Whirlpool | PCN 640T(AN) R /HA PL | Instruction for Use | Whirlpool PCN 640T(AN) R /HA PL Lietotāja rokasgrāmata

Whirlpool PCN 640T(AN) R /HA PL Lietotāja rokasgrāmata
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
Lejupielādējiet pilno instrukciju rokasgrāmatu vietnē
http://docs.hotpoint.eu vai piezvaniet uz tālruņa
numuru, kas norādīts garantijas bukletā.
Pirms ierīces lietošanas izlasiet šos drošības
norādījumus. Saglabājiet šos norādījumus, lai vēlāk
varētu tos pārlasīt.
Šī rokasgrāmata un pati ierīce sniedz svarīgus
drošības brīdinājumus, kas ir jāizlasa un vienmēr
jāievēro. Ražotājs neuzņemas atbildību par
bojājumiem, kas radušies nepiemērotas lietošanas vai
nepareizu vadības elementu iestatīšanas dēļ.
Šie norādījumi ir spēkā, ja uz ierīces redzams valsts
simbols. Ja uz ierīces simbola nav, jāapskata tehniskie
norādījumi, kuros sniegtas nepieciešamās instrukcijas
attiecībā uz ierīces modificēšanu atbilstoši valstī
noteiktajiem lietošanas nosacījumiem.
UZMANĪBU! Gāzes ierīces ēdiena gatavošanai
lietošanas rezultātā telpā, kurā tā uzstādīta, rodas
siltums, mitrums un degšanas produkti. Nodrošiniet,
ka virtuve ierīces lietošanas laikā tiek labi ventilēta:
turiet dabiskās ventilācijas atveres atvērtas vai
uzstādiet mehāniskās ventilācijas ierīci (mehānisko
velkmes ventilatoru). Ilgstoši intensīvi lietojot šo ierīci,
var būt nepieciešama papildu ventilācija, piemēram,
atverot logu, vai efektīvāka ventilācija, palielinot
jaudu mehāniskajai ventilācijai, ja tāda ir.
BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce un tās
atklātās daļas uzkarst. Nepieskarieties sildelementiem.
Bērniem līdz 8 gadu vecumam ir jāatrodas drošā
attālumā no ierīces, ja vien tie netiek nepārtraukti
uzraudzīti.
BRĪDINĀJUMS! Neizmantojiet ierīci, ja plīts virsma ir
saplaisājusi – pastāv strāvas trieciena risks.
BRĪDINĀJUMS! Aizdegšanās risks: neglabājiet
piederumus uz gatavošanas virsmām.
UZMANĪBU! Gatavošanas process ir jāuzrauga.
Neilgs gatavošanas process ir nepārtraukti jāuzrauga.
BRĪDINĀJUMS! Gatavošana uz plīts virsmas bez
uzraudzības, izmantojot taukvielas vai eļļu, var būt
bīstama – pastāv aizdegšanās risks. NEKĀDĀ
GADĪJUMĀ nedzēsiet uguni ar ūdeni, bet izslēdziet
ierīci un apklājiet liesmu, piemēram, ar vāku vai
ugunsdzēsības segu.
Neizmantojiet plīti kā darbvirsmu vai atbalstu.
Neļaujiet ierīcei saskarties ar audumu vai citiem viegli
uzliesmojošiem materiāliem, kamēr visas detaļas nav
pilnīgi atdzisušas – pastāv aizdegšanās risks.
Ja šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija netiek
ievērota precīzi, iespējama aizdegšanās vai
sprādziens, kas var izraisīt īpašuma bojājumus vai
traumas.
Ļoti maziem bērniem (0–3 gadi) jāatrodas drošā
attālumā no ierīces. Maziem bērniem (3–8 gadi)
jāatrodas drošā attālumā no ierīces, ja vien tie netiek
nepārtraukti uzraudzīti. Bērni no 8 gadu vecuma un
LV
NOTEIKTI JĀIZLASA UN JĀIEVĒRO
personas ar fiziskiem, jušanas vai garīgiem
traucējumiem vai bez pieredzes un zināšanām var
lietot šo ierīci, ja tās tiek uzraudzītas vai instruētas par
ierīces drošu lietošanu un izprot ar to saistītos riskus.
Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un
apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo
uzraudzības.
UZMANĪBU! Ja saplīst plīts sildvirsmas stikls: nekavējoties izslēdziet visus degļus un visus
elektriskos sildelementus, kā arī izolējiet ierīci no
barošanas avota; - neskarieties pie ierīces virsmas; neizmantojiet ierīci.
Stikla vāks var saplīst, ja tas ir sakarsis. Pirms vāka
aizvēršanas izslēdziet visus degļus un elektriskās
sildvirsmas. Neaizveriet vāku, kad ir iedegts deglis.
ATĻAUTĀ LIETOŠANA
UZMANĪBU! Ierīci nav paredzēts darbināt ar ārēju
slēdža ierīci, piemēram, taimeri vai atsevišķu
tālvadības sistēmu.
Šo ierīci ir paredzēts izmantot sadzīvē un
tamlīdzīgi, piemēram: personāla virtuves zonās
veikalos, birojos un citās darba vidēs; zemnieku
saimniecībās; klientu istabās viesnīcās, moteļos,
pansijās un citās naktsmītnēs.
Neizmantojiet to citiem nolūkiem (piemēram,
telpu apsildei).
Šī ierīce nav paredzēta profesionālai lietošanai.
Neizmantojiet ierīci ārpus telpām.
Izmantojiet katlus un pannas, kuru pamatnes
platums ir tāds pats kā degļiem vai nedaudz lielāks
(skatiet attiecīgo tabulu). Raugieties, lai uz restēm
novietotie katli neizvirzītos pāri plīts malai.
Nepareiza režģu izmantošana var izraisīt plīts
bojājumus: nenovietojiet režģus otrādi un nebīdiet
tos pāri plītij.
Neļaujiet degļa liesmai pārsniegt pannas malu.
Neizmantojiet: čuguna pannas, akmens gatavošanas virsmas, terakotas
katlus un pannas; siltuma izkliedētājus, piemēram, metāliskus sietus un citu
veidu izstrādājumus; vienlaicīgi divus degļus vienam traukam (piemēram,
zivju katlam).
Ja konkrēti piegādātās gāzes vietējie aspekti apgrūtina degļa aizdegšanu,
ieteicams atkārtot darbību, pagriežot slēdzi uz iestatījumu ar mazu liesmu.
Ja tvaika nosūcējs ir uzstādīts virs gatavošanas virsmas, lūdzu, skatiet
informāciju par piemērotu attālumu tvaika nosūcēja instrukcijās.
Režģu gumijas aizsargelementi rada aizrīšanās risku maziem bērniem. Pēc
režģu noņemšanas, lūdzu, pārliecinieties, vai visi aizsargelementi ir pareizi
uzstādīti.
MONTĀŽA
Ierīces pārvietošana un uzstādīšana jāveic vismaz
diviem cilvēkiem – pastāv savainojumu risks.
Izmantojiet aizsargcimdus visos izsaiņošanas un
uzstādīšanas darbos – pastāv sagriešanās risks.
Montāžu, tajā skaitā ūdens sistēmas (ja tāda ir) un
elektrosavienojumu uzstādīšanu, un remontu drīkst
veikt tikai kvalificēts tehniķis. Nelabojiet un nemainiet
ierīces detaļas, ja vien tas nav tieši norādīts lietotāja
rokasgrāmatā. Neļaujiet bērniem būt tuvumā ierīces
montāžas vietā. Pēc ierīces izsaiņošanas
pārliecinieties, vai pārvadāšanas laikā tā nav bojāta.
Problēmu gadījumā sazinieties ar izplatītāju vai
tuvāko pēcpārdošanas apkopes centru. Pēc ierīces
montāžas novietojiet iepakojuma materiālus
(plastmasas un polistirola daļas) bērniem nepieejamā
vietā - pastāv nosmakšanas risks. Pirms ierīces
uzstādīšanas tai jābūt atvienotai no elektrotīkla pastāv strāvas trieciena risks. Uzstādīšanas laikā
sekojiet, lai ierīce nesabojātu barošanas kabeli pastāv aizdegšanās un strāvas trieciena risks.
Ieslēdziet ierīci tikai tad, kad montāža ir pabeigta.
Elektrības un gāzes savienojumiem ir jāatbilst
vietējiem normatīviem.
BRĪDINĀJUMS! Ierīces modificēšana un montāžas
metode ir ārkārtīgi būtiska, lai droši un pareizi
izmantotu šo ierīci visās papildus valstīs.
Izmantojiet instrukcijā norādītajam gāzes
spiedienam piemērotus spiediena regulatorus.
Telpai jābūt aprīkotai ar gaisa velces sistēmu, kas
izvada visus degšanas dūmus.
Telpā jābūt atbilstošai gaisa cirkulācijai, jo degšanai
ir nepieciešams skābeklis. Gaisa plūsmai jābūt ne
mazākai par 2 m3/h uz katru uzstādītās jaudas kW.
Gaisa cirkulācijas sistēma var ņemt gaisu tieši no
ārpuses ar cauruli, kuras iekšējais šķērsgriezums ir
vismaz 100 cm2; atvērumam jābūt nodrošinātam
pret jebkāda veida nosprostojumiem.
Sistēma var netieši nodrošināt degšanai vajadzīgo
gaisu, proti, no blakus esošajām telpām, kas aprīkotas
ar iepriekš minētajām gaisa cirkulācijas caurulēm.
Taču šī telpas nedrīkst būt koplietošanas telpas,
guļamistabas vai telpas, kuras rada ugunsgrēka
briesmas.
Sašķidrinātā naftas gāze nogulstas uz grīdas, jo tā
ir smagāka par gaisu. Tāpēc telpas, kurās ir
sašķidrinātās naftas gāzes baloni, arī jāaprīko ar
ventilācijas atverēm, lai ļautu gāzei izplūst, rodoties
noplūdei. Tāpēc sašķidrinātās gāzes balonus, gan
pustukšus, gan pilnus, neatkarīgi no tā, vai tie atrodas
telpās vai uzglabāšanas zonās, kas atrodas zem grīdas
līmeņa (pagrabos u.c.). Telpā ieteicams turēt tikai to
balonu, kurš pašlaik tiek izmantots, tam jābūt
novietotam tā, lai tas nebūtu pakļauts karstuma
iedarbībai, ko rada ārēji avoti (krāsnis, kamīni, plītis
u.c.), kas varētu paaugstināt balona temperatūru virs
50 °C.
Uzmanīgi veiciet skapja zāģēšanas darbus pirms
ierīces uzstādīšanas vietā un rūpīgi noslaukiet visas
koka skaidas un zāģskaidas.
Ja ierīci neuzstāda virs krāsns, atdalošais panelis
(nav iekļauts komplektācijā) jāuzstāda nodalījumā
zem ierīces.
Ja degļu pogu pagriešana ir apgrūtināta, lūdzu, sazinieties ar
pēcpārdošanas apkopes dienestu par degļa krāna nomaiņu, ja konstatēts,
ka tas ir bojāts.
Nekādā gadījumā nedrīkst nosegt atvērumus, kurus izmanto ventilācijai un
karstuma izkliedēšanai.
GĀZES PIESLĒGUMS
BRĪDINĀJUMS! Pirms uzstādīšanas pārliecinieties,
ka vietējie gāzes piegādes apstākļi (gāzes veids un
gāzes spiediens) un ierīces regulējums ir saderīgi.
Pārbaudiet, vai gāzes padeves spiediens ir saderīgs
ar vērtībām, kas norādītas 1. tabulā (“Degļa un
sprauslas specifikācijas”).
BRĪDINĀJUMS! Šīs ierīces regulēšanas nosacījumi
norādīti uz etiķetes (vai datu plāksnītes).
BRĪDINĀJUMS! Šī ierīce nav savienota ar degšanas
produktu nosūkšanas ierīci. Tā ir jāuzstāda un
jāpievieno atbilstoši spēkā esošajiem uzstādīšanas
noteikumiem. Īpaša uzmanība jāpievērš attiecīgajām
prasībām attiecībā uz ventilāciju.
Ja ierīcēm pievienota sašķidrinātā gāze,
regulēšanas skrūve jāieskrūvē pēc iespējas ciešāk.
SVARĪGI! Ja tiek izmantots gāzes balons, balons vai
gāzes tvertne jāuzstāda pareizi (vertikāli).
BRĪDINĀJUMS! Šī darbība jāveic kvalificētam
tehniskajam speciālistam.
Gāzes savienojumam izmantojiet tikai elastīgu vai
neelastīgu metāla šļūteni.
Savienojums ar nelokāmu cauruli (vara vai
tērauda) Savienojums ar gāzes sistēmu jāizveido tā,
lai uz ierīci netiktu izdarīta nekāda slodze. Uz ierīces
padeves paliktņa ir pielāgojams L veida caurules
savienotājelements, un tas ir aprīkots ar blīvi, lai
novērstu noplūdes. Blīvējums vienmēr jānomaina
pēc cauruļu savienotājelementa pagriešanas
(blīvējums iekļauts ierīces komplektācijā). Gāzes
padeves savienotājelements ir 1/2 gāzes stiprinājums
ar ārēju vītni.
Elastīgas tērauda caurules bez
savienotājelementiem pievienošana vītņveida
stiprinājumam Gāzes padeves savienotājelements ir
1/2 gāzes stiprinājums ar ārēju vītni. Šīs caurules
jāuzstāda tā, lai tās, pilnīgi nostieptas, nebūtu garākas
par 2000 mm. Kad savienojums ir izveidots,
pārliecinieties, ka elastīgā metāla caurule nepieskaras
nekādām kustīgajām daļā un netiek saspiesta.
Izmantojiet tikai valsts noteikumiem atbilstošās
caurules un blīvējumu.
SVARĪGI! Izmantojot nerūsējošā tērauda šļūteni, tā
jāuzstāda tā, lai neaizskartu nevienu mēbeļu kustīgā
daļa (piemēram, atvilktni). Tā jāizvieto zonā, kurā nav
šķēršļu un kurā to var pārbaudīt visā garumā.
Ierīce jāpievieno gāzes padevei vai gāzes balonam
atbilstoši aktuālajiem valsts noteikumiem. Pirms veikt
savienojumu, pārliecinieties, ka ierīce ir saderīga ar to
gāzes padeves veidu, ko vēlaties izmantot. Ja tā nav,
rīkojieties atbilstoši instrukcijai, kas norādīta sadaļā
“Pielāgošana dažādiem gāzes veidiem”.
Pēc pievienošanas gāzes padevei ar ziepjūdeni
pārbaudiet, vai nav noplūžu. Iededziet degļus un
pagrieziet slēdžus no maksimālās pozīcijas 1* līdz
minimālajai 2*, lai pārbaudītu liesmas stabilitāti.
PIELĀGOŠANA DAŽĀDIEM GĀZES VEIDIEM
Lai pielāgotu ierīci gāzes veidam, kas atšķiras no
veida, kuram tā tika ražota (norādīts nominālo
parametru plāksnītē), veiciet attiecīgās darbības, kas
norādītas pēc uzstādīšanas ilustrācijām.
ELEKTRISKIE BRĪDINĀJUMI
SVARĪGI! Ar spriegumu un jaudas absorbciju
saistītie dati ir norādīti nominālo parametru plāksnītē.
Elektrības kabelim jābūt pietiekami garam, lai jau
iebūvētu ierīci varētu ērti pievienot elektrotīklam.
Nevelciet aiz ierīces elektroapgādes kabeļa.
Jānodrošina iespēja atvienot ierīci no strāvas
padeves, to vienkārši atslēdzot, ja pieejama
kontaktdakša, vai ar divpolu slēdzi, kas uzstādīts
pirms kontaktligzdas pēc elektroinstalācijas
noteikumiem, un ierīcei jābūt zemētai atbilstoši valsts
elektrības drošības standartiem.
Neizmantojiet pagarinātājus, vairāku spraudņu
kontaktligzdas un adapterus. Pēc ierīces uzstādīšanas
tās elektriskie komponenti nedrīkst būt pieejami.
Neizmantojiet ierīci ar mitrām rokām vai basām
kājām. Nelietojiet šo ierīci, ja bojāts tās strāvas kabelis
vai kontaktdakša, ja tā nedarbojas pareizi, ir bojāta vai
tikusi nomesta.
Ja padeves kabelis ir bojāts, tas jāaizvieto ar
identisku, nomaiņa jāveic ražotājam, tā servisa
aģentam vai līdzīgas kvalifikācijas personai, lai
izvairītos no bīstamības – strāvas trieciena riska.
TĪRĪŠANA UN APKOPE
BRĪDINĀJUMS! Pirms apkopes darbību veikšanas
pārliecinieties, vai ierīce ir izslēgta un atvienota no
strāvas padeves; nekādā gadījumā nelietojiet tvaika
tīrīšanas aprīkojumu – pastāv strāvas trieciena risks.
Nelietojiet abrazīvus vai kodīgus izstrādājumus,
tīrīšanas līdzekļus uz hlora bāzes vai pannu tīrīšanas
piederumus.
IEPAKOJUMA MATERIĀLU UTILIZĀCIJA
Iepakojuma materiāls ir 100 % pārstrādājams un tiek apzīmēts ar otrreizējās
pārstrādes simbolu .
Tādēļ dažādas iepakojuma daļas jāutilizē atbildīgi un saskaņā ar vietējiem
atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem.
MĀJSAIMNIECĪBAS IERĪČU UTILIZĀCIJA
Šī ierīce ir izgatavota no pārstrādājamiem un atkārtoti izmantojamiem
materiāliem. Utilizējiet to saskaņā ar vietējiem atkritumu apsaimniekošanas
noteikumiem. Plašāku informāciju par lietotu mājsaimniecības ierīču
apstrādi, atjaunošanu un pārstrādi varat iegūt vietējās varas iestādes,
pie atkritumu savākšanas pakalpojumu sniedzējiem vai veikalā, kur ierīci
iegādājāties. Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/ES par
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA).
Nodrošinot šīs ierīces pareizu utilizāciju, varat novērst iespējamo negatīvo
vides un cilvēka veselības apdraudējumu.
simbols uz izstrādājuma vai komplektācijā iekļautajiem dokumentiem
norāda, ka šo ierīci nevar izmest sadzīves atkritumos, bet tā ir jānodod
pārstrādei elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas centrā.
IETEIKUMI ENERĢIJAS TAUPĪŠANAI
Izmantot katlus un pannas, kuru pamatnes platums ir vienāds ar
gatavošanas zonu.
Izmantot tikai katlus un pannas ar plakanām pamatnēm.
Ja iespējams, gatavošanas laikā izmantot katlu vākus.
Izmantojiet ātrvārāmo katlu, lai ietaupītu vēl vairāk enerģijas un laika.
Novietojiet katlu atzīmētās gatavošanas zonas vidū.
PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJU
Šī ierīce atbilst Eiropas Regulā Nr. 66/2014 izklāstītajām ekodizaina prasībām
saskaņā ar Eiropas standartu EN 30-2-1.
SPRAUSLU TABULA KATEGORIJA II2H3B/P
Izmantotās gāzes
veids
Degļa veids
Inžektora
marķējums
Siltuma plūsmas
nominālais
ātrums
Aprēķinātais
patēriņš
Samazinātas
kapacitātes
siltums
Gāzes spiediens
mbāri
kW
min. rat. max.
kW
DABASGĀZE
(metans) G20
Samazināta darbietilpīgums
Vidējas intensitātes
Mazas intensitātes
Triplet gredzenu
122 (H3)
96 (Z)
79 (6)
103
2,70
1,75
1,05
3,50
257 l/h
167 l/h
100 l/h
333 l/h
0,80
0,45
0,45
1,65
17
20
25
SAŠĶIDRINĀTĀ
NAFTAS GĀZE
(Butāns) G30
Samazināta darbietilpīgums
Vidējas intensitātes
Mazas intensitātes
Triplet gredzenu
80
64
50
65
2,70
1,75
1,05
3,50
196 g/h
127 g/h
76 g/h
254 g/h
0,80
0,45
0,45
1,65
20
30
35
SAŠĶIDRINĀTĀ
NAFTAS GĀZE
(propāns) G31
Samazināta darbietilpīgums
Vidējas intensitātes
Mazas intensitātes
Triplet gredzenu
80
64
50
65
2,70
1,75
1,05
3,50
193 g/h
125 g/h
71 g/h
250 g/h
0,80
0,45
0,45
1,65
20
30
35
Izmantotās gāzes veids
Modeļa konfiguracija
4 DEGĻA
Siltuma plūsmas
nominālais ātrums (kW)
Kopējais nominālais
patēriņš
Nepieciešamais gaiss (m3)
gāzes degšanai 1m3
G20 20 mbāri
1 SR - 1 AUX - 1RR - 1TC
9,00
857 l/h
9,52
G30 30 mbāri
1 SR - 1 AUX - 1RR - 1TC
9,00
653 g/h
30,94
G31 30 mbāri
1 SR - 1 AUX - 1RR - 1TC
9,00
639 g/h
23,80
ELEKTROAPGĀDE: 220-240 V ~ 50-60 Hz - 0,6W
UZSTĀDĪŠANA
TEHNISKA INFORMĀCIJA PLĪTS VIRSMAS UZSTĀDĪTĀJAM
• Apkopjot, sagatavojot un uzstādot izstrādājumu, lietojiet aizsargcimdus.
• Šo ierīci var iebūvēt virtuves darbvirsmā, kas ir 20–40 mm bieza.
• Ja zem šīs plīts virsmas nav cepeškrāsns, ievietojiet starppaneli, kura virsma ir vismaz tikpat liela, kā darbvirsmas atvērums. Šis panelis jānovieto
ne zemāk par 150 mm no augšējās darbvirsmas , taču ne tuvāk par 20mm no šīs plīts virsmas apakšējās virsmas. Ja zem plīts virsmas ir plānots
uzstādīt cepeškrāsni, tai ir jābūt aprīkotai ar dzesēšanas sistēmu. Ražotājs neuzņemsies atbildību, ja zem šīs plīts virsmas tiks uzstādīta cita ražotāja
cepeškrāsns.
IZMĒRI UN ATTĀLUMI, KAS JĀIEVĒRO
600 mm
510 mm
41,5 mm
min. 600 mm
55 mm
555 mm
min. 650 mm
min. 420 mm
475 mm
PIEZĪME: Ja atstatums „A” starp sienas nodalījumiem ir 600 mm un 730 mm, minimālajam augstumam „B” ir jābūt vismaz 530mm. Ja
atstatums „A” starp sienas nodalījumiem pārsniedz plīts virsmas platumu, minimālajam augstumam „B” ir jābūt vismaz 400mm. Ja virs
plīts virsmas tiek uzstādīts pārsegs, lūdzu, skatiet pareizo atstatumu pārsega instrukcijās.
MONTĀŽA
Vispirms notīriet ierīces virsmu un tad pievienojiet tai komplektā iekļauto starpliku, kā parādīts attēlā.
Ievietojiet ierīci darbvirsmas atvērumā, kas izveidota, ņemot vērā norādījumos minētos izmērus.
PIEZĪME. Strāvas kabelim jābūt pietiekami garam, lai to varētu izvilkt uz augšu.
Plīts virsmas nostiprināšanai izmantojiet komplektācijā iekļautos kronšteinus (A). Ievietojiet kronšteinus attiecīgajās atverēs, kas parādītas ar bultiņu,
un nostipriniet tos, izmantojot darbvirsmas biezumam atbilstošas skrūves (skatiet turpmākos skaitļus).
20 mm
A
20
40 mm
40
30 mm
30
GĀZES PIESLĒGUMS
• Pievienojiet plīts virsmas komplektācijā iekļauto līkuma elementu (A)* vai (B)* plīts virsmas attiecīgajai ieejai,
izmantojot starpliku (C)— atbilstoši standartam EN 549.
* Izmantojiet līkuma elementu (A), ja ierīce jāuzstāda Francijā, un (B)— citās valstīs.
• Kad gāzes pieslēgums paveikts, pārbaudiet, vai tajā nav noplūdes, izmantojot ziepjūdeni. Iededziet degļus un
pagrieziet slēdžus no maksimālās pozīcijas līdz minimālai , lai pārbaudītu liesmas stabilitāti.
A
C
C
SVARĪGI! Pirms pievienošanas izņemt no gāzes plīts gāzes caurules pievienošanas atveres transportēšanas aizbāzni.
B
C
LV
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
1
1
2
5
4
1. Noņemami pannu novietošanas režģi
Simboli
2. Mazas intensitātes deglis
Krāns aizgriezts
Piekļuve slēgta
3. Vidējas intensitātes deglis
Maksimāla liesma
Maksimālais atvērums/padeve
un Elektriskā aizdedze
Minimāla liesma
Minimāls atvērums vai
samazināta padeve
4. Samazināta darbietilpīgums deglis
5. Triplet gredzenu deglis
6. Triplet gredzenu degļa vadības poga
3
7. Papildu degļa vadības poga
8. Vidēji intensīvā degļa vadības poga
9. Samazināta darbietilpīgums degļa vadības poga
9
8
7
6
IKDIENAS IZMANTOŠANA
KĀ IZMANTOT PLĪTS VIRSMU
Neļaujiet degļa liesmai izplatīties aiz pannas malām.
SVARĪGI! lietojot plīts virsmu, tā visa var sakarst.
• Lai iedegtu degli, pagrieziet atbilstošo regulatoru pretēji
pulksteņrādītāju kustības virzienam līdz maksimālas liesmas
stāvoklim.
• Piespiediet regulatoru pret vadības paneli, lai aizdegtu liesmu.
• Pēc degļa aizdegšanas turiet regulatoru nospiestu vēl apmēram 5–10
sekundes, lai nodrošinātu pareizu ierīces darbību.
Ja liesma nejauši tiek nodzēsta (pēkšņa caurvēja, gāzes piegādes
pārtraukuma, vārāmajam šķidrumam pārlīstot trauka malām un
tamlīdzīgos gadījumos), degļa drošības ietaise noslēdz gāzes
piegādi deglim.
• Regulatoru nedrīkst turēt piespiestu ilgāk par 15 sekundēm.
Ja arī pēc tam degli neizdodas aizdegt, uzgaidiet vismaz vienu
minūti, un tikai tad atkārtoti mēģiniet to iedegt.
PIEZĪME. Ja gāzes piegādes apstākļu dēļ ir grūti aizdegt degli,
ieteicams atkārtot darbību, pagriežot regulatoru līdz mazas
liesmas iestatījumam.
Atlaižot regulatoru, liesma var nodzist. Tas nozīmē, ka drošības ierīce
nav pietiekami uzsilusi. Šādā gadījumā atkārtojiet iepriekš minētās
darbības.
PRAKTISKI PADOMI DEGĻU LIETOŠANĀ
Šai plīts virsmai ir dažāda diametra degļi. Lai panāktu labāku degļu
veiktspēju, lūdzu, ievērojot šādus noteikumus:
• Izmantojiet katlus un pannas, kuru apakšējo daļu izmēri ir tādi paši kā
degļiem vai nedaudz lielāki (skatiet tabulu pa labi).
• Izmantojiet tikai katlus un pannas ar plakaniem dibeniem.
• Lietojiet tieši tik daudz ūdens, cik nepieciešams ēdiena pagatavošanai,
un uzlieciet katlam vāku.
• Pārliecinieties, vai uz režģiem novietotie katli neizvirzās pāri plīts
virsmas malai.
• Ja izmantojat pannas ar izliektiem dibeniem (VOK panna), lietojiet
komplektācijā iekļautās atbalsta restes, kuras jānovieto tikai uz 4.
degļa.
• Uzmanieties, lai pret plīts virsmu nejauši neatsistu pannas, statīvus vai
citus virtuves piederumus.
• Neatstājiet tukšas streika restes virs aizdedzināta degļa ilgāk par
piecām minūtēm.
SVARĪGI! Nepareiza režģu lietošana var izraisīt plīts virsmas
bojājumus: nenovietojiet tos otrādi un nebīdiet pāri ierīces virsmai.
Deglis
Ø Gatavošanas trauku diametrs
Triplet gredzenu
No 24 līdz 26 cm
Samazināta darbietilpīgums
No 24 līdz 26 cm
Vidējas intensitātes
No 16 līdz 20 cm
Mazas intensitātes
No 10 līdz 14 cm
Neizmantojiet:
• čuguna trauku paliktņus, apdedzināta māla katlus un pannas;
• karstuma izkliedētājus, piemēram, metāla sietus u.c.;
• divus degļus vienlaikus, lai sildītu vienu trauku (piemēram, zivju
pannu).
Skysčiai išsiliejo ant karšto virykle srityje gali sukelti stiklo žalą.
PIELĀGOŠANA DAŽĀDIEM GĀZES VEIDIEM
Šo darbu drīkst veikt tikai kvalificēts tehniķis.
Ja plīts virsmai tiks izmantota gāze, kas atšķiras no tās, kuras parametri
minēti tehnisko datu plāksnītē un ierīces augšpusē uzstādītajā
informācijas uzlīmē, nomainiet sprauslas.
Noņemiet informācijas uzlīmi un saglabājiet to kopā ar norādījumu
bukletu.
Izmantojiet spiediena regulatorus, kas piemēroti norādījumos
minētajam gāzes spiedienam:
• Sprauslu nomaiņu drīkst veikt tikai klientu apkalpošanas centra
darbinieki vai kvalificēts tehniķis.
• Sprauslas, kuras nav iekļautas ierīces komplektācijā, ir jāpasūta klientu
apkalpošanas centrā.
• Noregulējiet krāniem minimālo iestatījumu.
PIEZĪME. Ja izmantojat šķidru naftas gāzi (G30/G31), minimālās
plūsmas iestatījuma skrūvei ir jābūt pievilktai līdz galam.
SVARĪGI! Ja degļu regulatoru pagriešana ir apgrūtināta, lūdzu,
sazinieties ar klientu apkalpošanas centru un pieprasiet nomainīt
krānu, ja tas ir bojāts.
SVARĪGI: ja tiek izmantots gāzes balons, balons vai gāzes tvertne
pareizi jāuzstāda (vertikāli).
SPRAUSLU NOMAIŅA (skatiet norādījumos minēto sprauslu tabulu)
• Noņemiet režģus (A).
• Izņemiet degļus (B).
• Izmantojot piemērota lieluma galatslēgu, noskrūvējiet sprauslu (C).
• Nomainiet to pret jaunajam gāzes veidam piemērotu sprauslu.
• Uzstādiet atpakaļ sprauslu (D).
• Ja jums ir vairāku elementu deglis, izmantojiet uzgriežņatslēgu, lai
uzstādītu sprauslu (E).
Pirms plīts virsmas uzstādīšanas vēl ir jāpiestiprina plāksnīte ar gāzes
kalibrācijas parametriem, kas nosedz līdzšinējo gāzes kalibrācijas
informāciju
KRĀNU MINIMĀLĀS PLŪSMAS IESTATĪŠANA
Lai pareizi iestatītu minimālo plūsmu, noņemiet regulatoru un rīkojieties
šādi:
• pievelciet skrūvi, lai samazinātu liesmas augstumu (-);
• atlaidiet skrūvi, lai palielinātu liesmas augstumu (+).
Šo regulēšanu veicot, krānam ir jābūt pagrieztam minimālas gāzes
plūsmas stāvoklī (maza liesma) :
• Degļu primārais gaiss nav jāregulē;
• Iededziet degļus un pagrieziet regulatorus no maksimālās plūsmas
stāvokļa līdz minimālās liesmas stāvoklim ,lai pārbaudītu liesmas
stabilitāti.
Pēc regulēšanas veiciet atkārtotu blīvēšanu ar tam paredzētu vasku vai
līdzvērtīgu materiālu.
APKOPE UN TĪRĪŠANA
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
PLĪTS VIRSMAS TĪRĪŠANA
• Stikla un emaljētās daļas jātīra ar siltu ūdeni un neitrālu mazgāšanas
līdzekli.
• Uz nerūsējoša tērauda virsmām var pakāpeniski parādīties traipi, ko
veido kaļķains ūdens un kodīgi tīrīšanas līdzekļi. Noslaukiet izlijušo
ūdeni, mērces, kafiju un citus produktus, pirms tie sakalst.
• Nomazgājiet virsmas ar siltu ūdeni un neitrālu mazgāšanas līdzekli un
tas nosusiniet tās ar mīkstu drānu vai zamšādu. Notīriet piekaltušus
netīrumus ar tīrīšanas līdzekļiem, kas paredzēti nerūsējoša tērauda
virsmu tīrīšanai.
PIEZĪME. Nerūsējošā tērauda virsmas tīriet tikai ar mīkstu drānu
vai sūkli.
• Neizmantojiet abrazīvus un koroziju izraisošus līdzekļus, tādus, kas
satur hloru, vai pannu skrāpjus.
• Neizmantojiet tvaika tīrīšanas ierīces.
• Neizmantojiet viegli uzliesmojošus līdzekļus.
• Uz plīts virsmas nedrīkst palikt skābas vai sārmainas vielas, piemēram,
etiķis, sinepes, sāls, cukurs vai citronu sula.
PLĪTS VIRSMAS SASTĀVDAĻU TĪRĪŠANA
• Tīriet stiklu un emaljētās daļas tikai ar mīkstu drānu vai sūkli.
• Režģus, degļu vāciņus un degļus tīrīšanas nolūkos var noņemt.
• Notīriet tos manuāli, izmantojot siltu ūdeni un neabrazīvu tīrīšanas
līdzekli, noņemot visus pārtikas pārpalikumus un pārbaudot, vai
neviena degļa atvere nav nosprostota.
• Noskalojiet un nosusiniet.
• Degļus un to vāciņus uzstādiet atpakaļ pareizi attiecīgajos korpusos.
• Uzliekot atpakaļ režģus, pārliecinieties, vai pannu novietošanas zona
ir salāgota ar degli.
• Modeļiem ar elektriskās aizdedzes spraudņiem un drošības ierīci
nepieciešama pamatīga spraudņa gala tīrīšana, lai nodrošinātu
pareizu darbību.
• Bieži pārbaudiet šos elementus un pēc nepieciešamības notīriet ar
mitru drānu. Piedegusī pārtika jānoņem ar zobu bakstāmā vai adatas
palīdzību.
PIEZĪME. Lai nesabojātu elektriskās aizdedzes ierīci,
neizmantojiet to, ja degļi neatrodas tiem paredzētajās vietās.
PROBLĒMU RISINĀŠANA
Ja plīts virsma nedarbojas pareizi, pirms sazināties ar klientu apkalpošanas
centru, skatiet problēmu novēršanas pamācību
1. Nevar aizdegt degli vai nevienmērīga liesma
Pārbaudiet, vai:
• nav atslēgta gāzes un elektrības piegāde un, vai ir atgriezts gāzes
krāns;
• nav tukšs sašķidrinātās gāzes balons;
• nav aizsērējušas degļu atveres;
• nav netīrs spraudņa gals;
• visas degļa detaļas ir pareizi uzstādītas;
• plīts virsmas tuvumā nav caurvēja
2. Degļa liesma nodziest
Pārbaudiet, vai:
• iededzot degli, regulators tika nospiests pietiekami ilgi, lai
aktivizētos aizsardzības ierīce;
• nav aizsērējušas termoelementa tuvumā esošās degļa atveres;
• nav netīrs drošības ierīces gals;
• ir pareizi iestatīta minimālā gāzes plūsma (skatiet attiecīgo
sadaļu).
3. Novietotie trauki ir nestabili
Pārbaudiet, vai:
• trauka apakšpuse ir pilnīgi plakana;
• trauks atrodas degļa centrā;
• režģi nav samainīti vietām un vai tie novietoti pareizi.
Ja pēc iepriekš minētajām pārbaudēm kļūme netiek novērsta, sazinieties
ar tuvāko klientu apkalpošanas centru.
LV
PĒCPĀRDOŠANAS SERVISS
Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē
www‌.‌hotpoint‌.‌eu/‌register.
PIRMS SAZINĀTIES AR PĒCPĀRDOŠANAS APKALPOŠANAS
DIENESTU:
1. Mēģiniet atrisināt problēmu saviem spēkiem, izmantojot šeit
atrodamo PROBLĒMU RISINĀŠANA.
2. Izslēdziet ierīci un ieslēdziet to vēlreiz, lai pārliecinātos, vai problēma
ir novērsta.
JA PĒC IEPRIEKŠMINĒTAJĀM PĀRBAUDĒM PROBLĒMA NAV
NOVĒRSTA, SAZINIETIES AR TUVĀKO PĒCPĀRDOŠANAS
APKALPOŠANAS DIENESTU.
Lai saņemtu palīdzību, zvaniet uz garantijas grāmatiņā norādīto numuru
vai sekojiet norādījumiem tīmekļa vietnē www‌.‌hotpoint‌.‌eu.
• servisa numuru (numurs, kas norādīts uz datu plāksnītes pēc vārda
Serviss). Servisa numurs atrodams arī garantijas grāmatiņā;
• savu pilno adresi;
• savu tālruņa numuru.
Ja nepieciešams remonts, lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu Pēcpārdošanas
apkopes centru (lai būtu garantija, ka tiek izmantotas tikai oriģinālās
rezerves daļas un remonts tiktu veikts pareizi).
Sazinoties ar klientu pēcpārdošanas apkalpošanas dienestu, vienmēr
norādiet:
• īsu kļūmes aprakstu;
• precīzu ierīces veidu un modeli;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011390799
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising