Whirlpool | WHVS 90F LT C K | Setup and user guide | Whirlpool WHVS 90F LT C K Brukerhåndboken

Whirlpool WHVS 90F LT C K Brukerhåndboken
NO
Hurtigveiledning
MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET
WHIRLPOOL-PRODUKT
For å motta en mer utfyllende assistanse, vennligst
registrer produktet ditt på www‌.‌whirlpool‌.‌eu/‌register
Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.
PRODUKTBESKRIVELSE
FØRSTE GANGS BRUK
LUFTVIFTE (FOR AVTREKKSVERSJONEN)
Kople hetten og hullene for uttak på veggene med en diameter
tilsvarende luftuttaket (koplingsflens).
Ved å benytte slangene og hullene for avtrekk på veggen med mindre
dimensjoner, vil innsugingseffekten reduseres og støyen øke drastisk.
Derfor avvises ethvert ansvar i denne sammenheng.
!! Bruk en kanal som er så kort som mulig.
!! Bruk en kanal med så få rørbender som mulig (maksimal vinkel på
bend: 90°).
!! Unngå drastiske endringer i kanalens tverrsnitt.
!! Bedriften fraskriver seg ethvert ansvar dersom disse reglene ikke
respekteres.
FILTRERING ELLER KANALFØRING?
!! Din kjøkkenhette er klar til bruk i innsugingsversjon.
For å kunne benytte hetten i versjonen for filtrering må det egne
SETTET MED TILBEHØR installeres.
Kontroller hvorvidt SETTET MED TILBEHØR leveres sammen med
hetten eller om det må kjøpes separat.
Merk: I noen tilfeller, dersom det medfølger, kan et ekstra system for
karbonfiltrering installeres på hetten. Informasjon om konvertering av
hetten fra innsugingsversjon til filtreringsversjon finnes i håndboken
“Sikkerhetsinstrukser & Installasjon”.
KANALVERSJON
I dette tilfellet ledes røyken ut av bygningen ved et eget rør koplet til
koplingsringen plassert øverst på hetten.
Forsiktig! Utslippsrøret leveres ikke med hetten og må kjøpes separat.
Diameteren til utslippsrøret må være lik diameteren til koplingsringen.
Forsiktig! Dersom hetten er utstyrt med et aktivt karbonfilter, må
dette fjernes.
FILTERVERSJON
Luften som suges inn vil bli avfettet og gjort luktfri før den ledes
tilbake og inn i rommet.
For å kunne bruke hetten i denne versjonen, må du installere et system
for ekstra filtrering basert på aktivert kull.
KONTROLLPANEL
T1
T2
SL1
T3
T4
T5
SL2
T6 T7 T8
T9
T10 T11
T12
T13
T1.
T2.
T3.
T4.
T5.
T6.
T7.
T8.
T9.
T10.
T11.
T12.
T13.
T1. PÅ/AV “NIGHT LIGHT”
Trykk for å slå den svake bakgrunnsbelysningen på eller av.
T2. KOKEFLATES BELYSNING ON/OFF – VELG FARGETEMPERATUR
Trykk for å slå ovnslyset på eller av.
•
Med lysene på, dra fingeren over SL1 LED-stripen for å øke eller
redusere lysstyrken (respektivt til høyre eller venstre).
Trykk og hold inne for å stille inn den ønskede fargetemperaturen.
•
Dra fingeren over SL1 LED-stripen for å stille inn en kaldere eller
varmere farge (respektivt til høyre eller venstre).
Dersom du ikke endrer fargen i løpet av fem sekunder, vil SL1
blinke på fargeinnstillingen du har valgt og du vil kunne høre
et akustisk signal som indikerer at systemet har lagret denne
konfigurasjonen.
Merk : Lyset vil slå seg på den siste fargetemperaturen du stilte inn før
apparatet ble slått av.
T3. “AUTOLIGHT” FUNKSJON
Trykk for å aktivere/deaktivere “Autolight” automatisk lysfunksjon.
Merk : denne funksjonen aktiveres kun når hetten kobles til kokeflaten via
wi-fi. Når funksjonen har blitt aktivert, vil kokeflatelyset automatisk styres ut
i fra kokeflatens status.
ON/OFF “Night Light”
Kokeflates belysning ON/OFF – Velg
fargetemperatur
“Autolight” funksjon
“ZEN Mode” funksjon
Motor PÅ/AV
“POWER BOOST 1” funksjon
“POWER BOOST 2” funksjon
Automatic “COOKSENSE” funksjon
Indikator for metning av filter
PÅ/AV “Breath Daily Cycle”
PÅ/AV “Breath Intensive Cycle"
Varsellampe for aktiv WI-FI funksjon
WI-FI tilkobling
T4. “ZEN MODE” FUNKSJON
Trykk for å aktivere eller deaktivere modusen "ZEN" modus for
avtrekking.
Denne funksjonen gjør det mulig å aktivere en avtrekkshastighet med
en perfekt balanse mellom lydløshet og avtrekkseffektivitet.
T5. MOTOR PÅ/AV
Trykk for å slå avtrekksmotoren på eller av.
•
Når motoren står på, dra fingeren over SL2 LED-stripen for å øke
eller minske avtrekkshastigheten (effekt) (respektivt til høyre eller
venstre).
T6. “POWER BOOST 1” FUNKSJON
Når avtrekksmotoren står på, trykk på T6 for å aktivere "POWER BOOST
1" intensiv avtrekkshastighet (tidskontrollert).
Merk : hetten vil gå tilbake til den forrige innstilte hastigheten etter fem
minutter.
T7. “POWER BOOST 2” FUNKSJON
Når avtrekksmotoren står på, trykk på T7 for å aktivere "POWER BOOST
2" intensiv avtrekkshastighet (tidskontrollert).
Merk: Hetten vil returnere til hastigheten det tidligere fungerte med etter
fem minutter.
T8. AUTOMATISK “COOKSENSE” FUNKSJON
Hetten vil automatisk stilles på en avtrekkshastighet på 1, og
deretter øke om nødvendig (ifølge miljøforholdene som blir påvist av
hettesensoren).
Hvis hetten bruker avtrekkshastigheten 1 og det ikke inntreffer noen
endringer i miljøforholdene, vil den skru seg av etter 5 minutter.
Merk : For å være sikker på at funksjonen fungerer på riktig måte, vennligst
konfigurer parameterne for automatisk modus først slik det ble beskrevet i
det aktuelle avsnittet.
Merk : hvis du endrer en hvilken som helst annen funksjon som styrer
hastigheten mens den automatiske modusen er aktiv, vil den automatiske
ventilasjonsfunksjonen slå seg av.
om nødvendig (ifølge miljøforholdene som blir påvist av hette sensoren).
Dersom avtrekkshastigheten ikke endres i henhold til
omgivelsestilstandene som registreres, vil hetten slå seg av etter to
timer.
Hetten vil uansett slå seg av etter at den har vært i bruk i fem timer,
uavhengig av driftsmodus.
Merk: For å være sikker på at funksjonen fungerer på riktig måte, vennligst
konfigurer parameterne for automatisk modus først slik det ble beskrevet i
det aktuelle avsnittet.
T9. FILTERETS METNINGSINDIKATOR
Ved jevne mellomrom varsler hetten at vedlikehold må utføres.
Merk: Indikatorene fungerer kun når hetten står på.
T9 knappen lyser: utfør vedlikehold på fettfilteret.
T9 knappen blinker: utfør vedlikehold på karbonfilteret.
Tilbakestilling av indikatoren for mettet filter:
Merk: Dette må gjøres når hetten er slått på.
Trykk og hold nede T9 knappen. Lyset vil skru seg av for å bekrefte
tilbakestillingen.
Aktivering av karbonfilterets metningsindikator.
Merk: Dette må gjøres når avtrekksmotoren er slått av.
Denne indikatoren er normalt deaktivert. Denne bør aktiveres hvis
hetten er installert i filteringsversjonen (det vil si med kullfilter).
Trykk og hold knappene T1 og T10 inne samtidig for å aktivere
funksjonen. Knappene vil tennes for å indikere aktivering.
For å deaktivere funksjonen, trykk og hold inne de samme knappene
(T1 og T10) på nytt. Knappene vil blinke kort og deretter slå seg av for
å indikere deaktivering.
T13. WI-FI TILKOBLING
Trykk for å aktivere/deaktivere WI-FI funksjonene.
Denne funksjonen lar hetten være koblet til internett, slik at du kan
overvåke/fjernstyre den via en smarttelefon eller et nettbrett.
For å bruke WI-FI funksjonen, må du koble apparatet til det trådløse
hjemmenettet ditt (internett), ved å følge konfigureringsprosedyren
som står forklart i “WI-FI HÅNDBOK”.
T10. PÅ/AV “BREATH DAILY CYCLE”
Hetten vil automatisk stilles på en avtrekkshastighet på 1, og
deretter øke om nødvendig (ifølge miljøforholdene som blir påvist av
hettesensoren).
Dersom avtrekkshastigheten ikke endres i henhold til
omgivelsestilstandene som registreres, vil hetten slå seg av etter to timer.
Hetten vil uansett slå seg av etter at den har vært i bruk i fem timer,
uavhengig av driftsmodus.
Merk: For å være sikker på at funksjonen fungerer på riktig måte, vennligst
konfigurer parameterne for automatisk modus først slik det ble beskrevet i
det aktuelle avsnittet.
T11. PÅ/AV “BREATH INTENSIVE CYCLE“
Hetten vil automatisk stilles på en avtrekkshastighet på 5, og deretter øke
T12. VARSELLAMPE FOR AKTIV WI-FI FUNKSJON
Indikatoren skrur seg på når hetten fjernstyres via appen.
KONFIGURERING AV PARAMETRENE FOR AUTOMATISK MODUS
For å være sikker på at automatisk modus benyttes på riktig måte, må
du regulere hetten og velge type kokeflate.
Regulering av hetten
Merk : dette må gjøres når apparatet er i standby, dvs. ett minutt etter at
motoren er slått av.
Trykk og hold nede T4 knappen i fem sekund.
Avtrekkshastighet 1 vil aktiveres og T4 knappen vil blinke for å indikere
at reguleringen av hetten er startet (dette vil ta omtrent 5 minutter).
Merk: For å stanse reguleringsprosessen, trykk og hold nede T4 knappen i
fem sekund. Reguleringen gjøres ugyldig og derfor vil det være nødvendig
å gjenta prosessen.
Merk: Reguleringen utføres automatisk når strømtilførselen fram til
produktet slås på for første gang. T4 vil blinke. Vent 5 minutter for at
kalibreringen skal fullføres.
Valg av type kokeflate
Merk : dette må gjøres når apparatet er i standby, dvs. ett minutt etter at
motoren er slått av.
Trykk og hold nede knappene T10 og T11 i fem sekunder.
T10 og T11 knappene tennes.
Ved gassdrevet kokeflate, må du trykke på T10 knappen – knappen vil
blinke for å indikere at den gassdrevne typen er valgt.
Ved elektrisk kokeflate, må du trykke på T11 knappen – knappen vil
blinke for å indikere at den elektriske typen er valgt.
Når den er trykket ned, vil knappen blinke i tre sekund for å indikere at
ditt valg er lagret.
TEKNISKE DATA
Høyde (cm)
Bredde (cm)
Dybde (cm)
Ø ved uttaksrøret (cm)
105 -148.6
89,8
36.9
15 - 12.5 - 12
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
RENGJØRING
•
Ikke bruk damprengjøringsutstyr.
•
Kople apparatet fra strømforsyningen.
Viktig: bruk ikke etsende eller slipende midler. Dersom et slikt produkt
ved en feiltakelse skulle komme i kontakt med apparatet, må man
umiddelbart tørke med en fuktig klut. Ikke bruk alkohol.
•
Rengjør overflatene med en fuktig klut. Hvis de er svært
tilsmusset, tilsettes noen dråper oppvaskmiddel i vannet. Tørk
med en tørr klut.
Viktig: Unngå bruk av gryteskrubb, stålull eller metallskraper. Over tid
kan disse ødelegge emaljen.
•
Bruk rengjøringsmidler som er spesielt utviklet for renhold av
apparatet og følg produsentens anvisninger.
Viktig: gjør filtrene rene minst en gang i måneden for å fjerne olje og
fett som ligger igjen.
VEDLIKEHOLD AV FETTFILTRENE
Dette må gjøres rent én gang i måneden (eller når systemet som
indikerer at filteret er mettet - dersom dette vises på modellen din varsler at dette er nødvendig) ved å benytte milde vaskemidler, enten
for hånd eller i oppvaskmaskinen, som må være stilt inn på en lav
temperatur og en kort syklus.
Ved vasking i oppvaskmaskin kan fettfilteret forandre farge noe, men
dette har ingen innvirkning på filtreringskapasiteten.
Åpne panelet for uttrekning (snu oppover).
Merk: Det er ikke nødvendig å fjerne panelet helt.
Trekk ut håndtaket for å fjerne filteret.
Når du har vasket filteret og latt det tørke, må du utføre trinnene i
motsatt rekkefølge for å montere filteret tilbake på plass.
VEDLIKEHOLD AV KULLFILTER (KUN FOR FILTRERENDE MODELLER)
Dette filteret samler ubehagelig lukt som skapes ved matlaging.
Skift karbonfilter hver 4. måned.
Montering og utskifting av karbonfilteret
1. Kople apparatet fra strømforsyningen.
2. Åpne og fjern avtrekkspanelet fra sitt feste.
3. Fjern fettfiltrene.
4. Monter et kullfilter på hver side slik at de dekker begge de
beskyttende ristene på motorens vifte.
Drei filtrene med urviseren for å låse dem fast til de sentrale stiftene.
Gå fram i motsatt rekkefølge ved demontering.
Monter fettfiltrene avtrekkspanelet tilbake på plass.
UTSKIFTING AV LAMPENE
Hetten er utstyrt med et system med LED-lys.
LED-lampene sørger for en utmerket belysning, deres driftstid er
opp til 10 ganger de tradisjonelle lysepærene, med opp til 90%
energibesparelse.
Merk: Vennligst ta kontakt med senteret for Teknisk Ettersalgsservice for å
skifte ut LED-pæren.
WI-FI HÅNDBOK
LIVE APPLIKASJON FJERNKONTROLL /OPPSETTSPROSEDYRE
LIVE funksjonen gjør det mulig å bruke og fjernstyre apparatet ved
å bruke en ekstern enhet. For å klargjøre dette apparatet til og bli
fjernstyrt, må du først ha fullført en vellykket innstillingsprosess
for tilkoblingen. Denne prosessen er nødvendig for å registrere
apparatet ditt og koble det til hjemmenettverket ditt. Denne
innstillingsprosedyren skal kun utføres en gang. Du må utføre den
igjen hvis du endrer innstillingsegenskapene ved modemet ditt
(nettverksnavn eller passord eller internettleverandør).
1.2.1 AUTOMATISKE INSTALLERINGSINSTRUKSJONER
(FØRSTEGANGSBRUK) – WPS METODE
Denne prosedyren gjelder kun hvis modemet ditt støtter WPS2.0 (eller høyere)
1.
2.
1.1 FØR DU STARTER INNSTILLINGSPROSESSEN
1. For å bruke denne funksjonen må du ha tilgang til: • en
smarttelefon med operativsystem Android 4.3 (eller høyere)
med 1280x720 (eller høyere) skjerm eller et nettbrett eller
en smarttelefon som kjører iOS 8 (eller høyere); • et trådløst
moden 2.4Ghz WiFi b/g/n koblet til internett (kontroller med din
smartenhet at signalstyrken ved hjemmenettverket ditt er god i
nærheten av apparatet).
2. Last ned & Installer den gratis applikasjonen: LIVE på din Android
smarttelefon eller iPAD/iPhone fra App Store. Appen vil guide deg,
trinn for trinn, gjennom installasjonsprosessen.
Hvis du allerede ikke har en brukerkonto, må du opprette en og
abonnere (juridiske betingelser) på tjenesten for å være i stand til og
nyte godt av fordelene som gis gjennom appen.
3. Register apparatet ditt ved å følge App instruksjonene. For
registreringsprosessen trenger du Smart Appliance IDentifier
(SAID) nummeret ditt, som står på et klistremerke på apparatet.
SAID består av tall og bokstaver (10 tegn). Du kan skrive ned SAID
ved apparatet ditt her:
3.
SAID … … … … … … … … … …
3.
1.2 ANSKAFFELSE
•
Før du starter installasjonsprosessen, må du skru på modemet ditt
og kontrollere at det signalet ved det trådløse hjemmenettverket
ditt når apparatet. . For å kontrollere Wi-fi signalstyrken, må
du bruke et nettbrett eller en smarttelefon koblet kun til WiFi modemet, koble fra enhver annen datatilkobling og plasser
enheten i nærheten av apparatet. Åpne hvilken som helst
internettside i en nettleser og sjekk at den lastes ned raskt på
riktig måte. Hvis internettilkoblingen hjemme hos deg fungerer
som den skal men siden lastes ikke ned, kan det hende at du må
installere en Wi-Fi utvidelsesenhet (følger ikke med apparatet).
•
Hvis modemet ditt støtter WPS 2.0 (eller høyere) , følg en av de
to manuelle installeringsprosedyrene for å koble apparatet ditt
til modemet. Hvis modemet ditt ikke støttes av WPS, må du følge
den manuelle installeringsprosedyren.
4.
Følg instruksjonene på din 6th Sense Live app på smarttelefonen
din for å koble apparatet til wifi nettverket ditt.
3.
Les for øvrig de neste avsnittene for automatisk eller manuell tilkobling.
4.
5.
Aktiver anskaffelsesprosessen på apparatet ditt ved å trykke på
og holde inne Connectivity-knappen i tre sekunder (en varsellyd
høres). Apparatet stilles inn til “søke” modus for et lokalt nettverk.
Connectivity-ikonet på apparatet begynner å blinke raskt.
På trådløs modem trykker du på WPS knappen for å etablere en
tilkobling mellom de to produktene. Et varsellys på modemet ditt
begynner å blinke.
Når apparatet har blitt vellykket koblet til det lokale modemet, går
wifi ikonet fra rask til sakte blinking (ikke støttet ved alle apparater).
Apparatet forsøker å koble seg til Backend systemet. Connectivity-ikonet
blir fast. Hvis wifi ikonet ikke slutter å blinke etter et par minutter, da har
ikke apparatet funnet tilkoblingen til hjemmenettverket ved bruk av
WPS. Utfør prosedyren en gang til og hvis det ikke er vellykket, må du
følge en av de to manuelle innstillingsinstruksjonene.
Du kan avbryte WiFi tilkoblingsprosedyren ved å trykke på
Connectivity-knappen.
1.2.2 MANUELL INNSTILLINGSINSTRUKSJON
(FØRSTEGANGSBRUK) - SCAN TO CONNECT METODE
Denne prosedyren bruker QR-koden som er festet til WiFi merket og
kan brukes hvis modemet ditt ikke støtter WPS.
1.
2.
5.
6.
Skru modemet ditt PÅ og forsikre deg om at internettilkoblingen
fungerer.
Aktiver anskaffelsesprosessen på apparatet ditt ved å trykke på
Connectivity-knappen (en varsellyd høres) • du skal kunne se wifi
ikonet blinke på HMI-apparatet.
Skru PÅ smartenheten din (Telefon eller Nettbrett) og følg
instruksjonene i appen.
Wifi ikonet på apparatet bør stoppe å blinke og deretter skru seg
PÅ fast når apparatet er koblet til internett.
Innstillingsprosessen er fullført.
Du kan avbryte WiFi tilkoblingsprosedyren ved å trykke på
Connectivity-knappen.
1.2.3 MANUELL INNSTILLINGSINSTRUKSJON
(FØRSTEGANGSBRUK) - UACCESS POINT METODE
Denne prosedyren bruker Micro Access Point teknologi og kan brukes
hvis modemet ditt ikke støtter WPS.
1.
2.
Før du starter installasjonsprosessen, vennligst noter ned navnet
på det trådløse hjemmenettverket ditt (SSID), dets PASSWORD og
SAID ved apparatet. Disse er nødvendige i installasjonsprosessen.
Skru modemet ditt PÅ og forsikre deg om at internettilkoblingen
fungerer.
Aktiver anskaffelsesprosessen på apparatet ditt ved å trykke på
og holde Connectivity-knappen inne i 5 sekunder (to varsellyder
høres, en etter 3 sekunder og en etter 5 sekunder) • du skal kunne
se wifi ikonet blinke på HMI-apparatet.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Skru PÅ smartenheten din (Telefon eller Nettbrett), og gå inn på
listen over tilgjengelige trådløse nettverk i innstillingsmenyen.
Apparatet har opprettet et trådløst nettverk (SSID), velg det
deretter fra listen over tilgjengelige nettverk. Nettverksnavnet
består av et prefiks som avhenger av hva slags type apparat du
har (vaskemaskin, tørketrommel, …) fulgt av MAC adressen (eks.
VENTIL_88_E7_12_xx_yy_ zz). Hvis du ikke ser det, kan det hende
at du må friske opp listen over nettverk eller kontrollere at wifi
ikonet er på produktdisplayet.
Når du har valgt SSID , er passord nødvendig. Bruk SAID (se
“Før du starter innstillingsprosessen” ) som et passord (for eks...
444441ABCD).
Merk: Dette passordet er gjelder dette apparatet. Koble deretter
til nettverket.
Vent til enheten din bekrefter at det har blitt koblet til apparatets
WiFi nettverk.
Åpne en nettleser. Hvis ingenting skjer, tast inn “192.168.10.1”
i adresselinjen (URL) og trykk på Enter. Nettleseren viser en
SMART nettside. Det er konfigurasjonssiden for WiFi radioen ved
apparatet ditt.
I den nedtrekksbare listen over tilgjengelige nettverk, velger du
navnet på det trådløse hjemmenettverket ditt.
10. Hvis det trådløse hjemmenettverket er skjult, velg “Other” (->) og
skriv manuelt inn navnet (SSID) og sikkerhetsprotokoll.
11. Skriv inn passordet for det trådløse hjemmenettverket ditt, om
nødvendig, og send inn. Husk at dette passordet gjelder dette
apparatet.
12. Trykk på knappen “  ” for å sende inn og vent et par sekunder.
13. Wifi ikonet på apparatet bør stoppe å blinke og deretter skru seg
PÅ fast når apparatet er koblet til internett. Hvis ikke, koble fra og
koble til apparatet til strømkontakten og gjenta prosedyren.
14. Innstillingsprosessen er fullført.
1.3 SWITCH OFF / ON WI-FI FUNKSJON
For å skru av apparatets tilkobling til wifi nettverket, trykk på og hold
inne Connectivity-knappen på apparatet i 5 sekunder (en varsellyd
høres). Wifi ikonet på apparatets display bør skru seg av.
For å skru på wifi tilkoblingen på apparatet igjen, trykk på wifi knappen
på fjernkontrollen.
Når apparatet er anskaffet, kan brukeren koble ut denne funksjonen
og koble det fra wifi nettverket ved å trykke på og holde inne
Connectivity-knappen på apparatet i 10 sekunder (to varsellyder høres,
en etter 5 sekunder og en etter 10 sekunder).
Wifi ikonet på apparatets display bør skru seg av.
For å koble til apparatet til det trådløse hjemmenettverket på nytt, følg
prosedyren i avsnittet “anskaffelse”.
1.4 REMOTE CONTROL / DAILY USE
Denne funksjonen kan implementeres avhengig av typen apparat.
1.
2.
3.
Forsikre deg om at modemet ditt er PÅ og koblet til internett.
Forsikre deg om at WiFi Connection State indikatorstatusen på
produktdisplayet er fast.
Bruk Whirpool App for å fjernstyre apparatet, slik at du kan:
• sjekke apparatet ditt og aktivere valgmuligheter også når du ikke
er hjemme.
• få tilgang til tilleggsfunksjoner, for eksempel den smarte
strømmodusen.
• optimalisere strømforbruket, for eksempel ut fra beste strømpris.
• få tilgang til ytterligere informasjon om best mulig bruk av
apparatet ditt.
• få tilbakemeldinger om apparatets tilstand i tilfelle alarmer.
1.5 QUICK IDENTIFICATION OF APPLIANCE CONNECTION STATE
Hvis WiFi Connection State indikatoren på apparatet blinker raskt,
søker Apparatet etter en modemtilkobling. Hvis det blinker sakte, er
Apparatet koblet til modemet men det er ikke koblet til internett (for
eksempel fungerer ikke ADSL), noen apparattyper støtter ikke sakte
blinking, men har kun en blinkefunksjon.
Hvis fast PÅ er Apparatet koblet til internett og til Whirlpool sitt cloud
system.
1.6 WIFI FAQS
Hvilke WiFi protokoller støttes?
Installert WiFi adapter støtter WiFi b/g/n for europeiske land.
Hvilke innstillinger må konfigureres i modemets programvare?
De følgende modeminnstillingene er nødvendig: 2.4 GHz aktivert, WiFi
b/g/n, DHCP og NAT aktivert.
Hvilken versjon av WPS er støttet?
WPS 2.0 eller høyere. Sjekk modemdokumentasjonen.
Er det noen forskjell i å bruke en smarttelefon (eller nettbrett)
med Android eller iOS?
Du kan velge det operativsystemet du foretrekker, det er ingen
forskjell.
Kan jeg bruke mobil 3G forbindelse i stedet for et modem?
Ja, men cloud tjenestene er designet for permanent tilkoblede enheter.
Hvordan kan jeg sjekke om tilkoblingen ved mitt hjemmenettverk
fungerer og den trådløse funksjonen er aktivert?
Du kan søke etter nettverket ditt på smartenheten din. Koble fra alle
andre datatilkoblinger før du starter søket.
Hvordan kan jeg sjekke at apparatet er koblet til mitt trådløse
hjemmenettverk?
Gå inn på konfigureringen av modemet ditt (se modemets håndbok)
og sjekk om apparatets MAC adresse står oppført på siden over
tilkoblede trådløse enheter.
Hvor kan jeg finne apparatets MAC adresse?
Se på apparatet ditt:
Det finnes et klistremerke hvor SAID og MAC adressene står oppført.
MAC adressen består av en kombinasjon av tall og bokstaver som
starter med “88:e7”.
Hvordan kan jeg sjekke at apparatets trådløse funksjon er
aktivert?
Bruk smartenheten din og den 6th Sense Live app for å sjekke om
apparatets nettverk er synlig og koblet til cloud-en.
Er det noe som kan hindre at signalet ikke når apparatet?
Sjekk at enhetene du har koblet til ikke overskrider maksimalt antall
som er tillatt av modemet.
Forsikre deg om at dine Wifi aktiverte enheter ikke overskrider
maksimalt antall som er tillatt av modemet.
Hvor langt unna bør modemet være fra apparatet?
Normalt er WiFi signalet sterkt nok til å dekke noen rom, men dette
avhenger veldig mye av hvilke materialer veggene er laget av. Du kan
sjekke signalstyrken ved å plassere smartenheten din ved siden av
apparatet.
Hva kan jeg gjøre hvis den trådløse tilkoblingen min ikke når
apparatet?
Du kan bruke spesifikke enheter for å utvide WiFi dekningen i hjemmet
ditt, slik som tilgangspunkter, WiFi relestasjoner eller strømlinjebroer
(følger ikke med apparatet).
Hvordan kan jeg finne navnet og passordet for det trådløse
nettverket mitt?
Se modemdokumentasjonen. Det finnes som regel et klistremerke på
modemet som viser informasjonen du trenger for å nå innstallingssiden
for enheten ved og bruke en tilkoblet enhet..
Hva kan jeg gjøre hvis modemet mitt bruker naboens WiFi kanal?
Tving modemet ditt til å bruke din WiFi hjemmekanal.
Hva kan jeg gjøre hvis Connection State indicator fortsetter å
blinke sakte og aldri skrur seg fast på eller er ikke i stand til å
foreta en stabil tilkobling ved hjemmemodemet?
Apparatet kan være vellykket koblet til modemet, men det kan hende
det ikke har tilgang til internett. For å koble apparatet til internett, må
du sjekke innstillingene for modemet og/eller din internettleverandør.
Modeminnstillinger: NAT må være på, brannmur og DHCP må være
ordentlig konfigurert. Støttet passordkryptering: WEP, WPA,WPA2. For å
forsøke en annen krypteringstype, må du se modemhåndboken.
Leverandørinnstillinger: Hvis internettleverandøren din har fastsatt antall
MAC adresser som kan kobles til internett, kan det hende at du ikke kan
koble apparatet til cloud-en.
MAC adressen ved en enhver er en unik identifikator. Vennligst spør
internettleverandøren din om hvordan du kobler andre enheter enn
datamaskiner til internett.
Hvordan kan jeg sjekke om data overføres eller ikke?
Etter at du har installert nettverket, må du skru av strømmen, vente
20 sekunder og deretter skru på apparatet: Sjekk at apparatet viser
apparatets UI status.
Noen innstillinger krever flere sekunder før de vises i appen.
Hvordan kan jeg endre min Whirlpool konto men holde
apparatene mine tilkoblet?
Du kan opprette en ny konto, men husk å fjerne apparatene fra din
gamle konto før du flytter dem over til den nye kontoen din.
Jeg har byttet modem – hva må jeg gjøre?
Du kan enten beholde de samme innstillingene (nettverksnavn
og passord) eller slette de tidligere innstillingene fra apparatet og
konfigurere innstillingene på nytt.
FEILSØKING
Problem
Løsninger
Apparatet virker ikke.
•
•
•
Kontroller spenningen i forsyningen og hvorvidt apparatet er koplet til strømforsyningen;
Kontroller at hastigheten er valgt;
Slå av og på igjen apparatet for å se om problemet vedvarer.
Hetten suger ikke inn luften tilstrekkelig.
•
•
•
Kontroller at hastigheten for avtrekk av luften er stilt inn på ønsket nivå;
Kontroller at filtrene er rene;
Kontroller at det ikke finnes hindringer ved luftåpningene.
Hetten har slått seg av under normal drift.
•
•
Kontroller at strømforsyningen ikke er frakoplet;
Kontroller at omnipolare kretsbryter ikke har løst seg ut.
Pæren virker ikke.
•
•
Kontroller lyspæren og skift den ut om nødvendig;
Kontroller at lysepæren er riktig montert.
Du kan laste ned Sikkerhetsinstruksene, Brukerhåndboken, Produktkortet og Energidata
ved:
•
besøke vårt nettsted docs‌.‌whirlpool‌.‌eu
•
Ved å benytte QR-koden
•
Alternativt kan du kontakte vår Ettersalgsservice (se telefonnummeret i garantiheftet).
Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets
typeskilt.
Model
xxxxxxxxxxxx
Model
xxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXX
400011234629
XXXXXXXXXXXXXX
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising