Indesit | BWA 71483X W EU | Instruction for Use | Indesit BWA 71483X W EU Brukerhåndboken

Indesit BWA 71483X W EU Brukerhåndboken
Brukerhåndbok
www.indesit.com/register
BRUKERHÅNDBOK
MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET INDESIT-PRODUKT.
For å motta assistanse som er mer fullstendig,
må du registrere apparatet ditt på www.indesit.com/register
INDEX
HELSE & SIKKERHETSVEILEDNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Sikkerhetsregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BRUKERHÅNDBOK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Produkt beskrivelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vaskemiddelbeholder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tekniske data for vanntilkobling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kontrollpanel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Programmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Opsjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Push & Wash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Funksjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Programoversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Hvordan bruke apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Første gangs bruk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Daglig bruk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Hint og tips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Rengjøring & vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Stenge av vannet og strømmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Rengjøre vaskemaskinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Rengjøre vaskemiddelskuffen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Pleie av vaskeluke og trommel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Rengjøre pumpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Kontrollere vanntilførselsslangen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Feilsøkings-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Manuell åpning av vaskeluken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Transport og flytting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ettersalgs-service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
INSTALLASJONSVEILEDNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2
Helse & Sikkerhetsveiledning
SIKKERHETSREGLER
Les disse sikkerhetsinstruksene før du tar i bruk
apparatet. Oppbevar de i nærheten for fremtidig
referanse.
Disse instruksene og selve apparatet gir viktige
sikkerhetsmeldinger, som alltid må respekteres.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar ved
manglende
overholdelse
av
disse
sikkerhetsinstruksjonene, for uriktig bruk av
apparatet eller feil innstilling av kommandoer.
Svært små barn (0-3 år) må holdes på sikker
avstand fra apparatet. Små barn (3-8 år) må holdes
på sikker avstand fra apparatet med mindre de
holdes under kontinuerlig oppsyn. Barn fra 8 år og
oppover og personer med nedsatt sanseevne eller
fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller manglende
erfaring og kunnskap kan kun bruke dette apparatet
under tilsyn eller hvis de har fått opplæring i trygg
bruk av apparatet og forstår farene det innebærer.
Barn må ikke leke med apparatet. Barn må ikke
foreta rengjørings- eller vedlikeholdsoppgaver uten
å være under tilsyn.
Døren må aldri åpnes med makt eller brukes som
trinn.
TILLATT BRUK
FORSIKTIG: Apparatet er ikke ment til å betjenes
ved hjelp av en ekstern bryter, som et tidsur eller et
separat fjernkontrollsystem.
Dette apparatet er beregnet for bruk i
husholdninger og på lignende steder som for
eksempel: selvbetjente kjøkken for butikkansatte, på
kontorer eller på andre arbeidsplasser; gårder; av
kunder på hotell, motell, bed & breakfast og andre
overnattingssteder.
Ikke last maskinen ut over den maksimale
kapasiteten (kg tørt tøy) angitt i programtabellen.
Dette apparatet er ikke for profesjonell bruk. Ikke
bruk apparatet utendørs.
Bruk ikke løsemiddel (f.eks. terpentin, benzen),
vaskemiddel
som
inneholder
løsemiddel,
skurepulver, glass- eller universale rengjøringsmiddel,
eller lett antennelige væsker; Du må ikke maskinvaske
tekstiler som er behandlet med løsemidler eller
brannfarlige væsker.
MONTERING
Flytting og montering av produktet må utføres
av to eller flere personer - fare for skade. Bruk
beskyttende hansker for å pakke ut og installere fare for kutt.
Dersom du vil montere en tørketrommel oppå
vaskemaskinen,
må
du
først
kontakte
serviceavdelingen eller din spesialforhandler for å få
bekreftet hvorvidt dette er mulig. Dette er kun mulig
NO
VIKTIG MÅ LESES OG RESPEKTERES
dersom tørketrommelen er festet på vaskemaskinen
med et passende stablesett som er tilgjengelig
gjennom
serviceavdelingen
eller
spesialforhandleren.
Beveg på apparatet uten å løfte det etter
arbeidsplaten eller topplokket.
Installasjon, inkludert tilkopling av vann (hvis
dette er aktuelt) og elektrisk tilkopling og
reparasjoner må utføres av kvalifiserte teknikere. Du
må ikke reparere eller skifte ut noen deler ved
apparatet dersom dette ikke er uttrykkelig angitt i
bruksanvisningen. Hold barn på sikker avstand fra
installasjonsområdet. Etter utpakkingen må du
forsikre deg om at apparatet ikke er blitt skadet
under transporten. Dersom du oppdager noen
problemer, må du kontakte forhandleren eller EtterSalgs Service. Når apparatet er installert, må
emballasjeavfall (plast, deler i styroskum osv.)
oppbevares utilgjengelig for barn - fare for kvelning.
Apparatet må alltid frakobles strømnettet før
installasjonen - fare for elektrisk støt. Under
monteringen må du påse at strømledningen ikke
kommer i klem og blir skadet - fare for brann eller
elektrisk støt. Apparatet må ikke startes før
installasjonen er fullført.
Apparatet må ikke installeres i omgivelser hvor
det utsettes for ekstreme forhold, som: dårlig
ventilasjon, temperaturer lavere enn 5°C eller over
35°C.
Når du installerer apparatet må du kontrollere at
alle fire beina står støtt og godt på gulvet, juster de
dersom det er nødvendig, og kontroller at apparatet
står helt i plan ved å benytte et vater.
Dersom apparatet installeres på tregulv eller
"flytende"
gulv
(enkelte
parkettog
laminatmaterialer), fest et 60 x 60 x 3 cm lag (minst)
med kryssfiner til gulvet før du plasserer apparatet
på det.
Koble slangen/slangene for vanntilførsel til
vannkranen i henhold til gjeldende forskrifter til ditt
lokale vannverk.
Modeller som utelukkende fylles med kaldt vann:
Må ikke tilkoples varmtvannskranen.
For modeller som fylles med varmt vann:
temperaturen på varmtvannsinntaket må ikke
overskride 60 °C.
Vaskemaskinen er utstyrt med transportbolter
for å hindre at det oppstår innvendige skader under
transport. Transportboltene må fjernes før maskinen
tas i bruk. Etter at de er fjernet, må du tette hullene
med de 4 medfølgende plastpluggene.
Etter installasjonen av enheten må en vente noen
3
Helse & Sikkerhetsveiledning
få timer før den startes slik at den akklimatiserer seg AVHENDING AV EMBALLASJE
Emballasjen består av 100% resirkulerbart materiale, og er merket med et
til miljøforholdene i rommet.
resirkuleringssymbolet
.
Pass på at ventilasjonsåpningene nederst på De forskjellige delene av emballasjematerialet må derfor avhendes ifølge
vaskemaskinen (gjelder ikke alle modeller) ikke gjeldende miljøforskriftene til de lokale myndighetene.
AVHENDING AV HUSHOLDNINGSAPPARAT
blokkeres av et teppe eller annet material.
Apparatet er fremstilt av material som kan resirkuleres eller brukes om
Bruk kun nye slanger ved tilkobling av apparatet igjen. Apparatet må avfallsbehandles i samsvar med lokale bestemmelser
til vannkranen. De gamle settene med slanger bør angående avfallsbehandling. For videre informasjon om behandling,
gjenvinning og resirkulering av elektriske husholdningsapparater, kan
ikke brukes på nytt.
du kontakte kommunen, det lokale renholdsverket eller butikken der
Trykket i vanninntaket må befinne seg innen du kjøpte husholdningsapparatet. Dette apparatet er merket i henhold
til det Europeiske direktivet 2012/19/EU, Elektrisk og elektronisk avfall
intervallet 01-1 MPa.
(WEEE).
ELEKTRISKE ADVARSLER
Det må være mulig å koble apparatet fra
strømforsyningen ved å trekke ut støpslet dersom
støpselet er tilgjengelig, eller ved hjelp av en
flerpolet bryter montert over stikkontakten i
henhold til regler for montering av ledninger og
apparatet må jordes i samsvar med de nasjonale
sikkerhetsforskriftene.
Ikke bruk skjøteledninger, multi-stikkontakter
eller adaptere. De elektriske komponentene må ikke
være tilgjengelige etter installasjonen. Ikke bruk
apparatet når du er våt eller barbent. Ikke bruk dette
apparatet dersom strømkabelen eller støpselet er
skadet, hvis det ikke fungerer som det skal, eller
dersom det er blitt skadet eller har falt ned.
Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes
med en ny av produsenten, serviceavdelingen eller
tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå farlige
situasjoner - fare for elektrisk støt.
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
ADVARSEL: Påse at apparatet er slått av og koplet
fra strømforsyningen for du utfører vedlikehold;
Bruk aldri damprengjøringsutstyr - fare for elektrisk
støt.
4
Ved å sørge for at dette produktet kasseres forskriftmessig, bidrar
du til å forhindre de negative miljø- og helsekonsekvensene feil
avfallshåndtering av dette produktet kan forårsake.
Symbolet på produktet eller på de vedlagte dokumentene, indikerer
at det ikke må behandles som vanlig husholdningsavfall, men bringes til
en innsamlingsstasjon for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.
NO
Brukerhåndbok
PRODUKT BESKRIVELSE
1.
2.
3.
1. Arbeidsplate
2. Vaskemiddelskuff
3. Kontrollpanel
4.
5.
6.
7.
8.
4. Håndtak
5. Vaskeluke
6. Tømmepumpe (bak sokkelen)
7. Sokkel (avtagbar)
8. Regulerbare ben (4)
VASKEMIDDELBEHOLDER
Et godt vaskeresultat avhenger også av en riktig dosering av
vaskemiddelet. Bruk av for mye vaskemiddel gir ikke en mer
effektiv vasking, men fører til avsetninger i vaskemaskinens
innvendige deler og forurenser naturen.
! ! Ikke bruk vaskemidler for håndvask, siden disse skaper for
mye skum.
! Bruk vaskepulver for hvitt bomullstøy og til forvask og for
vask ved temperaturer høyere enn 60° C.
! Følg anvisningene som gis på vaskemiddelets forpakning.
Trekk ut vaskemiddelskuffen og fyll på vaskemiddel eller
tilsetningsmiddel som oppgitt nedenfor.
1. Kammer : Vaskemiddel (pulver eller flytende)
• Dersom du benytter flytende vaskemiddel, anbefaler
vi å sette inn skilleveggen A som følger med, slik at
vaskemiddelet doseres korrekt.
• Bruker du vaskepulver, skal skilleveggen settes inn i
sporet B.
2. Kammer
• Fyll ikke vaskemiddel i dette kammeret
3. Kammer : Tilsetningsmidler (skyllemiddel, osv.)
• Hell ikke på mer skyllemiddel enn at det når opp til
”max”-nivået på tappen i midten.
TEKNISKE DATA FOR VANNTILKOBLING
Vanntilkobling
Vannforsyning
Vannkran
Minste trykk i vanntilførselen
Maksimalt trykk i vanntilførselen
kald
3/4” gjenget slangeforbindelse
100 kPa (1 bar)
1000 kPa (10 bar)
5
Brukerhåndbok
KONTROLLPANEL
1
2
3
4
5
1
ON/OFF-tast
2
Tast og varsellampe for START/PAUSE
3
Varsellampe for SYKLUSENS FREMDRIFT
4
Varsellampe for LÅST VASKELUKE
5
Taster og varsellamper for
TILLEGGSFUNKSJONER
11
10
9
8
7
6
6
Tast og varsellampe for Tastelås
7
Tast for Utsatt start
8
SENTRIFUGERINGSTAST
9
TEMPERATURTAST
10 PROGRAMBRYTER
11 PUSH & WASH-tast
PROGRAMMER
Følg anvisningene på tøyets vaskesymboler. Verdien som vises på vaskesymbolet er den anbefalte maksimumstemperaturen for vask
av plagget.
DAGLIG BOMULL
BOMULL
30 °C syklus for bomullstøy. Gjør det mulig å redusere
energiforbruket når vannet varmes opp og allikevel oppnå
et godt vaskeresultat. Egner seg for lite skittent tøy.
For vask av håndklær, undertøy, duker osv. i middels til
meget skitten farget bomull eller slitesterk lin.
DAGLIG SYNTETISK
For vask av middels skittent tøy i syntetiske fibre (som
polyester, polyakryl, viskose osv.) eller blandet bomull.
30 °C syklus for syntetisk tøy. Gjør det mulig å redusere
energiforbruket når vannet varmes opp og allikevel oppnå
et godt vaskeresultat. Egner seg for lite skittent tøy.
SYNTETISK
BLANDET
FARGET
40 °C syklus for samtidig vask av bomull og syntetisk tøy.
Egnet for lite skittent tøy.
FINVASK
For vask av middels skittent bomullstøy. Dette er
standardprogrammet for vask av bomullstøy på 40 °C og 60
°C. Det er det mest effektive programmet når det gjelder
kombinert vann- og elektrisitetsforbruk.
30 °C syklus som bevarer fargene. Egner seg for farget tøy
av bomull og syntetisk stoff. Gjør det mulig å redusere
energiforbruket når vannet varmes opp og allikevel oppnå
et godt vaskeresultat. Egner seg for lite skittent tøy.
For vask av meget ømfintlige plagg. Vi anbefaler å vaske
plaggene med vrangen ut. For best mulig resultat anbefales
det bruk av flytende vaskemiddel for finvask. Velg syklus
4 med tilleggsfunksjon
når du vasker silkeplagg og
gardiner. Maskinen avslutter syklusen med å la tøyet bli
liggende i vannet, og varsellampen blinker. For å tømme ut
vannet må du trykke på tasten START/PAUSE
eller tasten
.
HURTIG 30 MIN
For vask av lite skittent tøy på kort tid. Egner seg ikke for ull,
silke og tøy som skal vaskes for hånd.
6
ECO BOMULL
HVITVASK BOMULL’
Meget skittent slitesterkt hvitt og kulørt tøy.
SPORT
er utviklet for vask av lite skittent sportstøy (joggedresser,
kortbukser, osv.). For best mulig resultat bør man
ikke fylle maskinen fullere enn hva som anbefales i
“Programtabellen”. Vi anbefaler å bruke et flytende
vaskemiddel med en dosering for halvfull maskin.
NO
Brukerhåndbok
DUNTØY
For å vaske tøy som er fylt med gåsedun, som for eksempel
dobbel- eller enkeldyner (maks. 3,5 kg.), puter, vindjakker.
Duntøyet må legges inn i vasketrommelen ved å brette
ytterkantene inn. Trommelen må ikke fylles med mer enn ¾
av totalt volum. For best mulig vask anbefales det å bruke
flytende vaskemiddel som helles i vaskemiddelskuffen.
ULL - WOOLMARK APPAREL CARE BLUE:
Denne vaskemaskinens ”Ull”-program
har blitt testet og godkjent av Woolmark
Company for vask av tøy som er merket ”Vaskes for hånd”.
Dette forutsetter at vaskesyklusen utføres i henhold til
vaskeanvisningene i tøyet og vaskemaskinprodusentens
anvisninger. (M1127)
LUKTFJERNING
Bruk dette programmet (for syntetisk tøy) for vask og
fjerning av dårlig lukt i klærne (f.eks. røyk, svette, stekelukt).
Programmet er laget for å fjerne dårlig lukt uten at
tekstilfibrene skades.
SKYLLING OG SENTRIFUGERING
Dette er laget for skylling og sentrifugering.
SKYLLING OG TØMMING
Laget for å sentrifugere og tømme ut vannet.
OPSJONER
! Dersom den valgte tilleggsfunksjonen ikke er kompatibel med programmet man har stilt inn, vil varsellampen blinke og
funksjonen vil ikke bli aktivert.
! Dersom den valgte tilleggsfunksjonen ikke er kompatibel med en tidligere valgt funksjon, vil varsellampen blinke og du vil høre et
varselsignal (3 signaler). I dette tilfellet aktiveres bare den siste funksjonen. Varsellampen for den aktiverte funksjonen tennes.
FLEKKFJERNING
Denne funksjonen gjør det mulig å tilpasse
vaskesyklusen etter hvilken type flekker tøyet har. På denne
måten får man optimal flekkfjerning. Dette kan være flekker
fra:
- Mat, f.eks. fra forskjellige matvarer og drikke.
- Arbeid, f.eks. fett- og blekkflekker.
- Outdoor, f.eks. gjørme- og grønskeflekker.
! Vaskesyklusens varighet avhenger av hva slags
flekkfjerning man har valgt.
EKSTRA SKYLLING
Velg denne tilleggsfunksjonen for å få bedre skylling,
slik at så mye som mulig av vaskemidlet fjernes fra tøyet.
Dette er nyttig for særlig ømfintlig hud.
STRYKELETT
Velger du denne tilleggsfunksjonen, endres
både vask og sentrifugering, slik at du får minst mulig krøller
i tøyet. Når vaskesyklusen er slutt, vil vasketrommelen dreie
langsomt rundt. Varsellampene STRYKELETT og START/
PAUSE
blinker og fasen fortsetter å lyse fast. Trykk
på tasten START/PAUSE
eller tasten STRYKELETT for å
avslutte syklusen.
UTSATT START
For å stille inn utsatt start, må du trykke på den
tilhørende knappen til du får opp antall timer du ønsker
å utsette starten med (3t-6t-9t). Et fjerde trykk på tasten,
deaktiverer funksjonen.
Når du har trykket på tasten START/PAUSE
er det bare
mulig å redusere forsinkelsestiden, ved å minske den til det
innstilte programmet starter.
40°
60°
TEMPERATUR
Alle programmene har en forhåndsinnstilt
temperatur. Hvis du ønsker å endre temperaturen, må du
trykke på tasten
.
40°
60°
SENTRIFUGERING
Alle programmene har en forhåndsinnstilt
sentrifugehastighet. Hvis du ønsker å endre
sentrifugehastigheten, må du trykke på tasten .
7
Brukerhåndbok
PUSH & WASH
Med denne funksjonen kan du starte en vaskesyklus selv om maskinen er slått av, uten at du behøver å trykke først på tasten
ON/OFF , eller hvis maskinen allerede er startet, uten at du har trykt på noen andre taster og/eller innstillingsknapper (i
motsatt fall vil Push & Wash bli koblet ut). For å starte Push & Wash-syklusen, trykk på tasten og hold den i 2 sekunder. Når
varsellampen tennes, viser det at syklusen har startet. Denne vaskesyklusen er ideell for bomull og syntetisk, da den vasker
med en temperatur på 30° og sentrifugerer med maks. 1000 omdr./min. Maks. tøymengde: 4 kg (Programmets varighet 45').
Hvordan fungerer den?
NB! Når vaskemaskinen startes med Push & Wash-tasten,
1. Legg tøyet inn i maskinen (bomull og/eller syntetisk) og
aktiveres en automatisk syklus som anbefales til bomull
lukk luken.
og syntetisk, men som ikke kan egendefineres. Dette
2. Ha i vaskemiddel og andre tilsetninger.
programmet gir ingen andre valgmuligheter.
3. Start programmet ved å trykke på Push & Wash-tasten og
Trykk på START/PAUSE
for å åpne luken når den
hold den i 2 sekunder. Varsellampen tennes med grønt lys og automatiske syklusen er i gang. Luken kan åpnes når
vaskeluken låses (symbolet tennes).
symbolet for låst dør er slukket. Trykk igjen på START/
PAUSE
for å starte programmet igjen fra der det ble
stoppet.
4. Displayet viser END når programmet er ferdig.
8
NO
Brukerhåndbok
FUNKSJONER
ON/OFF
trykk kort på tasten for å slå maskinen av eller
på. Varsellampen START/PAUSE som blinker sakte med
grønt farge angir at maskinen er slått på. For å slå av
vaskemaskinen mens den vasker må man holde inne
knappen lengre tid, cirka 3 sek.; et kort eller tilfeldig trykk vil
ikke gjøre det mulig å slå av maskinen.
Dersom du slår av maskinen mens vask er i gang, vil denne
vaskesyklusen slettes.
INDICATOR LIGHTS
The indicator lights provide important information.
This is what they can tell you:
Delayed start
If the DELAY TIMER function has been activated (see
“Personalisation”), after the wash cycle has been started the
indicator light corresponding to the selected delay period
will begin to flash:
PROGRAMVELGER
For å stille inn det programmet som er best
egnet (se “Programoversikt”).
START/PAUSE
når den grønt varsellampen blinker langsomt,
trykk på tasten for å starte vasken. Når vaskesyklusen
er i gang vil varsellampen tennes helt. For å ta en pause
i vaskeprogrammet trykker man på nytt på tasten,
varsellampen vil blinke med mørk oransje farge. Hvis
symbolet ikke er tent, kan luken åpnes. For å starte opp
vaskeprogrammet igjen fra der det ble stanset, trykk enda
en gang på tasten.
TASTELÅS
Trykk og hold tasten i ca. 2 sekunder for å låse
kontrollpanelet. Når varsellampen
tennes viser det at
kontrollpanelet er låst. På denne måten unngår du utilsiktet
endring av programmene (bortsett fra ON/OFF-tasten
), spesielt når det er barn i nærheten. For å låse opp
kontrollpanelet igjen, må du trykke og holde tasten i ca. 2
sekunder.
As time passes, the remaining delay will be displayed and
the corresponding indicator light will flash:
The set programme will start once the selected time delay
has expired.
Varsellampe for programfase i gang
Når du har valgt og startet vaskesyklusen, tennes
varsellampene progressivt for å vise programmets fremdrift:
Vask
Skylling
Sentrifugering
Tømming
Vask avsluttet
Varsellampe for låst vaskeluke
Tent varsellampe angir at vaskeluken er låst. For å unngå
skader, vent til varsellampen slukkes før vaskeluken åpnes.
For å åpne luken mens vaskesyklusen er i gang, trykker du
på START/PAUSE . Hvis varsellampen er slukket, kan du
åpne luken.
9
Brukerhåndbok
PROGRAMOVERSIKT
Vann totalt l
Anbefalt
vaskemiddel
Energiforbruk
kWh
Vaskemidler og
tilsetningsmidler
SkylleVask
middel
Restfuktighet
%
Maks. tøymengde 9 kg
Strømforbruk i off-mode 0,5 W / i left-on mode 8 W.
1
Daglig bomull
30 °C
- 30 °C
1200
4,5
100


–

–
–
–
2
Daglig syntetisk
30 °C
- 30 °C
1000
4,5
90


–

–
–
–
3
Farget
30 °C
- 30 °C
1000
4,5
95


–

–
–
–
4
Finvask
30 °C
- 30 °C
0
1,0
80

–

–
–
–
5
Hurtig 30 min
30 °C
- 30 °C
800
4,5
30


–

70
0,18
42
6
Bomull (2)
40 °C
- 60 °C
1200
9,0
225




53
1,10
97
7
Syntetisk (3)
40 °C
- 60 °C
1000
4,5
125




46
0,74
59
8
Blandet
40 °C
- 40 °C
1200
9,0
105


–

–
–
–
9
Eco Bomull (1)
60 °C
60 °C
1200
9,0
240




53
1,03
57,4
40 °C
1200
9,0
225




53
1,10
97
10
Hvitvask bomull
60 °C
- 90 °C
1200
9,0
200




–
–
–
11
Sport
30 °C
- 30 °C
600
4
60


–

–
–
–
12
Duntøy
30 °C
- 30 °C
1000
3,5
115


–

–
–
–
13
Ull
40 °C
- 40 °C
800
2,0
85


–

–
–
–
Luktfjerning
40 °C
Skylling og
–
sentrifugering
Sentrifugering +
–
tømming *
 Nødvendig dosering  Alternativ dosering
- 40 °C
1000
3,5
105


–

–
–
–
–
1200
9,0
50
–

–
–
–
–
–
–
1200
9,0
10
–
–
–
–
–
–
–
Program
14
Temperatur
Default
Range
Maks. sentriMaks.
Varighet
fugering (om- tøymeng(minutter)
de (kg)
dreininger)
Lengden på vaskesyklusen, som angis på skjermen eller i
anvisningen, er et overslag basert på standard forhold. Den
reelle tiden kan variere, avhengig av mange faktorer, som f.eks.
vannets temperatur og trykk i inntaket, romtemperatur, mengde
vaskemiddel, mengde og type klær som vaskes, hvordan klærne
blir lagt inn, samt hvilke tilleggsfunksjoner du har valgt.
Testprogram i henhold til forskrift 1061/2010:
1) Denne syklusen er egnet for vask av normalt skittent
bomullstøy og er den mest effektive når det gjelder kombinert
forbruk av vann og strøm. Syklusen kan brukes til tøy som kan
vaskes på 60 °C og 40 °C. Den reelle vasketemperaturen kan være
forskjellig fra den som er angitt.

Pulver
Flytende
For alle testinstitutter:
2) Langt bomullsprogram: Innstill program 6 på en temperatur på
40 °C.
3) Langt syntetisk program: Innstill program 7 på en temperatur
på 40 °C.
* Hvis man velger programmet
og utelukker
sentrifugering, vil maskinen bare tømme ut vannet.
** D
u kan sjekke vaskeprogrammenes varighet på displayet.
TILBEHØR
Ta kontakt med Kundeservice for å sjekke om følgende tilbehør er
tilgjengelig for denne vaskemaskinmodellen.
10
Stableramme
Med dette tilbehør kan du stable og feste tørketrommelen
oppå vaskemaskinen, slik at du sparer plass og gjør det
lettere å fylle og tømme tørketrommelen.
NO
Brukerhåndbok
HVORDAN BRUKE APPARATET
FØRSTE GANGS BRUK
Etter installering og før du begynner å bruke maskinen, skal
du kjøre en vaskesyklus med programmet ”Selvrens”, uten
vaskemiddel og uten tøy.
DAGLIG BRUK
RÅD OG TIPS
Vreng og tøm lommene
• Små gjenstander, som mynter og lightere, kan
skade vaskemaskinen og trommelen. Kontroller
knappene.
Separer tøyet etter:
• Tekstiler (bomull, blandet, syntetisk, ull, håndvask). Farge
(separer kulørt tøy fra hvitt Vask kulørt tøy for seg første
gang). Finvask (små plagg, som nylonstrømper, plagg med
hemper - som f.eks. BH-er - og legg dem i en vaskepose).
HVORDAN UTFØRER MAN EN VASKESYKLUS
Hurtigprogrammering
1. Åpne vaskeluken. Legg inn tøyet. Pass på at
du ikke fyller maskinen fullere enn hva som
anbefales i programtabellen.
2. Trekk ut vaskemiddelskuffen og tøm vaskemiddelet
i de riktige kamrene som beskrevet i avsnittet
”VASKEMIDDELSKUFF”.
3. Lukk vaskeluken.
4. Trykk på PUSH & WASH-tasten for å starte
vaskeprogrammet.
Tradisjonell programmering
1. Slå på vaskemaskinen ved å trykke på tasten ON/OFF
. Alle varsellampene tennes i noen sekunder. Deretter
fortsetter varsellampene for innstilling av det valgte
programmet å lyse og varsellampen for START/PAUSE
blinker .
2. Åpne vaskeluken. Legg inn tøyet. Pass på at
du ikke fyller maskinen fullere enn hva som
anbefales i programtabellen.
3. Trekk ut vaskemiddelskuffen og tøm
vaskemiddelet i de riktige kamrene som beskrevet
i avsnittet ”Vaskemiddelskuff”.
4. Lukk vaskeluken.
5. Still inn ønsket program med PROGRAMbryteren.
6. Endre temperaturen og/eller sentrifugehastigheten ved
40°
å trykke på tasten.
60° Temperaturen senkes gradvis
til kald vask (20 °C). Ved å trykke på tasten
reduseres
sentrifugehastigheten gradvis til den utelukkes helt ”
”. Et nytt trykk på tastene gjenoppretter verdiene til de
opprinnelige maksimumsverdiene.
7. Velg ønskede tilleggsfunksjoner.
- Dersom den valgte tilleggsfunksjonen ikke er kompatibel med
programmet man har stilt inn, vil varsellampen blinke og funksjonen
vil ikke bli aktivert.
- Dersom den valgte tilleggsfunksjonen ikke er kompatibel med en
tidligere valgt funksjon, vil varsellampen blinke og du vil høre et
varselsignal (3 signaler). I dette tilfellet aktiveres bare den siste
funksjonen. Varsellampen for den aktiverte funksjonen tennes.
8. Trykk på START/PAUSE
for å starte vaskeprogrammet.
Den tilhørende varsellampen lyser med fast grønt lys og
vaskeluken låses (symbolet lyser).
PAUSE ET PROGRAM
Trykk på START/PAUSE
for å pause vaskeprogrammet.
Varsellampen blinker med mørk oransje farge. Hvis symbolet
ikke lyser, kan luken åpnes. Trykk på tasten START/PAUSE
igjen for å starte vaskeprogrammet fra der det ble stanset.
HVIS DET ER NØDVENDIG Å ÅPNE VASKELUKEN
Når programmet er blitt startet, lyser symbolet for å vise at
vaskeluken ikke kan åpnes. Vaskeluken vil være låst så lenge
vaskeprogrammet er i gang. Trykk på START/PAUSE
for å
pause programmet hvis du må lukke opp vaskeluken, f.eks.
for å legge inn eller ta ut et plagg, mens programmet allerede
er i gang. Hvis symbolet ikke lyser, kan luken åpnes. Trykk
igjen på START/PAUSE
for å starte programmet.
ENDRE ET VASKEPROGRAM SOM ER I GANG
For å endre et vaskeprogram som allerede i gang, må
du pause programmet ved å trykke på START/PAUSE
(varsellampen lyser med mørk oransje farge). Velg deretter
ønsket program og trykk igjen på START/PAUSE .
! Hvis du ønsker å slette et program som allerede er i gang,
må du trykke på ON/OFF og holde den i noen sekunder.
Syklusen avbrytes og maskinen slår seg av.
11
Brukerhåndbok
PROGRAMSLUTT
Når programmet er avsluttet, tennes varsellampen . Når
varsellampen har slukket, kan du åpne luken. Åpne luken,
ta ut tøyet, og slå av maskinen. Dersom du ikke trykker på
“PÅ/AV” knappen, vil vaskemaskinen slå seg av automatisk
etter omtrent en halv time. Steng vannkranen, åpne døren
og ta tøyet ut av vaskemaskinen. La døren stå på gløtt for at
trommelen skal få tørke.
! Dersom du ønsker å slette en syklus som allerede er i gang,
trykk tasten og hold den inne i flere sekunder. Syklusen vil
da avbrytes og maskinen vil slå seg av.
Balansesystem for lasten
For å unngå overdreven vibrasjon før hver sentrifugering,
vil maskinen distribuere lasten på en ensartet måte. Dette
oppnås ved hjelp av kontinuering rotasjon av trommelen ved
en hastighet som er høyere enn den som oppnås under vask.
Dersom maskinen etter flere forsøk ikke klarer å balansere
lasten, vil maskinen utføre sentrifugeringen ved en lavere
hastighet enn den som er innstilt. Dersom ubalansen er for
stor, vil maskinen utføre lastfordelingsrotasjon i stedet for
sentrifuge. For å gi en bedre fordeling av lasten anbefales det
at man blander små og store plagg.
HINT OG TIPS
REGLER FOR Å SKILLE TØY
CLEAN THE WATER FILTER REGULARLY
•
•
•
•
•
Tekstiltype /indikasjoner på vaskeetikett (bomull,
blandingsfiber, syntetisk, ull, håndvask)
Farge (separer farget tøy og hvitt tøy, vask nytt farget tøy
separat)
Størrelse (ved å vaske plagg med ulik størrelse i samme
maskin, oppnås et bedre vaskeresultat og vekten fordeler
seg bedre i trommelen)
Finvask (plasser små plagg – som nylonstrømper– og
plagg med hekter - som bh - i en vaskepose eller i et
putetrekk med glidelås).
VASKESYMBOL PÅ PLAGGENES ETIKETTER
Verdien gitt i vaskebaljen er den høyeste vasketemperaturen
som tekstilen tåler.
Normal mekanisk behandling
Redusert mekanisk behandling
Sterkt redusert mekanisk behandling
Kun håndvask
Ikke vask
GJØR VANNFILTERET RENT MED JEVNE
MELLOMROM
•
12
Dette er nødvendig for å hindre at filteret tettes igjen og
dermed hindrer at vannet tømmes på riktig måte.
This is needed to prevent the filter from blocking and
preventing the water from draining correctly.
HVOR MYE VEIER TØYET?
•
•
•
•
•
1 laken 400-500 g.
1 putevar 150-200 g.
1 duk 400-500 g
1 badekåpe 900-1200 g
1 håndkle 150-250 g
NO
Brukerhåndbok
RENGJØRING & VEDLIKEHOLD
Slå alltid maskinen av og trekk ut strømkontakten før du rengjør eller gjør vedlikeholdsinngrep på maskinen. Bruk
aldri brannfarlige væsker til rengjøring av vaskemaskinen.
STENGE AV VANNET OG STRØMMEN
Steng alltid vannkranen når maskinen er ferdig. På denne
måten begrenses slitasjen på vaskemaskinens vannsystem,
og faren for lekkasjer unngås.
Trekk støpslet ut av stikkontakten når du rengjør
vaskemaskinen og under vedlikeholdsarbeid.
RENGJØRE VASKEMASKINEN
Utsiden og gummidelene kan vaskes med en klut dyppet i
lunkent såpevann. Ikke bruke løsemidler eller slipemidler.
Vaskemaskinen er utstyrt med et program for ”Selvrens” av
de innvendige delene. Dette skal kjøres med tom trommel.
Vaskemiddelet (tilsvarende 10 % av den mengden den som
anbefales for lite skitne plagg) eller spesielle tilsetninger for
rengjøring av vaskemaskin, kan benyttes i vaskeprogrammet.
Det anbefales å kjøre selvrensprogrammet hver 40.
vaskesyklus.
For å starte programmet, trykk samtidig på tastene
og
i 5 sekunder.
Programmet starter automatisk og varer cirka 70 minutter.
Trykk på START/PAUSE
for å stoppe syklusen.
PLEIE AV VASKELUKE OG TROMMEL
La alltid vaskeluken stå halvåpen for å unngå at det dannes
vond lukt.
RENGJØRE PUMPEN
Vaskemaskinen er utstyrt med en selvrensende pumpe som
er vedlikeholdsfri. Det kan allikevel hende at små gjenstander
(mynter, knapper) faller ned i forkammeret som beskytter
pumpen og som befinner seg nederst i pumpen.
! Pass på at vaskesyklusen er avsluttet og trekk ut støpslet.
For å få tilgang til forkammeret:
1. Fjern frontpanelet på vaskemaskinen ved å trykke mot
midten. Skyv det deretter nedover på begge sider og
trekk panelet ut.
2. Skru av pumpedekselet ved å vri det mot klokken. Det er
helt normalt at det renner ut litt vann.
1
2
A
3
B
3. Rengjøre innsiden nøye.
RENGJØRE VASKEMIDDELSKUFFEN
For å trekke ut skuffen, trykk først på spaken (1) og trekk den
utover (2) (se figuren).
Vask den under rennende vann; denne typen rengjøring må
utføres ofte.
1
2
4. Skru dekselet på igjen.
5. Monter panelet på igjen, og kontroller at hakene er satt
inn i de riktige åpningene før du trykker dekselet mot
maskinen.
KONTROLLERE
VANNTILFØRSELSSLANGEN
Kontroller vanntilførselsslangen minst én gang i året. Hvis du
finner sprekker eller rifter må den skiftes ut. Høyt trykk under
vask kan føre til at den plutselig sprekker.
! Benytt aldri brukte slanger.
13
Brukerhåndbok
FEILSØKINGS
Denne vaskemaskinen er utstyrt med forskjellige automatiske sikkerhetsfunksjoner og funksjoner for tilbakemelding. De gjør
det mulig raskt å oppdage feil og nødvendig vedlikehold. Disse feilene er vanligvis så ubetydelige at de kan løses på noen
minutter.
Feil
Vaskemaskinen slås ikke på.
Mulige årsaker / Løsning:
Støpslet er ikke satt inn i stikkontakten, eller sitter ikke langt nok inn til at det er kontakt.
Det er ikke strøm i huset.
Vaskeluken er ikke helt lukket.
Du har ikke trykt på ON/OFF
Vaskesyklusen starter ikke.
-tasten.
Du har ikke trykt på START/PAUSE
-tasten.
Du har ikke åpnet vannkranen.
Du har innstilt utsatt start.
Tilførselsslangen er ikke koplet til vannkranen.
Det er en knekk på slangen.
Vaskemskinen tar ikke inn
Du har ikke åpnet vannkranen.
vann (indikatorlyset for første
Ingen vanntilførsel i huset.
vaskesyklus blinker hurtig).
Det er ikke tilstrekkelig trykk.
Du har ikke trykt på START/PAUSE
-tasten.
Avløpsslangen er ikke montert mellom 65 og 100 cm fra gulvet.
Den andre enden av utløpsslangen ligger nedi vannet.
Vaskemaskinen tar inn vann
og tømmer kontinuerlig.
Veggutløpet har ikke utlufting.
Dersom du ikke har løst problemet etter disse kontrollene, må du lukke vannkranen, slå av vaskemaskinen
og ringe Kundeservice. Hvis leiligheten din ligger i en av de øverste etasjene, kan det oppstå problemer med
vannlåsen, slik at vaskemaskinen tar inn vann og tømmer det ut igjen hele tiden. Dette problemet kan løses
ved å kjøpe en spesiell vannlås som motvirker dette.
Programmet inkluderer ikke tømming: i noen programmer må dette startes manuelt.
Vaskemaskinen tømmer ikke,
eller sentrifugerer ikke.
Avløpsslangen er bøyd.
-funksjonen har blitt aktivert.: For å fullføre vaskesyklusen, trykk på START/PAUSE
-knappen.
Avløpet er tett.
Vaskemaskinen vibrerer mye
under sentrifugering.
Det lekker vann fra
vaskemaskinen.
Varsellampene for
“funksjonser” og
varsellampen for “START/
PAUSE” blinker og en av
varsellampene for “fase
som pågår” og for “dør låst”
tennes og lyser fast.
Blokkeringen på vasketrommelen er ikke blitt fjernet helt.
Vaskemaskinen står ikke vannrett.
Vaskemaskinen står tett inntil innredningen og veggen.
Vanntilførselsslangen er ikke strammet skikkelig til.
Vaskemiddelskuffen er tett.
Avløpsslangen er ikke festet skikkelig.
Slå av maskinen og trekk ut støpselet, vent i cirka 1 minutt, og slå på maskinen igjen.
Dersom problemet vedvarer, ring Kundeservice .
Vaskemiddelet er ikke egnet for vaskemaskin (det må stå skrevet ”for vaskemaskin”, ”for håndvask og
Det danner seg for mye skum. vaskemaskin”, eller lignende).
For mye vaskemiddel.
Push & Wash starter ikke.
14
Du har valgt en annen funksjon enn Push & Wash etter at du har startet maskinen. Slå av maskinen og trykk på
Push & Wash-tasten.
Brukerhåndbok
NO
TRANSPORT OG FLYTTING
Løft aldri vaskemaskinen ved å holde i topplaten.
1. Trekk ut nettets støpsel, og steng vannkranen.
2. Kontroller at maskinens dør og vaskemiddelbeholderen
er lukket korrekt.
3. Koble slangen for vannforsyning fra vannkranen, og fjern
dreneringslangen fra punktet for drenering. Fjern alt
gjenværende vann fra slangene, og fest de slik at de ikke
skades under transporten.
4. Sett på plass transportboltene. Følg instruksene for
fjerning av transportboltene i “Installasjonsveiledningen”,
men i motsatt rekkefølge.
Viktig: Du må ikke transportere vaskemaskinen dersom
transportboltene ikke er festet.
15
Brukerhåndbok
ETTERSALGS-SERVICE
FØR DU KONTAKTER TEKNISK ASSISTANSE:
•
•
Undersøke om du kan løse feilen selv (se “FFEILSØKINGS”);
Start programmet igjen for å kontrollere om feilen har
blitt løst;
• I motsatt fall, ta kontakt med godkjent Teknisk Assistanse.
! Bruke aldri ikke godkjente teknikere.
TA KONTAKT MED VÅR ETTERSALGSSERVICE
Dersom problemet fortsatt
vedvarer, ta kontakt med den nærmeste
ettersalgsservicen (Se telefonnummeret i garantiheftet)
Comunicare
• typen feil;
• maskinmodell (Mod.);
• Serienummer (S/N).
16
Disse opplysningene finner du på merkeplaten festet bak på
vaskemaskinen og på forsiden når vaskeluken åpnes.
XXXXXXXXXX
Installasjonsveiledning
x1
17 mm - 0.67 inch
x1
12 mm - 0.47 inch
1a
1
1b
2
x4
1c
2 cm
x4
- 0,7
inch
1d
3
4
17
Installasjonsveiledning
max 2,0 cm
max 0,8 inch
max 100cm / 39 inch
min 60cm / 24 inch
B
8,2
f e et
A
ma x 2 , 5
m
/
max 100cm / 39 inch
min 60cm / 24 inch
ext
x4
n
n
859991537520NO
18
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising