Whirlpool | MQ 64 GH BK | Instruction for Use | Whirlpool MQ 64 GH BK пайдаланушы нұсқаулығы

Whirlpool MQ 64 GH BK пайдаланушы нұсқаулығы
ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
KK
ОҚУ ЖӘНЕ САҚТАУ МАҢЫЗДЫ
http://docs.hotpoint.eu сайтынан толық
Пешті жұмыс беті немесе тіреуіш ретінде
пайдаланушы нұсқаулығын жүктеп алыңыз пайдаланбаңыз.
Барлық
бөліктері
немесе кепілдеме кітапшасында көрсетілген толығымен
суымайынша,
киімдеріңізді
телефон нөміріне қоңырау соғыңыз
немесе басқа жанатын заттарды құрылғыдан
аулақ ұстаңыз - өрт туу қаупі.
Құрылғыны
пайдаланбас
бұрын
осы
Егер осы нұсқаулықтағы ақпарат дұрыс
нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Оларды орындалмаса, өрт немесе жарылыс орын
болашақта қарау үшін сақтап қойыңыз.
алып, соның салдарынан мүлікке нұқсан
Бұл нұсқаулар мен құрал барлық уақытта келуі немесе адамды жарақаттауы мүмкін.
ұстану қажет маңызды қауіпсіздік ескертулерін
Кішкентай сәбилерді (0-3 жастағы)
қамтамасыз етеді. Өндіршуі осы қауіпсіздік құрылғыға жақындатпау керек. Үнемі
нұсқауларын ұстанбау, құралды дұрыс бақылау
болмаса,
жас
балаларды
пайдаланбау немесе басқару параметрлерін (3-8 жастағы) құрылғыға жақындатпау керек.
дұрыс орнатпау нәтижесінде туындаған 8 жас және одан үлкен жастағы балалар
ақаулық үшін жауапты емес.
және физикалық, сезімдік немесе рухани
Егер құрылғыда елтің таңбасы көрінсе, мүмкіншіліктері жеткіліксіз немесе тәжірибесі
осы нұсқаулық жарамды болып табылады. мен білімі жеткіліксіз тұлғалар құрылғыны
Егер таңба құрылғыда көрінбесе, техникалық тек басқару бойынша арнайы қауіпсіз
нұсқаулықты қарау керек, онда құрылғының пайдалану нұсқаулары берілгеннен кейін
сол елде пайдалану жағдайларына бейімдеп пайдалана алады. Балалар құрылғымен
түрлендірілген үлгілеріне қатысты қажетті ойнамауы тиіс. Егер қасында жетекшілік
нұсқаулар беріледі.
ететін ересек адам болмаса, балалардың
АБАЙЛАҢЫЗ: Газбен пісіру құрылғысын тазалау
және
жөндеу
жұмыстарын
пайдаланудың нәтижесінде ол орнатылған орындауына болмайды.
бөлмеде жылу, ылғал және жану өнімдері
АБАЙЛАҢЫЗ : Газ плита әйнегі сынған
түзіледі. Әсіресе құрылғы пайдаланылып жағдайда:-барлық жандыру құралды мен
жатқанда бөлменің жақсы желдетілуін электр қыздырі элементтерін жылдам
қамтамасыз
етіңіз:
табиғи
желдету сөңдіріп, құрылғыны ток көзінен ажыратыңыз;
саңылауларын ашық ұстаңыз немесе - құрылғы бетіне тимеңіз; -құрылғыны
механикалық желдету құралын (механикалық пайдаланбаңыз.
ас үй сорабы) орнатыңыз. Құрылғыны ұзақ Қатты қызған кезде, әйнек қақпақ сынып
уақыт бойы қарқынды пайдалану қосымша кетуі мүмкін. Қақпақты жабар алдында,
желдетуді, мысалы, терезені ашуды, немесе барлық жандыру құралдары мен электр
қолданыстағы
механикалық
желдету плиталарын сөнідірңіз. Жандыру құралы
деңгейін арттыруды талап етуі мүмкін.
жанып тұрғанда қақпақты жаппаңыз.
ЕСКЕРТУ: Құрал және оның қолжетімді РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН ПАЙДАЛАНУ
бөліктері пайдалану барысында қызады.
АБАЙЛАҢЫЗ: бұл құрылғы сыртқы таймер
Қыздырушы элементтерді түртпес үшін абай немесе бөлек қашықтан басқару құралы
болу керек. Үздіксіз қарап отырмаған сияқты
алмастыру
қондырғысымен
жағдайда 8 жасқа толмаған балаларды пайдаланылуға арналмаған.
құрылғыдан алыс ұстау керек.
Бұл құрылғы тұрмыстық және сол сияқты
ЕСКЕРТУ: Егер пісіретін беткі қабат қолданыстарда пайдаланылуға арналған,
шытынап кетсе, пешті пайдаланбаңыз мысалы: дүкендердегі, кеңселер мен жұмыс
электр тоғы соғу мүмкіндігі бар.
орталарындағы қызметкерлерге арналған
ЕСКЕРТУ: Өрт қаупі бар: Тағам пісіретін асхана
аумақтары;
шаруашылық
бетке ешқашан зат сақтамаңыз.
ғимараттары; қонақ үйлердің, мотельдердің,
АБАЙЛАҢЫЗ: Пісіру процесі басқарылады. шағын мейманханалардың және басқа
Қысқа пісіру процесі үздіксіз басқарылу керек.
тұрғын
жайлардың
клиенттерінің
ЕСКЕРТУ: Тоң немесе сұйық маймен тамақ пайдалануы.
пісірген кезде пешті қараусыз қалдыру қауіпті
Басқа қолданыс түріне рұқсат етілмейді
болуы және өртке себеп болуы мүмкін. Отты (мысалы, бөлмелерді жылыту).
ЕШҚАШАН сумен өшіруге әрекеттенбеңіз,
Бұл
құрылғы
кәсіптік
мақсатта
құрылғыны өшіріп, отты қақпақ немесе өрт пайдалануға арналмаған. Бұл құрылғыны
сөндіру жапқышы сияқты нәрсемен бүркеңіз. сыртта пайдаланбаңыз.
Түптері жандыру құралдарымен бірдей
немесе шамалы үлкен енді табалар мен
ыдыстарды пайдаланыңыз (арнайы кестені
көріңіз). Торлардағы ыдыстар тартпа шетінен
шықпайтынын тексеріңіз.
Торларды дұрыс пайдаланбау тартпаға
зақым келтіруі мүмкін: торларды жоғарыдан
төмен қаратып орналастырмаңыз немесе
тартпа бойынша жылжытпаңыз.
Жандыру құралы жалынын таба шетіне шығармаңыз.
Пайдаланбаңыз: Шойынды гриль ыдыстары, қымбат, терракота
ыдыстары және табалары. Металл тор немесе басқа түрлер
сияқты қыздыру диффузорлары. Екі жандыру құралын бір
орында ұстауға болады (мысалы, балық пісіру құралы).
Егер газ жеткізу бойынша белгілі бір жергілікті жағдайлар
жанарғыны оталдыруды қиындатса, кішкентай жалын
параметрімен операцияны қайталау ұсынылады.
Ілмекті конфорка үстіне орнату жағдайында дұрыс қашықтық
үшін ілмек нұсқауларын қараңыз.
Торлардың қорғаныш резеңке аяқтары кішкентай балалар үшін
жұтып қою қаупін тудыруы мүмкін. Торларды алып тастағаннан
кейін, барлық аяқтарының дұрыс бекітілгенін тексеріңіз.
ОРНАТУ
Құрылғыны екі не одан көп адам тасуы
және орнатуы керек - жарақат алу қатері.
Қорабынан шығарып, орнату үшін қолғап
киіңіз - қолыңызды кесіп алу қатері.
Орнатуды, соның ішінде сумен жабдықтауды
(егер болса) және электр сымдарын жалғауды
білікті техник маман жүзеге асыруы керек.
Құрылғыны ешбір бөлігін жөндеуге немесе
ауыстыруға болмайды, егер пайдаланушы
нұсқаулығында солай деп жазылмаса.
Құрылғы орнатылатын жерге балаларды
жақындатпаңыз.
Құрылғыны
орамнан
шығарған соң, оның тасымалдау барысында
зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Ақаулық
орын алса, дилерге немесе маңайдағы
тұтынушыға қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
Орнатылғаннан
кейін
орауыштың қалдықтарын (пластик, көбікті
полистирол т.с.с.) балалардың қолы жетпейтін
жерде сақтау керек - тұншығып қалу қатері.
Кез келген орнату жұмысының алдында
құрылғыны қуат көзінен ажырату қажет электр тоғы соғу қатері. Орнату барысында
құрылғының
қуат
сымына
нұқсан
келтірмейтіндігіне көз жеткізіңіз - өрт шығуы
немесе электр тоғы соғу қатері. Құрылғыны
тек орнату жұмысы аяқталған соң ғана іске
қосыңыз.
Электр мен газ қосылымдары жергілікті
нормативтік ережелерге сай болуы қажет.
ЕСКЕРТУ: Барлық қосымша елдерде
құрылғының қауіпсіз әрі дұрыс пайдаланылуы
үшін құрылғының нұсқасының және оны
орнату әдісінің маңызы зор.
Нұсқауда көрсетілген газ қысымына
сәйкес
келетін
қысым
реттегіштерді
пайдаланыңыз.
Бөлме қандай бір иіс пен күйені кетіретін
ауа сорғыш жүйемен жабдықталған болуға
тиіс. Сорғыш жүйе құрылғы іске қосылған
сайын автоматты түрде жұмыс істей
бастайтын сораптан немесе электрлік
желдеткіштен тұруы мүмкін.
Бөлмеде сондай-ақ дұрыс ауа айналымы
болуы керек, себебі газ дұрыс жануы үшін
ауа
қажет.
Ауа
ағыны
орнатылған
қуаттылықтың әр кВт үшін 2 м3/сағат мәнінен
кем болмауға тиіс.
Ауаны айналдыру жүйесі ауаны кем
дегенде 100 см2 ішкі көлденең қимасы бар
тұрбаның көмегімен тікелей сырттан алуы
мүмкін; жүйенің аузы кедергінің ешқандай
түріне осал болмауы керек.
Жүйе газ жануы үшін қажетті ауаны сондайақ
жанама
түрде,
яғни,
жоғарыда
суреттелгендей ауа айналатын түтіктермен
жабдықталған басқа жапсарлас бөлмелерден
бере алады. Алайда, ол бөлмелер тұрғын
бөлмелер, жатын бөлмелер немесе өрт шығу
қатері бар бөлмелер болмауға тиіс.
Сұйылтылған мұнай газы еденге дейін
жетеді, себебі ол ауадан ауыр. Сондықтан
ішінде СМГ цилиндрілері де газ жылыстаған
жағдайда оның шығып кетуіне мүмкіндік
беретін
саңылаулармен
жабдықталған
болуға тиіс. Соның нәтижесінде жартылай
немесе түгелдей толы СМГ цилиндрлерін
жер бетінің деңгейінен төмен бөлмелерде
немесе қойма жайларында (жертөлелер
т.с.с.) орнатуға немесе сақтауға болмайды.
Тек бөлмеде қазір пайдаланылып жатқан
цилиндрді ғана ұстап, оның температурасын
50°C градустан астам жоғарылатуы мүмкін
сыртқы жылу көздері (тұмшапештер,
каминдер, пештер т.с.с.) шығаратын қызуға
ұшырамайтындай
етіп
орналастыруды
ұсынамыз.
Құрылғыны жиһазға салмас бұрын,
барлық шкафты кесу жұмысын орындап,
ағаш қиқымдары мен ұнтақтарын алып
тастаңыз.
Құрлығы пештің алданыда орнатылмаған
кезде,оның астындағы бөлікке бөлгіш тақта
(құрылғымен бірге келмейді) орнату қажет.
Оттықтың тетіктерін бұрау қиынға түссе, ақаулы болып шыққан
оттықтың шүмегін ауыстыру үшін кепілді қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
Желдету үшін және отты тарату үшін пайдаланылатын
саңылауларды ешқашан жауап тастауға болмайды.
ГАЗ ҚОСЫЛЫМЫ
ЕСКЕРТУ: Орнатардан бұрын жергілікті
газ тарату жағдайларының (газдың шыққан
жері және газ қысымы) және құрылғының
параметрлерінің сыйысымды екеніне көз
жеткізіңіз.
Газбен жабдықтау қысымының 1-кестеде
(“Оттық пен бүріккіштің сипаттамалары”)
көрсетілген мәндерге сәйкес екенін тексеріңіз.
ЕСКЕРТУ: Осы құрылғыны реттеу
шарттары
кестеде
(немесе
деректер
парағында) жазылған.
ЕСКЕРТУ: Бұл құрылғы жану өнімдерін
шығару құрылғысына жалғанбаған. Оны
қолданыстағы орнату ережелеріне сәйкес
орнатып, жалғау қажет. Желдетуге қатысты
арнайы талаптарға ерекше назар аударылуы
керек.
Егер құрылғылар сұйық газға жалғанған
болса, реттегіш бұранданы барынша
қатайтып бұрау қажет.
МАҢЫЗДЫ: Газ цилиндрі қолданылса, газ
цилиндрі немесе газ контейнері дұрыс
орнатылуы керек (тік бағытта).
ЕСКЕРТУ: Бұл жұмысты білікті техника
маманы орындауға тиіс
Газ байланысына тек иілгіш немесе қатты
металл шлангіні пайдаланыңыз.
Қатты құбырмен жалғау (мыс немесе
болат) Газ жүйесіне жалғау құрылғыға
ешқандай шектеу келтірмейтіндей ретте іске
асуы керек. Құрылғы жеткізу рамасындағы
L-пішінді
реттелетін
құбыр
жалғауы
жылыстаудыңғ алдын алу үшін орнатылады.
Фитингіні бұрағаннан кейін әрқашан да
тығыздауышты ауыстыру керек (тығыздауыш
құрылғымен бірге келеді). Газбен жабдықтау
құбырының фитингі - бұрандалы 1/2 газ
цилиндрлік өтпелік құрал.
Бұрандалы қосымша құбырға жалғанатын
икемді жіксіз тот баспайтын құбыр Газ жеткізу
шолақ құбырында бұрандалы 1/2 газ
цинлидрлі жалғағыш бар. Бұл тұрбаларды
олар толық жазылған кезде 2000 мм-ден
аспайтындай етіп орнату қажет. Қосылымды
жасау жүзеге асырылғаннан кейін иілгіш
металл тұрбаның қандай да бір қозғалатын
бөлшектерге тиіп тұрмағанын және қысылып
қалмағанын тексеріңіз. Қолданыстағы ұлттық
нормативтік ережелерге сәйкес келетін
тұрбалар мен тығыздауыштарды ғана
пайдаланыңыз.
МАҢЫЗДЫ: Егер тот баспайтын болат
иілгіш түтік пайдаланылса, жиһаздың
қозғалатын бөлшектеріне тиіп тұрмайтындай
етіп орнатылуға тиіс. Кедергілерсіз немесе
барлық ұзындығын тексеру мүмкін емес
аймақтан өткізу қажет.
Құрылғына газбен жабдықтау желісіне
немесе газ цилиндріне қолданыстағы ұлттық
нормативтік ережелерге сәйкес жалғау қажет.
Жалғауды
жүзеге
асырардан
бұрын
құрылғының өзіңіз пайдаланғыңыз келетін
газ желісімен сыйысымды екеніне көз
жеткізіңіз. Егер олай болмаса, “әр түрлі газға
бейімдеу”
тармағында
көрсетілген
нұсқауларды орындаңыз.
Газ көзімен байланыстырғаннан кейін
сабынды сумен кемулерін тексеріңіз.
Оттықтарды жағыңыз да, оттың орнықты
жанатынын тексеру үшін тетіктерді ең үлкен
1* қалпынан ең кіші 2* қалпына бұраңыз.
ӘР ТҮРЛІ ГАЗҒА БЕЙІМДЕУ
Құрылғыны өндіруші көрсеткеннен басқа
(белгіде көрсетілген) газ түрімен пайдалану
үшін, орнату сызбаларында көрсетілген
қадамдарды орындаңыз.
ЭЛЕКТРИКАЛЫҚ ЕСКЕРТУЛЕР
МАҢЫЗДЫ: Кернеуге және қуат шығынына
қатысты деректер техникалық тақтайшада
көрсетіледі.
Қуат көзінің сымы корпусына салынған
соң, құрылғыны негізгі қуат көзіне жалғау
үшін жеткілікті түрде ұзын болу қажет. Қуат
көзі кабелін тартпаңыз.
Құрылғының ашасына қол жеткізу мүмкін
болған жағдайда, розеткадан суыру арқылы
немесе электр сымдар жүйесі ережесімен
бойынша ол розеткадан қажет.
Ұзартқыштарды,
бірнеше
розетканы
немесе адаптерлерді пайдаланбаңыз. Электр
құрамдастары орнатудан кейін пайдаланушы
қатынаса алатындай болуы қажет. Аяғыңыз
су болса немесе жалаң аяқ болсаңыз,
құрылғыны
пайдалануға
болмайды.
Құрылғының қуат сымы немесе ашасы
бүлінген болса, дұрыс жұмыс істемесе немесе
бұзылған немесе құлаған болса, оны
пайдаланбаңыз.
Егер қуат сымы зақымдалса, қатерді
болдырмау мақсатында, өндіруші, оның
қызмет көрсетуші персоналы немесе сондай
білікті маманы соған ұқсас қуат сымымен
алмастыруы тиіс – электр тоғымен зақымдану
қаупі бар.
ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІП ҰСТАУ
ЕСКЕРТУ: Тазалау немесе техникалық
қызмет көрсету жұмыстарын жүргізерден
бұрын құрылғының өшіріліп, қуат көзінен
ажыратылғанына көз жеткізіңіз - электр
тоғымен зақымдану қаупі бар; бумен тазалау
жабдығын ешқашан пайдаланбаңыз - электр
тоғымен зақымдану қаупі бар.
Абразивті немесе коррозиялы өнімдерді,
хлор негізіндегі тазалау құралдарын немесе
табаларды пайдаланбаңыз.
ОРАМ МАТЕРИАЛДАРЫН ТАСТАУ
Орауыш материал 100% қайта өңделеді және ол қайта өңдеу
белгісімен таңбаланған
.
Орамның әр түрлі бөліктері қоқысты тастауға рұқсат беретін
жергілікті орган ережелеріне толығымен сәйкес және
жауапкершілікпен берілуі қажет.
ПАЙДАЛАНЫЛЫП БОЛҒАН ТҰРМЫСТЫҚ
ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ҚОҚЫСҚА ТАСТАУ
ҚУАТ ҮНЕМДЕУ ТУРАЛЫ КЕҢЕСТЕР
түпкі ені пісіру аймағына сай келетін табаларды және
кастрөлдерді пайдаланыңыз.
Тек түбі жалпақ кастрөлдер мен табаларды ғана пайдаланыңыз.
Мүмкін болған кезде, тамақ пісіру барысында кастрөл
қақпақтарын жауып қойыңыз.
Қуат пен уақытты үнемдеу үшін қысыммен пісіру ыдысын
пайдаланыңыз.
Кастрөлді пеш плитасының үстінде қызылмен белгіленген
пісіру аймағының ортасына қойыңыз.
Бұл құрылғы қайта өңделмелі немесе қайта қолданбалы
материалдардан жасалған. Оны жергілікті қалдықты
тастау ережелеріне сәйкес қоқысқа тастаңыз. Тұрмыстық
электр құрылғыларын қолдану, қалпына келтіру және қайта
пайдалануға тапсыру бойынша қосымша ақпарат алу үшін
құзыретті жергілікті билік органына, тұрмыстық қалдықтарды
жинау қызметіне немесе құрылғы сатып алынған дүкенге
хабарласыңыз. Бұл құрал электрлік және электрондық
жабдықты қоқысқа тастау (WEEE) бойынша 2012/19/EU
Еуропалық директивасына сай белгіленген.
Бұл өнімнен дұрыс арылу арқылы қоршаған ортаға және
адамдардың денсаулығына теріс әсердің салдарының алдын
алуға көмектесесіз.
СӘЙКЕСТІЛІК ДЕКЛАРАЦИЯСЫ
Бұл құрылғы EN 30-2 -1Еуропалық стандартына сәйкес,
№66/2014 Еуропалық ереженің үнемді дизайн талаптарына
сәйкес келеді.
Құрылғыдағы немесе онымен бірге берілген құжаттамадағы
белгісі бұл құрылғы тұрмыстық қоқыс болып есептелмеуі
керек және электрлік және электрондық жабдықты қайта
өңдеуге арналған арнайы жинау орталығына өткізілуі тиіс
екендігін көрсетеді.
INJECTORS TABLE
Пайдаланылатын
газ түрі
Конфорка түрі
Инжектор
таңбалануы
Жылылық
ағынының
номиналды
жылдамдығы
Номиналды
тұтынылуы
Азайтылған жылу
сыйымдылығы
кВт
ТАБИҒИ ГАЗ
(метан)
G20
СҰЙЫТЫЛҒАН
МҰНАЙ ГАЗЫ
(бутан)
G30
СҰЙЫТЫЛҒАН
МҰНАЙ ГАЗЫ
(пропан) G31
Пайдаланылатын
түрі
Жылдам
II2H3+ САНАТЫ
кВт
116 (Y)
96 (Z)
79 (6)
3,00
286 л/сағ
0,70
1,65
157 л/сағ
0,40
1,00
95 л/сағ
0,40
Жылдам
86
3,00
218 г/сағ
0,60
Жартылай жылдам
64
1,65
120 г/сағ
0,35
Қосымша
50
1,00
73 г/сағ
0,30
Жылдам
86
3,00
214 г/сағ
0,60
Жартылай жылдам
64
1,65
118 г/сағ
0,35
Қосымша
50
1,00
71 г/сағ
0,30
Жартылай жылдам
Қосымша
газ
Үлгі конфигурациясы
4 КОНФОРКА
Жылылық
ағыныныңноминалд
ы жылдамдығы (кВт)
Жалпы номиналды
тұтыну
Газ қысымы
мбар
мин.
орт.
макс.
17
20
25
20
28-30
35
25
37
45
1 м³ жанатын газ үшін
қажет ауа (м³)
G20
20 мбар
1R - 2SR - 1AUX
7,30
695 л/сағ
9,52
G30
28-30 мбар
1R - 2SR - 1AUX
7,30
531 g/h
30,94
G31
37 мбар
1R - 2SR - 1AUX
7,30
521 g/h
23,80
ЭЛЕКТРМЕН ҚАМТУ: 220-240 В ~ 50-60 Гц 0,6W
KK
ОРНАТУ
ОРНАТУШЫҒА АРНАЛҒАН ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ
• Бұл өнім қалыңдығы 20-50 мм болатын жұмыс бетіне енгізіле алады.
• Плитаның астында пеш болмаса, кем дегенде жұмыс бетінің саңылауына тек болатын бөлгіш панельді енгізіңіз. Плитаның
төменгі жағымен байланысты болдырмау үшін ажыратқышты толығымен жабатын бұл панель жұмыс бетінің жоғарғы бетінен
төмен 150 мм максималды қашықтықта, бірақ ешбір жағдайда плитаның төменгі бетінен 20 мм кем болмайтындай орнатылуы
тиіс. Пешті плитаның астына орнату қажет болғанда, оның Whirlpool компаниясының тарапынан жасалғанына жəне суыту
жүйесімен жабдықталғанына көз жеткізіңіз. Басқа тауар белгісіндегі пеш плитаның астына орнатылған жағдайда өндіруші
барлық жауапкершіліктен босатылады.
ПЛИТА ЖƏНЕ ЖҰМЫС БЕТІНІҢ ӨЛШЕМДЕРІ (ММ)
600 mm
510 mm
41,5 mm
min. 600 mm
55 mm
555 mm
min. 650 mm
min. 420 mm
475 mm
ЕСКЕРТПЕ: қабырға шкафтары арасындағы «A» қашықтығы 600 мм - 730 мм аралығында болса, «B» биіктігі кемінде
530 мм болуы тиіс. Қабырға шкафтары арасындағы «A» қашықтығы плитаның енінен үлкен болса, «B» биіктігі кемінде
400 мм болуы тиіс. Қақпақты плитаның үстіне орнатқан жағдайда қақпақ нұсқаулығынан дұрыс қашықтықты қараңыз.
ҚҰРАСТЫРУ
Бетті тазалап болғаннан кейін ұсынылған тығыздатқышты плитаға суретте көрсетілгендей
жағыңыз
Плитаны нұсқаулықта көрсетілген өлшемдерге сəйкес жасалған жұмыс бетіндегі саңылауға
орнатыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: қуатпен қамту сымы оның жоғары тартылуын мүмкін ететіндей ұзын болуы тиіс.
Плитаны бекіту үшін, онымен берге берілген кронштейнді (A) пайдаланыңыз. Кронштейндерді тілшелермен көрсетілген сəйкес
ойықтарға орнатыңыз жəне жұмыс бетінің қалңыдығына сəйкес берілген бұрандаларды пайдаланып бекемдеңіз (келесі
суреттерді қараңыз).
20 mm
A
20
40 mm
40
30 mm
30
ГАЗДЫ ҚОСУ
• Плитаның кіріс негізгі түтігімен бірге берілетін иінді (A)* немесе (B)* жəне берілген шайбаны (C) EN 549
сəйкес орнатыңыз.
* Франция үшін (A) иінін жəне барлық басқа мемлекеттер үшін (B) иінін пайдаланыңыз.
• Бұл сатыда конфоркаларды жағыңыз жəне оттың тұрақтылығын тексеру үшін тұтқаларды максималды
күйінен
минималды күйіне
A
C
орнатыңыз.
C
МАҢЫЗДЫ: Қоспас бұрын газ плитасының құбырынан тасымалдағыш бітеуішін алыңыз.
B
C
ӨНІМ СИПАТТАМАСЫ
1
4
2
3
5
1
̧͔͈͇͙͇͈͇͒͒͢͢Χ͙͇͕͔͇͙͇͙͔͙͕͇͗͗͒͗͒͗͢͢
ЊЮдЬядЮй
Φ͕͇͒͘Χ͕͔͕͇͑͛͗͑͢
̨͕ͦ͒Ο͇͔͋Ϯί͊͌͒͌͑
̹͢Ο͔͍͇͈͢͢Χ
̞͔͇͇͍͇͓͍͇͔͇͙͔͕͔͕͇ͬ͗͒͋͑͛͗͑͟͢͢
κ͔͕͙͒͑͌
̭͇͓͍͇͔͇͙͔͕͔͕͇͒͋͑͛͗͑͢͢
̱͕͙ͬͬ͟
̳͇͑͘͏͓͇͇͒͋͘͢ί͇͚͒͢Χ͇͓͙͚
͍ȍ͔͙͕͙͇͚͌ͤ͒͌͑͗͒ͬ͑͒͋͗͢
̳͏͔͏͓͇͇͒͋͘͢ί͇͚͒͢
͔͓͇͎͇͙͌͌͌͐͒͘͢Ο͇͔Χ͇͓͙͚
̞͔͇͇͍͇͓͍͇͔͇͙͔͕͔͕͇ͬ͗͒͋͑͛͗͑͟͢͢
Φ͕͇͒͘Χ͕͔͕͇͔͈͇͑͛͗͑͘͢͢Χ͇͚͙͗ν͙Χ͇͘͢
̞͔͇͇͍͇͓͍͇͔͇͙͔͕͔͕͇͔͈͇ͬ͗͒͋͑͛͗͑͘͟͢͢͢Χ͇͚͙͗ν͙Χ͇͘͢
͍͇͓͒͋͢Χ͎͋͗͢͢Ο͙͈͇͘͢͟͢Χ͇͚͙͗ν͙Χ͇͘͢
8
6
7
9
̞͔͇͇͍͇͓͍͇͔͇͙͔͕͔͕͇͔͈͇ͬ͗͒͋͑͛͗͑͘͟͢͢͢Χ͇͚͙͗ν͙Χ͇͘͢
КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ
ПЛИТАНЫ ПАЙДАЛАНУ ƏДІСІ
Конфорка отының кастрөл шетіне шығуына жол бермеңіз.
МАҢЫЗДЫ: плитаны пайдаланған кезде плита толығымен
қызуы мүмкін.
• конфоркалардың бірін жағу үшін, сəйкес тұтқаны сағат тіліне
қарсы максималды от параметріне дейін бұрыңыз.
• Конфорканы жағу үшін, тұтқаны басқару панелінің қарсы
жағына басыңыз.
• Конфорка жанған соң құрылғының дұрыс жұмыс істеуіне
мүмкіндік беру үшін, тұтқаны шамамен 5-10 секундқа басып
тұрыңыз.
• Бұл конфорканың қауіпсіздік құрылғысы от кездейсоқ өшіп
қалса (кенет жел соғу, газ жеткізудің үзілуі, сұйықтықтың
қайнап тасып кетуі нəтижесінде), газдың конфоркаға берілуін
тоқтатады
• Тұтқа 15 секундтан көп басылып тұруы қажет. Осы
уақыт өткен соң конфорка жанбаса, қайта жағып көруден
бұрын кемінде бір минут күтіңіз.
• ЕСКЕРТПЕ: жеткізілетін газдың ерекше жергілікті
жағдайлары конфорканың жануына қиындық тудырса,
тұтқаны кішкене от параметріне бұрып, əрекетті
қайталаған жөн.
Тұтқаны босатқан кезде конфорка шығуы мүмкін. Бұл қауіпсіздік құрылғысы жеткілікті қызбағанын білдіреді. Мұндай
жағдайда жоғарыда сипатталған əрекеттерді қайталаңыз.
КОНФОРКАЛАРДЫ
ПАЙДАЛАНУҒА
АРНАЛҒАН
ТƏЖІРИБЕЛІК КЕҢЕС
үшін келесі ережелерге назар аударыңыз:
• Конфорканың енімен бірдей немесе одан сəл үлкен
кастрөлдер мен табаларды пайдаланыңыз (оң жақтағы
кестені қараңыз).
• Астыңғы жағы тегіс кастрөлдер мен табаларды ғана
пайдаланыңыз.
• Тағамдарды пісіру үшін судың тиісті көлемін пайдаланыңыз
жəне кастрөлді жабық күйде ұстаңыз.
• Тордағы кастрөлдер плитаның шетінен шықпауына көз
жеткізіңіз.
• Кастрөлдердің асты конвекциялы (ВОК) болса, көп сақиналы
конфоркаға ғана орнатылатын тіреу торын пайдаланыңыз.
• Кoнфopкaны бaйқамaстaн тaбaлapмен, торлармен және
басқа да ac ыдыстарымен соғып aлмaңыз.
• Җaнып тұpғaн oттық үcтіндe бос стейк тopын 5 минуттан кeп
yaқытқа қoйып кeтпeңіз.
МАҢЫЗДЫ: торларды тиісінше пайдаланбау плитаның
зақымдалуына əкелуі мүмкін: торларды төңкеріп қоймаңыз
немесе плитаның бойымен сырғытпаңыз.
ОТТЫҚ
Ø ЫДЫС ТАБАНЫНЫҢ ДИАМЕТРІ
Жылдам (R)
24 - 26 см аралығы
Жартылай жылдам (S)
16 - 22 см аралығы
Қосымша (A)
10 - 14 см аралығы
Келесілерді пайдаланбаңыз:
• Құймалы металл табалар,тас,саз табалары жəне кастрөлдер.
• Металл торы сияқты немесе кез келген басқа түрдегі
қыздыру диффузорлары.
• Бір ыдыс үшін екі конфорка (мыс.,балық пісіруге арналған
ыдыс).
Плитаға төгілген сұйықтықтар əйнектің зақымдалуын тудыруы
мүмкін.
ГАЗДЫҢ ТҮРЛІ ТҮРЛЕРІНЕ СƏЙКЕС РЕТТЕУ
Бұл операция білікті техник маманы тарапынан орындалуы
тиіс.
Құрылғы плитаның техникалық паспортта жəне ақпарат
жапсырмасында көрсетілгеннен басқа газ түрімен жұмыс
істеуі қажет болса, инжекторларды ауыстырыңыз.
Ақпарат жапсырмасын алып, оны нұсқаулық кітапшасымен
бірге сақтап қойыңыз
Нұсқаулықта көрсетілген газ қысымымен үйлесімді
қысым реттегіштерін пайдаланыңыз:
• Газ инжекторы кепілдік бойынша қызмет көрсету бөлімі
немесе білікті техник маманы тарапынан ауыстырылуы тиіс;
• Құрылғымен бірге ұсынылмайтын инжекторларға кепілдік
бойынша қызмет көрсету бөлімінен тапсырыс беру қажет;
• Тығындардың минималды параметрін реттеңіз.
ЕСКЕРТПЕ: сұйық газ пайдаланылған жағдайда (G30/G31),
минималды газ параметрінің бұрандасы мүмкіндігінше
тығыз бекемделуі тиіс.
МАҢЫЗДЫ: конфорка тұтқаларын бұруда күрделілік
туындаса, ол зақымдалған болса, конфорка тығынын
ауыстыру үшін кепілдік бойынша қызмет көрсету бөліміне
хабараласыңыз.
МАҢЫЗДЫ: газ цилиндрі сатып алынса, газ цилиндрі
немесе газ контейнерін тиісінше (тік бағытта) бекем
орнатылуы тиіс.
ИНЖЕКТОРЛАРДЫ АУЫСТЫРУ (нұсқаулықтағы инжектор
кестесін қараңыз)
• Торларды (A) алыңыз.
• Конфоркаларды (B) шығарыңыз.
• Тиісті өлшемдегі бүйірлік гайка кілтін пайдаланып инжекторды
(C) бұрап алыңыз жəне ауыстырылатын инжекторды бұрап
алыңыз.
• Газдың жаңа түріне сəйкес келетін инжектормен
ауыстырыңыз.
• Инжекторды (D) ішінде қайта жинаңыз.
• Бірнеше шеттік конфоркаңыз болса, инжекторды
ауыстыру үшін бүйірлік гайка кілтін пайдаланыңыз.
KK
(E)
ТЫҒЫНДАРДЫҢ МИНИМАЛДЫ ГАЗ ПАРАМЕТРІН РЕТТЕУ
Минималды параметр тиісінше орнатылғанына көз жеткізу
үшін тұтқаны алыңыз жəне келесі əрекеттерді орындаңыз:
• от биіктігін арттыру үшін бұранданы босатыңыз (+).
Реттеуді минималды газ параметрінің күйімен орындау қажет
(кіші от) :
• Конфоркалардың негізгі оты реттеуді қажет етпейді;
• Бұл сатыда конфоркаларды жағыңыз жəне оттың
тұрақтылығын тексеру үшін тұтқаларды максималды күйінен
минималды күйіне орнатыңыз.
Реттеуді орындағаннан кейін тығыздатқыш балауыз немесе
оған ұқсас материалды пайдаланып тығыздатыңыз.
Плитаны орнатудан бұрын инжекторлармен бірге ұсынылған
газды калибрлеу тақтасын газды калибрлеуге қатысты бар
ақпаратты қамтитындай қосуды ұмытпаңыз.
ҚЫЗМЕТ ЕТУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ
Қызмет көрсетуден бұрын қуатты өшіріңіз.
КОНФОРКА БЕТІН ТАЗАЛАУ
• Барлық эмаль жағылған жəне əйнек бөліктер жылы су жəне
нейтралды тазалағыш затпен тазалануы тиіс.
• Тат баспайтын болат беттер тым ұзаққа жанасып қалса,
əкті су немесе қатты тазалағыш заттармен кірленуі мүмкін.
Кез келген тағам қалдықтары (су, тұздық, кофе, т.б.)
құрғатылуына дейін тазалануы тиіс.
• Жылы су жəне нейтрал тазалағыш затпен тазалаңыз жəне
кейін жұмсақ матамен немесе күдерімен құрғатыңыз.
Қатып қалған кірді тат баспайтын болат беттерге арналған
тазалағыштармен тазалаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: тат баспайтын болатты тек жұмсақ мата
немесе сүлгімен тазалаңыз.
• Қатты немесе күйдіргіш өнімдерді, хлор негізіндегі
тазалағыштарды
немесе
металл
ысқыштарды
пайдаланбаңыз.
• Бу тазалағыштар құралдарды пайдаланбаңыз.
• Жанғыш өнімдерді пайдаланбаңыз.
• Сірке суы, қыша, тұз немесе лимон шырыны сияқты
қышқылды немесе сілтілі заттарды плитада қалдырмаңыз.
КОНФОРКА БӨЛІКТЕРІН ТАЗАЛАУ
• Əйнек жəне эмаль жағылған бөліктерді тек жұмсақ мата
немесе сүлгімен тазалаңыз.
• Торталар, конфорка қақпақтары жəне конфоркалар тазалану
үшін алынуы мүмкін.
• Оларды кез келген тағам қалдықтарын алып, конфорка
саңылауларының бітелмегенін тексере отырып қолыңызбен
жылы суды жəне ысқыш емес тазалағышты пайдаланып
тазартыңыз.
• Шаю жəне құрғату.
• Конфоркалар мен конфорка қақпақтарын тиісінше сəйкес
орындарына қайта орнатыңыз.
• Торларды ауыстыру кезінде табақтар орнатылатын аймақ
конфоркамен сəйкестендірілгеніне көз жеткізіңіз.
• Электрлік
оталдыру
қосқыштары
жəне
қауіпсіздік
құрылғысымен жабдықталған үлгілер тиісінше жұмыс істеуі
үшін, тұтқаларының шеттері толығымен тазалануы тиіс.
Бұл элементтерді жиі тексеріңіз жəне қажет болса, дымқыл
матамен тазалаңыз. Кез келген қатып қалған тағамдар тіс
тазартқыш немесе иненің көмегімен тазалануы тиіс.
ЕСКЕРТПЕ:
электрлік
оталдыру
құрылғысының
зақымдалуын болдырмау үшін оны конфоркалар
орындарына орнатылмаған жағдайда пайдаланбаңыз.
АҚАУЛЫҚТАРДЫ ШЕШУ
Плита тиісінше жұмыс істемесе, Кепілдік бойынша қызмет
көрсету орталығына қоңырау шалудан бұрын ақаулықты
анықтау үшін Ақаулықтарды шешу нұсқаулығын қараңыз.
1. Конфорка жанбайды немесе от біркелкі емес
Келесілерді тексеріңіз:
• Газ немесе электр қуаты өшірілмеген жəне газбен қамту
тығыны ашық.
• Газ цилиндрі (сұйық газ) бос емес.
• Конфорка саңылаулары бітеліп қалмаған.
• Айыр ластанбаған.
• Барлық конфорка бөліктері тиісінше орнатылған.
• Плитаның қасында жел жоқ.
2. Конфорка жанып тұрмайды
Келесілерді тексеріңіз:
• Конфорканы жандыру кезінде тұтқа қорғау құралы
белсендірілетіндей тым ұзақ басылды.
• Конфорка саңылаулары термоэлементтің қасында
бітелмеген.
• Қауіпсіздік құралының шеті ластанбаған.
• Минималды газ параметрі дұрыс (сəйкес бөлімді
қараңыз).
3. Контейнерлер тұрақсыз
Келесілерді тексеріңіз:
• Контейнердің төменгі жағы тиісінше тегіс.
• Контейнер конфорканың ортасына орталықтандырылған.
• Торлар
дұрыс
емес
ауыстырылмаған
немесе
орнатылмаған.
Жоғарыдағы тексерулерден кейін ақаулық əлі де орын алса,
жақын арадағы Кепілдік бойынша қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
КЕПІЛДІК БОЙЫНША ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Толығырақ көмек алу үшін құрылғыңызды www‌.‌hotpoint‌.‌eu/‌register
веб-сайтында тіркеңіз.
САТУДАН
КЕЙІН
ҚЫЗМЕТ
КӨРСЕТУ
ОРНЫНА
ХАБАРЛАСПАС БҰРЫН:
1. Мәселені АҚАУЛЫҚТЫ ШЕШУ берілген ұсыныстар арқылы
шешу мүмкіндігін тексеріңіз.
2. Құралды өшіріп, ақаулықтың бар-жоғын қайта қосу арқылы
тексеріңіз.
ЕГЕР ЖОҒАРЫДАҒЫ ТЕКСЕРІСТЕР АҚАУЛЫҒЫ ОРЫН
АЛСА, ЕҢ ЖАҚЫН САТЫЛЫМНАН КЕЙІНГІ ҚЫЗМЕТКЕ
ХАБАРЛАСЫҢЫЗ.
Көмек алу үшін, кепілдік кітапшасында берілген нөмірге
қоңырау шалыңыз немесе www‌.‌hotpoint‌.‌eu сайтындағы
нұсқауларды орындаңыз.
• қызмет көрсету нөмірі (техникалық тақтайшадағы Service
(Қызмет көрсету) сөзінен кейінгі нөмір). Сондай-ақ, қызмет
нөмірі кепілдік кітапшасында да көрсетілген;
• толық мекенжайыңыз;
• телефоныңыздың нөмірі.
Егер жөндеу жұмыстары талап етілсе, өкілетті Сатудан
кейінгі қызметке хабарласыңыз (түпнұсқалы қосалқы
бөліктердің пайдаланылғанын және дұрыс жөндеу жұмыстары
орындалғанын тексеру).
Кепілдік бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласқан
алдында, әрқашан көрсетіңіз:
• ақаулықтың қысқаша сипаттамасы;
• құралдың нақты үлгісі және түрі;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011249075
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising