Whirlpool | WHSS 62F LT K | Setup and user guide | Whirlpool WHSS 62F LT K Gebruikershandleiding

Whirlpool WHSS 62F LT K Gebruikershandleiding
NL
Snelgids
DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN
WHIRLPOOL PRODUCT
Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren
op www.whirlpool.eu/register
Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat
gebruikt.
PRODUCTBESCHRIJVING
EERSTE GEBRUIK
LUCHTVENTILATIE(VOOR DE AFZUIGUITVOERINGEN)
Sluit de kap en de afzuiging aan op openingen in de muren met een
diameter die overeenkomt met de luchtuitlaatopening (aansluitflens).
Als u buizen en kleinere openingen gebruikt, leidt dit tot verminderde
zuigprestaties en kan het lawaai drastisch toenemen.
In zulke gevallen wordt elke aansprakelijkheid van de hand gewezen.
!! Gebruik een kanaal dat de noodzakelijke minimumlengte heeft.
!! Gebruik een kanaal met zo weinig mogelijk bochtstukken (maximale
bochtstukhoek: 90°).
!! Voorkom drastische veranderingen in de dwarsdoorsnede van het
kanaal.
!! Het bedrijf wijst elke aansprakelijkheid af als deze voorschriften niet
in acht worden genomen.
FILTER OF KANAAL?
!! Uw kookplaatkap is klaar om gebruikt te worden in de zuiguitvoering.
Als u de kap wilt gebruiken in de filteruitvoering, moet de speciale
ACCESSOIRESET worden geïnstalleerd.
Controleer of de ACCESSOIRESET geleverd is of apart gekocht moet
worden.
Opmerking: Indien aanwezig kan het aanvullende systeem met actieve
kool in bepaalde gevallen in de kap worden geïnstalleerd. Informatie over
het omzetten van de zuiguitvoering van de kap in de filteruitvoering vindt
u in de handleiding “Veiligheidsinstructies & Installatie”.
KANAALUITVOERING
Bij deze uitvoering worden dampen het gebouw uit geleid via een
speciale pijp die verbonden is met de verbindingsring boven op de
kap.
Let op! De uitlaatpijp wordt niet meegeleverd en moet apart worden
aangeschaft. De diameter van de uitlaatpijp moet gelijk zijn aan die
van de verbindingsring.
Let op! Als de kap met een actieve-koolfilter wordt geleverd, moet dit
filter worden verwijderd.
FILTERUITVOERING
De opgenomen lucht wordt ontvet en geurloos gemaakt voordat deze
weer terug in de ruimte wordt geblazen.
Om de kap in deze uitvoering te kunnen gebruiken, moet u een
systeem voor aanvullende filtering installeren dat werkt met actieve
kool.
BEDIENINGSPANEEL
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T1.
T2.
T3.
T4.
T5.
T6.
T7.
VOORZICHTIG! Deze kap heeft een automatisch werkingssysteem (zie
“T4. 6th sense function (AUTO-modus) AAN/UIT”). De ijking wordt
automatisch uitgevoerd telkens als de kap opnieuw wordt aangesloten
op het stroomnet (bijv.: de eerste maal dat het wordt geïnstalleerd
na een stroomuitval). Het kan ook handmatig uitgevoerd worden (zie
paragraaf “Instelling van sensor”). Tijdens de ijking, die 5 minuten
duurt, knippert T4 en de lichten kunnen gebruikt worden.
T1. VENTILATORMOTOR UIT / SNELHEID VERLAGEN
Druk om de snelheid te verlagen en de afzuigmotor UIT te schakelen.
Druk en blijf drukken om de afzuigmotor direct UIT te schakelen.
T2. VENTILATORMOTOR AAN / SNELHEID VERHOGEN
Druk om de afzuigmotor IN te schakelen en de snelheid te verhogen.
Druk en blijft drukken om de 5de snelheid direct in te stellen.
Let op: de 4de en 5de snelheid duren 5 minuten, daarna wordt de kap terug
ingesteld op de 3de snelheid.
T3. VET/KOOLSTOFFILTER ALARM/RESET
De kap signaleert regelmatig de behoefte om de filter te onderhouden.
Let op: De indicators functioneren alleen wanneer de kap aangezet is.
T3 brandt: Voer onderhoud uit aan de vetfilter.
T3 knippert: voer onderhoud uit aan het koolstoffilter.
De indicatoren van filterverzadiging resetten:
Let op: Dit moet uitgevoerd worden als de kap ingeschakeld is.
Druk op T3 en houd ingedrukt.
De reset van de vetfilter en van de koolstoffilter wordt uitgevoerd
met dezelfde toets. Als beide filteralarmen geactiveerd zijn, voert de
resetprocedure de reset van de tellers na elkaar uit, met prioriteit van
de koolstoffilter.
* Alleen bij bepaalde modellen
Ventilatormotor UIT / Snelheid verlagen
Ventilatormotor AAN / Snelheid verhogen
Vet/koolstoffilter alarm/reset
6th sense function (AUTO-modus) AAN/
UIT
Nachtlicht (Omgevingslicht)
Hoofdverlichting UIT / Intensiteit verlagen
Hoofdverlichting AAN / Intensiteit
verhogen
De indicator van de verzadiging van het koolstoffilter activeren
Let op: Dit moet uitgevoerd worden als de afzuigmotor uitgeschakeld is.
Deze indicator is gewoonlijk uitgeschakeld – houd de toetsen T6 en
T7 tegelijkertijd ingedrukt om de functie in te schakelen: beide gaan
branden om de inschakeling aan te geven.
Om de functie uit te schakelen houdt u dezelfde toetsen opnieuw
ingedrukt: Beide knipperen even en gaan vervolgens uit om de
uitschakeling aan te geven.
T4. 6TH SENSE FUNCTION (AUTO-MODUS) AAN/UIT
De kap stelt de afzuigsnelheid automatisch in als de sensor in de kap
veranderingen in de omgevingscondities detecteert.
Let op: om er zeker van te zijn dat deze functie correct gebruikt wordt,
configureert u eerst de sensor (zie “Instelling van sensor” hieronder).
Let op: als u andere functies die de snelheid regelen verandert, wordt de
“6th sense” function uitgeschakeld.
Instelling van sensor
Dit kan uitgevoerd worden als de kap UIT staat.
Druk in normale omgevingscondities 5 seconden lang op T4, T4
knippert 5 minuten lang om aan te geven dat de kap de sensorijking
uitvoert en wordt vervolgens uitgeschakeld om aan te geven dat de
ijking is beëindigd.
Kookplaat instellen: Druk op T1 en T2 tegelijkertijd en houd ze
ingedrukt. Beide branden om aan te geven dat de kap klaar is om de
ijking van de kookplaatparameter te accepteren.
Druk op T1 om de gaskookplaat te kiezen(T1 begint 3 seconden te
knipperen om aan te geven dat de kapparameters ingesteld zijn voor
de gaskookplaat).
Druk op T2 om de inductiekookplaat te kiezen (T2 begint 3 seconden
te knipperen om aan te geven dat de kapparameters ingesteld zijn
voor de inductiekookplaat).
T5. NACHTLICHT (OMGEVINGSLICHT)
Druk om de zachte achtergrondverlichting in of uit te schakelen.
T6. HOOFDVERLICHTING UIT / INTENSITEIT VERLAGEN
Druk om de intensiteit te verlagen en om het licht UIT te schakelen.
Druk en houd ingedrukt om het licht direct UIT te schakelen.
T7. HOOFDVERLICHTING AAN / INTENSITEIT VERHOGEN
Druk om het licht IN te schakelen en de intensiteit te verhogen.
Druk en houd ingedrukt om het licht direct IN te schakelen.
TECHNISCHE GEGEVENS
Hoogte (cm)
Breedte (cm)
Diepte (cm)
Ø van uitlaatbuis (cm)
110 - 129,5
89,8
32
15
REINIGEN EN ONDERHOUD
REINIGEN
•
Gebruik geen stoomreinigers.
•
Koppel het apparaat los van het stroomnet.
Belangrijk: gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen.
Als een dergelijk product per ongeluk in contact komt met het
apparaat, verwijder het dan onmiddellijk met een vochtig doekje.
Gebruik geen alcohol.
•
Reinig de oppervlakken met een vochtige doek. Als de buitenkant
zeer vuil is, voeg dan een paar druppels afwasmiddel toe aan het
water. Droog af met een droge doek.
Belangrijk: gebruik geen schuursponsjes, sponsjes van staalwol of
metalen schrapers. Met verloop van tijd kunnen deze de oppervlakken
in email beschadigen.
•
Gebruik reinigingsproducten die speciaal bedoeld zijn voor het
reinigen van dit apparaat en volg de instructies van de fabrikant
op.
Belangrijk: Reinig de filters minstens een keer per maand om sporen
van olie en vet te verwijderen.
ONDERHOUD VAN DE VETFILTERS
Het moet eens per maand (of – indien van toepassing – wanneer de
led voor verzadiging van het filter brandt) worden gereinigd met
een niet-agressief schoonmaakmiddel. Dit kan met de hand of met
een vaatwasser, waarbij deze op een lage temperatuur en een kort
programma moet worden ingesteld.
Als het vetfilter in de vaatwasser wordt schoongemaakt, kan het
enigszins verkleuren, maar dit is niet van invloed op de filtercapaciteit.
Trek aan de hendel om de filter te verwijderen.
Eens de filter gewassen en gedroogd is, ga in omgekeerde volgorde te
werk om hem terug te plaatsen.
ONDERHOUD VAN DE KOOLSTOFFILTER (ALLEEN VOOR
FILTERMODELLEN)
Deze filter houdt de onaangename geuren tegen die ontstaan tijdens
het koken.
Het duurt lang voordat het koolstoffilter verzadigd raakt, maar dit is
afhankelijk van de manier van koken en van de frequentie waarmee
het vetfilter wordt gereinigd. Het is hoe dan ook nodig om het
patroon iedere vier maanden te vervangen. Het kan NIET gewassen of
geregenereerd worden.
Plaatsen of vervangen van de koolstoffilter
1. Haal de stekker van de kap uit het stopcontact.
2. Verwijder de vetfilters.
3. Plaats 2 koolstoffilters (één aan elke zijde van de carrousel),
bajonetsluiting.
4. Breng het vetfilter weer aan.
Ga in omgekeerde volgorde te werk om te verwijderen.
DE LAMPJES VERVANGEN
De kap is uitgerust met een LED-verlichtingssysteem.
De LEDs garanderen een uitstekende verlichting en gaan meer dan 10
keer langer mee dan traditionele lampen. Bovendien, wordt tot 90%
energie bespaard.
Opmerking: Om een LED-lamp te vervangen, neem contact op met de
Klantenservice.
* Alleen bij bepaalde modellen
STORINGEN VERHELPEN
Probleem
Oplossingen
Het apparaat werkt niet.
•
•
•
Controleer de netspanning en of het apparaat aangesloten is op de stroomtoevoer;
Controleer of een snelheid is geselecteerd;
Zet het apparaat aan en weer uit, om te controleren of het probleem is opgelost.
De kap zuigt niet voldoende lucht af.
•
•
•
Controleer of de snelheid van de luchtafzuiging op het gewenste niveau ingesteld is;
Controleer of de filters schoon zijn;
Controleer of de ventilatieopeningen niet verstopt zijn.
De kap werd uitgeschakeld tijdens de normale
werking.
•
•
Controleer of de stroom niet is losgekoppeld;
Controleer of de veelpolige uitschakelapparatuur niet buiten bedrijf is.
* Alleen bij bepaalde modellen
U kunt de Veiligheidsinstructies, de Handleiding, de Productfiche en de Energiegegevens
downloaden:
•
Op onze website docs‌.‌whirlpool‌.‌eu
•
Gebruik makend van de QR-code
•
Anders, contacteer onze Klantenservice (Het telefoonnummer staat in het
garantieboekje). Wanneer u contact neemt met de Klantenservice, gelieve de codes te
vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.
Model
xxxxxxxxxxxx
Model
xxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXX
400011314353
XXXXXXXXXXXXXX
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising