Whirlpool | IVID 641 B C | Instruction for Use | Whirlpool IVID 641 B C Gebruikershandleiding

Whirlpool IVID 641 B C Gebruikershandleiding
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Download de complete handleiding op
http:‌‌//d
‌‌ ocs.‌‌indesit‌‌.e
‌‌ u of bel het telefoonnummer
dat in het garantieboekje staat.
Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken deze
veiligheidsinstructies. Houd ze binnen handbereik
voor toekomstige raadpleging.
Deze instructies en het apparaat zelf zijn voorzien
van belangrijke veiligheidsaanwijzingen, die te allen
tijde moeten worden opgevolgd. De fabrikant kan
niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die
het gevolg is van het niet opvolgen van deze
veiligheidsinstructies, oneigenlijk gebruik van het
apparaat of een foute instelling van de regelknoppen.
Kleine kinderen (0-3 jaar) moeten uit de buurt
van het apparaat gehouden worden. Jonge
kinderen (3-8 jaar) moeten uit de buurt van het
apparaat gehouden worden, tenzij ze constant
onder toezicht staan. Kinderen vanaf 8 jaar en
personen met verminderde fysieke, sensorische of
mentale vermogens of gebrek aan ervaring en
kennis, mogen dit apparaat gebruiken indien ze
onder toezicht staan of instructies hebben
ontvangen over veilig gebruik en de mogelijke
gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet
spelen met het apparaat. De reiniging en het
onderhoud mogen niet door kinderen worden
uitgevoerd zonder toezicht.
WAARSCHUWING: Het apparaat en de
toegankelijke onderdelen kunnen heet worden
tijdens het gebruik. Wees voorzichtig dat u de
verwarmingselementen niet aanraakt. Kinderen
jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt van het
apparaat worden gehouden, tenzij er voortdurend
toezicht is.
WAARSCHUWING: Als het oppervlak van de
kookplaat gebarsten is, gebruik het apparaat niet risico voor elektrocutie.
WAARSCHUWING: Brandgevaar: leg geen
voorwerpen op de kookoppervlakken.
VOORZICHTIG: Het bereidingsproces moet onder
toezicht plaatsvinden. Een kort bereidingsproces
moet onder voortdurend toezicht plaatsvinden.
WAARSCHUWING: Onbewaakt bereiden op een
kookfornuis met vet of olie kan gevaarlijk zijn brandgevaar. Tracht NOOIT een brand te blussen
met water: schakel daarentegen het apparaat uit en
bedek vervolgens de vlam, bijv. met een deksel of
een blusdeken.
Gebruik de kookplaat niet als werkblad of als
steun. Houd kleding of andere brandbare materialen
uit de buurt van het apparaat tot alle onderdelen
van het apparaat helemaal zijn afgekoeld brandgevaar.
NL
BELANGRIJK MOET WORDEN GELEZEN EN
IN ACHT GENOMEN
Metalen voorwerpen zoals messen, vorken, lepels
en deksels mogen niet op het oppervlak van het
kookfornuis worden geplaatst, aangezien deze heet
kunnen worden.
Schakel het kookplaatelement na gebruik uit met
de knop en vertrouw niet alleen op de pannendetector.
TOEGESTAAN GEBRUIK
VOORZICHTIG: Het apparaat is niet geschikt voor
inwerkingstelling met een externe schakelinrichting
zoals een timer of een afzonderlijk systeem met
afstandsbediening.
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in
huishoudelijke en gelijkaardige toepassingen zoals:
personeelskeukens in winkels, kantoren en overige
werkomgevingen; landbouwbedrijven; klanten in
hotels, motels en andere residentiële omgevingen.
Elk ander gebruik is verboden (bijv. als
kamerverwarming).
Dit apparaat is niet voor professioneel gebruik
bestemd. Gebruik het apparaat niet buiten.
INSTALLATIE
Het apparaat moet verplaatst en geïnstalleerd
worden door twee of meer personen - risico voor
verwondingen. Gebruik beschermende handschoenen
om uit te pakken en te installeren - risico voor
snijwonden.
Laat de installatie, m.i.v. de aansluiting op het
waternet (indien van toepassing) en de elektrische
aansluitingen en reparaties door een gekwalificeerd
technicus verrichten. Repareer of vervang geen enkel
onderdeel van het apparaat, behalve als dit expliciet
aangegeven wordt in de gebruikershandleiding.
Houd kinderen buiten bereik van de installatieplek.
Controleer na het uitpakken van het apparaat of het
tijdens het transport geen beschadigingen heeft
opgelopen. Neem in geval van twijfel contact op met
uw leverancier of de dichtstbijzijnde Klantenservice.
Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic, piepschuim,
enz.) na de installatie buiten bereik van kinderen verstikkingsgevaar. Het apparaat moet worden
losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u
installatiewerkzaamheden uitvoert - risico voor
elektrocutie. Tijdens de installatie dient u ervoor te
zorgen dat het apparaat de voedingskabel niet
beschadigd - risico voor brand of elektrocutie. Het
apparaat alleen activeren als de installatie is voltooid.
Voer eerst alle zaagwerkzaamheden uit en
verwijder alle spaanders en zaagresten voordat u het
apparaat plaatst.
Als het apparaat niet boven een oven wordt
geïnstalleerd, moet een (niet bijgeleverd) scheidingspaneel
worden geïnstalleerd in het compartiment onder het
apparaat.
ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN
VERWERKING VAN DE VERPAKKING
REINIGEN EN ONDERHOUD
Dek potten en pannen af met goed aansluitende deksels terwijl u kookt
en gebruik zo weinig mogelijk water. Koken zonder deksel verhoogt uw
energieverbruik.
Gebruik alleen kookpotten en pannen met een vlakke bodem.
verpakking kan volledig gerecycled worden, zoals door het
Het moet mogelijk zijn het apparaat van het De
recyclingssymbool
wordt aangegeven.
elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker uit De diverse onderdelen van de verpakking mogen daarom niet bij het
het stopcontact te halen of via een meerpolige gewone huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden afgevoerd
netschakelaar die bovenstrooms van het stopcontact volgens de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking.
AFDANKEN VAN HUISHOUDELIJKE APPARATUUR
is geplaatst conform de bedradingsvoorschriften en Dit
apparaat is vervaardigd van recyclebaar of herbruikbaar
het apparaat dient geaard te zijn conform de materiaal. Dank het apparaat af in overeenstemming met plaatselijke
milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor meer informatie
nationale veiligheidsnormen voor elektriciteit.
over behandeling, terugwinning en recycling van huishoudelijke
Gebruik geen verlengsnoeren, meervoudige apparaten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie, de
of de winkel waar u dit apparaat hebt gekocht. Dit
stopcontacten of adapters. Als de installatie voltooid vuilnisophaaldienst
apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese Richtlijn
is, mogen de elektrische onderdelen niet meer 2012/19/EU inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten
toegankelijk zijn voor de gebruiker. Gebruik het (AEEA).
ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt, helpt u
apparaat niet wanneer u natte voeten hebt of Door
schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.
blootsvoets bent. Gebruik het apparaat niet als de
symbool
op het product of op de begeleidende documentatie
stroomkabel of de stekker beschadigd is, als het Het
geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld
apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of mag worden, maar dat het ingeleverd moet worden bij een speciaal
inzamelingscentrum voor de recycling van elektrische en elektronische
gevallen is.
apparatuur.
Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN
wordendoordefabrikant,eenservicevertegenwoordiger Maak zoveel mogelijk gebruik van de restwarmte van de hete plaat door
plaat uit te zetten enkele minuten voordat u stopt met koken.
of gekwalificeerd personeel om risico’s te voorkomen - de
De basis van uw pot of pan dient de kookplaat volledig te bedekken; een
risico voor elektrocutie.
recipiënt die kleiner is dan de kookplaat veroorzaakt energieverspilling.
WAARSCHUWING: Het apparaat moet worden
losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u
onderhoudswerkzaamheden uitvoert; gebruik CONFORMITEITSVERKLARING
Dit apparaat voldoet aan de ecologische ontwerpvereisten vermeld in
geen stoomreinigers - risico van elektrocutie.
de Europese Richtlijn nr. 66/2014 in overeenstemming met de Europese
Gebruik geen schurende of bijtende producten, norm EN 60350-2.
reinigingsmiddelen op chloorbasis of schuursponsjes.
NL
INSTALLATIE
•
De kookplaat moet in een werkblad met een dikte van tussen 30 mm en
60 mm worden geplaatst.
57
Installeer een scheidingspaneel onder de kookplaat.
Het onderste gedeelte van het apparaat mag na installatie niet toegankelijk zijn.
min. 20 mm
Als er onder de kookplaat een oven geïnstalleerd wordt, geen scheidingspaneel
75 80
monteren.
6-7 cm
Houd u voor de afstand tussen de onderkant van de kookplaat en het
scheidingspaneel aan de afmetingen in de afbeelding.
Voor een correcte werking van het apparaat mag de minimaal vereiste opening tussen werkblad en bovenkant van het meubel (min. 5 mm)
nooit afgedekt worden.
Als er een oven onder de kookplaat geïnstalleerd wordt, controleer dan of de oven voorzien is van een koelsysteem.
Zie de afbeelding in deze paragraaf voor inbouwafmetingen en installatie.
Er moet een minimumafstand worden aangehouden tussen de kookplaat en de afzuigkap. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de
afzuigkap voor meer informatie.
Installeer de kookplaat niet nabij de afwasmachine of wasmachine, zodat de elektronische schakelingen niet in contact komen met
stoom of vocht, die de schakelingen zouden kunnen beschadigen.
Bij verzonken installatie dient u contact op te nemen met de klantenservice om te verzoeken om de montage van de schroevenset 4801 211 00112.
Gebruik voor het verwijderen van de kookplaat een schroevendraaier (niet bijgeleverd) om de veren rond het onderste deel van de plaat los te maken.
min. 5 mm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DE KOOKPLAAT PLAATSEN
Breng de bij de kookplaat geleverde pakking aan (tenzij deze al is aangebracht) nadat u het oppervlak ervan hebt schoongemaakt. Na de elektrische
aansluiting (zie hoofdstuk “Elektrische aansluiting”) moet elke bevestigingsklem op de daarvoor bestemde sleuven aan de zijkanten van de
kookplaat worden geplaatst, zoals getoond op de afbeelding. Duw vervolgens de kookplaat in de uitsparing en controleer of het glas vlak en
parallel aan het werkblad ligt. De bevestigingsklemmen zijn geschikt voor elk werkbladmateriaal (hout, marmer, enz.).
1
2
3
4x
AAN TE HOUDEN AFMETINGEN EN AFSTANDEN
i
L
Min. 40 cm
Min.10 cm
Min. 5 cm
Min. 5 mm
STANDAARDINSTALLATIE
0
560 +2 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
Min. 50 mm
510 mm
553 mm
+1
0
483 mm
GELIJKLIGGENDE INSTALLATIE
30 mm
52/54 mm
0
490 +2 mm
580 mm
650 mm
700 mm
0
Min. 50 mm
583 +2 mm
R = 11,5 mm
0
0
0
513 +2
mm
560+2 mm
490+2 mm
R = 11,5 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
6 mm
ELEKTRISCHE AANSLUITING
De elektrische aansluiting moet tot stand gebracht worden voordat u het apparaat aansluit op het elektriciteitsnet.
De installatie moet worden uitgevoerd door een erkend elektricien die op de hoogte is van de actuele veiligheids- en installatievoorschriften. De
installatie moet in het bijzonder uitgevoerd worden in overeenstemming met de voorschriften van het plaatselijke elektriciteitsbedrijf.
Zorg dat de spanning die op het typeplaatje aan de onderzijde van het apparaat wordt aangeduid, overeenkomt met de spanning in uw woning.
De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht: gebruik uitsluitend stroomgeleiders (inclusief de aardleiding) van de juiste afmetingen.
AANSLUITING OP HET KLEMMENBORD
blauw/grijs
wart/bruin
geel/groen
LET OP: het netsnoer moet lang genoeg zijn om de kookplaat te kunnen verwijderen uit het werkblad, en moet zodanig geplaatst worden dat
schade of oververhitting ten gevolge van contact met de plaat vermeden wordt.
•
•
•
•
Verwijder het deksel (A) van het klemmenblok door de schroef los te draaien en steek het deksel in het scharnier (B) van het klemmenblok.
Plaats het netsnoer in de klem en sluit de draden aan op het klemmenblok zoals aangegeven in het bedradingsschema bij het klemmenblok.
Bevestig het netsnoer door middel van de kabelklem.
Sluit het deksel (C) en schroef het deksel van het klemmenblok vast met de verwijderde schroef.
Bij elke aansluiting op het netwerk voert de kookplaat automatisch enkele seconden een controle uit.
380-415V 3N~
380-415V 2N~
220-240V ~
AU en VK
zwart
bruin
blauw
blauw (grijs)
zwart
bruin
}
geel/groen
}
geel/groen
blauw
blauw (grijs)
}
220-240V 3~
230V 2-fase 2N~
ALLEEN VOOR BELGIE
ALLEEN VOOR NEDERLAND
zwart
zwart
bruin
bruin
blauw
blauw (grijs)
geel/groen
}
geel/groen
blauw
blauw (grijs)
PRODUCTBESCHRIJVING
180 mm
210 mm
145 mm
180 mm
NL
BEDIENINGSPANEEL
Vermogensregeling
stap 1
Aan / Uit
Timer
Blokkeren van het bedieningspaneel /
Vermogensregeling stap 2 en 4
Vermogensregeling
stap 1
Instelbedieningen kookzones en bijbehorende displays
ACCESSOIRES
POTTEN EN PANNEN
Gebruik alleen potten en pannen van ferromagnetisch
OK
NEE
materiaal die geschikt zijn voor gebruik op
inductiekookplaten. Controleer op de aanwezigheid van
het symbool
(dat meestal op de onderkant gedrukt
is) om te bepalen of de pan geschikt is. Er kan een
magneet worden gebruikt om te bepalen of de pannen magnetisch zijn. De
kwaliteit en de structuur van de panbodem kunnen de bereidingsprestaties
veranderen.
AANBEVOLEN DIAMETER PANBODEM
Plaats de pan op de gewenste kookzone voordat de kookplaat wordt
ingeschakeld.
Voor een goede bereiding moet de diameter van de bodem van de pan
overeenkomen met de grootte van de kookplaat.
BELANGRIJK: als de pannen niet de vereiste afmetingen hebben, zullen
de kookzones niet werken.
AANBEVOLEN PANPOSITIE
Indien u twee pannen tegelijkertijd gebruikt, plaats ze dan volgens de
onderstaande afbeelding voor de beste resultaten:
BELANGRIJK: Om blijvende schade aan de kookplaat te voorkomen:
• gebruik geen pannen met een onderkant die niet vlak is;
• gebruik geen metalen pannen met geëmailleerde onderkant
• plaats geen hete pannen op het bedieningspaneel.
Om de grootte van de pan te bepalen kunt u de onderkant van de pan
meten en de tabel voor de aanbevolen panbodembreedtes raadplegen,
voor een perfect gebruik en de juiste detectie van de pan. Elke kookzone
heeft een minimumgrens voor het detecteren van pannen, die varieert,
afhankelijk van het gebruikte materiaal van de pan. Gebruik daarom de
kookzone die het meest geschikt is voor de diameter van uw pan.
DIAMETER (cm)
MAX (cm)
MIN(cm)
14,5
18
21
24
26
28
30
DOUBLE SIZE
14,5
18
21
24
26
28
30
39-18
10
12
15
15
17
17
17
12
EERSTE GEBRUIK
POWER MANAGEMENT (VERMOGENSREGELING)
Met de functie “Power management” kan de gebruiker het maximale
vermogen van de kookplaat instellen, op basis van de eigen wensen.
Deze instelling kan op willekeurig welk moment gekozen worden en
wordt gehandhaafd tot de volgende wijziging.
Wanneer het maximaal gewenste vermogen wordt ingesteld, regelt de
kookplaat automatisch de verdeling over de verschillende kookzones,
waarbij gegarandeerd wordt dat de drempel nooit overschreden wordt,
met bovendien het voordeel dat alle zones tegelijkertijd beheerd
kunnen worden, zonder problemen van overbelasting.
Er worden 4 maximale vermogensniveaus op het display weergegeven:
2,5 kW – 4,0 kW – 6,0 kW – 7,2 kW (7,2 kW wordt beschouwd als maximaal
vermogen van de kookplaat).
Op het moment van aanschaf van de kookplaat is deze ingesteld op het
maximum vermogen.
Het vermogen van de kookplaat instellen:
Na het aansluiten van het apparaat op het stopcontact is het de eerste
60 seconden mogelijk het gewenste vermogensniveau in te stellen door
de volgende punten uit te voeren:
• Druk ca. 3 seconden op de toets Vermogensregeling “−” (stap 1). Het
display toont
•
•
•
.
Druk op de toets Vermogensregeling
(stap 2) om de voorgaande
stap te bevestigen. Het display toont
.
Druk op de “+” / “−” toetsen van de timer om het gewenste
vermogensniveau te selecteren. Op het display worden de beschikbare
vermogensniveau weergegeven.
Druk op de toets Vermogensregeling
(stap 4) om de voorgaande stap
te bevestigen. Het display toont het ingestelde vermogen, dat ongeveer
2 seconden knippert. Hierna laat de kookplaat een geluidssignaal horen
en schakelt zich vervolgens zelf uit. De plaat is nu klaar voor gebruik.
Indien er zich tijdens de instelling van het vermogen een storing voordoet,
verschijnt het symbool
in het midden, tegelijkertijd klinkt er een
continu geluidssignaal gedurende ongeveer 5 seconden. In dat geval
moet de configuratieprocedure vanaf het begin herhaald worden. Als de
storing zich opnieuw voordoet, contact opnemen met de Klantenservice.
Tijdens het normale gebruik, wanneer het maximaal beschikbare
vermogen bereikt is en de gebruiker dit tracht te verhogen, dan gaat het
niveau dat in gebruik is voor de betreffende zone knipperen en klinkt er
tweemaal een geluidssignaal.
Indien er voor die zone een hoger vermogen nodig is, dan moet het
vermogensniveau van een of meerdere ingeschakelde kookzones
handmatig verlaagd worden.
DAGELIJKS GEBRUIK
DE KOOKPLAAT IN-/UITSCHAKELEN (AAN/UIT)
Om de kookplaat in te schakelen houdt u de toets
circa 2 seconden
ingedrukt, tot de displays van de kookzones oplichten.
Om de kookplaat uit te schakelen, drukt u op dezelfde toets tot de
displays uitgaan Alle kookzones worden uitgeschakeld.
Wanneer de kookplaat eerder gebruikt is, blijft de restwarmte-indicator
“H” actief tot de kookzones zijn afgekoeld.
Als er binnen 10 seconden na het inschakelen van de kookplaat geen
enkele functie wordt geselecteerd, zal de plaat automatisch worden
uitgeschakeld.
RESTWARMTE-INDICATOR
De kookplaat heeft voor iedere kookzone een restwarmte-indicator.
Deze indicator signaleert welke kookzones nog warm zijn.
INSCHAKELING EN INSTELLING KOOKZONES
Plaats de pot op de gewenste
kookzone. Schakel de kookplaat in.
Display vermogensindicati
Indicatie geselecteerde kookzone Activeer de gewenste kookzone
door op de betreffende toets “+”
te drukken. Op het display wordt
Plaatsing kookzone
“0” weergegeven. Het is mogelijk
het gewenste vermogensniveau,
van min. 0 tot max. 9, of de booster “P” indien beschikbaar, te selecteren.
Om het vermogensniveau te verhogen, drukt u op de “+” toets. Om het
vermogensniveau te verlagen, drukt u op de “−” toets.
INDICATOR “VERKEERDE PAN OF GEEN PAN”
Als de pan niet geschikt is voor uw inductiekookplaat, verkeerd
geplaatst is of niet de juiste afmeting heeft, verschijnt de indicatie “geen
pan” op het display (
). In deze situaties wordt aanbevolen de pan op
de kookplaat te verplaatsen tot u de juiste positie vindt. Als er binnen 60
seconden geen pan gedetecteerd wordt, gaat de kookplaat uit.
KOOKZONES DEACTIVEREN
Om de kookzone uit te schakelen, drukt u langer dan 3 seconden op de
bijbehorende “+” en “-” toets.
De kookzone wordt uitgeschakeld en indien de zone nog heet is, wordt
de letter H op het zonedisplay weergegeven.
BLOKKEREN VAN HET BEDIENINGSPANEEL
De functie blokkeert de bedieningen om te voorkomen dat ze per
ongeluk worden ingeschakeld.
Om de blokkering van het bedieningspaneel te activeren, schakelt u
de kookplaat in en op de vergrendelknop op het bedieningspaneel
drie seconden ingedrukt. Een geluidssignaal en een lampje boven het
slotsymbool geven aan dat de functie geactiveerd is. Het bedieningspaneel
is geblokkeerd, met uitzondering van de uitschakelfunctie.
Om de blokkering van de bedieningen uit te schakelen herhaalt u de
instellings procedure. Het lichtpuntje gaat uit en de kookplaat is weer actief.
De aanwezigheid van water, vloeistof die overgekookt is uit de pannen
of voorwerpen die op de toets onder het symbool worden gezet, kunnen
ertoe leiden dat de blokkering van het bedieningspaneel onbedoeld inof uitgeschakeld wordt.
TIMER
De timer kan worden gebruikt om een bereidingstijd van maximaal 99
minuten (1 uur en 39 minuten) voor alle kookzones in te stellen.
Selecteer de kookzone die in combinatie met de timer gebruikt moet
worden, druk op de timer en een piepsignaal duidt de functie aan. Het
display toont “00” en de LED-indicatie gaat branden. De waarde van de
timer kan verhoogd en verlaagd worden door op de toetsen “+” en “-”
te drukken.
Zodra de ingestelde tijd is verstreken, klinkt een geluidssignaal en gaat
de kookzone automatisch uit.
Druk minstens 3 seconden op de Timer- toets om de timer uit te schakelen.
Herhaal bovenstaande punten om de timer voor een andere zone in te
stellen. Het display van de timer toont altijd de timer voor de geselecteerde
zone of de kortste timer.
Druk voor het wijzigen of uitschakelen van de timer op de toets die de
kookzone van de timer in kwestie kiest.
Als op het display , wordt weergegeven, is de kookzone nog warm.
Als deze signalering voor de zone wordt gegeven is het bijvoorbeeld
mogelijk een gerecht warm te houden of boter te laten smelten.
Wanneer de kookzone afkoelt, gaat het display uit.
SNELKOOKFUNCTIE (BOOSTER)
Deze functie is slechts op enkele kookzones aanwezig en maakt het
mogelijk het vermogen van de plaat optimaal te benutten (bijvoorbeeld
om snel water aan de kook te brengen).
Om de functie te activeren, selecteert u de kookzone door op de
betreffende toets “+” indrukken tot op het display “P” verschijnt. Nadat
de boosterfunctie 5 minuten gebruikt is, stelt het apparaat de zone
automatisch in op niveau 9.
DOUBLE SIZE ZONE
Deze functie wordt gebruikt bij grote pannen, waaraan de enkele zone
niet kan voldoen, bv. bij vis, grote vleespan.
Voor het inschakelen van de DOUBLE SIZE zone moet u tegelijkertijd
de “+” en “−” knoppen indrukken, zoals aangegeven in de onderstaande
afbeelding.
ACTIVERING/DEACTIVERING VAN HET GELUIDSSIGNAAL
Na het inschakelen van de kookplaat houdt u de “−” van de eerste kookzone
en de externe toets aan de rechterzijde tegelijkertijd minstens vijf seconden
ingedrukt (zoals hieronder afgebeeld).
5 Sec
NL
VERMOGENSTABELLEN
SOORT BEREIDING
GEBRUIK VAN HET NIVEAU
(de indicatie hangt af van de ervaring en de
bereidingsgewoonten)
Snel verwarmen
Ideaal om in korte tijd de temperatuur van het voedsel te verhogen tot
het kookpunt, in het geval van water, of snel kookvocht te verwarmen.
Bakken – koken
Ideaal om aan te braden, een bereiding te starten, diepvriesproducten
te bakken, water snel aan de kook te brengen.
Aanbraden – fruiten – koken –
grillen
Ideaal om te fruiten, vocht aan de kook te houden, koken en grillen
(gedurende korte tijd, 5-10 minuten).
Aanbraden – koken – laten sudderen
– fruiten – grillen
Ideaal om te fruiten, vocht zachtjes aan de kook te houden, koken en
grillen (gedurende gemiddelde tijd, 10-20 minuten), voorverwarmen.
Koken – laten sudderen – fruiten
– grillen
Ideaal om te laden sudderen, vocht heel zachtjes aan de kook te houden,
koken en grillen (gedurende lange tijd).
VERMOGENSNIVEAU
Maximaal
vermogen
Boost
9–7
Hoog
vermogen
7–5
Gemiddeld
vermogen
4–3
Koken – laten pruttelen – inkoken –
deeg smeuïg maken
Laag
vermogen
2–1
Smelten – ontdooien –
warmhouden – risotto’s smeuïg
maken
Vermogen nul
UIT
Steunoppervlak
Ideaal voor langdurige bereidingen (rijst, sauzen, braadstukken, vis) met
bijbehorend vocht (bijv. water, wijn, bouillon, melk), deeg smeuïg maken.
Ideaal voor langere bereidingen (hoeveelheden kleiner dan een liter:
rijst, sauzen, braadstukken, vis) in bijbehorend vocht (bijv. water, wijn,
bouillon, melk).
Ideaal om boter zacht te maken, voorzichtig chocolade te smelten,
producten van kleine afmetingen te ontdooien en net bereide gerechten
warm te houden (bijv. sauzen, soepen, minestrone’s).
Ideaal voor het warmhouden van net bereide gerechten, het smeuïg
maken van risotto’s en het warmhouden van dekschalen (met accessoires
die geschikt zijn voor inductie).
Kookplaat in stand-by of uitgeschakeld (mogelijke aanwezigheid van
restwarmte na afloop van de bereiding, aangegeven door “H“).
OPMERKING: In geval van kortdurende bereidingen waarbij een perfecte verdeling van warmte noodzakelijk is (bijvoorbeeld pannenkoeken) op de
dubbele zone met een doorsnede van 28 cm (indien aanwezig) wordt geadviseerd pannen te gebruiken met een doorsnede van niet meer dan 24 cm.
Voor behoedzame bereidingen (bijvoorbeeld chocolade of boter smelten) wordt geadviseerd de enkele zones met een kleinere doorsnede te gebruiken.
ONDERHOUD EN SCHOONMAKEN
Trek de stekker uit het stopcontact.
•
•
•
•
Gebruik geen stoomreinigers.
Gebruik geen schuursponsjes of schuurmatjes, omdat hiermee het
glas wordt beschadigd.
Reinig de kookplaat na elk gebruik (wanneer deze is afgekoeld) om
aanslag en vlekken door voedselresten te verwijderen.
Suiker of voedsel met een hoog suikergehalte kan tot beschadiging
van de kookplaat leiden en moet direct verwijderd worden.
•
•
•
•
Door zout, suiker en zand kan het glasoppervlak bekrast raken.
Gebruik een zachte doek, absorberend keukenpapier of een speciale
kookplaatreiniger (volg de instructies van de fabrikant).
Gemorste vloeistoffen in de kookzones kunnen ervoor zorgen dat de
pannen bewegen of trillen.
Droog de kookplaat grondig nadat deze gereinigd is.
PROBLEEMOPLOSSING
Indien de kookplaat niet naar behoren werkt, probeer dan aan de hand
van Opsporen van storingen het probleem vast te stellen voordat u de
Klantenservice belt.
•
•
•
Lees de instructies in het gedeelte “Hoe de kookplaat te gebruiken”
en volg ze op.
Controleer of er geen stroomuitval is.
Droog de kookplaat grondig nadat deze gereinigd is.
FOUTCODE
•
•
Als bij de inschakeling van de kookplaat op het display alfanumerieke
codes worden weergegeven, dient u volgens onderstaande tabel te
handelen.
Als u er niet in slaagt de kookplaat na gebruik uit te schakelen, de
stekker uit het stopcontact trekken.
Als na het uitvoeren van deze controles de storing nog steeds aanwezig
is, contact opnemen met de dichtstbijzijnde Klantenservice.
BESCHRIJVING
MOGELIJKE OORZAKEN
PROBLEEM VERHELPEN
C81, C82
Het bedieningspaneel wordt uitgeschakeld De interne temperatuur van de Wacht tot de kookplaat is afgekoeld
door te hoge temperaturen.
elektronische delen is te hoog.
voordat u hem weer gebruikt.
C83
Het bedieningspaneel duidt de foutcode
Kookplaat werd voorzien van
kookplaat uit aan vanwege een fout in het
overspanning.
elektronisch circuit.
Kookplaat kan nog gebruikt worden,
maar neem contact op met de
Klantenservice.
C85
Kookplaat kan geen vermogen leveren Pan is niet geschikt voor
aan de pan.
inductiekookplaten.
Gebruik een andere pan.
F02 of F04 of C84
De sensor detecteert een verschil Koppel de kookplaat los van het
Het aansluitvoltage is incorrect of fout in
tussen het voltage van het apparaat elektriciteitsnet en controleer de
netvoeding.
en het voltage van de netvoeding. aansluiting.
F01, F05, F06, F07, F10, F12,
F25, F33, F34, F36, F37, F46,
F47, F48, F49, F58, F61, F62,
F63, F72, F74, F77
Koppel de kookplaat los van de netvoeding.
Wacht enkele seconden en sluit de kookplaat weer aan.
Bel de Klantenservice en geef de foutcode door als de fout niet verholpen is.
GELUIDEN DIE TIJDENS DE WERKING WORDEN GEPRODUCEERD
De inductiekookplaten kunnen tijdens normaal bedrijf een reeks
geluiden en trillingen genereren, afhankelijk van het type materiaal en
de bereiding van het voedsel.
Deze omstandigheden zijn normaal en essentieel voor de correcte
werking van het inductiesysteem. Dit is geen indicatie voor eventuele
storingen of beschadigingen.
CONSUMENTENSERVICE
Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren op www‌.‌indesit.
com/register.
VOORDAT U CONTACT OPNEEMT MET DE KLANTENSERVICE:
1. Kijk of u het probleem zelf kunt oplossen met behulp van de
aanwijzingen in het hoofdstuk PROBLEEMOPLOSSING.
2. Zet het apparaat aan en uit om te controleren of het probleem is
opgelost.
ALS NA HET UITVOEREN VAN DEZE CONTROLES DE STORING
NOG STEEDS AANWEZIG IS, NEEMT U CONTACT OP MET DE
DICHTSTBIJZIJNDE KLANTENSERVICE.
Om assistentie te vragen, bel het nummer aangegeven in het garantieboekje
of volg de instructies op de website www‌.‌indesit.com.
•
het servicenummer (nummer na het woord Service op het
kenplaatje). Het servicenummer staat ook in het garantieboekje;
•
•
uw volledige adres;
uw telefoonnummer
Wend u tot een erkende Whirlpool Consumenten Service indien
reparatie noodzakelijk is (alleen dan heeft u zekerheid dat originele
vervangingsonderdelen worden gebruikt en de reparatie correct wordt
uitgevoerd).
Wanneer u contact opneemt met onze Klantendienst, vermeld altijd:
• een korte beschrijving van de storing;
• het type en het exacte model van het apparaat;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011352278
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising