Whirlpool | W9 OM2 4MS2 P | Use and care guide | Whirlpool W9 OM2 4MS2 P Manualul utilizatorului

Whirlpool W9 OM2 4MS2 P Manualul utilizatorului
Ghid privind sănătatea şi siguranţa, utilizarea şi întreţinerea, precum şi instalarea
RO
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
IMPORTANT: TREBUIE CITITE ŞI RESPECTATE
Înainte de a utiliza aparatul, citiţi aceste instrucţiuni
privind siguranţa. Păstraţi-le la îndemână pentru a
le putea consulta şi pe viitor.
Aceste instrucţiuni şi aparatul în sine furnizează
avertismente importante privind siguranţa, care
trebuie respectate întotdeauna. Producătorul nu
îşi asumă nicio răspundere pentru nerespectarea
acestor instrucţiuni de siguranţă, pentru utilizarea
necorespunzătoare a aparatului sau pentru setarea
incorectă a butoanelor de comandă.
Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor
foarte mici (0-3 ani).
Nu lăsaţi aparatul la
îndemâna copiilor mici (3-8 ani) decât dacă sunt
supravegheaţi în permanenţă. Copiii cu vârsta
de peste 8 ani şi persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mintale reduse sau fără experienţă
şi cunoştinţe pot folosi acest aparat doar dacă sunt
supravegheate sau au fost instruite cu privire la
utilizarea în siguranţă şi înţeleg riscurile implicate.
Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curăţarea
şi întreţinerea nu trebuie să fie efectuate de către
copii fără a fi supravegheaţi.
AVERTISMENT: Aparatul şi părţile sale accesibile
se înfierbântă în timpul utilizării. Trebuie evitată
atingerea rezistenţelor. Copiii cu vârste mai mici
de 8 ani nu trebuie lăsaţi să se apropie de aparat,
cu excepţia cazurilor în care sunt supravegheaţi în
permanenţă.
Nu atingeţi cuptorul în timpul derulării ciclului
pirolitic (de autocurăţare) - pericol de arsuri. Nu
lăsaţi copiii şi animalele de casă în apropierea
cuptorului în timpul şi după finalizarea derulării
ciclului pirolitic (până la finalizarea procesului de
aerisire a încăperii). Dacă în interiorul cuptorului
s-au scurs cantităţi mari de resturi de alimente, în
special de grăsimi şi ulei, acestea trebuie eliminate
din interiorul cuptorului înainte de pornirea ciclului
pirolitic. Nu lăsaţi accesorii sau ustensile în
interiorul cuptorului în timpul derulării ciclului
pirolitic.
În cazul în care cuptorul este montat sub o
plită, asiguraţi-vă că toate arzătoarele sau zonele
de gătit electrice sunt oprite în timpul derulării
ciclului pirolitic - pericol de arsuri.
Nu lăsaţi niciodată aparatul nesupravegheat
în timpul deshidratării alimentelor. Dacă aparatul
poate fi utilizat împreună cu o sondă, utilizaţi
exclusiv o sondă de temperatură recomandată
pentru acest cuptor - pericol de incendiu.
Nu amplasaţi articole vestimentare sau
materiale inflamabile lângă aparat până când nu
s-au răcit complet toate componentele acestuia pericol de incendiu. Fiţi întotdeauna atenţi atunci
când gătiţi alimente bogate în grăsimi, ulei sau
la adăugarea de băuturi alcoolice - pericol de
incendiu. Folosiţi mănuşi de protecţie pentru a
scoate tăvile şi accesoriile. La finalul procesului
de preparare, deschideţi uşa cu grijă, permiţând
aerului sau aburului fierbinte să iasă treptat înainte
de a accesa cavitatea - pericol de arsuri. Nu blocaţi
orificiile de ventilare a aerului fierbinte din partea
frontală a cuptorului - pericol de incendiu.
Acţionaţi cu atenţie atunci când uşa cuptorului
este deschisă parţial sau complet, pentru a evita
lovirea acesteia.
UTILIZAREA PERMISĂ
ATENŢIE: Aparatul nu trebuie să fie pus
în funcţiune prin intermediul unui întrerupător
extern, cum ar fi un temporizator, sau al unui
sistem de comandă la distanţă separat.
Acest aparat este proiectat pentru a fi utilizat în
locuinţe, precum şi în alte spaţii similare, precum:
bucătării destinate personalului din magazine,
birouri şi alte spaţii de lucru; ferme; de către clienţii
din hoteluri, moteluri, unităţi de cazare de tip „bed
and breakfast” şi alte spaţii rezidenţiale.
Orice altă utilizare este interzisă (de ex.
încălzirea încăperilor).
Acest aparat nu este destinat utilizării în scop
profesional. Nu utilizaţi aparatul afară.
Nu depozitaţi substanţe explozive sau
inflamabile (de ex. benzină sau doze de aerosoli)
în interiorul sau în apropierea aparatului - risc de
incendiu.
INSTALAREA
Manevrarea şi instalarea aparatului trebuie să
fie efectuate de două sau mai multe persoane
- risc de rănire. Folosiţi mănuşi de protecţie la
despachetare şi instalare - risc de tăiere.
Instalarea, inclusiv racordarea la reţeaua de
alimentare cu apă (dacă este necesară) şi la
reţeaua de alimentare cu energie electrică, precum
şi reparaţiile trebuie efectuate de un tehnician
calificat. Nu reparaţi şi nu înlocuiţi nicio piesă
a aparatului, dacă acest lucru nu este indicat în
mod expres în manualul de utilizare. Nu lăsaţi
copiii în apropierea zonei de instalare. După
despachetarea aparatului, asiguraţi-vă că acesta
nu a fost deteriorat în timpul transportului. Dacă
apar probleme, contactaţi distribuitorul sau cel
mai apropiat serviciu de asistenţă tehnică postvânzare. Odată instalat aparatul, deşeurile de
ambalaje (bucăţi de plastic, polistiren etc.) nu
trebuie lăsate la îndemâna copiilor - risc de
asfixiere. Înainte de orice operaţie de instalare,
aparatul trebuie să fie deconectat de la reţeaua
de alimentare cu energie electrică - risc de
electrocutare. În timpul instalării, aveţi grijă
ca aparatul să nu deterioreze cablul de alimentare
- risc de incendiu sau de electrocutare. Activaţi
aparatul numai atunci când instalarea a fost
finalizată.
Efectuaţi toate operaţiile de tăiere a dulapului
înainte de montarea aparatului şi îndepărtaţi toate
aşchiile de lemn şi rumeguşul. Nu obstrucţionaţi
deschiderea minimă dintre blatul de lucru şi
marginea superioară a cuptorului - pericol de
arsuri.
Nu scoateţi cuptorul din suportul său din polistiren
decât în momentul instalării.
După instalare, partea inferioară a aparatului
nu trebuie să mai fie accesibilă - pericol de arsuri.
Nu instalaţi aparatul în spatele unei uşi
decorative - pericol de incendiu.
AVERTISMENTE PRIVIND ALIMENTAREA CU
ENERGIE ELECTRICĂ
Înainte de a efectua orice operaţie de curăţare
sau întreţinere, asiguraţi-vă că aparatul s-a răcit pericol de arsuri.
AVERTISMENT: Opriţi aparatul înainte de a
înlocui becul - pericol de electrocutare.
ELIMINAREA AMBALAJULUI
Ambalajul este reciclabil în proporţie de 100% şi este marcat cu simbolul
. Prin urmare, diferitele părţi ale ambalajului trebuie
reciclării
eliminate în mod corespunzător şi în conformitate cu normele stabilite
de autorităţile locale privind eliminarea deşeurilor.
ELIMINAREA APARATELOR ELECTROCASNICE
Acest aparat este fabricat din materiale reciclabile sau reutilizabile.
Eliminaţi-l în conformitate cu normele locale referitoare la eliminarea
deşeurilor. Pentru informaţii suplimentare referitoare la tratarea,
valorificarea şi reciclarea aparatelor electrocasnice, contactaţi autorităţile
locale competente, serviciul de colectare a deşeurilor menajere sau
magazinul de unde aţi achiziţionat aparatul. Acest aparat este marcat
în conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE privind deşeurile
de echipamente electrice şi electronice (DEEE). Asigurându-vă că acest
produs este eliminat în mod corect, contribuiţi la prevenirea consecinţelor
negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii persoanelor. Simbolul
de pe produs sau de pe documentele care îl însoţesc indică faptul că
acest aparat nu trebuie eliminat ca deşeu menajer, ci trebuie predat la
un centru de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice.
Plăcuţa cu datele tehnice este vizibilă pe
marginea frontală a cuptorului, când se deschide
uşa.
Aparatul trebuie să poată fi deconectat de la
reţeaua electrică fie prin scoaterea ştecherului RECOMANDĂRI PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEI
din priză (dacă ştecherul este accesibil), fie Preîncălziţi cuptorul numai dacă se specifică astfel în tabelul cu informaţii
prin intermediul unui întrerupător multipolar privind prepararea sau în reţeta dumneavoastră. Folosiţi forme de copt
la culoare, lăcuite sau emailate, pentru că absorb căldura mai
situat în amonte de priză, în conformitate cu închise
bine. Alimentele care necesită o perioadă de preparare mai îndelungată
normele privind cablurile electrice, şi trebuie să vor continua să se coacă şi după oprirea cuptorului.
fie împământat în conformitate cu standardele Ciclul standard (PYRO): este adecvat pentru curăţarea unui cuptor foarte
murdar. Ciclul cu economisire a energiei electrice (PYRO EXPRESS/ECO)
naţionale privind siguranţa electrică.
- numai la unele modele - : consumă cu aproximativ 25% mai puţină
Nu utilizaţi prelungitoare, prize multiple energie faţă de ciclul standard. Activaţi-l la intervale regulate (după ce
sau adaptoare.
După finalizarea instalării, aţi preparat carne de 2 sau 3 ori consecutiv).
componentele electrice nu trebuie să mai fie DECLARAŢIE DE PROIECTARE ECOLOGICĂ
aparat îndeplineşte cerinţele de proiectare ecologică ale
accesibile pentru utilizator. Nu utilizaţi aparatul Acest
regulamentelor europene nr. 65/2014 şi 66/2014, în conformitate
dacă aveţi părţi ale corpului umede sau când cu standardul european EN 60350-1.
sunteţi desculţi. Nu puneţi în funcţiune acest Producătorul, Whirlpool EMEA S.p.A., declară că acest model
aparat dacă are cablul de alimentare sau ştecherul W9 OS2 4S1 P, W9 OM2 4MS2 P, W9 OM2 4MS1 P, W9 OM2 4MS P,
OM2 4S1 P, W9 OM2 4MS2 H de aparat electrocasnic cu echipament
deteriorat, dacă nu funcţionează corespunzător W9
radio cu turmalină şi modul WiFi este în conformitate cu Directiva
sau dacă a fost deteriorat sau a căzut pe jos.
2014/53/UE.
complet al declaraţiei de conformitate este prezent pe următorul
În cazul în care cablul de alimentare este Textul
site web: docs.whirlpool.eu
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu unul Echipamentul radio funcţionează pe o bandă de frecvenţe ISM de 2,4
identic de către producător, agentul său de service GHz, puterea maximă a frecvenţelor radio transmise nu depăşeşte 20
sau alte persoane calificate, pentru a evita orice dBm (e.i.r.p.).
Acest produs include un anumit software cu sursă deschisă, dezvoltat
pericol sau risc de electrocutare.
de terţi. Declaraţia de utilizare a licenţei software-ului cu sursă deschisă
În cazul în care este necesară înlocuirea cablului este disponibilă pe următorul site web: docs.whirlpool.eu
de alimentare, contactaţi un centru de service
autorizat.
CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA
AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că aparatul este
oprit şi deconectat de la sursa de alimentare
înainte de a efectua orice operaţie de întreţinere;
nu folosiţi niciodată aparate de curăţare cu aburi risc de electrocutare.
Nu utilizaţi substanţe de curăţare abrazive sau
răzuitoare metalice pentru a curăţa geamul uşii;
acestea pot zgâria suprafaţa, ceea ce poate duce
la spargerea sticlei.
GHID DE REFERINŢĂ
PENTRU UTILIZARE ZILNICĂ
VĂ MULŢUMIM PENTRU CĂ AŢI
ACHIZIŢIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL
Pentru a putea beneficia de asistenţă,
vă rugăm să vă înregistraţi produsul la
www.whirlpool.eu/register
Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu atenţie Ghidul privind sănătatea şi siguranţa.
DESCRIEREA PRODUSULUI
1. Panou de comandă
2. Ventilator și rezistenţă circulară
(nu sunt vizibile)
3. Ghidaje pentru grătar
(nivelul este indicat pe partea
frontală a cuptorului)
4. Ușă
5. Rezistenţă superioară/grill
6. Becul
7. Punct de inserţie a sondei
pentru carne
8. Plăcuţa cu datele de identificare
(a nu se demonta)
9. Rezistenţă inferioară
(nu este vizibilă)
1
5
2
3
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
6
7
8
9
4
DESCRIEREA PANOULUI DE COMANDĂ
1
2
1. ON / OFF
Pentru pornirea și oprirea
cuptorului.
2. ECRAN PRINCIPAL
Pentru accesarea rapidă a meniului
principal.
3
4
5
3. FAVORITE
Pentru accesarea listei de funcţii
favorite.
4. AFIŞAJ
5. UNELTE
Pentru a alege din mai multe opţiuni
și, de asemenea, pentru a modifica
setările cuptorului și preferinţele.
6
7
6. CONTROL LA DISTANŢĂ
Pentru a activa utilizarea aplicaţiei
Whirlpool 6th Sense Live.
7. ANULARE
Pentru a opri orice funcţie a
cuptorului, cu excepţia funcţiilor
Clock (Ceas), Cronometru de
bucătărie și Blocare control.
ACCESORII
GRĂTAR METALIC
TAVĂ DE COLECTARE A
PICĂTURILOR
Utilizare pentru prepararea
alimentelor sau ca suport
pentru cratiţe, forme pentru
prăjituri şi alte accesorii pentru
gătit adecvate pentru
utilizarea în cuptor
Pentru utilizare ca tavă de
cuptor pentru a prepara
carne, peşte, legume, focaccia
etc. sau poziţionarea sub
grătarul metalic pentru a
colecta zeama rezultată în
urma preparării.
TAVĂ DE COPT
GHIDAJE CULISANTE *
Utilizare pentru coacerea
Pentru a facilita introducerea
sau scoaterea accesoriilor.
pâinii şi produselor de
patiserie, dar şi pentru fripturi,
peşte în papiotă etc.
SONDĂ PENTRU
ALIMENTE
Pentru a măsura corect
temperatura internă a
alimentelor în timpul
preparării. Datorită celor patru
puncte de detectare şi
suportului rigid cu care este
dotată, sonda poate fi utilizată
pentru carne şi peşte, precum
şi pentru pâine, prăjituri şi
produse de patiserie coapte în
cuptor.
* Disponibil numai la anumite modele
Numărul şi tipul de accesorii poate varia în funcţie de modelul achiziţionat.
Alte accesorii pot fi achiziţionate separat de la serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare.
INTRODUCEREA GRĂTARULUI METALIC ŞI A
ALTOR ACCESORII
Introduceţi grătarul metalic orizontal, culisându-l
pe ghidaje și asigurându-vă că partea cu marginea
ridicată este orientată în sus.
Alte accesorii, cum ar fi tava de colectare a picăturilor
și tava de copt, sunt introduse orizontal, în același
mod ca grătarul metalic.
DEMONTAREA ŞI REMONTAREA GHIDAJELOR
PENTRU GRĂTAR
• Pentru a demonta ghidajele pentru grătar, ridicaţile și apoi trageţi ușor partea inferioară din locaș:
Ghidajele pentru grătar pot fi acum demontate.
• Pentru a remonta ghidajele pentru grătar,
reintroduceţi-le mai întâi în locașul superior.
Menţinându-le ridicate, culisaţi-le în
compartimentul pentru preparare, apoi coborâţi-le
în poziţia aferentă în locașul inferior.
MONTAREA GHIDAJELOR CULISANTE
DACĂ INTRĂ ÎN DOTARE
Demontaţi ghidajele pentru grătar din cuptor și
îndepărtaţi folia protectoare din plastic de pe șinele
culisante.
Cuplaţi clema superioară a ghidajului pe ghidajul
pentru grătar și culisaţi-l până la capăt. Coborâţi și
cealaltă clemă în poziţie. Pentru a fixa ghidajul, apăsaţi
ferm porţiunea inferioară a clemei spre ghidajul pentru
grătar. Asiguraţi-vă că șinele se pot deplasa liber.
Repetaţi acești pași și pentru celălalt ghidaj pentru
grătar de la același nivel.
Vă rugăm să reţineţi: Şinele culisante pot fi montate pe orice nivel.
FUNCŢII DE PREPARARE
»
FUNCŢII MANUALE
•
•
•
•
•
•
•
•
PREÎNC RAPIDĂ
Pentru preîncălzirea rapidă a cuptorului.
CONVENŢIONAL
Pentru a prepara orice fel de alimente, pe un
singur nivel.
GRILL
Pentru prepararea la grill a medalioanelor,
frigăruilor și cârnaţilor, pentru a gratina legume
sau pentru a prăji pâinea. Atunci când frigeţi
carnea pe grill, vă recomandăm să utilizaţi o tavă
de colectare a picăturilor pentru a colecta zeama
rezultată în urma preparării: Poziţionaţi tava pe
oricare dintre nivelurile de sub grătarul metalic și
adăugaţi 500 ml de apă potabilă.
GRILL TURBO
Pentru a frige bucăţi mari de carne (pulpe, mușchi
de vită, carne de pui). Vă recomandăm să utilizaţi
o tavă de colectare a picăturilor pentru a colecta
zeama rezultată în urma preparării: Poziţionaţi
tava pe oricare dintre nivelurile de sub grătarul
metalic și adăugaţi 500 ml de apă potabilă.
AER FORŢAT
Pentru gătit diferite mâncăruri care necesită
aceeași temperatură de gătit pe mai multe rafturi
(maximum trei) în același timp. Această funcţie
poate fi folosită pentru a prepara diverse alimente
fără ca mirosurile să treacă de la un aliment la altul.
FUNCŢII COOK 4
Pentru prepararea diferitelor alimente care
necesită aceeași temperatură de preparare, pe
patru niveluri în același timp. Această funcţie
poate fi utilizată pentru a prepara fursecuri,
prăjituri, pizza rotundă (și congelată) și pentru a
prepara o masă completă. Respectaţi tabelul cu
informaţii privind prepararea pentru a obţine cele
mai bune rezultate.
COACERE PRIN CONVECŢIE
Pentru a prepara carnea, a coace prăjituri cu
umplutură numai pe un singur nivel.
FUNCŢII SPECIALE
» DECONGELARE
Pentru a accelera decongelarea alimentelor.
Poziţionaţi alimentele pe nivelul din mijloc.
Lăsaţi alimentele în ambalaj pentru a se evita
deshidratarea acestora la suprafaţă.
» MENŢINERE LA CALD
Pentru a menţine calde și crocante alimentele
proaspăt gătite.
•
CREŞTERE
Pentru dospirea optimă a aluaturilor dulci sau
sărate. Pentru a menţine calitatea dospirii, nu
activaţi funcţia în cazul în care cuptorul este
încă fierbinte după finalizarea unui ciclu de
preparare.
» CONFORTABIL
Pentru a găti alimente semipreparate,
depozitate la temperatura camerei sau
în frigider (biscuiţi, mix pentru prăjituri,
brioșe, diverse tipuri de paste și produse de
panificaţie). Funcţia prepară toate felurile de
mâncare rapid și delicat și poate, de asemenea,
să fie utilizată pentru a încălzi mâncarea deja
preparată. Nu este necesar să preîncălziţi
cuptorul. Urmaţi instrucţiunile de pe ambalaj.
» MAXI COOKING
Pentru prepararea bucăţilor mari de carne
(peste 2,5 kg). Se recomandă să întoarceţi
carnea în timpul procesului de preparare,
pentru a obţine o rumenire uniformă pe
ambele părţi. Se recomandă să o stropiţi din
când în când pentru a nu se usca excesiv.
» AER FORŢAT ECO
Pentru prepararea fripturilor umplute și
a fileurilor de carne pe un singur nivel.
Alimentele nu se usucă excesiv datorită
circulaţiei delicate și intermitente a aerului.
Atunci când se utilizează funcţia ECO, lumina
va rămâne stinsă pe parcursul desfășurării
procesului de preparare. Pentru a utiliza
ciclul ECO și, în consecinţă, pentru a optimiza
consumul de energie, ușa cuptorului nu
trebuie deschisă până când alimentele nu sunt
gătite complet.
COACERE PRODUSE CONGELATE
Funcţia selectează automat temperatură ideală
și cel mai bun mod de preparare pentru 5 tipuri
diferite de alimente congelate. Nu este necesar să
preîncălziţi cuptorul.
6th SENSE
Acestea permit gătirea complet în mod automat a
tuturor tipurilor de alimente. Pentru a utiliza în mod
optim această funcţie, urmaţi indicaţiile din tabelul
cu informaţii privind prepararea.
Nu este necesar să preîncălziţi cuptorul.
UTILIZAREA AFIȘAJULUI TACTIL
Pentru a selecta sau a confirma:
Atingeţi ecranul pentru a selecta valoarea sau
elementul de meniu dorit.
12:35
Funcţii manuale
Pentru a confirma o setare sau a merge la următorul
ecran:
Atingeţi „SETARE” sau „URMĂTORUL”.
Selectaţi o temperatură pentru
aerul forţat.
Funcţii 6th Sense
Setaţi timpul URMĂTORUL
de gătit
Pentru a derula într-un meniu sau o listă:
Trageţi pur și simplu cu degetul pe afișaj pentru
a derula printre elemente sau valori.
Pentru a reveni la ecranul anterior:
Atingeţi
.
Aer forţat
Funcţii manuale
Convenţional
Coacere prin
convecţie
Aer forţat
Grill
INSTRUCŢIUNI DE GĂTIT:
Pentru gătit diferite mâncăruri
care necesită aceeași temperatură
de gătit pe mai multe rafturi
(maximum trei) în același timp.
Această funcţie poate fi utilizată
ÎNTÂRZIERE
Selectaţi o temperatură
pentru aerul forţat.
Setaţi timpul de gătit
URMĂTORUL
START
PRIMA UTILIZARE
Atunci când porniţi aparatul pentru prima dată, va
trebui să configuraţi produsul.
Setările pot fi modificate ulterior apăsând
pentru a accesa
meniul „Unelte”.
1. SELECTAREA LIMBII
Când porniţi pentru prima dată aparatul, trebuie să
setaţi mai întâi limba și ora.
• Trageţi cu degetul pe ecran pentru a derula lista cu
limbile disponibile.
• Apăsaţi pe limba dorită.
Dacă atingeţi
, veţi reveni la ecranul anterior.
2. SELECTAREA MODULUI SETĂRI
După ce aţi selectat limba, afișajul vă va solicita să
alegeţi între „DEMO MAGAZIN” (util pentru distribuitori,
utilizat numai pentru afișare) sau continuaţi atingând
„URMĂTORUL”.
3. CONFIGURAREA REŢELEI WIFI
Caracteristica 6th Sense Live vă permite să acţionaţi
cuptorul de la distanţă de pe un dispozitiv mobil. Pentru
a activa controlul de la distanţă al aparatului, mai întâi
trebuie să finalizaţi cu succes procesul de conectare.
Acest proces este necesar pentru a vă înregistra aparatul
și pentru a-l conecta la reţeaua dumneavoastră de
domiciliu.
• Atingeţi „SETAŢI ACUM” pentru a continua
configurarea conexiunii.
În caz contrar, atingeţi „OMITERE” pentru a vă conecta la
produs ulterior.
CONFIGURAREA CONEXIUNII
Pentru a utiliza această funcţie, este necesar să deţineţi:
Un smartphone sau o tabletă și un router fără fir
conectat la internet. Utilizaţi dispozitivul inteligent
pentru a verifica dacă semnalul reţelei fără fir de
domiciliu este puternic lângă aparat.
Cerinţe minime.
Dispozitiv inteligent: Android cu ecran de 1280x720 (sau mai
mare) sau iOS.
Consultaţi pe App Store compatibilitatea aplicaţiei cu
versiunile de Android sau iOS.
Router fără fir: 2,4 GHz WiFi b/g/n.
1. Descărcaţi aplicaţia 6th Sense Live
Primul pas în conectarea aparatului este de a descărca
aplicaţia pe dispozitivul mobil. Aplicaţia 6th Sense Live
vă va ghida prin toţi pașii enumeraţi aici. Puteţi descărca
aplicaţia 6th Sense Live din iTunes Store sau magazinul
Google Play.
2. Creaţi un cont
Dacă nu aveţi un cont încă, va trebui să Creaţi un cont.
Acesta vă va permite să conectaţi în reţea aparatele și, de
asemenea, să le vizualizaţi și să le controlaţi de la distanţă.
3. Înregistraţi-vă aparatul
Urmaţi instrucţiunile furnizate de aplicaţie pentru a vă
înregistra aparatul. Veţi avea nevoie de numărul Smart
Appliance IDentifier (SAID) (Identificatorul aparatului
inteligent) pentru a finaliza procesul de înregistrare.
Puteţi afla acest cod unic de pe plăcuţa cu date tehnice
atașată la produs.
4. Conectaţi-vă la WiFi
Urmaţi procedura de configurare prin scanare pentru
conectare. Aplicaţia vă va dirija pe parcursul procesului
de conectare a aparatului la reţeaua fără fir din locuinţa
dumneavoastră.
Dacă routerul dumneavoastră acceptă WPS 2.0 (sau mai
mare), selectaţi „MANUAL”, apoi apăsaţi pe „Setare WPS”:
Pe routerul fără fir, apăsaţi butonul WPS pentru a stabili
o conexiune între cele două produse.
Dacă este necesar, puteţi conecta manual produsul
utilizând opţiunea „Căutare reţea”.
Codul SAID este utilizat pentru a sincroniza un dispozitiv
inteligent cu aparatul dumneavoastră.
Adresa MAC este afişată pentru modulul WiFi.
Procedura de conectare va trebui efectuată din nou
numai dacă modificaţi setările routerului (de exemplu,
numele reţelei, parola sau furnizorul de date)
. SETAREA OREI ŞI A DATEI
Conectarea cuptorului la reţeaua de domiciliu va seta
ora și data în mod automat. În caz contrar, va fi necesar
să le setaţi manual
• Atingeţi cifrele relevante pentru a seta ora.
• Apăsaţi „SETARE” pentru a confirma.
După ce aţi setat ora, va trebui să setaţi data
• Atingeţi numerele relevante pentru a seta data.
• Apăsaţi „SETARE” pentru a confirma.
4. SETAŢI CONSUMUL DE ENERGIE
Cuptorul este programat pentru a consuma un nivel de
energie electrică compatibil cu reţeaua internă, care are o
capacitate de peste 3 kW (16 A): Dacă locuinţa este
alimentată cu putere mai mică, va trebui să reduceţi
această valoare (13 A).
• Atingeţi valoarea din partea dreaptă pentru a selecta
puterea.
• Atingeţi „OK” pentru a finaliza configurarea iniţială.
5. ÎNCĂLZIŢI CUPTORUL
Un cuptor nou poate emana mirosuri rămase din
timpul procesului de fabricaţie: Acest lucru este absolut
normal. Prin urmare, înainte de a începe să preparaţi
alimentele, vă recomandăm să încălziţi cuptorul gol
pentru a îndepărta posibilele mirosuri neplăcute.
Îndepărtaţi elementele de protecţie din carton sau
foliile transparente ale cuptorului și scoateţi accesoriile
din interiorul acestuia. Încălziţi cuptorul la 200 °C timp
de aproximativ o oră.
Se recomandă să aerisiţi încăperea după utilizarea aparatului
pentru prima dată.
UTILIZAREA ZILNICĂ
1. SELECTAREA UNEI FUNCŢII
• Pentru a porni cuptorul, apăsaţi
sau atingeţi
oriunde pe ecran.
Afișajul vă permite să alegeţi între funcţiile Manual și 6th
Sense.
• Atingeţi funcţia principală dorită pentru a accesa
meniul corespunzător.
• Derulaţi în sus sau în jos pentru a explora lista.
• Atingeţi funcţia dorită pentru a o selecta.
2. SETAREA FUNCŢIILOR MANUALE
După selectarea funcţiei dorite, puteţi modifica setările
acesteia. Pe afișaj vor fi prezentate setările care pot fi
modificate.
NIVEL DE TEMPERATURĂ / DE PUTERE PENTRU
GRILL
• Derulaţi printre valorile sugerate și selectaţi-o pe cea
dorită.
Dacă funcţia permite acest lucru, puteţi să atingeţi
pentru a activa preîncălzirea.
DURATĂ
Nu este necesar să setaţi durata de preparare dacă doriţi
să gestionaţi manual procesul de preparare. În modul
de temporizare, cuptorul gătește pe durata de timp
selectată. La finalizarea duratei de preparare, procesul
de preparare se oprește în mod automat.
• Pentru a seta durata, apăsaţi pe „Setaţi timpul de
gătit”.
• Atingeţi cifrele relevante pentru a seta durata de
preparare dorită.
• Atingeţi „URMĂTORUL” pentru a confirma.
Pentru a anula o durată setată în timpul preparării şi pentru a
gestiona astfel manual finalizarea preparării, atingeţi valoarea
duratei şi apoi selectaţi „STOP”.
3. SETAREA FUNCŢIILOR 6th SENSE
Funcţiile 6th Sense vă permit să preparaţi o gamă largă
de feluri de mâncare, alegând dintre cele prezentate în
listă. Majoritatea setărilor de preparare sunt selectate în
mod automat de aparat pentru cele mai bune rezultate.
• Alegeţi o reţetă din listă.
Funcţiile sunt afişate pe categorii de alimente în meniul
„ALIMENTE GĂTITE CU FUNCŢIA 6th SENSE” (consultaţi tabelele
corespunzătoare) şi în funcţie de caracteristicile reţetei din
meniul „LIFESTYLE”.
• După selectarea unei funcţii, indicaţi pur și simplu
caracteristica dorită a alimentului (cantitate, greutate
etc.) pentru a obţine rezultate perfecte de preparare.
Anumite funcţii 6th Sense necesită utilizarea unei sonde
pentru alimente. Conectaţi-o înainte de a selecta funcţia.
Pentru obţinerea celor mai bune rezultate de preparare
folosind sonda, urmaţi cu atenţie recomandările din secţiunea
corespunzătoare.
• Respectaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a vă
ghida în procesul de preparare.
4. SETAREA DURATEI DE TEMPORIZARE A
PORNIRII / FINALIZĂRII
Puteţi să întârziaţi prepararea înainte de porni o funcţie:
Funcţia va porni sau se va opri la ora selectată de
dumneavoastră în prealabil.
• Atingeţi „ÎNTÂRZIERE” pentru a seta ora de pornire
sau ora de finalizare dorită.
• După ce aţi setat durata de temporizare dorită,
atingeţi „PORNIRE CU ÎNTÂRZIERE” pentru a porni
perioada de așteptare.
• Introduceţi alimentele în cuptor și închideţi ușa:
Funcţia va porni automat după intervalul de timp
calculat.
Programarea unei ore de începere temporizată a procesului
de preparare va dezactiva etapa de preîncălzire a cuptorului:
Cuptorul va atinge treptat temperatura necesară, adică
duratele de preparare vor fi puţin mai lungi decât cele
indicate în tabelul cu informaţii privind prepararea.
• Pentru a activa funcţia imediat și pentru a anula
durata de temporizare programată, atingeţi .
5. ACTIVAREA FUNCŢIEI
• După ce aţi configurat setările, atingeţi „START”
pentru a activa funcţia.
Dacă cuptorul este fierbinte şi funcţia necesită o temperatură
maximă specifică, va apărea un mesaj pe afişaj. Puteţi să
modificaţi valorile setate în orice moment al procesului de
preparare, atingând valoarea pe care doriţi să o modificaţi.
• Apăsaţi
pentru a opri funcţia activă în orice
moment.
6. PREÎNCĂLZIRE
În cazul în care a fost activată anterior, după pornirea
funcţiei, afișajul va indica starea etapei de preîncălzire.
După finalizarea acestei etape, se va emite un semnal
sonor, iar pe afișaj se va indica atingerea temperaturii
setate.
• Deschideţi ușa.
• Introduceţi alimentele.
• Închideţi ușa și atingeţi „TERMINAT” pentru a porni
prepararea.
Introducerea alimentelor în cuptor înainte de finalizarea
preîncălzirii poate avea un efect negativ asupra rezultatului de
preparare final. Deschiderea uşii în timpul fazei de preîncălzire
o va întrerupe pentru un timp. Durata de preparare nu
include şi faza de preîncălzire.
7. ÎNTRERUPEREA PREPARĂRII
Anumite funcţii 6th Sense vor necesita întoarcerea
alimentelor în timpul procesului de preparare. Se
va emite un semnal sonor, iar pe afișaj va fi indicată
acţiunea care trebuie desfășurată.
• Deschideţi ușa.
• Efectuaţi acţiunea solicitată pe afișaj.
• Închideţi ușa și atingeţi „TERMINAT” pentru a relua
prepararea.
Înainte ca procesul de preparare să se sfârșească,
cuptorul vă poate solicita să verificaţi alimentele în
același mod.
Se va emite un semnal sonor, iar pe afișaj va fi indicată
acţiunea care trebuie desfășurată.
• Verificaţi alimentele.
• Închideţi ușa și atingeţi „TERMINAT” pentru a relua
procesul de preparare.
8. FINALIZAREA PROCESULUI DE PREPARARE
Va fi emis un semnal sonor, iar pe afișaj se va indica
faptul că prepararea a fost finalizată. În cazul
anumitor funcţii, după ce procesul de preparare s-a
finalizat, puteţi să rumeniţi suplimentar preparatul, să
extindeţi durata de preparare sau să memoraţi funcţia
ca favorită.
• Atingeţi
pentru a memora ca favorită.
• Selectaţi „Rumenire suplimentară” pentru a activa
un ciclu de rumenire de cinci minute.
• Atingeţi
pentru a memora prelungirea
procesului de preparare.
9. PREFERINŢE
Caracteristica Preferinţe memorează setările
cuptorului pentru reţeta dumneavoastră favorită.
Cuptorul recunoaşte automat cele mai utilizate funcţii. După
un anumit număr de utilizări, vi se va solicita să adăugaţi
funcţia la preferinţe.
SALVAREA UNEI FUNCŢII
După ce o funcţie s-a încheiat, atingeţi
pentru a
o salva ca favorită. Aceasta vă permite să o utilizaţi
rapid în viitor, păstrând aceleași setări. Afișajul vă
permite să salvaţi funcţia indicând până la 4 ore de
masă preferate, inclusiv mic dejun, prânz, gustare și
cină.
• Atingeţi pictogramele pentru a selecta cel puţin
una.
• Atingeţi „PREFERINŢE” pentru a salva funcţia.
DUPĂ SALVARE
Pentru a vizualiza meniul favorit, apăsaţi pe
:
funcţiile vor fi împărţite după diferitele ore de masă și
se vor oferi unele sugestii.
• Atingeţi pictograma pentru preparate pentru a
vizualiza listele aferente
• Derulaţi prin lista solicitată.
• Atingeţi reţeta sau funcţia dorită.
• Atingeţi „START” pentru a activa prepararea.
MODIFICAREA SETĂRILOR
Pe ecranul favorit puteţi să adăugaţi o imagine sau
un nume la favorite pentru a particulariza potrivit
preferinţelor.
• Selectaţi funcţia pe care doriţi să o modificaţi.
• Atingeţi „EDITARE”.
• Selectaţi caracteristica pe care doriţi să o
modificaţi.
• Atingeţi „URMĂTORUL”: Pe afișaj vor apărea noile
caracteristici.
• Atingeţi „SALVARE” pentru a confirma modificările.
Pe ecranul cu preferinţe puteţi, de asemenea, să
ștergeţi funcţiile salvate:
• Atingeţi
aferentă funcţiei.
• Atingeţi „ELIMINĂ”.
Puteţi, de asemenea, să modificaţi ora pentru diferite
preparate:
• Apăsaţi pe
.
• Selectaţi
„Preferinţe”.
• Selectaţi „Ore și date”.
• Atingeţi „Orele pentru mesele dvs.”.
• Derulaţi în listă și atingeţi ora corespunzătoare.
• Atingeţi preparatul relevant pentru a-l modifica.
Este posibilă combinarea unui interval de timp cu un singur
preparat.
10. UNELTE
Apăsaţi
pentru a deschide meniul „Unelte” în orice
moment. Acest meniu vă permite să alegeţi dintre
numeroasele opţiuni și, de asemenea, să modificaţi
setările sau preferinţele pentru produs sau afișaj.
ACTIVARE DE LA DISTANŢĂ
Pentru a activa utilizarea aplicaţiei Whirlpool 6th Sense
Live.
CRONOMETRU DE BUCĂTĂRIE
Această funcţie poate fi activată fie când utilizaţi
o funcţie de preparare, fie doar când măsuraţi
timpul. După activare, temporizatorul va continua
numărătoarea inversă în mod independent, fără a
influenţa funcţia în sine. Odată ce temporizatorul a
fost activat, puteţi, de asemenea, selecta și activa o
funcţie.
Temporizatorul va continua numărătoarea inversă în colţul din
dreapta sus al ecranului.
Pentru a apela sau a modifica cronometrul de
bucătărie:
• Apăsaţi pe
.
• Atingeţi
.
Odată ce temporizatorul a finalizat numărătoarea
inversă a duratei de timp selectate, se va emite un
semnal sonor, iar pe afișaj va fi indicat acest lucru.
• Atingeţi „RESPINGERE” pentru a anula
temporizatorul sau pentru a seta o nouă durată
pentru temporizator.
• Atingeţi „SETAŢI CRONOMETRU NOU” pentru a seta
din nou temporizatorul.
LUMINĂ
Pentru a aprinde sau a stinge becul din cuptor.
AUTOCURĂŢARE PIROLITICĂ
Pentru eliminarea depunerilor care apar în timpul
preparării folosind un ciclu la o temperatură foarte
ridicată (peste 400 °C). Sunt disponibile trei cicluri
de autocurăţare cu durate diferite: Intensiv, Mediu,
Redus. Vă recomandăm să utilizaţi ciclul mai rapid la
intervale regulate și ciclul complet numai atunci când
cuptorul este foarte murdar.
Nu atingeţi cuptorul în timpul derulării ciclului Pyro.
Nu lăsaţi copiii şi animalele de casă în apropierea
cuptorului în timpul şi la finalizarea derulării ciclului
Pyro (până când s-a terminat aerisirea încăperii).
• Scoateţi din cuptor toate accesoriile, inclusiv
ghidajele pentru grătar, înainte de a activa funcţia.
În cazul în care cuptorul este montat sub o plită,
asiguraţi-vă că toate arzătoarele cu gaz sau zonele
de gătit electrice sunt oprite în timpul derulării
ciclului de autocurăţare.
• Pentru a obţine rezultate optime de curăţare,
eliminaţi depunerile de dimensiuni mai mari cu un
burete umed, înainte de a utiliza funcţia Pyro.
• Alegeţi unul dintre ciclurile disponibile conform
necesităţilor dumneavoastră.
• Atingeţi „START” pentru a activa funcţia selectată.
Ușa se va bloca automat, iar cuptorul va porni
ciclul de autocurăţare: pe afișaj apare un mesaj
de avertisment, alături de numărătoarea inversă,
indicând starea ciclului aflat în desfășurare.
Odată cu finalizarea ciclului, ușa rămâne blocată până
când temperatura din interiorul cuptorului revine la o
valoare de siguranţă.
După selectarea ciclului, puteţi amâna pornirea curăţării
automate. Atingeţi „ÎNTÂRZIERE” pentru a seta ora de
finalizare, aşa cum este indicat în secţiunea relevantă.
SONDĂ
Folosirea sondei vă permite să măsuraţi
temperatura internă a cărnii în timpul preparării
pentru a asigura atingerea temperaturii optime.
Temperatura cuptorului variază în conformitate cu
funcţia selectată, însă procesul de preparare este
întotdeauna programat să se finalizeze odată ce
temperatura specificată a fost atinsă. Introduceţi
alimentele în cuptor și conectaţi sonda pentru
alimente la priză. Ţineţi sonda cât mai departe posibil
de sursa de căldură. Închideţi ușa cuptorului. Atingeţi
. Puteţi alege între funcţiile manuale (în funcţie
de metoda de preparare) și funcţiile 6th Sense (în
funcţie de tipul alimentelor) dacă utilizarea sondei
este permisă sau necesară.
După pornirea unei funcţii de preparare, aceasta va fi anulată
dacă sonda este scoasă. Deconectaţi şi scoateţi întotdeauna
sonda din cuptor atunci când scoateţi alimentele.
UTILIZAREA SONDEI DE ALIMENTE
Introduceţi alimentele în cuptor și conectaţi
ștecherul la priza prevăzută pe partea dreaptă a
compartimentului pentru preparare al cuptorului.
Cablul este semi-rigid și poate fi modelat după cum
este necesar pentru a introduce sonda în alimente
în modul cel mai eficient. Asiguraţi-vă că cablul nu
atinge rezistenţa superioară în timpul preparării.
CARNE: Introduceţi sonda adânc în carne, evitând
zonele osoase sau cele cu grăsime. În cazul cărnii
de pasăre, introduceţi sonda pe lungime în centrul
pieptului, evitând porţiunile goale.
PEȘTE (întreg): Poziţionaţi vârful în partea cea mai
groasă, evitând oasele.
COACERE LA CUPTOR: Introduceţi vârful adânc
în aluat modelând cablul pentru a obţine unghiul
optim al sondei. Dacă utilizaţi sonda în procesul de
coacere cu funcţiile 6th Sense, prepararea va fi oprită
automat când reţeta selectată atinge temperatura
internă ideală, fără a fi necesar să setaţi temperatura
cuptorului.
Lasagna
Pui întreg
Pește
Chifle
Pâine mare
Chec
FĂRĂ SUNET
Atingeţi pictograma pentru a dezactiva sau pentru a
activa toate sunetele și alarmele.
BLOCARE CONTROL
Funcţia „Blocare control” vă permite să blocaţi
butoanele de pe panoul tactil astfel încât să nu poată
fi apăsate în mod accidental.
Pentru a activa blocarea:
• Atingeţi pictograma
.
Pentru a dezactiva blocarea:
• Atingeţi afișajul.
• Trageţi în sus cu degetul pe mesajul indicat.
ALTE MODURI
Pentru a selecta modul Sabath și pentru a accesa
opţiunea Putere.
PREFERINŢE
Pentru a modifica mai multe setări ale cuptorului.
WI-FI
Pentru a modifica setările sau pentru a configura o nouă
reţea la domiciliu.
INFO
Pentru a opri funcţia „Memorare mod demo”, pentru a
reseta produsul și pentru a obţine mai multe informaţii
despre produs.
TABEL CU INFORMAŢII PRIVIND PREPARAREA
REŢETĂ
FUNCŢIE
Torturi dospite/pandișpanuri
Prăjituri umplute (prăjitură cu brânză,
ştrudel, plăcintă cu mere)
Fursecuri / biscuiţi fragezi
Prăjiturele / brioșe
Choux à la crème
Bezele
Pizza / pâine / focaccia
Pizza (blat subţire, blat pufos, focaccia)
Pizza congelată
Plăcinte picante (plăcintă cu legume,
quiche)
Vol-au-vent / pateuri din aluat de
foietaj
FUNCŢII
Convenţional
Aer forţat
PREÎNCĂLZIRE
TEMPERATURĂ (°C) /
NIVEL GRILL
DURATĂ (min.)
Da
170
30 - 50
2
Da
160
30 - 50
2
Da
160
30 - 50
4
Da
160 – 200
30 - 85
3
Da
160 – 200
35 - 90
4
Da
150
20 - 40
3
Da
140
30 - 50
4
Da
140
30 - 50
4
1
Da
135
40 - 60
5
3
Da
170
20 - 40
3
Da
150
30 - 50
4
Da
150
30 - 50
4
1
Da
150
40 - 60
5
3
Da
180 - 200
30 - 40
3
Da
180 - 190
35 - 45
4
1
Da
180 - 190
35 - 45 *
5
3
Da
90
110 - 150
3
Da
90
130 - 150
4
1
Da
90
140 - 160 *
5
3
Da
190 - 250
15 - 50
2
Da
190 - 230
20 - 50
4
1
Da
220 - 240
25 - 50 *
5
3
Da
250
10 - 15
3
Da
250
10 - 20
4
1
Da
220 - 240
15 - 30
5
3
Da
180 - 190
45 - 55
3
Da
180 - 190
45 - 60
4
1
Da
180 - 190
45 - 70 *
5
3
Da
190 - 200
20 - 30
3
Da
180 - 190
20 - 40
4
1
Da
180 - 190
20 - 40 *
5
3
Coacere prin
convecţie
Grill
Grill Turbo
MaxiCooking
GRĂTAR ŞI
ACCESORII
1
1
Cook 4
1
1
1
1
1
1
1
1
Aer forţat Eco
PREÎNCĂLZIRE
TEMPERATURĂ (°C) /
NIVEL GRILL
DURATĂ (min.)
Lasagna / budinci / paste la cuptor /
cannelloni
Da
190 - 200
45 - 65
3
Miel / viţel / vită / porc 1 kg
Da
190 - 200
80 - 110
3
Friptură de porc cu șorici 2 kg
—
170
110 - 150
2
Pui/iepure/raţă 1 kg
Da
200 - 230
50 - 100
3
Curcan / gâscă 3 kg
Da
190 - 200
80 - 130
2
Pește la cuptor/în papiotă(fileuri, întreg)
Da
180 - 200
40 - 60
3
Legume umplute (roşii, dovlecei,
vinete)
Da
180 - 200
50 - 60
2
Pâine prăjită
—
3 (Ridicată)
3-6
5
Fileuri/medalioane de pește
—
2 (Mediu)
20 - 30 **
4
3
Cârnaţi / frigărui / coaste / hamburgeri
—
2 - 3 (Medie - Ridicată)
15 - 30 **
5
4
Friptură de pui 1-1,3 kg
—
2 (Mediu)
55 - 70 ***
2
1
Pulpă de miel / but
—
2 (Mediu)
60 - 90 ***
3
Cartofi copţi
—
2 (Mediu)
35 - 55 ***
3
Legume gratinate
—
3 (Ridicată)
10 - 25
3
Da
135
50 - 70
5
4
3
1
Da
170
50 - 70
5
4
3
1
Da
210
40 - 60
5
4
2
1
Da
190
40 - 120 *
5
3
1
Da
190
40 - 120
5
4
2
Lasagna și carne
Da
200
50 - 100 *
4
1
Carne și cartofi
Da
200
45 - 100 *
4
1
Pește și legume
Da
180
30 - 50 *
4
1
Fripturi umplute
—
200
80 - 120 *
3
Bucăţi de carne (iepure, pui, miel)
—
200
50 - 100 *
3
REŢETĂ
FUNCŢIE
Fursecuri
Fursecuri
Tarte
Tarte
Pizza rotundă
Pizza
rotundă
Masă completă: Tartă cu fructe (nivelul
5) / lasagna (nivelul 3) / carne (nivelul 1)
Masă completă: Tartă cu fructe (nivel
5) / legume la cuptor (nivel 4) / lasagna
(nivel 2) / bucăţi de carne (nivel 1)
Meniu
GRĂTAR ŞI
ACCESORII
1
* Durata de timp estimată: Preparatele pot fi scoase din cuptor la intervale de timp diferite, în funcţie de preferinţele personale.
** Întoarceţi alimentele la jumătatea duratei de preparare.
*** Întoarceţi alimentele după ce au trecut două treimi din durata de preparare (dacă este necesar).
CITIREA TABELELOR CU INFORMAŢII PRIVIND PREPARARE
Tabelele cuprind: reţete, dacă este necesară preîncălzirea, temperatura (°C), nivelul de grill, durata de preparare (minute), accesorii şi nivelul sugerat pentru
preparare. Duratele de preparare încep din momentul în care alimentele sunt introduse în cuptor, fără a se lua în calcul şi preîncălzirea (în cazurile în care
este necesară). Temperaturile şi duratele de preparare au caracter orientativ şi depind de cantitatea de alimente şi de tipul de accesorii utilizate. La
început, folosiţi cele mai mici valori recomandate, apoi, dacă alimentele nu sunt gătite suficient, treceţi la valori mai mari. Se recomandă să folosiţi
accesoriile din dotare şi tăvi de prăjituri şi de copt din metal, de culoare închisă. De asemenea, puteţi folosi cratiţe şi accesorii Pyrex sau din ceramică, dar
reţineţi că, în cazul acestora, duratele de preparare vor fi puţin mai mari. Pentru a obţine cele mai bune rezultate, urmaţi cu atenţie recomandările din
tabelul cu informaţii privind prepararea, în ceea ce priveşte alegerea accesoriilor (din dotare) care urmează a fi puse pe diferite niveluri.
FUNCŢII
Convenţional
Aer forţat
Coacere prin
convecţie
Grill
Grill Turbo
MaxiCooking
Cook 4
Aer forţat Eco
TABEL CU INFORMAŢII PRIVIND PREPARAREA
CASEROLĂ ȘI
PASTE LA CUPTOR
Categorii de alimente
Proaspete
Congelat
Nivel şi accesorii
2
500 - 3000 g *
Cannelloni
2
500 - 3000 g *
Lasagna
2
500 - 3000 g
Cannelloni
2
500 - 3000 g
Friptură de vită
la cuptor
3
Hamburger
5
Gătire lentă
Friptură de porc
la cuptor
Rasol de porc
3
600 - 2000 g *
3
600 - 2500 g *
3
500 - 2000 g *
Coaste de porc
5
4
500 - 2000 g
Ungeţi cu ulei şi presăraţi sare înainte de preparare.
Întoarceţi după ce s-au scurs 2/3 din durata de preparare
Cârnați și
crenvurști
5
4
250 g
Distribuiţi uniform pe grătarul metalic.
Întoarceţi după ce s-au scurs 3/4 din durata de preparare
CARNE
Pui
Curcan și
gâscă la
cuptor
4
Ungeţi cu ulei şi frecaţi cu sare şi piper. Condimentaţi cu
usturoi şi ierburi aromatice în funcţie de preferinţă. La finalul
procesului de preparare, lăsaţi preparatul să stea cel puţin
15 minute înainte de a tăia
Ungeţi cu ulei şi presăraţi sare înainte de preparare.
Întoarceţi după ce s-au scurs 3/5 din durata de preparare.
1,5 - 3 cm
Ungeţi cu ulei şi frecaţi cu sare şi piper. Condimentaţi cu
usturoi şi ierburi aromatice în funcţie de preferinţă. La finalul
procesului de preparare, lăsaţi preparatul să stea cel puţin
15 minute înainte de a tăia
Ungeţi cu ulei sau unt topit. Frecaţi cu sare şi piper. La finalul
procesului de preparare, lăsaţi preparatul să stea cel puţin
15 minute înainte de a tăia
600 - 2000 g *
Friptură de miel
la cuptor
Coaste de miel
2
600 - 2500 g *
2
500 - 2000 g *
Pulpă de miel
Friptură de pui
la cuptor
Friptură de pui
umplut
2
500 - 2000 g *
2
600 - 3000 g *
2
600 - 3000 g *
Bucăţi de pui
3
600 - 3000 g *
File / Piept
5
Friptură de
gâscă la cuptor
Friptură de
gâscă umplută
Bucăţi de curcan
2
600 - 3000 g *
2
600 - 3000 g *
3
600 - 3000 g *
Fileuri / piept
5
4
1 - 5 cm
Ungeţi cu ulei şi condimentaţi în funcţie de preferinţă.
Frecaţi cu sare şi piper. Introduceţi în cuptor cu pieptul în
sus.
Întoarceţi după ce s-au scurs 2/3 din durata de preparare
5
4
1 grătar
Ungeţi cu ulei şi presăraţi sare înainte de preparare.
Întoarceţi după ce s-au scurs 1/2 din durata de preparare
Kebab
ACCESORII
600 - 2000 g *
Preparaţi în conformitate cu reţeta favorită. Turnaţi sosul
bechamel deasupra şi presăraţi brânză pentru a obţine o
rumenire perfectă
3
Viţel
Miel
Informaţii privind prepararea
Lasagna
Vită
Porc
Cantitate
Grătar metalic
4
Ungeţi cu ulei şi condimentaţi în funcţie de preferinţă.
Frecaţi cu sare şi piper. Introduceţi în cuptor cu pieptul în
sus
Ungeţi cu ulei şi condimentaţi în funcţie de preferinţă.
Distribuiţi uniform în tava de colectare a picăturilor, cu
partea cu piele orientată în jos
Ungeţi cu ulei şi presăraţi sare înainte de preparare.
Întoarceţi după ce s-au scurs 2/3 din durata de preparare
1 - 5 cm
Tavă de colectare a
Tavă de cuptor sau
picăturilor / tavă de copt
formă pentru prăjituri,
sau tavă de cuptor, pe
pe grătar metalic
grătar metalic
Ungeţi cu ulei şi frecaţi cu sare şi piper. Condimentaţi cu
usturoi şi ierburi aromatice în funcţie de preferinţă. La finalul
procesului de preparare, lăsaţi preparatul să stea cel puţin
15 minute înainte de a tăia
Ungeţi cu ulei şi frecaţi cu sare şi piper. Condimentaţi cu
usturoi şi ierburi aromatice după preferinţă
Tavă de colectare a
picăturilor / tavă de
copt
Tavă de colectare a
picăturilor
cu 500 ml de apă
Sondă pentru
alimente
Categorii de alimente
3
2
Cantitate
Informaţii privind prepararea
Pește întreg
Pește în crustă
de sare
Fileuri proaspete
3
3
2
0,5 - 3 cm
Fileuri congelate
3
2
0,5 - 3 cm
Scoici
4
Midii gratinate
4
Creveţi
4
3
o tavă
Creveţi roz
4
3
o tavă
Cartofi
3
500 - 1500 g
Tăiaţi în bucăţi, condimentaţi cu ulei, sare şi ierburi
aromatice înainte de a introduce în cuptor
Legume
umplute
Alte legume
3
3
100 - 500 g
fiecare
500 - 1500 g
Ungeţi cu ulei şi frecaţi cu sare şi piper. Condimentaţi cu
usturoi şi ierburi aromatice după preferinţă
Cartofi
3
1 tavă
Tăiaţi în bucăţi, condimentaţi cu ulei, sare şi ierburi
aromatice înainte de a introduce în cuptor
Roșii
3
1 tavă
Acoperiţi cu pesmet şi condimentaţi cu ulei, usturoi, piper şi
pătrunjel
Ardei
3
1 tavă
Preparaţi în conformitate cu reţeta favorită. Presăraţi brânză
pentru o rumenire perfectă
Broccoli
3
1 tavă
Conopidă
3
1 tavă
Altele
3
1 tavă
Pandișpan în
formă
2
500 - 1200 g *
Preparaţi un aluat de 500-900 g pentru un pandişpan fără
grăsimi. Turnaţi-l într-o tavă de copt tapetată cu hârtie de
copt şi unsă cu ulei
Tort de Fructe
2
500 - 1200 g *
Pregătiţi o compoziţie de prăjitură conform reţetei preferate,
utilizând fructe proaspete tăiate cuburi sau felii. Turnaţi-l
într-o tavă de copt tapetată cu hârtie de copt şi unsă cu ulei
Tort de
Ciocolata
2
500 - 1200 g *
Preparaţi un aluat de 500-900 g pentru un pandişpan fără
grăsimi. Turnaţi-l într-o tavă de copt tapetată cu hârtie de
copt şi unsă cu ulei
Pandișpan în tavă de copt
2
500 - 1200 g *
Preparaţi un aluat de 500-900 g pentru un pandişpan fără
grăsimi. Turnaţi-l într-o tavă de copt tapetată cu hârtie de
copt şi unsă cu ulei
Pește întreg
la cuptor
PEȘTE
Fileuri la
cuptor
Fructe de
mare la
grătar
LEGUME
Legume la
cuptor
Legume
gratinate
Prăjituri cu
agent de
creștere
PRĂJITURI ȘI PRODUSE DE PATISERIE
Nivel şi accesorii
Produse de
patiserie
și plăcinte
umplute
0,2 - 1,5 kg *
0,2 - 1,5 kg *
o tavă
Ungeţi cu ulei şi frecaţi cu sare şi piper. Condimentaţi cu
usturoi şi ierburi aromatice după preferinţă
Acoperiţi cu pesmet şi condimentaţi cu ulei, usturoi, piper şi
pătrunjel
o tavă
Fursecuri
3
200 - 600 g
Croissante
(proaspete)
Choux a la
creme
3
o tavă
3
o tavă
Tartă în formă
3
Ștrudel
3
Plăcintă
umplută cu
fructe
3
Ungeţi cu ulei şi frecaţi cu sare şi piper. Condimentaţi cu
usturoi şi ierburi aromatice după preferinţă
Preparaţi în conformitate cu reţeta favorită. Turnaţi sosul
bechamel deasupra şi presăraţi brânză pentru a obţine o
rumenire perfectă
Preparaţi un aluat din 500 g de făină, 200 g de unt sărat, 200
g de zahăr şi 2 ouă. Adăugaţi esenţă de fructe pentru
aromă. Lăsaţi să se răcească. Întindeţi uniform aluatul şi
modelaţi-l după preferinţă. Aşezaţi fursecurile pe o tavă de
copt
Distribuiţi uniform în tava de copt. Lăsaţi să se răcească
înainte de a servi
400 - 1600 g
Preparaţi un aluat din 500 g de făină, 200 g de unt sărat, 200
g de zahăr şi 2 ouă. Adăugaţi esenţă de fructe pentru
aromă. Lăsaţi să se răcească. Întindeţi uniform aluatul şi
pliaţi-l într-o formă. Umpleţi cu marmeladă şi gătiţi
400 - 1600 g
Pregătiţi un amestec de mere tăiate cubuleţe, seminţe de
pin, scorţişoară şi nucşoară. Puneţi puţin unt într-o tigaie,
presăraţi zahăr şi gătiţi timp de 10-15 minute. Faceţi un rulou
din foietaj şi pliaţi părţile exterioare
500 - 2000 g
Aşezaţi foietajul într-o tavă pentru plăcinte şi presăraţi
pesmet în partea inferioară pentru a absorbi zeama
fructelor. Umpleţi cu amestecul de fructe proaspete tăiate,
cu zahăr şi scorţişoară
Categorii de alimente
Nivel şi accesorii
2
Informaţii privind prepararea
800 - 1200 g
Aşezaţi foietajul într-o tavă de plăcintă pentru 8-10 porţii şi
înţepaţi-l cu o furculiţă. Umpleţi foietajul în conformitate cu
reţeta favorită
Preparaţi aluatul după reţeta dumneavoastră favorită pentru
60 - 150 g fiecare
pâine dietetică. Modelaţi sub formă de chifle înainte de a
*
dospi. Utilizaţi funcţia de dospire aferentă a cuptorului
Chifle
3
Pâine de mărime medie
3
200 - 500 g
fiecare *
Preparaţi aluatul conform reţetei favorite şi puneţi-l într-o
tavă de copt
Pâine pentru sandviș în formă
2
400 - 600 g
fiecare *
Preparaţi aluatul după reţeta dumneavoastră favorită pentru
pâine dietetică. Introduceţi aluatul într-o tavă pentru
franzelă înainte de a dospi. Utilizaţi funcţia de dospire
aferentă a cuptorului
Pâine mare
2
700 - 2000 g *
Baghete
3
200 - 300 g
fiecare *
Pâine specială
2
—
Pizza subţire
2
tavă rotundă
Pizza groasă
2
tavă rotundă
PIZZA
PÂINE
PRĂJITURI SĂRATE
Cantitate
Preparaţi aluatul conform reţetei favorite şi puneţi-l într-o
tavă de copt
Preparaţi aluatul după reţeta dumneavoastră favorită pentru
pâine dietetică. Modelaţi sub formă de baghete înainte de a
dospi. Utilizaţi funcţia de dospire aferentă a cuptorului
Preparaţi aluatul conform reţetei favorite şi puneţi-l într-o
tavă de copt
Preparaţi un aluat pentru pizza folosind 150 ml de apă, 15 g
de drojdie, 200-225 g de făină, ulei şi sare. Puneţi la dospit
folosind funcţia aferentă a cuptorului. Rulaţi aluatul într-o
tavă de copt unsă cu puţin ulei. Adăugaţi ingrediente, cum
ar fi roşii, mozzarella şi şuncă
2
Pizza congelată
ACCESORII
Grătar metalic
4
1
5
3
1
5
4
2
1 - 4 straturi
Scoateţi din ambalaj. Distribuiţi uniform pe grătarul metalic
1
Tavă de colectare a
Tavă de colectare a
Tavă de cuptor sau
picăturilor / tavă de copt
picăturilor / tavă de
formă pentru prăjituri,
sau tavă de cuptor, pe
copt
pe grătar metalic
grătar metalic
Tavă de colectare a
picăturilor
cu 500 ml de apă
Sondă pentru
alimente
CURĂŢAREA ȘI ÎNTREŢINEREA
Asiguraţi-vă că s-a răcit cuptorul înainte
de efectuarea oricăror activităţi de
întreţinere sau curăţare.
Nu utilizaţi aparate de curăţare cu aburi.
Nu utilizaţi bureţi de sârmă, bureţi
abrazivi sau produse de curăţare
abrazive/corozive, deoarece acestea ar
putea deteriora suprafaţa aparatului.
SUPRAFEŢELE EXTERIOARE
• Curăţaţi suprafeţele cu ajutorul unei lavete umede din
microfibre.
Dacă acestea sunt foarte murdare, adăugaţi câteva
picături de detergent cu pH neutru. La final, ștergeţi cu
o lavetă uscată.
• Nu folosiţi detergenţi corozivi sau abrazivi. Dacă
un asemenea produs intră accidental în contact cu
suprafeţele aparatului, curăţaţi-l imediat cu o lavetă din
microfibre umedă.
SUPRAFEŢELE INTERIOARE
• După fiecare utilizare, lăsaţi cuptorul să se răcească și
apoi curăţaţi-l, de preferat cât încă este cald, pentru a
îndepărta depunerile sau petele cauzate de resturile de
alimente. Pentru a îndepărta condensul care s-a format
în urma preparării alimentelor cu un conţinut de apă
ÎNLOCUIREA BECULUI
• Deconectaţi cuptorul de la reţeaua electrică.
• Desfiletaţi capacul becului, înlocuiţi becul și înfiletaţi la
loc capacul becului.
• Conectaţi din nou cuptorul la reţeaua de alimentare cu
energie electrică.
Vă rugăm să reţineţi: Utilizaţi numai becuri cu halogen de 20-40
DEMONTAREA ŞI REMONTAREA UŞII
• Pentru a demonta uşa, deschideţi-o complet și
coborâţi dispozitivele de oprire până când se află în
poziţia de deblocare.
a
b
Purtaţi mănuşi de protecţie.
Cuptorul trebuie să fie deconectat de
la reţeaua electrică înainte de a efectua
orice fel de operaţie de întreţinere.
ridicat, lăsaţi cuptorul să se răcească complet și apoi
ștergeţi-l folosind o lavetă sau un burete.
• În cazul în care există depuneri persistente pe suprafeţele
interioare, vă recomandăm să rulaţi funcţia de curăţare
automată pentru a obţine rezultate optime de curăţare.
• Utilizaţi un detergent lichid adecvat pentru a curăţa
geamul ușii.
• Ușa cuptorului poate fi demontată pentru a facilita
curăţarea.
ACCESORII
• După utilizare, puneţi accesoriile la înmuiat în apă cu
detergent lichid de spălare, manipulându-le cu mănuși
pentru cuptor dacă sunt încă fierbinţi. Resturile de
mâncare pot fi îndepărtate cu o perie de curăţare sau cu
un burete.
W/230 ~ V, de tip G9, T300 °C. Becul din interiorul produsului este
proiectat special pentru aparate de uz casnic şi nu este destinat
iluminatului unei încăperi dintr-o locuinţă (Regulamentul CE nr.
244/2009). Becurile sunt disponibile la serviciul nostru de asistenţă
tehnică post-vânzare. Nu manevraţi becurile cu mâinile neprotejate
deoarece vârfurile degetelor dumneavoastră le-ar putea deteriora.
Nu folosiţi cuptorul până ce capacul becului nu a fost montat la loc.
Remontaţi uşa deplasând-o spre cuptor, aliniind cuplajele
balamalelor cu locașurile și fixând partea superioară în locaș.
• Coborâţi ușa și apoi deschideţi-o complet. Coborâţi
dispozitivele de oprire în poziţia iniţială: Asiguraţi-vă că
le-aţi coborât complet.
a
b
• Închideţi ușa cât de mult posibil. Apucaţi bine ușa cu
ambele mâini – nu o ţineţi de mâner.
Demontaţi pur și simplu ușa, continuând să o închideţi
și trăgând-o în sus în același timp, până când se
eliberează din locaș. Lăsaţi ușa deoparte, sprijinită pe o
suprafaţă moale.
~15°
• Aplicaţi o presiune ușoară pentru a verifica dacă
dispozitivele de oprire se află în poziţia corectă.
“CLICK”
b
a
• Încercaţi să închideţi ușa și asiguraţi-vă că se aliniază
cu panoul de comandă. În caz contrar, repetaţi pașii de
mai sus: Ușa s-ar putea deteriora dacă nu funcţionează
corespunzător.
Întrebări frecvente referitoare la WIFI
Ce protocoale Wi-Fi sunt suportate?
În ţările europene, adaptorul WiFi instalat suportă WiFi
b/g/n.
Ce setări trebuie configurate în software-ul routerului?
Este necesară efectuarea următoarelor setări ale
routerului: 2,4 GHz activat, WiFi b/g/n, DHCP și NAT
activat.
Ce versiune de WPS este suportată?
WPS 2.0 sau o versiune ulterioară. Consultaţi
documentaţia din dotarea routerului.
Există diferenţe la utilizarea unui smartphone (sau a unei
tablete) cu sistem de operare Android sau iOS?
Puteţi utiliza orice sistem de operare preferaţi, nu există
diferenţe.
Pot să utilizez partajarea conexiunii mobile la internet
3G în locul unui router?
Da, însă serviciile cloud sunt concepute pentru
dispozitive conectate permanent.
Ce verificări trebuie să fac pentru a vedea dacă
conexiunea mea la internetul de la domiciliu este
funcţională, iar funcţionalitatea fără fir este activată?
Puteţi căuta reţeaua dumneavoastră pe dispozitivul
inteligent. Dezactivaţi toate celelalte conexiuni de date
înainte de a încerca.
Ce verificări trebuie să fac pentru a vedea dacă aparatul
este conectat la reţeaua fără fir de la domiciliu?
Accesaţi configuraţia routerului dumneavoastră
(consultaţi manualul routerului) și verificaţi dacă adresa
MAC a aparatului apare pe pagina cu lista de dispozitive
fără fir conectate.
Unde pot să găsesc adresa MAC a aparatului?
Apăsaţi pe , apoi atingeţi WiFi sau uitaţi-vă la
dispozitivul dumneavoastră: Există o etichetă pe care
sunt afișate adresele SAID și MAC. Adresa MAC constă
dintr-o combinaţie de cifre și litere care începe cu
„88:e7”.
Cum pot verifica dacă funcţionalitatea fără fir a
aparatului este activată?
Folosind dispozitivul dumneavoastră inteligent și
aplicaţia 6th Sense Live, puteţi verifica dacă reţeaua
aparatului este vizibilă și conectată la cloud.
Există modalităţi de a împiedica semnalul să ajungă la
aparat?
Verificaţi dacă dispozitivele conectate utilizează întreaga
lăţime a benzii de internet.
Asiguraţi-vă că dispozitivele dumneavoastră conectate
la WiFi nu depășesc numărul maxim permis de router.
La ce distanţă trebuie să se afle routerul de cuptor?
În mod normal, semnalul WiFi este suficient de puternic
pentru a acoperi mai multe încăperi, însă contează
foarte mult și materialul din care sunt construiţi pereţii.
Puteţi verifica puterea semnalului amplasând un
dispozitiv inteligent lângă aparat.
Ce pot să fac în cazul în care conexiunea mea fără fir nu
ajunge la aparat?
Puteţi utiliza dispozitive specifice pentru a extinde
acoperirea WiFi de domiciliu, precum puncte de acces,
repetoare de semnal WiFi sau adaptoare Powerline
(neincluse împreună cu aparatul).
Cum pot afla numele şi parola reţelei mele fără fir?
Consultaţi documentaţia din dotarea routerului. De
obicei, pe router există un autocolant care prezintă
informaţiile de care aveţi nevoie pentru a accesa
pagina de setare a dispozitivului, folosind un dispozitiv
conectat.
Cum procedez în cazul în care routerul meu utilizează un
canal WiFi de la vecini?
Faceţi tot posibilul ca routerul să utilizeze propriul canal
WiFi de domiciliu.
Ce pot face dacă
apare pe afişaj sau dacă cuptorul nu
poate să stabilească o conexiune stabilă cu routerul de
domiciliu?
Aparatul a fost conectat cu succes la router, dar nu
poate să se conecteze la internet. Pentru a conecta
aparatul la internet, trebuie să verificaţi setările
routerului și/sau ale purtătorului.
Setările routerului: NAT trebuie să fie activat, paravanul de
protecţie şi DHCP trebuie să fie configurate corespunzător.
Criptarea parolei suportată: WEP, WPA, WPA2. Pentru a încerca un
tip diferit de criptare, vă rugăm să consultaţi manualul routerului.
Setările purtătorului: Dacă furnizorul dumneavoastră de servicii
de internet a stabilit numărul de adrese MAC ce se pot conecta la
internet, probabil că nu veţi putea să conectaţi aparatul la cloud.
Adresa MAC a dispozitivului este identificatorul său unic. Vă
rugăm să solicitaţi furnizorului de internet informaţii despre
modul de conectare la internet a altor dispozitive decât
computerele.
Cum pot verifica dacă datele sunt transmise?
După configurarea reţelei, opriţi alimentarea, așteptaţi
20 de secunde, după care porniţi cuptorul: Verificaţi
dacă aplicaţia indică starea UI a aparatului.
Pentru unele setări, durează câteva secunde înainte ca acestea să
fie afişate în aplicaţie.
Cum să procedez dacă vreau să îmi schimb contul
Whirlpool, dar să păstrez celelalte aparate conectate?
Puteţi crea un cont nou, dar nu uitaţi să eliminaţi
asocierea aparatelor dumneavoastră la contul vechi
înainte de a le asocia contului nou.
Mi-am schimbat routerul, ce trebuie să fac?
Puteţi să păstraţi aceleași setări (numele și parola reţelei)
sau să ștergeţi setările anterioare de la aparat și să
configuraţi din nou setările.
REMEDIEREA DEFECŢIUNILOR
Problemă
Cauză posibilă
Cuptorul nu
funcţionează.
Pană de curent.
Deconectare de la reţeaua
electrică.
Pe afișaj apare litera
„F” urmată de un
număr sau o literă.
Defecţiune cuptor.
Energia electrică din
Nivel de putere incorect.
locuinţă se întrerupe.
Cuptorul nu se
încălzește.
Modul demo este în
funcţiune.
Routerul WiFi este oprit.
Proprietăţile de configurare
ale routerului s-au
modificat.
Conexiunile fără fir nu ajung
Pictograma
apare la aparat.
pe afișaj.
Cuptorul nu reușește să
stabilească o conexiune la
reţeaua de domiciliu.
Conectivitatea nu este
suportată.
Activarea de la distanţă
Conectivitatea nu
nu este permisă în ţara
este suportată.
dumneavoastră.
Soluţie
Asiguraţi-vă că nu este întrerupt curentul electric, iar
cuptorul este conectat la reţeaua electrică. Opriţi și
reporniţi cuptorul, pentru a verifica dacă defecţiunea
persistă.
Contactaţi cel mai apropiat centru de servicii de
asistenţă tehnică post-vânzare pentru clienţi și precizaţi
numărul care este prezentat după litera „F”.
Apăsaţi pe
, atingeţi
și apoi selectaţi „Factory
Reset”.
Toate setările salvate vor fi șterse.
Verificaţi dacă reţeaua de domiciliu are o capacitate de
peste 3 kW. În caz contrar, reduceţi puterea la 13 A.
Pentru a modifica, apăsaţi pe
, selectaţi „Alte
moduri” și apoi selectaţi „Putere”.
Apăsaţi pe
, atingeţi „Info” și apoi selectaţi
„Memorare mod demo” pentru a ieși.
Verificaţi dacă routerul WiFi este conectat la internet.
Verificaţi dacă puterea semnalului WiFi este
corespunzătoare în apropierea aparatului.
Încercaţi să reporniţi routerul.
Consultaţi paragraful „Întrebări frecvente referitoare la
WiFi”
Dacă proprietăţile reţelei fără fir de domiciliu s-au
modificat, efectuaţi sincronizarea la reţea: Apăsaţi pe
,
atingeţi „WiFi” și selectaţi „Conectare la reţea”.
Înainte de achiziţionare, verificaţi dacă ţara
dumneavoastră permite controlul de la distanţă pentru
aparatele electrice.
90°C
x2
345
20
540
95
482
595
89° max
537
572
5,5
6
4
595
538
min 550
600
min 550
min 560
583 + 2
min 560
5
x2
400011219205
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising