Whirlpool | W9 OM2 4MS2 P | Use and care guide | Whirlpool W9 OM2 4MS2 P Kasutusjuhend

Whirlpool W9 OM2 4MS2 P Kasutusjuhend
Tervishoiu ja ohutuse, kasutamise ja hoolduse ning paigaldamise juhend
ET
OHUTUSJUHISED
OLULINE! LUGEGE LÄBI JA JÄRGIGE
HOOLIKALT!
Enne seadme kasutamist lugege see ohutusjuhend
hoolikalt läbi.
Hoidke see hilisemaks
läbivaatamiseks käepärast.
Selles juhendis ja seadmel endal on olulised
hoiatused, mida tuleb pidevalt järgida. Tootja ei
vastuta selle eest, kui ohutusjuhendit ei järgita,
seadet kasutatakse valesti või määratakse sellele
sobimatud seaded.
Väikelapsed (vanuses 0-3 aastat) tuleb
seadmest eemal hoida.
Lapsed (vanuses 38 aastat) tuleb seadmest eemal hoida, kui nende
järele ei valvata. Lapsed alates 8 eluaastast ja isikud,
kes on piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete
võimetega või ilma kogemuste või teadmisteta,
võivad seadet kasutada ainult siis, kui nende
tegevust jälgitakse või neid on seadme ohutuks
kasutamiseks juhendatud ja nad mõistavad sellega
seotud ohtusid. Jälgige, et lapsed seadmega ei
mängiks. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta
puhastada ega hooldada.
HOIATUS! Seade ja selle ligipääsetavad osad
muutuvad kasutamisel kuumaks.
Vältige
kuumutuselementide puudutamist. Nooremad
kui 8 aastased lapsed tuleb seadmest eemal hoida,
kui nende tegevust pidevalt ei jälgita.
Ärge puudutage pürolüüsitsükli (isepuhastuse)
ajal ahju – põletusoht!
Hoidke lapsed ja
loomad pürolüüsitsükli ajal ja pärast seda eemal
(kuni ruum on korralikult ventileeritud). Enne
pürolüüsitsükli käivitamist tuleb ahi puhastada
suurematest toidujäätmetest, eriti rasvast ja õlist.
Ärge jätke tarvikuid või materjale pürolüüsitsükli
ajaks ahju.
Kui ahi on paigaldatud pliidiraua alla,
veenduge, et kõik põletid või elektrilised
pliidiplaadid on pürolüüsitsükli ajaks välja
lülitatud.
Toiduainete kuivamise ajal ei tohi seadet
järelevalveta jätta. Kui seadmega saab kasutada
sondi, kasutage ainult selle ahjuga kasutamiseks
mõeldud sondi – tulekahju oht!
Hoidke riided ja muud tuleohtlikud materjalid
seadmest eemal, kuni kõik selle osad on täielikult
maha jahtunud – tulekahju oht! Olge alati valvas,
kui valmistate suure rasva- või õlisisaldusega
toitu või lisate alkohoolseid jooke – tulekahju
oht! Nõude ja tarvikute eemaldamisel kasutage
pajakindaid.
Küpsetamise järel avage uks
ettevaatlikult ja laske kuumal õhul või aurul
vähehaaval väljuda – põletusoht! Ärge katke
ahju esiküljel olevaid kuumaõhuavasid – tulekahju
oht!
Ukse kahjustamise vältimiseks olge selle avatud
või alumises asendis ettevaatlik.
LUBATUD KASUTUS
ETTEVAATUST! Seade ei ole mõeldud
kasutamiseks välise lülitusseadmega, nagu taimer
või eraldi kaugjuhtimissüsteem.
See seade on nähtud ette kasutamiseks
kodumajapidamistes
ja
teistes
sarnastes
rakendustes, nagu : kaupluste, kontorite ja teiste
töökeskkondade töötajate köögipiirkondades;
talumajapidamistes; klientide poolt hotellides,
motellides, hommikusööki pakkuvates asutustes
ja teistes majutustüüpi keskkondades.
Muud kasutusviisid (nt ruumide soojendamine)
pole lubatud.
See seade ei ole mõeldud professionaalseks
kasutuseks. Ärge kasutage seadet välitingimustes.
Ärge hoiundage seadme sees ega lähedal
plahvatus- ega tulekahju ohtlikke aineid (nt
bensiini- ega aerosoolipurke) – tulekahju oht!
PAIGALDAMINE
Seadet tuleb käsitseda ja paigaldada kahe või
enama inimesega, vastasel juhul tekib vigastuste
oht. Lahtipakkimiseks ja paigaldamiseks kasutage
kindaid, et vältida sisselõikamisohtu.
Seadme paigalduse, sealjuures veevärgi
ühenduse (kui vajalik), elektriühenduse ja remondi
peab sooritama kvalifitseeritud tehnik. Ärge
parandage ega asendage mõnda seadme osa, kui
seda kasutusjuhendis otseselt ei soovitata! Hoidke
lapsed paigalduspiirkonnast eemal. Veenduge
pärast seadme lahtipakkimist, et see ei ole
transportimisel kahjustada saanud. Probleemide
korral võtke ühendust edasimüüja või lähima
teenindusega. Pärast paigalduse lõppu tuleb
jäätmed (kile, vahtplast jms) panna hoiule
lastele kättesaamatusse kohta, sest vastasel juhul
tekib lämbumisoht. Enne paigaldamistöid tuleb
seade vooluvõrgust lahti ühendada, sest tekib
elektrilöögioht. Jälgige paigaldamise ajal, et seade
ei kahjustaks toitejuhet, vastasel juhul tekib tulevõi elektrilöögioht. Aktiveerige seade alles siis, kui
paigaldamine on lõpetatud.
Kapi mõõtulõikamine peab toimuma enne
seadme paikapanekut, eemaldada tuleb ka
puidutükid ja saepuru.
Nõutav vahe ahju
ülaserva ja tööpinna vahel ei tohi olla takistatud –
põletusoht!
Ärge eemaldage seade polüstüreenaluselt alles
paigaldamisel.
Pärast paigaldamist ei tohiks seadme allosa
enam olla ligipääsetav – põletusoht!
Ärge paigaldage seadet dekoratiivse ukse taha
– tuleoht!
ELEKTRIGA SEOTUD HOIATUSED
Nimiplaat paikneb ahju esiküljel (nähtav, kui
uks on avatud).
Seadet peab olema võimalik vooluvõrgust energiat. Kasutage seda korrapäraste ajavahemike järel (pärast 2 või 3
lahti ühendada kas pistikut pesast välja järjestikust lihaküpsetamist).
DEKLARATSIOON
tõmmates, kui pistik on juurdepääsetav, ÖKODISAINI
Seade täidab Euroopa eeskirjade nr 65/2014 ja 66/2014 säästliku disaini
või ligipääsetava mitmepooluselise lüliti abil, nõudeid vastavuses Euroopa standardiga EN 60350-1.
mis on paigaldatud pistikupesast ülesvoolu Valmistaja, Whirlpool EMEA S.p.A., deklareerib, et kodutehnika mudel
kooskõlas riiklike ohutuseeskirjadega.
Seade W9 OS2 4S1 P, W9 OM2 4MS2 P, W9 OM2 4MS1 P, W9 OM2 4MS P,
OM2 4S1 P, W9 OM2 4MS2 H raadioseadmega Tourmaline WiFi
peab olema maandatud vastavalt riiklikele W9
Module on vastavuses direktiiviga 2014/53/EL.
elektriohutusstandarditele.
Vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel veebisaidil:
Ärge
kasutage
pikendusjuhtmeid, docs.whirlpool.eu
töötab sagedusalal 2,4 GHz ISM ja maksimaalne saadetav
mitmikpistikupesi ega adaptereid. Elektriühendus Raadioseade
raadiosagedusvõimsus ei ole suurem kui 20 dBm (EIRP).
ei tohi pärast paigaldamist olla kasutajale Toode sisaldab teatud avatud lähtekoodiga tarkvara, mille arendaja
Avatud lähtekoodi litsentsi kasutuse seletus on saadaval järgmisel
ligipääsetav. Ärge kasutage seadet märjana ega on.
veebisaidil: docs.whirlpool.eu
paljajalu. Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe
või pistik on vigane, kui see ei tööta korralikult või
kui see on kahjustatud või maha kukkunud.
Kui toitejuhe on kahjustatud, peab tootja,
teenindus või muu kvalifitseeritud isik selle ohtude,
näiteks elektrilöögiohu vältimiseks asendama.
Toitekaabli asendamisel võtke ühendust
volitatud teenindusega.
PUHASTAMINE JA HOOLDUS
HOIATUS! Enne hooldustööde tegemist
veenduge, et seade on välja lülitatud ja
toitevõrgust lahti ühendatud; ärge kunagi
kasutage aurpuhastusseadmeid, sest nendega
tekib elektrilöögioht.
Ärge
kasutage
seadme
ukseklaasi
puhastamiseks
tugevatoimelisi
abrasiivseid
puhasteid ega metallkraabitsat! Need võivad
pinda kriimustada ja klaas võib puruneda.
Veenduge, et seade oleks enne mis tahes
puhastus- ja hooldustöid maha jahtunud põletusoht..
HOIATUS! Enne lambi asendamist lülitage
seade välja – elektrilöögi oht!
PAKKEMATERJALIDE ÄRAVISKAMINE
Pakkematerjal on 100% taaskäideldav ja märgistatud taaskäitlemise
sümboliga
. Pakendi osad tuleb ära visata vastutustundlikult ja täies
vastavuses kohalike jäätmekäitlusnõuetega.
KODUMASINATE JÄÄTMEKÄITLUS
See seade on toodetud taaskäideldatavatest või taaskasutatavatest
materjalidest.
Kõrvaldage
seade
vastavalt
kohalikele
jäätmekäitluseeskirjadele.
Elektriliste majapidamisseadmete
jäätmekäitluse kohta saate täpsemat teavet kohalikust omavalitsusest,
majapidamisseadmete kogumispunktist või poest, kust seadme
ostsite. Seade on märgistatud vastavalt Euroopa Liidu elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) direktiivile 2012/19/EL. Tagades
seadme korrektse utiliseerimise, aitate hoida ära potentsiaalseid
negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele. Seadmel või
seadmega kaasapandud dokumentatsioonil olev sümbol
näitab, et
seadet ei tohi käidelda olmejäätmena, vaid et see tuleb toimetada
lähimasse elektri-ja elektroonikaseadmete kogumispunkti.
ENERGIASÄÄSTUNIPID
Eelsoojendage ahju ainult siis, kui see on ette nähtud küpsetustabelis
või retseptis. Kasutage tumedaid küpsetusvorme, kuna need neelavad
paremini kuumust. Toidu küpsemine kuumas ahjus jätkub ka siis, kui ahi
on välja lülitatud.
Standardtsükkel
(PYRO):
sobib
väga
määrdunud
ahju
puhastamiseks.Energiat säästev tsükkel (PYRO EXPRESS/ECO) - ainult
mõnel mudelil - : tarvitab tavalise tsükli võrreldes umbes 25% vähem
IGAPÄEVASE KASUTAMISE
JUHEND
TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOLI
TOOTE!
Ulatuslikuma abi ja toe saamiseks,
registreerige oma toode aadressil:
www.whirlpool.eu/register
Lugege enne seadme kasutamist hoolikalt tervishoiu- ja ohutusjuhendit.
TOOTE KIRJELDUS
1. Juhtpaneel
2. Ventilaator ja ringkütteelement
(pole nähtaval)
3. Riiulisiinid
(taseme number on märgitud
ahju esiküljel)
4. Uks
5. Ülemine kütteelement / grill
6. Lamp
7. Lihatermomeetri sisestuskoht
8. Identimisplaat
(ärge eemaldage)
9. Alumine küttekeha
(ei ole näha)
1
5
2
3
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
6
7
8
9
4
JUHTPANEELI KIRJELDUS
1
1. ON / OFF
Ahju sisse ja välja lülitamiseks.
2. AVALEHT
Kiireks juurdepääsuks
peamenüüsse.
2
3
4
3. LEMMIK
Lemmikfunktsioonide loetelu
kuvamiseks.
4. KUVA
5. TÖÖRIISTAD
Erinevate suvandite vahel
valimiseks ja ahju seadete ning
eelistuste muutmiseks.
5
6
7
6. KAUGJUHTIMINE
Rakenduse 6th Sense Live
Whirlpool kasutamise lubamiseks.
7. LOOBU
Kõigi ahjufunktsioonide
peatamiseks, välja arvatud kell,
köögitaimer ja nupulukk.
TARVI KUD
REST
NÕRGUMISPANN
KÜPSETUSPLAAT
LIUGSIINID *
Kasutage toiduvalmistamiseks
või toena pannide,
koogivormide ja muude
ahjukindlate esemete ja
küpsetusnõude jaoks
Kasutamiseks ahjuplaadina
liha, kala, köögiviljade,
foccaccia jms küpsetamisel või
siis küpsetusmahlade
kogumiseks asetatuna resti
alla.
Ahjusaia ja saiakeste
küpsetamiseks, aga ka liha,
kala küpsetuspaberis jms
valmistamiseks.
Tarvikute ahju panemist ja
ahjust välja võtmise
hõlbustamiseks.
TOIDUTERMOMEETER
Toidu sisetemperatuuri
täpseks mõõtmiseks
küpsetamise ajal. Tänu neljale
adurile ja jäigale toele saab
seda kasutada liha ja kalaga,
aga ka leiva, kookide ja
saiakestega.
* Saadaval ainult teatud mudelitel
Tarvikute arv ja tüübid võivad erineda sõltuvalt ostetud mudelist.
Muid tarvikuid saab eraldi juurde osta teenindusest.
RESTI JA MUUDE TARVIKUTE PAIGALDAMINE
Veenduge, et resti tõstetud äär on ülevalpool, ja
lükake rest rõhtsalt mööda riiulisooni ahju.
Muud tarvikud, nt nõrgumispann ja küpsetusplaat,
tuleb sarnaselt restiga rõhtsalt sisse lükata.
RIIULISIINIDE EEMALDAMINE JA
ÜMBERPAIGUTAMINE
• Riiulijuhikute eemaldamiseks tõstke juhikuid
ülespoole ja tõmmake õrnalt alumine osa oma
pesast välja: Nüüd saab siinid eemaldada.
• Riiulisiinide tagasipaigaldamiseks paigutage
kõigepealt oma pessa siinide ülemine osa. Hoidke
neid üleval, libistage küpsetuskambrisse, seejärel
laske alla oma kohale alumises pesas.
LIUGSIINIDE PAIGALDAMINE KUI ON OLEMAS
Eemaldage ahjust riiulisiinid ja eemaldage liugsiinide
plastist kaitsekatted.
Kinnitage siini ülemine klamber riiulisoone külge
ja libistage see nii kaugele, kui see liigub. Laske
teine klamber alla oma kohta. Siini kinnitamiseks
lükake klambri alumine osa tugevalt vastu riiulisiini.
Veenduge, et siinid liiguvad vabalt. Korrake toimingut
teisel samal tasemel asuval riiulisiinil.
Pange tähele! Liugsiinid võib kinnitada ükskõik millisele
tasemele.
KÜPSETUSFUNKTSIOONID
»
MANUAL FUNCTIONS KÄSIFUNKTSIOONID
•
•
•
•
•
•
•
•
FAST PREHEAT EELKUUMUTUS
Ahju kiire eelkuumutamine.
CONVENTIONAL TAVAPÄRANE
Mis tahes tüüpi roogade küpsetamine ainult ühel
ahjutasandil.
GRILL
Liha, kebabi ja vorstide grillimine, köögiviljade
gratineerimine või leiva röstimine. Liha grillimisel
soovitame asetada selle alla lihamahlade
kogumiseks nõrgumispanni: Paigutage
nõrgumispann resti alla ükskõik millisele tasandile
ja valage sinna 500 ml joogivett.
TURBO GRILL KIIRGRILL
Suurte lihatükkide (koivad, loomalihapraad,
kanad) grillimiseks. Soovitame asetada liha alla
nõrgumispanni küpsetusmahlade kogumiseks:
Paigutage nõrgumispann resti alla ükskõik
millisele tasandile ja valage sinna 500 ml vett.
FORCED AIR SUNDÕHK
Samal ajal erinevate roogade küpsetamiseks
mitmel erineval tasandil (kuni kolmel), mis vajavad
valmimiseks sama temperatuuri. Seda funktsiooni
saab kasutada erinevate toitude samaaegseks
küpsetamiseks, ilma et ühe toidu lõhn või maitse
kanduks üle teisele.
COOK 4 FUNKTSIOONI
Samal ajal erinevate roogade küpsetamiseks neljal
erineval tasandil sama temperatuuriga. Selle
funktsiooniga saab valmistada küpsiseid, kooke,
ümarpitsasid (ka külmutatud) ja terve söögikorra
valmistamiseks. Järgige parimate tulemuste
saavutamiseks küpsetustabelit.
CONVECTION BAKE KONVEKTSIOONKÜPSETUS
Liha, täidisega kookide küpsetamiseks ainult ühel
riiulil.
ERIFUNKTSIOONID SPECIAL FUNCTIONS
» DEFROST ÜLESSULATAMINE
Külmutatud toidu sulatamise kiirendamiseks.
Paigutage toit keskmisele ahjutasandile. Jätke
toit pakendisse, et vältida selle pealispinna
kuivamist.
» KEEP WARM SOOJASHOIDMINE
Äsja küpsetatud toidu sooja ja krõbedana
hoidmine.
» RISING KERGITAMINE
Magusa või soolase taigna paremaks
kergitamiseks. Kerkimise kvaliteedi tagamiseks
ärge aktiveerige seda funktsiooni, kui ahi on
eelmisest küpsetustsüklist veel kuum.
•
CONVENIENCE VALMISTOIDUD
Valmistoitude küpsetamiseks, mida on hoitud
toatemperatuuril või külmikus (biskviidid,
koogid, muffinid, pastaroad ja leivatooted).
Funktsioon küpsetab toitu kiiresti ja õrnalt
ning seda saab kasutada ka juba küpsetatud
toitude soojendamiseks. Ahju ei ole vaja
eelkuumutada. Järgige pakendil olevaid
juhiseid.
» MAXI COOKING SUURE KOGUSE
KÜPSETAMINE
Suurte lihatükkide (üle 2,5 kg) küpsetamine.
Mõlemalt küljelt ühtlasema pruunistumise
saavutamiseks on soovitatav lihatükki
küpsetamise ajal pöörata. Hea oleks liha
aeg-ajalt leemega üle valada, et vältida selle
kuivamist.
» ECO FORCED AIR SÄÄSTLIK SUNDÕHK
Ühel tasandil täidetud prae või fileelõikude
küpsetamine. Õrn ja hootine õhuringlus
takistab toidu kuivamist. Selle ökofunktsiooni
kasutamisel ei sütti küpsetamise ajal tuli.
Säästliku tsükli kasutamiseks ja seega
voolutarbe vähendamiseks ei tohi ahjuust
avada enne, kui toit on valmis.
FROZEN BAKE KÜLMUTATUD TOIT
Funktsioon valib viit eri tüüpi külmutatud
valmistoitudele automaatselt parima
küpsetustemperatuuri ja -režiimi. Ahju ei ole vaja
eelkuumutada.
6th SENSE
See võimaldab küpsetada igat tüüpi toite
täisautomaatselt. Selle funktsiooni parimaks
kasutamiseks järgige vastavas küpsetustabelis
toodud juhiseid.
Ahju ei ole vaja eelkuumutada.
PUUTEEKRAANI KASUTAMINE
Valimine ja kinnitamine.
Puudutage ekraani, et valida soovitud väärtus
või menüükirje.
12:35
Seade kinnitamine ja järgmisele kuvale liikumine.
Puudutage nuppu SET või NEXT.
Select a forced air temperature.
Manual Functions
6th Sense Functions
Kerimine läbi menüü või loendi.
Libistage sõrmega üle ekraani, et kerida läbi
kirjete või väärtuste.
Manual Functions
Conventional
Convection
Bake
Forced Air
Grill
NEXT
NEXT
Eelmisele kuvale naasmine.
Puudutage nuppu
.
Forced Air
COOKING INSTRUCTION:
For cooking different foods that
require the same cooking
temperature on several shelves
(maximum three) at the same
time. This function can be used
DELAY
Select a forced air
temperature.
Set Cook Time
Set Cook Time
START
ESIMEST KORDA KASUTAMINE
Kui seadme esmakordselt sisse lülitate, tuleb see
konfigureerida.
Seadeid saab hiljem muuta, vajutades nuppu
, et siseneda
menüüsse „Tools“.
1. KEELE VALIMINE
Seadme esimesel sisselülitamisel tuleb määrata keel
ja kellaaeg.
• Libistage sõrmega üle ekraani, et kerida läbi
keelevalikute.
• Puudutage soovitud keelt.
Nupu
puudutamisel viiakse teid tagasi eelmisele kuvale.
2. VALIGE SEADETE REŽIIM
Pärast keele valimist palutakse teil kuval valida STORE
DEMO (kasulik jaemüüjatele väljapanekuks) või
jätkata, puudutades nuppu NEXT.
3. WIFI SEADISTAMINE
Funktsioon 6th Sense Live võimaldab kasutada
ahju kaugjuhtimisega mobiilseadmest. Seadme
kaugjuhtimise lubamiseks peate esmalt läbima
ühendustoimingu. Ühendustoiming on vajalik
seadme registreerimiseks ja kodusesse võrku
ühendamiseks.
• Puudutage nuppu SETUP NOW, et alustada
ühenduse seadistamist.
Kui soovite ühenduse hiljem luua, puudutage nuppu SKIP.
ÜHENDUSE SEADISTAMINE
Selle funktsiooni kasutamiseks vajate alljärgnevat.
Nutitelefoni või tahvelarvutit ja internetiühendusega
raadiovõrgu marsruuterit. Kasutage oma nutiseadet,
et kontrollida, jas koduse raadiovõrgu signaal on
seadme lähedal tugev.
Miinimumnõuded.
Nutiseade: Android eraldusvõimega 1280 x 720 (või kõrgem)
või iOS.
Vaadake rakenduse ühilduvust Androidi ja iOSi versioonidega
rakenduste poest.
Raadiovõrgu marsruuter: 2,4Ghz WiFi b/g/n.
1. Laadige alla rakendus 6th Sense Live
Esimene samm seadme ühendamiseks on laadida
mobiilseadmesse rakendus. Rakendus 6th Sense Live
juhendab teid läbi siin toodud sammude. Rakenduse
6th Sense Live saate alla laadida poest iTunes või
Google Play.
2. Looge konto
Kui teil veel kontot ei ole, peate selle looma. See
võimaldab teil seadmed võrku ühendada ja neid
mobiilseadmest vaadata ja juhtida.
3. Registreerige seade
Järgige seadme registreerimiseks rakenduses kuvatud
juhiseid. Registreerimiseks on vajalik nutiseadme
identifikaator Smart Appliance IDentifier (SAID). Selle
kordumatu koodi leiate seadme identimisplaadilt.
4. Ühendage WiFi-võku
Järgige skannimisega ühendamise
häälestustoimingut. Järgige rakenduses toodud
juhiseid seadme ühendamiseks kodusesse
raadiovõrku.
Kui teie marsruuter toetab protokolli WPS 2.0 (või
kõrgem), valige MANUALLY ja seejärel puudutage
nuppu „WPS Setup“: Vajutage raadiovõrgu
marsruuteril nuppu WPS, et kahe seadme vahel
ühendus luua.
Vajaduse korral saate seadme ka käsitsi ühendada,
valides suvandi „Search for a network“.
SAID-koodi kasutatakse nutiseadme sünkroonimiseks
seadmega.
Kuvatakse MAC-aadress WiFi-mooduli jaoks.
Ühendustoiming on vaja uuesti teha vaid siis, kui
muudate marsruuteri seadeid (nt võrgu nime, parooli
või teenusepakkujat)
. KELLAAJA JA KUUPÄEVA SEADISTAMINE
Ahju ühendamisel koduvõrku määratakse kellaaeg
ja kuupäev automaatselt. Vastasel korral tuleb need
käsitsi seadistada
• Puudutage kellaaja seadistamiseks vastavaid
numbreid.
• Kinnitamiseks puudutage nuppu SET.
Kui olete kellaaja seadistanud, tuleb seadistada
kuupäev
• Kuupäeva seadistamiseks puudutage vastavaid
numbreid.
• Kinnitamiseks puudutage nuppu SET.
4. VÕIMSUSTARBE SEADMINE
Ahi on programmeeritud tarbima elektrit koguses, mis
vastab kodusele elektrivõrgule, mille nimivõimsus on
suurem kui 3 kW (16 A). Kui teie majapidamises on
võimsus väiksem, tuleb seda väärtust vähendada (13 A).
• Võimsuse valimiseks puudutage paremal olevat
väärtust.
• Alghäälestuse lõpetamiseks puudutage nuppu
OKAY.
5. AHJU KUUMUTAMINE
Uus ahi võib eraldada tootmisest jäänud lõhnu:
see on täiesti tavapärane. Soovitame enne esimest
küpsetamist ahju tühjalt kuumutada, et eemalduksid
võimalikud lõhnad.
Eemaldage ahju pealt kõik kile- ja pappkatted ja
seest kõik tarvikud. Kuumutage ahju umbes üks tund
temperatuuril 200 °C.
Pärast seadme esmakordset kasutamist on soovitatav ruumi
tuulutada.
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
1. FUNKTSIOONI VALIMINE
• Ahju sisselülitamiseks vajutage nuppu
või
puudutage ekraani.
Saate kuvalt valida käsifunktsioone või
automaatfunktsioone 6th Sense.
• Puudutage soovitud põhifunktsiooni, et minna
vastavasse menüüsse.
• Loendi vaatamiseks kerige üles või alla.
• Puudutage soovitud funktsiooni, et see valida.
2. KÄSIFUNKTSIOONIDE VALIMINE
Pärast soovitud funktsiooni valimist saab muuta selle
seadeid. Kuvatakse seaded, mida saab muuta.
TEMPERATUUR / GRILLIMISE TASE
• Kerige läbi väärtuste ja valige soovitud väärtus.
Kui funktsioon võimaldab, võite eelkuumutuse
aktiveerimiseks puudutada nuppu
.
KESTUS
Kui soovite küpsetamist käsitsi juhtida, ei pea te
küpsetusaega määrama. Taimeri kasutamise korral
küpsetab ahi valitud aja jooksul. Küpsetusaja
täitumisel peatatakse küpsetamine automaatselt.
• Kestuse määramiseks puudutage nuppu „Set Cook
Time“.
• Soovitud küpsetusaja määramiseks puudutage
vastavaid numbreid.
• Kinnitamiseks puudutage nuppu NEXT.
Valitud kestuse tühistamiseks ja küpsetuse käsitsi peatamiseks
puudutage kestuse väärtust ja valige seejärel STOP.
3. AUTOMAATFUNKTSIOONIDE 6th SENSE
VALIMINE
Funktsioonid 6th Sense võimaldavad valmistada
erinevaid roogasid, valides neid kuvatud loendist.
Enamik küpsetusseadeid määratakse parima tuleuse
saavutamiseks seadme poolt automaatselt.
• Valige loendist retsept.
Funktsioonid on menüüs 6th SENSE FOOD kuvatud
toidukategooriate järgi (vt vastavaid tabeleid) ja menüüs
LIFESTYLE retseptide järgi.
• Pärast funktsiooni valimist määrake lihtsalt toidu
omadused (kogus, kaal jne), et saavutada ideaalne
tulemus.
Osad 6th Sense-funktsioonid nõuavad toidutermomeetri
kasutamist. Ühendage see enne funktsiooni valimist.
Termomeetriga parima tulemuse saavutamiseks järgige
vastavas jaotises toodud soovitusi.
• Järgige ekraanil kuvatud juhiseid, mis juhendavad
teid küpsetamise ajal.
4. KÄIVITAMISE/LÕPETAMISE VIITAJA
VALIMINE
Enne funktsiooni käivitamist on võimalik määrata
küpsetamise viitaeg. Funktsioon käivitub või lõppeb teie
poolt valitud ajal.
• Puudutage nuppu DELAY, et määrata soovitud
käivitusaeg või lõpuaeg.
• Kui olete valinud soovitud viitaja, puudutage nuppu
START DELAY, et käivitada ooteaeg.
• Pange toit ahju ja sulgege uks: Funktsioon
käivitatakse automaatselt pärast kalkuleeritud aja
möödumist.
Käivitamise viitaja programmeerimisel keelatakse ahju
eelsoojendus: Ahi jõuab soovitud temperatuurini aegamisi, mis
tähendab, et küpsetusaeg võib olla natuke pikem, kui
küpsetustabelis märgitud.
• Funktsiooni kohe käivitamiseks ja programmeeritud
viitaja tühistamiseks puudutage nuppu .
5. FUNKTSIOONI KÄIVITAMINE
• Kui olete seaded konfigureerinud, puudutage
funktsiooni käivitamiseks nuppu START.
Kui ahi on kuum ja funktsioon nõuab kindlat
maksimumtemperatuuri, kuvatakse ekraanil teade. Saate
määratud väärtusi küpsetamise käigus igal ajal muuta,
puudutades selleks väärtust, mida soovite muuta.
• Aktiivse funktsiooni peatamiseks võite igal ajal
puudutada nuppu
.
6. PREHEATING EELKUUMUTAMINE
Kui funktsioon on käivitatud, näitab ekraan
eelsoojendusfaasi olekut. Kui eelsoojendus on
lõppenud, kõlab helisignaal ja ekraan annab teada, et
ahi on jõudnud seatud temperatuurini.
• Avage uks.
• Pange toit ahju.
• Sulgege uks ja puudutage küpsetamise käivitamiseks
nuppu DONE.
Kui panete toidu ahju enne eelkuumutamise lõppemist, võib see
küpsetustulemusele halvasti mõjuda. Kui eelsoojendamise ajal
avatakse ahju uks, peatatakse eelsoojendus. Küpsetusaeg ei
sisalda eelsoojenduse aega.
7. KÜPSETAMISE AJUTINE PEATAMINE
Osad 6th Sense'i funktsioonid nõuavad, et toitu
pöörataks küpsetamise ajal. Kõlab helisignaal ja ekraanil
näidatakse, mida tuleb teha.
• Avage uks.
• Tehke ekraanil viidatud toiming.
• Sulgege uks ja puudutage seejärel küpsetamise
jätkamiseks nuppu DONE.
Enne küpsetamise lõpetamist võib olla nõutud, et
kontrolliksite toitu samal meetodil.
Kõlab helisignaal ja ekraanil näidatakse, mida tuleb
teha.
• Kontrollige toitu.
• Sulgege uks ja puudutage seejärel küpsetamise
jätkamiseks nuppu DONE.
8. KÜPSETAMISE LÕPP
Kõlab helisignaal ja ekraan annab teada, et
küpsetamine on lõppenud. Osad funktsioonid
võimaldavad pärast küpsetamist toitu pruunistada,
pikendada küpsetusaega või salvestada funktsiooni
lemmikute hulka.
• Lemmikute hulka salvestamiseks puudutage
nuppu
.
• Viieminutise pruunistustsükli käivitamiseks valige
„Extra Browning“.
• Küpsetusaja pikendamiseks puudutage nuppu
.
9. FAVORITES LEMMIKUD
Lemmikute funktsioon salvestab ahju seaded teie
lemmikretsepti jaoks.
Ahi tunneb automaatselt ära kõige sagedamini kasutatavad
funktsioonid. Kui funktsiooni on kasutatud teatud arv kordi,
palutakse teil see lemmikute hulka salvestada.
FUNKTSIOONI SALVESTAMINE
Kui funktsioon on lõpetanud, salvestab nupu
vajutamine selle lemmikute hulka. See võimaldab
funktsiooni samade seadetega tulevikus kiiresti
kasutada. Saate ekraanil funktsiooni salvestada,
viidates kuni neljale lemmiksöögikorrale, milleks on
hommikusöök, lõuna, suupiste ja õhtusöök.
• Puudutage ikoone, et valida vähemalt üks.
• Funktsiooni salvestamiseks puudutage nuppu
SAVE AS FAVORITE.
PÄRAST SALVESTAMIST
Lemmikute menüü kuvamiseks vajutage nuppu
:
funktsioonid on jagatud erinevate söögikordade järgi
ja koos mõningate soovitustega.
• Vastava loendi kuvamiseks puudutage söögikorra
ikooni
• Kerige läbi esitatud loendi.
• Puudutage soovitud retsepti või funktsiooni.
• Küpsetamise aktiveerimiseks puudutage nuppu
START.
SEADETE MUUTMINE
Lemmikute ekraanil saate lemmikule lisada pildi või
nime ning kohandada seda oma eelistuste järgi.
• Valige funktsioon, mida soovite muuta.
• Puudutage nuppu EDIT.
• Valige atribuut, mida soovite muuta.
• Puudutage nuppu NEXT. Ekraanil kuvatakse uued
atribuudid.
• Muudatuste salvestamiseks puudutage nuppu
SAVE.
Lisaks saate lemmikute ekraanil salvestatud
funktsioone kustutada.
• Puudutage funktsioonil nuppu
.
• Puudutage nuppu REMOVE IT.
Samuti saate kohandada kellaaega, millal erinevaid
söögikordi näidatakse.
• Vajutage nuppu
.
• Valige
„Preferences“.
• Valige „Times and Dates“.
• Puudutage nuppu „Your Meal Times“.
• Kerige läbi loendi ja puudutage vastavat kellaaega.
• Puudutage muutmiseks vastavat söögikorda.
Kellaaja kirje saab siduda ainult söögikorraga.
10. TOOLS TÖÖRIISTAD
Vajutage nuppu
, et avada ükskõik millal
tööriistade menüü „Tools“. Selles menüüs saate valida
erinevaid suvandeid ja muuta seadme ning ekraani
seadeid ja eelistusi.
KAUGJUHTIMISE LUBAMINE
Rakenduse 6th Sense Live Whirlpool kasutamise
lubamiseks.
KITCHEN TIMER KÖÖGITAIMER
Selle funktsiooni saab aktiveerida koos
küpsetusfunktsiooniga või eraldiseisvalt
ajaarvestuseks. Pärast käivitamist alustab taimer
funktsioonist sõltumatult ajaarvestust. Kui taimer on
juba aktiveeritud, saate ka valida ja aktiveerida mõne
funktsiooni.
Taimer jätkab pöördloendust ekraani ülemises paremas
nurgas.
Köögitaimeri avamine või muutmine.
• Vajutage nuppu
.
• Puudutage nuppu
.
Kui taimer on seatud aja lugemisel jõudnud nulli,
kõlab helisignaal ja ekraanile kuvatakse teade.
• Puudutage nuppu DISMISS, et taimer tühistada või
määrata uus taimeri kestus.
• Taimeri uuesti seadistamiseks puudutage nuppu
SET NEW TIMER.
LIGHT VALGUSTUS
Ahjulambi sisse- või väljalülitamiseks.
PYRO SELF CLEANING
PÜROLÜÜSPUHASTUS
Küpsetuspritsmete eemaldamiseks väga kõrgel
temperatuuril (enam kui 400 °C). Saadaval on
kolm erineva kestusega isepuhastustsüklit: kõrge,
keskmine, madal. Soovitame kasutada lühemat tsüklit
regulaarselt ja pikemat tsüklit ainult siis, kui ahi on
väga must.
Ärge puudutage ahju pürolüüsitsükli ajal.
Hoidke tsükli PÜRO ajal lapsed ja loomad eemal ja
ärge laske neid ahjule ligi enne, kui ruum on
pärast tsükli lõppu õhutatud.
• Ahjust tuleb enne funktsiooni käivitamist
eemaldada kõik tarvikud, kaasa arvatud riiulisiinid.
Kui ahi on paigaldatud pliidi alla, veenduge, et
kõik põletid ja elektrilised pliidiplaadid oleksid
isepuhastusrežiimi ajal välja lülitatud.
• Parima tulemuse saavutamiseks eemaldage enne
Pyro-funktsiooni kasutamist niiske käsnaga kõige
suurem mustus.
• Valige vastavalt vajadusele tsükkel.
• Valitud funktsiooni aktiveerimiseks puudutage
nuppu START. Uks lukustub automaatselt ja ahi
käivitab isepuhastustsükli: ekraanile kuvatakse
hoiatus ja mahaloendus, mis näitab tsükli
edenemist.
Pärast tsükli lõppu jääb uks lukku, kuni temperatuur
küpsetuskambris on langenud ohutule tasemele.
Pärast tsükli valimist on automaatpuhastuse käivitamiseks
võimalik määrata viitaeg. Puudutage nuppu DELAY, et valida
lõpuaeg, nagu on viidatud vastavas jaotises.
PROBE TERMOMEETER
Termomeetriga saab küpsetamise ajal mõõta liha
sisetemperatuuri, et tagada optimaalse temperatuuri
saavutamine. Ahju temperatuur erineb olenevalt
valitud funktsioonist, aga küpsetamine on alati
programmeeritud lõppema, kui valitud temperatuur
on saavutatud. Pange toit ahju ja ühendage
toidutermomeeter pessa. Hoidke termomeetrit
soojusallikast võimalikult kaugel. Sulgege ahjuuks.
Puudutage nuppu
. Saate valida manuaalsete
(küpsetusmeetodi järgi) ja 6th Sense'i (toidu
tüübi järgi) funktsioonide vahel, kui termomeetri
kasutamine on nõutud või vajalik.
Kui küpsetusfunktsioon on käivitatud, katkestatakse see
termomeetri eemaldamise korral. Lahutage termomeeter
pesast ja eemaldage see ahjust, kui te toitu ahjust välja võtate.
TOIDUSONDI KASUTAMINE
Pange toit ahju ja ühendage pistik, sisestades selle
pessa, mis on ahju küpsetussektsiooni paremas osas.
Kaabel on pooljäik ja seda saab vastavalt vajadusele
vormida, et termomeeter võimalikult efektiivselt
toitu sisestada. Veenduge, et kaabel ei puudutaks
küpsetamise ajal ülemist kütteelementi.
LIHA. Lükake termomeetri varras sügavale liha sisse,
vältige konte ja rasvaseid kohti. Linnuliha puhul
torgake ots rinnaku keskelt pikisuunas sisse, vältige
kehaõõnsusi.
KALA (terve). Torgake otsak kõige paksemasse ossa,
vältides luid.
KÜPSETISED. Torgake otsak tainasse, vormides
kaablit nii, et termomeetri nurk oleks optimaalne. Kui
kasutate termomeetrit 6th Sense-funktsioonidega,
peatatakse küpsetamine automaatselt, kui
valitud retsepti jaoks on saavutatud ideaalne
sisetemperatuur, ilma et peaksite ahju temperatuuri
seadistama.
Lasagna (Lasanje)
Whole Chicken (Terve kana)
Fish (Kala)
Rolls (Kuklid)
Big Bread (Suur leib)
Cake (Kook)
MUTE VAIGISTAMINE
Puudutage ikooni, et helid ja alarmid vaigistada või
aktiveerida.
CONTROL LOCK NUPULUKK
Nupulukk võimaldab lukustada puutepaneeli nupud,
et keegi ei saaks neid kogemata vajutada.
Luku aktiveerimine.
• Puudutage ikooni
.
Luku inaktiveerimine.
• Puudutage ekraani.
• Libistage kuvatud teatel sõrmega üles.
MORE MODES (MUUD REŽIIMID)
Reziimi Sabath valimine ja võimsusseadete avamine.
PREFERENCES (EELISTUSED)
Erinevate ahjuseadete muutmiseks.
WI-FI
Võrguseadete muutmiseks või uue koduvõrgu
konfigureerimiseks.
INFO
Kaupluse demorežiimi väljalülitamiseks, seadme
lähtestamiseks ja tooteinfo vaatamiseks.
KÜPSETUSTABEL
RETSEPT
FUNKTSIOON
Kerkinud/biskviitkoogid
Täidisega koogid (juustukook,
struudel, õunapirukas)
Küpsised
Väiksed koogid / muffinid
Tuuletaskud
Besee
Pitsa/sai/focaccia
Pitsa (õhuke põhi, paks põhi,
plaadipirukas)
Sügavkülmutatud pitsa
Soolased pirukad (juurviljapirukas,
singi-koorepirukas)
Volovanid / lehttainast küpsised
FUNKTSIOONID Conventional
(Tavapärane)
Forced air
(Sundõhk)
EELKUUMUTUS
TEMPERATUUR (°C) /
GRILLI TASE
KESTUS (min)
Jah
170
30 - 50
2
Jah
160
30 - 50
2
Jah
160
30 - 50
4
Jah
160 – 200
30 - 85
3
Jah
160 – 200
35 - 90
4
Jah
150
20 - 40
3
Jah
140
30 - 50
4
Jah
140
30 - 50
4
1
Jah
135
40 - 60
5
3
Jah
170
20 - 40
3
Jah
150
30 - 50
4
Jah
150
30 - 50
4
1
Jah
150
40 - 60
5
3
Jah
180 - 200
30 - 40
3
Jah
180 - 190
35 - 45
4
1
Jah
180 - 190
35 - 45 *
5
3
Jah
90
110 - 150
3
Jah
90
130 - 150
4
1
Jah
90
140 - 160 *
5
3
Jah
190 - 250
15 - 50
2
Jah
190 - 230
20 - 50
4
1
Jah
220 - 240
25 - 50 *
5
3
Jah
250
10 - 15
3
Jah
250
10 - 20
4
1
Jah
220 - 240
15 - 30
5
3
Jah
180 - 190
45 - 55
3
Jah
180 - 190
45 - 60
4
1
Jah
180 - 190
45 - 70 *
5
3
Jah
190 - 200
20 - 30
3
Jah
180 - 190
20 - 40
4
1
Jah
180 - 190
20 - 40 *
5
3
Convection bake
(Konvektsioonküpsetus)
Grill
TurboGrill
MaxiCooking
(Suure koguse
küpsetamine)
RIIUL JA
TARVIKUD
1
1
Cook 4
1
1
1
1
1
1
1
1
Eco Forced air
(Säästlik
sundõhk)
EELKUUMUTUS
TEMPERATUUR (°C) /
GRILLI TASE
KESTUS (min)
Lasanje / flan / küpsetatud pasta /
kannelloonid
Jah
190 - 200
45 - 65
3
Lammas/vasikas/veis/siga (1 kg)
Jah
190 - 200
80 - 110
3
Krõbeda kamaraga seapraad (2 kg)
—
170
110 - 150
2
Kana/küülik/part (1 kg)
Jah
200 - 230
50 - 100
3
Kalkun/hani (3 kg)
Jah
190 - 200
80 - 130
2
Jah
180 - 200
40 - 60
3
Jah
180 - 200
50 - 60
2
Röstleib ja -sai
—
3 (kõrge)
3-6
5
Kalafileed/-steigid
—
2 (keskmine)
20 - 30 **
4
3
Vorstid / kebab / ribi / kotletid
—
2–3 (keskmine – kõrge)
15 - 30 **
5
4
Praetud kana 1–1,3 kg
—
2 (keskmine)
55 - 70 ***
2
1
Lambakoot / -jalg
—
2 (keskmine)
60 - 90 ***
3
Ahjukartulid
—
2 (keskmine)
35 - 55 ***
3
Köögiviljagratään
—
3 (kõrge)
10 - 25
3
Jah
135
50 - 70
5
4
3
1
Jah
170
50 - 70
5
4
3
1
Jah
210
40 - 60
5
4
2
1
Jah
190
40 - 120 *
5
3
1
Jah
190
40 - 120
5
4
2
Lasanje ja liha
Jah
200
50 - 100 *
4
1
Liha ja kartulid
Jah
200
45 - 100 *
4
1
Kala ja köögivili
Jah
180
30 - 50 *
4
1
Täidetud praad
—
200
80 - 120 *
3
Lihalõigud (küülik, kana, lammas)
—
200
50 - 100 *
3
RETSEPT
FUNKTSIOON
Küpsetatud kala / kala
küpsetuspaberis(filee, terve)
Täidetud köögiviljad (tomatid,
suvikõrvitsad, baklažaanid)
Küpsised
Cookies
Tordid
Tarts
Ümarpitsad
Round Pizza
Terve söögikord: Puuviljakook (tase
5)/lasanje (tase 3)/liha (tase 1)
Terve söögikord: Puuviljatort (tase 5)
/ röstitud köögiviljad (tase 4) / lasanje
(tase 2) / lihalõigud (tase 1)
Menu
RIIUL JA
TARVIKUD
1
* Arvestuslik ajakulu. Toidu võib vastavalt isiklikule maitse-eelistusele ahjust välja võtta erineval ajal.
** Pöörake toitu poole küpsetusaja möödudes.
*** Vajaduse korral pöörake toit ümber pärast 2/3 küpsetusaja möödumist.
KUIDAS KÜPSETUSTABELEID LUGEDA
Tabelite loend: retseptid, kui vajalik on eelkuumutus, temperatuur (°C), grilli tase, küpsetusaeg (minutites), tarvikud ja küpsetuseks soovitatud tase.
Küpsetusaeg algab hetkest, kui toit pannakse ahju, kuid ei sisalda eelsoojendamiseks kuluvat aega. Küpsetustemperatuurid ja ajad on ligikaudsed ning
sõltuvad toidu kogusest ja kasutatavast tarvikust. Kasutage algatuseks kõige madalamat soovituslikku väärtust ja kui toit ei ole piisavalt küps, kasutage
kõrgemaid väärtusi. Kasutage kaasasolevaid tarvikuid ja eelistatavalt tumedat värvi metallist koogivorme ja ahjuplaate. Kasutada võib ka püreksklaasist ja
keraamilisi nõusid, kuid tuleb meeles pidada, et nende kasutamisel on küpsetusajad veidi pikemad. Parimate tulemuste saavutamiseks järgige sobivaima
ahjutarviku (ahjuga kaasas) ja ahjutasandi valimisel küpsetustabelis antud juhiseid.
FUNKTSIOONID Conventional
(Tavapärane)
Forced air
(Sundõhk)
Convection bake
(Konvektsioonküpsetus)
Grill
TurboGrill
MaxiCooking
(Suure koguse
küpsetamine)
Cook 4
Eco Forced air
(Säästlik
sundõhk)
KÜPSETUSTABEL
CASSEROLE & BAKED
PASTA (VORMIROOG JA
KÜPSETATUD PASTA)
Toidukategooriad
Fresh
(Värske)
Frozen
(Külmutatud)
Beef (Loomaliha)
Pork
(Sealiha)
Tase ja Tarvikud
MEAT (LIHA)
Chicken
(Kana)
Roasted
Turkey
& Goose
(Röstkalkun ja
hani)
2
500–3000 g*
2
500–3000 g*
2
500–3000 g
Cannelloni
(Kannelloonid)
2
500–3000 g
Roast beef (Rostbiif )
3
600–2000 g*
Hamburger
5
4
3
600–2000 g*
3
600–2500 g*
3
500–2000 g*
Pork Ribs (Searibid)
5
4
500–2000 g
Sausages & Wurstel
(Vorstikesed)
5
4
250 g
600–2000 g*
2
600–2500 g*
2
500–2000 g*
2
500–2000 g*
2
600–3000 g*
2
600–3000 g*
Chicken Pieces
(Linnulihatükid)
3
600–3000 g*
Fillet / Breast (Filee/
rind)
Roast Goose
(Rösthani)
Stuffed Roast Goose
(Täidetud rösthani)
Turkey Pieces
(Kalkuni tükid)
5
Fillets / Breast
(Filee/rind)
5
4
1–5 cm
5
4
1 rest
Traatrest
4
600–3000 g*
2
600–3000 g*
3
600–3000 g*
Nõrgumispann/
küpsetusplaat
või ahjuplaat traatrestil
Määrige õliga ja hõõruge soola ja pipraga. Maitsestage
oma äranägemise järgi küüslaugu ja ürtidega.
Küpsetamise lõpus laske enne lahtilõikamist seista
vähemalt 15 minutit
Enne küpsetamist määrige õliga ja raputage peale soola.
Pöörake, kui küpsetusajast on möödunud 2/3
Kandke harjaga peale õli või sulavõid. Hõõruge soola ja
pipraga. Küpsetamise lõpus laske enne lahtilõikamist
seista vähemalt 15 minutit
Määrige õliga ja hõõruge soola ja pipraga. Maitsestage
oma äranägemise järgi küüslaugu ja ürtidega.
Küpsetamise lõpus laske enne lahtilõikamist seista
vähemalt 15 minutit
Määrige õliga ja maitsestage oma äranägemise järgi.
Hõõruge soola ja pipraga. Sisestage ahju rinnapoolne
külg üleval
Määrige õliga ja maitsestage oma äranägemise järgi.
Jaotage ühtlaselt nõrgumispannile nahapoolne külg
allpool
Enne küpsetamist määrige õliga ja raputage peale soola.
Pöörake, kui küpsetusajast on möödunud 2/3
1–5 cm
2
Ahjuplaat või
koogivorm
traatrestil
Määrige õliga ja hõõruge soola ja pipraga. Maitsestage
oma äranägemise järgi küüslaugu ja ürtidega.
Küpsetamise lõpus laske enne lahtilõikamist seista
vähemalt 15 minutit
Jaotage ühtlaselt traatrestile.
Pöörake, kui küpsetusajast on möödunud 3/4
3
Roast Lamb
(Röstitud lammas)
Lamb Rack
(Lambaribid)
Lamb Leg
(Lambajalg)
Roast Chicken
(Röstitud kana)
Stuffed Roast
Chicken (Täidetud
röstkana)
Valmistage oma lemmikretsepti järgi. Kallake peale
bešamellkaste ja raputage juustu, et saavutada ideaalne
pruunistus
Enne küpsetamist määrige õliga ja raputage peale soola.
Pöörake, kui küpsetusajast on möödunud 3/5.
1,5–3 cm
Slow cooking
(Aeglane
küpsetamine)
Roast Pork
(Seapraad)
Pork Shank
(Seakoot)
Kebabs
TARVI KUD
Valmistusteave
Lasagna (Lasanje)
Cannelloni
(Kannelloonid)
Lasagna (Lasanje)
Veal (Vasikaliha)
Lamb
(Lambaliha)
Kogus
Määrige õliga ja hõõruge soola ja pipraga. Maitsestage
oma äranägemise järgi küüslaugu ja ürtidega
Määrige õliga ja maitsestage oma äranägemise järgi.
Hõõruge soola ja pipraga. Sisestage ahju rinnapoolne
külg üleval.
Pöörake, kui küpsetusajast on möödunud 2/3
Enne küpsetamist määrige õliga ja raputage peale soola.
Pöörake, kui küpsetusajast on möödunud 1/2
Nõrgumispann /
küpsetusplaat
Nõrgumispann
500 ml veega
Toidutermomeeter
CAKES & PASTRIES (KOOGID JA KONDIITRITOOTED)
VEGETABLES (KÖÖGIVILI)
FISH (KALA)
Toidukategooriad
Roasted
Whole
Fish (Terve
röstitud
kala)
Roasted
Fillets
(Röstitud
fileed)
Grilled
seafood
(Grillitud
mereannid)
Roasted
Vegetables
(Röstitud
köögiviljad)
Gratin Vegetables
(Gratineeritud köögiviljad)
Kogus
Whole Fish (Terve
kala)
3
Fish In Salt Crust
(Soolakoorikus kala)
3
Fresh Fillets (Värsked
fileed)
Frozen Fillets
(Külmutatud fileed)
Scallops
(Kammkarbid)
Gratin Mussels
(Gratineeritud
jõekarbid)
3
2
0,5–3 cm
3
2
0,5–3 cm
Shrimps (Krevetid)
4
3
ük alus
Prawns (Krevetid)
4
3
ük alus
Potatoes (Kartulid)
3
500–1500 g
3
100–500 g tk
3
500–1500 g
Potatoes (Kartulid)
3
1 alus
Tomatoes (Tomatid)
3
1 alus
Peppers (Paprika)
3
1 alus
Broccoli (Brokoli)
3
1 alus
Cauliflowers
(Lillkapsad)
3
1 alus
Others (Muud)
3
1 alus
2
500–1200 g*
2
500–1200 g*
2
500–1200 g*
2
500–1200 g*
Cookies (Küpsised)
3
200–600 g
Croissants (fresh)
(Värsked sarvesaiad)
Choux Pastry
(Tuuletaskud)
3
ük alus
3
ük alus
Stuffed Vegetables
(Täidetud
köögiviljad)
Other Vegetables
(Muud köögiviljad)
Sponge Cake In Tin
(Vormis biskviitkook)
Fruit Rising Cake In
Rising
Tin (Kerkiv puuvilja
cakes
vormikook)
(Kerkivad
Chocolate Rising
koogid)
Cake In Tin
(Kerkiv šokolaadi
vormikook)
Sponge Cake in Baking Tray
(Biskviitkook küpsetusplaadil)
Pastries &
filled pies
(Kondiitritooted ja
täidisega
pirukad)
Tase ja Tarvikud
2
Valmistusteave
0,2–1,5 kg *
0,2–1,5 kg *
4
ük alus
4
ük alus
Tart In Tin
(Vormitort)
3
400–1600 g
Strudel (Struudel)
3
400–1600 g
Fruit filled pie
(Puuviljapirukas)
3
500–2000 g
Määrige õliga ja hõõruge soola ja pipraga. Maitsestage oma
äranägemise järgi küüslaugu ja ürtidega
Katke saiapuruga ja maitsestage õli, küüslaugu, pipra ja
peterselliga
Määrige õliga ja hõõruge soola ja pipraga. Maitsestage oma
äranägemise järgi küüslaugu ja ürtidega
Lõigake tükkideks, enne ahju panemist maitsestage õli,
soola ja ürtidega
Määrige õliga ja hõõruge soola ja pipraga. Maitsestage oma
äranägemise järgi küüslaugu ja ürtidega
Lõigake tükkideks, enne ahju panemist maitsestage õli,
soola ja ürtidega
Katke saiapuruga ja maitsestage õli, küüslaugu, pipra ja
peterselliga
Valmistage oma lemmikretsepti järgi. Raputage peale juustu,
et saavutada ideaalne pruunistus
Valmistage oma lemmikretsepti järgi. Kallake peale
bešamellkaste ja raputage juustu, et saavutada ideaalne
pruunistus
Valmistage rasvavaba biskviittainast 500–900 g. Valage
vooderdatud ja määritud küpsetusplaadile
Valmistage koogitainas oma lemmikretsepti järgi, kasutades
hakitud või viilutatud värskeid puuvilju. Valage vooderdatud
ja määritud küpsetusplaadile
Valmistage rasvavaba biskviittainast 500–900 g. Valage
vooderdatud ja määritud küpsetusplaadile
Valmistage rasvavaba biskviittainast 500–900 g. Valage
vooderdatud ja määritud küpsetusplaadile
Valmistage tainas 500 g jahust, 200 g soolatud võist, 200 g
suhkrust, 2 munast. Maitsestage puuviljaessensiga. Laske
jahtuda. Laotage tainas ühtlaselt ja vormige oma soovi järgi.
Asetage küpsised küpsetusplaadile
Jaotage ühtlaselt küpsetusplaadile. Laske enne serveerimist
jahtuda
Valmistage tainas 500 g jahust, 200 g soolatud võist, 200 g
suhkrust, 2 munast. Maitsestage puuviljaessensiga. Laske
jahtuda. Laotage tainas ühtlaselt ja voltige vormi. Täitke
marmelaadiga ja küpsetage
Valmistage segu õunakuubikutest, seedermännipähklitest,
kaneelist ja muskaatpähklist. Pange pannile võid, riputage
peale suhkurt ja küpsetage 10–15 minutit. Rullige tainasse ja
voltige väljast kokku
Vooderdage pirukavorm tainaga ja raputage selle põhjale
leivapuru, mis puuviljadest mahla sisse imeb. Täitke värskete
puuviljadega, mis on segatud suhkru ja kaneeliga
Toidukategooriad
Tase ja Tarvikud
Kogus
Valmistusteave
2
800–1200 g
Vooderdage pirukavorm tainaga 8–10 portsjoni jaoks
ning torgake tainasse kahvliga augud. Täitke pirukas oma
lemmikretsepti järgi
Rolls (Kuklid)
3
60–150 g tk *
Valmistage tainas vastavalt oma kerge saia
lemmikretseptile. Vormige enne kerkimist rullideks.
Kasutage ahju kergitusfunktsiooni
Medium Size Bread (Keskmise
suurusega leib)
3
200–500 g tk *
Valmistage tainas oma lemmikretsepti järgi ja asetage see
küpsetusplaadile
Sandwich Loaf in Tin (Võileiva viil
ahjuvormis)
2
400–600 g tk *
Valmistage tainas vastavalt oma kerge saia
lemmikretseptile. Vormige enne kerkimist pikkpoisi
mahutisse. Kasutage ahju kergitusfunktsiooni
Big Bread (Suur leib)
2
700–2000 g *
Valmistage tainas oma lemmikretsepti järgi ja asetage see
küpsetusplaadile
Baguettes (Bagetid)
3
200–300 g tk *
Valmistage tainas vastavalt oma kerge saia
lemmikretseptile. Vormige enne kerkimist bagetirullideks.
Kasutage ahju kergitusfunktsiooni
Special Bread (Erileib)
2
—
Valmistage tainas oma lemmikretsepti järgi ja asetage see
küpsetusplaadile
Pizza Thin (Õhuke pitsa)
2
ümar, alus
Pizza Thick (Paks pitsa)
2
ümar, alus
PIZZA (PITSA)
BREAD (LEIB)
SALTY CAKES (SOOLASED PIRUKAD)
Segage kokku pitsatainas: 150 ml vett, 15 g pärmi,
200–225 g jahu, sool ja õli. Laske ahju
kergitusfunktsiooniga kerkida. Rullige tainas laiali kergelt
õliga määritud küpsetusplaadile. Lisage katteks näiteks
tomateid, mozzarella juustu ja sinki
2
Pizza Frozen (Külmutatud pitsa)
TARVI KUD
Traatrest
4
1
5
3
1
5
4
2
Ahjuplaat või
koogivorm
traatrestil
1–4 kihti
Võtke pakendist välja. Jaotage ühtlaselt traatrestile
1
Nõrgumispann/
küpsetusplaat
või ahjuplaat traatrestil
Nõrgumispann /
küpsetusplaat
Nõrgumispann
500 ml veega
Toidutermomeeter
PUHASTAMINE JA HOOLDUS
Enne hooldamist või puhastamist
veenduge, et ahi on maha jahtunud.
Ärge kasutage
aurpuhastusseadmeid.
Ärge kasutage traatnuustikut,
abrasiivseid küürimispastasid
ega abrasiivseid/söövitavaid
puhastusvahendeid, kuna need
VÄLISPIND
• Puhastage välispindu ainult niiske mikrokiudlapiga.
Kui see on väga must, lisage paar tilka neutraalse pHga puhastusvahendit. Lõpetage puhastamine kuiva
lapiga.
• Ärge kasutage abrasiivseid ega söövitavaid
puhastusvahendeid. Juhul kui mõni selline aine
peaks kogemata seadme pinnaga kokku puutuma,
pühkige seade kohe niiske mikrokiudlapiga puhtaks.
SISEPIND
• Pärast iga kasutust laske ahjul jahtuda ja seejärel
puhastage (soovitatavalt siis, kui ahi on veel soe) ning
eemaldage võimalikud toidujäägid ja -plekid. Suure
niiskusesisaldusega toitude küpsetamisel tekkinud
LAMBIPIRNI VAHETAMINE
• Eemaldage ahi vooluvõrgust.
• Keerake kate lahti, vahetage pirn ja keerake kate
tagasi.
• Ühendage ahi uuesti elektrivõrku.
Pange tähele: Kasutage ainult 20–40 W/230 ~ V tüüp G9, T300°C
UKSE EEMALDAMINE JA TAGASI PAIGUTAMINE
• Ukse eemaldamiseks tehke see lõpuni lahti, laske
fiksaatorid alla, kuni need on lukust lahti.
a
b
võivad kahjustada seadme pinda.
Kandke kaitsekindaid.
Enne mis tahes hooldustööd tuleb
ahi vooluvõrgust lahti ühendada.
kondensaadi kuivatamiseks laske ahjul täielikult
maha jahtuda ja seejärel kuivatage lapi või käsnaga.
• Kui seadme sisepindadel leidub raskestieemaldatavat
mustust, soovitame parima tulemuse jaoks kasutada
automaatpuhastusfunktsiooni.
• Puhastage ukseklaas sobiva vedela
puhastusvahendiga.
• Ust on võimalik puhastamise lihtsustamiseks
eemaldada.
TARVI KUD
• Leotage tarvikuid pärast kasutamist pesuvees,
hoides neid kinni pajalappidega, juhul kui need on
veel kuumad. Toidujääke saab kergesti eemaldada
pesuharja või svammiga.
halogeenlampe. Seadmes kasutatav lambipirn on loodud
spetsiaalselt kodumasinatele ja ei sobi kodus tubade üldiseks
valgustamiseks (EÜ määrus nr 244/2009). Pirnid on saadaval
teeninduses. Ärge käsitsege lambipirne paljaste kätega, kuna
sõrmejäljed võivad neid kahjustada. Ärge kasutage ahju enne, kui
olete lambikatte tagasi pannud.
Ukse tagasipaigaldamiseks asetage see vastu ahju,
joondage hingede haagid pesadega ja kinnitage
ülemine osa oma pessa.
• Laske uks alla ja seejärel avage täielikult. Langetage
fiksaatorid algasendisse tagasi. Veenduge, et need
liiguvad lõpuni alla.
a
• Sulgege uks nii tihedalt kui võimalik. Võtke uksest
mõlema käega kõvasti kinni – ärge hoidke seda
käepidemest.
Ukse eemaldamiseks lükake seda edasi kinni,
tõmmates samal ajal ülespoole, kuni see oma pesast
lahti tuleb. Pange uks pehme pinna peale ühele
küljele maha.
b
• Nihutage õrnalt, et veenduda, et fiksaatorid on õiges
asendis.
~15°
b
“CLICK”
a
• Proovige ust sulgeda ja vaadake, et see oleks
juhtpaneeliga ühel joonel. Kui pole, korrake
ülalkirjeldatud toiminguid. Kui uks ei liigu korralikult,
võib see viga saada.
WIFI KKK
Millised WiFi-protokollid on toetatud?
Paigaldatud WiFi-adapter toetab Euroopa riikides
protokolle WiFi b/g/n.
Milliseid seadeid tuleb konfigureerida marsruuteri
tarkvaras?
Nõutud on järgmised marsruuteri seaded: 2,4 GHz
lubatud, WiFi b/g/n, DHCP ja NAT aktiveeritud.
Milline WPS-i versioon on toetatud?
WPS 2.0 või kõrgem. Kontrollige marsruuteri
dokumentatsioonist.
Kas on Androidi ja iOSi kasutamisel nutitelefonis (või
tahvelarvutis) on mingeid erinevusi?
Võite kasutada seda operatsioonisüsteemi, mida ise
eelistate, mingit vahet ei ole.
Kas ma saan marsruuteri asemel kasutada
mobiilseadme 3G-jagamisteenust?
Jah, kuid pilveteenused on mõeldud püsiühendusega
seadmete jaoks.
Kuidas kontrollida, kas minu kodune internetiühendus
ja raadiovõrk töötavad?
Saate oma raadiovõrku nutiseadmega otsida.
Inaktiveerige eelnevalt muud andmeühendused.
Kuidas kontrollida, kas seade on ühendatud minu
kodusesse raadiovõrku?
Avage marsruuteri konfiguratsioon (vt marsruuteri
juhendit) ja kontrollige, kas seadme MAC-aadress on
raadiovõrku ühendatud seadmete loendis.
Kust leida seadme MAC-aadress?
Vajutage nuppu
ja seejärel puudutage nuppu
WiFi või vaadake seadme pealt. Seadmel on silt, millel
on toodud selle SAID- ja MAC-aadress. MAC-aadress
koosneb numbrite ja tähtede kombinatsioonist ja
selle alguses on „88:e7“.
Kuidas kontrollida, kas seadme raadiovõrgu
funktsioon on aktiveeritud?
Kasutage nutiseadet ja rakendust 6th Sense Live,
et kontrollida, kas seadme võrk on nähtav ja pilve
ühendatud.
Kas miski võib takistada signaali jõudmist seadmeni?
Kontrollige, et võrku ühendatud seadmed ei kasutaks
ära kogu vaba ribalaiust.
Kontrollige, et aktiivseid WiFi-seadmeid ei oleks
rohkem, kui marsruuter lubab.
Kui kaugel peaks marsruuter ahjust olema?
Üldjuhul on WiFi-signaal piisavalt tugev, et katta mitu
ruumi, kuid see oleneb suurel määral seinamaterjalist.
Saate signaalitugevust kontrollida, kui asetate
nutiseadme ahju kõrvale.
Mida teha, kui raadiosignaal ei ulatu seadmeni?
Koduse WiFi-võrgu ulatuse laiendamiseks on võimalik
kasutada eriseadmeid, nagu pääsupunktid, WiFikordajad, elektriliini sillad (pole seadmega kaasas).
Kust vaadata oma raadiovõrgu nime ja parooli?
Vaadake marsruuteri dokumentatsiooni. Tavaliselt
on marsruuteril kleebis, mille on toodud teave,
mis on vajalik ühendatud seadmega marsruuteri
häälestuslehele minemiseks.
Mida teha, kui minu marsruuter kasutab
naabruskonna WiFi-kanalit?
Sundige marsruuter kasutama kodust WiFi-kanalit.
Mida teha, kui ekraanil kuvatakse
või kui ahju
ühendus koduse marsruuteriga on ebastabiilne?
Võimalik, et seade on ühendatud marsruuteriga,
kuid ei saa ühendust internetiga. Seadme internetti
ühendamiseks vaadake üle marsruuteri ja/või
teenusepakkuja seaded.
Marsruuteri seaded: NAT peab olema sisse lülitatud, tulemüür
ja DHCP peavad olema õigesti konfigureeritud. Toetatud
parooli krüptimine: WEP, WPA, WPA2. Muud tüüpi krüptimise
proovimiseks vaadake marsruuteri juhendit.
Teenusepakkuja seaded: kui teie andmesideteenuse pakkuja
on fikseerinud internetti ühendatavate MAC-aadresside arvu,
ei pruugi seadmel olla võimalik pilvega ühendust luua.
Seadme MAC-aadress on kordumatu identifikaator. Küsige
oma andmesideteenuse pakkujalt, kuidas ühendada internetti
muid seadmeid peale arvutite.
Kuidas kontrollida, kas edastatakse andmeid?
Pärast võrgu seadistamist lülitage toide välja
ja oodake 20 sekundit, seejärel lülitage ahi
sisse. Kontrollige, kas rakendus näitab seadme
kasutajaliidese olekut.
Osade seadete kuvamiseks rakenduses kulub mitu sekundit.
Kuidas saan muuta oma Whirlpooli kontot, jättes
seadmed ühendatuks?
Saate luua uue konto, kuid seadmed tuleb vanalt
kontolt enne uuele üleviimist eemaldada.
Vahetasin välja marsruuteri – mida pean tegema?
Võite kas seaded samaks jätta (võrgu nimi ja parool)
või kustutada varasemad seaded seadmest ja need
uuesti konfigureerida.
RIKKEOTSING
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Ahi ei tööta.
Voolukatkestus.
Vooluvõrgust lahti
ühendatud.
Kontrollige, kas vool on olemas ja kas ahi on vooluvõrku
ühendatud. Lülitage ahi välja ja uuesti sisse, et näha, kas
viga püsib.
Võtke ühendust lähima teenindusega ja öelge neile
F-tähele järgnev number.
Vajutage nuppu
, puudutage nuppu
ja seejärel
valige „Factory Reset“.
Kõik salvestatud seaded kustutatakse.
Kontrollige, kas teie kodune nimivõimsus on vähemalt 3
kW. Kui mitte, vähendage võimsus 13 amprini.
Muutmiseks vajutage nuppu
, valige „More Modes“
ja seejärel „Power Management“.
Ekraanil on kuvatud
täht F ja selle järel
number või täht.
Ahju rikked.
Kodus läheb elekter
ära.
Vale võimsusseade.
Ahi ei lähe soojaks.
Töötab demorežiim.
, puudutage nuppu “Info” ja
Vajutage nuppu
seejärel valige väljumiseks „Store Demo Mode“.
WiFi-marsruuter on välja
lülitatud.
Marsruuteri häälestus on
muutunud.
Raadiovõrk ei ulatu
seadmeni.
Ahjul ei õnnestu koduse
võrguga stabiilset ühendust
luua.
Ühenduvus ei ole toetatud.
Kaugjuhtimise
aktiveerimine ei ole teie
riigis lubatud.
Kontrollige, kas WiFi-marsruuter on internetti
ühendatud.
Kontrollige, kas WiFi-signaali tugevus seadme juures on
hea.
Proovige marsruuter lähtestada.
Vt peatükk „WIFI KKK“
Kui teie koduse raadiovõrgu seadeid on muudetud,
tehke sidumine uuesti. Vajutage nuppu
, puudutage
nuppu WiFi ja seejärel valige „Connect to network“.
Ekraanil on kuvatud
ikoon
.
Ühenduvus ei ole
toetatud.
Kontrollige enne ostmist, kas teie riigis on lubatud
elektroonikaseadmete kaugjuhtimine.
90°C
x2
345
20
540
95
482
595
89° max
537
572
5,5
6
4
595
538
min 550
600
min 550
min 560
583 + 2
min 560
5
x2
400011219205
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising