Whirlpool | LH8 FF2O X | Instruction for Use | Whirlpool LH8 FF2O X Упутство за употребу

Whirlpool LH8 FF2O X Упутство за употребу
LH8 XXXX X
LH8 XXXX XX
SR
Srpski
Uputstva za rad
KOMBINOVANI FRIŽIDER/ZAMRZIVAČ
Sadržaj
Uputstva za rad, 1
Pomoć, 2
Opis uređaja, 3
Opis uređaja, 4
Instalacija, 5
Puštanje u rad i korišćenje, 5
Održavanje i nega, 6
Mere opreza i saveti, 7
Otklanjanje problema, 7
Vrata sa promenljivim smerom otvaranja, 8
SR
Pomoć
Pre nego što zatražite pomoć:
• Proverite da li možete sami da rešite problem (pogledajte odeljak
Otklanjanje problema).
• Ako i nakon svih provera, uređaj i dalje ne funkcioniše ili se problem
nastavi, pozovite najbliži servisni centar.
Saopštavajući:
• vrstu kvara
• model uređaja (Mod.)
• serijski broj (S/N)
Ovu informaciju je moguće pronaći na pločici sa podacima koja se
nalazi sa donje leve strane odeljka frižidera.
Nikada ne pozivajte neovlašćene tehničare i uvek odbijte rezervne
delove koji nisu originalni.
SR
2
- model
SR
- serijski broj
SR
Opis uređaja
Kontrolna tabla
1. UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
Ceo uređaj (i odeljak frižidera i odeljak zamrzivača) se može
uključiti pritiskom na ovo dugme u trajanju od 2 sekunde.
Poslednja postavljena vrednost je naznačena na interfejsu. Pritisnite
ovo dugme da biste isključili uređaj. Zvučni signal će potvrditi
„prelazak uređaja u ugašeno stanje“.
2. Indikator temperature u odeljku FRIŽIDERA
Pokazuje temperaturu u odeljku frižidera.
3. Podešavanje temperature u odeljku FRIŽIDERA
Dozvoljava promenu vrednosti temperature u odeljku frižidera,
okretanjem dugmeta; takođe potvrđuje izabranu temperaturu na
interfejsu.
4 SUPER indikatorska lampica (brzo zamrzavanje)
svetli kada je dugme SUPER pritisnuto.
5 SUPER dugme (brzo zamrzavanje)
Koristi se za zamrzavanje sveže hrane. Kada se pritisne, SUPER
indikatorska lampica se uključuje i svetli (pogledajte odeljak
Puštanje u rad i korišćenje).
1
2
3
4
5
3
SR
Opis uređaja
Opšti pregled
Uputstva sadržana u ovom uputstvu su primenjiva na različite modele
frižidera. Moguće je da šeme ne predstavljaju direktno kupljeni uređaj.
Za kompleksnije funkcije, pogledajte sledeće stranice.
1 NOŽICE za nivelisanje
2 Odeljak za ČUVANJE hrane*
3 Odeljak ZAMRZIVAČA i za ČUVANJE hrane
4 Fioka za VOĆE i POVRĆE*
5 Posuda VIŠENAMENSKE FIOKE*
6 VINSKA POLICA*
7 POLICE*
8 SIJALICA (pogledajte odeljak Održavanje)
9 VAZDUH*
10 Pokretna polica za ČUVANJE SA POKLOPCEM (na izvlačenje)
11 Uklonjive višenamenske POLICE*
12 Polica za FLAŠE
* Razlikuje se prema broju i/ili položaju, dostupno samo za neke
modele.
9
8
10
6
7
11
5
4
2
3
1
4
12
Instalacija
! Pre nego što pustite svoj novi uređaj u rad, pročitajte pažljivo ova
uputstva za rad. Ona sadrže važne informacije za bezbedno korišćenje,
postavljanje i negu uređaja.
! Sačuvajte ova uputstva za rad za buduću upotrebu. Prosledite ih
eventualnim novim vlasnicima uređaja.
Postavljanje i povezivanje
Postavljanje
1. Uređaj postavite u dobro provetrenu prostoriju bez vlage.
2. Ne blokirajte rešetke ventilatora sa zadnje strane. Kompresor i
kondenzator emituju toplotu i zahtevaju dobru ventilaciju za
pravilan rad i uštedu energije.
3. Ostavite barem 10 cm prostora između gornjeg dela uređaja i bilo
kog komada nameštaja koji se nalazi iznad njega, i barem 5 cm
između bočnih strana i bilo kog komada nameštaja/bočnih zidova.
4. Uređaj postavite dalje od izvora toplote (direktna sunčeva svetlost,
struja u kuhinji itd.)
! Elektronske verzije se isporučuju sa prekidačem za zaštitu motora koji
pokreće kompresor tek 8 minuta nakon pokretanja uređaja. Kompresor
se takođe pokreće svaki put kada dođe do prekida napajanja strujom,
bilo planirano ili neplanirano (nestanak struje).
1. Povežite utikač i proverite da li se indikator TEMPERATURE
FRIŽIDERA uključuje. Ako se indikator ne uključi, pritisnite dugme
ON/OFF (UKLJUČENO/ISKLJUČENO).
2. Postavite TEMPERATURU FRIŽIDERA na neku prosečnu vrednost.
Nakon nekoliko sati će biti moguće staviti hranu u frižider.
VAZDUH*
Preporučuje se da omogućite protok VAZDUHA na odgovarajućem
dugmetu kako biste poboljšali funkcionisanje proizvoda u uslovima
visoke temperature okruženja, ako na staklenim policama ima kapi
vode ili u uslovima velike vlažnosti.
Nemojte zaprečiti hranom ulaz za vazduh.
Maksimalno korišćenje potencijala frižidera
•
50mm
Nivelisanje
1. Postavite uređaj na ravan i čvrst pod.
2. Ako pod nije savršeno horizontalan, podesite frižider zatezanjem
ili popuštanjem prednjih nožica.
Povezivanje električnih komponenti
Nakon transporta uređaja, pažljivo ga postavite uspravno i sačekajte
barem 3 sata pre nego što ga povežete na električnu mrežu. Pre
ubacivanja utikača u električnu utičnicu, proverite sledeće:
•
•
•
•
Uređaj je uzemljen i utikač je u skladu sa zakonom.
Utičnica može da izdrži maksimalnu snagu uređaja,
Napon mora da bude u opsegu između vrednosti naznačenih na
pločici sa podacima koja se nalazi sa donje leve strane frižidera (npr.
220-240 V).
Utičnica je kompatibilna sa utikačem uređaja. Ako utičnica nije
kompatibilna sa utikačem, zamolite ovlašćenog tehničara da je
zameni (pogledajte odeljak Pomoć). Nemojte da koristite produžne
kablove ili višestruke utičnice.
! Kada se uređaj postavi, kabl za napajanje i električna utičnica moraju
biti lako dostupni.
! Kabl ne sme biti savijen ili sabijen.
! Potrebno je redovno proveravati kabl a zamenu sme da vrši samo
ovlašćeni tehničar (pogledajte odeljak Pomoć).
! Proizvođač se odriče svake odgovornosti ukoliko se ne ispoštuju
ove bezbednosne mere.
•
•
U odeljak stavljajte samo hladnu ili mlaku hranu, nikada vrelu
(Pogledajte odeljak VIŠENAMENSKE FIOKA kada postoji)
Imajte na umu da kuvana hrana ne traje duže od sirove.
Ne čuvajte tečnosti u otvorenim posudama: one će povećati nivo
vlažnosti u frižideru i dovesti do stvaranja kondenzacije.
Posuda VIŠENAMENSKE FIOKE*
Ovo je nova kutija koja nudi maksimalnu fleksibilnost sa ciljem da se
vaša hrana odloži na izvanredan način.
Ako je stavite u donji deo odeljka frižidera, na posudu za voće i povrće,
postaće HLADNIJA i obezbeđivaće temperaturu vrlo blizu 0 °C, što je
idealno za:
- čuvanje mesa, ribe i osetljivih namirnica;
- brzo hlađenje vrele hrane;
-odmrzavanje na niskoj temperaturi (sprečava širenje mikroorganizama).
Možete da postignete temperaturu od 0°C u standardnim uslovima
kada je temperatura u odeljku frižidera podešena na oko 4°C.
Smanjenjem temperature u frižideru, takođe smanjujete i temperaturu
u odeljku za RASHLAĐIVANJE.
Ako je stavite u „gornji“ deo odeljka frižidera (A1), biće pogodna za
čuvanje voća i povrća, time vam pružajući mogućnost da imate drugu
posudu za voće i povrće.
Puštanje u rad i korišćenje
Pokretanje uređaja
! Pre pokretanja uređaja, pratite uputstva za postavljanje
(pogledajte odeljak Postavljanje).
! Pre povezivanja uređaja, mlakom vodom i bikarbonatom dobro
očistite odeljke i dodatni pribor.
* Razlikuje se prema broju i/ili položaju, dostupno samo za neke
modele.
5
SR
SR
POLICE:
Zahvaljujući posebnim vođicama, police su uklonjive i visina je
podesiva, što omogućava lako čuvanje velikih posuda i hrane. Visinu
je moguće podesiti bez potpunog uklanjanja police (pogledajte šemu).
Održavanje i nega
Isključivanje uređaja
Tokom čišćenja i održavanja neophodno je isključiti uređaj iz električne
mreže:
2
1
1. Pritisnite ON/OFF dugme da biste isključili uređaj.
2. Izvucite utikač iz utičnice.
Čišćenje uređaja
•
Indikatorska lampica za TEMPERATURU*: za pronalaženje najhladnijeg
područja u frižideru.
1. Proverite da li se jasno vidi OK na indikatorskoj lampici (pogledajte
šemu).
•
•
Spoljašnji i unutrašnji delovi, kao i gumene zaptivke se mogu očistiti
pomoću sunđera potopljenog u mlaku vodu i sodu-bikarbonu ili
neutralni sapun. Nemojte koristiti rastvarače, abrazivna sredstva,
izbeljivač niti amonijak.
Uklonjivi dodatni pribor može da se potopi u toplu vodu i sapun ili
tečnost za pranje sudova. Pažljivo ga isperite i osušite.
Na zadnjoj strani uređaja se može nakupiti prašina, koju je moguće
ukloniti pažljivim korišćenjem creva usisivača podešenog na srednju
jačinu. Uređaj mora da bude isključen i utikač izvučen pre čišćenja
uređaja.
Izbegavanje buđi i neprijatnih mirisa
•
2. Ako se reč „OK“ ne pojavi, to znači da je temperatura
previsoka:postavite TEMPERATURU FRIŽIDERA na nižu vrednost
(hladnije), a zatim sačekajte 10 sati dok temperatura ne postane
stabilna.
3. Ponovo proverite indikatorsku lampicu: ako je potrebno, izvršite
ponovo podešavanje prateći inicijalni postupak. Ako su u frižider
dodate velike količine hrane ili ako se vrata frižidera često otvaraju,
normalno je da se na indikatoru ne prikazuje OK. Sačekajte da prođe
najmanje 10 sati pre nego što postavite temperaturu FRIŽIDERA na
nižu vrednost (hladnije).
•
Uređaj je proizveden od higijenskih materijala bez mirisa. Da bi
frižider ostao bez mirisa i kako bi se sprečilo stvaranje fleka, hrana
mora uvek da bude pravilno poklopljena ili zatvorena.
Ako želite da isključite uređaj na duži vremenski period, očistite
unutrašnjost i ostavite otvorena vrata.
Zamenite LED * lampicu
LED osvetljenje, zahvaljujući moćnom difuzionom svetlu, omogućava
jasnu i dobru vidljivost svakog komada hrane. Ako morate da zamenite
LED lampicu, kontaktirajte tehničku podršku.
Maksimalno korišćenje potencijala zamrzivača
•
•
•
•
•
Nemojte ponovo zamrzavati hranu koja se odmrzava ili koja je već
odmrznuta. Ovu hranu je potrebno skuvati i pojesti (u roku od 24
sata).
Sveža hrana za zamrzavanje ne bi trebalo da dođe u kontakt sa
onom koja je već zamrznuta; trebalo bi je postaviti u niže odeljke
za ZAMRZAVANJE i ČUVANJE koji obezbeđuju najbolju brzinu
zamrzavanja.
Da biste zamrzli svežu hranu na najbolji i najbezbedniji način,
aktivirajte funkciju SUPER 24 sata pre stavljanja hrane u zamrzivač.
Nakon ubacivanja hrane, ponovo aktivirajte funkciju SUPER; ona će
se automatski deaktivirati nakon 24 sata;
Nemojte u zamrzivač postavljati staklene flaše koje sadrže tečnosti
i koje su zapušene ili hermetički zatvorene, jer bi mogle da puknu.
Maksimalna količina hrane koju je moguće zamrznuti u toku dana
je naznačena na pločici koja sadrži tehnička svojstva, koja se nalazi
sa donje leve strane odeljka frižidera (na primer: 2 Kg/24 h ).
! Da biste izbegli onemogućavanje cirkulacije vazduha unutar odeljka
zamrzivača, preporučljivo je da ne zaklanjate ventilacione otvore
hranom ili posudama.
! Nemojte otvarati vrata tokom zamrzavanja.
! Ako je došlo do nestanka struje ili kvara, nemojte otvarati vrata
zamrzivača. To će pomoći u održavanju temperature unutar zamrzivača,
obezbeđujući da se hrana očuva najmanje 12–18 sati.
! Da biste dobili više prostora u vašem zamrzivaču, možete izvaditi
fioke (i krilca, ako je potrebno), iz njihovih ležišta, postavljanjem hrane
direktno na isporučene police.
6
Zamena sijalice *
Da biste zamenili sijalicu u odeljku frižidera, izvucite utikač iz električne
utičnice. Pratite uputstva koja slede.
Pristupite sijalici uklanjanjem poklopca, kao što je pokazano na šemi.
Zamenite je sličnom sijalicom unutar opsega snage koji je naznačen
na poklopcu.
3
Mere opreza i saveti
! Uređaj je projektovan i proizveden u skladu sa međunarodnim
bezbednosnim standardima. Sledeća upozorenja su data iz
bezbednosnih razloga i moraju se pažljivo pročitati.
Ovaj uređaj je usklađen sa sledećim Direktivama Saveta:
– 73/23/EEC od 19. februara 1973. godine (Nizak napon) i naknadne
izmene i dopune;
– 89/336/EEC od 3. maja 1989. godine (Elektromagnetna kompatibilnost)
i naknadne izmene i dopune;
– 2002/96/CE.
Poštovanje i očuvanje životne sredine
•
•
•
•
•
Uređaj postavite u čistu i dobro provetrenu prostoriju. Vodite
računa da bude zaštićen od direktne sunčeve svetlosti i nemojte
ga postavljati u blizini toplotnih izvora.
Pokušajte da izbegnete da vrata budu dugo otvorena ili da prečesto
otvarate vrata, u cilju uštede električne energije.
Nemojte da punite uređaj sa previše hrane: potrebno je da hladan
vazduh neometano cirkuliše kako bi se hrana pravilno očuvala. Ako
je cirkulacija otežana, kompresor će neprestano raditi.
Nemojte stavljati toplu hranu direktno u frižider. Unutrašnja
temperatura će se povećati i prisiliti kompresor da radi jače i troši
više električne energije.
Odmrznite uređaj ukoliko se formira led (pogledajte odeljak
Održavanje). Debeo sloj leda otežava prenos hladnoće na
prehrambene proizvode i dovodi do povećane potrošnje električne
energije.
Opšta bezbednost
Otklanjanje problema
•
Ako uređaj ne radi, pre poziva za Pomoć (pogledajte odeljak Pomoć),
potražite rešenje u sledećoj listi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uređaj je projektovan za kućnu upotrebu u domaćinstvima i nije
namenjen komercijalnoj ili industrijskoj upotrebi.
Uređaj moraju da za čuvanje i zamrzavanje hrane koriste samo
odrasle osobe i u skladu sa uputstvima iz ovog uputstva.
Uređaj ne sme da bude postavljen na otvorenom, čak ni u
natkrivenim prostorima. Izuzetno je opasno ostaviti uređaj izložen
kiši i olujama.
Nemojte dodirivati uređaj bosonogi ili mokrim ili vlažnim rukama
i stopalima.
Nemojte dodirivati unutrašnje rashladne elemente: to može dovesti
do ogrebotina na koži ili promrzlina/ozeblina.
Kada isključujete uređaj iz napajanja, uvek povucite utikač iz strujne
utičnice, nemojte da vučete za kabl.
Pre čišćenja i održavanja, uvek isključite uređaj i odvojite ga od
napajanja električnom energijom. -Nije dovoljno samo isključiti
uređaj (pritiskom na ON/OFF dugme) da bi se eliminisali svi
električni kontakti.
U slučaju kvara, nemojte ni pod kojim uslovima da sami pokušavate
da popravite uređaj. Popravke obavljene od strane neiskusnih osoba
mogu da dovedu do telesne povrede ili još većeg kvara uređaja.
Nemojte koristiti nikakav oštar ili zašiljeni pribor ili električnu
opremu – osim vrste preporučene od strane proizvođača – unutar
odeljaka za čuvanje zamrznute hrane.
Nemojte stavljati u svoja usta kockice leda koje ste neposredno uzeli
iz zamrzivača.
Ovaj uređaj ne bi trebalo da koriste osobe (uključujući decu) sa
smanjenim fizičkim, senzornim mogućnostima ili osobe koje
nemaju iskustva ili znanja, osim u slučaju da su pod nadzorom ili
da su dobili odgovarajuća uputstva koja se odnose na korišćenje
uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost. Deca
moraju biti pod nadzorom da bi se obezbedilo da se ne igraju sa
uređajem.
Čuvajte ambalažni materijal van domašaja dece! On bi mogao da
predstavlja opasnost od davljenja ili gušenja.
Odlaganje
•
•
Pridržavajte se lokalnih ekoloških standarda pri odlaganju
ambalažnog materijala radi reciklaže.
Evropska Direktiva 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektronskoj
opremi (WEEE) zahteva da stari kućni električni uređaji ne smeju da
se odlažu u normalnom nerazvrstanom komunalnom toku otpada.
Stari uređaji moraju da se zasebno sakupe u cilju optimizacije
povraćaja i reciklaže materijala koje sadrže i smanjenja uticaja
na ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Simbol precrtane „kante sa
točkovima“ na proizvodu vas podsećaju na vašu obavezu, da kada
odlažete uređaj on mora biti zasebno sakupljen. Potrošači bi trebalo
da kontaktiraju svoje lokalne vlasti ili prodavca za informacije o
ispravnom odlaganju njihovog starog uređaja.
Interfejs je isključen.
• Utikač nije ubačen u utičnicu, ili nije dovoljno snažan da napravi
dobar kontakt, ili u kući nema struje.
Motor se ne pokreće.
• Uređaj se isporučuje sa kontrolom za zaštitu motora (pogledajte
Puštanje u rad i korišćenje).
a) Oglašava se alarm.
a) Vrata frižidera su ostala otvorena duže od dva minuta (zvučni signal
će prestati da se oglašava kada zatvorite vrata) ili nije ispraćen
pravilan postupak gašenja (pogledajte odeljak Održavanje).
Frižider i zamrzivač ne hlade dobro.
• Vrata se ne zatvaraju pravilno ili su zaptivke oštećene.
• Vrata se prečesto otvaraju.
• TEMPERATURA FRIŽIDERA nije ispravna (pogledajte odeljak Opis).
• Frižider ili zamrzivač su prepunjeni.
Hrana u frižideru počinje da se zamrzava.
• TEMPERATURA FRIŽIDERA nije ispravna (pogledajte odeljak Opis).
• Hrana je u dodiru sa zadnjim unutrašnjim zidom frižidera.
Motor neprekidno radi.
• Pritisnuto je dugme SUPER: žuti indikator SUPER je uključen
(pogledajte odeljak Opis).
• Vrata nisu pravilno zatvorena ili su neprestano otvorena.
• Spoljna temperatura je veoma visoka.
Uređaj pravi mnogo buke.
• Uređaj nije postavljen na ravnoj podlozi (pogledajte odeljak
Postavljanje).
• Uređaj je postavljen između plakara koji vibriraju i prave buku.
• Unutrašnji rashladni gas pravi neznatnu buku čak i kad je kompresor
isključen. To nije kvar, to je uobičajeno.
Zadnji zid jedinice frižidera je pokriven ledom ili kapljicama vode
• To pokazuje da uređaj radi normalno.
* Razlikuje se prema broju i/ili položaju, dostupno samo za neke
modele.
7
SR
400011192230
10/2017
SR
SR
Vrata sa promenljivim smerom
otvaranja
Ukoliko je potrebno da se promeni smer u kom se vrata otvaraju,
obratite se centru za tehničku podršku.
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising