Whirlpool | AKT 8900 BA | Instruction for Use | Whirlpool AKT 8900 BA Manualul utilizatorului

Whirlpool AKT 8900 BA Manualul utilizatorului
Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d’emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l’uso
Ցուցումներ օգտագործման համար
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso
Колдонуу нускамалары
Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
ИнструкциЯ за употреба
Пайдалану нұсқаулығы
Návod k použití
Návod na použitie
InstrucΣiuni de utilizare
Инструкции по эксплуатации
Foydalanish uchun ko’rsatmalar
120/210 mm
145 mm
120/165/210 mm
145 mm
120/210 mm
145 mm
145 mm
180 mm
145 mm
180 mm
145 mm
145x250 mm
120/165/210 mm
155 mm
ENGLISH БЪЛГАРСКИ ČESKY MAGYAR ROMÂNĂ SLOVENSKY HRVAT SLOVENŠČINA SRPSKI ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2
180x275 mm
145 mm
120/165/210 mm
155 mm
145x250 mm
145 mm
Instructions for use
Page 3
Инструкции за употреба Страница 10
Návod k použití Strana 17
Használati útmutató Oldal 24
Instrucţiuni de utilizare Pagina 31
Návod na používanie Strana 38
Uputama za uporabu Stranica 45
Navodila za uporabo Stran 52
Uputstvo za upotrebu Strana 59
Οδηγίες χρήσης Σελίδα 66
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA
SIGURANŢA DVS. ŞI A CELORLALŢI ESTE FOARTE IMPORTANTĂ
Acest manual şi aparatul în sine furnizează informaţii importante legate de siguranţă, care trebuie citite şi respectate întotdeauna..
Acesta este simbolul de pericol, referitor la siguranţă, care avertizează cu privire la riscurile potenţiale pentru utilizator şi pentru
alte persoane.
Toate mesajele referitoare la siguranţă vor fi precedate de simbolul de pericol şi de următorii termeni:
Indică o situaţie periculoasă care, dacă nu este evitată, va avea drept rezultat vătămări grave.
PERICOL
AVERTIZARE
Indică o situaţie periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea cauza vătămări grave.
Toate informaţiile privind siguranţa specifică pericolul potenţial la care se referă şi arată cum se poate reduce
riscul de rănire, de deteriorare şi de electrocutare, care poate rezulta din folosirea incorectă a aparatului.
Asiguraţi-vă că respectaţi următoarele:
-- Folosiţi mănuşi de protecţie când efectuaţi toate operaţiunile de despachetare şi instalare.
-- Aparatul trebuie să fie deconectat de la reţeaua electrică înainte de a se efectua orice operaţie de instalare.
-- Instalarea şi întreţinerea trebuie să fie efectuate de către un tehnician specializat, în conformitate cu
instrucţiunile producătorului şi cu normele locale în vigoare referitoare la siguranţă. Nu reparaţi şi nu înlocuiţi
nicio componentă a aparatului, dacă acest lucru nu este indicat în mod expres în manualul de utilizare.
-- Aparatul trebuie să fie împământat.
-- Cablul de alimentare trebuie să fie suficient de lung pentru a putea conecta aparatul încastrat în mobilă
la reţeaua de alimentare cu energie electrică.
-- Pentru ca instalarea să fie conformă cu normele actuale referitoare la siguranţă, este necesar un întrerupător
omnipolar cu o distanţă minimă între contacte de 3 mm.
-- Nu folosiţi prize multiple ori prelungitoare.
-- Nu trageţi de cablul de alimentare al aparatului.
-- După instalare, componentele electrice nu trebuie să mai fie accesibile utilizatorului.
-- Aparatul este destinat în exclusivitate uzului casnic, şi anume preparării alimentelor. Orice
-- altă utilizare este interzisă (de ex. încălzirea încăperilor). Producătorul îşi declină orice răspundere în cazul
utilizării improprii sau al reglării incorecte a elementelor de comandă.
-- Aparatul şi părţile sale accesibile se înfierbântă în timpul utilizării. Trebuie evitată atingerea elementelor
de încălzire. Copiii foarte mici (0-3 ani) şi copiii mici (3-8 ani) nu trebuie lăsaţi să se apropie de aparat, cu
excepţia cazurilor în care sunt supravegheaţi în permanenţă.
-- Copiii cu vârste pornind de la 8 ani şi persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau mintale reduse sau
fără experienţă şi cunoştinţe pot folosi acest aparat doar dacă sunt supravegheate sau au fost instruite
cu privire la utilizarea în siguranţă a aparatului şi înţeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace
cu aparatul. Operaţiile de curăţare şi întreţinere nu trebuie să fie efectuate de copiii nesupravegheaţi.
-- Nu atingeţi elementele de încălzire ale aparatului în timpul utilizării şi după aceea. Aveţi grijă ca aparatul
să nu vină în contact cu cârpe sau cu alte materiale inflamabile până când nu s-au răcit complet toate
componentele.
-- Nu puneţi materiale inflamabile pe aparat sau în apropierea sa.
-- Grăsimile şi uleiurile supraîncălzite se aprind uşor. Fiţi atenţi când gătiţi alimente bogate în grăsimi şi ulei.
-- În compartimentul situat dedesubtul aparatului trebuie să se instaleze un panou separator (nu este furnizat
împreună cu aparatul).
-- Dacă suprafaţa aparatului este crăpată, opriţi aparatul pentru a evita o posibilă electrocutare (numai în
cazul aparatelor cu suprafaţă din sticlă).
-- Aparatul nu trebuie să fie pus în funcţiune prin intermediul unui temporizator extern sau al unui sistem de
comandă la distanţă separat.
-- Gătitul nesupravegheat cu grăsime sau ulei poate fi periculos şi poate provoca un incendiu. Nu încercaţi
NICIODATĂ să stingeţi focul folosind apă, ci opriţi aparatul, apoi acoperiţi flacăra de exemplu cu un capac
sau cu o pătură antifoc.
Pericol de incendiu: nu păstraţi diverse obiecte pe suprafeţele de gătit.
31
-- Nu utilizaţi aparate de curăţat cu aburi.
-- Obiectele metalice, de exemplu cuţite, furculiţe, linguri sau capace, nu trebuie aşezate pe suprafaţa plitei,
întrucât se pot înfierbânta.
-- După utilizare, opriţi plita de la butonul de comandă şi nu vă bazaţi pe detectorul de oale (numai în cazul
aparatelor cu inducţie).
RECOMANDĂRI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Eliminarea ambalajului
Materialul de ambalaj este reciclabil 100% şi este marcat cu simbolul reciclării (
ci trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale.
).Diferitele componente ale ambalajului nu trebuie aruncate la întâmplare,
Eliminarea
Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE).
Asigurându-se că acest aparat este eliminat în mod corect, utilizatorul contribuie la prevenirea potenţialelor consecinţe negative pentru mediul înconjurător
şi pentru sănătate.
Simbolul
de pe aparat sau de pe documentele care îl însoţesc indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deşeu menajer, ci trebuie predat la punctul
de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
Recomandări privind economisirea energiei
Pentru rezultate optime, se recomandă să:
• Utilizaţi oale şi cratiţe cu diametrul bazei egal cu cel al zonei de gătit.
• Utilizaţi numai oale şi cratiţe cu baza plată.
• Când gătiţi, pe cât posibil, lăsaţi oalele acoperite cu capacul.
• Utilizaţi o oală sub presiune pentru a reduce şi mai mult consumul de energie şi durata de preparare.
• Amplasaţi oala în mijlocul zonei de gătit marcate pe plită.
DECLARAŢIE DE PROIECTARE ECOLOGICĂ
Acest aparat respectă cerinţele de proiectare ecologică prevăzute de Regulamentul european nr. 66/2014, în conformitate cu standardul european EN 60350-2..
INSTALAREA
După ce despachetaţi produsul, verificaţi
dacă nu s-a deteriorat în timpul transportului.
Dacă există probleme, contactaţi dealerul
sau Serviciul de asistenţă tehnică.
Pentru dimensiunile de încorporare şi
instrucţiunile de instalare, consultaţi figurile
din acest paragraf. Între plită şi hota instalată
deasupra ei trebuie să se păstreze o
distanţă minimă. Pentru mai multe informaţii,
consultaţi manualul de utilizare a hotei.
42/46 mm
580 X 510 mm
Min. 40 cm
Min. 10 cm
INSTALARE STANDARD
580 mm
0
560 +2 mm
510 mm
Min. 70 mm
0
490 +2 mm
482 mm
32
552 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
min 20 mm
770 X 510 mm
INSTALARE STANDARD
42/46 mm
770 mm
0
510 mm
750 +2 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
min 20 mm
Min. 70 mm
490
482 mm
AVERTIZARE
0
+2 mm
742 mm
----
Instalaţi un panou separator sub plită;
Nu montaţi panoul separator dacă dedesubt se instalează un cuptor;
Partea inferioară a produsului nu trebuie să mai fie accesibilă după instalare;
Min. 5 mm
IMPORTANT:
-- Distanţa dintre partea inferioară a aparatului şi panoul separator trebuie să respecte
dimensiunile indicate în figură;
-- Dacă sub plită se instalează un cuptor, asiguraţi-vă că acesta este prevăzut cu sistem
de răcire;
-- Nu instalaţi plita deasupra unei maşini de spălat vase sau rufe, pentru ca circuitele
electronice să nu vină în contact cu vaporii sau umiditatea şi să se deterioreze.
Min. 20 mm
6-7 cm
AMPLASAREA PLITEI
După racordarea la electricitate (consultaţi capitolul „Racordarea la electricitate”), poziţionaţi fiecare clemă de fixare în locaşurile prevăzute, aflate pe părţile
laterale ale plitei, aşa cum se indică în figură. Apoi împingeţi plita în decupajul realizat în blatul de lucru şi verificaţi ca suprafaţa de sticlă să fie dreaptă şi
paralelă cu blatul. Clemele de fixare sunt adecvate pentru orice tip de material de blat (lemn, marmură etc).
IMPORTANT:
-- Folosiţi mănuşi de protecţie în timpul instalării plitei
4x
SCOATEREA PLITEI
-- Pentru a scoate plita, folosiţi o şurubelniţă (nu este furnizată) şi acţionaţi asupra clemelor de fixare din partea inferioară a aparatului.
1
2
3
X4
33
RACORDAREA LA ELECTRICITATE
AVERTIZARE
---
Deconectaţi aparatul de la reţeaua electrică.
Instalarea trebuie efectuată de personal calificat care cunoaşte reglementările în vigoare referitoare la instalare şi
siguranţă.
-- Producătorul nu îşi asumă răspunderea pentru vătămările corporale suferite de persoane sau animale, respectiv pentru daunele asupra bunurilor,
cauzate de nerespectarea indicaţiilor din acest capitol.
-- Cablul de alimentare trebuie să fie suficient de lung pentru a permite scoaterea plitei din blatul de lucru.
-- Asiguraţi-vă că tensiunea indicată pe plăcuţa cu date tehnice, situată la baza aparatului, corespunde cu tensiunea din locuinţa unde va fi instalat
aparatul.
Conectarea la blocul de conexiuni
Pentru conexiunea electrică folosiţi un cablu de tip H05RR-F, aşa cum se indică în tabelul de mai jos:
Conductori
Cantitate x dimensiune
220-240V ~ +
3 x 4 mm2
230-240V ~ +
3 x 4 mm2 (numai Australia)
220-240V 3~ +
4 x 1,5 mm2
380-415V 3N~ +
5 x 1,5 mm2
380-425V 2N~ +
4 x 1,5 mm2
B
A
Aparatul trebuie să fie conectat la sursa de electricitate folosind un întrerupător omnipolar cu o distanţă minimă între contacte de 3 mm.
IMPORTANT: firul galben/verde de împământare trebuie conectat la terminalul cu simbolul
şi trebuie să fie mai lung decât celelalte fire.
• Verificaţi eticheta cu schema de conexiuni de pe partea inferioară a plitei şi amplasaţi/înlăturaţi punţile în funcţie de tipul de conexiune;
• Îndepărtaţi aprox. 70 mm din învelişul cablului de alimentare (B);
• Înlăturaţi aprox. 10 mm din învelişul firelor. Apoi introduceţi cablul de alimentare în clema de cablu şi conectaţi firele la blocul de conexiuni, aşa cum se
indică în schema de conexiuni de lângă blocul de conexiuni;
• Fixaţi cablul de alimentare (B) cu ajutorul clemei de cablu;
• Închideţi blocul de conexiuni cu capacul (A), fixându-l cu şurubul din dotare;
• După ce aţi executat conexiunea electrică, montaţi plita în decupajul prevăzut în blatul de lucru.
DESCRIEREA PANOULUI DE COMANDĂ
Panoul de comandă
Butoanele de comandă şi afişajul zonelor
Zonă
Fierbere dublă/triplă
Butoanele de comandă
şi afişajul timerului
Topire
Blocarea
Pornit/Oprit
panoului
de comandă
Prima utilizare/după întreruperea alimentării cu energie
După conectarea plitei la sursa de alimentare cu energie electrică, panoul de comandă este blocat. Pentru a debloca panoul de comandă, atingeți tastele
decomandă timp de 2 secunde. Indicatorul de blocare al panoului de comandă se stinge, iar în acest moment se poate utiliza plita. Citiți paragraful „Blocarea
panoului de comandă” pentru mai multe detalii.
PORNIREA/OPRIREA plitei
Pentru a porni plita, atingeţi butonul de comandă
până când afişajele zonelor de gătit se aprind. Pentru a o opri, atingeţi acelaşi buton de comandă până
când afişajele se sting. Toate zonele de gătit sunt dezactivate.
Plita se opreşte automat dacă nu este selectată nicio funcţie într-un interval de 30 de secunde de la pornire.
34
Activarea şi reglarea zonelor de gătit
Afişajul indicatorului de putere
Indicatorul pentru zona de gătit selectată
(punctul clipeşte când timerul este activat pentru zona
Poziţionaţi oala pe zona de gătit, porniţi plita, activaţi zona de gătit dorită apăsând pe butoanele de comandă „-”
sau „+” corespunzătoare: pe afişaj apare „5”. Cu ajutorul butoanelor de comandă „-” şi „+” este posibil să selectaţi
nivelul de putere dorit, între min. 0 şi max. 9.
Dezactivarea zonelor de gătit
Pentru a dezactiva zona de gătit, atingeţi simultan butoanele de comandă „-” şi „+” sau selectaţi nivelul „0” cu ajutorul butonului de comandă „-”.
Zona de gătit se dezactivează şi, dacă este încă fierbinte, pe afişajul zonei apare litera „H”.
Blocarea panoului de comandă
Această funcție blochează tastele de comandă pentru a preveni activarea accidentală a plitei. Pentru a activa blocarea panoului de comandă, atingeți tasta de
comandă ; este activat un semnal acustic, iar pe afișaj apare un indicator luminos. Panoul de comandă este blocat, cu excepția funcției de oprire. Pentru
a dezactiva blocarea panoului de comandă, repetați procedura de activare.
Prezența apei, a lichidelor vărsate din recipiente sau a altor obiecte care se află pe tastele de comandă, pot activa sau dezactiva în mod accidental blocarea
panoului de comandă
Timer
Timerul oferă posibilitatea de a regla durata de preparare la maximum 99 de minute (1 oră şi 39 de minute) pentru toate zonele de gătit. Alegeţi zona de gătit
pe care doriţi să o folosiţi, atingeţi butoanele de comandă „-” sau „+” ale timerului; activarea funcţiei este indicată printr-un semnal acustic. Pe afişaj apare „00”.
Puteţi creşte/descreşte valoarea timerului ţinând degetul pe butoanele de comandă „+” sau „-”. După selectarea valorii timerului, afişajul clipeşte în continuare
timp de 10 secunde înainte ca numărătoarea inversă să înceapă. La terminarea duratei setate se activează un semnal acustic, iar zona de gătit se dezactivează
automat. Pentru a dezactiva timerul, alegeţi zona de gătit şi atingeţi simultan butoanele de comandă „-” şi „+” ale timerului.
IMPORTANT:
-- Punctul care clipeşte lângă afişajul nivelului de putere indică faptul că funcţia Timer este activă la zona respectivă.
-- Timerul este disponibil pentru toate zonele, dar nu simultan.
Indicatorul de căldură reziduală
AVERTIZARE
Aceste indicatoare avertizează utilizatorul când zonele de gătit sunt încă fierbinţi.
Dacă pe afişaj apare , zona de gătit este încă fierbinte. Dacă indicatorul de căldură reziduală al unei anumite zone de gătit este aprins, zona
respectivă poate fi folosită, de exemplu, pentru a menţine mâncarea caldă sau pentru a topi untul.
Când zona de gătit se răceşte, afişajul se stinge.
Funcţii speciale
Unele modele au funcţii speciale:
Buton
Denumirea
funcţiei
Indicator
vizual
Descriere
Zonă dublă/
triplă
Butonul de comandă activează zona dublă sau triplă (dacă
există). După ce aşezaţi oala/accesoriul pe zona de gătit aleasă,
porniţi plita şi selectaţi zona de gătit. Selectaţi nivelul de
putere şi atingeţi butonul de comandă o dată pentru a activa
zona dublă sau de două ori pentru a activa zona triplă. Pentru a
dezactiva funcţia, este suficient să atingeţi acelaşi buton.
LED-urile de deasupra butoanelor de comandă sunt aprinse
numai când funcţia este activă pentru zona selectată.
Fierbere
Această funcţie setează zona la putere maximă (de exemplu
pentru a aduce rapid apa la punctul de fierbere). După ce
aşezaţi oala/accesoriul pe zona de gătit aleasă, porniţi plita,
selectaţi zona de gătit şi atingeţi butoanele de comandă
pentru fierbere. După 10 minute de utilizare a acestei funcţii,
aparatul setează automat zona la nivelul 9. Pentru a dezactiva
funcţia, este suficient să atingeţi acelaşi buton de comandă sau
să reduceţi nivelul de putere cu ajutorul butonului „-”. Este
posibil să utilizaţi această funcţie în combinaţie cu funcţia
Zonă dublă/triplă.
Topire
Această funcţie setează un nivel de putere adecvat pentru
topirea lentă a produselor delicate, fără a compromite
caracteristicile acestora (ciocolată, unt etc.). După ce aşezaţi
oala/accesoriul pe zona de gătit aleasă, porniţi plita, selectaţi
zona de gătit şi atingeţi butonul de comandă pentru topire.
Pentru a dezactiva funcţia, este suficient să apăsaţi pe acelaşi
buton sau să atingeţi „-” şi „+” pentru a opri funcţionarea
zonei de gătit. Este posibil să utilizaţi această funcţie în
combinaţie cu funcţia Zonă dublă/triplă.
1 sau 2 LED-uri aprinse
Pe afişaj apare:
Pe afişaj apare:
35
Plita este prevăzută şi cu funcţia „oprire automată” care dezactivează zona de gătit după o anumită perioadă de timp, în funcţie de setarea de putere, dacă
nivelul de putere nu este modificat. În următorul tabel se indică durata fiecărui nivel de putere.
Nivel de putere
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Durată până la oprirea automată
10 ore
5 ore
5 ore
4 ore
3 ore
2 ore
2 ore
2 ore
1 oră
TABELUL DE NIVELURI DE PUTERE
Nivel de putere
Putere
max.
Fierbere
9-7
Putere
ridicată
7-5
Putere
medie
Putere
scăzută
4-3
2-1
Tip de preparare
Utilizarea nivelului
(indicaţiile completează experienţa şi obiceiurile dvs. culinare)
Încălzire rapidă
Ideal pentru creşterea rapidă a temperaturii alimentelor, până la fierbere rapidă în cazul apei, sau
pentru încălzirea rapidă a lichidelor de gătit
Prăjire - fierbere
Ideal pentru rumenire, începerea preparării alimentelor, prăjirea produselor congelate, fierbere rapidă
Rumenire - prăjire lentă
- fierbere - frigere la grătar
Ideal pentru prăjire lentă, menţinerea fierberii intense, coacere şi frigere la grătar (durată scurtă,
5-10 minute)
Rumenire - coacere - fierbere
înăbuşită - prăjire lentă
- frigere la grătar
Ideal pentru prăjire lentă, menţinerea fierberii la foc mic, coacere şi frigere la grătar (durată medie,
10-20 minute), preîncălzire
Coacere - fierbere înăbuşită
- prăjire lentă - frigere la grătar
Ideal pentru fierbere înăbuşită, menţinerea fierberii delicate, coacere şi frigere la grătar (durată lungă).
Coacere - fierbere la foc mic
- îngroşare - omogenizarea
pastelor făinoase
Ideal pentru preparare îndelungată (orez, sosuri, fripturi, peşte) cu lichide (de ex. apă, vin, supă, lapte),
obţinerea unei texturi cremoase a pastelor făinoase.
Topire - decongelare
- păstrarea la cald
a alimentelor
- omogenizarea rizotoului
Ideal pentru înmuierea untului, topirea delicată a ciocolatei, decongelarea produselor în cantităţi mici
şi păstrarea la cald a alimentelor proaspăt gătite (de ex. sosuri, supe, minestrone)
Ideal pentru preparare îndelungată (volume mai mici de un litru: orez, sosuri, fripturi, peşte) cu lichide
(de ex. apă, vin, supă, lapte)
Ideal pentru păstrarea la cald a alimentelor proaspăt gătite, obţinerea unei consistenţe cremoase a
rizotoului şi păstrarea la cald a platourilor care vor fi servite la masă (cu un accesoriu adecvat pentru inducţie).
Indicaţii pentru economisirea energiei
Pentru rezultate optime, se recomandă:
Utilizaţi oale şi cratiţe cu diametrul inferior de dimensiuni egale cu cele ale zonei de gătit.
Folosiţi doar vase de gătit cu fund plat.
Dacă este posibil, păstraţi vasul acoperit când gătiţi.
Pentru a economisi şi mai mult energia electrică şi timpul de fierbere utilizaţi o oală sub presiune.
CURĂŢAREA
- Nu utilizaţi aparate de curăţat cu aburi.
- Înainte de curăţare, asiguraţi-vă că zonele de gătit sunt dezactivate şi că indicatorul de căldură reziduală („H”) nu este
afişat.
IMPORTANT: Nu folosiţi bureţi abrazivi sau de sârmă. În timp, utilizarea lor poate duce la deteriorarea sticlei.
• După fiecare utilizare, curăţaţi plita (după ce s-a răcit) pentru a înlătura depunerile şi petele cauzate de resturile de mâncare.
• Zahărul sau alimentele cu un conţinut ridicat de zaharuri deteriorează plita şi trebuie să fie îndepărtate imediat.
• Sarea, zahărul şi nisipul pot zgâria suprafaţa de sticlă.
• Folosiţi o cârpă moale, hârtie absorbantă de bucătărie sau produse speciale pentru curăţarea plitei (respectaţi instrucţiunile producătorului).
AVERTIZARE
36
GHIDUL DE REMEDIERE A DEFECŢIUNILOR
• Citiţi şi respectaţi instrucţiunile din secţiunea „Descrierea panoului de comandă”.
• Consultaţi tabelul următor:
DESCRIEREA DEFECTULUI
CAUZE POSIBILE
Plita nu pornește.
SOLUȚIE
Lipsește alimentarea cu energie.
Asigurați-vă că alimentarea cu energie este activă.
Conectare greșită a cablului principal.
Apelați la un tehnician calificat pentru a verifica
conexiunea cablului.
Plită defectă.
Adresați-vă serviciului de asistență post-vânzare.
Comutatorul plitei este în poziția Pornit, dar
Lumină puternică deasupra plitei în timpul
sunt afișate alternativ „F” și „L” pe fiecare afișaj. pornirii.
Reduceți lumina de deasupra panoului de comandă,
reporniți plita (deconectați și reconectați plita la sursa
de alimentare).
Comutatorul plitei este în poziția Pornit, dar sunt
afișate alternativ „F” și unul dintre simbolurile
„0, A, C, E, t, H, J, U, 5, 3, 4, r” pe fiecare afișaj.
Plită defectă.
Reporniți plita (deconectați-o și reconectați-o la sursa
de alimentare), dacă problema persistă, apelați la
serviciul de asistență post-vânzare.
Încălzitorul nu se încălzește, dar afișajul este
pornit.
Plită defectă.
Adresați-vă serviciului de asistență post-vânzare.
Plita emite 3 semnale acustice și apoi se oprește. Unu sau mai multe taste sunt apăsate
continuu timp de mai mult de 3 secunde.
Înlăturați orice obiect sau lichid care se află pe panoul
de comandă.
Nu este posibilă oprirea plitei.
Deconectați plita de la sursa de alimentare și apelați
serviciul de asistență post-vânzare.
Plită defectă.
Ciclul de pornire/oprire permite reglarea puterii
încălzitorului și este normal. În anumite cazuri, protecția
termică ar putea opri încălzirea pentru o perioadă de timp
pentru a evita deteriorarea sticlei. Exemple de astfel de
cazuri sunt: gătitul timp îndelungat la un nivel de putere
ridicat, utilizarea vaselor mai mici decât elementul de
încălzire, utilizarea de recipiente care nu au fundul plat.
Încălzitorul nu este pornit continuu, se pornește
și se oprește ciclic, chiar dacă pe afișaj nu se
Funcționarea normală a plitei.
schimbă indicatorul de alimentare.
Comutatorul plitei este în poziția Pornit, dar
sunt afișate „F” și alternativ „c” pe fiecare
afișaj.
Supraîncălzirea panoului de comandă.
Așteptați până când temperatura panoului de comandă
scade. Plita va reporni automat când temperatura
scade sub limita de funcționare.
IMPORTANT: Pentru a evita deteriorarea permanentă a plitei:
- nu folosiţi oale a căror bază nu este plată;
- nu folosiţi oale metalice cu bază emailată;
- nu aşezaţi oale/cratiţe fierbinţi pe panoul de comandă.
SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ
Înainte de a contacta Serviciul de asistenţă tehnică:
1. Încercaţi să rezolvaţi singuri problema cu ajutorul „Ghidului de remediere a defecţiunilor”.
2. Opriţi, apoi porniţi aparatul din nou pentru a vedea dacă problema s-a rezolvat.
Dacă problema persistă şi după efectuarea verificărilor de mai sus, luaţi legătura cu cel mai apropiat Serviciu de asistenţă tehnică.
Indicaţi întotdeauna:
• o scurtă descriere a defecţiunii;
• tipul şi modelul exact al produsului;
• numerele de service (cele două numere compuse din 12 cifre care apar după cuvântul „Service” de pe eticheta situată pe partea inferioară a plitei sau din
broşura SERVICE)
• adresa dvs. completă;
• numărul dvs. de telefon.
Dacă sunt necesare orice fel de reparaţii, contactaţi un Serviciu de asistenţă tehnică autorizat (pentru a avea garanţia că se folosesc piese de schimb
originale şi că reparaţiile vor fi efectuate corect). Piesele de schimb sunt disponibile timp de 10 ani.
BG
400011241519
CZ
HU
RO
SK
SI
RS
GR
03/18
37
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising