Whirlpool | SMF 9010 C/NE/IXL | Use and care guide | Whirlpool SMF 9010 C/NE/IXL Naudotojo gidas

Whirlpool SMF 9010 C/NE/IXL Naudotojo gidas
Naudotojo vadovas
www.whirlpool.eu/register
NAUDOTOJO VADOVAS
DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE "WHIRLPOOL" GAMINĮ.
Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti pagalba, užregistruokite gaminį svetainėje www‌.‌whirlpool‌.‌eu/‌register.
RODYKLĖ
SVEIKATOS IR SAUGOS VADOVAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Saugos instrukcijos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS VADOVAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Gaminio aprašymas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Valdymo skydelis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Priedai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kaip naudotis prietaisu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Naudojimas pirmą kartą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Nustatymai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kasdienis naudojimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Parankiniai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Specialiosios funkcijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kepimo sąlygų lentelė. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Priežiūra ir valymas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Wi-Fi FAQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Trikčių šalinimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Veikimo metu girdimi garsai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Patikimas gaminimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Techninės priežiūros centras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ĮRENGIMO VADOVAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2
LT
Sveikatos ir saugos vadovas
SAUGOS INSTRUKCIJOS
Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite šias saugos
instrukcijas. Išsaugokite jas ateičiai.
Šiame vadove ir ant prietaiso pateikti svarbūs saugos
perspėjimai, kuriuos būtina perskaityti ir visada
laikytis. Gamintojas neprisiima atsakomybės, jei
nesilaikoma šioje saugos instrukcijoje pateiktų
nurodymų, prietaisas naudojamas netinkamai arba
neteisingai nustatomi valdymo įtaisai.
ĮSPĖJIMAS. Prietaisas ir pasiekiamos jo dalys naudojant
įkaista. Būkite atsargūs ir neprisilieskite prie kaitinimo
elementų. Prietaisą reikia saugoti nuo jaunesnių nei
8 metų vaikų, jeigu jie nėra nuolat prižiūrimi.
ĮSPĖJIMAS. Jei kaitlentės paviršius subraižytas,
prietaiso nenaudokite – kyla elektros smūgio pavojus.
ĮSPĖJIMAS. Ugnies pavojus: nelaikykite daiktų ant
gaminimo paviršiaus.
DĖMESIO. Stebėkite visą gaminimo procesą.
Negalima palikti be priežiūros net trumpo gaminimo
proceso.
ĮSPĖJIMAS. Jei ant kaitlentės neprižiūrint verda
riebalai arba aliejus, tai gali būti pavojinga – kyla
gaisro pavojus. JOKIU BŪDU nebandykite liepsnos
gesinti vandeniu; prietaisą išjunkite ir liepsną
uždenkite, pavyzdžiui, dangčiu arba liepsnai gesinti
skirtu audiniu.
Kaitlentės nenaudokite kaip darbo stalo ar
atramos. Kol visi prietaiso komponentai visiškai
neatvės, stenkitės neprisiliesti prie prietaiso
drabužiais arba kitomis lengvai užsiliepsnojančiomis
medžiagomis – kyla gaisro pavojus.
Ant kaitlentės paviršiaus nedėkite metalinių
daiktų, pvz., peilių, šakučių, šaukštų ir dangčių, nes
jie gali įkaisti.
Labai maži vaikai (0–3 metų) turi būti saugiu
atstumu nuo prietaiso. Vyresni vaikai (3–8 metų) turi
būti saugiu atstumu nuo prietaiso, nebent visą laiką
yra prižiūrimi. Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8
metų ir vyresni bei asmenys, turintys psichinį,
jutiminį ar protinį neįgalumą arba tie, kuriems trūksta
patirties arba žinių, jeigu jie yra prižiūrimi ir
instruktuojami apie saugų prietaiso naudojimą ir
supranta su tuo susijusius pavojus. Neleiskite
vaikams žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi vaikai
neturėtų valyti ir prižiūrėti prietaiso.
Baigę prietaisą naudoti, jungikliu išjunkite kaitlentės
elementą; pasikliaukite prikaistuvio jutikliu.
LEISTINAS NAUDOJIMAS
DĖMESIO. Prietaisas nėra pritaikytas valdyti
naudojant išorinį perjungimo įrenginį, pvz., laikmatį
arba atskirą nuotolinio valdymo sistemą.
Šis prietaisas skirtas naudoti namų ūkyje ir
panašiose patalpose, pavyzdžiui: parduotuvių, biurų
PERSKAITYKITE IR LAIKYKITĖS
ir kitų įstaigų darbuotojų virtuvėse; gyvenamuosiuose
namuose-ūkiuose;
viešbučiuose,
moteliuose,
nakvynės vietose, kur patiekiami pusryčiai (angl.
„Bed and Breakfast“), bei kitose apgyvendinimo
įstaigose.
Kitoks naudojimas draudžiamas (pvz., kambariams
šildyti).
Šis prietaisas nėra skirtas profesionaliam naudojimui.
Prietaiso nenaudokite lauke.
MONTAVIMAS
Prietaisą perkelti ir įrengti turi du ar daugiau
žmonių. Priešingu atveju galite susižeisti. Mūvėkite
apsaugines pirštines, kai išpakuojate ir montuojate
prietaisą. Priešingu atveju galite įsipjauti.
Įrengimą, taip pat prijungimo prie vandentiekio,
elektros tinklo ir remonto darbus turi atlikti
kvalifikuotas technikas. Prietaisą remontuoti ar jo
dalis keisti galima tik tuo atveju, jei tai nurodyta
naudotojo vadove. Pasirūpinkite, kad montavimo
vietoje nebūtų vaikų. Išpakavę prietaisą, patikrinkite,
ar jis nebuvo pažeistas transportuojant. Jei kyla
problemų, kreipkitės į prekybos atstovą arba
artimiausią techninės priežiūros po pardavimo
tarnybą. Įrengus prietaisą, pakuotės medžiagas
(plastiką, polistireno dalis ir pan.) laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje, kad nekiltų uždusimo
pavojus. Prieš vykdant bet kokius įrengimo darbus,
prietaisą būtina išjungti iš elektros tinklo, kad nekiltų
elektros smūgio pavojus. Pasirūpinkite, kad
montuojant, prietaisas nepažeistų maitinimo laido.
Priešingu atveju gali kilti gaisro ar elektros smūgio
pavojus. Prietaisą įjungti galima tik baigus įrengimo
darbus.
Spintelės pjovimo darbus atlikite prieš montuodami
prietaisą į baldus ir nuvalykite visas medienos drožles
bei pjuvenas.
Jei prietaisas nėra montuojamas virš orkaitės, po
prietaisu reikia įstatyti skiriamąją plokštę (nepridedama).
ĮSPĖJIMAI DĖL ELEKTROS
Prietaisą reikia sumontuoti taip, kad jį būtų galima
išjungti iš elektros tinklo ištraukus maitinimo laido
kištuką arba iki elektros lizdo pagal sujungimų
taisykles sumontuotu daugiapoliu jungikliu ir
prietaisas turi būti įžemintas pagal nacionalinius
elektros saugos standartus.
Nenaudokite ilginamųjų laidų, tinklo lizdo
skirstytuvų ir adapterių. Prietaisą įrengus, jo elektros
komponentai turi būti nepasiekiami naudotojui.
Prietaiso nenaudokite, jei jūsų kūnas yra drėgnas
arba esate basi. Šio prietaiso nenaudokite, jei
pažeistas jo maitinimo laidas arba kištukas, jei
prietaisas veikia netinkamai arba jei jis yra pažeistas
3
Sveikatos ir saugos vadovas
ar buvo numestas.
Jei maitinimo laidas pažeistas, jį tokiu pačiu turi
pakeisti gamintojas, jo įgaliotas techninės priežiūros
darbuotojas ar kitas kvalifikuotas asmuo – taip
išvengsite elektros smūgio pavojaus.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS. Prieš atlikdami bet kokius techninės
priežiūros darbus, prietaisą išjunkite ir atjunkite nuo
elektros tinklo, kad nekiltų elektros smūgio pavojus;
jokiu būdu nenaudokite valymo garais įrenginių –
kyla elektros smūgio pavojus.
Nenaudokite braižančių ar ėsdinančių produktų,
valiklių su chloru ir šveistukų.
PAKAVIMO MEDŽIAGŲ IŠMETIMAS
Pakavimo medžiagos yra 100 % perdirbamos ir pažymėtos perdirbimo
simboliu
.
Todėl įvairias pakuotės medžiagas reikia išmesti labai atsakingai ir griežtai
laikantis vietos institucijų reglamentų, reguliuojančių atliekų išmetimą.
BUITINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS
Šis prietaisas pagamintas naudojant perdirbamas arba pakartotinai
naudojamas medžiagas. Prietaisą išmeskite paisydami vietos atliekų
išmetimo reglamentų. Dėl išsamesnės informacijos apie buitinių elektrinių
prietaisų apdorojimą, utilizavimą ir perdirbimą kreipkitės į įgaliotą vietos
instituciją, buitinių atliekų surinkimo įmonę arba parduotuvę, kurioje
pirkote prietaisą. Šis prietaisas paženklintas pagal Europos direktyvą
2012/19/EB dėl elektros ir elektronikos įrenginių atliekų (EEĮA).
Tinkamai utilizuodami šį gaminį apsaugosite aplinką ir sveikatą nuo
galimo neigiamo poveikio.
Ant prietaiso arba pridedamų dokumentų esantis simbolis
nurodo,
kad su šiuo prietaisu negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį
reikia atiduoti į atitinkamą surinkimo skyrių, kad elektros ir elektronikos
įranga būtų perdirbta.
ENERGIJOS TAUPYMO PATARIMAI
Kad išnaudotumėte visas savo kaitlentės galimybes, likus kelioms
minutėms iki gaminimosi pabaigos, kaitlentę išjunkite ir pasinaudokite
likutine šiluma.
Puodo ar keptuvės dugnas turi visiškai uždengti kaitvietę; jei indas yra
mažesnis nei kaitvietė, bus be reikalo eikvojama energija.
Gamindami puodus ir keptuves uždenkite gerai priglundančiu dangčiu
ir naudokite kuo mažiau vandens. Jei gaminsite nuėmę dangtį, gerokai
padidės energijos sąnaudos.
Naudokite tik plokščiadugnius puodus ir keptuves.
ATITIKTIES DEKLARACIJA
Šis prietaisas atitinka ekonomiško dizaino reikalavimus pagal Europos
Sąjungos reglamentą Nr. 66/2014 ir Europos standarto EN 60350‑2
reikalavimus.
Gamintojas „Whirlpool EMEA S.p.A.“ deklaruoja, kad šis I200 Maestro
buitinės įrangos modelis su radijo įranga atitinka direktyvą 2014/53/UE.
Visas atitikties deklaracijos tekstas yra pateiktas šioje svetainėje:
https://docs.whirlpool.eu.
Radijo įranga veikia 2,4 GHz ISM dažnių juostoje, maksimali siunčiama
radijo dažnio galia neviršija 20 dBm (e.i.r.p.).
Šiame gaminyje įdiegta tam tikra atvirojo kodo programinė įranga,
sukurta trečiųjų šalių. Atvirojo kodo programinės įrangos licencijos
naudojimo sąlygos pateiktos šioje svetainėje: https://docs.whirlpool.eu.
4
LT
Naudojimo ir priežiūros vadovas
GAMINIO APRAŠYMAS
1. Kaitlentė
2. Valdymo skydelis
1
2
VALDYMO SKYDELIS
Kaitlentės įjungimas /
išjungimas
Naudojama įjungti arba išjungti orkaitę.
Mygtukas aktyvus visuose ekranuose, neatsižvelgiant į kaitlentės būseną.
Pagrindinis ekranas
Mygtukas, kuriuo pasiekiamas pagrindinis ekranas; naršant jį galima pasirinkti
bet kuriuo metu.
Parankiniai
Mygtukas, kuriuo suaktyvinamas ekranas su kaitlentės išsaugotų arba siūlomų
funkcijų sąrašu.
Kaitlentės nustatymai
Mygtukas, kuriuo pasiekiami visi kaitlentės
nustatymai ir visos konfigūracijos.
5
Naudojimo ir priežiūros vadovas
PRIEDAI
PUODAI IR KEPTUVĖS
Naudokite tik iš feromagnetinės medžiagos pagamintus
GERAI
NE
puodus ir keptuves, tinkančius indukcinėms kaitlentėms.
Kad nustatytumėte, ar puodas yra tinkamas, patikrinkite,
ar ant jo yra
simbolis (įprastai įspaustas ant dugno).
Kad patikrintumėte, ar puodai magnetiniai, naudokite
magnetą.
Gaminimui įtakos gali turėti puodo pagrindo kokybė ir struktūra. Kai kurios
pagrindo skersmens indikacijos neatitinka tikrojo feromagnetinio paviršiaus
skersmens.
TUŠTI PUODAI ARBA PUODAI PLONU DUGNU
Jei kaitlentė įjungta, nedėkite ant jos tuščių puodų ar keptuvių.
Kaitlentė turi vidinę apsauginę sistemą, kuri nuolat stebi temperatūrą, ir jai
pakilus, įjungia automatinio išjungimo funkciją.
Uždėjus tuščius puodus ar puodus plonu dugnu temperatūra gali labai
greitai pakilti, o automatinio išjungimo funkcija gali suveikti pavėluotai,
todėl puodas ar kaitlentės paviršius gali būti apgadinti. Jei taip nutiktų,
nieko nelieskite ir palaukite, kol visos dalys atvės.
Pasirodžius kokiam nors klaidos pranešimui, skambinkite techninės
priežiūros centrui.
MAŽIAUSIAS PUODO / KEPTUVĖS DUGNO SKERSMUO
SKIRTINGOMS KAITVIETĖMS
Kad kaitlentė veiktų tinkamai, puodas turi uždengti vieną arba kelis
ant kaitlentės paviršiaus nurodytus atskaitos taškus ir yra tinkamo
minimalaus skersmens.
19
25
10
(Puodo dugno skersmuo centimetrais)
KAIP NAUDOTIS PRIETAISU
NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ
Nuoseklus reikiamų parametrų nustatymas, kai kaitlentė įjungiama pirmą kartą.
Jei nustatymus norite koreguoti vėliau, eikite į nustatymų meniu " ".
1
2
Kalba
Wi-Fi
IŠSAUGOTI
Slinkite per sąrašą ir pasirinkite reikiamą kalbą, tada paspausdami DEMONSTRACIJĄ
patvirtinkite.
Užmezgamas ryšys tarp prietaiso ir namų interneto tinklo
(žr. išsamių duomenų lapą).
Jei „Wi-Fi“ ryšys nustatomas dabar, sistema datą ir laiką nustatys
automatiškai.
„Wi-Fi“ ryšį galima nustatyti ir vėliau, o datą ir laiką galima nustatyti
rankiniu būdu.
3
Laikas
Nustatomas laikas mm:hh formatu.
Vėliau formatą galima pakeisti sistemos nustatymuose.
4
Data
Nustatoma data gg:mm:aaaa formatu.
Vėliau formatą galima pakeisti sistemos nustatymuose.
5
Galia
NUSTATYTI DABAR
PRALEISTI
Nustatoma didžiausia kaitlentės galia, ją galima rinktis iš toliau nurodytų reikšmių:
2,5 kW – 4,0 kW – 6,0 kW – 7,2 kW – 11,0 kW.
JUTIKLINIO EKRANO NAUDOJIMAS
-- Jei norite naršyti meniu, tiesiog palieskite ekraną bakstelėdami jį
pirštu;
-- Atsižvelgiant į tai, kaip stipriai pirštu paliečiate ekraną, galima
reguliuoti ekrano judėjimo greitį;
-- Jei norite pasirinkti arba patvirtinti pasirinkimą, palieskite ekrane pasirinktą
reikšmę arba meniu elementą;
6
TOLIAU
IŠSAUGOTI DEMONSTRACINĮ
REŽIMĄ:
Režimas naudojamas parduotuvėse
siekiant pademonstruoti pagrindines
meniu funkcijas. Jei norite grąžinti
pradinį meniu išdėstymą, paspauskite
nustatymų mygtuką ir panaikinkite
demonstracijos režimo žymėjimą
meniu skiltyje „Informacija“.
Panaikinę režimo žymėjimą
paspauskite pagrindinio
ekrano mygtuką .
---
Ankstesnį arba kitą ekraną pasieksite paspausdami mygtukus "Toliau"
ir "Grįžti atgal;
Pilki mygtukai žymi funkcijas, kurių šiuo metu negalima pasirinkti.
LT
Naudojimo ir priežiūros vadovas
NUSTATYMAI
Kaitlentės nustatymus galima keisti bet kuriuo metu. Jei norite pakeisti nustatymus, paspauskite mygtuką "
".
Laikmatis
Kai kaitlentė išjungta, pereikite prie laikmačio funkcijos.
Nutildyti
Nutildomi visi kaitlentės indikatorių garsai.
Valdiklio užraktas
Išjungiama įvestis mygtukais. Vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas išjunkite režimą.
Kitos parinktys – galingumo valdymas
Kaitlentės galia reguliuojama pagal poreikį arba pagal didžiausią maitinimo tinklo matuoklio galią:
2,5kW – 4,0kW – 6,0kW – 7,2kW – 11,0kW.
Parinktys:
Laikas ir data
Valgymo laiko, datos, laiko ir formato nustatymui.
Įspėjamojo signalo garsumas
Nustatomas laikmačio ir mygtukų įspėjamojo signalo garsumas.
Ekrano nuostatos – ryškumas
Nustatomas ekrano ryškumas pasirenkant iš trijų lygių: didelis, vidutinis, mažas.
Geografinė zona – kalba
Kalbai pasirinkti;
Wi-Fi
Prietaisui prie „Wi-Fi“ tinklo prijungti (žr. susijusią dalį).
Informacija
Kad būtų parodyta paslaugų po pardavimo tarnybos kontaktinė informacija, įjungtas demonstracinis
režimas arba atkurti gamykliniai kaitlentės nustatymai.
Pasirinkite „Demonstracinis režimas“ ir naudodamiesi laisvo leidimo funkcija sužinokite, kaip naršyti po
kaitlentės meniu.
"WI-FI" NUSTATYMAS
Jei norite nustatyti "Wi-Fi" ryšį, paspauskite mygtuką "
" ir ekrane pamatysite "Wi-Fi".
Wi-Fi
Prisijungti prie tinklo
Atsisiųskite „Whirlpool“ programą iš savo išmaniojo telefono programų
parduotuvės. Paleiskite programą ir prijunkite savo prietaisą.
SAID kodas
SAID kodas yra naudojamas susiejant išmanųjį įrenginį su prietaisu.
Jei SAID etiketę pametėte, kreipkitės į paslaugų po pardavimo tarnybą.
MAC adresas
MAC adresas parodomas „Wi-Fi“ modulio ekrane.
Wi-Fi
įjungta
Įjungimo / išjungimo mygtuku įjunkite arba išjunkite „Wi-Fi“ ryšį.
7
Naudojimo ir priežiūros vadovas
KASDIENIS NAUDOJIMAS
KAITLENTĖS ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS
Jei norite kaitlentę įjungti, paspauskite mygtuką ir palaikykite maždaug
1 sek., kol užsidegs ekranas.
Nepasirinkus jokios funkcijos, kaitlentė po 10 sek. išsijungs automatiškai.
Jei norite kaitlentę išjungti, paspauskite ir palaikykite tą patį mygtuką dar
kartą, kol išsijungs ekranas ir visos kaitvietės.
GAMINIMO ZONOS PASIRINKIMAS
Norimą kaitvietę galite pasirinkti kairiajame ekrane paspausdami
atitinkamą skydelį.
Kad išjungtumėte kaitvietes:
ekrane pasirinkite gaminimo zoną ir paspauskite mygtuką „ “.
Jei kaitvietė vis dar įkaitusi, atitinkamame skydelyje pasirodys likutinio
karščio indikatorius „ “.
KARŠTAS
LIKUTINIO KARŠČIO INDIKATORIUS
Jei gaminimo zonoje matote simbolį „ “, tai reiškia, kad ši zona dar yra
įkaitusi. Kai kaitvietė atvėsta, simbolis „ “ išnyksta.
KARŠTAS
KARŠTAS
KARŠTAS
KARŠTAS
Specialus
Specialus
Jei išjungus kaitlentę kai kurios zonos vis dar yra įkaitusios, bus rodomas
įspėjimas.
DĖTI PUODĄ
Jei kaitlentė puodo neaptinka, ekrane parodomas atitinkamas įspėjamasis
pranešimas.
KAITVIEČIŲ ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS IR GALIOS
REGULIAVIMAS
Kaitviečių suaktyvinimas:
1. Įjunkite kaitlentę. Jei indas jau uždėtas, kaitvietė automatiškai jį
aptiks. Pasirinkite siūlomą zoną ir nustatykite galingumą.
2. Uždėkite puodą ant pasirinktos kaitvietės ir įsitikinkite, kad jis uždengia
vieną ar kelis kaitlentės paviršiaus atskaitos taškus.
LANKSČIOSIOS SRITIES PASIRINKIMAS
Lanksčiąją sritį sudaro kelios sujungiamos gaminimo zonos, kurios yra
valdomos kaip viena.
Jei norite sukurti lanksčiąją sritį:
Jei kaitlentėje priedo funkcija jau yra, ekrane rodomos galimos zonos, ir
jums tereikia paspausti mygtuką „ “, kad patvirtintumėte.
Specialus
DĖTI PUODĄ
Jei zoną norite sukurti rankiniu būdu, braukite pirštu per paviršių ir
sujunkite pageidaujamas zonas naudodami kryptinių rodyklių seką. Tam
tikros kombinacijos negalimos dėl jų formų arba dėl to, kad kitos zonos
yra naudojamos.
*
*Naudodami šią padėtį galite pasirinkti didžiausią galią.
Atkreipkite dėmesį: Neuždenkite ekrano priedais.
Jei indas dengia vieną iš ekranų, kaitlentė gali veikti netinkamai.
3. Kai zona apibrėžiama, pasirodo ekranas, kuriame galima pasirinkti
galios lygį.
4. Paspausdami arba braukdami pirštų išilgai per slinkimo jutiklinį
ekraną nustatykite galios lygį ir patvirtinkite paspausdami mygtuką
PRADĖTI.
Nustatytas galios lygis bus parodytas pasirinktos kaitvietės skydelyje.
1 2
3
4 5
F
BOOST PRADETI
3
Specialus
Specialus
DĖTI PUODĄ
Jei norite perskirti lanksčiąją sritį:
Kai paspaudžiate zoną, pasirodo atitinkamas ekranas ir jūs galite pasirinkti
simbolį „ “, kad galėtumėte atskirti sujungtas zonas. Tokias zonas tada
vėl galite valdyti atskirai, o jų galios lygis yra vienodas.
3
3
1 2
3
4 5
BOOST PRADĖTI
Specialus
DĖTI PUODĄ
Kiekvienai kaitvietei galite pasirinkti įvairius karščio nustatymus: nuo 1
(minimalios galios) iki 18 (maksimalios galios).
Naudodami galios lygio ekraną galite pasirinkti ir greitojo kaitinimo
funkciją, kuri ekrane nurodoma mygtuku „Boost“.
Atkreipkite dėmesį: jei puodas netinka indukcinei kaitlentei, jis netinkamai
pastatytas arba yra kaitvietei netinkamo dydžio, ekrane matysite pranešimą:
„Neaptikta šioje zonoje.“ Jei per 30 sekundžių nuo pasirinkimo puodas
neaptinkamas, kaitvietė išsijungia.
8
3
3
Specialus
LT
Naudojimo ir priežiūros vadovas
DĖTI PUODĄ
Jei naudojate sritį iš kelių kaitviečių, puodą galite dėti bet kurioje
aktyvios srities vietoje. Kaitlentė automatiškai atpažins tikrąją puodo
vietą.
Jei ant aktyvios srities norite uždėti dar vieną puodą, pasinaudokite
puodo uždėjimo komanda, kad kaitlentė aptiktų naujai uždėtą puodą.
VALDIKLIO UŽRAKTAS
Kad kaitlentės netyčia neįjungtumėte valydami arba kad valdiklių
nustatymų netyčia nepakeistumėte ruošdami maistą, kaitlentę galite
užrakinti valdikliu „ “, kuris yra nustatymuose „ “. Valdymo skydelis
bus užrakintas, veiks tik išjungimo mygtukas. Jei norite iš naujo
suaktyvinti valdiklius, braukite pirštu į ekrano viršų.
LAIKMATIS
Yra parinktis, kuria naudodamiesi galite nustatyti platų laikmačio
parametrų diapazoną, net jei kaitlentė neįjungta.
Kad įjungtumėte laikmatį:
1. Įjunkite kaitlentę.
2. Paspauskite nustatymo mygtuką „ “ ir pasirinkite laikmatį „ “.
3. Nustatykite pageidaujamą laiką naudodami hh:mm:ss formatą.
Kad galėtumėte lengviau nustatyti reikiamą laiką, jums pateikiamos
trys iš anksto nustatytos reikšmės.
4. Paspauskite mygtuką „Pradėti“.
Pasirinkus, jei ekranas per minutę nepaliečiamas, jis užgęsta ir rodomas
tik atgal skaičiuojamas laikas.
5. Praėjus nustatytam laikui pasigirsta garsinis signalas.
Laikmačio reguliavimas:
1. Įjunkite kaitlentę.
2. Paspauskite nustatymo mygtuką „ “ ir pasirinkite laikmatį „ “.
3. Paspauskite ekrano centrą ir koreguokite reikšmes.
Jei norite išjungti laikmatį, paspauskite „ATŠAUKTI“.
Laikui pasibaigus, galima nustatyti naują laiką arba galima išjungti
laikmatį.
GAMINIMO LAIKMAČIO NUSTATYMAS
Kaitvietes galima suprogramuoti, kad jos automatiškai išsijungtų.
Jei norite nustatyti gaminimo laiką:
1. Pasirinkite kaitvietę ir nustatykite reikiamą galios lygį.
2. Paspauskite chronometro mygtuką „ “ kuris rodomas aktyvioje
gaminimo zonoje.
3. Nustatykite pageidaujamą laiką naudodami hh:mm:ss formatą.
4. Paspauskite mygtuką „Pradėti“.
Atitinkamoje zonoje bus rodoma juosta, kuri laikui einant užsipildys.
Nustatyto gaminimo laiko koregavimas.
1. Paspauskite galios lygį.
2. Paspauskite mygtuką „ “.
3. Koreguokite nustatytą gaminimo laiką.
Jei norite išjungti nustatytą gaminimo laiką, paspauskite „ATŠAUKTI“.
Gaminimo laiką galima nustatyti kiekvienai kaitvietei arba lanksčiajai
sričiai – atlikite toliau nurodytus veiksmus.
3
1 2
4 5
3
BOOST PRADĖTI
Specialus
DĖTI PUODĄ
3
hh
1
6
3
00:04:00
2
7
mm
3
8
ss
4
9
5
0
Atlikta
3:59
Specialus
9
Naudojimo ir priežiūros vadovas
PARANKINIAI
Bet kuriuo metu, naudodamiesi mygtuku „ “, galite išsaugoti receptą
arba iš anksto nustatytą gaminimo programą mėgstamiausiuose,
pasirinkdami reikiamą paros laiką.
Mėgstamiausiuose galite išsaugoti dažniausiai naudojamas gaminimo
programas vienoje arba keliose kategorijose, pagal tam tikru paros
metu valgomus patiekalus.
PUSRYČIAI
PIETŪS
VAKARIENĖ
UŽKANDIS
MĖGSTAMIAUSIŲJŲ PRIDĖJIMAS
Pasibaigus kiekvienai gaminimo funkcijai rodomas simbolis „ “, kuris
reiškia, kad ką tik naudotą gaminimo būdą galite išsaugoti ir pridėti
prie pasirinktos kategorijos. Pasirinkite vieną arba daugiau kategorijų
pasirinkdami atitinkamus simbolius.
Pasimėgaukite!
Jūsų receptas
Specialus
VALGIO LAIKAS
Nustatymuose (meniu Parankiniai – Data ir laikas), parinktyje „Valgio
laikas“, galite koreguoti kiekvienos kategorijos intervalą (pvz., pusryčiai:
7–9, priešpiečiai: 12–14…).
MĖGSTAMIAUSIŲJŲ KŪRIMAS
Ekrane „Parankiniai“ (pasiekiamame naudojantis mygtuku „ “), reikiama
seka (galia + laikas) arba gaminimo būdas gali būti išsaugotas vienoje iš
galimų keturių kategorijų.
Mėgstamiausius galima redaguoti bet kuriuo metu.
PARUOŠIMAS 1
PARUOŠIMAS 3
PARUOŠIMAS 2
Specialus
Special
DĖTI PUODĄ
Kurti parankinį
Pradėkime nuo pradžių.
Kokio tipo parankinis?
Rankiniu būdu valdomos
funkcijos
Automatinis kepimas
1 2
3
5
F
BOOST PRADĖTI
Pavadinimas
Vaizdas
ENERGIJOS LYGIS: 3
Kepimo laikas 4:00
TOLIAU
REDAGUOTI
Energijos lygis: 3, 4:00
Įrašyti kaip parankinį
NEXT
Pasirinkite vieną arba daugiau kategorijų pasirinkdami atitinkamus
simbolius.
10
REDAGUOTI
Mėsa / paukštiena
Plonos riekelės
Įrašyti kaip parankinį
NEXT
Naudojant įprastai, jei nustatomas gaminimo laikas, yra rodomas simbolis
„ “, kuris reiškia, kad naudotas galios lygis ir anksčiau nustatytas laikas
gali būti išsaugoti.
Pasinaudokite šia funkcija, jei norite vėl pasinaudoti dažnai naudojamu
gaminimo būdu.
LT
Naudojimo ir priežiūros vadovas
SPECIALIOSIOS FUNKCIJOS
„6 SENSE“
„6th Sense“ mygtukas suaktyvina pagalbą gaminant ir suteikia galimybę
rinktis įvairius maisto gaminimo būdus.
Naudojantis šia funkcija kaitlentė suaktyvina sistemą, kuri padeda
ir kontroliuoja gaminimo etapus, pradedant puodo pašildymu (su
paruošimu arba be jo) ir baigiant tinkamiausios temperatūros išlaikymu
gaminant.
Atsižvelgiant į pasirinktą paruošimo būdą, kaitlentė kiekviename etape
pateikia instrukcijas, nurodydama produktus ir tinkamiausią jų pridėjimo
laiką.
th
Pasirinkę „ “ pateksite į meniu, kuriame pateikiamos įvairios maisto
kategorijos (žr. lentelę) ir „pritaikytas“ režimas, kad galėtumėte pasirinkti
kelis pagalbos gaminant metodus.
1 2
3
Ekrane, kuris parodomas po to, pateikiama suvestinė ir patarimai (pvz.,
patarimas naudoti specialų priedą).
[Maisto pavadinimas]
Gaminimo būdas: Būdo_pavadinimas
Pagalbinis režimas: Pagalbinio_režimo_pavadinimas
*galimos instrukcijos / papildoma informacija
PRADĖTI
Tada prasideda gaminimo etapas ir, jei yra, parodoma išankstinio
įkaitinimo juosta, skirta tuščiam, vandeniu arba aliejumi užpildytam
priedui.
Kaitinimas
4 5
BOOST
F
Specialus
GERAI
Specialus
vai
Kai pasirinksite maisto tipą, pateksite į antrą ekraną, kuriame galėsite
pasirinkti vieną iš siūlomų gaminimo metodų atitinkamoje kategorijoje
ir, jei reikės, jums bus pasiūlytos sąlygos, kurioms esant užtikrinamas
sistemos efektyvumas (pvz., mėsos storis).
Eigą galima patikrinti bet kuriuo metu, paspaudžiant aktyvią zoną (būkite
atsargūs ir nepaspauskite „ “).
Ekrane rodoma eigos būsena ir kiekvienam gaminimo būdui būtinų
etapų skaičius.
Heating UP
INFO 2 veiksmas iš 3
Pasirinkite maisto tipą
Mėsa / paukštiena
Pasirinkite gaminimo būdą
Žuvis
KEPIMAS ANT GROTELIŲ
KEPIMAS KEPTUVĖJE
VIRIMAS
KEPIMAS
pvz.: sudėkite maisto produktus į puodą
REGULIUOTI NUSTATYTI LAIKĄ
Daržovės
ATLIKTA
Special
Padažai / sriubos
Pasirinkti tarpinio metodo režimą
1 sąlyga
2 sąlyga
Kai pasirenkamos visos funkcijos, ekrane parodomos galimos zonos, o jums
belieka pasirinkti, kurią norėtumėte naudoti gamindami. Kaip parodyta
paveikslėlyje, labai svarbu, kad naudojant pagalbą gaminant indas visada
būtų ant dviejų zonų ir uždengtų abu ratus. Dabar visos zonos, kurios
laikomos sujungtomis, yra rodomos ekrane.
(Vienintelė išimtis yra „Moka“ funkcija, kurią suaktyvinus siūloma naudoti
tik vieną zoną).
Tik jei paspaudžiamas mygtukas „ATLIKTA“, sistema pereina į kitą
gaminimo būdo etapą.
Gaminimo laiką galima pasirinkti tame pačiame ekrane (ne išankstinio
įkaitinimo metu) arba, norint užbaigti funkciją, galima paspausti
mygtuką „ “.
Trečiasis simbolis (Reguliuoti) suteikia galimybę valdyti ir koreguoti
gaminimo greitį, kad galėtumėte pakeisti nustatymus pagal savo
asmeninį skonį.
Šiame ekrane taip pat galite pereiti 5 lygius, (+1, +2 arba -1, -2), kad
sistema galėtų švelniai pakoreguotų naudojamą galią ir temperatūrą.
-2 -1
0
+1 +2
2
Įprastas energijos lygis
Nustatyti kepimo laiką
gerai
DĖTI PUODĄ
Kai užbaigiami įvairūs etapai ir paspaudžiamas gaminimo laiko arba „
“ mygtukas, funkcija baigiama.
Pasimėgaukite!
Specialus
Specialus
DĖTI PUODĄ
11
Naudojimo ir priežiūros vadovas
Šioje lentelėje apibendrinamos visos pagalbos gaminant funkcijos,
nurodant produktų kategorijas, gaminimo būdus ir, jei taikoma,
gaminimo būdus su visais receptais.
Šioje lentelėje nepateikiama išsami informacija apie kiekius ir kitus
nustatymus, kurie gali būti būtini pasirenkant gaminimo būdą.
Galimi gaminimo būdai
MAISTO KATEGORIJA
GAMINIMO BŪDAS
Mėsa / paukštiena
Kepinimas ant grotelių, keptuvėje, virimas, kepimas
Žuvis
Kepinimas ant grotelių, keptuvėje, virimas, kepimas
Daržovės
Kepinimas ant grotelių, keptuvėje, virimas, kepimas
Padažai, riebūs
padažai, sriubos
Padažai (apkepinimas, apvirimas, bešamelis)
Sriubos (apkepinimas, apvirimas, trintos sriubos)
Desertas
Kremas, panakota, tirpintas šokoladas, blynai,
ryšių pudingas
Kiaušiniai
Kepti kiaušiniai, omletas, virimas (virti kiaušiniai, minkštai
virti kiaušiniai), itališkas omletas, plakta kiaušinienė
Sūris
Kepimas ant grotelių, kepimas keptuvėje, fondiu
Makaronai ir ryžiai
Virimas, kepimas keptuvėje, ryžiai
Gėrimai
Virinimas (pienas), vanduo (virimas, virinimas), kavavirė
Pritaikymas
Virimas, kepimas ant grotelių, kepimas keptuvėje, virinimas,
lydimas
LYDIMAS
Šis gaminimo būdas tinka didinant arba palaikant temperatūrą, kuri
tinka lydant arba tirpdant tokius produktus, kaip šokoladas, sviestas
arba, bendrai paėmus, delikačiam gaminimui (pvz., saldiems padažams,
kremams), kad niekas neprisviltų prie indo dugno.
VIRINIMAS
Šis gaminimo būdas tinka didinant arba palaikant temperatūrą, kuri
tinka gaminant ir lėtai garinant skysčius, gaminimo būdams, kuomet
gaminama ilgai, padažams, sriuboms, sultiniams ir, bendrai paėmus,
visiems receptams, pagal kuriuos skystis turi lėtai ir ilgai virti.
Gaminimo greitį galima bet kuriuo metu reguliuoti naudojant „+“ ir „−“
mygtukus ekrane.
Funkcijos veikimas ar gaminimo laikas priklauso nuo puodo kokybės ir
tipo.
VIRIMAS*
Šis gaminimo būdas tinka pašildant vandenį ir palaikant virimą po to,
kai jis užverda, apsisaugant nuo ištekėjimo ir energijos eikvojimo. Kai
vanduo užverda, kaitlentė pateikia įspėjimą ir pasigirsta įspėjamasis
signalas. Pasigirdus įspėjamajam signalui įberkite druskos ir prieskonių.
Veikiant šiai funkcijai garsinis signalas perspėja naudotoją, jei puodas
yra tuščias (be vandens) arba išvirė vanduo.
Gaminimo greitį galima bet kuriuo metu reguliuoti naudojant „+“ ir „−“
mygtukus ekrane.
Funkcijos veikimas ar gaminimo laikas priklauso nuo puodo kokybės ir
tipo.
KEPIMAS KEPTUVĖJE*
Šis gaminimo būdas tinka didinant arba palaikant temperatūrą, kuri tinka
visiems gaminimo būdams, kuomet naudojama keptuvė su produktais,
pvz., smulkintais svogūnais (įpilant centimetrą aliejaus), arba priedai,
kuriuose greitai apkepami produktai, mėsa ir skrudinamos daržovės.
Kai uždedama keptuvė ir sudedami produktai, kaitlentė pradeda
įkaitinimo etapą. Atsižvelgiant į pasirinktą maisto kategoriją, ekrane
parodomas pranešimas ir pasigirsta įspėjamasis signalas, nurodantis
tikslų maisto įdėjimo laiką.
12
Laukdama patvirtinimo iš naudotojo sistema palaiko reikiamą priedo
temperatūrą ir neleidžia keptuvei per daug įkaisti ir be reikalo vartoti
energiją.
Būtų puiku, jei ši funkcija būtų suaktyvinama naudojant kambario
temperatūros keptuvę ir produktus, panaudojat specialųjį priedą.
Įkaitinimo etapu metu dangčio nenaudokite.
Gaminimo greitį galima bet kuriuo metu reguliuoti naudojant „+“ ir „−“
mygtukus ekrane.
KEPIMAS ANT GROTELIŲ*
Šis gaminimo būdas tinka didinant arba palaikant temperatūrą, kuri
tinka visiems gaminimo būdams naudojant groteles ir ruošiant mėsą,
žuvį, daržoves ir sūrį.
Kai uždedamos grotelės, kaitlentė pradeda įkaitinimo etapą.
Atsižvelgiant į pasirinktą maisto kategoriją, ekrane parodomas
pranešimas ir pasigirsta įspėjamasis signalas, nurodantis tikslų maisto
įdėjimo laiką.
Laukdama patvirtinimo iš naudotojo sistema palaiko reikiamą priedo
temperatūrą ir neleidžia grotelėms per daug įkaisti ir be reikalo vartoti
energiją.
Būtų puiku, jei ši funkcija būtų suaktyvinama naudojant kambario
temperatūros groteles.
Gaminimo greitį galima bet kuriuo metu reguliuoti naudojant „+“ ir „−“
mygtukus ekrane.
Jei nenaudojate tam skirtos lentynėlės, kepinimo ant grotelių funkciją
naudodami pirmą kartą būkite atsargūs, nes nuo pagrindo kokybės gali
priklausyti kaitinimo laikas; priedai, kurių pagrindas yra labai plonas,
aukštą temperatūrą pasiekia labai greitai.
KEPIMAS*
Šis gaminimo būdas tinka didinant arba palaikant temperatūrą, kuri
tinka visiems gaminimo būdams, kuomet švieži arba šaldyti maisto
produktai yra panardinami į aliejų.
Kai uždedama keptuvė ir sudedami produktai, pradedamas įkaitinimo
etapas.
Atsižvelgiant į pasirinktą maisto kategoriją, ekrane parodomas
pranešimas ir pasigirsta įspėjamasis signalas, nurodantis tikslų maisto
įdėjimo laiką.
Laukdama patvirtinimo iš naudotojo sistema palaiko reikiamą priedo
temperatūrą ir neleidžia keptuvei per daug įkaisti ir be reikalo vartoti
energiją.
Būtų puiku, jei ši funkcija būtų suaktyvinama naudojant kambario
temperatūros keptuvę ir produktus, panaudojat specialųjį priedą.
Įkaitinimo etapu metu dangčio nenaudokite.
Gaminant pasirinkus šią funkciją, patartina naudoti aliejų, kuris yra
tinkamas kepimui, pvz., įvairių sėklų aliejų. Naudodami kitokį aliejų
visada būkite itin atsargūs ir stebėkite gaminimą, kai jį naudojate pirmą
kartą.
Kad galėtumėte lengviau kontroliuoti pagaminimo lygį, rekomenduojame
naudoti priekines gaminimo zonas.
Gaminimo greitį galima bet kuriuo metu reguliuoti naudojant „+“ ir „−“
mygtukus ekrane.
MOKA*
Ši funkcija automatiškai paruošia kavą. Kaitinimo ciklą galima suaktyvinti
pasirinkus šią funkciją meniu, o baigus ruošti kavą pasigirsta signalas. Ši
funkcija yra suprogramuota išsijungti savaime, kad kava neišsilietų. Kai šią
funkciją naudojate pirmą kartą, visada patikrinkite, ar laikomasi nurodytų
sąlygų. Būtų puiku, jei ši funkcija būtų suaktyvinama naudojant „Moka“,
kambario temperatūros vandenį ir specialųjį priedą.
* Su šiomis funkcijomis rekomenduojama naudoti tam skirtus priedus:
• virimas: WMF SKU: 07.7524.6380
• kepimas keptuvėje: WMF SKU: 05.7528.4021
• kepimas ant grotelių: WMF SKU: 05.7650.4291
• kepimas: WMF SKU: 07.7520.6380
• Moka, Bialetti: MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE
Atkreipkite dėmesį: Per pirmąją kaitinimo minutę pasistenkite puodo ar
keptuvės nejudinti, kad kaitlentė veiktų optimaliai.
LT
Naudojimo ir priežiūros vadovas
SPECIALIOS FUNKCIJOS
Paspausdami mygtuką „
funkcijas.
“ galite suaktyvinti „Flexifull“ ir „Chef Control“
CHEF CONTROL
Ši funkcija kaitlentę suskirsto į tris gaminimo zonas ir suaktyvina jas
vienu metu naudodama iš anksto nustatytą galios lygį. Ji leidžia puodus
perkelti iš vienos vietos į kitą ir gaminti maistą naudojant skirtingas
temperatūras, nekeičiant pasirinkto galio lygio.
+
+
+
„FLEXIFULL“
Ši funkcija leidžia visą kaitlentę naudoti kaip vieną kaitvietę.
Rinktis specialųjį režimą
+
Jei norite suaktyvinti funkciją „Flexifull“:
1. Uždėkite puodą.
(Galima uždėti ir vėliau).
2. Paspauskite mygtuką „ “ ir pasirinkite „Flexifull“ funkciją.
3. Nustatykite reikiamą galios lygį.
4. Paspauskite mygtuką „Pradėti“.
Ekrane bus rodomas nustatytas galios lygs.
5. Jei norite uždėti daugiau puodų, naudokite puodo uždėjimo
komandą.
6. Jei šią funkciją norite išjungti, paspauskite IŠEITI.
+
+
+
Chef Control
Specialus
DĖTI PUODĄ
Didelis
Vidutinis
Rinktis specialųjį režimą
Mažas
IŠEITI
DĖTI PUODĄ
FlexiFull
+
+
+
FlexiFull
+
+
Chef Control
Specialus
DĖTI PUODĄ
1 2
3
3
IŠEITI
4 5
PRADĖTI
BOOST
DĖTI PUODĄ
DĖTI PUODĄ
KEPIMO SĄLYGŲ LENTELĖ
ENERGIJOS
LYGIS
GAMINIMO TIPAS
Maks.
galingumas
Greitas įkaitinimas
Puikiai tinka greitai padidinti maisto temperatūrą, greitai užvirinti (vandenį) ar
greitai pakaitinti skysčius.
Kepimas riebaluose, virimas
Puikiai tinka skrudinimui, kepimo pradžioje, užšaldytiems produktams kepti,
greitai skysčiams užvirinti.
Skrudinimas, sauté, virimas,
kepimas ant grotelių
Puikiai tinka sauté, smarkiam virimui palaikyti, kepimui ir kepimui ant grotelių.
Boost
14 - 18
REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS
Patarimai, kaip pagerinti maisto ruošimo procesą ir galimybes
Skrudinimas, virimas, troškinimas, Puikiai tinka sauté, švelniam virimui palaikyti, kepimui ir kepinimui bei priedams
pakaitinti.
sauté, kepimas ant grotelių
10 - 14
5-9
1-4
Nulinė
galia
Virimas, troškinimas, sauté,
kepinimas, kepimas, virimas iki
sutirštėjimo
Virimas, virinimas, tirštinimas,
kremo formavimas
Puikiai tinka troškinti, švelniam virimui palaikyti, kepimui ir kepinimui
(ilgesnį laiką).
Puikiai tinka lėtai ruošiamam maistui (ryžiams, padažams, mėsai, žuviai) su skysčiais
(pvz., vandeniu, vynu, sultiniu, pienu) ir pastai sutirštinti.
Puikiai tinka lėtai ruošiamam maistui (kai kiekis yra mažiau nei 1 litras: ryžiai, padažai,
kepsniai, žuvis) su skysčiais (pvz., vandeniu, vynu, sultiniu, pienu).
Lydymas, atitirpdymas
Puikiai tinka sviestui, šokoladui lydyti bei nedideliems gabalėliams atitirpdyti.
Maisto išlaikymas šiltai,
rizoto ruošimas
Puikiai tinka ką tik paruošto maisto ar patiekiamo maisto išlaikymui šiltai ir
rizoto ruošimui.
-
Kaitlentė veikia budėjimo arba išjungimo režimu (kaitlentė gali būti vis dar karšta dėl
likusios šilumos po maisto gaminimo, tai nurodoma simboliu ).
HOT
13
Naudojimo ir priežiūros vadovas
PRIEŽIŪRA IR VALYMAS
!
DĖMESIO
• Nenaudokite valymo garais įrangos.
• Prieš valydami įsitikinkite, kad kaitvietės išjungtos ir nerodomas likutinės šilumos indikatorius "
Svarbu.
• Nenaudokite šiurkščių kempinių arba šveistukų, nes jie gali pažeisti
stiklą.
• Valykite kaitlentę po kiekvieno naudojimo (kai atvėsta), kad
pašalintumėte maisto likučius ir dėmes.
• Cukrus arba maisto produktai, kurių sudėtyje yra daug cukraus, gali
pakenkti kaitlentei, todėl juos reikia nedelsiant pašalinti.
• Druska, cukrus ir smėlis gali subraižyti stiklo paviršių.
• Naudokite minkštą šluostę, sugeriantį virtuvinį popierių arba
specialų kaitlenčių valiklį (vadovaukitės gamintojo nurodymais).
• Ant kaitvietės išsiliejus skysčiui, puodai gali pajudėti arba imti
vibruoti.
• Nuvalytą kaitlentę kruopščiai nusausinkite.
KARŠTAS
".
Jei ant stiklo yra "iXelium™" logotipas, vadinasi, kaitlentė yra apdorota
taikant "iXelium™" technologiją. Tai išskirtinė "Whirlpool" danga, užtikrinanti
puikius valymo rezultatus ir ilgesnį kaitlentės paviršiaus spindesį.
Valydami "iXelium™" kaitlentes, laikykitės šių rekomendacijų:
• Naudokite minkštą šluostę (geriausia mikropluošto), sudrėkintą
vandeniu ar stiklui valyti skirtu valikliu.
• Geriausiems rezultatams užtikrinti, drėgną šluostę kelioms minutėms
palikite ant stiklinio kaitlentės paviršiaus.
„Wi-Fi“ DUK
Kurie „Wi-Fi“ protokolai yra palaikomi?
Įdiegtas „Wi-Fi“ adapteris palaiko „Wi-Fi“ b/g/n Europos šalyse.
Kurie nustatymai turi būti konfigūruojami maršruto parinktuvo
programinėje įrangoje?
Būtini toliau nurodyti maršruto parinktuvo nustatymai. 2,4 GHz įjungtas,
„Wi-Fi“ b/g/n . DHCP ir NAT suaktyvintas.
Kuri WPS versija yra palaikoma?
WPS 2.0 arba naujesnė versija. Daugiau informacijos pateikiama
maršruto parinktuvo dokumentuose.
Ar yra skirtumų, jei naudojamas „Android“ arba „iOS“ naudojantis
išmanusis telefonas (arba planšetinis kompiuteris)?
Galite naudoti operacinę sistemą, kurį jums patinka, skirtumo nėra.
Ar galima naudoti susiejimą mobiliuoju 3G ryšiu, o ne naudojant
maršruto parinktuvą?
Taip, bet debesų paslaugos yra sukurtos nuolat prijungtiems įrenginiams.
Kaip galėčiau patikrinti, ar mano namų interneto ryšys veikia ir
belaidžio ryšio funkcija yra įjungta?
Tinklo paiešką galite atlikti naudodamiesi išmaniuoju įrenginiu. Prieš
bandydami nepamirškite išjungti visų kitų duomenų ryšių.
Kaip patikrinti, ar prietaisas prijungtas prie belaidžio namų tinklo?
Eikite į maršruto parinktuvo konfigūraciją (žr., maršruto parinktuvo
vadovą) ir patikrinkite, ar prietaiso MAC adresas yra belaidžiu ryšiu
prijungtų įrenginių puslapio sąraše.
Kur rasti prietaiso MAC adresą?
Paspauskite „Nustatymai“, tada palieskite „Wi-Fi“ piktogramą arba
ieškokite įrenginyje: Etiketėje yra nurodyti SAID ir MAC adresai. MAC
adresą sudaro skaičių ir raidžių seka, kuri prasideda „88:e7“.
Kaip galėčiau patikrinti, ar prietaiso belaidžio ryšio funkcija yra
įjungta?
Naudodamiesi išmaniuoju įrenginiu ir „6th Sense“ programa „Live“
patikrinkite, ar prietaiso tinklas yra matomas ir prijungtas prie debesies.
Ar yra kas nors, kas galėtų neleisti signalui pasiekti prietaiso?
Patikrinkite, ar jūsų prijungti įrenginiai neišnaudoja viso galimo
interneto pralaidumo.
Įsitikinkite, kad „Wi-Fi“ naudojantys įrenginiai neviršija didžiausio
maršruto parinktuvo leidžiamo skaičiaus.
Koks atstumas turi būti tarp maršruto parinktuvo ir įrenginio?
Paprastai „Wi-Fi“ signalas yra pakankamai stiprus, kad galėtų veikti
keliuose kambariuose, bet tai labai priklauso nuo medžiagų, iš kurių
pastatytos sienos. Signalo stiprumą galite patikrinti padėję išmanųjį
prietaisą prie įrenginio.
14
Ką daryti, jei belaidis ryšys nepasiekia prietaiso?
Galite panaudoti specialius įrenginius, kurie išplečia „Wi-Fi“ ryšio zoną
namuose, pvz., prieigos taškas, „Wi-Fi“ kartotuvus ir „Power-line“ tiltą (su
prietaisu nepridedamas).
Kaip sužinoti savo belaidžio tinklo pavadinimą ir slaptažodį?
Žr. maršruto parinktuvo dokumentus. Maršruto parinktuvo etiketėje
paprastai pateikiama informacija, kuri yra būtina norint pasiekti
įrenginio sąrankos puslapį naudojant prijungtą įrenginį.
Ką daryti, jei mano maršruto parinktuvas naudoja kaimynų „Wi-Fi“
kanalą?
Priverskite maršruto parinktuvą naudoti jūsų namų „Wi-Fi“ kanalą.
Ką daryti, jei įrenginio ekrane rodoma
, arba įrenginys negali
užmegzti pastovaus ryšio su namų maršruto parinktuvu?
Gali būti, kad prietaisas sėkmingai prijungtas prie maršruto parinktuvo,
bet jis negali prisijungti prie interneto. Jei norite, kad prietaisas būtų
prijungtas prie interneto, patikrinkite maršruto parinktuvo ir (arba)
pernašos nustatymus.
Maršruto parinktuvo nustatymai: NAT turi būti įjungtas, užkarda ir DHCP
turi būti tinkamai sukonfigūruoti. Palaikomas slaptažodžio šifravimas: WEP,
WPA,WPA2. Jei norite išbandyti kitą šifravimo tipą, žr. maršruto parinktuvo
vadovą.
Pernašos nustatymai: Jei interneto paslaugos teikėjas nustatė galinčių
jungtis prie interneto MAC adresų skaičių, gali nepavykti prijungti prietaiso
prie debesies. Įrenginio MAC adresas yra jo unikalus identifikatorius. Jei prie
interneto norite prijungti kitus įrenginius (ne kompiuterius), dėl procedūrų
kreipkitės į interneto paslaugos teikėją.
Kaip galėčiau patikrinti, ar duomenys yra perduodami?
Po to, kai nustatysite tinklą, išjunkite maitinimą, palaukite 20 sek. ir tada
vėl įjunkite įrenginį: Patikrinkite, ar programa rodo įrenginio UI būseną.
Kai kuriems nustatymams prireikia kelių sekundžių, kol jie atsiranda
programoje.
Kaip pakeisti „Whirlpool“ paskyrą išlaikant prijungtus prietaisus.
Galite sukurti naują paskyrą, bet prieš perkeldami prietaisus į naują
paskyrą nepamirškite pasiimti prietaisų iš senosios paskyros.
Pakeičiau maršruto parinktuvą, ką turiu daryti?
Galite pasilikti tuos pačius nustatymus (tinklo pavadinimą ir slaptažodį)
arba galite įrenginyje ištrinti ankstesnius nustatymus ir sukonfigūruoti
juos iš naujo.
LT
Naudojimo ir priežiūros vadovas
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
•
•
•
Patikrinkite, ar neatjungtas elektros tiekimas.
Jei pasinaudoję kaitlente jos negalite išjungti, išjunkite jos maitinimo
laidą.
Jei įjungus kaitlentę ekrane pasirodo kodas iš skaičių ir raidžių,
patikrinkite toliau esančioje lentelėje pateikiamas instrukcijas.
Klaidos kodas
Aprašymas
Galimos priežastys
Priemonės
C81, C82
Valdymo skydelis išsijungia dėl
pernelyg aukštos temperatūros.
Per aukšta vidinė elektroninių dalių
temperatūra.
Prieš vėl naudodami palaukite,
kol kaitlentė atvės.
F02, F04
Netinkama tinklo įtampa.
Jutiklis aptinka neatitikimų tarp
prietaiso ir tinklo įtampų.
Išjunkite kaitlentę iš elektros tinklo
ir patikrinkite jungtį.
F01, F06, F12, F13,
F25, F34, F35, F36,
F37, F41, F47, F58, F61,
F76
Išjunkite kaitlentę iš elektros tinklo. Sekundę palaukite ir kaitlentę vėl įjunkite į elektros tinklą.
Jei problema nedingsta, paskambinkite techninės priežiūros centrui ir nurodykite ekrane matomą klaidos kodą.
VEIKIMO METU GIRDIMI GARSAI
Įprastai veikdamos indukcinės kaitlentės gali skleisti šnypštimo ar
traškėjimo garsus. Šiuos garsus iš tiesų skleidžia maisto ruošimo indai ir
jie yra susiję su keptuvių dugnų ypatybėmis (pavyzdžiui, kai dugnas yra
pagamintas iš skirtingų medžiagų sluoksnių arba yra nelygus).
Šie garsai skiriasi atsižvelgiant į maisto ruošimo indo tipą ir jame esančio
maisto kiekį. Tai nereiškia, kad su kaitlente yra kažkas negerai.
PATIKIMAS GAMINIMAS
Žemiau pateikta lentelė buvo specialiai sukurta tam, kad tikrinantiems
asmenims būtų lengviau naudoti mūsų gaminius.
Patikimas gaminimas
Patikimos gaminimo padėtys
Karščio paskirstymas, „blynų“
bandymas pagal EN 60350-2 7.3 str.
Karščio veikimas, „prancūziškų bulvyčių“
bandymas pagal EN 60350-2 7.4 str.
Lydymas ir išlaikymas šiltai, „šokoladas“
Apvirimas, „ryžių pudingas“
EKOLOGINIS PROJEKTAVIMAS: Bandymas atliktas pagal reikalavimus, visas kaitlentes sujungus į vieną zoną arba naudojant „FlexiFull“ funkciją.
15
Naudojimo ir priežiūros vadovas
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRAS
PRIEŠ KREIPDAMIESI Į TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRĄ:
1. Vadovaudamiesi skyriaus TRIKČIŲ ŠALINIMAS patarimais pamėginkite
problemą pašalinti patys.
2. Prietaisą išjunkite ir vėl įjunkite, kad patikrintumėte, ar triktis
nepašalinama.
JEI ATLIKUS ŠIAS PATIKRAS TRIKTIS NEPAŠALINAMA, KREIPKITĖS Į
ARTIMIAUSIĄ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRĄ.
Jei reikia pagalbos, skambinkite garantiniame lankstinuke nurodytu
numeriu arba vykdykite nurodymus, pateikiamus svetainėje
www‌.‌whirlpool‌.‌eu.
Kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą visada nurodykite:
• trumpą gedimo aprašymą;
• prietaiso tipą ir tikslų modelį;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
16
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX XXXX XXXXX
•
priežiūros numerį (numeris nurodomas po žodžio "Service" (techninė
priežiūra), techninių duomenų plokštelėje). Techninės priežiūros
numeris taip pat nurodytas garantijos knygelėje;
•
•
savo tikslų adresą;
savo telefono numerį.
Jei reikalingas remontas, kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą
(tada turėsite garantiją, jog bus naudojamos originalios atsarginės dalys
ir remontas bus atliktas tinkamai).
860 mm
4 mm
510 mm
53 mm
483 mm
832 mm
0
863 + 2 mm
Min. 50 mm
0
840 + 2 mm
0
R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm
490 + 2 mm
65mm
min. 45mm
min. 20mm
60mm
100mm
15mm
min. 5mm
min. 550mm
min. 20mm
60mm
min. 20mm
min. 5mm
min. 45mm
min. 550mm
min. 20mm
17
x4
1
2
x4
2mm
3
2
1
x4
18
90°C
220-240V~
220-240V~
380-415V 3 N~
380-415V 2 N~
AU-UK-IRL
220-240V3~
BE
230V 2 Phase 2N~
R
S
T
=E
N
NL
black-nero-negro-preto-μαύροσ-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru
черно-црн-črna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort
siyah-dubh
brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin
maro-кафяв-браон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna
brunt-ruskea-brunt-brun-kahverengi-donn
blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)
mėlyna(pilkas)-niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)
синьо (сиво)-плава (сива)-modro(sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)
көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý(sivá)-kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)
blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath)
yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdeκίτρινο/πράσινο-kollane/roheline
dzeltens/zaļš-geltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde
жълто/зелено-жуто/зелена-rumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленый-gul/grønn
жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelená-sárga/zöld-keltainen/vihreä
gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buí/glas
blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо
плава-modro-plava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm
400011390766
19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising