Whirlpool | WHVS 90F LT C K | Setup and user guide | Whirlpool WHVS 90F LT C K Brugervejledning

Whirlpool WHVS 90F LT C K Brugervejledning
DA
Oversigtsvejledning
TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT
Registrer venligst dit produkt på
www‌.‌whirlpool‌.‌eu/‌register, for at modtage en mere
komplet assistance
Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet
tages i brug.
PRODUKTBESKRIVELSE
FØRSTEGANGSBRUG
LUFTHUL (PÅ UDSUGNINGSVERSIONERNE)
Forbind emhætten og udledningshullerne i væggen med en diameter,
som svarer til luftudløbet (forbindelsesflange).
Brug af rør og udledningshuller i væggen, med en mindre diameter, vil
medføre en nedsat sugeevne og en meget mere støj.
Ethvert ansvar herfor afvises derfor.
!! Anvend et rør med den korteste, nødvendige længde.
!! Anvend et rør med så få knæk som muligt (maksimal vinkel: 90°).
!! Undgå drastiske ændringer af rørets tværsnit.
!! Selskabet fralægger sig ethvert ansvar, hvis disse forskrifter ikke overholdes.
FILTRERING ELLER KANALISERING?
!! Din emhætte er klar til at blive anvendt i udsugningsversionen.
Hvis emhætten skal anvendes i den filtrerende version, skal der
installeres et specielt TILBEHØRSSÆT.
Kontrollér om TILBEHØRSSÆTTET medfølger eller om det skal købes
separat.
Bemærk: Hvis det medfølger skal der i visse tilfælde installeres et
supplerende system med aktivt kul på emhætten. Oplysninger om
hvordan emhætten omformes fra udsugningsversion til filtreringsversion
findes i vejledningen “Sikkerhedsanvisninger & Installation”.
KANALVERSION
I dette tilfælde ledes røgen udenfor bygningen vha. et specielt rør, som
forbindes med konnektorringen ovenpå emhætten.
OBS! Afgangsrøret medfølger ikke og skal erhverves separat.
Afgangsrøret skal have den samme diameter som konnektorringen.
OBS! Hvis emhætten leveres med aktivt trækulsfilter, skal dette tages ud.
FILTERVERSION
Den indsugede luft affedtes og deodoriseres før den ledes tilbage i
rummet.
Det er nødvendigt at installere et supplerende filtreringssystem,
baseret på aktivt kul, for at anvende emhætten i denne version.
BETJENINGSPANEL
T1
T2
SL1
T3
T4
T5
SL2
T6 T7 T8
T9
T10 T11
T12
T13
T1.
T2.
T3.
T4.
T5.
T6.
T7.
T8.
T9.
T10.
T11.
T12.
T13.
T1. ON/OFF “NIGHT LIGHT”
Tryk herpå, for at tænde eller slukke for den bløde
baggrundsbelysning.
ON/OFF “Night Light”
Arbejdslys ON/OFF – Valg af
farvetemperatur
“Autolight” funktion
“ZEN Mode” funktion
Motor ON/OFF
“POWER BOOST 1” funktion
“POWER BOOST 2” funktion
Automatisk “COOKSENSE” funktion
Filtermætningsindikator
ON/OFF “Breath Daily Cycle”
ON/OFF “Breath Intensive Cycle"
Lysindikator for aktiv Wi-Fi funktion
Wi-Fi forbindelse
T4. “ZEN MODE” FUNKTION
Tryk for at aktivere eller inaktivere tilstanden "ZEN-udsugning".
Denne funktion giver mulighed for at aktivere en udsugningshastighed
med den perfekte balance mellem støjsvaghed og udsugningens
styrke.
T2. ARBEJDSLYS ON/OFF – VALG AF FARVETEMPERATUR
Tryk, for at tænde eller slukke for arbejdslyset.
•
Når lyset er tændt, stryger du SL1 LED-båndet med din finger
for at forøge eller reducere lysstyrken (henholdsvis til højre eller
venstre).
Tryk og hold for at indstille lysets farvetemperatur.
•
Stryg SL1 LED-båndet med din finger for at indstille en koldere
eller varmere farve (henholdsvis til højre eller venstre).
Hvis farven ikke ændres inden for fem sekunder, vil SL1 blinke ved
den valgte farveindstilling og der lyder et signal, for at angive, at
systemet har lagret denne konfiguration.
Det er vigtigt at huske, at: Lyset tændes ved den sidst indstillede
farvetemperatur, før apparatet blev slukket.
T6. “POWER BOOST 1” FUNKTION
Tryk, for tændt udsugningsmotor, på T6 for at aktivere hastigheden
"POWER BOOST 1" intensiv udsugning (tidsstyret).
Det er vigtigt at huske, at: Emhætten vil returnere til dens tidligere
hastighed efter fem minutter.
T3. “AUTOLIGHT” FUNKTION
Tryk for at aktivere/deaktivere den automatiske “Autolight” lysfunktion.
Det er vigtigt at huske, at: Denne funktion er kun aktiveret når emhætten
er forbundet til kogesektionen via Wi-Fi. Når funktionen er aktiveret,
vil lyset på kogesektionen automatisk blive administreret baseret på
kogesektionens status.
T7. “POWER BOOST 2” FUNKTION
Tryk, for tændt udsugningsmotor, på T7 for at aktivere hastigheden
"POWER BOOST 2" intensiv udsugning (tidsstyret).
Bemærk: Emhætten vil vende tilbage til den tidligere anvendte hastighed
efter fem minutter.
T5. MOTOR ON/OFF
Tryk for at tænde eller slukke for udsugningens motor.
•
Med motoren tændt, skal du stryge SL2 LED-båndet med din
finger for at forøge eller reducere udsugningshastigheden (styrke)
(henholdsvis til højre eller venstre).
T8. AUTOMATISK “COOKSENSE” FUNKTION
Emhætten vil automatisk indstille en udsugningshastighed svarende
til 1, og derefter forøge den hvis nødvendigt (baseret på de
omkringliggende forhold som registreres af emhættens sensor).
Hvis emhætten anvender udsugningshastigheden 1, og der ikke er nogle
ændringer i de omkringliggende forhold, vil den slukke efter 5 minutter.
Det er vigtigt at huske, at: Med henblik på at sikre, at denne funktion
anvendes korrekt, skal du venligst først konfigurere den automatiske
tilstands parametre som beskrevet i det relevante afsnit.
Det er vigtigt at huske, at: Hvis du ændrer andre
hastighedskontrolfunktioner mens automatisk mode er aktiv, så vil den
automatiske ventilationsfunktion slukke.
T9. FILTERMÆTNINGSINDIKATOR
Ved regelmæssige intervaller signalerer emhætten behovet for at
vedligeholde filteret.
Bemærk: Indikatorerne virker kun, når emhætten er tændt.
Tændt T9 knap: Udfør vedligeholdelse af fedtfilteret.
Blinkende T9 knap: Udfør vedligeholdelse af kulfilteret.
Nulstilling af filtermætningsindikatorer:
Bemærk: Dette skal gøres for tændt emhætte.
Tryk og hold knappen T9 trykket. Lyset vil slukke for at bekræfte nulstillingen.
Aktivering af kulfilterets mætningsindikator.
Bemærk: Dette skal gøres for slukket udsugningsmotor.
Denne indikator er normalt deaktiveret. Den bør aktiveres hvis
emhætten installeres med filterudgaven (dvs. med kulfiltre).
Tryk og hold knapperne T1 og T10 på samme tid, for at aktivere
funktionen. Knapperne vil tænde, for at angive aktiveringen.
For at deaktivere funktionen, skal du trykke og holde de samme
knapper (T1 og T10) igen. Knapperne vil blinke kortvarigt og herefter
slukke, for at angive inaktiveringen.
T10. ON/OFF “BREATH DAILY CYCLE”
Emhætten vil automatisk indstille en udsugningshastighed svarende
til 1, og derefter forøge den hvis nødvendigt (baseret på de
omkringliggende forhold som registreres af emhættens sensor).
Hvis udsugningens hastighed ikke ændres på grund af de registrerede
omgivelsesforhold, vil emhætten slukke efter to timer.
Emhætten vil under alle omstændigheder slukke efter fem timers brug,
uden hensyn til driftstilstanden.
Bemærk: Med henblik på at sikre, at denne funktion anvendes korrekt, skal
du venligst først konfigurere den automatiske tilstands parametre som
beskrevet i det relevante afsnit.
T11. ON/OFF “BREATH INTENSIVE CYCLE“
Emhætten vil automatisk indstille en udsugningshastighed svarende
til 5, og derefter forøge den hvis nødvendigt (baseret på de
omkringliggende forhold som registreres af emhættens sensor).
Hvis udsugningens hastighed ikke ændres på grund af de registrerede
omgivelsesforhold, vil emhætten slukke efter to timer.
Emhætten vil under alle omstændigheder slukke efter fem timers brug,
uden hensyn til driftstilstanden.
Bemærk: Med henblik på at sikre, at denne funktion anvendes korrekt, skal
du venligst først konfigurere den automatiske tilstands parametre som
beskrevet i det relevante afsnit.
T12. LYSINDIKATOR FOR AKTIV WI-FI FUNKTION
Indikatoren tændes når emhætten kontrolleres fra afstand med appen.
T13. WI-FI FORBINDELSE
Tryk for at aktivere/deaktivere Wi-Fi funktionerne.
Denne funktion gør det muligt at tilslutte emhætten til internettet, så
du kan overvåge/kontrollere den fra afstand med en smartphone eller
tablet.
For at anvende Wi-Fi funktionen, skal du tilslutte apparatet
til det hjemlige trådløse netværk (internet) ved hjælp af
konfigurationsproceduren som er forklaret i “WI-FI VEJLEDNINGEN”.
KONFIGURATION AF DEN AUTOMATISKE TILSTANDS
PARAMETRE
For at sikre, at den automatiske tilstand anvendes korrekt, skal man
kalibrere emhætten og markere kogesektionens type.
Kalibrering af emhætten
Det er vigtigt at huske, at: Dette skal gøres med apparatet i standby - dvs.
et minut efter slukning af motoren.
Tryk og hold knappen T4 trykket i fem sekunder.
Udsugningshastigheden 1 vil blive aktiveret, og knappen T4 vil blinke
for at angive, at emhættens kalibrering er startet (dette tager cirka 5
minutter).
Bemærk: Tryk og hold knappen T4 trykket i fem sekunder, for at stoppe
kalibreringsprocessen. Kalibreringen invalideres så og skal derfor gentages.
Bemærk: Kalibreringen vil automatisk blive afviklet, når produktets
strømforsyning slås til igen for første gang. T4 vil blinke. Vent 5 minutter til
kalibreringen er gennemført.
Valg af kogesektionens type
Det er vigtigt at huske, at: Dette skal gøres med apparatet i standby - dvs.
et minut efter slukning af motoren.
Tryk og hold knapperne T10 og T11 trykket i fem sekunder.
Knapperne T10 og T11 vil tænde.
Hvis der bruges et gaskomfur, skal knappen T10 trykkes – knappen vil
blinke, for at angive, at dette er valgt.
Hvis der bruges et el-komfur, skal knappen T11 trykkes – knappen vil
blinke, for at angive, at dette er valgt.
Knappen blinker i tre sekunder, når der er blevet trykket herpå, for at
angive, at din markering er blevet gemt.
TEKNISKE DATA
Højde (cm)
Bredde (cm)
Dybde (cm)
Ø på udsugningsrør (cm)
105 -148,6
89,8
36,9
15 - 12,5 - 12
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
RENGØRING
•
Anvend ikke damprensere.
•
Træk apparatets stik ud af stikkontakten.
Vigtigt: Brug aldrig ætsende rengøringsmidler eller slibemidler. Hvis et
af ovennævnte produkter skulle komme i kontakt med apparatet, skal
det straks rengøres med en fugtig klud. Brug ikke alkohol.
•
Rengør overfladerne med en fugtig klud. Hvis fladerne er meget
snavsede, skal de rengøres med en opløsning af vand og få dråber
opvaskemiddel. Tør efter med en tør klud.
Vigtigt: Brug ikke skuresvampe, metalsvampe eller skrabere. Disse kan,
med tiden, beskadige de emaljerede overflader.
•
Brug specifikt fremstillede rengøringsmidler til rengøring af
apparatet, og følg producentens anvisninger.
Vigtigt: Rens filtrene mindst en gang om måneden, for at eliminere
rester af olie og fedt.
VEDLIGEHOLDELSE AF FEDTFILTRENE
Dette skal rengøres en gang om måneden (eller når filtermætningens
indikatorsystem – om forudset på din model – angiver behov herfor)
med et mildt rengøringsmiddel, enten i hånden eller i opvaskemaskinen
ved en lav temperatur og med en kort cyklus.
Ved vask i opvaskemaskinen kan fedtfilteret af metal miste farven, men
de filtrerende egenskaber påvirkes ikke.
Åbn udsugningspanelet (drej det opad).
Bemærk: Det er ikke nødvendigt at fjerne panelet.
Træk i håndtaget, for at fjerne filteret.
Efter vask og tørring af filteret skal det sættes på plads igen i den
omvendte rækkefølge af ovenstående procedure.
RENGØRING AF TRÆKULSFILTER (ANGÅR KUN
FILTRERINGSMODELLER)
Dette filter tilbageholder de ubehagelige lufte fra tilberedningen.
Skift kulfilteret hver 4. måned.
Montering eller udskiftning af kulfilteret
1. Afbryd emhættens forbindelse til ledningsnettet.
2. Åbn og tag udsugningspanelet ud af sædet.
3. Afmonter fedtfiltrene.
4. Montér et kulfilter i hver side, så de dækker begge motorhjulets
beskyttelsesriste.
Drej filtrene med uret, så de midterste stifter fastlåser dem.
Følg den omvendte rækkefølge, for at fjerne dem.
Sæt fedtfiltrene og udsugningspanelet på plads igen.
UDSKIFTNING AF PÆRERNE
Emhætten er udstyret med et lysdiodebelysningssystem.
Lysdioder sikrer en excellent belysning, har en levetid på op til 10
gange længere end almindelige pærer og giver en energibesparelse på
op til 90%.
Bemærk: Kontakt venligst den tekniske kundeservice, for at lade
lysdiodelampen udskifte.
WI-FI VEJLEDNING
LIVE APPLIKATION FJERNKONTROL/OPSÆTNINGSPROCEDURE
LIVE funktionen gør det muligt at betjene og overvåge apparatet
på afstand med en ekstern enhed. For at aktivere fjernkontrol af
apparatet, skal du først gennemføre tilslutningsprocessen. Denne
proces er nødvendig for at registrere dit apparatet, og tilslutte det til
dit hjemmenetværk. Opsætningsproceduren skal kun udføres en gang.
Du skal dog udføre den igen hvis du ændrer opsætningsegenskaberne
for din router (netværksnavn, adgangskode eller dataudbyder).
1.1 FØR DU BEGYNDER OPSÆTNINGSPROCESSEN
1. For at anvende denne funktion skal du have: • en smartphone med
Android 4.3 (eller højere) med en 1280x720 (eller højere) skærm, eller
en tablet eller smartphone med iOS 8 (eller højere); • en trådløs router
2.4Ghz Wi-Fi b/g/n tilsluttet til internettet (bekræft med din enhed at
signalstyrken for dit trådløse netværk er god tæt på apparatet).
2. Download & installer den gratis applikation: LIVE på din Android
smartphone eller iPAD/iPhone fra Google Play eller App store.
Appen vil vejlede dig, trin for trin, gennem installationsprocessen.
Hvis du endnu ikke har en konto, skal du oprette en og abonnere
(juridiske vilkår) til tjenesten, for at kunne drage fordel af funktionerne
der kommer med appen.
3. Registrer dit apparat ved at følge instruktionerne i appen. Til
registreringsprocessen skal du bruge Smart Appliance IDentifier
(SAID) nummeret, du finder det på mærkaten på apparatet. SAID
er sammensat af numre og bogstaver (10 tegn). Du kan notere dit
apparats SAID nummer her:
SAID
… … … … … … … … … …
1.2 PROVISIONERING
•
Før du begynder installationsprocessen, skal du tænde for din
router og bekræfte, at det trådløse signal fra din router når
apparatet. For at bekræfte Wi-Fi signalstyrken skal du bruge en
tablet eller smartphone der udelukkende er forbundet til Wi-Fi
routeren, enhver anden dataforbindelse skal deaktiveres, hvorefter
enheden placeres tæt på apparatet. Åbn enhver internetside i en
browser og kontroller, at den downloader med korrekt hastighed.
Hvis din internetforbindelse fungerer korrekt, men siden ikke
kan downloades, skal du måske installere en Wi-Fi forlænger
(medfølger ikke med apparatet).
•
Hvis din router understøtter WPS 2.0 (eller højere), skal du følge en
af de to manuelle opsætningsprocedurer for at tilslutte dit apparat
til routeren. Hvis din router ikke understøttes af WPS, skal du følge
den manuelle opsætningsprocedure.
1.
2.
3.
4.
5.
1.2.2 MANUEL OPSÆTNINGSINSTRUKTION (FØRSTE
ANVENDELSE) - SCAN FOR AT TILSLUTTE
Denne procedure anvender QR-koden fra Wi-Fi mærket, og skal
anvendes hvis din router ikke understøtter WPS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.2.1 AUTOMATISK OPSÆTNINGSINSTRUKTION (FØRSTE
ANVENDELSE) - WPS-METODE
Denne procedure er kun gældende hvis din router understøtter WPS2.0
(eller højere)
Tænd for din router og sørg for at internetforbindelsen fungerer.
På dit apparat skal du aktivere provisioneringsprocessen ved at
trykke på tilslutningsknappen (et akustisk signal afspilles) • du bør
se Wi-Fi ikonet blinke på apparatets HMI.
Tænd for din enhed (telefon eller tablet), og følg instruktionerne
fra appen.
Wi-Fi ikonet på apparatet skulle stoppe med at blinke, og dermed
forblive konstant tændt når den er tilsluttet.
Opsætningsprocessen er gennemført.
Du kan forlade Wi-Fi tilslutningsproceduren ved at trykke på
tilslutningsknappen.
1.2.3 MANUEL OPSÆTNINGSINSTRUKTION (FØRSTE
ANVENDELSE) - UACCESS POINT
Denne procedure anvender Micro Access Point teknologien, og skal
anvendes hvis din router ikke understøtter WPS.
1.
2.
3.
Følg instruktionerne på din 6th Sense Live applikation på din
smartphone for at tilslutte apparatet til dit Wi-Fi netværk.
Ellers skal du læse de næste afsnit for en automatisk eller manuel
tilslutning.
På dit apparat skal du aktivere provisioneringsprocessen ved at trykke
og holde tilslutningsknappen i tre sekunder (der høres et akustisk
signal). Apparatet er indstillet til "søge" tilstand for et lokalt netværk.
Tilslutningsikonet på apparatet begynder at blinke hurtigt.
På en trådløs router skal du trykke på WPS-knappen for at etablere
en forbindelse mellem de to produkter. Et indikatorlys på din
router vil begynde at blinke.
Når apparatet tilslutter til den lokale router, vil Wi-Fi ikonet skifte fra
en hurtig til en langsom blinkning (understøttes ikke i alle apparater).
Apparatet prøver at tilslutte til Backend systemet.
Tilslutningsikonet bliver konstant. Hvis Wi-Fi ikonet ikke stopper
med at blinke efter nogle få minutter, har apparatet ikke kunne
registrere forbindelsen til netværket ved hjælp af WPS. Prøv
proceduren igen og hvis det stadig ikke lykkedes, skal du anvende
en af de to manuelle opsætningsinstruktioner.
Du kan forlade Wi-Fi tilslutningsproceduren ved at trykke på
tilslutningsknappen.
4.
5.
Før du begynder opsætningsproceduren skal du notere følgende
informationer ned, dit trådløse netværksnavn (SSID), dets
ADGANGSKODE og apparatets SAID nummer. Du skal bruge dem
under installationsprocessen.
Tænd for din router og sørg for at internetforbindelsen fungerer.
På dit apparat skal du aktivere provisioneringsprocessen ved at
trykke og holde tilslutningsknappen i 5 sekunder (der afspilles to
akustiske signaler, et efter 3 sekunder, og et efter 5 sekunder) • du
bør se Wi-Fi ikonet blinke på apparatets HMI.
Tænd for din enhed (telefon eller tablet), gennemgå listen over
dine tilgængelige trådløse netværk i menuen, indstillinger.
Apparatet har oprettet et trådløst netværk (SSID), derefter skal
du vælge det fra listen over tilgængelige trådløse netværk.
Netværksnavnet består af præfikset afhængig af dit apparattype
(vaskemaskine, tørretumbler, ...) efterfulgt af MAC-adressen (f.eks.
VENTIL_88_E7_12_xx_yy_ zz). Hvis du ikke kan se netværket, skal
du måske opdatere listen over netværk, eller bekræfte at Wi-Fi
ikonet er tændt på produktets display.
6.
7.
8.
9.
Når du har valgt dit SSID skal der bruges en adgangskode. Brug
SAID (se "Før start af opsætningsprocessen") som adgangskode
(f.eks. 444441ABCD).
Bemærk: Adgangskoden skelner mellem store og små bogstaver.
Derefter tilslutter du til netværket.
Vent indtil din enhed bekræfter at den er tilsluttet til apparatets
Wi-Fi netværk.
Åbn en web browser. Hvis der ikke vises noget skal du indtaste
“192.168.10.1” i adressebaren (URL), og derefter trykke på Enter.
Browseren viser en SMART hjemmeside. Det er konfigurationssiden
for Wi-Fi radioen for dit apparat.
I dropdown listen over tilgængelige netværk skal du vælge navnet
på dit trådløse netværk.
10. Hvis dit trådløse netværk er skjult, skal du vælge "Andet" (-> ) og
manuelt indtaste dets navn (SSID) og sikkerhedsprotokol.
11. Hvis påkrævet skal du indtaste adgangskoden til dit trådløse
netværk. Husk, at denne form for adgangskode skelner mellem
store og små bogstaver.
12. Klik på knappen “ ” for at indsende det, og vent nogle få
sekunder.
13. Wi-Fi ikonet på apparatet skulle stoppe med at blinke, og dermed
forblive konstant tændt når den er tilsluttet. Ellers skal du
frakoble og tilkoble apparatet til strømmen, og derefter gentage
proceduren.
14. Opsætningsprocessen er gennemført.
1.3 TÆND/SLUK WI-FI FUNKTIONEN
For at slukke for forbindelsen af apparatet til Wi-Fi netværket, skal du
trykke og holde tilslutningsknappen på apparatet i 5 sekunder (der
afspilles et akustisk signal). Wi-Fi ikonet på apparatet vil slukke.
For igen at tænde for Wi-Fi forbindelse på apparatet igen, skal du
trykke på Wi-Fi knappen på fjernbetjeningen.
Under provisionering af apparatet kan brugeren deaktivere denne
funktion, og frakoble det fra Wi-Fi netværket ved at trykke og holde
tilslutningsknappen på apparatet i 10 sekunder (der afspilles to
akustiske signaler, et efter 5 sekunder, og et efter 10 sekunder).
Wi-Fi ikonet på apparatet vil slukke.
For igen at tilslutte apparatet til dit Wi-Fi netværk, skal du følge
proceduren i afsnittet "Provisionering".
1.4 FJERNKONTROL / DAGLIG ANVENDELSE
Denne funktion kan være implementeret, afhængig af hvilken type
apparat det er.
1.
2.
Sørg for, at din router er tændt og tilsluttet til internettet.
Sørg for, at Wi-Fi tilslutningsstatus indikatoren på produktets
display er konstant.
3.
Brug Whirlpool appen til at fjernkontrollere apparatet, så du kan:
• Kontrollere dit apparat og aktivere de forskellige muligheder,
selv når du ikke er hjemme.
• Få adgang til yderligere funktioner, for eksempel smart
energitilstand.
• Optimere energiforbruget, for eksempel ved at opnå den bedste
energipris.
• Få adgang til yderligere information om den bedste anvendelse
af dit apparat.
• Modtage feedback om apparatets status i tilfælde af alarmer.
1.5 HURTIG IDENTIFIKATION AF APPARATETS TILSLUTNINGSSTATUS
Hvis Wi-Fi tilslutningsstatus indikatoren på apparatet blinker hurtigt,
er apparatet ved at søge efter en forbindelse til routeren. Hvis den
blinker langsomt er apparatet forbundet til routeren, men det kan
ikke forbinde til internettet (ADSL fungerer for eksempel ikke), visse
apparater understøtter ikke langsom blinkning, men derimod kun en
almindelig blinke funktion.
Hvis den er tændt konstant, er apparatet forbundet til internettet og til
Whirlpool’s cloud system.
1.6 WI-FI FAQ
Hvilke Wi-Fi protokoller understøttes?
Den installerede Wi-Fi adapter understøtter Wi-Fi b/g/n for de
europæiske lande.
Hvilke indstillinger skal være konfigureret i routerens software?
De følgende router indstillinger er påkrævet: 2.4 GHz aktiveret, Wi-Fi
b/g/n, DHCP og NAT aktiveret.
Hvilken version af WPS er understøttet?
WPS 2.0 eller højere. Kontroller routerens dokumentation.
Er der nogle forskelle ved at anvende en smartphone (eller tablet)
med Android eller iOS?
Du kan anvende det styresystem du foretrækker, der er ingen forskel.
Kan jeg anvende mobil 3G netdeling i stedet for en router?
Ja, men cloud tjenester er designet for enheder der er forbundet
permanent.
Hvordan kan jeg kontrollere om min internetforbindelse fungerer,
og om den trådløse funktionalitet er aktiveret?
Du kan søge efter dit netværk med din smart enhed. Deaktiver andre
dataforbindelser før du søger.
Hvordan kan jeg kontrollere om apparatet er forbundet til mit
trådløse netværk?
Få adgang til din routers konfiguration (se router vejledningen), og
kontroller om apparatets MAC-adresse er vist på siden over trådløse
forbundne enheder.
Hvor kan jeg finde apparatets MAC-adresse?
Se på apparatet:
Der er et mærkat der viser SAID nummeret og MAC-adresserne.
MAC-adressen består af en kombination af tal og bogstaver og
begynder med “88:e7”.
Hvordan kan jeg kontrollere om apparatets trådløse
funktionalitet er aktiveret?
Brug din smart enhed og 6th Sense Live appen til at kontrollere om
apparatets netværk er synligt og forbundet til clouden.
Er der noget der kan forhindre signalet i at nå apparatet?
Kontroller, at de enheder du har tilsluttet ikke anvender al den
tilgængelige båndbredde.
Sørg for, at dine Wi-Fi aktiverede enheder ikke overstiger det
maksimale antal der er tilladt af routeren.
Hvor langt væk fra apparatet skal routeren være?
Normalt vil Wi-Fi signalet være kraftigt nok til at dække er par rum, men
det afhænger af det materiale som væggene er fremstillet af. Du kan
kontrollere signalstyrken ved at placere din smart enhed ved siden af
apparatet.
Hvad kan jeg gøre hvis min trådløse forbindelse ikke kan nå
apparatet?
Du kan anvende specifikke enheder til at udvide dækningen af dit WiFi, såsom access points, Wi-Fi gentagere og strøm-bridges (medfølger
ikke med apparatet).
Hvordan finder jeg navn og adgangskode for mit trådløse
netværk?
Se din routers dokumentation. Der er normalt et mærkat på
routeren der viser den information du behøver til at tilgå enhedens
opsætningside, ved hjælp af en forbundet enhed.
Hvad kan jeg gøre hvis min router anvender områdets Wi-Fi
kanal?
Gennemtving routeren til at anvende din egen Wi-Fi kanal.
Hvad kan jeg gøre hvis tilslutningsstatus indikatoren bliver ved
med at blinke langsomt, og aldrig lyser konstant, eller ikke er i
stand til at skabe en stabil provisionering til min router?
Apparatet er måske forbundet til routeren, men er ikke i stand til at få
adgang til internettet. For at tilslutte apparatet til internettet skal du
kontrollere routeren, og/eller udbyder indstillingerne.
Router indstillinger: NAT skal være tændt, firewall og DHCP skal være
konfigureret korrekt. Understøtter kryptering af adgangskode: WEP, WPA,WPA2.
For at prøve en anden krypteringstype, henvises der til routerens vejledning.
Udbyder indstillinger: Hvis din internetudbyder har fastgjort antallet af
MAC-adresser der kan forbinde til internettet, vil du måske ikke være i stand
til at forbinde dit apparatet til clouden.
MAC-adressen på en enhed er en unik identifikation. Spørg venligst
din internetudbyder hvordan man tilslutter andre enheder end en
computer til internettet.
Hvordan kan jeg kontrollere om der overføres data?
Efter at have opsat netværket, skal du slukke for strømmen, vente i 20
sekunder, og derefter tænde for apparatet: Kontroller, at appen viser UI
status for apparatet.
Visse indstillinger kan tage flere sekunder før de vises i appen.
Hvordan kan jeg ændre min Whirlpool konto, samtidig med jeg
holder mit apparat tilsluttet?
Du kan oprette en ny konto, men husk, at du skal fjerne dine apparater
fra din gamle konto, før du flytter dem til din nye konto.
Jeg har skiftet min router - hvad skal jeg nu gøre?
Du kan enten beholde de samme indstillinger (netværksnavn og
adgangskode), eller du kan slette de tidligere indstillinger fra apparatet
og derefter konfigurere indstillingerne igen.
FEJLFINDING
Problem
Løsninger
Apparatet fungerer ikke.
•
•
•
Kontrollér ledningsnettets spænding og om apparatet er forbundet til strømforsyningen;
Kontrollér, at der er blevet valgt en styrke;
Sluk og tænd igen for apparatet, for at se om fejlen varer ved.
Emhætten suger ikke nok luft.
•
•
•
Kontrollér, om styrken er indstillet på det ønskede niveau;
Kontrollér, om filtrene er rene;
Kontrollér lufthullerne for eventuelle tilstopninger.
Emhætten slukker under den normale
funktion.
•
•
Kontrollér at strømmen ikke er afbrudt;
Kontrollér at den flerpolede afbryderanordning ikke er udløst.
Lampen fungerer ikke.
•
•
Kontrollér pæren og skift den, om nødvendigt;
Kontrollér, at pæren sidder korrekt.
Du kan downloade Sikkerhedsanvisningerne, Brugsvejledningen, Databladet og
Energidataene, ved at:
•
Besøge vores website docs‌.‌whirlpool‌.‌eu
•
Ved hjælp af QR-koden
•
Eller som alternativ kontakte vores serviceafdeling (Telefonnummeret findes i
garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit
produkts identifikationsskilt.
Model
xxxxxxxxxxxx
Model
xxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXX
400011234629
XXXXXXXXXXXXXX
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising