Whirlpool | WIP 4O32 PG E | Setup and user guide | Whirlpool WIP 4O32 PG E Упутство за употребу

Whirlpool WIP 4O32 PG E Упутство за употребу
SR
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
HVALA ŠTO STE KUPILI PROIZVOD KOMPANIJE WHIRLPOOL
U cilju dobijanja sveobuhvatne pomoći i podrške, registrujte vaš proizvod na:
www.whirlpool.eu/register
Pre upotrebe uređaja, pažljivo pročitajte uputstvo „Zdravlje i Bezbednost“.
OPIS PROIZVODA
UREĐAJ
1
8
9
2
10
3
4
11
5
Service:
1. Gornja korpa
2. Sklopiva krilca
3. Podešivač visine gornje korpe
4. Gornja prskalica
5. Power Clean držači
6. Donja korpa
7. Korpa za pribor
8. Donja prskalica
9. Sklop filtera
10. Rezervoar za so
11. Posude za deterdžent i sredstvo za ispiranje
12. Rating plate
13. Kontrolna tabla
6
12
0000 000 00000
7
13
KONTROLNA TABLA
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
2
3
4
Dugme za UKLJUČI/ISKLJUČI
PREVIOUS dugme
NEXT dugme
Dugme „Multizone“
Ekran
„Multizone“svetlosni indikator
Svetlosni indikator ECO programa
Odloženi početak svetlosni indikator
Broj programa i indikator preostalog vremena
Svetlosni indikator za zatvorenu slavinu za vodu
5
678
9
10 11 12 13 14
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
15
16
17
18
Svetlosni indikator za sredstvo za ispiranje
Svetlosni indikator za dopunu soli
Svetlosni indikator za deterdžent u vidu tableta (Sve u jednom)
Dugme sa svetlosnim indikatorom za deterdžent u vidu tableta (Sve
u jednom)
Dugme za Turbo funkciju sa svetlosnim indikatorom
Dugme za Power Clean funkciju sa svetlosnim indikatorom
Dugme za Odloženi početak sa svetlosnim indikatorom
POČETAK dugme za indikatorom
1
PRVA UPOTREBA
MENI ZA PODEŠAVANJA I SO
SAVETI U VEZI SA PRVOM UPOTREBOM
PUNJENJE REZERVOARA ZA SO
Nakon ugradnje, uklonite zapušače sa korpi i elastične elemente za
zadržavanje sa gornje korpe.
Upotreba soli sprečava stvaranje KAMENCA na posuđu i na
funkcionalnim komponentama mašine.
• Važno je da rezervoar za so nikada ne bude prazan.
• Važno je podesiti tvrdoću vode.
Rezervoar za so se nalazi u donjem delu mašine za sudove (videti OPIS
PROGRAMA) i treba da se napuni kada se upali Svetlosni indikator
na kontrolnoj tabli.
DOPUNA SOLI
1.Uklonite donju korpu i odvrnite
poklopac rezervoara (u smeru suprotnom
od smera kretanja kazaljki na satu)..
2.Samo prvi put kada ovo radite: napunite
rezervoar za so vodom.
3.Postavite levak (vidite sliku) i napunite
rezervoar za so do ivice (oko 1 kg); nije
neuobičajeno da malo vode iscuri.
4.Uklonite levak i obrišite ostatke soli sa
otvora.
Vodite računa da poklopac bude čvrsto zavijen, tako da deterdžent ne
može da uđe u posudu tokom programa pranja (to može da ošteti
omekšivač za vodu tako da se ne može popraviti).
Čim se ovaj postupak završi, pokrenite program bez punjenja.
Samo program „Pretpranje” NIJE dovoljan.
Ostaci sonog rastvora ili zrna soli mogu da izazovu duboku koroziju i
time nepovratno oštete delove od nerđajućeg čelika.
Za kvarove koji nastanu pod ovakvim okolnostima garancija ne važi.
Nakon što sipate so u mašinu, svetlosni indikator za DOPUNA SOLI se
isključuje.
Koristite samo so koja je posebno napravljena za mašine za pranje
sudova.
Ako posuda za so nije puna, može doći do oštećenja omekšivača
vode i grejača.
Kad god je potrebno da dodate so, preporučujemo da obavite
postupak pre nego što počne ciklus pranja.
MENI ZA PODEŠAVANJA
1. Uključite uređaj pritiskom na dugme UKLJUČI/ISKLJUČI.
2. Isključite uređaj pritiskom na dugme UKLJUČI/ISKLJUČI.
3. Pritisnite i zadržite dugme POČETAK 5 sekundi, dok ne začujete
zvučni signal.
4. Na displeju se prikazuje prva dostupna postavka (slovo „A“),
praćena njenom vrednošću (na primer: 3).
5. Pritisnite PREVIOUS/NEXT da biste se kretali kroz listu dostupnih
postavki i da biste videli njihovu vrednost (videti tabelu ispod), a
zatim pritisnite POČETAK ako želite da promenite vrednost
prikazane postavke: njena vrednost počinje da treperi.
6. Koristite dugmad PREVIOUS/NEXT da biste promenili trepćuću
vrednost odabranih postavki, a zatim pritisnite POČETAK da biste
sačuvali novu vrednost: prestaće da treperi.
7. Da biste promenili drugu postavku ponovite korake 5-6.
8. Da biste izašli iz menija za podešavanja pritisnite dugme
UKLJUČI/ISKLJUČI.
SLOVO
POSTAVKA
Nivo tvrdoće vode
(videti „Podešavanje tvrdoće vode“ i „Tabelu
tvrdoće vode“)
Nivo sredstva za ispiranje
(videti „podešavanje doziranja sredstva za
ispiranje“)
Pokrenite program
Da biste podesili da se prilikom uključivanja
uređaja pojavi ciklus.
„E“= Eko, „L“= Poslednji ciklus
Nivo osvetljenja
Da biste podesili nivo osvetljenja displeja.
„Lo“=NIzak, „Hi“= Visok
Nivo zvuka
Da biste podesili jačinu zvuka.
„OF“ = zvuk isključen, „Lo“ = tiho,
„Hi“ = glasno.
Svetla na podu
(videti „Opcije i funkcije“)
“On” = On, “OF” = Off
Fabrička podešavanja
Da biste vratili na podrazumevana fabrička
podešavanja sve vrednosti postavki
uključenih u meni za podešavanje. Nakon
aktiviranja ove postavke (ON), mašina se
ISKLJUČUJE i vraća na fabrička podešavanja.
“On” = On, “OF” = Off
2
VREDNOSTI
(Podrazumevana podebljnim
slovima)
1|2|3|4|5
1|2|3|4|5
E|L
Lo | Hi
PODEŠAVANJE TVRDOĆE VODE
Da bi omekšivač za vodu radio kako treba, neophodno je da tvrdoća
vode bude podešena na osnovu stvarne tvrdoće vode u vašoj kući. Ove
informacije možete dobiti od lokalnog snabdevača vodom.
Fabrička postavka je „3“ za prosečnu tvrdoću vode.
Da biste promenili, sledite uputstva iz odeljka „MENI ZA
PODEŠAVANJA“..
OF | Lo | Hi
Tabela tvrdoće vode
Nivo
On | OF
On | OF
°dH
°fH
nemački stepeni
francuski stepeni
1
Meka
0-6
0 - 10
2
Srednja
7 - 11
11 - 20
3
Prosečna
12 - 17
21 - 30
4
Tvrda
17 - 34
31 - 60
5
Veoma tvrda
35 - 50
61 - 90
SR
PRVA UPOTREBA
SREDSTVO ZA ISPIRANJE I DETERDŽENT
PUNJENJE POSUDA ZA SREDSTVO ZA ISPIRANJE
Sredstvo za ispiranje olakšava SUŠENJE posuđa. Posuda za sredstvo za
ispiranje A treba da se napuni kada se upali svetlosni indikator DOPUNA
SREDSTVA ZA ISPIRANJE na kontrolnoj tabli.
35
25
MA X
B
A
1. Otvorite posudu B tako što ćete pritisnuti i povući na gore jezičak na
poklopcu.
2. Pažljivo sipajte sredstvo za ispiranje do oznake za maksimum (110 ml) na
prostoru za punjenje - izbegavajte prosipanje. Ako se to dogodi, odmah
obrišite prosuto suvom krpom..
3. Pritisnite poklopac dok se ne začuje zvuk škljocanja.
NIKADA ne sipajte sredstvo za ispiranje direktno u kadicu.
PODEŠAVANJE DOZIRANJA SREDSTVA ZA ISPIRANJE
Ako niste u potpunosti zadovoljni rezultatima sušenja, možete da podesite količinu sredstva za ispiranje koja se koristi
Da biste promenili, sledite uputstva iz odeljka „MENI ZA PODEŠAVANJA“.
Ako je nivo sredstva za ispiranje podešen na 1, sredstvo za ispiranje se neće koristiti. Svetlosni indikator NIZAK NIVO SREDSTVA ZA ISPIRANJE neće svetleti
ako nestane sredstva za ispiranje.
Mogu se podesiti maksimalno 5 nivoa u zavisnosti od modela mašine za pranje sudova. Fabričko podešavanje je “4”.
• Ako vidite plavičaste tragove na posuđu, podesite nizak broj (2-3).
• Ako na posuđu ima kapljica vode ili tragova kamenca, podesite visok broj
(4-5).
PUNJENJE POSUDE ZA DETERDŽENT
Koristite samo deterdžent koji je posebno predviđen za mašine za
pranje sudova.
Za postizanje najboljih rezultata pranja i sušenja, neophodna je
kombinovana upotreba deterdženta, sredstva za ispiranje i rafinisane soli.
Preporučujemo korišćenje deterdženata koji ne sadrže fosfate ili
hlor, jer su ti proizvodi štetni za okolinu.
Dobri rezultati pranja takođe zavise i od pravilne količine deterdženta koji se koristi.
Premašivanje navedene količine ne rezultira boljim pranjem i povećava zagađenje životne sredine.
Količina se može podesiti prema nivou zaprljanosti.
Za normalno zaprljano posuđe, koristite oko 35g (deterdžent u
prahu) ili 35ml (tečni deterdžent) i dodatnu kafenu kašičicu
deterdženta direktno u kadicu. Ako koristite tablete, dovoljna je
jedna tableta.
Ako je posuđe samo blago uprljano ili ako ga isperete vodom pre
nego što ga stavite u mašinu za pranje sudova, u skladu s tim
smanjite količinu deterdženta koji koristite (minimum 25 g/ml)
npr. ne stavljajte prah/gel u kadicu.
Za otvaranje posude za deterdžent
pritisnite dugme A. Deterdžent
sipajte samo u suvu posudu B.
Deterdžent za pretpranje sipajte
B
direktno u kadicu.
1. Za odmeravanje deterdženta
A
pogledajte prethodno pomenute
informacije kako biste sipali
odgovarajuću količinu. U posudi B
nalaze se oznake koje vam mogu
pomoći u doziranju deterdženta.
2. Uklonite ostatke deterdženta sa ivica posuda pre nego što i zatvorite
poklopac dok se ne začuje zvuk škljocanja.
3. Zatvorite poklopac posude za deterdžent povlačenjem na gore dok
uređaj za zatvaranje ne bude čvrsto na mestu.
Posuda za deterdžent se automatski otvara u odgovarajućem trenutku u
skladu sa programom.
Ako koristite deterdžente sve u jednom, preporučujemo da koristite
dugme za DETERDŽENT U VIDU TABLETA jer ono podešava program
tako da se uvek postignu najbolji rezultati pranja i sušenja.
Ako koristite deterdžente sve u jednom, preporučujemo da u
svakom slučaju dodate so, naročito ako je voda tvrda ili veoma
tvrda (sledite uputstva data u pakovanju).
3
Sušenje
faza
TABELA SA PROGRAMIMA
Program
P1 Eko
Dostupne opcije
*)
Posuda za
Trajanje prodeterdžent grama za pranje
(h:min)**)
B Kadica
Potrošnja
vode
(litri/ciklus)
Potrošnja energije
(kWh/ciklus)
50°
3:10
9
0,83
P2 6th Sense
50-60°
1:25 - 3:00
7 - 14
0,90 - 1,40
P3 Intenzivno
65°
-
2:50
14
1,50
P4 Dnevno
50°
-
1:30
13
1,15
P5 Tiho
50°
-
3:30
15
1,15
P6 Brzo 30’
50°
-
0:30
9
0,55
P7 Kristal
45°
-
1:40
11,5
1,20
-
0:12
4,5
0,01
-
1:40
10
1,30
-
0:50
8
0,85
P8 Pretpranje
-
P9 Sanitarna
65°
P10 Samočišćenje
65°
-
-
-
-
Podaci programa ECO su mereni u laboratorijskim uslovima u skladu sa evropskim standardom EN 50242.
*) Ne mogu se sve opcije koristiti istovremeno.
**) Trajanje programa prikazano na ekranu ili u brošuri je procenjeno vreme u standardnim uslovima. Stvarno vreme može da varira u zavisnosti od mnogih faktora kao
što su temperatura, količina deterdženta, količina i vrsta posuđa, balansiranje posuđa, dodatne izabrane opcije i kalibracija senzora. Kalibracija senzora može da poveća
trajanje programa do 20 min.
Potrošnja u stanju pripravnosti: Potrošnja u režimu pripravnosti: 5 W - u isključenom režimu: 0,5 W
OPIS PROGRAMA
P1 EKO
P7 KRISTAL
Normalno zaprljano keramičko posuđe. Standardni program, najefikasniji u
pogledu kombinovane potrošnje električne energije i vode.
Program za osetljivo posuđe, koje je osetljivije na visoke temperature, na
primer čaše i šolje.
P2 6th SENSE ®
P8 PRETPRANJE
Za normalno zaprljano posuđe sa sasušenim ostacima hrane. Detektuje nivo
zaprljanosti posuđa i prema tome prilagođava program.
Keramičko posuđe koje treba da se opere kasnije. Za ovaj program se ne koristi
deterdžent.
P3 INTENZIVNO
P9 SANITARNA
Program preporučen za jako zaprljano posuđe, naročito za tiganje i šerpe (ne
koristiti za osetljivo posuđe).
Normalno ili jako zaprljano posuđe, sa dodatnim antibakterijskim pranjem.
P10 SAMOČIŠĆENJE
P4 DNEVNO
Ciklus koji se koristi za obavljanje održavanja mašine za pranje sudova. Čisti
unutrašnjost uređaja toplom vodom.
Normalno zaprljano posuđe. Ciklus za svakodnevnu upotrebu, koji
obezbeđuje optimalne performanse čišćenja za kratko vreme.
P5 TIHO
Pogodno za korišćenje uređaja tokom noći. Obezbeđene optimalne performanse
P6 BRZO 30’
Program za korišćenje sa blago zaprljanim posuđem bez sasušenih ostataka
hrane.
4
Napomene:
Optimalni nivoi performansi prilikom korišćenja programa „Brzo“ se
mogu postići posmatranjem maksimalne količine koja je navedena za
mesta za postavljanje.
Da biste dodatno smanjili potrošnju, mašinu za pranje sudova koristite
samo kada je puna.
SR
OPCIJE I FUNKCIJE
OPCIJE se mogu direktno odabrati pritiskom na odgovarajuće dugme (videti KONTROLNU TABLU).
Ako opcija ne odgovara izabranom programu videti TABELU SA PROGRAMIMA, odgovarajuće LED svetlo će brzo da zatreperi 3 puta
i oglasiće se zvučni signal. Opcija neće biti omogućena.
MULTIZONE
ODLOŽENI START
Ako nema puno posuđa za pranje, može se koristiti opcija
za polupunu mašinu radi uštede vode, električne energije
i deterdženta.
Izaberite kompatibilni program (videti „Tabelu sa
programima”), a potom pritisnite dugme MULTIZONE: na
ekranu se pojavljuje simbol izabrane korpe:
Početak programa se može odložiti za vremenski period
između 30 minuta i 24 časa.
1. Izaberite program i bilo koju željenu opciju. Pritisnite
dugme ODLAGANJE (nekoliko puta) da biste odložili
početak programa. Početak možete da odložite za 30
minuta do 24 časa. Kada se dostigne podešeni vremenski
period od 24 časa, pritisnite ponovo dugme ODLOŽENI
POČETAK da biste deaktivirali funkciju ODLOŽENI POČETAK.
2. Pritisnite dugme POČETAK i zatvorite vrata u roku od 4
sekunde: tajmer će početi sa odbrojavanjem;
3. Kada ovo vreme istekne, svetlosni indikator se isključuje
i program automatski počinje.
(odabrana samo donja korpa)
(odabrana samo gornja korpa)
Podrazumevano podešavanje je da uređaj pere posuđe u
svim korpama. Opcija je ISKLJUČENA.
DETERDŽENT U VIDU TABLETA (Sve u jednom)
Ova postavka vam omogućava da optimizujete
performanse programa u zavisnosti od vrste deterdženta
koji koristite.
Pritisnite dugme DETERDŽENT U VIDU TABLETA (svetlosni
indikator će zasvetleti) ukoliko koristite sve u jednom
deterdžente u obliku tablete (sredstvo za ispiranje, so i
deterdžent u jednoj dozi).
Ukoliko koristite deterdžent u prahu ili tečni
deterdžent, ova opcija treba da bude isključena.
TURBO
Funkcija ODLOŽENI POČETAK se ne može podesiti
kada program počne.
ZATVORENA SLAVINA ZA VODU – Alarm
Treperi kada nema dovoda vode ili je zatvorena slavina za
vodu.
SVETLO NA PODU
LED svetlo koje se projektuje na pod pokazuje da mašina
za pranje sudova radi.
Svetlo ostaje uključeno tokom, a isključuje se na kraju
ciklusa.
Ova funkcija je podrazumevano aktivna, ali može da se
deaktivira u „SETTINGS MENU“ (meni podešavanja).
Ova opcija se može koristiti za smanjenje trajanja glavnih
programa uz održavanje istih nivoa pranja i sušenja.
Izaberite kompatibilni program (videti „Tabelu sa
programima“), pritisnite dugme TURBO i svetlosni
indikator će se uključiti. Pritisnite ovo dugme ponovo da
biste poništili opciju.
POWER CLEAN
Zahvaljujući dodatnoj snazi mlazova, ova opcija
omogućava intenzivnije i jače pranje u donjoj korpi, u
posebnoj oblasti (videti stranu 7 „Snažno pranje u donjoj
korpi“).
Ova opcija se preporučuje za pranje šerpi i posuda za
pečenje. Izaberite kompatibilni program (videti „Tabelu sa
programima“), pritisnite ovo dugme da biste aktivirali
POWER CLEAN (indikator će zasvetleti).
5
SVAKODNEVNA UPOTREBA
1. PROVERITE PRIKLJUČAK NA VODOVODNU MREŽU
Proverite da li je mašina za pranje sudova povezana na dovod vode
i da je vrh otvoren.
2. NAPUNITE KORPE
(videti PUNJENJE KORPI)
3. PUNJENJE POSUDE ZA DETERDŽENT
(videti TABELU SA PROGRAMIMA).
4. SWITCH ON THE DISHWASHER
Otvorite vrata i pritisnite dugme UKLJUČI/ISKLJUČI. Vodite računa
da dugmad bude deaktivirana kada su vrata otvorena više od 3/4
od vertikalne (zatvorene) pozicije.
5. IZABERITE PROGRAM I PRILAGODITE CIKLUS
Izaberite najprikladniji program u skladu sa vrstom posuđa i
nivoom zaprljanosti (videti OPIS PROGRAMA).
Na displeju se prikazuje slovo „P“ praćeno brojem programa (npr. „P
1“). Pritiskom na dugmad PREVIOUS / NEXT menja se program.
Izaberite željene opcije (videti OPCIJE I FUNKCIJE).
6. POČETAK
Započnite ciklus pranja pritiskom na dugme POČETAK (led svetlo
je upaljeno) i zatvaranjem vrata u roku od 4 sekunde. Kada program
počne, začućete jedan zvučni signal. Ukoliko se vrata ne zatvore u
roku od 4 sekunde, oglašava se alarm. U tom slučaju, otvorite vrata,
pritisnite dugme POČETAK i ponovo zatvorite vrata u roku od 4
sekunde
7. ZAVRŠETAK CIKLUSA PRANJA
Završetak ciklusa pranja se označava zvučnim signalom i na
displeju se prikazuje „End (Kraj)“. Otvorite vrata i isključite uređaj
pritiskom na dugme UKLJUČI/ISKLJUČI. Sačekajte nekoliko
minuta pre nego što izvadite posuđe da biste izbegli opekotine.
Ispraznite korpe, počevši od donje.
Mašina će se automatski isključiti tokom dužih perioda
neaktivnosti, kako bi se smanjila potrošnja električne energije.
Ako je posuđe samo blago uprljano ili ako ga isperete vodom pre
nego što ga stavite u mašinu za pranje sudova, u skladu s tim
smanjite količinu deterdženta koji koristite.
MENJANJE PROGRAMA KOJI JE U TOKU
Ako ste izabrali pogrešan program, možete da ga promenite, pod
uslovom da je tek počeo: otvorite vrata (pazite na VRUĆU paru!),
pritisnite i zadržite dugme UKLJUČI/ISKLJUČI, mašina će se isključiti.
Ponovo uključite mašinu pomoću dugmeta UKLJUČI/ISKLJUČI i
izaberite novi ciklus pranja i željene opcije; započnite ciklus pranja
pritiskom na dugme POČETAK i zatvaranjem vrata.
DODAVANJE DODATNOG POSUĐA
Bez isključivanja mašine, otvorite vrata („:“prestaje da treperi, a
POČETAKled svetlo počinje da treperi) (pazite na VRUĆU paru!), i
stavite posuđe u mašinu za pranje sudova. Pritisnite dugme POČETAK
i zatvorite vrata u roku od 4 sekunde; ciklus će se nastaviti od trenutka
u kom je zaustavljen.
SLUČAJNI PREKIDI
Ako su vrata otvorena tokom ciklusa pranja, ili ako dođe do prekida
električne energije, ciklus se zaustavlja. Da biste nastavili ciklus tamo
gde je bio prekinut, pritisnite dugme POČETAK i zatvorite vrata.
SAVETI I PREDLOZI
SAVETI
NEODGOVARAJUĆE POSUĐE
Pre nego što napunite korpe, uklonite sve ostatke hrane sa posuđa i
ispraznite čaše. Nije potrebno da prethodno ispirate vodom.
Posuđe postavite tako da stoji čvrsto na mestu i da ne sklizne; posude
postavite sa otvorima okrenutim na dole, a udubljene/ispupčene
delove postavite koso, kako bi voda mogla da dopre do svih površina i
da slobodno teče.
Upozorenje: poklopci, ručice, poslužavnici i tiganji ne sprečavaju
rotiranje prskalica.
Svo malo posuđe stavite u korpu za pribor.
Veoma zaprljano posuđe i šerpe bi trebalo da stavite u donju korpu, jer
su prskalice u ovom delu jače i pružaju bolje performanse pranja.
Nakon što napunite uređaj, vodite računa da prskalice mogu slobodno
da se rotiraju.
•
•
Drveno posuđe i pribor.
Osetljive ukrašene čaše, umetničke rukotvorine i antičko posuđe.
Dekoracija na njima nije otporna.
• Delovi od sintetičkog materijala ne podnose visoke temperature.
• Posuđe od bakra i kalaja.
• Posuđe zaprljano pepelom, voskom, mašću za podmazivanje ili
mastilom.
Boja dekoracije na staklu i komadima od aluminijuma/srebra može da
se promeni i izbledi tokom procesa pranja. Neke vrste stakla (npr.
kristalni predmeti) takođe mogu da se zamute nakon određenog broja
ciklusa pranja.
OŠTEĆENJE ČAŠA I POSUĐA
•
HIGIJENA
Da bi se izbeglo stvaranje neprijatnih mirisa i naslaga u mašini za pranje
sudova, program sa visokom temperaturom pokrenite najmanje
jednom mesečno. Koristite jednu kafenu kašičicu deterdženta i
pokrenite program bez postavljanja posuđa kako biste očistili uređaj.
6
•
•
Koristite samo čaše i porculansko posuđe za koje proizvođač
garantuje da je bezbedno za mašinsko pranje.
Koristite blag deterdžent za posuđe
Sakupite čaše i posuđe iz mašine za pranje sudova čim se ciklus
pranja završi.
SR
PUNJENJE KORPI
GORNJA KORPA
DONJA KORPA
Stavite osetljivo i lako posuđe:
čaše, šolje, tacne, plitke posude za
salatu.
Gornja korpa ima držače koji se
podižu i mogu se koristiti u
vertikalnom položaju prilikom
postavljanja tacni za čaj/dezert ili
u nižem položaju prilikom
postavljanja činija i posuda za
hranu.
Za šerpe, poklopce, tanjire, posude za salatu, pribor itd. Velike tanjire i
poklopce treba stavljati sa strane, kako bi se izbeglo dodirivanje
prskalica.
Donja korpa ima držače koji se podižu i mogu se koristiti u vertikalnom
položaju prilikom postavljanja tanjira ili u horizontalnom položaju
(nižem) za lako postavljanje šerpi i posuda za salatu..
(primer punjenja gornje korpe)
PODEŠAVANJE VISINE GORNJE KORPE
Visina gornje korpe se može podesiti: visoki položaj za postavljanje
velikog posuđa u donju korpu i nizak položaj za maksimalno korišćenje
držača koji se pomeraju, tako što se stvara više prostora na gore i
izbegava sudaranje sa sudovima iz donje korpe.
Gornja korpa ima Podešivač visine gornje
korpe (vidite sliku), bez pritiskanja ručica,
jednostavno podignite držeći korpu sa strane,
čim se korpa stabilno namesti u viši položaj.
Da biste vratili na niži položaj, pritisnite
ručice A koje se nalaze na stranama korpe i
pomerite korpu na dole.
Preporučujemo da ne podešavate visinu
korpe kada je napunjena.
NIKADA ne podižite niti spuštajte samo
jednu stranu korpe.
SKLOPIVA KRILCA SA PODESIVIM POLOŽAJEM
Sklopiva krilca se mogu postaviti na tri
različite visine radi optimizacije postavljanja
posuđa unutar korpe.
Čaše za vino se bezbedno mogu staviti u
sklopiva krilca tako što se stopa svake čaše
stavi u odgovarajući otvor.
Za optimalne rezultate sušenja više nagnite
sklopiva krilca. Za promenu nagiba, povucite
sklopivo krilce na gore, blagim klizanjem ga
pomerite i postavite po želji.
(primer punjenja donje korpe)
POWER CLEAN U DONJOJ KORPI
Power Clean® koristi posebne vodene
mlaznice u unutrašnjem zadnjem delu
za intenzivnije pranje veoma prljavih
predmeta.
Prilikom postavljanja šerpi/posuda za
pečenje okrenutim prema
komponenti Power Clean® aktivirajte POWER CLEAN na tabli.
Kako biste je koristili, jednostavno uhvatite ručicu u boji i povucite je na
gore dok je rotirate napred. Držači mogu da se pomeraju desno i levo
kako bi se podesila veličina posuđa.
Kako se koristi Power Clean®:
1. Podesite Power Clean® oblast (G)
tako što ćete saviti zadnji držač za
tanjire i postaviti šerpe.
2. Šerpe i posude za pečenje
postavite tako da budu vertikalno
nagnute u Power Clean® oblasti.
Šerpe moraju da budu nagnute
prema snažnim vodenim
mlaznicama.
KORPA ZA PRIBOR
Modularna korpa može da se pomera radi optimizacije prostora u
donjoj korpi. Ima rešetke pri vrhu za bolje postavljanje pribora
BRIGA O STAKLENOM POSUĐU
Namenski dodatni
pribor koji vam
omogućava da
bezbedno spustite
sve vrste čaša sa
dugom stopicom u
donju korpu.
Zahvaljujući
optimizovanom i
stabilnom položaju
čaša, pruža odlične
rezultate čišćenja i
sušenja.
2
3
1
1
2
Noževi i drugi pribor oštrih ivica se mora postaviti u korpu za
pribor sa vrhovima okrenutim na dole ili se staviti u horizontalan
položaj u odeljak koji se pomera u gornjoj korpi.
3
B
A
7
NEGA I ODRŽAVANJE
PAŽNJA: Prilikom čišćenja i održavanja uređaja uvek ga isključite sa strujnog napajanja. Ne koristite zapaljive tečnosti za čišćenje mašine.
ČIŠĆENJE MAŠINE ZA PRANJE SUDOVA
Sve fleke na unutrašnjosti uređaja se mogu očistiti
krpom koja je nakvašena vodom i sirćetom..
Spoljašnje površine mašine i kontrolna tabla se mogu
očistiti neabrazivnom krpom koja je nakvašena
vodom. Ne koristite rastvarače ili abrazivne proizvode
PREVENTING UNPLEASANT
ODOURS
Vrata uređaja uvek držite poluotvorena kako bi se izbeglo stvaranje
vlage koja se zadržava u mašini.
Zaptivne površine oko vrata i posude za deterdžent čistite redovno
vlažnim sunđerom. To sprečava da se hrana zadrži u zaptivnim
površinama, što je glavni uzrok stvaranja neprijatnih mirisa.
Nakon nekoliko pranja, proverite sklop filtera i ukoliko je potrebno
detaljno ga očistite pod mlazom vode, pomoću četke koja nije metalna
i sledeći uputstva navedena u nastavku:
1. Okrenite cilindrični filter A u smeru suprotnom od smera kretanja
kazaljki na satu i izvucite ga (slika 1).
2. Uklonite kupasti filter B primenom blagog pritiska na bočna krilca
(slika 2).
3. Izvucite pločasti filter od nerđajućeg čelika C (slika 3).
4. Proverite sklopku i uklonite sve ostatke hrane.
NIKADA NE UKLANJAJTE zaštitu pumpe za ciklus pranja (crni deo)
(slika 4)
1
PROVERA CREVA ZA DOVOD VODE
Redovno proveravajte crevo za dovod vode zbog mogućih oštećenja i
pukotina. Ukoliko je oštećeno, zamenite ga novim crevom koje je
dostupno preko našeg Postprodajnog servisa ili vašeg prodavca.
U zavisnosti od vrste creva
Ukoliko crevo za dovod vode ima providnu oblogu, povremeno
proveravajte da li se boja na određenim mestima intenzivira. Ukoliko je
tako, crevo možda propušta vodu na nekom mestu i trebalo bi ga
zameniti.
Za creva sa funkcijom zaustavljanja vode: proverite mali prozor za
procenu sigurnosnog ventila (vidite strelicu). Ukoliko je crven, funkcija
za zaustavljanje vode je aktivirana, i crevo se mora zameniti novim.
Za odvrtanje ovog creva, pritisnite dugme za otpuštanje prilikom odvrtanja creva.
ČIŠĆENJE CREVA ZA DOVOD VODE
Ako su creva za vodu nova ili neko vreme nisu korišćena, pustite vodu
kroz njih da biste bili sigurni da su čista i da bi se očistila od nečistoća
pre nego što se povežu. Ako ne obavite ovu meru opreza, dovod vode
se može blokirati i oštetiti mašinu za pranje sudova.
ČIŠĆENJE SKLOPA FILTERA
Redovno čistite sklop filtera kako se filteri ne bi zapušili i kako bi
otpadna voda pravilno oticala.
Sklop filtera se sastoji od tri filtera koji uklanjaju ostatke hrane iz vode
za pranje i omogućavaju recirkulaciju vode: kako bi se postigli najbolji
rezultati pranja, filtere treba održavati čistim.
Mašina za pranje sudova se ne sme koristiti bez filtera ili ako je
filter labav.
8
2
B
A
A
C
3
4
Nakon čišćenja filtera, ponovo postavite sklop filtera i pravilno ih
pričvrstite na mesto; ovo je neophodno za efikasan rad mašine za
pranje sudova.
ČIŠĆENJE PRSKALICA
Povremeno, ostaci hrane mogu da
se skore na prskalicama i tako
blokiraju otvore za prskanje vode.
Stoga se preporučuje da povremeno
proveravate prskalice i čistite ih
malom četkom koja nije od metala.
Da biste uklonili gornju prskalicu,
okrenite plastični prsten za
zaključavanje u smeru suprotnom
od smera kretanja kazaljki na satu. Gornja prskalica se ponovo postavlja
tako da strana sa više otvora bude okrenuta na gore.
Donju prskalicu možete ukloniti
tako što ćete je povući na gore.
SR
UGRADNJA
PAŽNJA: Ako je uređaj potrebno pomeriti, držite ga u uspravnom položaju; ako je neophodno, može se okrenuti na poleđinu.
POVEZIVANJE SISTEMA ZA DOVOD VODE
Podešavanje sistema za dovod vode za ugradnju treba da izvrši
kvalifikovani tehničar.
Creva za dovod i odvod vode se mogu postaviti na desno ili levo kako
bi postigla najbolja ugradnja.
Vodite računa da mašina za pranje sudova ne presavije ili ne zgnječi
creva.
POVEZIVANJE CREVA ZA DOVOD VODE
• Pustite da voda otekne dok ne bude potpuno čista.
• Crevo za dovod čvrsto pritegnite i otvorite slavinu.
Ako crevo za dovod vode nije dovoljno dugo, kontaktirajte
specijalizovanu radnju ili ovlašćenog tehničara.
Pritisak vode mora biti u okviru vrednosti naznačenih u tabeli Tehnički
podaci - u suprotnom mašina za pranje sudova neće raditi pravilno.
Vodite računa da crevo ne bude savijeno ili sabijeno.
SPECIFIKACIJE ZA POVEZIVANJE CREVA ZA DOVOD VODE:
DOVOD VODE
DOVOD VODE
SNAGA PRITISKA VODE
hladna ili topla (maks. 60 °C)
3/4” gas
0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ 10 bar)
7,25 – 145 psi
ELEKTRIČNI PRIKLJUČCI
UPOZORENJE: Nikako ne treba seći crevo za dovod vode,
jer sadrži električne delove.
Pre nego što umetnete utikač u električnu utičnicu, vodite računa da:
•
•
Utičnica bude uzemljena
i da je u skladu sa važećim propisima;
Utičnica može da izdrži maksimalno opterećenje uređaja kao što je
prikazano na pločici sa podacima koja se nalazi na unutrašnjoj
strani vrata (pogledajte OPIS PROIZVODA).
•
Napon električne energije bude u okviru vrednosti naznačenih na
pločici sa podacima na unutrašnjoj strani vrata.
•
Utičnica odgovara utikaču uređaja.
Ako to nije slučaj, zamolite kvalifikovanog tehničara da zameni utikač
(pogledajte SLUŽBA ZA TEHNIČKU PODRŠKU). Ne koristite produžne
kablove ili višestruke utičnice. Kada je uređaj instaliran, kabl za
napajanje i električna utičnica treba da budu lako dostupne.
Kabl ne treba savijati niti sabijati.
Ako je kabl za napajanje oštećen, treba da bude zamenjen od strane
proizvođača ili ovlašćenog servisa za tehničku podršku kako bi se
sprečile sve potencijalne opasnosti.
Kompanija ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju nezgoda, ako ovi
propisi nisu ispoštovani.
POZICIONIRANJE I NIVELISANJE
POVEZIVANJE CREVA ZA ODVOD VODE
Povežite crevo za odvod sa odvodnom cevi minimalnog prečnika 2 cm A
Spoj creva za odvod mora biti na visini između 40 i 80 cm od poda ili
površine na kojoj se nalazi mašina za pranje sudova
MAX 80 cm
MIN 40 cm
Pre nego što povežete crevo za odvod vode sa odvodom sudopere,
uklonite plastični čep B.
ZAŠTITA OD POPLAVE
Zaštita od poplave. Da bi se osiguralo da neće doći do poplava, mašina
za pranje sudova:
- ima poseban sistem koji blokira dovod vode u slučaju kvarova ili
curenja unutar uređaja.
Neki modeli takođe imaju i dodatni uređaj za bezbednost Noy Aqua
Stop, koji garantuje zaštitu od poplave čak i u slučaju pucanja creva za
dovod vode.
Nikako ne treba seći crevo za dovod vode, jer sadrži električne delove.
1. Mašinu za pranje sudova postavite na ravan čvrst pod. Ako je pod
neravan, prednje nožice uređaja se mogu podesiti dok uređaj ne
bude u horizontalnom položaju. Ako je uređaj pravilno nivelisan,
biće stabilniji i postojaće manja verovatnoća da se pomeri ili izazove
vibriranje i buku tokom rada.
2. Pre postavljanja mašine za pranje sudova, zalepite providnu lepljivu
traku ispod drvene police kako biste je zaštitili od stvaranja
kondenzacije.
3. Mašinu za pranje sudova postavite tako da njene bočne strane ili
zadnja ploča budu u kontaktu sa susednim kuhinjskim delovima ili
zidom. Ovaj uređaj se takođe može postaviti ispod jedne radne
površine.
4. Da podesite visinu zadnje nožice, okrenite crveni šestougaoni
umetak na donjem centralnom delu prednjeg dela mašine za oranje
sudova pomoću šestougaonog matičnog ključa sa otvorom od 8
mm. Okrenite matični ključ u smeru kretanja kazaljki na satu da
povećate visinu i u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da
je smanjite.
DIMENZIJE, KAPACITET I POTROŠNJA U
STANJU PRIPRAVNOSTI:
ŠIRINA
598 mm
VISINA
820 mm
DUBINA
555 mm
KAPACITET
14 standardni kompleti posuđa
9
OTKLANJANJE PROBLEMA
Vaša mašina za pranje sudova možda ne radi kako treba.
Pre nego što kontaktirate servisni centar, proverite da li se problem može rešiti pomoću sledeće liste.
PROBLEMI
MOGUĆI UZROCI
Uređaj nije pravilno uključen u strujno napaMašina za pranje
janje.
sudova neće da se
pokrene ili ne reaguje Nema električne energije.
na komande.
REŠENJA
Umetnite utikač u utičnicu.
Mašina za pranje sudova se automatski pokreće kada dođe do povraćaja
električne energije.
Vrata mašine za pranje sudova nisu zatvorena Snažno gurnite vrata dok se ne začuje zvuk „kliktanja”.
Vrata se ne zatvaraju.
Ne reaguje na komande.
Isključite uređaj pritiskom na dugme UKLJUČI/ISKLJUČI, nakon jednog minuta
ga ponovo uključite i ponovo podesite program.
Korpe nisu postavljene do kraja.
Proverite da li su korpe postavljene do kraja.
Vrata nisu zaključana.
Sudovi udaraju jedan o drugi.
Mašina za pranje
sudova proizvodi neu- Proizvodi se previše pene.
običajenu buku.
Sudovi nisu osušeni.
Izabrani program nema fazu sušenja.
Snažno zatvorite vrata dok se ne začuje zvuk „kliktanja”.
Pravilno postavite posuđe (pogledajte PUNJENJE KORPI).
Deterdžent nije pravilno odmeren ili nije pogodan za korišćenje u mašini za pranje sudova (pogledajte PUNJENJE POSUDE ZA DETERDŽENT). Ponovo podesite
mašinu za pranje sudova pritiskom na dugme OTICANJE VODE (pogledajte
OPCIJE I FUNKCIJE) i pokrenite nov program bez deterdženta.
Proverite na tabeli sa programima da li izabrani program ima fazu sušenja.
Sredstvo za ispiranje se potrošilo i rastvaranje Dodajte sredstvo za ispiranje ili podesite viši nivo doziranja (pogledajte PUNJEnije adekvatno.
NJE POSUDA ZA SREDSTVO ZA ISPIRANJE).
Posuđe nije čisto.
Posuđe je napravljeno od neprijanjajućeg
materijala ili plastike.
Prisustvo kapljica vode je normalno (pogledajte SAVETI).
Posuđe nije pravilno postavljeno.
Pravilno postavite posuđe (pogledajte PUNJENJE KORPI).
Prskalice ne mogu slobodno da se okreću, jer Pravilno postavite posuđe (pogledajte PUNJENJE KORPI).
ih zaustavlja posuđe.
Mašina za pranje
sudova ne prima
vodu.
Ciklus pranja je previše blag i/ili je efikasnost
deterdženta slaba.
Izaberite odgovarajući ciklus pranja (pogledajte TABELA SA PROGRAMIMA).
Proizvodi se previše pene.(pogledajte
SLUŽBA ZA TEHNIČKU PODRŠKU)
Deterdžent nije pravilno odmeren ili nije pogodan za korišćenje u mašini za pranje sudova (pogledajte PUNJENJE POSUDE ZA DETERDŽENT). Ponovo podesite
mašinu za pranje sudova pritiskom na dugme OTICANJE VODE (pogledajte
OPCIJE I FUNKCIJE) i pokrenite nov program bez deterdženta.
Poklopac na odeljku za sredstvo za ispiranje
nije pravilno zatvoren.
Vodite računa da poklopac posude za sredstvo za ispiranje bude zatvoren.
Filter je zaprljan ili zapušen.
Očistite sklop filtera (pogledajte NEGA I ODRŽAVANJE).
Nema soli.
Napunite rezervoar za so (pogledajte PUNJENJE REZERVOARA ZA SO).
Nema vode u sistemu za dovod vode ili je sla- Vodite računa da ima vode u sistemu za dovod vode ili da je slavina odvrnuta.
vina zatvorena.
Crevo za dovod je savijeno.
Vodite računa da crevo za odvod ne bude savijeno (pogledajte UGRADNJA)
ponovo podesite program i pokrenite mašinu za pranje sudova.
Sito u crevo za dovod vode je zapušeno;
neophodno je očistiti ga
Nakon što obavite proveru i čišćenje, isključite i uključite mašinu za pranje
sudova i ponovo pokrenite novi program.
Napunite rezervoar za so (pogledajte PUNJENJE REZERVOARA ZA SO).
Na sudovima i čašama Nivo soli je previše nizak.
se javlja kalcifikacija ili Podešavanje tvrdoće vode nije adekvatno.
Povećajte vrednosti (vidite Tabelu tvrdoće vode).
beličaste naslage.
Poklopac rezervoara za so nije pravilno zatvo- Proverite da li je poklopac rezervoara za so pravilno zatvoren.
ren.
Sredstvo za ispiranje je potrošeno ili doza nije Dodajte sredstvo za ispiranje ili podesite viši nivo doziranja .
dovoljna.
Doza sredstva za ispiranje je prevelika.
Posuđe i čaše imaju
plave tragove ili plavičastu nijansu.
10
Podesite raspone doziranja.
SR
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
KONTAKTIRANJE POSTPRODAJNOG SERVISA
Tehnički podaci koji sadrže podatke o potrošnji energije se mogu
preuzeti sa veb sajta: docs.whirlpool.eu
Naše kontakt podatke možete pronaći u
garantnom listu. Prilikom kontaktiranja
našeg postprodajnog servisa za klijente,
molimo vas da navedite kodove koji se
nalaze na pločici za identifikaciju
proizvoda.
IEC 436
:
11
195157561.00B
10/2017 as - Xerox Fabriano
12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising