje sipajte direktno u kadicu.
1. Za odmeravanje deterdženta pogledajte prethodno pomenute informacije kako biste sipali odgovarajuću količinu. U posudi B nalaze
B
se oznake koje vam mogu pomoći u
doziranju deterdženta.
A
2. Uklonite ostatke deterdženta sa ivica
posuda pre nego što i zatvorite poklopac dok se ne začuje zvuk škljocanja.
3. Zatvorite poklopac posude za deterdžent povlačenjem na gore dok uređaj
za zatvaranje ne bude čvrsto na mestu.
Posuda za deterdžent se automatski otvara u odgovarajućem trenutku
u skladu sa programom.
Ako koristite deterdžente sve u jednom, preporučujemo da koristite
dugme TABLETA, jer ono podešava program tako da se uvek postignu
najbolji rezultati pranja i sušenja.
SR
Program
ActivEco
Sušenje
faza
TABELA SA PROGRAMIMA
Posuda za
deterdžent
Dostupne opcije
*)
Kadica
B
Trajanje
programa za
pranje
(h:min)**)
Potrošnja
vode
(litri/ciklus)
Potrošnja
energije
(kWh/ciklus)
3:10
9,5
0,93
2:00 - 3:10
14 - 17,0
1,50 - 1,85
1:30 - 2:30
14,5 - 16
1,15 - 1,30
1. Eko
50°
2. Automatski
snažno
65°
3. Automatski
normalno
55°
4. Automatski
brzo
50°
-
-
-
0:55 - 1:20
13 - 14,5
1,15 - 1,25
5. Ekspresni 30’
50°
-
-
-
0:30
9
0,55
6. Laku noć
50°
-
-
3:30
15
1,15
7. Sanitarna
65°
-
-
1:40
10
1,30
8. Potapanje
-
-
-
-
-
0:12
4,5
0,01
65°
-
-
-
-
0:50
8
0,85
9. Samočišćenje
-
-
Podaci programa ECO su mereni u laboratorijskim uslovima u skladu sa evropskim standardom EN 50242. Napomena za laboratorije za testiranje: za
informacije na uslove komparativnog ispitivanja EN, pogledajte adresa: assistenza_en_lvs@indesitcompany.com
Prethodno tretiranje posuđa nije potrebno ni za jedan program.
*) Ne mogu se sve opcije koristiti istovremeno.
**) Trajanje programa prikazano na ekranu ili u brošuri je procenjeno vreme u standardnim uslovima. Stvarno vreme može da varira u zavisnosti od
mnogih faktora kao što su temperatura, količina deterdženta, količina i vrsta posuđa, balansiranje posuđa, dodatne izabrane opcije i kalibracija senzora.
Kalibracija senzora može da poveća trajanje programa do 20 min.
Potrošnja u stanju pripravnosti: Potrošnja u režimu pripravnosti: 6 W - u isključenom režimu: 0,5 W
OPIS PROGRAMA
Uputstva za biranje ciklusa pranja.
ECO
Normalno zaprljano keramičko posuđe. Standardni program,
najefikasniji u pogledu kombinovane potrošnje električne energije i
vode.
AUTOMATSKI SNAŽNO
Automatski program za jako zaprljano posuđe (ne koristite za osetljive
predmete).
AUTOMATSKI NORMALNO
Automatski program za normalno zaprljano posuđe.
AUTOMATSKI BRZO
Automatski program za ograničenu količinu normalno uprljanog posuđa.
Obezbeđuje optimalne performanse čišćenja za kraće vreme.
EKSPRESNI 30’
Program za korišćenje sa blago zaprljanim posuđem bez sasušenih
ostataka hrane.
LAKU NOĆ
Pogodno za korišćenje uređaja tokom noći. Obezbeđuje optimalne
performanse čišćenja i sušenja sa najnižom emisijom buke.
SANITARNA
Normalno ili jako zaprljano posuđe, sa dodatnim antibakterijskim
pranjem. Može se koristiti za obavljanje održavanja mašine za pranje
posuđa.
POTAPANJE
Koristi se za osvežavanje keramičkog posuđa koje će se kasnije oprati.
Za ovaj program se ne koristi deterdžent.
SAMOČIŠĆENJE
Program koji se koristi za obavljanje održavanja mašine za pranje posuđa. Čisti unutrašnjost uređaja toplom vodom.
Napomene:
Imajte u vidu da su ciklusi kao što su „Automatski Brzo” ili „Ekspresni” najefektivniji za blago zaprljano posuđe.
Da biste dodatno smanjili potrošnju, mašinu za pranje sudova koristite samo kada je puna.
3
OPCIJE I FUNKCIJE
OPCIJE se mogu direktno odabrati pritiskom na odgovarajuće dugme (videti KONTROLNU TABLU).
Ako opcija ne odgovara izabranom programu videti TABELU SA PROGRAMIMA, odgovarajuće LED svetlo će brzo da zatreperi
3 puta i oglasiće se zvučni signal. Opcija neće biti omogućena.
ZONE WASH 3D
Opcija radi samo sa jednom korpom. Naročito, preporučujemo
da je koristite sa normalnim i intenzivnim ciklusom zahvaljujući dodatnim 3D vodenim mlaznicama koje se
nalaze na dnu šupljine, opcija ZONE WASH 3D omogućava
uštedu energije ili poboljšanje učinka pranja mašine za
pranje sudova:
• 3D ZONE WASH + NORMALAN CIKLUS: potrošnja električne
energije se smanjuje do 40%.
• 3D ZONE WASH + INTENZIVAN CIKLUS: učinak pranja se
povećava za 40%. Ovaj ciklus pranja je idealan za veoma
zaprljano i mešovito posuđe, npr. tiganji i šerpe, posuđe sa
skorelim naslagama ili posuđe koje je nezgodno za čišćenje
(rende, mlin za povrće, prljav pribor za jelo).
Kako aktivirati ovu opciju:
1. Odaberite kompatibilan ciklus.
2. Podrazumevano podešavanje je da uređaj pere posuđe u
svim korpama.Za pranje samo određene korpe, pritisnite
ovo dugme nekoliko puta:
ODLAGANJE
Početak programa se može odložiti za vremenski period
između 30 minuta i 24 sata.
1. Izaberite program i bilo koju željenu opciju. Pritisnite
dugme ODLAGANJE (nekoliko puta) da biste odložili
početak programa. Početak možete da odložite za 30
minuta do 24 časa. Svaki pritisak na dugme odlaže
početak pokretanja za: 30 minuta ako se bira manje od 4
časa, 1 čas ako se bira manje od 12 časova, 4 časa ako se
bira više od 12 časova. Ako dođete do 24 sata i pritisnite
dugme, odloženi početak je deaktiviran.
2. Pritisnite dugme POČETAK/PAUZA: tajmer će početi sa
odbrojavanjem;
3. Kada ovo vreme istekne, svetlosni indikator se isključuje
i program automatski počinje.
Ako u toku odbrojavanja ponovo pritisnete dugme
POČETAK/PAUZA opcija ODLAGANJE se poništava i izabrani
program automatski počinje.
Funkcija ODLAGANJE se ne može podesiti kada
program počne.
prikazano na ekranu (samo donju korpu)
prikazano na ekranu (samo gornju korpu)
prikazano na ekranu (opcija je ISKLJUČENA i uređaj će oprati
posuđe u svim korpama).
Ne zaboravite da poređate posuđe isključivo u odabranu
korpu.
BLOKADA TASTERA
Dugi pritisak (3 sekunde) na ZONE WASH 3D dugme, aktivira
funkciju BLOKADA TASTERA. Funkcija BLOKADA TASTERA
blokira kontrolnu tablu osim dugmeta UKLJUČI/ISKLJUČI.
Ponovni dugi pritisak deaktivira BLOKADU TASTERA.
ZATVORENA SLAVINA ZA VODU – Alarm
Treperi kada nema dovoda vode ili je zatvorena slavina
za vodu.
OTICANJE VODE
Za zaustavljanje i promenu aktivnog ciklusa može se
koristiti funkcija Oticanje vode.
Dugi pritisak na dugme POČETAK/PAUZA aktivira funkciju
OTICANJE VODE. Aktivni program se zaustavlja i voda iz
mašine za pranje sudova otiče.
SHORT TIME
Ova opcija se može koristiti za smanjenje trajanja glavnih programa uz održavanje istih nivoa pranja i sušenja. Nakon što
izaberete program, pritisnite dugme SHORT TIME i svetlosni
indikator će se uključiti. Pritisnite ovo dugme ponovo da
biste poništili opciju.
TABLETA
Ova postavka vam omogućava da optimizujete
performanse programa u zavisnosti od vrste deterdženta
koji koristite.
Dugme SHORT TIME držite pritisnuto 3 sekunde
(odgovarajući simbol će zasvetleti) ukoliko koristite kombinovane deterdžente u obliku tablete (sredstvo za ispiranje,
so i deterdžent u jednoj dozi).
Ukoliko koristite deterdžent u prahu ili tečni deterdžent, ova opcija treba da bude isključena.
4
ActivEco
ActivEco je sistem konvekcionog sušenja koji automatski otvara vrata
tokom/nakon faze sušenja i koji svakodnevno obezbeđuje izvanredne
performanse sušenja. Vrata se otvaraju na temperaturi koja je bezbedna
za vaš kuhinjski nameštaj, tako da se neće otvoriti kada je uključena
opcija SANI RINSE ili SHORT TIME.
Radi dodatne zaštite od pare, mašini je dodata posebno dizajnirana
zaštitna folija. Da biste videli kako da instalirate zaštitnu foliju, pogledajte
(UPUTSTVO ZA INSTALACIJU).
Korisnik može da onemogući rad ActivEco na sledeći način:
• Da biste ONEMOGUĆILI: Uključite, a zatim isključite. Držite dugme
P pritisnutim 5 sekundi, kada protekne 5 sekundi mašina za pranje
sudova emituje dug zvučni signal. Uključite mašinu, na displeju se
prikazuje „oOF”.
• Da biste OMOGUĆILI: Uključite, a zatim isključite mašinu. Držite dugme
P pritisnutim 5 sekundi, kada protekne 5 sekundi mašina za pranje
sudova emituje dug zvučni signal. Uključite mašinu, na displeju se
prikazuje „oOn”.
SR
SVAKODNEVNA UPOTREBA
1. PROVERITE PRIKLJUČAK NA VODOVODNU MREŽU
Proverite da li je mašina za pranje sudova povezana na dovod
vode i da je slavina otvorena.
2. UKLJUČITE MAŠINU ZA PRANJE SUDOVA
Pritisnite dugme UKLJUČI/ISKLJUČI.
3. NAPUNITE KORPE
(videti PUNJENJE KORPI)
4. PUNJENJE POSUDE ZA DETERDŽENT
(videti TABELU SA PROGRAMIMA).
5. IZABERITE PROGRAM I PRILAGODITE CIKLUS
Izaberite najprikladniji program u skladu sa vrstom posuđa i nivoom
zaprljanosti (videti OPIS PROGRAMA) pritiskom na dugme P.
Izaberite željene opcije (videti OPCIJE I FUNKCIJE).
6. POČETAK
Počnite ciklus pranja pritiskom na dugme POČETAK/PAUZA. Kada
program počne, začuće se zvučni signal.
7. ZAVRŠETAK CIKLUSA PRANJA
Završetak ciklusa pranja se označava zvučnim signalom i na ekranu
se prikazuje END. Otvorite vrata i isključite uređaj pritiskom na
dugme UKLJUČI/ISKLJUČI.
Sačekajte nekoliko minuta pre nego što izvadite posuđe - da biste
izbegli opekotine.
Ispraznite korpe, počevši sa donjom.
Mašina će se automatski isključiti tokom dužih perioda neaktivnosti, kako bi se smanjila potrošnja električne energije.
Ako je posuđe samo blago uprljano ili ako ga isperete vodom
pre nego što ga stavite u mašinu za pranje sudova, u skladu s tim
smanjite količinu deterdženta koji koristite.
MENJANJE PROGRAMA KOJI JE U TOKU
Ako ste izabrali pogrešan program, možete da ga promenite, pod uslovom da je tek počeo: pritisnite i zadržite dugme UKLJUČI/ISKLJUČI,
mašina će se isključiti.
Ponovo uključite mašinu pomoću dugmeta UKLJUČI/ISKLJUČI
i izaberite novi ciklus pranja i željene opcije; pokrenite ciklus tako što
ćete pritisnite dugme POČETAK/PAUZA.
DODAVANJE DODATNOG POSUĐA
Bez isključivanja mašine, otvorite vrata (pazite na VRELU paru!)
i stavite posuđe u mašinu za pranje sudova. Zatvorite vrata i pritisnite
dugme POČETAK/PAUZA ciklus će nastaviti od trenutka u kom je
zaustavljen.
SLUČAJNI PREKIDI
Ako su vrata otvorena tokom ciklusa pranja ili ako dođe do prekida
električne energije, ciklus se zaustavlja. Kada zatvorite vrata ili kada
dođe do uspostavljanja električne energije, da ponovo pokrenete
ciklus tamo gde je stao, pritisnite dugme POČETAK/PAUZA.
Više informacija o funkcijama možete pronaći u uputstvu za upotrebu i
održavanje koje možete preuzeti putem interneta ili tako što ćete pratiti
uputstva sa poslednje stranice.
SAVETI I PREDLOZI
SAVETI
Pre nego što napunite korpe, uklonite sve ostatke hrane sa posuđa i
ispraznite čaše. Nije potrebno da prethodno ispirate vodom.
Posuđe postavite tako da stoji čvrsto na mestu i da ne sklizne; posude
postavite sa otvorima okrenutim na dole, a udubljene/ispupčene
delove postavite koso, kako bi voda mogla da dopre do svih površina
i da slobodno teče.
Upozorenje: poklopci, ručice, poslužavnici i tiganji ne sprečavaju
rotiranje prskalica.
Svo malo posuđe stavite u korpu za pribor.
Veoma zaprljano posuđe i šerpe bi trebalo da stavite u donju korpu,
jer su prskalice u ovom delu jače i pružaju bolje performanse pranja.
Nakon što napunite uređaj, vodite računa da prskalice mogu
slobodno da se rotiraju.
HIGIJENA
Da bi se izbeglo stvaranje neprijatnih mirisa i naslaga u mašini za
pranje sudova, program sa visokom temperaturom pokrenite najmanje jednom mesečno. Koristite jednu kafenu kašičicu deterdženta
i pokrenite program bez postavljanja posuđa kako biste očistili uređaj.
NEODGOVARAJUĆE POSUĐE
• Drveno posuđe i pribor.
• Osetljive ukrašene čaše, umetničke rukotvorine i antičko posuđe.
Dekoracija na njima nije otporna.
• Delovi od sintetičkog materijala ne podnose visoke temperature.
• Posuđe od bakra i kalaja.
• Posuđe zaprljano pepelom, voskom, mašću za podmazivanje ili
mastilom.
Boja dekoracije na staklu i komadima od aluminijuma/srebra može
da se promeni i izbledi tokom procesa pranja. Neke vrste stakla (npr.
kristalni predmeti) takođe mogu da se zamute nakon određenog
broja ciklusa pranja.
OŠTEĆENJE ČAŠA I POSUĐA
• Koristite samo čaše i porculansko posuđe za koje proizvođač
garantuje da je bezbedno za mašinsko pranje.
• Koristite blag deterdžent za posuđe
• Sakupite čaše i posuđe iz mašine za pranje sudova čim se ciklus
pranja završi.
5
PUNJENJE KORPI
GORNJA KORPA
Stavite osetljivo i lako posuđe: čaše, šolje, tacne, plitke posude za
salatu.
DONJA KORPA
Za šerpe, poklopce, tanjire, posude za salatu, pribor itd. Velike tanjire i
poklopce treba stavljati sa strane, kako bi se izbeglo dodirivanje
prskalica.
Donja korpa ima držače koji se podižu i mogu se koristiti u vertikalnom
položaju prilikom postavljanja tanjira ili u horizontalnom položaju (nižem) za lako postavljanje šerpi i posuda za salatu.
(primer punjenja gornje korpe)
PODEŠAVANJE VISINE GORNJE KORPE
Visina gornje korpe se može podesiti: visoki položaj za postavljanje
velikog posuđa u donju korpu i nizak položaj za maksimalno korišćenje
držača koji se pomeraju, tako što se stvara više prostora na gore i
izbegava sudaranje sa sudovima iz donje korpe.
Gornja korpa ima Podešivač visine gornje
korpe (vidite sliku), bez pritiskanja ručica,
jednostavno podignite držeći korpu sa
strane, čim se korpa stabilno namesti u viši
A
položaj.
Da biste vratili na niži položaj, pritisnite
ručice A koje se nalaze na stranama korpe i
pomerite korpu na dole.
Preporučujemo da ne podešavate visinu
korpe kada je napunjena.
NIKADA ne podižite niti spuštajte samo jednu stranu korpe.
(primer punjenja donje korpe)
KORPA ZA PRIBOR
Modularna korpa ima rešetke pri vrhu za bolje postavljanje pribora. Korpa za
pribor bi trebalo da se postavi samo u prednjem delu donje korpe.
SKLOPIVA KRILCA SA PODESIVIM POLOŽAJEM
Sklopiva krilca se mogu postaviti na tri
različite visine radi optimizacije postavljanja
posuđa unutar korpe.
Čaše za vino se bezbedno mogu staviti u
sklopiva krilca tako što se stopa svake čaše
stavi u odgovarajući otvor.
Za optimalne rezultate sušenja više nagnite
sklopiva krilca. Za promenu nagiba,
povucite sklopivo krilce na gore, blagim
klizanjem ga pomerite i postavite po želji.
KLIZNA FIOKA
Gornja korpa ima kliznu fioku koja se može koristiti za sitno posuđe i
pribor. Za optimalne performanse pranja, izbegavajte postavljanje velikog posuđa direktno ispod fioke. Fioka se može ukloniti.
6
Noževi i drugi pribor oštrih ivica se mora postaviti u korpu za pribor sa
vrhovima okrenutim na dole ili se staviti u horizontalan položaj u
odeljak koji se pomera u gornjoj korpi.
ZONE WASH 3D
Zone Wash 3D koristi dodatne vodene
mlaznice koje su smeštene i u gornjem i u
donjem delu mašine za sudove (označene
narandžastom bojom); ove mlaznice sa više
intenziteta peru posuđe koje je izrazito
zaprljano zahvaljujući većoj količini vode.
Primer: Šerpe i posude za pečenje postavite
tako da budu okrenute donjem delu Zone
Wash 3D komponenti i na panelu aktivirajte
opciju Zone Wash 3D.
SR
NEGA I ODRŽAVANJE
ČIŠĆENJE SKLOPA FILTERA
ČIŠĆENJE PRSKALICA
NIKADA NE UKLANJAJTE zaštitu pumpe za ciklus pranja (crni deo)
Da biste uklonili gornju prskalicu, okrenite plastični prsten za
zaključavanje u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljki na satu.
Gornja prskalica se ponovo postavlja tako da strana sa više otvora bude
okrenuta na gore.
Redovno čistite sklop filtera kako se filteri ne bi zapušili i kako bi
otpadna voda pravilno oticala.
Sklop filtera se sastoji od tri filtera koji uklanjaju ostatke hrane iz vode
za pranje i omogućavaju recirkulaciju vode: kako bi se postigli najbolji
rezultati pranja, filtere treba održavati čistim.
Mašina za pranje sudova se ne sme koristiti bez filtera ili ako je
filter labav.
Nakon nekoliko pranja, proverite sklop filtera i ukoliko je potrebno
detaljno ga očistite pod mlazom vode, pomoću četke koja nije metalna
i sledeći uputstva navedena u nastavku:
1. Okrenite cilindrični filter A u smeru suprotnom od smera kretanja
kazaljki na satu i izvucite ga (slika 1).
2. Uklonite kupasti filter B primenom blagog pritiska na bočna krilca
(slika 2).
3. Izvucite pločasti filter od nerđajućeg čelika C (slika 3).
4. Proverite sklopku i uklonite sve ostatke hrane.
Povremeno, ostaci hrane mogu da se skore na prskalicama i tako
blokiraju otvore za prskanje vode. Stoga se preporučuje da povremeno
proveravate prskalice i čistite ih malom četkom koja nije od metala.
(slika 4).
1
2
B
A
A
Donju prskalicu možete ukloniti tako što ćete je povući na gore.
ČIŠĆENJE CREVA ZA DOVOD VODE
Ako su creva za vodu nova ili neko vreme nisu korišćena, pustite vodu
kroz njih da biste bili sigurni da su čista i da bi se očistila od nečistoća
pre nego što se povežu. Ako ne obavite ovu meru opreza, dovod vode
se može blokirati i oštetiti mašinu za pranje sudova.
C
3
4
Nakon čišćenja filtera, ponovo postavite sklop filtera i pravilno ih
pričvrstite na mesto; ovo je neophodno za efikasan rad mašine za
pranje sudova.
7
OTKLANJANJE PROBLEMA
Vaša mašina za pranje sudova možda ne radi kako treba.
Pre nego što kontaktirate servisni centar, proverite da li se problem može rešiti pomoću sledeće liste.
PROBLEMI
MOGUĆI UZROCI
REŠENJA
Mašina za pranje
sudova neće da
se pokrene ili
ne reaguje na
komande.
Uređaj nije pravilno uključen u strujno
napajanje.
Umetnite utikač u utičnicu.
Nema električne energije.
Mašina za pranje sudova se automatski pokreće kada dođe do povraćaja
električne energije.
Voda ne otiče iz
mašine za pranje
sudova.
Vrata mašine za pranje sudova nisu zatvorena. Snažno gurnite vrata dok se ne začuje zvuk „kliktanja”.
Ne reaguje na komande.
Isključite uređaj pritiskom na dugme UKLJUČI/ISKLJUČI, nakon jednog minuta ga ponovo uključite i ponovo podesite program.
Ciklus pranja se još nije završio.
Sačekajte da se ciklus pranja završi.
Crevo za odvod je savijeno.
Proverite da li je crevo za odvod savijeno (videti UPUTSTVA ZA UGRADNJU).
Odvodna cev sudopere je blokirana.
Očistite odvodnu cev sudopere.
Filter je zapušen ostacima hrane
Očistite filter (videti ČIŠĆENJE SKLOPA FILTERA).
Mašina za pranje Sudovi udaraju jedan o drugi.
sudova proizvodi
neuobičajenu
buku.
Proizvodi se previše pene.
Pravilno poređajte posuđe (videti PUNJENJE KORPI).
Posuđe nije čisto. Posuđe nije pravilno postavljeno.
Pravilno poređajte posuđe (videti PUNJENJE KORPI).
Deterdžent nije pravilno odmeren ili nije pogodan za korišćenje u mašini za
pranje sudova (videti PUNJENJE POSUDE ZA DETERDŽENT). Ponovo podesite
mašinu za pranje sudova pritiskom na dugme OTICANJE VODE (videti OPCIJE I
FUNKCIJE) i pokrenite nov program bez deterdženta.
Prskalice ne mogu slobodno da se okreću,
jer ih zaustavlja posuđe.
Pravilno poređajte posuđe (videti PUNJENJE KORPI).
Ciklus pranja je previše blag.
Izaberite odgovarajući ciklus pranja (videti TABELU SA PROGRAMIMA).
Proizvodi se previše pene.
Deterdžent nije pravilno odmeren ili nije pogodan za korišćenje u mašini za
pranje sudova (videti PUNJENJE POSUDE ZA DETERDŽENT).
Poklopac na odeljku za sredstvo za ispiranje nije pravilno zatvoren.
Vodite računa da poklopac posude za sredstvo za ispiranje bude zatvoren.
Filter je zaprljan ili zapušen.
Očistite sklop filtera (videti ČUVANJE I ODRŽAVANJE).
Nema soli.
Napunite rezervoar za so (videti PUNJENJE REZERVOARA ZA SO).
ODRŽAVANJE I VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA
Detaljnije informacije, postupke održavanja i rešenja problema potražite
u Uputstvu za upotrebu i održavanje.
Uputstvo za upotrebu i održavanje možete nabaviti:
• u postprodajnom servisu; broj telefona potražite u garantnoj knjižici.
• ili ga preuzeti sa veb adrese: docs.hotpoint.eu
• ili putem QR koda:
KONTAKTIRANJE POSTPRODAJNOG SERVISA
Kada kontaktirate postprodajni servis, treba
da dostavite šifre prikazane na natpisnoj
ploči, koja se nalazi na levoj ili desnoj strani
sa unutrašnje strane vrata mašine za pranje
sudova. Broj telefona se nalazi u garantnom
listu ili na veb lokaciji: www.hotpoint.eu
IEC 436
:
TEHNIČKI LIST
Tehnički podaci koji sadrže podatke o potrošnji energije se mogu preuzeti sa veb lokacije kompanije: docs.hotpoint.eu
400011317988
10/2018 jk - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising