Whirlpool | HSIC 3T127 C | Setup and user guide | Whirlpool HSIC 3T127 C пайдаланушы нұсқаулығы

Whirlpool HSIC 3T127 C пайдаланушы нұсқаулығы
KZ
КҮНДЕЛІКТІ АНЫҚТАМА
НҰСҚАУЛЫҒЫ
HOTPOINT ARISTON ӨНІМІН САТЫП АЛҒАНЫҢЫЗ
ҮШІН РАҚМЕТ. Барынша жанжақты көмек алу үшін
құрылғыны мына веб-сайтта тіркеңіз:
www.hotpoint.eu/register
Қауіпсіздік нұсқаулығын жəне Пайдалану мен
күтіп ұстау нұсқаулығын docs.hotpoint.eu; вебсайтына кіріп, осы кітапшаның артқы жағындағы
нұсқауларға сүйене отырып жүктеп алуға болады.
Аспапты пайдалану алдында Денсаулық пен қауіпсіздік нұсқаулығын мұқият оқыңыз.
ӨНІМ СИПАТТАМАСЫ
ҚҰРЫЛҒЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1
2
3
4
6
5
7
10
8
9
Service:
0000 000 00000
12
11
Жоғарғы сөре
Жиналмалы ысырмалар
Жоғарғы сөренің биіктігін реттегіш
Жоғарғы спрей тұтқасы
Төменгі сөре
Бос аймақ
Пышақтарды сақтауға арналған науа
Төменгі спрей тұтқасы
Сүзгі жинағы
Тұз қоймасы
Тазалау құралы мен шаю құралы ыдысы
Зауыт тақтайшасы
Басқару панелі
13
БАСҚАРУ ПАНЕЛІ
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3 4
5
67 8
9
Индикатор шамы бар қосу-өшіру/Ысыру түймесі
Бағдарламаны таңдау түймесі
Тұзды толтыру индикатор шамы
Шаюға арналған көмекші құралды толтыру индикатор
шамы
Бағдарлама нөмірі және кейінге қалдырылған уақыт
индикаторы
Таблетка (Таб) индикатор шамы
10
7.
8.
9.
10.
11.
11
Дисплей
Zone Wash индикатор шамы
Zone Wash түймесі
Кешіктіру түймесі
Индикатор шамы бар Бастау/тоқтату түймесі/ Таблетка
(Таб)
1
АЛҒАШҚЫ РЕТ ПАЙДАЛАНУ
ТҰЗ, ШАЙҒЫШ ҚҰРАЛ МЕН ЖУҒЫШ ҚҰРАЛ
АЛҒАШҚЫ РЕТ ПАЙДАЛАНУҒА
ҚАТЫСТЫ КЕҢЕС
ШАЙҒЫШ ҚҰРАЛ ЫДЫСЫН ТОЛТЫРУ
Орнатқаннан кейін тор сөрелерден тығырықтарды жəне үстіңгі
тор сөреден тығыздағыш серіппелі элементтерді алып тастаңыз.
Шайғыш құрал ыдысты ҚҰРҒАТУДЫ оңайырақ етеді. Шайғыш
құрал ыдысын A дисплейде ШАЙҒЫШ ҚҰРАЛДЫ ҚҰЮ
индикатор шамы
жанып тұрған кезде толтыру керек.
ТҰЗ БАГЫН ТОЛТЫРУ
Тұзды қолдану ыдыстарда жəне құрылғының жұмыс
құрамдастарында ҚАҚ түзілуінің алдын алады.
• Тұз багы ешқашан бос болмауы маңызды.
• Судың кермектігін орнатудың маңызы зор.
Тұз сауыты ыдыс жуғыш машинаның астыңғы жағында орналасқан
(БАҒДАРЛАМАЛАР СИПАТТАМАСЫН ҚАРАҢЫЗ) жəне басқару
панеліндегі ТҰЗ ТОЛТЫРУ индикатор шамы
жанған кезде
оны толтыру қажет.
1. Төменгі сөрені алып тастап, бак
қақпағын бұрап алыңыз (сағат тіліне
қарсы бағытта).
2. Бұны тек бірінші рет пайдаланғанда
орындау керек:
тұз сауытына су құйыңыз.
3. Құйғышты салыңыз (суретті қараңыз)
тұз бағын шетіне дейін толтырыңыз
(шамамен 1 кг); аздаған судың төгілуі
қалыпсыз.
4. Құйғышты алып, саңылаудан қалдық
тұзды сүртіп алыңыз.
Қақпақтың мықтап бұлғанын тексеріңіз, жуу бағдарламасы кезінде
ешбір тазалау құралы контейнерге кірмек керек (бұл жөндеуге
болмайтын суды жұмсарту құралына зақым келтіруі мүмкін).
Тұз қосу керек болған кезде, жуу циклын бастамас бұрын
міндетті түрде осы процедураны іске асыру керек.
СУ ҚАТТЫЛЫҒЫН ОРНАТУ
PСуды жұмсарту құралының жақсы жұмыс істеуіне мүмкіндік
беру үшін, су қаттылығы параметрінің шлангідегі нақты су
қаттылығына негізделуі маңызды. Бұл мəліметтерді жергілікті
су жабдығынан алуға болады.
Зауыт параметрі орташа (3) су қаттылығы үшін орындалады: 3.
• ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басу арқылы құрылғыны іске қосыңыз.
• ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басу арқылы құрылғыны өшіріңіз.
• Сигнал естілмейінше 5 секундқа P түймесі
басып тұрыңыз.
• ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басу арқылы құрылғыны іске қосыңыз.
• Ағымдағы таңдау деңгейі нөмірі мен тұзды индикатор шамы
жыпылықтайды.
• Түймені басу арқылы P қалаған кермектік деңгейін таңдаңыз
Су кермектігі кестесі
Деңгей
°dH
Германия деңгейлері
°fH
Франция деңгейлері
1
Жұмсақ
0-6
0 - 10
2
Орташа
7 - 11
11 - 20
3
Шамамен
12 - 17
21 - 30
4
Қатты
18 - 34
31 - 60
5
Өте қатты
35 - 50
61 - 90
(Су кермектігі кестесін қараңыз).
• ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басу арқылы құрылғыны өшіріңіз.
Параметр аяқталды!
Осы процедура аяқталған соң, бағдарламаны жүктемей іске
қосыңыз.
Тек қана ыдыс жуғыш машиналарға арналған тұзды
қолданыңыз.
Тұз машинаға құйылған соң, ТҰЗДЫ ТОЛТЫРУ индикатор шамы өшеді.
Тұз контейнері толтырылмаса, су жұмсартылмаса жəне
қыздыру элементі нəтижесінде зақымдалмаған болса.
2
B
A
1. Қақпақтағы ілмекті жоғары тартып, B шайғыш құрал ыдысын
ашыңыз.
2. Шайғыш құралды мұқият толтыру орнынан мүмкіндігінше (110
мл) құю аузынан терең етіп салыңыз. Төгіліп кеткен болса, дереу
құрғақ матамен тазалап алыңыз.
3. Оның сырт етіп жабылғанын естімейінше қақпақты басыңыз.
Шаю құралын ЕШҚАШАН тікелей түтікке құймаңыз.
ШАЮ ҚҰРАЛЫНЫҢ МӨЛШЕРІН РЕТТЕУ
Құрғату нəтижелерімен толығымен қанағаттанбасаңыз,
қолданылған шаю құралының мөлшерін реттеуге болады.
• ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін қолданып ыдыс жуғыш машинаны іске
қосыңыз.
• Оны ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін қолданып өшіріңіз.
• P түймесін үш рет басыңыз, сигнал естіледі.
• ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін қолданып оны қосыңыз.
• Ағымдағы таңдау деңгейі нөмірі мен шаю құралы индикатор
шамы жыпылықтайды.
• Берілетін шаю құралы деңгейінің мөлшерін таңдау үшін P
түймесін басыңыз.
• Оны ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін қолданып өшіріңіз
Параметр аяқталды!
Шаю құралы деңгейі НӨЛ (ЭКО) деңгейіне орнатылған
болса, шаю құралы беріледі. Шаю құралы таусылған болса,
ТӨМЕН ШАЮ ҚҰРАЛЫ индикаторы жанбайды. Ыдыс жуғыш
машинаның үлгісіне байланысты ең көбі 5 деңгейді орнатуға
болады. Зауыттық параметрлер нақты үлгіге тән болады,
өз машинаңыз бойынша оларды тексеру үшін жоғарыдағы
нұсқаулыққа сүйеніңіз.
• Ыдыстарда көгілдір жолақтарды байқасаңыз, төмен санды
орнатыңыз (1-2).
• Ыдыстарда судың тамшылары немесе қақ белгілері
болатын болса, жоғары санды (3-4) орнатыңыз.
ТАЗАЛАУ ҚҰРАЛЫ ЫДЫСЫН ТОЛТЫРУ
Жуғыш құрал ыдысын ашу
үшін A ашу
құрылғысын
қолданыңыз. Жуғыш құралды
тек B ұнтақ ыдысына салыңыз.
B
Алдын ала жууға арналған
жуғышқұралдың
қажетті
мөлшерін барабанға тікелей
A
салыңыз.
1. Тазалау құралын өлшеген кезде,
дұрыс мөлшерін қосу үшін бұрында
берілген
ақпаратты
қараңыз.
Ыдыстың ішінде B индикаторлары құралын мөлшерлеу үшін
көмек береді.
2. Ол орнына сырт етіп түспейінше қақпақты жауып, тазалау
құралының қалдықтарын ыдыстың шеттерінен сүртіп тастаңыз.
3. Жабу құрылғысы орнына қауіпсіз етіп салынбайынша, тазалау
құралының қақпағын жабыңыз.
Тазалау құралының ыдысы бағдарламаға сəйкес дұрыс
уақытта автоматты түрде ашылады. Барлығы бірінде тазалау
құралы қолданылатын болса, ТАБЛЕТКА түймесін қолдануды
ұсынамыз, себебі ол əрақашан ең жақсы жуу жəне құрғату
нəтижелеріне қол жеткізілмейінше бағдарламаны реттейді.
KZ
Құрғату
кезеңі
БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІ
Бағдарлама
1 Эко
Қол жетімді
параметрлер *)
Тазалау
ыдысының
контейнері
Жуу
бағдарламас
ының
ұзақтығы
(сағ:мин)**)
Судың
тұтынылуы
(литр/
айналым)
Энергияны
тұтыну
(кВт/
айналым)
4:00
9,0
0,74
2:20 - 3:00
16,0 - 18,0
1,20 - 1,40
2:10 - 2:50
14,5 - 16,0
1,05 - 1,25
-
1:40
12,0
1,00
-
0:30
9,0
0,50
Түтік
B
50°
2
Авто
қарқынды
65°
3
Авто
қалыпты
55°
-
4 Нәзік
45°
5 Экспресс 30’
50°
6 Қайырлы түн
50°
-
3:35
16,5
1,00
Тазалықты
сақтау
70°
-
1:40
12,0
1,30
0:10
4,5
0,01
7
8 Сулау
-
-
-
-
-
ЭКО бағдарлама деректері EN 50242 Еуропалық стандартына сай зертханалық жағдайларға байланысты өлшенеді.
Сынақ зертханаларына арналған ескертпе: салыстырмалы EN сынақ жағдайлары үшін төмендегі мекенжайға электрондық
хат жіберіңіз: assistenza_en_lvs@indesitcompany.com
Бағдарламалардың ешқайсысы үшін ыдыс-аяқты алдын ала өңдеу керек емес.
*) Барлық параметрлерді бір уақытта қолдануға болмайды.
**) Дисплейде немесе жинақта көрсетілетін бағдарлама ұзақтығы стандартты жағдайларға байланысты есептеледі.
Нақты уақыт кіріс судың температурасы мен қысымы, бөлме температурасы, тазалау құралының мөлшері, жүтелген
ыдыстың көлеме мен түрі, жүктелген ыдыстарды реттеу, қосымша таңдалған параметрлер мен датчикті калибрлеу
сияқты көптеген факторларға байланысты əртүрлі болуы мүмкін. Датчикті калибрлеу бағдарлама ұзақтығын 20 минутқа
арттыруы мүмкін.
Күту шығыны: Қосулы қалған режимнің шығыны: 5 Вт Өшірулі режим шығыны: 0,5 Вт
БАҒДАРЛАМАЛАР СИПАТТАМАСЫ
Жуу айналымын таңдау бойынша нұсқаулар.
1 ЭКО
Қалыпты кірленген ыдыс-аяқ. Стандартты бағдарлама,
біріктірілген энергия мен судың тұтынылуына қатысты ең тиімдісі.
6 ҚАЙЫРЛЫ ТҮН
Құрылғыны түнгі уақытта пайдалану үшін қолайлы. Шуды
барынша аз шығарып, барынша жақсы жуу мен кептіруді
қамтамасыз етеді.
2 АВТО ҚАРҚЫНДЫ
7 ТАЗАЛЫҚТЫ САҚТАУ
3 АВТО ҚАЛЫПТЫ
8 СУЛАУ
Қатты ластанған ыдыс-аяқ пен табаларға арналған автоматты
бағдарлама (нәзір заттар үшін қолданылмайды).
Қалыпт ластанған табалар мен ыдыстар үшін автоматты
бағдарлама.
4 НӘЗІК
Стақан мен шыныаяқ сияқты жоғары температураға сезімтал
нәзік заттарға арналған бағдарлама.
5 ЭКСПРЕСС 30’
Қатып қалған тағам қалдығы жоқ, шамалы ластанған ыдыс
үшін қолданылатын бағдарлама.
Қалыпты немесе қатты кірленген ыдыс-аяқ, қосымша
бактерияға қарсы жуу. Ыдыс жуғыш машинаға техникалық
қызмет көрсету үшін пайдалануға болады.
Кейінірек жуылатын ыдыс-аяқты жібіту үшін пайдаланыңыз.
Осы бағдарламамен қолданылатын тазалау құралы жоқ.
Ескертпелер:
Жылдам немесе Тез сияқты циклдар сәл кірленген ыдыстар үшін
аса тиімді екенін ескеріңіз.
Шығынды одан əрі де азайту үшін тек ыдыс жуғыш
машина толы болғанда ғана іске қосыңыз.
3
ОПЦИЯЛАР МЕН ФУНКЦИЯЛАР
ОПЦИЯЛАРДЫ тиісті түймені басу арқылы тікелей таңдауға болады (БАСҚАРУ ПАНЕЛІН қараңыз).
Егер опция таңдалған бағдарламаға сəйкес келмесе БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСН қараңыз, тиісті ЖДШ 3 рет
тез жыпылықтайды да, дыбыстық белгі естіледі. Опция қосылмайды.
ZONE WASH
Жуылатын ыдыстар көп болмаса, қолданылатын суды,
электр энергиясын және тазалау құралын үнемдеу үшін
жартылай жүктеуге болады.
Бағдарламаны таңдап, ZONE WASH түймесін басыңыз:
таңдалған сөренің белгісі дисплейде көрсетіледі. Әдепкі
бойынша құрылғы барлық сөрелердегі ыдыстарды
жуады.
Тек қана белгілі сөрені жуу үшін, бұл түймені қайталап
басыңыз:
дисплейде көрсетіледі (тек төменгі сөре)
дисплейде көрсетіледі (тек жоғарғы сөре)
дисплейде көрсетіледі (опция ӨШІРІЛЕДІ және құрылғы
барлық сөрелердегі ыдыстарды жуады).
Тек қана жоғарғы немесе төменгі сөрені жүктеуді
және сәйкесінше тазалау құралының мөлшерін
азайтуды есте сақтаңыз.
КЕШІКТІРУ
Бағдарламаның басталу уақытын 1 және 12 сағат
аралығындағы мерзімге кешіктіруге болады.
1. DELAY (КЕШІКТІРУ) түймесін басыңыз: дисплейде
сәйкес «h» белгі көрінеді; түйме басылған сайын (1
сағ, 2 сағ, ең көбі 12 сағатқа дейін) таңдалған жуу
айналымының басталу уақыты арттырылады.
2. Жуу бағдарламаны таңдап, БАСТАУ/ТОҚТАТУ
түймешігін басыңыз және есікті 4 секунд ішінде
жабыңыз : таймер кері есепті бастайды.
3. Осы уақыт аяқталған кезде, «h» индикатор шамы
сөнеді және жуу айналымы басталады.
Кешіктіру уақытын реттеу және уақыттың қысқа мерзімін
таңдау үшін, DELAY (КЕШІКТІРУ) түймесін басыңыз. Одан
бас тарту үшін, таңдалған кешіктіріп бастау индикатор
шамы «h» өшірілмейінше түймені қайталап басыңыз.
КЕШІКТІРУ функциясын бағдарлама басталған соң
орнату мүмкін емес.
ТАБЛЕТКА (Таб)
Бұл параметр қолданылған тазалау құралының түріне
байланысты бағдарламаның өнімділігін оңтайландыруға
мүмкіндік береді.
ТАБЛЕТКА пішіміндегі (1 мөлшердегі шаю құралы, тұз
және тазалау құралы) біріктірілген тазалау құралдарын
қолданатын болсаңыз, БАСТАУ/ТОҚТАТУ түймесін 3
секундқа (жанады сәйкес белгі жанады).
Ұнтақты немесе сұйық тазалау құралын қолданатын
болсаңыз, бұл опция өшіріледі.
4
KZ
СӨРЕЛЕРДІ ЖҮКТЕУ
ЖОҒАРҒЫ СӨРЕ
Нəзік жəне жеңіл ыдыстарды жүктеңіз:
стакандар, саптыаяқтар, кішкентай
тарелкеалар, кішкентай салат
ыдыстары.
ТӨМЕНГІ СӨРЕ
кеселер,
қақпақтар,
тарелкалар,
саладқа арналған ыдыстар, ас ішетін
ыдыстар, т.б. үшін. Үлкен тарелкалар
мен
қақпақтар
шашыратқыш
тұтқасымен кедергі келмеу үшін
қапталдарына жақсы қойылады.
(жоғарғы сөренің жүктеу мысалы)
ЖОҒАРҒЫ СӨРЕНІҢ БИІКТІГІН РЕТТЕУ
Жоғарғы сөренің биіктігін реттеуге болады:
төменгі жәшікке көп ыдыс салу үшін
жоғарғы қалып және жоғары қатарда көбірек
бос орынды жасау арқылы алынбалы
тіректердің көбін жасауға арналған төменгі
қалып және төменгі сөреге салынған
заттармен қақытығысты туғызбау.
Жоғарғы сөре тетіктерді баспай, жоғарғы
сөре жоғарғы сөренің биіктігін реттегішпен
(суретті көреңіз) жабдықталады, сөре
жоғарғы қалыпқа қойылған бойда, жай ғана
сөренің бүйірлерін ұстап оны көтеріңіз.
Төменгі қалыпты қалпына келтіру үшін, сөренің бүйірлеріндегі
A тетіктерді басып, жәшікті төмен қарай басыңыз
Ол салынған соң, сөренің биіктігін реттемеуді ұсынамыз.
ЕШҚАШАН жәшіктің тек бір жағын жоғары көтермеңіз
немесе төмен түсірмеңіз.
(төменгі жәшікке арналған жүктеу мысалы)
Төменгі сөреде бос аймақ A (нөмірлері мен позициялары әр
түрлі таңдаулы үлгілерде ғана бар), қуыратын табаларға
немесе пісіру табаларына тік қалыпта қолдау көрсету үшін
қолданылатын сөренің артқы жағындағы арнайы тартып алу
тірегі болады және оның орны азырақ.
Оны пайдалану үшін түсті қысқышты ұстап, оны алға қарай
айналдырған B кезде жоғары қарай тартып алыңыз. Ыдыстың
өлшемін реттеу үшін тіректерді оң жаққа және сол жаққа
сырғытуға болады.
A
B
C
РЕТТЕЛЕТІН ҚАЛПЫ БАР ЖИНАЛМАЛЫ ЫСЫРМАЛАР
Ыдыс-аяқты тор сөреге ыңғайлы
орналастыру үшін,жиналмалы
ысырмаларды жинап, қайта ашуға
болады. Шыны стакандарды әрбір
стаканның тұтқасын сәйкес ұяға салу
арқылы жиналмалы ысырмаларға
қауіпсіз етіп салуға болады.
Үлгіге байланысты:
- ысырмаларды ашу үшін, оны сырғытып,
айналдыру қажет немесе ілмектерден
босатып, шығарып алу керек.
- ысырмаларды жинау үшін, оны
айналдырып, ысырмаларды төмен қарай
сырғыту қажет немесе оны жоғары қарай
тартып, ысырмаларды ілмектерге бекіту
керек.
Төменгі сөреде тарелкаларды реттеген кезде тігінен қоюға
болатын және табақтар мен салат ыдыстарын оңай жүктеу
үшін көлденең қоюға болатын жиналмалы ысырма бар C.
ПЫШАҚТАРҒА АРНАЛҒАН НАУА
Жетілдірділген ас үй ыдыстарын реттеуге арналған жоғарғы
торларды салыңыз.
Оны тек төменгі сөренің алдыңғы жағына қою керек.
СУЫРМАЛЫ ТАРТПА
Жоғарғы сөре кішкентай ыдысты
және ас ішетін сайманды салу
үшін қолдануға болатын суырмалы
тартпасымен беріледі. Оңтайлы жуу
өнімділігі үшін үлкен ыдысты тікелей
науаның астына салмаңыз. Тартпа
алынбалы болады.
Өткір ұштары бар пышақтар мен басқа ас үй құралдарын
бетін төмен қаратып пышақтарға арналған науаға салыңыз
немесе оларды жоғарғы сөренің жиналмалы бөліктеріне
көлденеңінен салуға болады.
5
КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ
1. СУ БАЙЛАНЫСЫН ТЕКСЕРУ
Ыдыс жуғыш машинаның су кранына жалғанғанын және
түртіңіз ашық болуын тексеріңіз.
2. ЫДЫС ЖУҒЫШ МАШИНАНЫ ІСКЕ ҚОСУ
Есікті ашып, ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз.
3. СӨРЕЛЕРДІ ЖҮКТЕУ
(СӨРЕЛЕРДІ ЖҮКТЕУ тарауын қараңыз)
4. ТАЗАЛАУ ҚҰРАЛЫ ЫДЫСЫН ТОЛТЫРУ
(БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІ тарауын қараңыз).
5. БАҒДАРЛАМАНЫ ТАҢДАП, АЙНАЛЫМДЫ РЕТТЕУ
Ыдыстардың түрі мен оның ластану деңгейіне байланысты
(БАҒДАРЛАМАЛАР СИПАТТАМАСЫ тарауын қараңыз), P
түймесін басу арқылы сәйкес бағдарламаны таңдаңыз.
Қалаған опцияларды таңдаңыз (СӨРЕЛЕРДІ ЖҮКТЕУ тарауын
қараңыз).
6. START (БАСТАУ)
Жуу циклін БАСТАУ/Тоқтату түймесіне басып (ЖД шамы
жанады) және есікті 4 сек. ішінде жауып іске қосыңыз.
Бағдарлама басталғаннан кейін сіз жалғыз бір дыбыс
белгісің естіп аласыз. Егер есік 4сек. ішінде жабық
болмаса, дабыл сигналы ойнатылады. Бұл жағдайда, есікті
ашып, БАСТАУ/Тоқтату түймешігін басыңыз және есікті
4 секунд ішінде жабыңыз.
7. ЖУУ АЙНАЛЫМЫНЫҢ СОҢЫ
Жуу циклының соңы дыбыстық белгі арқылы және
дисплейдегі жуу циклының нөмірінің жыпылықтауы арқылы
көрсетіледі. ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басу арқылы есікті
жауып, құрылғыны өшіріңіз.
Ас ішетін сайманды алмас бұрын күйіп қалмау үшін
бірнеше минут күтіңіз.
Төменгісінен бастап сөрелердің жүгін шығарып алыңыз.
Электр энергиясының тұтынылуын азайту үшін,
енжарлықтың арнайы ұзартылған мерзімі кезінде
құрылғы автоматты түрде өшіріледі.
Ас ішетін сайманы аздап ластанған болса немесе
ыдыс жуғыш машинаға салынбас бұрын сумен
шайылған болса, сəйкесінше қолданылған тазалау
құралының мөлшерін азайтыңыз.
АҒЫМДАҒЫ БАҒДАРЛАМАНЫ ӨЗГЕРТУ
Дұрыс емес бағдарлама таңдалған болса, ол жаңа ғана басталған
болса, оны өзгертуге болады: есікті ашып, ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін
басып ұстыңыз, машина сөнеді.
ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін қолданып құрылғыны кері қосыңыз,
жаңа жуу айналымын жəне қалаған опцияларды таңдаңыз.
Жуу циклін БАСТАУ/Тоқтату түймесіне басып жəне есікті 4 сек.
ішінде жауып іске қосыңыз.
ТАҒЫ БІР ЫДЫСТЫ ҚОСУ
Машинаны тоқтатпай, есігін ашыңыз да (БАСТАУ/Тоқтату
шамы жыпылықтау бастайды) (ЫСТЫҚ будан сақ
болыңыз!) ыдысты машинаның ішіне салыңыз. БАСТАУ/
Тоқтату түймсін басыңыз да есікті 4 сек.ішінде жабыңыз, цикл
үзілген жерінен қайтып басталады.
КЕЗДЕЙСОҚ ТОҚТАЛУЫ
Жуу айналымы кезінде есік ашылатын болса немесе тоқ
өшетін болса, айналым тоқтайды. Бұл жағдайда, есікті ашып,
БАСТАУ/Тоқтату түймешігін басыңыз жəне есікті 4 секунд
ішінде жабыңыз.
Функциялар туралы толығырақ ақпаратты сұратуға
немесе соңғы беттегі нұсқауларға сүйене отырып
Интернеттен Пайдалану жəне күтіп ұстау нұсқаулығын
жүктеп алуға болады.
АҚЫЛ-КЕҢЕС
КЕҢЕСТЕР
Жəшіктерді жүктемес бұрын, ыдыстардан барлық тағам
қалдықтарын алып тастап, стакандарды босатыңыз.
Оларды алдын ала ағын судың астында жуудың қажеті
жоқ. Ол орнына мықтап салынбайынша жəне сыртына
шығарылмайынша ыдыстарды реттеңіз; жəне ыдыстарды
аузын төмен қаратып жəне ойығы/шығыңқы бөліктерін
еңкейтіп салыңыз, бұл судың əрбір беткейге тиюіне жəне
еркін ағуына мүмкіндік береді.
Ескерту: қақпақтары, тұтқалары, науалары жəне
қуыру табалары шашыратқыш тұтқаларды айналуға
кедергі келтірмеу керек. Кішкентай ыдыстарды ас ішетін
саймандар жəшігіне салыңыз. Қатты ластанған ыдыстар
мен табаларды төменгі жəшікке қою керек, себебі бұл
бөлікте су шашыратқыштар қатты болады жəне қатты жуу
өнімділігіне мүмкіндік береді. Құрылғыны жүктеген соң,
шашыратқыш тұтқаларының оңай айналуына мүмкіндік
беріңіз.
ГИГИЕНА
PЫдыс жуғыш машинада жиналған иіс пен кірді кетіру
үшін кемінде бір ай ішінде жоғарғы температура
бағдарламасын іске қосыңыз. Тазалау құралының
шай қасығын қолданып, құрылғыны тазалау үшін оны
жүктемей іске қосыңыз.
6
ҚОЛАЙЛЫ ЕМЕС ЫДЫСТАР
• Ағаштан жасалған ыдыстар мен ас ішетін саймандар.
• Нəзір пішімделген стакандар, əшекейлі қолдан жасалған
жəне антиквариаттық ыдыстар. Əшекейлері төзімді емес.
• Жоғары температураға төзім алмайтын синтетикалық
материалдың бөліктері.
• Мыс жəне жіңішке ыдыс.
• Күлмен, вакспен, майлайтын маймен немесе сиямен
ластанған ыдыстар.
Стакан əшекейлерінің түстері мен алюминий/күміс
бөліктері жуу кезінде өзгертілуі жəне түсінің өзгертілуі
мүмкін. Стаканның кейбір түрлері (мыс., хрусталь
заттар) бірнеше жуу айналымының санынан кейін
бұлыңғыр бола бастайды.
СТАКАНҒА ЖƏНЕ АС ІШЕТІН ЫДЫСТАРҒА
ЗАҚЫМ КЕЛТІРУ
• Өндіруші ыдыс жуғыш машинада жууға болады деп
кепілдеме берілген шыны жəне фарфор ыдыстарды
ғана қолданыңыз.
• Фарфор ыдысқа лайықты жұмсақ жуғыш құралды
пайдаланыңыз
• Жуу айналымы аяқталған соң стакандар мен ас
ішетін саймандарды ыдыс жуғыш машинадан бірден
шығарып алыңыз.
KZ
КҮТІМ ЖƏНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
СҮЗГІ ЖИНАҒЫН ТАЗАЛАУ
Сүзгілерді бітеліп қалмауы жəне қалдық судың дұрыс ағуы
үшін сүзгі жинағын қалыпты түрде тексеріп тұрыңыз.
Сүзгілер жинағы үш сүзгіден тұрады, олар ыдыс жуған судағы
тағам қалдықтарын кетіріп, содан кейін суды қайта
айналдырады: жуу нəтижесі барынша жақсы болуы үшін
оларды таза ұстау керек.
Ыдыс жуғыш машинаны сүзгілерді салмай немесе сүзгі
бос болса, қолдануға болмайды.
Бірнеше рет жуған соң, сүзгі жинағын тексеріңіз жəне қажет
болса, метал емес щетканы қолданып кранның астында
мұқият жуыңыз жəне төмендегі келесі нұсқауларды
орындаңыз:
1. Цилиндрлік сүзгіні A сағат тілінің бағытына қарсы бұраңыз да,
тартып шығарыңыз (1-сурет).
2. Бүйір құлақшаларға аздап күш сала отырып, B тостақ сүзгіні
алып шығыңыз (2-сурет).
3. Тот баспайтын болаттан жасалған табақша сүзгіні сырғытып
шығарыңыз C (3-сурет).
4. Тұтқышты тексеріп, тағам қалдықтары болса, алып тастаңыз.
Жуу циклының сорғы қорғағышын (қара түсті бөлшек)
ЕШҚАШАН ДА АЛМАҢЫЗ (4-сурет).
БҮРІККІШТЕРДІ ТАЗАЛАУ
IТағам қалдықтары бүріккіштері жабысып қалып, су бүркілетін
тесіктерді бітеп тастаған жағдайда. Уақыт өте бүріккіштерді
тексеріп, оларды металл емес кішкентай шөткемен тазалап
тұрған жөн.
Үстіңгі бүріккішті алып шығу үшін пластик бекіткіш шығырды
сағат тілінің бағытына қарсы бұраңыз. Үстіңгі бүріккішті
тесіктердің көбісі жоғары қарап тұратындай етіп ауыстыру
керек.
12
A
B
A
34
Астыңғы бүріккішті жоғары қарай тартып алып шығуға болады
СУ КЕЛЕТІН ШЛАНГІНІ ТАЗАЛАУ
C
Су келетін шлангілер жаңа немесе ұзақ уақыт бойына
қолданылмаған болса, қажетті қосылымдарды орындамас
бұрын қалдық заттардың жоқтығын жəне оның тазалығын
тексеру үшін су өткізіңіз. Осы сақтық шаралары
орындалмайтын болса, су кірісінің бітелуі жəне ыдыс жуғыш
машинаға зақым келтіруі мүмкін.
Сүзгілерді тазалған соң, сүзгі жинағын қайта салып, оны
қалпына реттеңіз; бұл ыдыс жуғыш машинаның тиімді
жұмысын жасау үшін маңызды.
7
АҚАУЛЫҚТАРДЫ ШЕШУ
Ыдыс жуғыш машинаның дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Қызмет орталығымен байланыспас бұрын,
ақаулықты келесі тізімге өту арқылы шешуге болатынын тексеріңіз.
АҚАУЛЫҚТАР ЫҚТИМАЛ СЕБЕПТЕРІ
Ыдыс жуғыш
машина
басталмайды
немесе
пәрмендерге
жауап бермейді.
Құрылғы дұрыс жалғанбаған.
Токтың өшуі.
Ыдыс жуғыш машина есігі жабық
емес.
ШЕШІМДЕР
Ашаны розеткаға салыңыз.
Ыдыс жуғыш машина қуат қосылған кезде автоматты түрде іске
қосылады.
“сырт” еткен дыбыс естілмекйінше, есікті қатты жабыңыз.
ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басу арқылы құрылғыны өшіріңіз де, шамамен
бір минут өткен соң оны қайтадан қосып, бағдарламаны қайта
орнатыңыз.
Жуу айналымы әлі аяқталмаған.
Жуу айналымы аяқталғанша күтіңіз.
Ыдыс жуғыш
машина суы
Су төгетін шлангінің бүктеоіп қалмағанын тексеріңіз (ОРНАТУ
Ағызу шлангісі бүгіліп қалған.
НҰСҚАУЛЫҒЫН қараңыз).
ақпайды.
Ағызу жүйесінің құбыры бітелген.
Ағызу жүйесі құбырын тазалаңыз.
Сүзгі тағам қалдықтарымен бітелген Сүзгіні тазалаңыз (СҮЗГІЛЕР ЖИНАҒЫН ТАЗАЛАУ тарауын қараңыз).
Ыдыстар бір-біріне соқтығысып
Ыдыс-аяқты дұрыстап орналастырыңыз (ТОР СӨРЕЛЕРГЕ ЫДЫСЫдыс жуғыш
АЯҚТЫ САЛУ тарауын қараңыз).
машина артық шу гүрсілдеуде.
Жуғыш құрал дұрыс өлшенбеген немесе ол ыдыс жуғыш машинада
шығарады.
қолдануға арналмаған (ЖУҒЫШ ҚҰРАЛ ЫДЫСЫН ТОЛТЫРУ тарауын
Көпіршіктің артық мөлшері
қараңыз). Күйгүзүп, андан соң машинаны өчүрүңүз (ҚОСУ/ӨШІРУ),
шығарылған.
жаңа бағдарламаны таңдап, БАСТАУ/Тоқтату түймешігін басыңыз
жəне есікті 4 секунд ішінде жабыңыз. Өтінеміз ешқандай тағы да
жуғыш құралын қоспаңыз.
Ас ішетін ыдыс дұрыс
Ыдыс-аяқты дұрыстап орналастырыңыз (ТОР СӨРЕЛЕРГЕ ЫДЫСЫдыстар таза
реттелмеген.
АЯҚТЫ САЛУ тарауын қараңыз).
емес.
Спрей тұтқалары ыдыстармен
Ыдыс-аяқты дұрыстап орналастырыңыз (ТОР СӨРЕЛЕРГЕ ЫДЫСараласып еркін қозғала алмайды.
АЯҚТЫ САЛУ тарауын қараңыз).
Дұрыс келетін жуу циклын таңдаңыз (БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІН
Жуу циклы тым жеңіл.
қараңыз).
Жуғыш құрал дұрыс өлшенбеген немесе ол ыдыс жуғыш машинада
Көпіршіктің артық мөлшері
қолдануға арналмаған (ЖУҒЫШ ҚҰРАЛ ЫДЫСЫН ТОЛТЫРУ тарауын
шығарылған.
қараңыз).
Шаю құралы бөлігінің қақпағы
Шаю құралы ыдысының қақпағы жабылғанын тексеріңіз.
дұрыс жабылмаған.
Сүзгілер жинағын тазалаңыз (КҮТІП ҰСТАУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ тарауын
Сүзгі ластанған немесе бітелген.
қараңыз).
Тұз жоқ.
Тұз ыдысын толтырыңыз (ТҰЗ ЫДЫСЫН ТОЛТЫРУ тарауын қараңыз).
Ол пәрмендерге жауап бермейді.
ЖӨНДЕУ ЖӘНЕ АҚАУЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ
НҰСҚАУЛЫҒЫ
Жөндеу жəне ақаулықтарды анықтау бойынша толық
ақпаратты Пайдалану жəне күтіп ұстау нұсқаулығынан
қараңыз. Пайдалану жəне күтіп ұстау нұсқаулығын
мына жерден алуға болады:
• Кепілді қызмет көрсету; телефон нөмірін кепілдік
кітапшасынан қараңыз.
• мына веб-сайттан жүктеп алыңыз: docs.hotpoint.eu
• QR кодын пайдаланыңыз:
КЕПІЛДІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНА
ХАБАРЛАСУ
Кепілді қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде,
ыдыс жуғыш машинаның ішкі сол жағына немесе
оң жағына жапсырылған техникалық тақтайшада
көрсетілген кодтарды беру керек. Телефон нөмірі
кепілдік кітапшасында немесе
мына вебсайтта берілген:
www.hotpoint.eu
IEC 436
:
ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР ПАРАҒЫ
Қуат тұтыну деректері жазылған техникалық деректерді
мына веб-сайттан жүктеп алуға болады:
docs.hotpoint.eu
400011358990B
04/2019 jk - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising