Whirlpool | HIP 4O23 WGTL | Instruction for Use | Whirlpool HIP 4O23 WGTL Naudotojo gidas

Whirlpool HIP 4O23 WGTL Naudotojo gidas
LT
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE HOTPOINT-ARISTON GAMINĮ.
Kad galėtumėte pasinaudoti visapuse technine priežiūra ir palaikymu, užregistruokite savo
prietaisą svetainėje; www.hotpoint.eu/register
Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite sveikatos ir saugos vadovą.
GAMINIO APRAŠYMAS
PRIETAISAS
1
2
7
8
9
3
10
4
11
5
1. Viršutinė lentynėlė
2. Įrankių lentynėlė
3. Užlenkiami skydeliai
4. Viršutinės lentynėlės aukščio reguliatorius
5. Viršutinė purkštuko alkūnė
6. Apatinė lentynėlė
7. Tarpinė zona
8. Apatinė purkštuko alkūnė
9. Filtrų blokas
10. Druskos talpykla
11. Ploviklio ir skalavimo skysčio dozatorius
12. Duomenų plokštelė
13. Valdymo skydelis
6
Service:
12
0000 000 00000
13
VALDYMO SKYDELIS
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
2
3
4
5
ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtukas
PREVIOUS mygtukas
NEXT mygtukas
Ploviklio tablečių (universalių) mygtukas
„Zone Wash“ mygtukas
„Zone Wash“ indikatoriaus lemputė
Ekranas
Ekoprogramos indikatoriaus lemputė
Paleidimo atidėjimas indikatoriaus lemputė
Programos numerio ir likusio laiko indikatorius
6
789
10
11 12 13 14 15
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
16
17
18
19
Uždaryto vandens čiaupo indikatoriaus lemputė
Skalavimo skysčio papildymo indikatoriaus lemputė
Druskos papildymo indikatoriaus lemputė
Ploviklio tablečių (universalių) indikatoriaus lemputė
„Zone Wash 3D“ mygtukas su indikatoriaus lemputė
„Turbo“ mygtukas su indikatoriaus lemputė
„Extra Dry“ mygtukas su indikatoriaus lemputė
Paleidimo atidėjimas mygtukas su indikatoriaus lemputė
PALEIDIMO mygtukas su indikatoriaus lemputė
1
NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ
NUSTATYMŲ MENIU IR DRUSKA
PATARIMAI NAUDOJANT PRIETAISĄ PIRMĄ
KARTĄ
Sumontavę prietaisą išimkite stabdiklius iš lentynėlių ir elastingus
tvirtinamuosius elementus iš viršutinės lentynėlės.
NUSTATYMŲ MENIU
1. Paspausdami ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką prietaisą įjunkite.
2. Paspausdami ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką prietaisą išjunkite.
3. Paspauskite ir 5 sek. palaikykite mygtuką PALEIDIMO kol pasigirs
pyptelėjimas.
4. Ekrane parodomas pirmasis galimas nustatymas (raidė „A“)
ir reikšmė (pvz., 3).
5. Spausdami mygtuką PREVIOUS/NEXT slinkite per galimų
nustatymų sąrašą ir peržiūrėkite jų reikšmes (žr. toliau pateikiamą
lentelę), tada paspauskite mygtuką PALEIDIMO, jei norite pakeisti
rodomo nustatymo reikšmę: reikšmė pradės mirksėti.
6. Mygtukais PREVIOUS/NEXT pakeiskite mirksinčią pasirinkto
nustatymo reikšmę, tada paspauskite PALEIDIMO, kad naują
reikšmę išsaugotumėte: ji nustos mirksėti.
7. Jei norite pakeisti kitą nustatymą, pakartokite 5–6 veiksmus.
8. Jei norite išjungti nustatymų meniu, paspauskite
ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką.
RAIDĖ
NUSTATYMAS
REIKŠMĖS
(numatytoji
paryškinta)
Vandens kietumo lygis
(žr. „Vandens kietumo nustatymas“
ir „Vandens kietumo lentelę“)
1|2|3|4|5
Skalavimo skysčio lygis
(žr. „skalavimo skysčio dozavimo reguliavimas“)
1|2|3|4|5
Paleiskite programą
Kad ciklas būtų rodomas įjungus prietaisą.
„E“ = eko, „L“ = vėliausias ciklo vykdymas
E|L
Ryškumo lygis
Reguliuojamas ekrano ryškumo lygis.
„Lo“ = žemas, „Hi“ = aukštas
Lo | Hi
Garsumo lygis
Reguliuojamas garsumas.
„OF“ = garsai išjungti,
„Lo“ = mažas garsumas, „Hi“ = didelis garsumas.
OF | Lo | Hi
Vidinės lemputės
(žr. „Parinktys ir funkcijos“)
„On“ = įjungta, „OF“ = išjungta
Gamykliniai nustatyma
Atkuriamos visų nustatymų meniu
nustatymų gamyklinės numatytosios
reikšmės. Suaktyvinus šį nustatymą (ON),
prietaisas išjungiamas ir atkuriami
gamykliniai nustatymai.
„On“ = įjungta, „OF“ = išjungta
2
DRUSKOS TALPYKLOS PAPILDYMAS
Naudojant druską ant indų ir prietaiso funkcinių dalių nesikaupia kalkių
nuosėdos.
• Svarbu pasirūpinti, kad druskos talpykla niekada nebūtų tuščia.
• Labai svarbu, kad nustatytumėte vandens kietumą.
Druskos talpykla yra apatinėje indaplovės dalyje (žr. PROGRAMŲ
APRAŠYMĄ) ir ją reikia užpildyti, kai valdymo skydelyje užsidega
DRUSKOS PAPILDYMO indikatoriaus lemputė .
1.Išimkite apatinę lentynėlę ir atsukite
talpyklos dangtelį (sukite prieš
laikrodžio rodyklę)..
2.Tik atliekant pirmą kartą: pripildykite
druskos talpyklą su vandeniu.
3.Įstatykite piltuvėlį (žr. paveikslėlį) ir
pripildykite druskos talpyklą iki pat jos
kraštų (apie 1 kg); gali būti, kad ištekės
šiek tiek vandens.
4. Išimkite piltuvėlį ir nušluostykite druskos likučius nuo angos.
Dangtelį būtinai gerai užsukite, kad veikiant plovimo programai į
talpyklą nepatektų ploviklis (tai gali nepataisomai sugadinti vandens
minkštinimo įtaisą).
Atlikę šiuos veiksmus paleiskite programą palikdami prietaisą tuščią.
Vien parengiamosios programos NEPAKANKA.
Likęs druskos tirpalas arba grūdeliai gali nulemti gilesnę koroziją, kuri
nepataisomai sugadins nerūdijančiojo plieno komponentus.
Garantija netaikoma, jei gedimai nulemiami tokių aplinkybių.
Kai visą druską supilsite į prietaisą, DRUSKOS PAPILDYMO indikatoriaus
lemputė užges.
Naudokite tik specialiai indaplovėms skirtą druską.
Jei druskos indo nepripildysite, galite sugadinti vandens
minkštinimo įtaisą ir kaitinimo elementą.
Kiekvieną kartą, kai reikia pridėti druskos, procedūrą būtina atlikti
prieš pradedant plovimo ciklą.
VANDENS KIETUMO NUSTATYMAS
Kad vandens minkštinimo įtaisas veiktų tinkamai, labai svarbu, kad
vandens kietumas būtų nustatytas pagal tikrąjį vandens kietumą jūsų
namuose. Šią informaciją galite gauti iš vietinio vandens tiekėjo.
Gamyklinis nustatymas yra „3“, skirtas vidutinio kietumo vandeniui.
Jei norite pakeisti, vykdykite skyriuje NUSTATYMŲ MENIU pateikiamus
nurodymus.
Vandens kietumo lentelė
Lygis
On | OF
On | OF
°dH
°fH
Vokiškieji laipsniai
Prancūziškieji laipsniai
1
Minkštas
0–6
0–10
2
Vidutinis
7–11
11–20
3
Vidurkis
12–17
21–30
4
Kietas
18–34
31–60
5
Labai kietas
35–50
61–90
LT
NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ
SKALAVIMO SKYSTIS IR PLOVIKLIS
SKALAVIMO SKYSČIO DOZATORIAUS PILDYMAS
PLOVIKLIO DOZATORIAUS PILDYMAS
Skalavimo skystis padeda lengviau išdžiovinti indus. Skalavimo skysčio
dozatorių A reikėtų pripildyti, kai valdymo skydelyje užsidega
SKALAVIMO SKYSČIO PAPILDYMO indikatoriaus lemputė ..
Naudokite tik specialiai indaplovėms skirtą ploviklį.
Jei norite pasiekti geriausių plovimo ir džiovinimo rezultatų,
būtina naudoti ploviklį, skalavimo skystį ir rafinuotą druską.
Rekomenduojame naudoti tokius ploviklius, kuriuose nėra fosfatų
ar chloro, nes šie produktai neigiamai veikia aplinką.
Geri plovimo rezultatai priklauso ir nuo tinkamo naudojamo ploviklio kiekio.
Viršijus nurodytą kiekį indai neplaunami geriau, be to, labiau teršiama aplinka.
Kiekį galima reguliuoti pagal indų nešvarumo lygį.
Jei indai nešvarūs įprastai, naudokite maždaug 35g (ploviklio
milteliais) arba 35ml (skysto ploviklio), o tiesiai į indaplovę
papildomai įpilkite šaukštelį ploviklio. Jei naudojate tabletes,
vienos tabletės pakaks.
Jei indai sutepti tik šiek tiek arba jei juos nuskalavote vandeniu
prieš dėdami į indaplovę, atitinkamai sumažinkite naudojamą ploviklio kiekį (min. 25 g/ml), pvz., nebedėkite miltelių / želės į indaplovės vidų.
Jei norite atidaryti ploviklio
dozatorių, paspauskite mygtuką A.
Ploviklio pilkite tik į sausą
dozatorių B.
B
Parengiamojo plovimo ploviklio
A
kiekį įdėkite tiesiai į indaplovę.
1. Matuodami ploviklio kiekį
vadovaukitės anksčiau pateikta
informacija, kad įdėtumėte tinkamą
jo kiekį. Dozatoriaus B viduje yra
žymos, kurios padės pasirinkti tinkamą ploviklio kiekį
2. Pašalinkite ploviklio likučius iš dozatoriaus kampų, tada uždarykite
dangtelį taip, kad jis spragtelėtų.
3. Traukdami aukštyn, kol uždarymo įtaisas užsifiksuos vietoje,
uždarykite ploviklio dozatoriaus dangtelį.
Ploviklio dozatorius automatiškai atsidarys reikiamu metu vykdant
programą.
Jei naudojami universalūs plovikliai, rekomenduojame paspausti
mygtuką TABLET DETERGENT, nes juo programa sureguliuojama taip,
kad visada būtų pasiekti geriausi plovimo ir džiovinimo rezultatai.
Jei naudojate universalius ploviklius, vis tiek rekomenduojame
įpilti druskos, ypač jei vanduo yra kietas arba labai kietas
(vadovaukitės ant pakuotės pateikiamomis instrukcijomis).
35
25
MA X
B
A
1. Paspausdami ir patraukdami aukštyn dangtelio fiksatorių atidarykite
dozatorių B.
2. Atsargiai įpilkite skalavimo skysčio iki maksimalaus lygio žymos
(110 ml) – nepripilkite per daug. Jei taip kartais nutiktų, iškart
nuvalykite išsipylusį skystį sausa šluoste.
3. Uždarydami paspauskite dangtelį, kad pasigirstų spragtelėjimas.
Skalavimo skysčio NIEKADA nepilkite tiesiai į indaplovę.
SKALAVIMO SKYSČIO DOZAVIMO REGULIAVIMAS
Jei nesate visiškai patenkinti džiovimo rezultatais, galite pareguliuoti
naudojamo skalavimo skysčio kiekį.
Jei norite pakeisti, vykdykite skyriuje NUSTATYMŲ MENIU pateikiamus
nurodymus.
Jei skalavimo skysčio lygį nustatysite kaip 1, skalavimo skystis nebus
naudojamas. Pasibaigus skalavimo skysčiui ŽEMO SKALAVIMO SKYSČIO LYGIO indikatoriaus lemputė neužsidegs.
Atsižvelgiant į naudojamos indaplovės modelį galima nustatyti iki
5 lygių. Gamyklinis nustatymas yra „5“.
• Jei ant indų matote melsvus dryžius, nustatykite žemesnį skaičių (2-3).
• Jei ant indų matote vandens lašelius arba kalkių nuosėdų žymes,
nustatykite didesnį skaičių (4-5).
3
Džiovinimo
etapas
PROGRAMŲ LENTELĖ
Programa
Ploviklio talpykla
Galimos parinktys *)
B
Plovimo programos trukmė
Indaplo(h:min)**)
vės vidus
Vandens
sąnaudos
(litrai ciklui)
Energijos
sąnaudos
(kWh ciklui)
3:35
9,5
0,93
2:00 - 3:10
14,0 - 17,0
1,50 - 1,85
1:30 - 2:30
14,5 - 16,0
1,15 - 1,30
-
0:55 - 1:20
13,0 - 14,5
1,15 - 1,25
-
1:40
11,5
1,20
-
0:30
9,0
0,55
P1 Ekonominė
50°
P2 Automatinė
Intensyvi
65°
P3 Automatinė
Įprastinė
55°
P4 Automatinė
sparčioji
50°
P5 Švelni
45°
P6 Sparčioji 30’
50°
P7 Good Night
50°
-
3:30
15,0
1,15
P8 Sanitarinė
65°
-
1:40
10,0
1,30
-
0:12
4,5
0,01
-
0:50
8,0
0,85
P9 Parengiamasis plovimas
P10 Savaiminio
valymo
-
-
-
-
-
65°
-
-
Ekonominės programos duomenys yra apskaičiuoti laboratorijos sąlygomis vadovaujantis Europos standarto EN 50242 reikalavimais.
Pastaba bandymų laboratorijoms: dėl informacijos apie lyginamuosius Europos standartus rašykite adresu: assistenza_en_lvs@indesitcompany.com
Pirminis lėkščių apdorojimas nereikalingas prieš visas programas.
*) Vienu metu galima naudoti ne visas parinktis.
**) Ekrane arba lankstinuke nurodoma programos trukmė yra apytiksliai apskaičiuota esant standartinėms sąlygoms. Tikrasis laikas gali keistis dėl
daugelio veiksnių, pvz., tiekiamo vandens temperatūros ir slėgio, patalpos temperatūros, ploviklio kiekio, įkrovos kiekio ir tipo, įkrovos paskirstymo,
papildomai pasirinktų parinkčių ir jutiklio kalibravimo. Dėl jutiklio kalibravimo programos trukmė gali pailgėti iki 20 min.
Sąnaudos budėjimo režimu: Sąnaudos palikus prietaisą įjungtą: 6 W – sąnaudos išjungus: 0,5 W
PROGRAMŲ APRAŠYMAS
P1 EKONOMINĖ
P7 GOOD NIGHT
Įprastai nešvarūs indai. Standartinė programa efektyviausiai veikia
tada, kai suvartojamas kombinuotas energijos ir vandens kiekis.
Tinka, kai prietaisą įjungiate nakčiai. Užtikrinamas optimalus veikimas.
P2 AUTOMATINĖ INTENSYVI
Įprastai arba stipriai nešvarūs indai, kai reikia papildomo antibakterinio
plovimo.
Automatinė programa stipriai nešvariems indams ir keptuvėms
(netinka jautriems indams).
P3 AUTOMATINĖ ĮPRASTINĖ
Automatinė programa įprastai nešvarioms keptuvėms ir indams.
P4 AUTOMATINĖ SPARČIOJI
automatinė programa ribotam įprastai nešvarių indų kiekiui.
Užtikrinamas optimalus plovimas per trumpesnį laiką.
P5 ŠVELNI
Programa, skirta jautriems indams, kurie jautriau reaguoja į aukštą
temperatūrą, pvz., stiklinės, taurės ir puodeliai.
P6 SPARČIOJI 30’
Programą rekomenduojama naudoti šiek tiek nešvariems indams, prie kurių
nėra pridžiuvusių maisto likučių.
4
P8 SANITARINĖ
P9 PARENGIAMASIS PLOVIMAS
Indai bus plaunami vėliau. Šiai programai nenaudojama jokio ploviklio.
P10 SAVAIMINIO VALYMO
Ciklas gali būti naudojamas atliekant indaplovės techninę priežiūrą.
Šios programos metu karštu vandeniu išplaunamas prietaiso vidus.
Pastabos.
Atkreipkite dėmesį, kad ciklai „Sparčioji plovimas“ arba „Greitas
plovimas“ tinka tik šiek tiek nešvariems indams.
Jei norite dar labiau sumažinti sąnaudas, indaplovę paleiskite tik
ją visiškai pripildę.
LT
PARINKTYS IR FUNKCIJOS
PARINKTIS galima pasirinkti tiesiogiai paspaudus atitinkamą mygtuką (žr. PRIETAISŲ SKYDELĮ).
Jei parinktis negali būti naudojama su pasirinkta programa žr. PROGRAMŲ LENTELĘ, greitai 3 kartus sumirksės atitinkama LED lemputė
ir pasigirs signalas. Parinktis nebus įjungta.
TABLEČIŲ PLOVIKLIS (universalus)
TURBO
Šis nustatymas leidžia optimaliai sureguliuoti programą
pagal naudojamo ploviklio tipą.
Paspauskite mygtuką TABLET DETERGENT (pradės šviesti
indikatoriaus lemputė), jei naudojate universalius
ploviklius tabletėmis (skalavimo skystis, druska ir ploviklis
1 dozėje).
Jei naudojate miltelinį ar skystą ploviklį, šią parinktį
reikia išjungti.
Šią parinktį galima naudoti siekiant sutrumpinti
pagrindinės programos trukmę, tačiau išlaikyti tokius pat
plovimo ir džiovimo rezultatus.
Pasirinkite tinkamą programą (žr. „Programų lentelę“),
paspauskite mygtuką TURBO, tada pradės šviesti
indikatoriaus lemputė. Jei norite panaikinti šios parinkties
pasirinkimą, paspauskite mygtuką dar kartą.
EXTRA DRY
ZONE WASH
Jei neturite daug indų, kuriuos reikia išplauti, galite
naudoti pusinės įkrovos programą – taip sutaupysite
vandens, elektros ir ploviklio.
Pasirinkite tinkamą programą (žr. „Programų lentelę”),
tada paspauskite mygtuką ZONE WASH: ekrane pasirodys
pasirinktos lentynos simbolis:
(pasirinkta tik apatinė lentyna)
(pasirinkta tik viršutinė lentyna)
(pasirinkta tik stalo įrankių lentyna)
Pagal numatytuosius nustatymus prietaisas indus plauna
visose lentynose. Parinktis yra išjungta..
ZONE WASH 3D (zoninio plovimo)
Parinktis veikia naudojant vieną lentynėlę.
Rekomenduojame naudoti pasirinkus įprastą ir intensyvų
ciklą – Dėl papildomų 3D vandens čiurkšlių angos
apačioje, ZONE WASH 3D (zoninio plovimo) parinktis
suteikia galimybę taupyti energiją ir padidinti indaplovės
efektyvumą:
• ZONE WASH 3D (zoninis plovimas) + ĮPRASTAS CIKLAS:
sumažinkite energijos sąnaudas iki 40%.
• ZONE WASH 3D (zoninis plovimas) + INTENSYVUS
CIKLAS: šis ciklas padidina plovimo efektyvumą iki 40%.
jis puikiai tinka stipriai suteptiems indams, pvz.,
puodams ir keptuvėms, stipriai apsinešusiems indams
arba sunkiai išplaunamiems indams (trintuvėms,
daržovių pjaustyklėms, stalo įrankiams).
Kaip suaktyvinti parinktį:
1. Pasirinkite tinkamą ciklą (įprastą arba intensyvų)
2.Paspauskite 3D mygtuką ir suaktyvinkite parinktį; kelias
sekundes mirksės krepšelio piktograma
3.Pasirinktą lentynėlę galima pakeisti spaudžiant
mygtuką ZONE WASH (zoninis plovimas).
Atminkite, kad indus reikia sudėti tik į pasirinktą
lentynėlę.
Jei norite sustiprinti indų džiovinimą, pasirinkę programą
paspauskite mygtuką EXTRA DRY; užsidegs indikatoriaus
lemputė.
Naudojant aukštesnę temperatūrą galutinio skalavimo
metu ir pailginus džiovinimo etapą pagerinami
džiovinimo rezultatai. Jei norite panaikinti šios parinkties
pasirinkimą, paspauskite mygtuką dar kartą. Įjungus
parinktį EXTRA DRY plovimo ciklas pailgėja.
PALEIDIMO ATIDĖJIMAS
Programos paleidimą galima atidėti pasirinktam laikui
nuo 0.30 iki 24 val.
1. Pasirinkite programą ir pageidaujamas parinktis.
Spauskite mygtuką PALEIDIMO ATIDĖJIMAS
(spaudinėkite) ir pasirinkite reikiamą programos
atidėjimo laiką. Galima nustatyti nuo 0.30 iki 24 val. Kai
pasiekiamas 24 val. nustatymas, dar kartą paspauskite
mygtuką PALEIDIMO ATIDĖJIMAS, kad PALEIDIMO
ATIDĖJIMAS funkciją išjungtumėte
2. Paspauskite mygtuką PALEIDIMO ir uždarykite dureles
per 4 sek.: laikmatyje rodomas laikas bus pradėtas
skaičiuoti atgaline eiga.
3. Šiam laikui pasibaigus indikatoriaus lemputė užgesta, o
programa paleidžiama automatiškai.
PALEIDIMO ATIDĖJIMAS funkcijos negalima nustatyti,
kai programa jau paleidžiama.
VANDENS ČIAUPAS UŽDARYTAS – įspėjimas
Mirksi, kai neįteka vanduo ar uždarytas vandens čiaupas.
VIDINĖS LEMPUTĖS
Kai funkcija suaktyvinama, LED lemputės indaplovėje automatiškai
įjungiamos / išjungiamos, kai durelės atidaromos / uždaromos.
Jei durelės neuždaromos ilgiau nei 10 min., LED lemputės indaplovės
viduje išjungiamos (jei norite jas įjungti vėl, dureles uždarykite ir vėl
atidarykite).
Ši funkcija įjungiama pagal numatytuosius nustatymus, tačiau ją
galima išjungti NUSTATYMŲ MENIU.
5
KASDIENIS NAUDOJIMAS
1. PATIKRINKITE PRIJUNGIMĄ PRIE VANDENTIEKIO
Patikrinkite, ar indaplovė prijungta prie vandentiekio sistemos ir
atidarytas čiaupas
2. SUDĖKITE INDUS Į LENTYNĖLES
(žr. DĖJIMAS Į LENTYNĖLES)
3. PLOVIKLIO DOZATORIAUS PILDYMAS
(žr. PROGRAMŲ LENTELĘ).
4. ĮJUNKITE INDAPLOVĘ
Atidarykite dureles ir paspauskite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO
mygtuką. Atminkite, kad dureles atidarius daugiau nei 3/4 nuo
vertikalios (uždarymo) padėties, mygtukai išjungiami.
5. PASIRINKITE PROGRAMĄ IR PRITAIKYKITE CIKLĄ
Pagal indų tipą ir jų nešvarumo lygį pasirinkite tinkamiausią
programą (žr. PROGRAMŲ APRAŠYMĄ).
Ekrane parodoma raidė „P“ ir po jos einantis programos numeris
(pvz., P 1). Spaudžiant mygtukus PREVIOUS/NEXT pakeičiama
programa. Pasirinkite reikiamas parinktis (žr. PARINKTYS IR
FUNKCIJOS).
6. PALEIDIMAS
Plovimo ciklą paleiskite spausdami mygtuką PALEIDIMO (užsidega
LED lemputė) ir uždarydami dureles per 4 sek. Programai prasidėjus
pasigirsta vienas pyptelėjimas. Jei durelių neuždarote per 4 sek.,
pasigirsta įspėjamasis signalas. Tokiu atveju atidarykite dureles,
paspauskite mygtuką PALEIDIMO ir dar kartą uždarykite dureles
per 4 sek
7. PLOVIMO CIKLO PABAIGA
Apie pasibaigusį plovimo ciklą praneša pyptelėjimo signalas ir
ekrane rodomas užrašas „End“. Atidarykite dureles ir išjunkite
prietaisą paspausdami ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką. Prieš
išimdami indus palaukite kelias minutes, kad nenusidegintumėte.
Išimkite indus iš lentynėlių pradėdami nuo apatinės.
Po tam tikro neaktyvumo laiko prietaisas išsijungs automatiškai,
kad būtų sumažintos elektros energijos sąnaudos.
Jei indai sutepti tik šiek tiek arba jei juos nuskalavote vandeniu
prieš dėdami į indaplovę, atitinkamai sumažinkite naudojamą
ploviklio kiekį.
VEIKIANČIOS PROGRAMOS KOREGAVIMAS
Jei pasirinkote netinkamą programą, ją galima pakeisti, jei ji ką tik
prasidėjo: atidarykite dureles (saugokitės KARŠTŲ garų!), paspauskite
ir palaikykite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką, kad prietaisą
išjungtumėte. Prietaisą vėl įjunkite paspausdami
ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką ir pasirinkite naują plovimo ciklą ir
reikiamas parinktis; paleiskite ciklą paspausdami mygtuką PALEIDIMO
ir uždarydami dureles per 4 sek.
PAPILDOMŲ INDŲ ĮDĖJIMAS
Neišjungę prietaiso atidarykite dureles (nustoja mirksėti „:“ ir pradeda
mirksėti PALEIDIMO LED lemputė) (saugokitės KARŠTŲ garų!) ir
sudėkite indus į indaplovę. Paspauskite mygtuką PALEIDIMO ir
uždarykite dureles per 4 sek., ciklas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurioje
buvo pertrauktas.
ATSITIKTINIAI CIKLO PERTRAUKIMAI
Jei plovimo ciklo metu atidarysite dureles arba nutrūks elektros tiekimas,
ciklas bus sustabdytas. Jei ciklą norite tęsti nuo jo pertraukimo vietos,
paspauskite mygtuką PALEIDIMO ir uždarykite dureles per 4 sek.
PATARIMAI IR REKOMENDACIJOS
PATARIMAI
NETINKAMI INDAI
Prieš dėdami į krepšius nuo indų pašalinkite visus maisto likučius, o
stiklines išpilkite. Skalauti po tekančiu vandeniu nereikia.
Indus sudėkite taip, kad jie tvirtai laikytųsi vietoje ir neapvirstų; indus
sudėkite angomis žemyn, o įgaubtas / išgaubtas dalis – įstrižai, taip
vanduo pasieks visus paviršius ir galės laisvai tekėti.
Perspėjimas: dangteliai, rankenėlės, padėklai ir kepimo skardos
netrukdo mentėms su purkštukais suktis.
Visus smulkius daiktus sudėkite į įrankių krepšį.
Stipriai nešvarius indus ir keptuves dėkite į apatinį krepšį, nes šiame
skyriuje vandens srovė yra stipresnė, todėl plaunama intensyviau.
Sukrovę indus į prietaisą įsitikinkite, ar laisvai sukasi mentes su
purkštukais.
•
•
HIGIENA
•
•
Kad išvengtumėte kvapų ir indaplovėje susikaupusių nešvarumų, bent
kartą per mėnesį paleiskite aukštos temperatūros programą. Įdėkite
šaukštelį ploviklio ir paleiskite programą be įkrovos, kad prietaisą
išplautumėte.
6
Mediniai indai ir įrankiai.
Jautrios dekoruotos stiklinės, meno dirbiniai ir antikvariniais indai.
Šių indų papuošimai nėra atsparūs.
• Dalys iš sintetinių medžiagų nėra atsparios aukštai temperatūrai.
• Variniai ir alaviniai indai.
• Indai sutepti pelenais, vašku, tepalu ar rašalu.
Plaunant stiklinių indų spalvoti papuošimai ir aliumininės / sidabro
detalės gali pakeisti spalvą ir išblukti. Be to, po kelių plovimo ciklų tam
tikrų tipų stiklo (pvz., krištolo) indai gali tapti matiniais.
STIKLO IR INDŲ PAŽEIDIMAI
•
Naudokite tik stiklinius ir porcelianinius indus, kurių gamintojas
nurodo, jog juos saugu plauti indaplovėje.
Naudokite švelnų ploviklį, kuris tinka indams.
Stiklines, taures ar indus iš indaplovės išimkite kuo greičiau
pasibaigus plovimo ciklui.
LT
DĖJIMAS Į LENTYNĖLES
ĮRANKIŲ LENTYNĖLĖ
Trečioji lentynėlė skirta specialiai
įrankiams sudėti.
Įrankius sudėkite taip, kaip
parodyta paveikslėlyje.
Įrankius sudėjus atskirame
skyriuje lengviau juos surinkti
baigus plauti, be to, pagerinami
plovimo ir džiovinimo rezultatai.
Peilius ir kitus aštrius įrankius būtinai dėkite ašmenimis žemyn.
Lentynėlės geometrinė forma
leidžia jos viduryje sudėti tokius
nedidelius indus kaip kavos
puodeliai.
Įrankių krepšyje yra du stumdomieji šoniniai padėklai, kad galėtumėte išnaudoti visą apatinės
dalies aukštį, o viršutinėje lentynėlėje galėtumėte sudėti aukštus
indus.
REGULIUOJAMOS PADĖTIES UŽLENKIAMI SKYDELIAI
Šoninius užlenkiamus skydelius galima
nustatyti trijuose skirtinguose aukščiuose, kad
būtų patogiau sudėti indus lentynėlės viduje.
Vyno taures galima saugiai dėti į užlenkiamus
skydelius – tiesiog kiekvienos taurės kojelę
įstatykite į atitinkamą angą.
Kad džiovinama būtų efektyviai, užlenkiamus
skydelius labiau palenkite. Jei norite pakeisti
palenkimo kampą, pakelkite skydelį aukštyn,
stipriai pastumkite jį ir nustatykite reikiamą
padėtį.
APATINĖ LENTYNĖLĖ
Puodams, dangčiams, lėkštėms, salotinėms, įrankiams ir pan. Dideles
lėkštes ir dangčius geriausia dėti kraštuose, kad jie netrukdytų
mentėms su purkštukais.
Apatinėje lentynėlėje yra pakeliamas atramos, kurias galima naudoti
vertikalioje padėtyje, kai reikia sudėti lėkštes, arba horizontalioje
padėtyje, kad būtų galima sudėti keptuves ir salotines.
Apatinėje lentynėlėje yra „Tarpinė zona“ (A), speciali ištraukiama atrama
lentynėlės gale, kurią galima naudoti norint paremti keptuves ar
kepimo skardas ir išlaikyti jas stačias, kad jos užimtų mažiau vietos.
Jei norite ja pasinaudoti, suimkite už spalvotos rankenos ir patraukite
aukštyn (B) tuo pat metu sukdami pirmyn. Atramas galima pastumti į
dešinę ir kairę, kad prisitaikytumėte prie indų dydžio..
A
B
VIRŠUTINĖ LENTYNĖLĖ
Sudėkite jautrius ir lengvus indus:
stiklines, puodelius, lėkšteles,
žemas salotines..
Viršutinėje lentynėlėje yra
pakeliamas atramos, kurias
galima naudoti vertikalioje
padėtyje, kai reikia sudėti
puodelius / deserto lėkšteles, arba
nuleisti, kad būtų galima sudėti
dubenėlius ir maisto indelius.
(indų dėjimo viršutinėje lentynėlėje pavyzdys)
VIRŠUTINĖS LENTYNĖLĖS AUKŠČIO REGULIAVIMAS
Viršutinės lentynėlės aukštį galima reguliuoti: viršutinė padėtis yra
skirta dideliems indams apatiniame krepšyje sudėti, o apatinė – kad
išnaudotumėte visas atlenkiamas atramas ir sukurtumėte daugiau
vietos viršuje, o apatinėje lentynėlėje sudėti daiktai nesiliestų.
Viršutinėje lentynėlėje yra įrengtas aukščio
reguliatorius (žr. pav.), nespausdami svirčių
kelkite ją aukštyn tiesiog laikydami už
lentynėlės kraštų, kol ji stabiliai užsifiksuos
viršutinėje padėtyje.
Jei lentynėlę vėl norite nuleisti, paspauskite
svirtis A lentynėlės šonuose ir nuleiskite
krepšį žemyn.
Primygtinai rekomenduojame lentynėlės
aukščio nereguliuoti, kai ji pilna.
NIEKADA nebandykite lentynėlės nuleisti ar pakelti tik vienoje pusėje.
(indų dėjimo apatinėje lentynėlėje pavyzdys)
ZONE WASH 3D (zoninio plovimo)
Zone Wash 3D (zoninis plovimas) naudoja
papildomas vandens čiurkšles apatinėje ir
viršutinėje indaplovės dalyje (pažymėta
oranžine spalva), kad labai nešvarūs indai
būtų intensyviau plaunami geriau
padengiant juos vandeniu. Pavyzdys:
sudėkite apverstus puodus ir troškintuvus
apatinėje Zone Wash 3D (zoninio plovimo)
lentynoje ir skydelyje suaktyvinkite Zone
Wash 3D (zoninio plovimo) parinktį.
STIKLINIŲ INDŲ PRIEŽIŪRA
Specialus priedas, kurį
naudodami galėsite
saugiai sudėti skirtingas
taures apatinėje
lentynėlėje.
Dėl optimalios ir stabilios
taurių padėties
užtikrinami
nepriekaištingi taurių
valymo ir džiovinimo
rezultatai.
2
3
1
1
2
3
B
A
7
PRIEŽIŪRA IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
DĖMESIO. Valydami arba atlikdami techninės priežiūros darbus prietaisą visada atjunkite nuo maitinimo lizdo.
Valydami prietaisą nenaudokite degių skysčių.
INDAPLOVĖS VALYMAS
Visus nešvarumus indaplovės viduje galima nuvalyti
šluoste, sudrėkinta vandeniu ir šiek tiek acto.
Išorinius prietaiso paviršius ir valdymo skydelį valykite
naudodami nešiurkščią šluostę, kurią prieš tai
sudrėkinkite vandeniu. Nenaudokite skiediklių ir
šveičiamųjų priemonių.
APSAUGA NUO NEMALONIŲ KVAPŲ
Prietaiso dureles visada laikykite praviras, kad viduje susikaupusi
drėgmė neužsilaikytų indaplovėje.
Drėgna kempine reguliariai valykite sandarinamąsias gumas aplink
dureles ir ploviklio dozatorių. Taip sandarinamosiose gumose
nesikaups maisto likučiai ir pašalinsite pagrindinę nemalonių kvapų
atsiradimo priežastį.
Po kelių plovimų patikrinkite filtrų bloką ir prireikus jį gerai išplaukite po
tekančiu vandeniu naudodami nemetalinį šepetėlį ir laikydamiesi
toliau pateikiamų nurodymų:
1. Pasukite cilindro formos filtrą A prieš laikrodžio rodyklę ir ištraukite jį
(1 pav.).
2. Nuimkite filtro dangtelį B šiek tiek paspausdami šoninius fiksatorius
(2 pav.).
3. Ištraukite nerūdijančiojo plieno plokštelės filtrą C (3 pav.).
4. Patikrinkite ir pašalinkite susikaupusius maisto likučius. NIEKADA
NENUIMKITE plovimo ciklo siurblio apsaugos (juodos detalės) (4 pav.).
1
B
A
VANDENS TIEKIMO ŽARNOS PATIKRA
Reguliariai tikrinkite, ar vandens įleidimo žarnoje nėra įtrūkimų ir
sutrūkinėjusių vietų. Jei žarna pažeista, pakeiskite ją nauja; naują
vandens įleidimo žarną galima įsigyti techninės priežiūros centre arba
pas įgaliotąjį atstovą. Atsižvelgiant į žarnos tipą:
2
A
C
jei vandens įleidimo žarna yra skaidri, reguliariai tikrinkite, ar tam
tikrose vietose nesikeičia spalva. Jei taip, žarna gali praleisti vandenį;
tokią žarną reikia pakeisti.
Žarnos su vandens sustabdymo vožtuvu: tikrinkite mažą apsauginio
vožtuvo patikros langelį (žr. rodyklę). Jei langelis raudonas, vandens
sustabdymo vožtuvas sugedo ir žarną būtina pakeisti nauja.
Norėdami atsukti šią žarną, atsukimo metu turėsite nuspausti atlaisvinimo mygtuką.
VANDENS ĮLEIDIMO ŽARNOS VALYMAS
Jei vandens žarnos yra naujos arba buvo ilgai nenaudojamos, prieš prijungdami reikiamose vietose paleiskite vandenį ir patikrinkite, ar jis švarus ir jame nėra nešvarumų. Jei nesiimsite šių atsargumo priemonių,
vandens įleidimo anga gali užsikišti, o indaplovė gali sugesti.
FILTRŲ BLOKO VALYMAS
Reguliariai valykite filtrus, kad jie neužsikištų ir tinkamai ištekėtų
panaudotas vanduo.
Filtrų bloką sudaro trys filtrai, kurie iš plovimo vandens pašalina maisto
likučius ir recirkuliuoja vandenį: kad plaunama būtų tinkamai, turite
pasirūpinti, kad būtų švarūs.
Indaplovę draudžiama naudoti be filtrų arba netinkamai
pritvirtinus filtrus.
8
3
4
Išplovę filtrus vėl įstatykite filtrų bloką ir tinkamai užfiksuokite jį vietoje.
Tai labai svarbu norint užtikrinti tinkamą indaplovės veikimą.
PURKŠTUKŲ ALKŪNIŲ VALYMAS
Kartais maisto likučiai gali įstrigti
purkštukų alkūnėse ir užkišti angas,
per kurias purškiamas vanduo.
Todėl rekomenduojama
kartkartėmis patikrinti alkūnes ir
nuvalyti jas nedideliu nemetaliniu
šepetėliu.
Jei reikia nuimti viršutinę purkštukų
alkūnę, pasukite plastikinį fiksavimo
žiedą prieš laikrodžio rodyklę. Viršutinę purkštukų alkūnę reikia įstatyti
taip, kad pusė su daugiau angų būtų nukreipta aukštyn.
Apatinę purkštukų alkūnę galima
nuimti patraukiant aukštyn.
LT
ĮRENGIMAS
DĖMESIO. Jei prietaisą reikia perkelti, jį būtinai išlaikykite vertikalioje padėtyje; jei tikrai būtina, prietaisą galima paversti ant užpakalinės dalies.
VANDENS TIEKIMO PRIJUNGIMAS
ELEKTROS ĮVADAS
Prietaiso vandens tiekimo prijungimo darbus turi atlikti kvalifikuotas
specialistas.
Vandens įleidimo ir išleidimo žarnos gali būti nukreiptos į dešinę ar
kairę pusę, kad montuoti būtų patogiau.
Įsitikinkite, ar indaplovė neužlenkė ar neprispaudė žarnų.
VANDENS ĮLEIDIMO ŽARNOS PRIJUNGIMAS
• Leiskite vandenį, kol pradės tekėti visiškai švarus vanduo.
• Tvirtai prisukite įleidimo žarną ir atidarykite čiaupą.
Jei nepakanka įleidimo žarnos ilgio, kreipkitės į specializuotą
parduotuvę ar kvalifikuotą specialistą.
Vandens slėgis turi atitikti techninių duomenų lentelėje nurodomas
reikšmes – kitaip indaplovė galite veikti netinkamai.
Įsitikinkite, kad žarna nėra užlenkta ar prispausta.
VANDENS TIEKIMO ŽARNOS PRIJUNGIMO TECHNINIAI
REIKALAVIMAI:
VANDENS TIEKIMAS
VANDENS ĮLEIDIMAS
VANDENS SPAUDIMAS
šaltas arba karštas (maks. 60 °C)
3/4”
0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ 10 bar)
7,25–145 psi
VANDENS IŠLEIDIMO ŽARNOS PRIJUNGIMAS
Išleidimo žarną prijunkite prie išleidimo angos, kurios diametras turi
būti ne mažesnis kaip 2 cm A
Išleidimo žarnos jungtis turi būti 40–80 cm aukštyje nuo grindų ar
paviršiaus, ant kurio pastatyta indaplovė.
MAX 80 cm
MIN 40 cm
Prieš prijungdami vandens išleidimo žarną prie praustuvo išleidimo
angos, nuimkite plastikinį kaištį B.
APSAUGOS NUO VANDENS IŠSILIEJIMO
Apsauga nuo vandens išsiliejimo. Kad vanduo neišsilietų, indaplovėje:
- yra įrengta speciali sistema, kuri išjungia vandens tiekimą, jei
prietaisas veikia netinkamai arba iš prietaiso vidaus pradeda tekėti
vanduo.
Kai kuriuose modeliuose taip pat įrengtas papildomas apsaugos nuo
vandens išsiliejimo įrenginys, kuris garantuoja apsauga nuo vandens
išsiliejimo net trūkus vandens tiekimo žarnai.
Jokiais būdais negalima vandens įleidimo žarnos pjauti, nes joje yra
elektros sistemos dalių.
PERSPĖJIMAS. Jokiais būdais negalima vandens įleidimo
žarnos pjauti, nes joje yra elektros sistemos dalių.
Prieš prijungdami kištuką prie maitinimo lizdo, įsitikinkite, ar:
•
Lizdas įžemintas
ir atitinka šiuo metu galiojančius
reikalavimus;
• Lizdas gali atlaikyti didžiausią prietaiso apkrovą, kuri nurodoma
duomenų lentelėje durelių vidinėje dalyje (žr. GAMINIO
APRAŠYMAS).
• Elektros tiekimo įtampa atitinka duomenų lentelėje durelių
vidinėje dalyje nurodytas reikšmes.
• Lizdas atitinka kištuką.
Jei taip nėra, kreipkitės į kvalifikuotą specialistą, kad jis kištuką pakeistų
(žr. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA PO PARDAVIMO). Nenaudokite ilginamųjų
laidų ar lizdo šakotuvų. Įrengus prietaisą maitinimo laidas ir elektros
lizdas turi būti lengvai pasiekiami.
Laidas negali būti užlinkęs ar prispaustas.
Jei maitinimo laidas yra pažeistas, pasirūpinkite, kad jį pakeistų
gamintojas arba įgaliotojo techninės priežiūros centro specialistai –
taip apsisaugosite nuo visų galimų pavojų.
Įmonės nėra atsakinga už jokius įvykius, jei nesilaikoma šių taisyklių.
STATYMO VIETA IR IŠLYGINIMAS
1. Indaplovę statykite ant lygių, tvirtų grindų. Jei grindys nelygios,
priekines prietaiso kojeles galima reguliuoti, kad prietaisas taptų
horizontalus. Jei prietaisą tinkamai išlyginsite, jis bus stabilesnis ir
mažiau tikėtina, kad jis veikdamas pradės judėti ar vibruoti ir kelti
triukšmą.
2. Prieš įmontuodami indaplovę po medine lentyna priklijuokite
skaidrios lipnios juostos juostelę, kad apsaugotumėte ją nuo
galinčio susikaupti kondensato.
3. Indaplovę pastatykite taip, kad jos šonai ar galas liestųsi prie šalia
esančių spintelių ar sienos. Šis prietaisas gali būti įmontuojamas po
vienu stalviršiu.
4. Jei norite sureguliuoti galinių kojelių aukštį, sukite raudoną
šešiakampę veržlę indaplovės apatinės dalies centre naudodami
šešiakampį 8 mm raktą. Sukite raktą pagal laikrodžio rodyklę, jei
reikia aukštį padidinti, arba prieš laikrodžio rodyklę, jei jį reikia
sumažinti.
MATMENYS IR TALPA:
PLOTIS
AUKŠTIS
GYLIS
TALPA
598 mm
820 mm
555 mm
14 standartiniai komplektai
9
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Indaplovė gali neveikti tinkamai.
Prieš kreipdamiesi š techninės priežiūros centrą pabandykite problemą išspręsti naudojantis toliau pateikiamu sąrašu.
PROBLEMOS
GALIMOS PRIEŽASTYS
SPRENDIMAI
Indaplovė neįsijungia
arba neatsako į
komandas.
Prietaisas yra netinkamai prijungtas prie mai- Įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.
tinimo.
Nutrūko elektros energijos tiekimas.
Atnaujinus elektros energijos tiekimą indaplovė bus paleista automatiškai.
Neuždarytos indaplovės durelės.
Stipriai pastumkite dureles, kad pasigirstų spragtelėjimas.
Prietaisas neatsako į komandas.
Prietaisą išjunkite paspausdami ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką, maždaug po
minutės vėl jį įjunkite ir iš naujo nustatykite programą.
Durelės neužsifiksuoja.
Ne iki galo pastumtos lentynėlės.
Patikrinkite, ar lentynėlės pastumtos iki galo.
Durelės neužsifikuoja.
Stipriai pastumkite dureles, kad pasigirstų taukštelėjimas.
Indaplovė skleidžia
didelį triukšmą.
Vienas į kitą daužosi indai.
Indus sudėkite tinkamai (žr. DĖJIMAS Į LENTYNĖLES).
Susidarė didžiulis kiekis putų.
Netinkamai atmatavote ploviklio kiekį arba jis netinkamas indaplovėms
(žr. PLOVIKLIO DOZATORIAUS PILDYMAS). Dabartinį ciklą iš naujo galite nustatyti
indaplovę išjungdami, tada vėl įjungdami, pasirinkdami naują programą,
paspausdami mygtuką PALEIDIMO ir uždarydami dureles. Papildomo ploviklio
nepilkite.
Indai nebuvo išdžiovinti.
Pasirinktoje programoje nėra džiovinimo etapo.
Pasitikrinkite programų lentelėje, ar pasirinktoje programoje yra džiovinimo etapas.
Pasibaigė skalavimo skystis arba skalavimas
nepakankamas.
Įpilkite skalavimo skysčio arba sureguliuokite dozavimo lygį pasirinkdami aukštesnį (žr. SKALAVIMO SKYSČIO DOZATORIAUS PILDYMAS).
Indai yra pagaminti nelipnios medžiagos ar
plastiko.
Normalu, kad ant indų yra vandens lašelių (žr. PATARIMAI).
Indai buvo netinkamai sudėti.
Indus sudėkite tinkamai (žr. DĖJIMAS Į LENTYNĖLES).
Purkštukų alkūnės negali laisvai suktis, joms
trukdo indai.
Indus sudėkite tinkamai (žr. DĖJIMAS Į LENTYNĖLES).
Plovimo ciklas per švelnus ir (arba) neefektyvus ploviklis.
Pasirinkite tinkamą plovimo ciklą (žr. PROGRAMŲ LENTELĖ).
Susidarė didžiulis kiekis putų.(žr. TECHNINĖ
PRIEŽIŪRA PO PARDAVIMO)
Netinkamai atmatavote ploviklio kiekį arba jis netinkamas indaplovėms
(žr. PLOVIKLIO DOZATORIAUS PILDYMAS). Dabartinį ciklą iš naujo galite nustatyti
indaplovę išjungdami, tada vėl įjungdami, pasirinkdami naują programą,
paspausdami mygtuką PALEIDIMO ir uždarydami dureles. Papildomo ploviklio
nepilkite.
Netinkamai uždarėte skalavimo skysčio skyriaus dangtelį.
Patikrinkite, ar uždarytas skalavimo skysčio dozatoriaus dangtelis.
Filtras yra nešvarus arba užsikišęs.
Išplaukite filtrų bloką (žr. PRIEŽIŪRA IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA).
Indai nešvarūs.
Indaplovė nepripildoma vandens, parodomas įspėjimas
„H2O“ arba „F06“.
Nebėra druskos.
Pripildykite druskos talpyklą (žr. DRUSKOS TALPYKLOS PAPILDYMAS).
Neprijungtas vandens tiekimas arba uždarytas čiaupas.
Įsitikinkite, kad per vandens tiekimo žarną teka vanduo arba kad atidarytas čiaupas.
Užlenkta įleidimo žarna.
Patikrinkite, ar neužlenkta įleidimo žarna (see ĮRENGIMAS), dar kartą pasirinkite
indaplovės programą ir paleiskite iš naujo.
Užsikišo vandens įleidimo žarnos sietelis; jį
būtina valyti
Patikrinę ir išvalę indaplovę išjunkite ir vėl įjunkite, tada iš naujo paleiskite naują
programą.
Indai ir stiklinės ar
Per mažai druskos.
taurės yra apnešti kalkių nuosėdomis arba Netinkamai sureguliuotas vandens kietumas.
aptraukti balta plėNetinkamai uždarytas druskos talpyklos
vele.
dangtelis.
Išnaudojote skalavimo skystį arba dozuojamas nepakankamas jo kiekis.
Ant indų ir stiklinių,
Naudojama per daug skalavimo skysčio.
taurių matomos melsvos žymės arba melsvas atspalvis.
10
Pripildykite druskos talpyklą (žr. DRUSKOS TALPYKLOS PAPILDYMAS).
Padidinkite reikšmes (žr. vandens kietumo lentelę).
Patikrinkite, ar tinkamai uždarytas druskos talpyklos dangtelis.
Papildykite skalavimo skysčio arba sureguliuokite dozavimo lygį pasirinkdami
aukštesnį.
Sureguliuokite skysčio dozavimą pasirinkdami mažesnį kiekį.
LT
GAMINIO APRAŠYMAS
SUSISIEKIMAS SU TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRU
Gaminio duomenų lapą su šio prietaiso energijos sąnaudomis galite
atsisiųsti iš svetainės adresu: docs.hotpoint.eu
Visą kontaktinę informaciją rasite
garantijos sąlygų lankstinuke.
Techninės priežiūros centre būtina pateikti
gaminio duomenų plokštelėje nurodytus
kodus.
IEC 436
:
11
400011380080
06/2019 as - Xerox Fabriano
12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising