Indesit | FT M22 9X2WSY EU | Setup and user guide | Indesit FT M22 9X2WSY EU Användarguide

Indesit FT M22 9X2WSY EU Användarguide
SV
Snabbguide
TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN
WHIRLPOOL.
Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.
För en bättre kundservice, registrera din apparat på
www.whirlpool.eu/register
KONTROLLPANEL
På/av-knapp (nollställning om knappen hålls
nedtryckt)
2 Programväljare
3 Start/Paus
1
Knappar Alternativ*
4 Programslut
5 Hög temperatur
6 Anti Tangle (Ljudlös om knappen hålls
7
8
9
10
11
12
nedtryckt)
Torkning
Startfördröjning
Tidsinställd Torkning
Snabbtvätt (Knappspärr om knappen hålls
nedtryckt)
Skonsam
Fresh Care+
4
12
5
11
6
3“
3“
1
10
3
h
2
INDIKATORER
7
4
8
9
1
12
*Anmärkning: vissa modeller kan ha text i stället för ikoner
11
5
Torkning:
Stryktorrt Hängtorrt - Skåptorrt Extra Torrt
6
Cykelfas:
Torkning - Avkylning - Programslut.
Töm vattentanken - Rengör Luckfilter:
primär,
sekundär
Självrengör
2 Kontakta service. DEMO Demo
Konsultera avsnittet om Problem och åtgärder:
Trasig:
3“
3“
10
3
h
7
8
9
FÖRSTA ANVÄNDNINGEN
ÖPPNING AV LUCKAN UNDER CYKELN
Se till att vattentanken är korrekt insatt. Se till att
tömningsslangen på baksidan av torktumlaren är korrekt
fastsatt, antingen till torkarens vattentank eller till ditt
avloppssystem hemma.
Torktumlaren bör installeras i en omgivande
rumstemperatur av mellan 20 till 23°C för optimal
prestanda. Den kommer dock att fungera i fall
rumstemperaturen är mellan 14 och 30°C. Innan du
använder torktumlaren, kontrollera att den stått i vertikalt
läge i minst 6 timmar.
Det går att öppna luckan när apparaten är i funktion. Efter att
du stängt luckan, måste du trycka på knappen Start/Paus för
att starta om torktumlaren.
DAGLIG ANVÄNDNING
PROGRAM
Eko Bomull
Max last*
Standardprogram för bomull, lämpligt för torkning
av normalvåt bomullstvätt. Det är det mest energisnåla
programmet för att torka bomullstvätt. Värdena i energitabellen
baseras på detta program.
Blandat
kg 4
Detta program är idealiskt för att torka både bomull och
syntetiska material tillsammans.
Sängkläder
Max last*
För att torka bomullslakan.
Skjortor
kg 3
Detta program är avsett för skjortor i bomull eller bomull/
syntetblandning.
Sport
kg 4
För att torka sportplagg av syntetmaterial eller bomull.
Dun
För att torka skrymmande plagg som t.ex. en enstaka
dunjacka.
Jeans
kg 3
För att torka normalsmutsiga jeans och plagg av starkt
material som byxor och jackor.
De mått som anges här gör att apparaten kan
bibehållas i OPTIMALT skick. Kom ihåg att tömma
vattentank efter varje torkningscykel. Kom i håg att
rengöra filtren efter varje torkningscykel. (Konsultera
sektionen Skötsel och Underhåll)
1. Öppna luckan och lägg i tvätten; respektera anvisningarna
på plaggens etiketter och de högsta belastningar som anges
i programmsektionen. Fickorna ska tömmas. Kontrollera att
tvätten inte fastnar mellan luckan och/eller luckfiltret.
2. Stäng luckan.
3. Tryck på knappen På/Av.
4. Välj programm beroende på typ av tvätt.
5. Välj alternativ om så behövs.
6. För att starta cykeln tryck på knappen Start/Paus.
7. Torkningscykelns slut anges av en ljudsignal. En indikator på
kontrollpanelen anger cykelns slut. Ta omedelbart ut tvätten
för att förhindra att den skrynklas.
8. Slå av maskinen genom att trycka på knappen På/Av, öppna
luckan och ta ut tvätten. Om maskinen inte stängs av
*MAX LAST 9 Kg (Torr tvätt)
manuellt, släcks apparaten automatiskt cirka en kvart efter
cykelns slut för Du
att kan
spara
energi.
ladda
ner Säkerhetsinstruktioner, Bruksanvisning, Produktblad och Energidata genom att:
xxxx
TVÄTTETIKETTER
Om man inte utför
moment
meddetsamma,
så är vissa
• detta
Besöka
vår webbsida
docs.whirlpool.eu
• vissa
Använda
QR-koden
maskiner och/eller
program/alternativ
utrustade med
Kontrollera plaggens etiketter, i synnerhet när de läggs in första
•
EllerEfter
kontakta
vår kundservice
(Se telefonnumret
i garantihäftet).
När du kontaktar
vår kundservice,
i torktumlaren.
Nedan anges
de vanligaste symbolerna:
ett skrynkelfritt system.
avslutad
torkning roterar
korgen gången
ange
koderna
som
står
på
produktens
typskylt.
under några timmar med jämna mellanrum för att förhindra
Kan torkas i torktumlare.
att tvätten skrynklas.
Kan inte torkas i torktumlare.
Om strömmen skulle brytas måste du trycka på knappen
Start/Paus för att starta om cykeln.
Kan torkas med hög temperatur.
xxxxxxxxxxxx
Ska torkas med låg temperatur.
Programmens längd beror på tvättmängd, tygsort,
tvättmaskinens centrifugeringshastighet och andra valda
alternativ. På modeller med display visas cyklens längd
på kontrollpanelen. Återstående tid övervakas ständigt och
modifieras under torkningscykeln för att ge den bästa möjliga
förutsägelsen.
Lättstruket
Denna cykel tänjer ut plaggens fibrer och underlättar
strykning och vikning; ska ej användas på våta plagg.
Lämpar sig för små mängder plagg i bomull eller
bomullsblandning.
Uppfräschning
Kort program som lämpar sig för att fräscha upp fibrer
och plagg genom emission av frisk luft. Ska inte användas
på våta plagg.
Kan användas med alla tvättmängder, men det är mest
effektivt med små mängder.
Snabbtvätt 30'
kg 0,5
För att torka bomullsplagg, som centrifugerats på hög
hastighet i tvättmaskin.
Kulörtvätt
Max last*
Skonskamt torkningsprogram som lämpar sig för
kulörtvätt.
Silke
kg 0,5
Mild torkning av sidenplagg.
Ylle kg 1
För torkning av ylleplagg. Det rekommenderas att
vända plagget ut och in före torkning. Låt de tjocka
kanterna torka på naturligt sätt, om de fortfarande skulle
vara fuktiga.
Ömtåliga Plagg kg 2
För att torka ömtålig tvätt som kräver en mild
behandling.
Syntet
kg 4
För att torka tvätt som består av syntetfibrer.
ALTERNATIV
Efter att du valt program, kan du ställa in olika
alternativ vid behov.
Torkning
Tryck upprepade gånger på den tillhörande knappen för
att uppnå en annan fuktighetsnivå på tvätten. En indikator
anger den nivå du håller på att välja.
Stryktorrt: mycket skonsam torkning. Användbar för att
underlätta strykning av plaggen omedelbart efter cykelns
slut.
Hängtorrt: en nivå som studerats för ömtåliga plagg;
klara att hängas upp.
Skåptorrt: tvätten är klar att vikas ihop och läggas in i
skåpet.
Extra torrt: används för plagg som ska tas på direkt efter
cykeln.
Tidsinställd Torkning
Detta alternativ gör att du kan ställa in torkningstiden.
Tryck upprepade gånger på den tillhörande knappen för att
ställa in den önskade torkningstiden. Efter att den högsta
valbara tiden uppnåtts, återställs alternativet om du trycker
en gång till på knappen. En indikator på kontrollpanelen
anger den tid du håller på att välja.
ALTERNATIVKNAPPAR
Dessa knappar används för att personalisera det valda
programmet efter dina egna behov.
Alla optioner är inte tillgängliga för alla program. Vissa
optioner är oförenliga med de program som tidigare ställts
in. Oförenlighet anges med en ljudsignal och/eller blinkande
indikatorer. Om alternativet är tillgängligt förblir indikatorn
för det valda alternativet tänd. Vissa alternativ kan finnas kvar i
programmets minne om de valts under föregående torkning.
Startfördröjning
Detta alternativ gör att du kan ställa in en fördröjning i
förhållande till cykelns start.
Tryck upprepade gånger på den tillhörande knappen tills du
når den önskade fördröjningen. Efter att den högsta valbara
tiden uppnåtts, återställs alternativet om du trycker en gång
till på knappen. En indikator på kontrollpanelen anger den
tid du håller på att välja. Efter att knappen start/paus tryckts
in: Maskinen anger den tid, som återstår tills cykeln startar.
Om luckan öppnas igen efter stängning måste du trycka på
nytt på knappen start/paus.
Snabbtvätt
Möjliggör en snabbare torkning.
Fresh Care+
Om tvätten lämnas inne i korgen efter cykelns slut
utsätts den för spridning av bakterier. Detta alternativ gör
att denna spridning minskas genom temperaturkontroll och
korgrotation. Denna behandling varar i högst 6 timmar efter
att det inställda programmet avslutats. Om detta alternativ
valts vid föregående torkning sparas det i minnet.
Om detta alternativ används tillsammans med fördröjd
start läggs anti-skrynkelbehandlingen (genom rotation av
korgen med jämna mellanrum) till även vid den fördröjda
startfasen.
Knappspärr
Detta alternativ gör att maskinens kommandon inte kan
användas, med undantag för knappen på/av.
Med tänd maskin:
• för att aktivera alternativet ska knappen hållas intryckt tills
den tillhörande indikatorn tänds.
• för att avaktivera alternativet ska knappen hållas intryckt
tills den tillhörande indikatorn släcks.
Om detta alternativ valts vid föregående torkning sparas
det i minnet.
Programslut
Detta alternativ aktiverar en långvarig ljudsignal vid
avslutad cykel. Aktivera det om du inte är säker på att du hör
det normala ljudet vid avslutad cykel. Om detta alternativ
valts vid föregående torkning sparas det i minnet.
h
Ljudlös
Detta alternativ gör att du kan avaktivera
kontrollpanelens ljudsignaler. Fellarmen förblir dock aktiva.
• för att aktivera alternativet ska knappen hållas intryckt tills
den tillhörande indikatorn tänds.
• för att avaktivera alternativet ska knappen hållas intryckt
tills den tillhörande indikatorn släcks.
Hög temperatur
Förbättrar torkningskapaciteten. Ett alternativ som
lämpar sig för torkning av tåliga plagg. Det används med
tidscykler.
Anti Tangle
Detta tillval ger en modifierad trumrörelse för
en tumlingsfunktion, som minskar tilltrassling och
hopknytning av dina plagg. Tillvalet Mindre tilltrassling ger
bäst resultat med små tvättmängder.
Skonsam
Möjliggör en mycket mildare behandling av tvätten
genom att reducera torkningstemperaturen.
Programmet för torktumling av ull I
denna maskin har blivit godkänd av The
Woolnark Company gällande torkning
av ullplagg märkta “handtvätt” förutsatt
att plaggen torkas enligt instruktioner
från tillvekare av denna maskin .Följ
plaggens instruktioner för skötselråd.
M1768
.
. Symbolen Woolmark är ett
certifierat varumärke i många länder.
SV
Snabbguide
TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN INDESIT.
SKÖTSEL
För enOCH
bättreUNDERHÅLL
kundservice, registrera din apparat på
TRANSPORT OCH HANTERING
Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.
Kopplawww.indesit.eu/register
bort torktumlaren från elnätet under rengöring
Lyft aldrig torktumlaren genom att greppa tag i toppskivan.
och underhåll.
1. Ta ut stickkontakten.
Vattenuppsamlingstanken ska tömmas efter varje 2. Kontrollera att luckan och vattentanken är ordentligt
cykel (se fig. A).
stängda.
Dra ut behållaren från torktumlaren och töm den i handfatet 3. Om tömningsslangen är ansluten till ditt avloppssystem,
eller i något annat lämpligt avlopp och sätt sen tillbaka den fäst tömningsslangen på torktumlarens baksida igen (se
på rätt sätt. Använd inte torktumlaren utan att först ha satt Installationsanvisningar).
tillbaka behållaren på sin plats.
Rengöring av det primära luckfiltret efter varje cykel
/se fig. B).
Dra ut det primära luckfiltret efter varje cykel och rengör
det. Avlägsna eventuella luddrester från filtrets yta under
rinnande vatten eller med dammsugare.
Rengöring av det sekundära luckfiltret när den
tillhörande indikatorn tänds (se fig. C).
Dra ut det sekundära luckfiltret och rengör alla dess delar.
Avlägsna eventuella luddrester från filtrets yta under
rinnande vatten eller med dammsugare.
Använd inte torktumlaren utan att första ha satt tillbaka
alla filter på rätt sätt på sina platser.
Filtren är grundläggande komponenter vad
torkningen beträffar. Deras funktion är att samla
upp det ludd, som formas under torkningen.
Om filtren skulle täppas till, äventyras luftflödet
inne i torktumlaren; torkningstiden förlängs,
energiförbrukningen ökar och det kan uppstå skador
på torktumlaren. Om dessa ingrepp inte utförs korrekt
Energiförbrukning
kan det hända att torktumlaren inte startar.
Avstängt läge (Po) - Watts
0.50
Självrengör
Underhåll av undre filter på denna modell sker automatiskt.
Torktumlaren utför rengöringen när sensorerna anger att det
behövs. I detta fall fortsätter maskinen att arbeta även om
torkningscykeln avslutats. En indikator på kontrollpanel anger
underhåll. Slå inte av maskinen under denna fas.
Kvarlämnat läge (PI) - Watts
1.00
Program
Kg
kWh
Minuter
Eko Bomull*
9
1.88
211
Eko Bomull
4.5
1.34
173
Syntet
4
0.83
109
* Viiteohjelma energiatehomerkille, joka sopii tavallisten märkien
puuvillatekstiilien kuivaukseen. Se on energiankulutuksen kannalta
tehokkain ohjelma märän puuvillapyykin kuivaukseen. (Ursprunglig
standardkonfigurering).
Värmepumpsystem
Värmepumpen innehåller gas med växthuseffekt, som befinner
sig i en hermetiskt sluten enhet. Denna slutna enhet innehåller
0.18 kg gas R134a F. GWP = 1430 (1 t C02).
PRODUKTBESKRIVNING
1. Vattenuppsamlingstank
2. Luftintagets galler
3. Luckfilter
A
B primär
C sekundär
B
C
1
Du kan ladda ner Säkerhetsinstruktioner, Bruksanvisning, Produktblad och Energidata genom att:
•
Besöka vår webbsida docs.indesit.eu
•
Använda QR-koden
•
Eller kontakta vår kundservice (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice,
ange koderna som står på produktens typskylt.
3
2
xxxx
xxxxxxxxxxxx
SV
Snabbguide
TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN
WHIRLPOOL.
PROBLEM
OCH ÅTGÄRDER
LäsFelen
säkerhetsinstruktionerna
noga
innan
du använder
apparaten.
För en bättrenedanstående
kundservice, registrera
din apparat
på
Vid fel kontrollera
lista innan
du kontaktar
service.
är ofta obetydliga och kan
lösas
på några
få minuter.
www.whirlpool.eu/register
Fel
Möjlig orsak
Kontakten sitter inte i uttaget
Torktumlaren
tänds inte
Uttaget är trasigt
Strömmen har brutits
Vänta tills strömmen återställts
Luckan är öppen
Stäng luckan
I maskiner med denna funktion: vänta tills den inställda fördröjningen
avslutats eller stäng av maskinen för att göra om inställningen.
Konsultera sektionen Alternativ.
En fördröjning av cykelns start har ställts in
Torktumlaren
startar inte
Torkningstiderna är mycket
långa
Lösning
Sätt i kontakten i uttaget
Prova att ansluta en annan hushållsapparat till samma uttag.
Använd inga elektriska anslutningsenheter typ adaptrar eller
förlängningssladdar
Knappen Start/Paus har inte tryckts in för att
starta programmet
Tryck på knappen Start/Paus
På maskiner, som är utrustade med knapplås,
har detta alternativ införts.
Tillräckligt underhåll har inte urförts.
Konsultera sektionen Alternativ och, om knapplåset är aktivt, ta bort
alternativet Det räcker inte att slå av maskinen för att ta bort detta
alternativ
Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL och utför de
beskrivna ingreppen.
Det inställda programmet, tiden och/eller
torkningsnivån lämpar sig inte för den typ eller
den mängd tvätt som lagts i torktumlaren.
Konsultera sektionen program och alternativ för att hitta de program
och alternativ, som lämpar sig för denna typ av tvätt
Plaggen är för våta
Utför en tvättcykel med högre centrifugeringsvarv för att eliminera så
mycket vatten som möjligt.
Torktumlaren kan vara överbelastad
Konsultera sektionen program för att verifiera max belastning för
varje program
Programmet har Strömmen kan ha brutits.
inte avslutats
Tända eller blinkande indikatorer
Om strömmen brutits måste knappen Start/Paus tryckas in för att
starta cykeln på nytt.
Vattentank
Vattenuppsamlingstank är full
Töm vattentanken. Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL.
Luckfilter och/
eller det undre
filter *
Fel på det luftflöde som krävs för att maskinen
ska kunna fungera
Rengör luckfilter, det undre filter och kontrollera att luftintagets galler
är fritt. Om dessa ingrepp inte utförs korrekt kan torktumlaren skadas.
Undre filter*
Det undre filter behöver rengöras
DEMO
Cykeln varar
i några få
minuter.
Torktumlaren befinner sig i läge DEMO.
Indikatorn DEMO är tänd.
Förekomst av
skiftnyckelsymbolen anger ett
fel.
Maskinens sensorer har läst av ett fel.
Utför rengöring av det undre filter. Konsultera sektionen SKÖTSEL
OCH UNDERHÅLL.
Ta bort läget Demo. Följande ingrepp ska utföras i följd och utan
pauser. Slå på maskinen och slå sen av den. Tryck på knappen Start/
Paus tills en ljudsignal hörs.
Slå på maskinen igen. Indikatorn “DEMO” blinkar och slås sen av.
Släck torktumlaren och koppla bort den från elnätet. Öppna luckan
omedelbart och ta ut tvätten, så att värmen kan skingras. Vänta i cirka
15 sekunder. Anslut torktumlaren till elnätet, lägg i tvätten och starta
torkningscykeln.
Om problemet kvarstår, kontakta service och meddela de
bokstäver och nummer som visas på displayen.
Till exempel F3 och E2
Anmärkning: vissa modeller är självrengörande: dessa är inte utrustade med undre filter, konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
Du kan ladda ner Säkerhetsinstruktioner, Bruksanvisning, Produktblad och Energidata genom att:
•
Besöka vår webbsida docs.whirlpool.eu
•
Använda QR-koden
•
Eller kontakta vår kundservice (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice,
ange koderna som står på produktens typskylt.
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising