Indesit | YT CM08 8B EU | Setup and user guide | Indesit YT CM08 8B EU Uživatelská příručka

Indesit YT CM08 8B EU Uživatelská příručka
CS
Stručný návod k obsluze
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY
INDESIT.
Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj
výrobek na www.indesit.eu/register
Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.
OVLÁDACÍ PANEL
1
2
3
4
Zapnuto/Vypnuto (při dlouhém stisku: Reset)
Programátor
Start/Pauza (Spustit: led svítí; Pauza: led bliká)
Push & GO
Tlačítka možností*
5 Odložený start
6 Proti pomačkání
7 Zámek tlačítek
1
3h
6h
9h
5
4
6
2
3
7
3”
*Poznámka: u některých modelů mohou být použity místo ikon plné texty
UKAZATELE
Fáze cyklu:
Sušení - Chlazení - END Konec cyklu
08-05-2017
Stejné ukazatele fáze cyklu pokud blikají, udávají odložený start nastaveného programu.
Vyprázdněte nádobu na vodu
Vyčistěte dveřní filtr
Vyčistěte spodní filtr
it_Tilt_Mono_Dryer_M08
Start delay
Gentle/crease care
Key lock
PRVNÍ POUŽITÍ
Zkontrolujte, zda je nádrž na vodu správně zasunuta.
Ujistěte se, že je odpadní hadice na zadní straně sušičky správně
upevněna, a to buď k nádrži na vodu, nebo ke kanalizačnímu
systému.
BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ
Zde uvedené pokyny vám pomohou udržet toto zařízení
dlouhodobě v OPTIMÁLNÍM technickém stavu. Nezapomeňte
po každém sušení vypustit vodu ze sběrné nádržky.
Nezapomeňte po každém sušení vyčistit filtry. (Viz oddíl
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ).
1. Otevřete dveře a naložte prádlo; dodržujte pokyny na etiketách
textilu a maximální hmotnost náplně uvedené v oddíle programů.
Vyprázdněte kapsy. Ujistěte se, že prádlo nezůstane zachyceno
mezi dveřmi a/nebo dveřním filtrem.
2. Zavřete dveře.
3. Stiskněte tlačítko Zapnuto/Vypnuto.
4. Vyberte program pro daný typ prádla.
5. Vyberte potřebné možnosti.
6. Pro spuštění pracovního cyklu stiskněte Start/Pauza.
7. Skončení cyklu sušení
signalizuje zvukové znamení. Ukazatel
08-05-2017
na ovládacím panelu oznamuje konec cyklu. Náplň neprodleně
vyložte, pomůže to zabránit pokrčení prádla.
it_Tilt_Mono_Dryer_M08
8. Vypněte stroj tlačítkem Zapnuto/Vypnuto, otevřete dveře a
vyberte prádlo. Jestliže se stroj nevypne ručně, po uplynutí cca
15 minut od skončení cyklu se zařízení z důvodů úspory energie
vypne automaticky samo.
Jestliže se tento poslední krok neprovede okamžitě, některé modely
a/nebo některé programy/možnosti jsou vybaveny funkcí tzv.
nemačkavé péče. Několik hodin po skončení sušení se buben v
pravidelných intervalech otáčí, aby se zabránilo vytváření záhybu,
neboli pokrčení prádla.
V případě výpadku elektrického proudu musíte stisknout tlačítko
Start/Pauza pro zrestartování cyklu.
PUSH & GO
Tato funkce umožňuje spustit sušící cyklus po zapnutí stroje bez
1
použití dalších tlačítek a/nebo ovladačů (jinak se program Push & GO
vypne).
3h 6h 9h
Body 1, 2 a 3 jsou pro běžné použití vždy nezbytné.
Pro spuštění
cyklu Push & GO podržte stisknuto toto tlačítko. Svítící5kontrolka
znamená, že cyklus nastartoval. Tento cyklus je ideální pro bavlněné4 a
syntetické textilie. Max. náplň 4 kg. (Trvání cyklu 100’).
Jestliže dojde během cyklu k otevření dveří, musíte pro6 pokračování
cyklu zavřít dveře a stisknout tlačítko START/PAUZA. Tento program3
2
7
nedovoluje nastavit
další možnosti.
3”
OTEVŘENÍ DVEŘÍ BĚHEM PRACOVNÍHO CYKLU
Dveře je možné otevřít i během práce. Po znovuzavření dveří je
nutno znovu stisknout tlačítko Start/Pauza, aby se sušička zase
spustila.
Key lock
*MAX. NÁPLŇ 8 Kg (Dosušení prádla)
3h
1
6h
9h
Bezpečnostní pokyny, návod k použití, štítek výrobku
a energetické
si můžete stáhnout
xxxx
VISAČKY
NA údaje
PRÁDLE
pomocí:
5
4
Zkontrolujte
visačky
na
prádle,
zejména
při
jeho
prvním
vložení
do
•
naší webové stránky docs.indesit.eu
sušičky. Níže uvádíme nejpoužívanější symboly:
•
naskenování QR kódu
6
•
Případně kontaktujte náš poprodejní servis (telefonní číslo
najdete
v záručním
listě). Při kontaktování
Může
se sušit
v sušičce.
našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.
3
2 v sušičce.
7
Nesušit
xxxxxxxxxxxx
Sušit při vysoké teplotě.
Sušit při nízké teplotě.
3”
Doba trvání těchto programů závisí na množství náplně, na typu
textilu, rychlosti odstředivky, která byla použita při praní a od
dalších zvolených možností.
U modelů s displejem se čas trvání cyklů zobrazuje na
ovládacím panelu. Čas zbývající do konce se během cyklu
sušení nepřetržitě monitoruje a aktualizuje, aby se zobrazoval co
nejpřesnější odhad.
PROGRAMY
Mix
kg 4
Čas 130'
Tento program je ideální pro sušení bavlněných a
syntetických textilií současně, se stupněm sušení
usnadňujícím žehlení.
Bavlna
extra Extra sušení
kg Max* Čas 150'
Program určený pro sušení bavlněných textilií, které se
budou ihned o vyjmutí ze sušičky oblékat.
Sušení k uložení kg Max* Čas 130'
Tento program umožňuje usušit bavlněné textilie tak,
aby je bylo možno rovnou uložit do skříně (Standardní počáteční
nastavení).
Sušení k žehlení
kg Max* Čas 110'
Sušení bavlněných textilií. Je vhodné tehdy, když se budou textilie
ihned po sušení žehlit.
Syntetika
Sušení k uložení
kg 4
Čas 90'
Sušení syntetických textilií tak, aby je bylo možno rovnou
uložit do skříně.
Sušení k žehlení
kg 4
Čas 77'
Sušení syntetických textilií. Je vhodné tehdy, když se budou
textilie ihned po sušení žehlit.
Košile
kg 3
Čas 70'
Tento program je určen pro košile z bavlny nebo směsí
bavlny se syntetickými vlákny.
Osvěžení Krátký program určený k regeneraci vláken a textilií
studeným vzduchem. Nepoužívejte na ještě vlhké textilie.
Může se používat s libovolným objemem náplně, ale
nejúčinnější je s malými náplněmi. Cyklus trvá cca 20 minut.
Speciální
Jemné prádlo
kg 2
Čas 45'
Pro sušení jemných tkanin, které vyžadují šetrné zacházení.
Vlna kg 1
Čas 100'
Pro sušení vlněných textilií. Doporučuje se textil před sušením
obrátit naruby. Nejhrubší okraje, které zůstanou vlhké, nechte
dosušit přirozeně na vzduchu.
Sport
kg 4
Čas 90'
Pro sušení sportovních oděvů vyrobených z umělých vláken
nebo bavlny.
Čas sušení
Tyto programy se používají pokud si přejete zadat určitý čas
trvání sušení.
TLAČÍTKA MOŽNOSTÍ
Tato tlačítka slouží k úpravě navoleného programu dle vlastní
potřeby.
Ne všechny možnosti jsou dostupné pro všechny programy.
Některé možnosti nelze kombinovat s jinými, které již byly
zvoleny. Na nekompatibilitu upozorní zvukové znamení a/
nebo blikání ukazatelů. Je-li určitá možnost dostupná, zůstane
ukazatel rozsvícený. Některé možnosti mohou zůstat v paměti
programu, pokud byly zvoleny při předchozím sušení.
MOŽNOSTI
Po navolení programu lze v případě potřeby vybrat si z
dostupných možností.
Odložený start
Tato možnost nabízí odklad oproti začátku cyklu.
Opakovaně tiskněte příslušné tlačítko, dokud se nenavolí
požadovaný časový odklad. Po dosažení nejvyššího přípustného
času další stisknutí tlačítka vede ke zrušení nastavení. Ukazatel
na ovládacím panelu ukazuje čas, který je právě navolený. Po
stisknutí tlačítka start/pauza: stroj signalizuje čas zbývající do
spuštění cyklu. V případě otevření dvířek musíte po jejich zavření
zase stisknout tlačítko Start/Pauza.
Zámek tlačítek
Tato možnost nabízí zablokování všech ovladačů na stroji s
výjimkou tlačítka Zapnuto/Vypnuto.
Zapnutý stroj:
• Pro aktivaci této možnosti podržte stisknuto tlačítko dokud se
nerozsvítí příslušný ukazatel.
• Pro deaktivaci této možnosti podržte stisknuto tlačítko dokud
příslušný ukazatel nezhasne.
Jestliže byla tato možnost navolena v předchozím sušení, zůstane
nastavení v paměti
Proti pomačkání
Tato možnost nabízí po skončení cyklu pravidelné otáčení
bubnu (až 10 hodin po skončení sušení), které má zamezit
mačkání usušeného prádla. Je to mimořádně praktické řešení
v případě, že nemáte možnost vyjmout prádlo ze sušičky
bezprostředně po skončení sušení. Jestliže se tato možnost
použije v kombinaci s odloženým startem, bude nemačkavá péče
zařazena i ve fázi odkladu. Jestliže byla tato možnost navolena v
předchozím sušení, zůstane nastavení v paměti.
CS
Stručný návod k obsluze
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY
INDESIT.
ÚDRŽBA
A ČIŠTĚNÍ
Filtry mají pro sušení zásadní význam. Jejich úlohou je
zachytit usazeniny,
se vytvářejí
během
sušení. Pokud
Před použitím
spotřebičekteré
si pečlivě
přečtěte
Bezpečnostní
pokyny.
získat plnou podporu,
zaregistrujte
svůj odpojena
Během Přejete-li
čištění asiprovádění
údržby musí
být sušička
by se filtry ucpaly, proudění vzduchu sušičkou by bylo
výrobek na www.indesit.eu/register
od elektrické sítě.
Vyprázdnění sběrné nádržna vodu po každém sušení (viz
obrázek A).
Vyberte nádobku ze sušičky a vyprázdněte ji do umyvadla nebo
do jiného vhodného odtoku, následně je vraťte na místo. Sušičku
nikdy nepoužívejte bez sběrné nádobky.
Čištění dveřního filtru po každém sušení (viz obrázky B).
Vyjměte filtr a vyčistěte ho od případných usazenin na povrchu
tak, že ho umyjete pod tekoucí vodou nebo vyčistíte vysavačem.
Pro dosažení optimálního výkonu všechny filtry předtím, než je
vložíte zpět na místo, vysušte. Sušičku nikdy nepoužívejte bez filtru.
Jak vyjmout dveřní filtr:
1. Otevřete dvířka a vytáhněte filtr směrem nahoru.
2. Otevřete filtr a vyčistěte všechny části od nánosů. Vraťte filtr na
místo; ujistěte se, že je řádně osazený na doraz s těsněním sušičky.
Čištění spodního filtru po rozsvícení příslušného
ukazatele (viz obrázky C).
Vyjměte filtr a vyčistěte ho od případných usazenin na povrchu
tak, že ho umyjete pod tekoucí vodu nebo vyčistíte vysavačem.
Nicméně se doporučuje čistit tento filtr po každém sušení, aby
byl sušící výkon optimální. Sušičku nikdy nepoužívejte bez filtru.
Jak vyjmout spodní filtr a kondenzátor:
1. Otevřete spodní dvířka
2. Uchopte rukojeť a vytáhněte spodní filtr
3. Otevřete zadní stěnu filtru a odstraňte případné usazeniny z
vnitřní plochy síťky.
4. Vyčistěte komoru spodního filtru (vevnitř může zůstat trochu
vody; je to zcela v pořádku).
5a. Přibližně každé 3 měsíce je potřeba vyčistit kondenzační
jednotku (obrázky D), která se nachází za spodním filtrem.
5b. Musíte posunout páčky na obou stranách kondenzátoru
dolů. Kondenzátor vyjměte a vyčistěte pod tekoucí vodou..
5c. Osaďte kondenzátor na místo a zvedněte páčky.
6. Zavřete zadní stěnu spodního filtru a zasuňte na místo;
zkontrolujte přitom, zda dokonale sedí.
7. Posuňte rukojeť filtru dolů a zamkněte spodní dvířka.
8. Ujistěte se, že je otvor pro nasávání vzduchu volný.
značně problematické: prodloužily by se tím čas trvání
sušení, vzrostla by spotřeba energie a mohlo by dojít
k poškození sušičky. Jestliže se tyto operace nebudou
provádět správným způsobem, nebude možné sušičku
uvést do chodu.
PŘEPRAVA A MANIPULACE
Nikdy sušičku nezvedejte tak, že ji budete držet za její horní desku.
1. Odpojte sušičku od sítě.
2. Ujistěte se, že jsou dvířka a nádrž na vodu důkladně uzavřené.
3. Je-li vypouštěcí hadice napojena na kanalizační systém,
opětovně ji připevněte na zadní stranu sušičky (viz Průvodce
instalací).
Příkon
Ve vypnutém stavu (Po) - Watt
0.50
V pohotovostním stavu (Pl) - Watt
1.00
Programy
Kg
kWh
Minuty
Eco Bavlna*
8
4.76
130
Eco Bavlna
4
2.47
70
Syntetika
4
1.83
90
* Referenční program pro energetický štítek, tento program je
vhodný pro sušení bavlněného prádla a jedná se o nejúčinnější
program pro bavlnu z hlediska spotřeby energie. (Počáteční
standardní nastavení).
POPIS PRODUKTU
1.
2.
3.
4.
Nádrž na vodu
Otvory pro nasávání vzduchu
Spodní filtr a kondenzátor
Dveřní filtr
A
1
C
B
D
Bezpečnostní pokyny, návod k použití, štítek výrobku a energetické údaje si můžete stáhnout
pomocí:
•
naší webové stránky docs.indesit.eu
•
naskenování4QR kódu
•
Případně kontaktujte náš poprodejní 2servis (telefonní číslo najdete v záručním listě). Při kontaktování
našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.
3
xxxx
xxxxxxxxxxxx
CS
Stručný návod k obsluze
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY
PROBLÉMY
INDESIT. A JEJICH ŘEŠENÍ
Před použitím
pečlivě přečtěte
pokyny.
Přejete-li
si získat
plnou
podporu,
zaregistrujte
svůj
V případě
poruchy
si ještě
předtím,
než
zavoláte centrum
zákaznické
podpory, spotřebiče
prostudujte si
následující
tabulku. Bezpečnostní
Shledané anomálie
výrobek
www.indesit.eu/register
jsou často
málona
závažné
a lze je vyřešit během několika minut.
Chyba
Možná příčina
Zástrčka není správně zapojena do elektrické
zásuvky
Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky
Pokuste se do stejné zásuvky připojit jiný elektrický spotřebič.
Nepoužívejte k připojení do elektrické sítě zařízení jako jsou adaptéry
nebo prodlužovačky
Sušička se
nechce zapnout Elektrická zásuvka je vadná
hetics
Postup
Došlo k přerušení dodávky elektrického proudu. Počkejte, až dodávka elektrického proudu zase stabilizuje.
otton
Jsou otevřena dvířka
hetics
licate Sušička se
Crease
Care
Byl navolen odložený start cyklu.
DEMO
nechce uvést do Nebylo stisknuto
tlačítkoSound
Start/Pauza pro
činnosti
3 sec
spuštění programu
Jeans
Baby
Dryness
level
Sport
Na strojích s funkcí zámku tlačítek: byla zvolena
tato možnost.
Drying
Start
Memo
Time
delay
Nebyla
provedena
potřebná údržba.
Zavřete dvířka
Pro stroje s touto funkcí: počkejte, až uplyne nastavený čas odkladu
startu nebo vypněte stroj, aby se nastavení vynulovalo. Přečtěte si
oddíl Možnosti.
Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Přečtěte si oddíl Možnosti; je-li zvoleno zamknutí tlačítek, deaktivujte
tuto funkci. Vypnout stroj není postačující pro deaktivaci této funkce
Přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ a proveďte požadované operace.
Navolený program, čas a/nebo úroveň sušení
si oddíl Programy a možnosti, kde si můžete vybrat
nejsou vhodné pro daný typ nebo objem náplně Přečtěte
nejvhodnější
program a možnosti pro dané textilie.
v sušičce.
Proveďte prací cyklus s odstředěním ve vysokých otáčkách, aby se
Textilie jsou příliš mokré
vyždímalo co nejvíc vody.
Přečtěte si oddíl Programy, kde zjistíte maximální příslušnou
Příčinou může být přetížení sušičky
hmotnost náplně pro každý program.
Program nebyl Mohlo dojít k přerušení dodávky elektrického
V případě přerušení dodávky elektrického proudu musíte stisknout
dokončen.
proudu.
tlačítko Start/Pauza, aby se cyklus zrestartoval.
Světelné ukazatele
Příliš dlouhé
časy sušení
Nádrž na vodu
Sběrná nádrž na vodu je plná
Vyprázdněte nádržku na vodu. Přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.
Dveřní filtr a/
nebo spodní
filtr *
Porucha proudění vzduchu nezbytného pro
práci stroje
Vyčistěte dveřní filtr, spodní filtr a zkontrolujte, zda je otvory pro
nasávání vzduchu volný. Jestliže se tyto operace nebudou provádět
správným způsobem, může se sušička poškodit.
Spodní filtr*
Spodní filtr se musí vyčistit
Vyčistěte spodní filtr. Přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.
ottonDEMO
d dry +Cyklus trvá
několik minut.
ard dry
ger dry
Symbol
on dryanglického
klíče označuje
heticsporuchu.
Vypněte režim DemO. Následující operace musí být provedeny
Současně blikající LED signalizují poruchu. Proveďte
postupy
popsané
na tétoastraně.
po sobě,
bez prodlev.
Zapněte
následně vypněte stroj. Stiskněte
Sušička
je v režimu
Svítíjiukazatel
DEMO. napájení.
Vypněte
sušičkuDEMO.
a odpojte
od elektrického
otevřete
dvířka
a vyložtezvukové
prádlo, aby
se rozptýlilo teplo.
tlačítko Ihned
Start/Pauza,
dokud
neuslyšíte
znamení.
Počkejte přibližně jednu hodinu. Připojte sušičku
opět
k elektrické
naložte
prádlobliká
a znovu
spusťte
cyklus sušení.
Opět
zapněte
stroj. síti,
Ukazatel
„DEMO“
a potom
zhasne.
Vypněte sušičku a odpojte ji od elektrického napájení. Ihned otevřete
dvířka
a vyložte
prádlo,kde
abyoznámíte
se rozptýlilo
teplo. Počkejtekódy,
přibližně
Jestliže problém přetrvává, kontaktujte centrum
zákaznické
podpory,
abecedně-číselné
které15
minut.
Připojte
sušičku
opět
k
elektrické
síti,
naložte
prádlo
a
znovu
blikají na displeji. Příklad:
spusťte cyklus
sušení.
První stroje
a druhá
LED ve vodorovném
ukazatelích.
Snímače
zaznamenaly
poruchu. směru na světelných
Jestliže problém přetrvává, kontaktujte centrum zákaznické
První LED svislým směrem na tlačítkách možností.
podpory, kde oznámíte abecedně-číselné kódy, které blikají
na displeji.
Například F3 a E2
ard dry
ger dry
on dry
*Poznámka: některé modely jsou samočistící; nejsou vybaveny spodním filtrem - přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.
Bezpečnostní pokyny, návod k použití, štítek výrobku a energetické údaje si můžete stáhnout
pomocí:
•
naší webové stránky docs.indesit.eu
•
naskenování QR kódu
•
Případně kontaktujte náš poprodejní servis (telefonní číslo najdete v záručním listě). Při kontaktování
našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.
hetics
ureds
Start
delay
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising