Whirlpool | WFO 3C23 6 X | Setup and user guide | Whirlpool WFO 3C23 6 X instrukcja

Whirlpool WFO 3C23 6 X instrukcja
PL
INSTRUKCJA
CODZIENNEJ EKSPLOATACJI
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
Aby uzyskać kompleksową pomoc, prosimy
zarejestrować urządzenie na stronie:
www.whirlpool.eu/register
Zasady bezpieczeństwa oraz Instrukcję obsługi i
konserwacji urządzenia można pobrać odwiedzając
naszą stronę http://docs.whirlpool.eu i postępując
zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na odwrocie
tej broszury.
Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne przeczytanie Zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
OPIS PRODUKTU
URZĄDZENIE
1
7
2
8
3
4
5
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .
11 .
12 .
Górny kosz
Składane półeczki
Regulator wysokości górnego kosza
Górne ramię natryskowe
Dolny kosz
Koszyk na sztućce
Dolne ramię natryskowe
Zespół filtra
Zbiornik soli
Dozowniki detergentu i płynu nabłyszczającego
Tabliczka znamionowa
Panel sterowania
6
Service:
11
10
0000 000 00000
12
PANEL STEROWANIA
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2
3
4
Przycisk i kontrolka Wł.-Wył./Reset
Przycisk i kontrolka wyboru programu
Przycisk i kontrolka „Multizone"
Przycisk i kontrolka „Turbo" /Blokada przycisków
Kontrolka „Program Eco"
Kontrolka blokady przycisków
Wyświetlacz
Numer programu i wskaźnik pozostałego czasu
5 6 7 8
9 10 1112
13
14
15
16
9 . Kontrolka tabletek (Tab)
10 . Kontrolka „Zamknięty zawór wody"
11 . Kontrolka „Brak płynu nabłyszczającego"
12 . Kontrolka „Brak soli"
13 . Przycisk i kontrolka „Extra Dry"
14 . Przycisk i kontrolka tabletek (Tab)
15 . Przycisk i kontrolka „Opóźnienie"
16 . Przycisk i kontrolka „Start/Pauza"/Odpompowanie wody
1
PIERWSZE UŻYCIE
SÓL DO ZMYWAREK, DODATKI DO PŁUKANIA I DETERGENT
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIERWSZEGO
UŻYCIA URZĄDZENIA
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA PŁYNU
NABŁYSZCZAJĄCEGO
Po zainstalowaniu urządzenia należy wyjąć ograniczniki z koszy oraz
elastyczne elementy mocujące z górnego kosza.
Płyn nabłyszczający ułatwia SUSZENIE naczyń. Dozownik płynu
nabłyszczającego A powinien zostać napełniony, gdy kontrolka BRAK
PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
świeci się na panelu sterowania.
NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA SOLI
Zastosowanie soli zapobiega tworzeniu się KAMIENIA na naczyniach i
funkcjonalnych podzespołach zmywarki.
• Ważne jest, aby zbiornik soli nigdy nie był pusty.
• Ważne też jest odpowiednie ustawienie twardości wody.
Zbiornik soli znajduje się w dolnej części zmywarki (patrz OPIS
PROGRAMÓW), i powinien zostać napełniony, gdy na panelu
.
sterowania świeci się kontrolka BRAK SOLI
1 .Wyjąć dolny kosz i odkręcić korek zbiornika (w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).
2 .Umieścić lejek (patrz rys.) i wsypać sól aż do
krawędzi zbiornika (około 1 kg); niewielki wyciek
wody jest tu normalny.
3 .Wyjąć lejek i wytrzeć resztki soli wokół otworu.
Upewnić się, czy korek jest mocno dokręcony,
aby detergent nie mógł przedostać się do zbiornika podczas programu
zmywania (mogłoby to spowodować nienaprawialne uszkodzenie
zmiękczacza wody).
Gdy trzeba dosypać soli, zalecamy przeprowadzenie tej czynności
przed rozpoczęciem cyklu zmywania.
USTAWIENIE TWARDOŚCI WODY
Aby zmiękczacz wody działał idealnie, istotne jest ustawienie twardości
wody na podstawie rzeczywistej twardości doprowadzanej wody. Tę
informację można uzyskać od lokalnego dostawcy wody.
Ustawienie fabryczne odnosi się do wody o średniej (3) twardości.
• Włączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ..
• Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ..
• Przytrzymać przycisk START/PAUZA przez 5 sekund, aż będzie
słychać sygnał dźwiękowy.
• Włączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ..
• Wybrany aktualnie numer poziomu twardości oraz kontrolka „Brak
soli" migają jednocześnie.
• Wcisnąć przycisk P, by wybrać żądany poziom twardości (patrz
Tabela twardości wody).
Tabela twardości wody
Poziom
1
Miękka
°dH
°fH
St. niemieckie
St. francuskie
0-6
0 - 10
2
Średnia
7 - 11
11 - 20
3
Przeciętna
12 - 17
21 - 30
4
Twarda
17 - 34
31 - 60
5 Bardzo twarda
35 - 50
61 - 90
• Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ..
Ustawienie zostało wykonane!
Po zakończeniu tych czynności włączyć program bez wkładania naczyń.
Należy stosować wyłącznie taką sól, która jest specjalnie
przeznaczona do zmywarek.
Po wsypaniu soli do zmywarki kontrolka BRAK SOLI gaśnie.
Jeśli zbiornik soli nie zostanie napełniony, zmiękczacz wody i
element grzejny mogą z tego powodu ulec uszkodzeniu.
2
35
25
MA X
B
A
1 . Otworzyć dozownik B, naciskając i podnosząc klapkę na pokrywce.
2 . Ostrożnie wlewać płyn nabłyszczający, aż do kreski oznaczającej
maksymalny poziom napełnienia (110 ml) - unikać rozlania płynu. Jeśli
tak się stanie, należy natychmiast wytrzeć rozlany płyn suchą szmatką.
3 . Zatrzasnąć pokrywkę.
NIGDY nie wlewać płynu nabłyszczającego bezpośrednio do
komory zmywarki.
REGULACJA DOZOWANIA PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
Jeśli rezultaty suszenia nie są w pełni zadowalające, można wyregulować dozowanie używanego płynu nabłyszczającego.
• Włączyć zmywarkę za pomocą przycisku WŁ./WYŁ..
• Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ..
• Nacisnąć trzykrotnie przycisk START/PAUZA - będzie słychać
sygnał dźwiękowy.
• Włączyć ją za pomocą przycisku WŁ./WYŁ..
• Miga wybrany aktualnie numer poziomu nabłyszczacza oraz
kontrolka „Brak płynu nabłyszczającego".
• Nacisnąć przycisk P, aby wybrać poziom dozowania płynu
nabłyszczającego.
• Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Ustawienie zostało wykonane!
Jeśli poziom dozowania płynu nabłyszczającego został ustawiony na 1 (ECO),
płyn nabłyszczający nie będzie dozowany. Kontrolka BRAK PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO nie będzie świecić, jeśli zabraknie płynu nabłyszczającego.
Można ustawić maksymalnie 4 poziomy, zależnie od modelu zmywarki.
Ustawienie fabryczne odnosi się do średniego poziomu dozowania.
• Jeśli na naczyniach są widoczne niebieskawe smugi, należy ustawić
niski poziom (2-3).
• Jeśli na naczyniach pozostają krople wody lub oznaki kamienia,
należy ustawić wysoki poziom (4-5).
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU
Aby otworzyć dozownik
detergentu, użyć urządzenia do
otwierania A.
Detergent wsypywać/wlewać tylko
do suchego zasobnika B.
B
Detergent przeznaczony do mycia
A
wstępnego wsypywać/wlewać
bezpośrednio do komory
zmywarki.
1 .Odmierzając porcję detergentu
odnieść się do (patrz TABELA
PROGRAMÓW), aby dodana ilość detergentu była prawidłowa. W
przegródce B zaznaczono poziom maksymalnej ilości detergentu w
płynie lub w proszku, którą można dodać do każdego cyklu.
2 . Przed zatrzaśnięciem pokrywy usunąć pozostałości detergentu z
krawędzi dozownika.
3 . Zamknąć pokrywkę dozownika detergentu, pociągając ją w górę tak,
aż urządzenie zamykające zostanie zablokowane na swoim miejscu.
Dozownik detergentu otwiera się automatycznie w odpowiednim
czasie, zgodnie z danym programem.
Jeśli używany jest detergent typu „all-in-one" zalecamy używanie przycisku
TABLETKI, ponieważ wtedy zostanie wybrany program pozwalający na
osiągnięcie najlepszych rezultatów mycia i suszenia za każdym razem.
PL
TABELA PROGRAMÓW
Zużycie
wody
(litry/cykl)
Zużycie
energii
(kWh/cykl)
50°
4:00
6
0,93
50-60°
1:25 - 3:00
7 - 14
0,90 - 1,40
Faza
suszenia
Czas trwania
programu zmywania
(godz.:min)**)
Program
1. Eco
2. 6th Sense
Dozownik
detergentu
Komora
zmyB
warki
Dostępne opcje
*)
3. Intensywny
65°
-
2:50
14 - 16
1,50 - 1,60
4. Codzienny
50°
-
1:30
12 - 13
1,15
5. Cichy
50°
-
3:30
15
1,15
6. Szybki 30’
50°
-
0:30
9
0,50 - 0,55
7. Kryształy
45°
-
1:40
11- 11,5
1,10 - 1,20
0:12
4,5
0,01
-
1:40
10
1,30
-
1:35
14
1,15
8. Mycie wstępne
-
9. Dezynfekujący
65°
10. Samooczyszczenie
65°
-
-
-
-
-
Dane Programu Eco uzyskano na podstawie pomiarów wykonanych w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normą europejską EN 50242.
*) Nie wszystkie opcje mogą być używane jednocześnie.
**) Czas trwania programu pokazywany na wyświetlaczu lub podany w broszurze jest czasem oszacowanym dla standardowych warunków. Rzeczywisty
czas może się zmieniać w zależności od wielu czynników, takich jak temperatura i ciśnienie dopływającej wody, temperatura otoczenia, ilość detergentu,
wielkość i typ załadunku oraz jego wyważenie, a także od dodatkowo wybranych opcji i kalibracji czujnika. Kalibracja czujnika może wydłużyć czas
trwania programu aż o 20 min.
Zużycie w trybie czuwania: zużycie w przypadku pozostawienia w trybie włączenia: 5 W / zużycie w trybie wyłączenia: 0,5 W
KONTROLKA RECYKLINGU WODY - Gdy świeci, oznacza, że standardowy program wykorzystuje system recyrkulacji wody.
OPIS PROGRAMÓW
Instrukcje wyboru cyklu zmywania.
ECO
KRYSZTAŁY
Normalnie zabrudzone naczynia. Program standardowy –
najskuteczniejszy pod względem zużycia energii i wody.
Program do mycia delikatnych naczyń, które są bardziej wrażliwe na
wysoką temperaturę, np. szklanki i kubeczki.
6th SENSE®
MYCIE WSTĘPNE
Do mycia normalnie zabrudzonych naczyń z zaschniętymi resztkami
potraw. Program jest automatycznie dostosowany w zależności od
poziomu zabrudzenia. Gdy czujnik wykryje poziom zabrudzenia, na
wyświetlaczu pojawi się animacja i czas trwania cyklu zostanie
zaktualizowany.
Naczynia przeznaczone do późniejszego mycia. W tym programie nie
używa się żadnego detergentu.
DEZYNFEKUJĄCY
INTENSYWNY
SAMOCZYSZCZENIE
Program do zmywania bardzo zabrudzonych naczyń, szczególnie
zalecany do patelni i garnków (nie powinien być używany do
delikatnych naczyń).
CODZIENNY
Normalnie zabrudzone naczynia. Cykl do codziennego stosowania,
zapewniający optymalne rezultaty w krótszym czasie.
CICHY
Odpowiedni do zmywania w nocy. Zapewnia optymalne działanie.
SZYBKI 30’
Średnio lub bardzo zabrudzone naczynia, z dodatkowym działaniem
antybakteryjnym.
Cykl, który jest wykorzystywany do wykonywania czynności
związanych z utrzymaniem zmywarki. Czyści wnętrze URZĄDZENIA za
pomocą gorącej wody.
Uwagi:
Optymalny poziom wydajności podczas korzystania z programów “1
godzina” i “Szybki” można osiągnąć przestrzegając zalecanej
maksymalnej liczby nakryć.
Aby jeszcze bardziej zmniejszyć zużycie energii i wody należy
włączać zmywarkę tylko wtedy, gdy jest pełna.
Program do mycia lekko zabrudzonych naczyń bez resztek
zaschniętych potraw. (idealny dla 2 nakryć).
3
OPCJE I FUNKCJE
OPCJE można wybierać bezpośrednio, naciskając odpowiedni przycisk (patrz PANEL STEROWANIA).
Jeśli dana opcja nie może być używana z wybranym programem patrz TABELA PROGRAMÓW, odpowiednia dioda LED mignie szybko
3 razy i będzie słychać sygnał dźwiękowy. Opcja nie zostanie włączona.
MULTIZONE
TABLETKI (Tab)
Jeśli nie ma wielu naczyń do zmywania, można
wykorzystać program „Połowa załadunku", w celu
oszczędzenia wody, energii elektrycznej i detergentu.
Wybrać program i nacisnąć przycisk MULTIZONE:
Wskaźnik powyżej przycisku świeci się, a symbol
wybranego kosza pojawia się na wyświetlaczu.
Domyślnie urządzenie myje naczynia we wszystkich
koszach.
Aby umyć zawartość tylko wybranego kosza, należy
nacisnąć kilkakrotnie przycisk:
pokazany na wyświetlaczu (tylko dolny kosz)
Ustawienie to pozwala zoptymalizować wydajność
programu zgodnie z typem zastosowanego detergentu.
Nacisnąć przycisk TABLETKI (zaświeci się kontrolka oraz
odpowiedni symbol), jeśli używany jest wielofunkcyjny
detergent w formie tabletki (płyn nabłyszczający, sól i
detergent w jednym).
W przypadku korzystania z detergentu w proszku lub
w płynie, opcja ta powinna być wyłączona.
pokazany na wyświetlaczu (tylko górny kosz)
pokazany na wyświetlaczu (opcja jest WYŁĄCZONA, a
urządzenie będzie zmywać naczynia we wszystkich
koszach).
Trzeba pamiętać, aby załadować tylko górny lub dolny
kosz i zmniejszyć odpowiednio ilość detergentu.
.TURBO
Ta opcja może być stosowana w celu zmniejszenia czasu
trwania programu głównego, przy jednoczesnym
uzyskaniu takich samych rezultatów mycia i suszenia.
Po wybraniu programu, nacisnąć przycisk TURBO.
Zaświeci się kontrolka. Aby wyłączyć opcję, jeszcze raz
nacisnąć ten sam przycisk.
BLOKADA PRZYCISKÓW
Długotrwałe naciśnięcie przycisku (przez 3 sekundy)
TURBO spowoduje włączenie funkcji BLOKADA
PRZYCISKÓW. funkcja BLOKADA PRZYCISKÓW zablokuje
panel sterowania, z wyjątkiem przycisku WŁ./WYŁ. Aby
wyłączyć BLOKADĘ PRZYCISKÓW, jeszcze raz nacisnąć
ten sam przycisk.
ZAMKNIĘTY ZAWÓR WODY – Alarm
Miga, gdy nie jest doprowadzana woda lub zawór wody
jest zamknięty.
EXTRA DRY
Aby poprawić wysuszenie naczyń, po wybraniu
programu nacisnąć przycisk EXTRA DRY. Zaświeci się
kontrolka.
Wyższa temperatura podczas ostatniego płukania i
przedłużona faza suszenia pozwala na uzyskanie
lepszego efektu wysuszenia. Aby wyłączyć opcję, jeszcze
raz nacisnąć ten sam przycisk. Opcja EXTRA DRY
powoduje wydłużenie cyklu zmywania
4
OPÓŹNIENIE
Włączenie programu można opóźnić o pewien czas, od
30 minut do 24 godzin.
1 .Wybrać program i którąkolwiek z żądanych opcji.
Nacisnąć przycisk OPÓŹNIENIE (kilkukrotnie), aby
opóźnić rozpoczęcie programu. Dostępna jest regulacja
w zakresie od pół godziny do 24 godzin. Każde
naciśnięcie przycisku zwiększa opóźnienie o: 0:30 – gdy
wybrano poniżej 4 godzin, 1:00 – gdy wybrano poniżej
12 godzin, 4 godziny – gdy wybrano powyżej 12 godzin.
Po osiągnięciu ustawienia 24 godzin i kolejnym
naciśnięciu przycisku opcja „Opóźnienie" zostaje
wyłączona.
2 . Nacisnąć przycisk START/PAUZA: timer zaczyna
odliczanie;
3 . Po upływie ustawionego czasu kontrolka gaśnie, a
program włącza się automatycznie.
Jeśli w czasie odliczania przycisk START/PAUZA zostanie
naciśnięty ponownie, ustawienie opcji „Opóźnienie"
zostanie anulowane, a wybrany program włączy się
automatycznie.
Funkcja OPÓŹNIENIE nie może być ustawiana po
włączeniu się programu.
ODPOMPOWANIE WODY
W celu zatrzymania lub anulowania aktywnego cyklu,
można skorzystać z funkcji „Odpompowanie wody".
Długotrwałe naciśnięcie przycisku START/PAUZA
spowoduje włączenie funkcji ODPOMPOWANIE WODY.
Aktywny program zostanie wyłączony, a woda ze
zmywarki zostanie odpompowana.
SYSTEM RECYKLINGU WODY
Korzystanie z programu Eco w tej zmywarce pozwala zaoszczędzić do 3
litrów wody.
Zaoszczędzona woda jest filtrowana i przechowywana w
przeznaczonym do tego zbiorniku i jest ponownie wykorzystywana w
kolejnym programie Eco.
Jeżeli cykl Eco nie jest używany przez 3 lub więcej dni, ze względów
higienicznych zaleca się przeprowadzenie cyklu czyszczenia zmywarki.
Czyszczenie zmywarki można wykonać przy użyciu cyklu
samoczyszczenia (patrz tabela programów).
PL
CODZIENNA EKSPLOATACJA
1 . SPRAWDZENIE PRZYŁĄCZA WODY
Sprawdzić, czy zmywarka jest podłączona do instalacji wodnej i czy
zawór wody jest otwarty.
2 . WŁĄCZANIE ZMYWARKI
Nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ..
3 . WKŁADANIE NACZYŃ DO KOSZA
(patrz ŁADOWANIE KOSZY)
4 . NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU
(patrz TABELA PROGRAMÓW).
5 . WYBÓR PROGRAMU I DOSTOSOWANIE CYKLU
Wybrać najbardziej odpowiedni program, dostosowany do typu
naczyń i stopnia ich zabrudzenia (patrz OPIS PROGRAMÓW),
naciskając przycisk P.
Wybrać żądane opcje (patrz OPCJE I FUNKCJE).
6 . START
Uruchomić cykl zmywania naciskając przycisk START/PAUZA i . Po
włączeniu programu słychać sygnał dźwiękowy.
7 . KONIEC CYKLU ZMYWANIA
Po zakończeniu cyklu zmywania słychać sygnał dźwiękowy, na
wyświetlacz pokazuje napis END. Otworzyć drzwiczki i wyłączyć
urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ..
Przed wyjęciem naczyń odczekać kilka minut - aby uniknąć
oparzenia.
Wyjąć naczynia, zaczynając od dolnego kosza.
ZMIANA PROGRAMU W TOKU
Jeżeli został wybrany niewłaściwy program, możliwa jest jego zmiana,
pod warunkiem, że program dopiero co się rozpoczął: nacisnąć
i przytrzymać przycisk WŁ./WYŁ.. Zmywarka wyłączy się.
Włączyć zmywarkę z powrotem, za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
i wybrać nowy cykl zmywania oraz żądane opcje; włączyć cykl
naciskając przycisk START/PAUZA.
WKŁADANIE DODATKOWYCH NACZYŃ
Nie wyłączając zmywarki, otworzyć drzwiczki (uwaga na GORĄCĄ
parę!) i włożyć naczynia do zmywarki. Zamknąć drzwiczki i nacisnąć
przycisk START/PAUZA. Cykl będzie kontynuowany od momentu, w
którym został przerwany.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PRZERWY W
DZIAŁANIU
Jeśli drzwiczki zostaną otwarte podczas cyklu zmywania, albo wystąpi
przerwa w dopływie prądu, cykl zostanie wstrzymany. Gdy drzwiczki
zostaną zamknięte lub zostanie przywrócone zasilanie elektryczne, aby
rozpocząć cykl od momentu, w którym został przerwany, należy
nacisnąć przycisk START/PAUZA.
Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji, można pobrać z Internetu
lub poprosić o Instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia, postępując
zgodnie ze wskazówkami z ostatniej strony.
Po dłuższym czasie braku aktywności urządzenie wyłączy się
automatycznie, w celu zminimalizowania zużycia energii elektrycznej.
Gdy naczynia są tylko lekko zabrudzone lub przed umieszczeniem
ich w zmywarce zostały spłukane wodą, można odpowiednio
zmniejszyć ilość używanego detergentu.
PORADY I WSKAZÓWKI
PORADY
Przed włożeniem naczyń do kosza, należy usunąć wszystkie resztki
jedzenia i opróżnić szklanki. Nie trzeba ich wcześniej płukać pod
bieżącą wodą.
Rozmieścić naczynia tak, aby były mocno utrzymywane na miejscu i nie
mogły się przewrócić; pojemniki ułożyć tak, aby ich otwory były
skierowane w dół, a wklęsłe/wypukłe elementy były ustawione
ukośnie, dzięki czemu woda będzie mogła docierać do każdej
powierzchni i swobodnie przepływać.
Ostrzeżenie: pokrywki, uchwyty, tace i patelnie nie mogą
uniemożliwiać obracania się ramion natryskowych.
Wszystkie małe przedmioty należy umieszczać w koszyku na sztućce.
Bardzo zabrudzone naczynia i patelnie powinny być umieszczane w
dolnym koszu, ponieważ w tej części komory zmywarki strumienie
wody są silniejsze i zmywanie jest bardziej skuteczne.
Po włożeniu naczyń do zmywarki trzeba sprawdzić, czy ramiona
natryskowe mogą obracać się swobodnie.
NACZYNIA NIE NADAJĄCE SIĘ DO ZMYWANIA
W ZMYWARKACH
•
•
Naczynia i sztućce drewniane.
Szklanki z delikatnym zdobieniem, wyroby artystyczne lub
naczynia zabytkowe. Ich zdobienia nie są odporne.
• Elementy z tworzywa sztucznego, które nie są odporne na wysokie
temperatury.
• Naczynia miedziane i cynowe.
• Naczynia zabrudzone popiołem, woskiem, smarem lub tuszem.
Kolory szklanych dekoracji oraz aluminiowe/srebrne części mogą
zmienić się lub ściemnieć podczas zmywania. Niektóre rodzaje
wyrobów szklanych (np. kryształy) mogą stracić przezroczystość po
zbyt wielu cyklach zmywania.
USZKODZENIE NACZYŃ SZKLANYCH
I PORCELANOWYCH
•
DEZYNFEKCJA ZMYWARKI
Aby uniknąć powstawania nieprzyjemnych zapachów i tworzenia się
osadów, które mogą pojawić się w zmywarce, należy co najmniej raz w
miesiącu włączyć program z wysoką temperaturą. Aby wyczyścić
zmywarkę, należy wsypać/wlać jedną łyżeczkę detergentu i włączyć
program bez wkładania naczyń.
•
•
W zmywarkach można myć tylko takie naczynia szklane i
porcelanowe, których producent deklaruje, że są przeznaczone do
zmywarek.
Używać delikatnego detergentu, przeznaczonego do porcelany
Naczynia szklane i porcelanowe należy wyjmować ze zmywarki, jak
tylko zmywanie się skończy.
5
ŁADOWANIE KOSZY
GÓRNY KOSZ
DOLNY KOSZ
Tu należy wkładać delikatne i lekkie
naczynia: szklanki, filiżanki,
talerzyki, małe miseczki do sałatek.
Do garnków, pokrywek, talerzy, misek do sałatek, sztućców itp. Duże
talerze i pokrywki powinny być umieszczane z boku, aby uniknąć
stykania się z ramieniem natryskowym.
Dolny kosz jest wyposażony w podnoszone wsporniki, które mogą być
używane w położeniu pionowym przy wkładaniu talerzy lub w
położeniu poziomym, aby ułatwić wkładanie patelni i misek.
(przykładowe załadowanie górnego kosza)
REGULACJA WYSOKOŚCI GÓRNEGO KOSZA
Wysokość górnego kosza można wyregulować: wyższe położenie
umożliwia umieszczenie dużych naczyń w dolnym koszu, a niższe
pozwala na najwyższe ustawienie podnoszonych wsporników, co daje
więcej miejsca u góry, a jednocześnie pozwala uniknąć stykania się z
naczyniami umieszczonymi w dolnym koszu.
Górny kosz jest wyposażony w regulator
wysokości górnego kosza (patrz
ilustracja); bez naciskania dźwigienek,
można łatwo podnieść kosz trzymając go
za boczne części i umieszczając stabilnie w
górnym położeniu.
Aby przywrócić dolne położenie, nacisnąć
dźwigienki A po bokach kosza i przesunąć
kosz w dół.
Zdecydowanie zalecamy, aby nie
regulować wysokości kosza, gdy jest
załadowany.
NIGDY nie podnosić lub opuszczać kosza tylko z jednej strony.
SKŁADANE PÓŁECZKI Z REGULOWANYM POŁOŻENIEM
Składane półeczki można ustawiać na
trzech różnych wysokościach, tak aby
rozmieszczenie naczyń w koszu było
optymalne.
Kieliszki do wina można bezpiecznie
umieścić, wkładając nóżkę każdego
kieliszka do odpowiedniego otworu.
W celu optymalnego wysuszenia naczyń,
półeczki można bardziej pochylić. Aby
zmienić nachylenie, należy podnieść
półeczkę, lekko ją przesunąć i ustawić w
żądanym położeniu.
6
(przykład sposobu załadowania dolnego kosza)
KOSZYK NA SZTUĆCE
Koszyk jest wyposażony w górne kratki,
które pozwalają na lepsze
rozmieszczenie sztućców. Koszyk na
sztućce powinien być umieszczany tylko
w przedniej części dolnego kosza.
Noże i inne akcesoria o ostrych
czubkach i krawędziach należy
wkładać do koszyka na sztućce
ostrzami skierowanymi w dół lub
układać je poziomo na podnoszonych
półeczkach, w górnym koszu.
PL
UTRZYMANIE I KONSERWACJA
CZYSZCZENIE ZESPOŁU FILTRA
CZYSZCZENIE RAMION NATRYSKOWYCH
Zespół filtra należy regularnie czyścić, zapobiegając jego zapychaniu i
zapewniając prawidłowy odpływ ścieków.
Zespół filtra składa się z trzech filtrów, które usuwają resztki jedzenia z
myjącej wody, a następnie umożliwiają jej obieg: aby uzyskać najlepsze
rezultaty zmywania, należy utrzymywać je w czystości.
Nie wolno używać zmywarki bez filtrów lub jeśli filtry są źle
zamocowane.
Po kilku cyklach zmywania należy sprawdzić zespół filtra i w razie
potrzeby oczyścić go dokładnie pod bieżącą wodą za pomocą
szczoteczki z nie-metalowym włosiem i postępując zgodnie z
poniższymi instrukcjami:
1 . Odkręcić filtr cylindryczny A w kierunku ruchu wskazówek zegara i
wyciągnąć go(Rys. 1).
2 . Zdjąć korek filtra B lekko naciskając boczne klapki(Rys. 2).
3 . Wysunąć filtr płytkowy ze stali nierdzewnej C (Rys. 3).
4 . Sprawdzić syfon i usunąć wszelkie resztki potraw.
NIGDY NIE NALEŻY WYJMOWAĆ osłony pompy cyklu myjącego
(czarny element) (Rys. 4).
Może się zdarzyć, że resztki potraw pozostaną na ramionach
natryskowych i będą zatykać otwory, przez które wytryskiwana jest
woda. Dlatego też zaleca się, aby od czasu do czasu sprawdzić ramiona
natryskowe i oczyścić je małą szczoteczką z nie-metalowym włosiem.
1
Aby zdjąć górne ramię natryskowe należy przekręcić plastikowy
pierścień blokujący w kierunku ruchu wskazówek zegara. Górne ramię
natryskowe powinno zostać z powrotem założone w taki sposób, aby
strona z większą liczbą otworów była skierowana do góry.
2
B
A
A
Dolne ramię natryskowe można wyjmować pociągając je w górę.
CZYSZCZENIE WĘŻA DOPŁYWOWEGO WODY
Jeśli węże wody są nowe lub nie były używane przez dłuższy czas, to
przed wykonaniem niezbędnych połączeń należy przepuścić przez nie
strumień wody, aby upewnić się, czy woda jest czysta i wolna od
zanieczyszczeń. Jeśli takie środki ostrożności nie zostaną podjęte, wlot
wody może zostać zablokowany, a zmywarka uszkodzona.
C
3
4
Po oczyszczeniu filtrów założyć z powrotem zespół filtra i zamocować
go w prawidłowym położeniu; jest to niezbędne dla utrzymania
sprawnego funkcjonowania zmywarki.
7
USUWANIE USTEREK
Może się zdarzyć, że Państwa zmywarka nie będzie działać prawidłowo.
Przed zwróceniem się do serwisu technicznego należy najpierw sprawdzić, czy problem będzie można rozwiązać
samodzielnie korzystając z poniższych wskazówek.
PROBLEM
MOŻLIWE PRZYCZYNY
ROZWIĄZANIE
Zmywarka nie włącza się lub nie
reaguje na polecenia.
Urządzenie nie zostało prawidłowo podłączone do zasilania.
Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka.
Przerwa w dopływie prądu.
Po przywróceniu zasilania urządzenie rozpoczyna pracę.
Drzwiczki zmywarki nie są zamknięte.
Energicznie popchnąć drzwiczki tak, aby było słychać że zostały “zatrzaśnięte”.
Nie reaguje na polecenia.
Wyłączyć urządzenie naciskając przycisk WŁ./WYŁ., po ok. jednej minucie
włączyć je z powrotem i ustawić ponownie program.
Cykl zmywania jeszcze nie został zakończony.
Poczekać, aż skończy się cykl zmywania.
Wąż spustowy jest zagięty.
Sprawdzić, czy wąż odpływowy nie jest zagięty (patrz INSTRUKCJA INSTALACJI).
Rura odpływu zlewu jest zatkana.
Oczyścić rurę odpływu w zlewie.
Filtr jest zatkany resztkami potraw
Oczyścić filtr (patrz CZYSZCZENIE ZESPOŁU FILTRA).
Zmywarka pracuje
zbyt głośno.
Naczynia uderzają o siebie.
Prawidłowo ułożyć naczynia (patrz ŁADOWANIE KOSZY).
Wytwarzana jest nadmierna ilość piany.
Porcja detergentu nie została poprawnie odmierzona, albo detergent nie
nadaje się do stosowania w zmywarkach (patrz NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA
DETERGENTU). Anulować program zmywania naciskając przycisk ODPOMPOWANIE WODY (patrz OPCJE I FUNKCJE), a następnie włączyć nowy program bez detergentu.
Naczynia nie są czyste.
Naczynia nie zostały prawidłowo rozmiesz- Prawidłowo ułożyć naczynia (patrz ŁADOWANIE KOSZY).
czone.
Zmywarka nie
odpompowuje
wody.
Ramiona natryskowe nie mogą obracać się Prawidłowo ułożyć naczynia (patrz ŁADOWANIE KOSZY).
swobodnie, zaczepiają się o naczynia.
Cykl zmywania jest zbyt delikatny.
Wybierz odpowiedni cykl zmywania (patrz TABELA PROGRAMÓW).
Wytwarzana jest nadmierna ilość piany.
Porcja detergentu nie została poprawnie odmierzona, albo detergent nie
nadaje się do stosowania w zmywarkach (patrz NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA
DETERGENTU).
Pokrywka przegródki na płyn nabłyszczający nie została prawidłowo zamknięta.
Upewnić się, czy dozownik płynu nabłyszczającego jest zamknięty.
Filtr jest brudny lub zatkany.
Oczyścić zespół filtra (patrz UTRZYMANIE I KONSERWACJA).
Nie ma soli.
Napełnić zbiornik soli (patrz NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA SOLI).
KONSERWACJA I INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z procedurami konserwacji
i instrukcjami rozwiązywania problemów, patrz Instrukcja obsługi i
konserwacji.
Instrukcja obsługi i konserwacji urządzenia jest dostępna:
• Serwis techniczny; patrz numer telefonu w karcie gwarancyjnej.
• pobrać ze strony: http://docs.whirlpool.eu
• użyć kodu QR:
KONTAKT Z PUNKTEM SERWISOWYM
Kontaktując się z serwisem technicznym
należy podać kod znajdujący się na
tabliczce znamionowej przymocowanej
po lewej lub prawej stronie wewnętrznej
części drzwiczek zmywarki. Numer
telefonu można znaleźć w karcie
gwarancyjnej lub na stronie internetowej:
http://www.whirlpool.eu
IEC 436
:
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Dane techniczne, w tym informacje na temat zużycia energii, można
pobrać ze strony: http://docs.whirlpool.eu
195156447.00
04/2017 as - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising