Whirlpool | LI8 FF2I W | Instruction for Use | Whirlpool LI8 FF2I W Упътване за употреба

Whirlpool LI8 FF2I W Упътване за употреба
LI8 XXXX X
BG
Български
Инструкции за работа с уреда
КОМБИНИРАН ХЛАДИЛНИК-ФРИЗЕР
Съдържание
Инструкции за работа с уреда, 1
Сервизно обслужване, 2
Описание на уреда, 3
Описание на уреда, 4
Монтиране, 5
Включване и употреба на уреда, 5
Поддръжка и грижи, 7
Предпазни мерки и съвети, 7
Откриване и отстраняване на неизправности, 8
Обръщане на вратите, 9
BG
Сервизно обслужване
Преди да поискате сервизно обслужване:
• Проверете дали можете сами да отстраните неизправността
(вижте „Откриване и отстраняване на неизправности“).
• Ако след всички проверки уредът все още не работи или
проблемът не е решен, позвънете на най-близкия сервизен център
Съобщете:
• вида на неизправността;
• модела на уреда (Mod.);
• серийния номер на уреда (S/N)
Информацията може да намерите на заводската табелка, разположена
в долната част на лявата стена на хладилното отделение.
Не се обръщайте към неупълномощени от производителя
сервизи или техници и не се съгласявайте да се използват
неоригинални резервни части.
BG
2
- модел
BG
- сериен номер
BG
Описание на уреда
Контролен панел
1. ВКЛ./ИЗКЛ.
Целият уред (и хладилното, и фризерното отделение) може да се
включи, като натиснете и задържите за 2 секунди този бутон.
Интерфейсът показва последно зададената стойност. Натиснете
този бутон, за да изключите уреда. Звуков сигнал ще потвърди
“комутацията на уреда е изключена”.
2. Индикатор за температура на ХЛАДИЛНИКА
Тази функция показва температурата в хладилното отделение.
3. Настройване на температурата на ХЛАДИЛНИКА
Тя позволява циклична промяна на стойностите на температурата
на хладилника; тя също така потвърждава на интерфейса избраната
температура.
4. Светлинен индикатор SUPER FREEZE (бързо замразяване)
светва при натискане на бутона SUPER FREEZE.
5. Бутон SUPER FREEZE (бързо замразяване)
Използва се за замразяване на пресни храни. Когато бъде натиснат
бутонът, индикаторът SUPER FREEZE светва (вижте "Включване и
употреба на уреда").
* Докато функцията SUPER FREEZE е активна, НЕ допускайте
навлизането на ВЪЗДУХ в отделението на хладилника, тъй като това
би довело до прекалено ниска температура.
4
2
1
3
5
3
BG
Описание на уреда
Общ изглед
Приведените в настоящото ръководство указания се отнасят за
различни модели хладилници. Илюстрациите може да не показват
точно закупения уред. На следващите страници е приведена
информация за по-сложните особености.
1 КРАЧЕТА за нивелиране
2 Отделение* ЗА СЪХРАНЯВАНЕ на продукти
3 Отделение за ЗАМРАЗЯВАНЕ и СЪХРАНЯВАНЕ на продукти
4 Кош* за ПЛОДОВЕ и ЗЕЛЕНЧУЦИ*
5 Кутия* FLEXI USE BOX
6 Контролен панел
7 ПОСТАВКА* ЗА БУТИЛКИ ВИНО
8 РАФТОВЕ *
9 ЛАМПА (вж. "Поддръжка").
10 AIR*
11 Изваждащ се рафт за СЪХРАНЕНИЕ С КАПАК*
12 Свалящи се универсални РАФТОВЕ *
13 Рафт за БУТИЛКИ
14 ДАТЧИК ЗА СПИРАНЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО*
* Различава се по брой и/или разположение и е налично само за
някои модели.
10
6
9
11
7
8
12
5
4
13
14
2
3
1
4
Монтиране
Включване и употреба на уреда
! Преди да започнете да използвате новия уред, прочетете внимателно
приведените по-долу указания за работа. Те съдържат важна
информация за безопасно монтиране, използване и поддържане
на уреда.
! Запазете настоящото ръководство за бъдещи справки. Предайте го
на евентуалните нови собственици.
Включване на уреда
Разполагане и свързване на уреда
Разполагане на уреда
1. Поставете уреда в сухо, проветриво помещение.
2. Не покривайте задната решетка за вентилация. Компресорът и
кондензаторът отдават топлина и се нуждаят от добра вентилация,
за да работят нормално и да изразходват по-малко електроенергия.
3. Осигурете поне 10 cm между горната повърхност на уреда и
разположените над него шкафове и поне 5 cm между страничните
стени на уреда и мебелите или стените на стаята.
4. Поставете уреда далеч от източници на топлина (пряка слънчева
светлина, кухненски електроуреди и др.)
! Преди да включите уреда, изпълнете процедурата за
монтиране (вижте „Монтиране“).
! Преди да включите уреда в електрическата мрежа, почистете добре
вътрешността му и принадлежностите с хладка вода и сода бикарбонат.
! Електронните модели се доставят с предпазен прекъсвач за
мотора, който захранва компресора след само около 8 минути
след включването на уреда. Компресорът също така се включва
всеки път, когато има волно или неволно (временно) спиране на
електрозахранването.
1. Свържете щепсела и проверете дали индикаторът за ТЕМПЕРАТУРА
НА ХЛАДИЛНИКА светва. Ако индикаторът не светне, натиснете
бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
2. Задайте ТЕМПЕРАТУРАТА НА ХЛАДИЛНИКА на средна стойност.
След няколко часа ще можете да поставите храни в хладилника.
AIR*
Препоръчително е да активирате функцията на хладилника AIR, като
натиснете бутона за включването ѝ при висока околна температура
- над 30°C.
След активирането на Air температурата в отделението на хладилника
ще се понижи и може да е необходимо да я регулирате от дисплея.
Препоръчително е да изключите AIR, когато околната температура
спадне под 30°C, и да настроите уреда на желана от Вас температура.
Не запушвайте въздухопроводите с храни.
50mm
Нивелиране
1. Разположете уреда върху хоризонтален и твърд под.
2. Ако подът не е идеално хоризонтален, нивелирайте хладилника
чрез завиване или развиване на предните крачета.
Използване на пълния потенциал на
хладилника
Свързване към електрическата мрежа
След транспортиране на хладилника трябва внимателно да го
установите във вертикално положение и да изчакате поне 3 часа,
преди да го свържете към електрическата мрежа. Преди да включите
щепсела в електрическия контакт, проверете дали са изпълнени
посочените по-долу изисквания:
• Поставяйте в отделението само храни със стайна температура,
никога горещи храни (вижте Flexi USE BOX, ако има)
• Не забравяйте, че сготвените храни нямат по-голяма дълготрайност
от суровите.
• Не съхранявайте течности в отворени съдове: Това би довело до
увеличаване на влажността в хладилника и образуването на конденз.
• Уредът трябва да е заземен, а щепселът да отговаря на нормативно
установените изисквания.
• Контактът трябва да може да издържи максималната мощност на
уреда,
• Напрежението на мрежата трябва да е в границите, посочени на
заводската табелка, разположена в долната част на лявата стена
(напр. 220—240 V).
• Контактът трябва да е съвместим с щепсела на уреда. Ако контактът
е несъвместим с щепсела, смяната му трябва да се извърши
от квалифициран техник (вижте „Сервизно обслужване"). Не
използвайте удължители или разклонители.
РАФТОВЕ: със или без решетка.
Благодарение на специалните водачи, рафтовете са подвижни и могат
да се поставят на различна височина (вижте схемата), което улеснява
съхраняването на големи съдове и значителни количества храна.
Височината може да се променя без пълно изваждане на рафта.
! След монтиране на уреда захранващият кабел и контактът трябва
да са леснодостъпни.
! Кабелът не трябва да е прегънат или притиснат.
! Кабелът трябва периодично да се проверява и при необходимост
да се подменя само от квалифициран техник (вижте „Сервизно
обслужване“).
! Производителят не носи отговорност при неспазване на тези
мерки за безопасност.
2
1
* Различава се по брой и/или разположение и е налично само за
някои модели.
5
BG
BG
Светлинен индикатор за ТЕМПЕРАТУРАТА* : поставен на найстуденото място в хладилника.
1. Проверете дали думата „OK“ се чете ясно на индикатора (вижте
схемата).
2. Ако думата “OK” не се вижда, това означава, че температурата е
прекалено висока: задайте ТЕМПЕРАТУРАТА НА ХЛАДИЛНИКА на пониска стойност и изчакайте 10 часа температурата да се стабилизира.
3. Проверете отново индикатора: ако е необходимо, настройте отново
индикатора, като изпълните описаната процедура. Нормално е
индикаторът да не показва „OK“, ако наскоро е поставено голямо
количество храна или вратичката на хладилника се отваря често.
Изчакайте най-малко 10 часа, преди да зададете температурата на
ХЛАДИЛНИКА на по-ниска стойност.
Кутия FLEXI USE BOX*
Тази нова кутия предлага максимална гъвкавост, за да съхранявате
храните по най-добрия възможен начин.
Ако поставите кутията в долната част на отделението на хладилника,
върху чекмеджето crisper, тя се превръща в ЧИЛЪР и гарантира
температура, много близка до 0°C, която е идеална за:
- съхранение на месо, риба и деликатни храни;
- бързо изстудяване на горещи храни;
- размразяване при ниска температура (предотвратява развитието
на микроорганизми).
Използване на пълния потенциал на фризера
• Не замразявайте повторно храна, която се размразява или вече е
размразена. Такава храна трябва да се сготви и консумира (до 24 часа).
• Пресните храни за замразяване не бива да влизат в контакт с вече
замразените храни; те трябва да се поставят в долното отделение
за СЪХРАНЕНИЕ на ФРИЗЕРА, което осигурява най-добри условия на
замразяване.
• За да замразите пресните храни по най-добрия възможен начин,
активирайте функцията SUPER FREEZE 24 часа преди да поставите храни
във фризера. След като сте поставили храните, активирайте отново
функцията SUPER FREEZE; тя ще се деактивира автоматично след 24 часа;
• Не поставяйте във фризера стъклени бутилки, които съдържат течност и
имат поставена тапа или са херметически затворени, защото може да се
спукат.
• Максималното количество храна, което може да се замрази за едно
денонощие, е посочено на табелката с техническите характеристики,
разположена в долната част на лявата стена на хладилното отделение
(например: 2Kg/24h ).
! За да не се блокира циркулацията на въздуха в отделението на фризера,
препоръчваме да не закривате вентилационните отвори с храна или
съдове.
! Не отваряйте вратата, когато замразявате храна.
! При прекъсване на електрозахранването или поява на неизправност
не отваряйте вратичката на фризера. Това помага да се запази
температурата във фризера и гарантира, че храната няма да се развали
поне още 12 - 18 часа.
! За да освободите повече място във фризера, можете да извадите
чекмеджетата (и капаците, ако имат) от гнездата им и да поставите
храните директно върху предоставените рафтове.
ДАТЧИК ЗА СПИРАНЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО*
При първоначалното включване на хладилника датчикът за спиране на
захранването трябва да бъде в това положение.
В стандартни условия можете да получите температура от 0°C, когато
температурата в хладилното отделение е настроена на около 4°C.
С увеличаване на температурата на хладилника, увеличавате също и
температурата в отделението на ЧИЛЪРА.
Ако поставите кутията в “горната” част на отделението на хладилника
(A1), тя ще е подходяща за съхранение на плодове и зеленчуци, с което
е възможно да имате второ чекмедже crisper.
24 часа по-късно завъртете датчика на 180 °.
Вашите храни са в безопасност, докато течностите са в състоянието,
показано по-надолу.
Ако една или две от течностите се разтворят, това е индикация за повишена
температура на фризера.
Дори частичното разтапяне на една от двете течности може да сочи
необичайно повишаване на вътрешната температура.
Ако течност A1 се разтопи, храната трябва да се консумира до една седмица.
Ако течност A2 се разтопи, храната трябва да се изхвърли.
6
BG
Смяна на крушката на осветлението *
• Не оставяйте вратичката отворена дълго време. Затворете
вратичката на фризера, тъй като датчикът за прекъсване на
електрозахранването може да подаде грешна аларма. Поставяйте
и изваждайте продуктите от фризера по най-бързия начин,
за да избягвате задействането на датчика за прекъсване на
електрозахранването. При оставяне на вратичката отворена дълго
време течностите може да се разтопят върху датчика за прекъсване
на електрозахранването, но храната във фризера да бъде все още
в добро състояние.
• Проверявайте състоянието на течностите само при наличие на
захранване. Фризерът може добре да запазва замразените храни
за xx часа (в зависимост от външната температура) в случай на
прекъсване на електрозахранването. Ако електрозахранването
спре за кратко, препоръчително е да не отваряте вратичките на
хладилника и на фризера и да изчакате.
• Поставяйте горещите храни в задната част на отделението на
фризера. Горещите храни в близост до датчика за прекъсване на
електрозахранването може да разтопят течности и да предизвикат
неправилно задействане на датчика.
Поддръжка и грижи
Изключване на уреда
При почистване или обслужване е необходимо уредът да е изключен
от електрическата мрежа:
1. Натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ., за да изключите уреда
2. извадете щепсела от контакта
Преди да смените крушката, предназначена да осветява отделението
на хладилника, извадете щепсела от електрическия контакт. Изпълнете
посочените по-долу стъпки.
Достигнете до крушката, като свалите капака, както е показано на
схемата. Сменете я с крушка от подобен вид, мощността е указана
на капака.
3
Предпазни мерки и съвети
! Уредът е проектиран и произведен в съответствие с международните
стандарти за безопасност. Предупрежденията по-долу са свързани с
безопасността — трябва да ги прочетете внимателно.
Уредът съответства на следните директиви на Общността:
-73/23/ЕИО от 19 февруари 1973 г. (Ниско напрежение) и последващите
изменения;
- 89/336/ЕИО от 3 май 1989 г. (Електромагнитна съвместимост) и
последващите изменения;
-2002/96/CE.
Почистване на уреда
• Външните и вътрешните повърхности, както и гумените уплътнения
могат да се почистват с гъба, напоена с разтворена в хладка
вода сода бикарбонат или неутрален сапун. Не използвайте
разтворители, абразивни средства за почистване, белина или
амоняк.
• Подвижните принадлежности може да се мият с разтворен в
топла вода сапун или препарат за миене на съдове. Внимателно
изплакнете и ги подсушете.
• По задната стена на уреда може да се натрупва прах, който се
отстранява внимателно с маркуча на прахосмукачка, регулирана за
средна мощност. Преди започване на почистването уредът трябва
да се изключва и щепселът да се изважда от контакта.
Предотвратяване на появата на мухъл и
неприятни миризми
• Уредът е произведен от хигиенични материали, които не изпускат
миризма. За да предотвратите появата на миризми и петна, храната
винаги трябва да е добре покрита или опакована.
• Ако искате да изключите хладилника за дълго време, почистете
вътрешността му и оставете вратичките отворени.
Сменете LED * лампата
Благодарение на мощната си разпръсната светлина, LED осветлението
позволява ясна гледка към всички храни. Ако е необходимо да смените
LED лампата, се свържете с отдела за техническо обслужване.
Общи изисквания за безопасност
• Уредът е предназначен само за домашно използване в жилища и
не трябва да се използва с търговска или производствена цел.
• Уредът може да се използва само от пълнолетни лица за
съхраняване и замразяване на хранителни продукти при спазване
на указанията от настоящото ръководство.
• Уредът не трябва да се инсталира навън, дори и под покрив.
Излагането на уреда на въздействието на дъжд и бури е
изключително опасно.
• Не докосвайте уреда, когато краката ви са боси, както и ако ръцете
или краката ви са мокри или влажни.
• Не докосвайте вътрешните охлаждащи елементи: това може да
причини обелване или измръзване на кожата.
• За да изключите уреда от електрическата мрежа, дърпайте само
щепсела от контакта — не теглете кабела.
• Преди почистване или обслужване винаги изключвайте уреда и
изваждайте щепсела от електрическия контакт. -Не е достатъчно
само да изключите уреда (с бутона ВКЛ./ИЗКЛ.), за да прекъснете
* Различава се по брой и/или разположение и е налично само за
някои модели.
7
BG
всички електрически връзки.
• При поява на неизправност в никакъв случай не опитвайте
самостоятелно да ремонтирате уреда. Ремонтирането от неопитни
лица може да доведе до нараняване или до по-сериозна повреда
на уреда.
• В отделенията за съхраняване на замразена храна не използвайте
съдове с режещи ръбове или изострени части, както и електрическо
оборудване от тип, който не се препоръчва от производителя.
• Не слагайте в уста кубчета лед скоро след изваждането им от
фризера.
• Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително
деца) с ограничени физически, сетивни или умствени възможности,
с недостатъчен опит и познания освен когато са под надзор или са
им дадени инструкции за употребата на уреда от лице, отговорно
за тяхната безопасност. Децата трябва да се наблюдават, за да е
сигурно, че те не си играят с уреда.
• Съхранявайте опаковъчния материал на недостъпно за деца
място! Той може да бъде източник на опасност от задавяне или
задушаване.
Изхвърляне
• Спазвайте изискванията за опазване на околната среда, когато
изхвърляте опаковъчните материали за рециклиране.
• Съгласно Европейската директива 2012/19/ЕО относно отпадъците
от електрическо и електронно оборудване ( WEEE) старите
домакински електрически уреди не трябва да се изхвърлят
в нормалните общински сметища за несортирани отпадъци.
Старите уреди трябва да се събират разделно, за да се оптимизира
възстановяването и рециклирането на материалите, които се
съдържат в тях, и да се намали влиянието им върху човешкото
здраве и околната среда. Символът „Зачеркнат контейнер за
отпадъци“ върху изделието напомня, че трябва да предадете
уреда за разделно събиране, когато решите да го изхвърлите.
Потребителите може да се обръщат към компетентния местен
орган или към магазина, за да получат допълнителна информация
относно правилното изхвърляне на стари електрически уреди.
Уважаване и опазване на околната среда
• Монтирайте уреда в сухо и добре проветрявано помещение.
Уверете се, че е защитен от пряка слънчева светлина, и не го
слагайте в близост до източници на топлина.
• Опитайте се да не оставяте вратичката отворена за дълги
периоди от време или да я отваряте твърде често, за да пестите
електроенергия.
• Не пълнете уреда с прекалено много храни: студеният въздух
трябва да циркулира свободно, за да се запазят храните добре.
Ако циркулацията му е възпрепятствана, компресорът ще работи
непрестанно.
• Не поставяйте топли храни директно в хладилника. Вътрешната
температура ще се увеличи и това ще накара компресора да работи
с по-голяма мощност и да консумира повече електроенергия.
• Ако видите, че се образува лед, обезскрежете уреда (вижте
"Поддръжка". Дебелият слой лед затруднява достигането на студен
въздух до храните и увеличава консумацията на електроенергия.
8
Откриване и отстраняване
на неизправности
Ако уредът не работи, преди да поискате сервизно обслужване (вижте
"Поддръжка"), проверете дали решението на проблема не се съдържа
в следния списък.
Интерфейсът е изключен.
• Щепселът не е поставен в контакта или не е достатъчно мощен, за
да направи контакт, или няма електричество в дома Ви.
Моторът не се включва.
• Уредът се доставя с предпазен прекъсвач за мотора (вижте
"Включване и употреба на уреда").
a) Включва се звуков сигнал.
a) Вратичката на хладилника е оставена отворена повече от две минути
(зумерът ще спре, когато затворите вратичката) или не е била следвана
процедурата за правилни изключване на уреда (вижте "Поддръжка").
Хладилникът и фризерът не охлаждат добре.
• Вратичките не се затварят добре или уплътненията са повредени.
• Вратичките се отварят твърде често.
• ТЕМПЕРАТУРАТА НА ХЛАДИЛНИКА не е правилна (вижте "Описание
на уреда").
• Хладилникът или фризерът е препълнен.
Храната в хладилника започва да замръзва.
• ТЕМПЕРАТУРАТА НА ХЛАДИЛНИКА не е правилна (вижте "Описание
на уреда").
• Храната се допира до вътрешната задна стена на хладилното
отделение.
Електромоторът работи непрекъснато.
• Бутонът SUPER FREEZE е бил натиснат: жълтият индикатор SUPER
FREEZE свети (вижте "Описание на уреда").
• Вратичката не е затворена добре или е оставена отворена.
• Околната температура е много висока.
Уредът издава силен шум.
• Уредът не е разположен на хоризонтална повърхност (вижте
„Монтиране“).
• Уредът е монтиран между шкафове, които вибрират и издават шум.
• Хладилният агент в уреда издава слаб шум дори и когато
компресорът не работи. Това не е дефект, а нормално поведение.
Задната стена на хладилника е покрита със скреж или капки
вода
• Това означава, че хладилникът работи нормално.
Обръщане на вратите
400011181872
09/2017
9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising