Whirlpool | HSIC 3T127 C | Setup and user guide | Whirlpool HSIC 3T127 C Lietotāja rokasgrāmata

Whirlpool HSIC 3T127 C Lietotāja rokasgrāmata
LV
LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
INSTRUKCIJA
PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES HOTPOINT ARISTON
IZSTRĀDĀJUMU. Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību,
lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē:
www.hotpoint.eu/register
Lejuplādējiet Drošības instrukciju un Lietošanas un
apkopes pamācību, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni
docs.hotpoint.eu un sekojot norādēm šīs
rokasgrāmatas aizmugurē.
Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet Veselības un drošības instrukciju.
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
IERĪCE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1
2
3
4
6
5
7
10
8
9
Service:
0000 000 00000
12
11
Augšējais statīvs
Pielāgojamie atloki
Augšējā statīva augstuma regulators
Augšējā smidzināšanas svira
Apakšējais statīvs
Space Zone
Piederumu grozs
Apakšējā smidzināšanas svira
Filtru komplekts
Sāls tvertne
Mazgāšanas un skalošanas līdzekļa dozators
Datu plāksnīte
Vadības panelis
13
VADĪBAS PANELIS
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3 4
5
67 8
9
Ieslēgšanas-izslēgšanas/atiestatīšanas poga ar indikatora
gaismiņu
Programmas izvēles poga
Sāls uzpildes indikatora gaismiņa
Skalošanas līdzekļa uzpildes indikatora gaismiņa
Programmas numura un aizkaves laika indikators
Tabletes (Tab) indikatora gaismiņa
10
7.
8.
9.
10.
11.
11
Displejs ar vadības orgāniem
Zone Wash funkcijas indikatora gaismiņa
Zone Wash poga
Aizkaves poga
Sākt/Pauze poga ar indikatora gaismiņu/ Tablete (Tab)
1
PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE
SĀLS, SKALOŠANAS LĪDZEKLIS UN MAZGĀŠANAS LĪDZEKLIS
IETEIKUMI PIRMAJAI LIETOŠANAS REIZEI
Pēc montāžas izņemiet statīvu bloķētājus un augšējā statīva elastīgos
elementus.
SĀLS TVERTNES UZPILDE
Sāls lietošana novērš KAĻĶAKMENS veidošanos uz traukiem un ierīces
funkcionālajām daļām.
• Ir svarīgi, lai sāls tvertne nekad nebūtu tukša.
• Ir svarīgi iestatīt ūdens cietību.
Sāls tvertne atrodas trauku mazgājamās mašīnas apakšējā daļā (skatiet
PROGRAMMU APRAKSTU) un tā jāuzpilda, ja vadības panelī iededzies
SĀLS UZPILDES indikators .
1. Izņemiet zemāko statīvu un atskrūvējiet
tvertnes vāciņu (pretēji pulksteņa rādītāja
virzienam).
2. Tikai pirmajā reizē rīkojieties šādi: sāls tvertni
uzpildiet ar ūdeni.
3. Novietojiet piltuvi (skatiet attēlu) un piepildiet
sāls tvertni līdz augšai (aptuveni 1 kg); no tā
nevajadzētu iztecēt ūdenim.
4. Izņemiet piltuvi un noslaukiet uz atveres
palikušo sāli.
Pārliecinieties, ka vāciņš ir stingri pieskrūvēts, lai mazgāšanas
programmas laikā tvertnē neiekļūtu mazgāšanas līdzeklis (tas var
sabojāt ūdens mīkstinātāju).
Ja nepieciešams pievienot sāli, obligātu jāveic nepieciešamās
darbības pirms mazgāšanas cikla ieslēgšanas.
ŪDENS CIETĪBAS IESTATĪŠANA
Lai ļautu ūdens mīkstinātājam darboties kā paredzēts, ir svarīgi norādīt
tādu ūdens cietību, kāda ir ūdenim jūsu mājās. Šādu informāciju varat
uzzināt pie vietējā ūdens piegādātāja.
Rūpnīcas iestatījumos norādīts vidējs (3) ūdens cietības līmenis.
• Ieslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
• Izslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
• Nospiediet P pogu un turiet to 5 sekundes, līdz dzirdat skaņas signālu.
• Ieslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
• Mirgo šobrīd atlasītā līmeņa numurs un sāls indikatora gaismiņa.
• Lai atlasītu vēlamo cietības līmeni, nospiediet pogu P (skatiet
ŪDENS CIETĪBAS TABULU).
Ūdens cietības tabula
Līmenis
°dH
°fH
Vācu grādi
Franču grādi
1
Mīksts
0-6
0 - 10
2
Vidējs
7 - 11
11 - 20
3
Vidējs
12 - 17
21 - 30
4
Ciets
18 - 34
31 - 60
5
Ļoti ciets
35 - 50
61 - 90
• Izslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
Iestatīšana ir pabeigta!
Tiklīdz šī darbība ir pabeigta, palaidiet programmu, neievietojot mašīnā
traukus.
Izmantojiet tikai tādu sāli, kas paredzēta lietošanai trauku
mazgājamās mašīnās.
Pēc tam, kad mašīnā iebērta sāls, SĀLS UZPILDES indikatora gaismiņa
izslēdzas.
Nepievienojot sāli, var tikt bojāts ūdens mīkstinātājs un
sildelements.
2
UZPILDIET SKALOŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORU
Skalošanas līdzeklis ļauj vieglāk NOŽĀVĒT traukus. Kad vadības panelī ir
iedegta SKALOŠANAS LĪDZEKĻA UZPILDES indikatora gaismiņa ,
jāuzpilda skalošanas līdzekļa dozators A.
A
B
1. Atveriet dozatoru B, nospiežot un paceļot vāka cilni.
2. Rūpīgi ielejiet skalošanas līdzekli līdz maksimālajai uzpildes vietas
atzīmei (110 ml), neizšļakstiet neizlejiet to. Ja tā noticis, nekavējoties
saslaukiet to ar sausu drānu.
3. Uzspiediet uz vāciņa, līdz dzirdat aizvēršanās klikšķi.
NEKAD nelejiet skalošanas līdzekli tieši cilindrā.
SKALOŠANAS LĪDZEKĻA DEVAS PIELĀGOŠANA
Ja jūs neapmierina žāvēšanas rezultāti, varat pielāgot izmantojamā
skalošanas līdzekļa daudzumu.
• Ieslēdziet trauku mazgājamo mašīnu, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
• Izslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
• Trīs reizes nospiediet pogu P - būs dzirdams pīkstiens.
• Ieslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
• Mirgo pašreizējais atlasītā līmeņa numurs un sāls indikatora
gaismiņa.
• Lai atlasītu vēlamo skalošanas līdzekļa daudzumu, nospiediet pogu P.
• Izslēdziet to, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
Lestatīšana ir pabeigta!
Ja skalošanas līdzekļa līmenis ir iestatīts uz ZERO (EKO), nav nepieciešams skalošanas līdzeklis. Ja skalošanas līdzeklis būs beidzies, zema
skalošanas līdzekļa līmeņa indikators neiedegsies.
Atkarībā no trauku mazgājamās mašīnas modeļa, iespējams iestatīt ne
vairāk kā 5 līmeņus. Trauku mazgājamās mašīnas rūpnīcas iestatījums
atšķiras atkarībā no modeļa; izpildiet iepriekš minētos norādījumus, lai
pārbaudītu šo iestatījumu ierīcē.
• Ja uz traukiem redzamas zilganas svītras, iestatiet mazāku vērtību (1-2).
• Ja uz traukiem redzami ūdens pilieni vai kaļķakmens nogulsnes,
iestatiet augstāku vērtību (3-4).
MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORA UZPILDE
B
A
Lai atvērtu mazgāšanas līdzekļa
dozatoru, izmantojiet atvēršanas
instrumentu A.
Ielejiet mazgāšanas līdzekli tikai
sausajā dozatorā B.
Priekšmazgāšanai nepieciešamo
mazgāšanas līdzekļa daudzumu
ievietojiet tieši cilindrā.
1. Nosakot mazgāšanas līdzekļa daudzumu, skatiet iepriekš minēto informāciju, lai pievienotu pareizu daudzumu līdzekļa. Dozatorā B ir norādes, lai pareizi dozētu mazgāšanas līdzekli.
2. Pirms vāka aizvēršanas (līdz dzirdams klikšķis) notīriet mazgāšanas
līdzekļa atlikumus no dozatora.
3. Aizveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru, ceļot to uz augšu, līdz
slēdzene ir vietā.
Mazgāšanas līdzekļa dozators atveras automātiski, kad pienācis
attiecīgais brīdis programmā.
Izmantojot vairākfunkciju mazgāšanas līdzekļus, ieteicams lietot pogu
TABLETES, jo tā pielāgo programmu tā, lai vienmēr tiktu sasniegti
labākie mazgāšanas un žāvēšanas rezultāti.
LV
Žāvēšanas
posms
PROGRAMMU TABULA
Programma
1 Eko
Pieejamās izvēlnes
*)
Mazgāšanas
līdzekļa nodalījums
Mazgāšanas
programmas
darbības laiks
(h:min)**)
Ūdens
patēriņš
(litri/cikli)
Enerģijas
patēriņš
(kWh/cikli)
4:00
9,0
0,74
2:20 - 3:00
16,0 - 18,0
1,20 - 1,40
2:10 - 2:50
14,5 - 16,0
1,05 - 1,25
-
1:40
12,0
1,00
-
0:30
9,0
0,50
Cilindrs
B
50°
Auto
Intensīvais
65°
3 Auto Parastais
55°
4 Trausli trauki
45°
Ātrais
režīms 30’
50°
6 Nakts režīms
50°
-
3:35
16,5
1,00
7 Dezinficēšana
70°
-
1:40
12,0
1,30
0:10
4,5
0,01
2
5
8 Mērcēšana
-
-
-
-
-
-
EKO programmas dati noteikti laboratoriskos apstākļos saskaņā ar Eiropas standartu EN 50242.
Piezīme testa laboratorijām: informāciju par salīdzinošiem EN testēšanas apstākļiem, lūdzu, sūtiet e-pastu uz šo adresi: assistenza_en_lvs@indesitcompany.com
Trauku priekšmazgāšana nav nepieciešama nevienā programmā.
*) Ne visas iespējas var izmantot vienlaicīgi.
**) Displejā vai bukletā norādītās programmas darbības laiks aprēķināts normālos apstākļos. Reālais laiks var mainīties, ņemot vērā tādus faktorus kā
pievadītā ūdens temperatūra un spiediens, istabas temperatūra, mazgāšanas līdzekļa daudzums, trauku daudzums un veids, trauku izkārtojums, papildu
izvēlnes un sensoru kalibrēšana. Sensoru kalibrēšana var palielināt programmu darbības laiku par 20minūtēm.
Patēriņš gaidstāves režīmā: Patēriņš ieslēgtā režīmā: 5W - patēriņš izslēgtā režīmā: 0,5W
PROGRAMMU APRAKSTS
Norādījumi mazgāšanas cikla izvēlei.
1 EKO
Vidēji netīri trauki. Standarta programma, visefektīvākā gan strāvas,
gan ūdens patēriņa ziņā.
2 AUTO INTENSĪVAIS
Automātiskā programma ieteicama ļoti netīriem traukiem un pannām
(nav ieteicama trausliem priekšmetiem).
3 AUTO PARASTAIS
Automātiskā programma vidēji netīrām pannām un traukiem.
6 NAKTS REŽĪMS
Paredzēts ierīces darbināšanai naktī. Nodrošina optimālu mazgāšanu
un žāvēšanu ar mazāko iespējamo trokšņa līmeni.
7 DEZINFICĒŠANA
Vidēji vai ļoti netīriem traukiem ar papildu antibakteriālo mazgāšanu.
Var izmantot trauku mazgājamās mašīnas apkopei.
8 MĒRCĒŠANA
Virtuves trauku vēlākai mazgāšanai. Šajā programmā nav paredzēts
izmantot mazgāšanas līdzekli.
4 TRAUSLI TRAUKI
Programma trauslu, pret augstu temperatūru jutīgāku trauku, piemēram, glāžu un krūžu, mazgāšanai.
5 ĀTRAIS REŽĪMS 30’
Programma paredzēta nedaudz netīriem traukiem bez piekaltušām
ēdienu paliekām.
Piezīmes!
Ņemiet vērā, ka nedaudz netīriem traukiem visefektīvākie ir ātras darbības
cikli.
Lai vēl vairāk samazinātu patēriņu, darbiniet trauku mazgājamo
mašīnu tikai tad, kad tā ir pilna.
3
IZVĒLNES UN FUNKCIJAS
Dažas izvēlnes iespējams atlasīt, tieši nospiežot attiecīgo pogu (skatiet VADĪBAS PANELI).
Ja izvēlni nav iespējams savietot ar atlasīto programmu skatiet PROGRAMMU TABULU, attiecīgā LED lampiņa mirgos
trīs sekundes un tiks atskaņots skaņas signāls. Izvēlne nebūs iespējota.
ZONE WASH
Ja mazgājamo trauku daudzums nav pietiekams, ūdens,
elektrības un mazgājamo līdzekļu taupības nolūkos
iespējams izmantot pusielādes funkciju.
Atlasiet programmu un tad nospiediet ZONE WASH
pogu: displejā parādīsies izvēlētā statīva simbols. Pēc
noklusējuma ierīce mazgā traukus visos statīvos.
Lai mazgātu tikai konkrētu statīvu, nospiediet šo pogu
atkārtoti:
parādīts displejā (tikai apakšējais statīvs)
parādīts displejā (tikai augšējais statīvs)
redzams displejā (izvēlne ir IZSLĒGTA un ierīce veiks
mazgāšanu visos statīvos).
Atcerieties ievietot traukus tikai augšējā vai tikai
apakšējā statīvā un attiecīgi samaziniet mazgāšanas
līdzekļa daudzumu.
AIZKAVE
Programmas palaišanu iespējams atlikt uz laiku no 1 līdz
12 stundām.
1. Nospiediet pogu AIZKAVE: displejā parādās attiecīgs
simbols “h”; katru reizi nospiežot pogu, tiks palielināts
laiks (1 stunda, 2 stundas utt. līdz 12 stundām) līdz atlasītā mazgāšanas cikla palaišanai.
2. Izvēlieties mazgāšanas programmu, nospiediet pogu
SĀKT/pauze un aizveriet ierīces durvis 4 sekunžu laikā:
taimeris sāks laika atskaiti.
3. Tiklīdz iestatītais laiks būs beidzies,“h” indikators
nodzisīs un tiks palaists mazgāšanas cikls.
Lai pielāgotu aizkaves laiku un atlasītu mazāku laika
periodu, nospiediet pogu AIZKAVE. Lai to atceltu, atkārtoti nospiediet pogu līdz atlasītais aizkavētās palaišanas
indikators “h” nodziest.
Aizkavētās palaišanas funkciju nav iespējams
aktivizēt, ja programma jau ir palaista.
TABLETE (TAB)
Izmantojot šo iestatījumu, var optimizēt cikla veiktspēju
atbilstoši izmantotā mazgāšanas līdzekļa veidam.
Nospiediet pogu SĀKT/Pauze un turiet to 3 sekundes
(attiecīgais simbols), ja izmantojat kombinētos mazgāšanas līdzekļus tabletēs (skalošanas līdzekli, sāli un
mazgāšanas līdzekli 1 devā).
Ja lietojat pulverveida vai šķidro mazgāšanas
līdzekli, šai izvēlnei jābūt izslēgtai.
4
LV
STATĪVU PIEPILDĪŠANA
AUGŠĒJAIS STATĪVS
APAKŠĒJAIS STATĪVS
Katliem, vākiem, šķīvjiem, salātu bļodām,
galda piederumiem utt. Lieli šķīvji un vāki
jānovieto sānos, lai tie netraucētu smidzināšanas svirai.
Ievietojiet trauslus un vieglus traukus: glāzes,
krūzes, apakštases, seklas salātu bļodas.
(piemērs augšējā statīva piepildīšanai)
AUGŠĒJĀ STATĪVA AUGSTUMA PIELĀGOŠANA
Augšējā statīva augstumu iespējams pielāgot: augstākā pozīcijā, lai
apakšējā grozā ievietotu lielākus traukus, un
zemākā pozīcijā, lai optimāli izmantotu īpašos
atbalstu, nodrošinātu vairāk vietas augšējā daļā
un neļautu augšējā statīvā ievietotajiem traukiem sadurties ar apakšējā statīvā ievietotajiem.
Augšējais statīvs aprīkots ar augšējā statīva
augstuma regulatoru (skatiet attēlu); paceliet
to, nespiežot uz svirām, bet vienkārši turot statīva malas, līdz statīvs ir stabili novietots augšējā
pozīcijā. Lai atgrieztu statīvu zemākajā pozīcijā,
nospiediet statīva malās esošās sviras A un bīdiet grozu uz leju.
Ir stingri ieteicams nepielāgot statīvu augstumu, kad tajos ir
ievietoti trauki.
NEKAD nepaceliet vai nenolaidiet grozu tikai vienā pusē.
(piemērs apakšējā statīva piepildīšanai)
Apakšējais statīvs ir aprīkots ar īpašu paplašinājumu A (Space Zone)
(pieejams tikai atlasītajos modeļos ar atšķirīgiem skaitļiem un stāvokļiem) - tas ir uz āru izvelkams balsts statīva aizmugurē, ko iespējams
izmantot, lai atbalstītu pannas vai cepešpannas, kad tās novietotas
stāvus, tādējādi aizņemot mazāk vietas.
Lai to izmantotu, satveriet krāsaino rokturi un paceliet to B, vienlaikus
griežot to uz priekšu. Balstus iespējams bīdīt pa labi un pa kreisi, lai
pielāgotos trauku izmēram.
A
B
C
ATLOKĀMIE PLAUKTI AR PIELĀGOJAMU NOVIETOJUMU
Sānu pielāgojamos atlokus var pielocīt vai
atlocīt, lai optimizētu pārtikas produktu izvietojumu statīvā.
Vīna glāzes var droši ievietot atlokāmajos
plauktos, glāžu kājiņas ievietojot attiecīgajās
atverēs.
Atkarībā no modeļa:
- lai atlocītu malas, nepieciešams tās pavirzīt
augšup un pagriezt vai atbrīvot no stiprinājumiem un pavilkt augšup.
- lai salocītu malas, nepieciešams tās pagriezt
un pavirzīt lejup vai pavilkt tās augšup un
ievietot stiprinājumos.
BĪDĀMAIS TRAUKS
Augšējais statīvs ir aprīkots ar bīdāmu tvertni, ko iespējams izmantot nelielu trauku vai
galda piederumu novietošanai. Lai sasniegtu vēl labākus mazgāšanas rezultātus, nenovietojiet lielus traukus tieši zem šīs tvertnes.
Trauks ir izņemams.
Apakšējais statīvs aprīkots ar īpašiem balstiem C, ko iespējams izmantot vertikālā pozīcijā, ja šķīvji tiek ievietoti horizontāli (apakšā), tādējādi
ļaujot vienkārši ievietot arī pannas un salātu bļodas.
PIEDERUMU GROZS
Modulārā groza augšpusē iestrādāts režģis, lai tādējādi ļautu vienkāršāk izkārtot galda piederumus. Piederumu grozu atļauts novietot
tikai apakšējā statīva priekšpusē.
Naži un citi asi priekšmeti jāievieto galda piederumu grozā ar spicajiem galiem vērstiem uz leju vai jānovieto horizontāli augšējā statīva
nodalījumos ar spicajiem galiem vērstiem uz augšu.
5
IKDIENAS LIETOŠANA
1. PĀRBAUDIET ŪDENS SAVIENOJUMU
Pārbaudiet, vai trauku mazgājamā mašīna ir pieslēgta
ūdens padevei un vai krāns ir atvērts.
2. IESLĒDZIET TRAUKU MAZGĀJAMO MAŠĪNU
Darbojas tikai IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS poga.
3. PIEPILDIET STATĪVUS
(skatiet STATĪVU PIEPILDĪŠANA)
4. MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORA UZPILDE
(skatiet PROGRAMMU TABULU)
5. ATLASIET PROGRAMMU UN PIELĀGOJIET CIKLU
Atlasiet piemērotāko programmu, ņemot vērā trauku veidu un netīrību, (skatiet PROGRAMMU APRAKSTU) nospiežot
pogu P. Atlasiet nepieciešamās izvēlnes (skatiet IZVĒLNES
UN FUNKCIJAS).
6. PALAIŠANA
Ieslēdziet mazgāšanas ciklu, nospiežot pogu SĀKT/Pauze
(deg gaismas diode), un 4 sekunžu laikā aizveriet ierīces
durvis. Pēc programmas palaišanas atskanēs viens skaņas
signāls. Ja durvis netiek aizvērtas 4 sekunžu laikā, atskanēs
brīdinājuma signāls. Šādā gadījumā atveriet ierīces durvis,
vēlreiz nospiediet pogu SĀKT/Pauze un 4 sekunžu laikā
aizveriet ierīces durvis.
7. MAZGĀŠANAS CIKLA BEIGAS
Mazgāšanas cikla beigās tiek ieslēgts skaņas signāls un displejā sāk mirgot mazgāšanas cikla numurs. Atveriet ierīces
durvis un izslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
Lai izvairītos no apdegumiem, uzgaidiet pāris minūtes un tikai tad izņemiet traukus. Izņemiet traukus no statīviem, sākot
ar apakšējo.
Lai vēl vairāk samazinātu enerģijas patēriņu, ilgstoši neizmantojot ierīci tā automātiski izslēgsies.
Ja trauki ir tikai nedaudz netīri vai pirms ievietošanas trauku
mazgājamā mašīnā tie ir noskaloti, samaziniet mazgāšanas
līdzekļa daudzumu.
AKTĪVAS PROGRAMMAS MODIFICĒŠANA
Ja ir atlasīta nepareiza programma, kas tikko palaista, to ir iespējams
nomainīt: Atveriet ierīces durvis, turiet nospiestu IESLĒGŠANAS/
IZSLĒGŠANAS pogu, līdz ierīce izslēdzas.
Ieslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu,
atlasiet jauno mazgāšanas ciklu un vēlamās iespējas. Aktivizējiet
ciklu, nospiežot pogu SĀKT/Pauze, un 4 sekunžu laikā aizveriet
ierīces durvis.
PAPILDU TRAUKU IEVIETOŠANA
Neizslēdzot ierīci, atveriet tās durvis (mirgos pogas SĀKT/Pauze
gaismas diode) (uzmanieties no KARSTA tvaika!) un ievietojiet
trauku mazgājamā mašīnā traukus. Nospiediet pogu SĀKT/Pauze
un 4 sekunžu laikā aizveriet ierīces durvis, lai atsāktu programmas
darbību no vietas, kur tā tika pārtraukta.
NEJAUŠA IEJAUKŠANĀS
Ja mazgāšanas cikla laikā tiek atvērtas ierīces durvis vai notiek
energoapgādes pārtraukums, mazgāšanas cikls pārstāj darboties.
Lai atsāktu programmas darbību no vietas, kur tā tika pārtraukta,
nospiediet pogu SĀKT/Pauze un 4 sekunžu laikā aizveriet ierīces
durvis.
Lai uzzinātu vairāk par funkcijām, pieejama detalizētāka rokasgrāmata, ko varat pieprasīt vai lejuplādēt tīmekļa vietnē, sekojot
norādījumiem pēdējā lappusē.
PADOMI UN IETEIKUMI
PADOMI
Pirms grozu piepildīšanas notīriet no traukiem ēdienu atlikumus un
izlejiet šķidrumus no glāzēm. Nav nepieciešams vispirms izskalot
zem tekoša ūdens.
Novietojiet traukus tā, lai tie stingri turētos vietā un nepārklātos;
pārtikas konteinerus novietojiet ar atverēm uz leju un ieliekumiem/
izliekumiem vērstiem uz sānu, lai tādējādi ļautu ūdenim piekļūt
ikvienai vietai un brīvi plūst.
Brīdinājums: vāki, rokturi, tvertnes un pannas netraucē
smidzināšanas svirai griezties.
Mazākos priekšmetus ievietojiet galda piederumu grozā.
Ļoti netīri trauki un pannas jāievieto apakšējā grozā, jo tā ir vieta,
kur ūdens strūklas ir spēcīgākas un tādējādi nodrošina vēl labāku
mazgāšanu. Pēc ierīces piepildīšanas pārliecinieties, ka ierīces
smidzināšanas sviras var brīvi griezties.
HIGIĒNA
Lai ierīces iekšpusē neuzkrātos nepatīkamas smakas un nogulsnes,
vismaz reizi mēnesī ieteicams izpildīt programmu ar augstu
temperatūru. Lai iztīrītu ierīci, izmantojiet vienu tējkaroti mazgāšanas
līdzekļa un darbiniet ierīci bez tajā ievietotiem traukiem.
6
NEPIEMĒROTI TRAUKI
• Koka trauki un piederumi.
• Trauslas un dekorētas glāzes, mākslinieciski amatnieku darinājumi un antīki trauki. Rotājumi nav izturīgi.
• Sintētisko materiālu daļas, kas nevar izturēt augstu temperatūru.
• Vara un alvas trauki.
• Trauki, kas nosmērēti ar pelniem, vasku, eļļu vai tinti.
Mazgāšanas laikā glāžu rotājumu un alumīnija/sudraba
priekšmetu krāsa var mainīties. Dažādi stikla priekšmeti
(piemēram, kristāla trauki) pēc vairākām mazgāšanas reizēm
var kļūt nespodri.
GLĀŽU UN TRAUKU BOJĀJUMI
• Lietojiet tikai tādas glāzes un porcelāna traukus, kurus saskaņā ar
ražotāja norādēm atļauts mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.
• Lietojiet traukiem piemērotu delikātu mazgāšanas līdzekli
• Tiklīdz mazgāšanas cikls ir beidzies, izņemiet glāzes uz galda piederumus no trauku mazgājamās mašīnas.
LV
TĪRĪŠANA UN APKOPE
FILTRU KOMPLEKTA TĪRĪŠANA
SMIDZINĀŠANAS SVIRU TĪRĪŠANA
12
Lai noņemtu augšējo smidzināšanas sviru, pagrieziet plastmasas
bloķēšanas gredzenu pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. Augšējā
smidzināšanas svira jānovieto tā, lai puse, kurā ir lielākais skaits
caurumu, būtu vērsta augšup.
Regulāri iztīriet filtrus, lai tie neaizsērētu un notekūdens aizplūstu
pareizi.
Filtru komplekts sastāv no trim filtriem, kas savāc mazgāšanas ūdenī
esošās ēdienu paliekas un veic ūdens cirkulāciju: lai nodrošinātu
labākos mazgāšanas rezultātus, tiem vienmēr jābūt tīriem.
Trauku mazgājamo mašīnu nevar izmantot bez filtriem, kā arī tad,
ja filtri ir vaļīgi.
Pēc vairākiem mazgāšanas cikliem iztīriet filtru komplektu ar birstīti (ne
metāla), ja nepieciešams, izskalojiet to zem tekoša ūdens un sekojiet
zemāk minētajiem norādījumiem:
1. Pagrieziet cilindrisko filtru A pretēji pulksteņa rādītāja virzienam un
izvelciet to (1. attēls).
2. Noņemiet kausveida filtru B, uzspiežot uz tā sānu atlokiem (2. attēls).
3. Izņemiet plakano nerūsējošā tērauda filtru C (3. attēls).
4. Pārbaudiet sietu un iztīriet ēdienu atliekas. NEKAD NENOŅEMIET
mazgāšanas cikla sūkņa drošības elementu (melnā detaļa) (4. attēls).
A
Dažkārt ēdienu paliekas var piekalst smidzināšanas svirām un bloķēt
atveres, pa kurām tiek smidzināts ūdens. Tādēļ ir ieteicams laiku pa
laikam notīriet sviras ar nelielu birstīti (ne metāla).
B
A
34
Apakšējo smidzināšanas sviru iespējams noņemt, paceļot to uz augšu.
C
Pēc filtru iztīrīšanas novietojiet tos atpakaļ vietā un rūpīgi nostipriniet;
tas ir svarīgi, lai saglabātu trauku mazgājamās mašīnas darbības
efektivitāti.
ŪDENS IEPLŪDES CAURULES TĪRĪŠANA
Ja ūdens caurules ir jaunas vai tās nav ilgāku laiku izmantotas, pirms
mazgāšanas programmu palaišanas pārliecinieties, vai ūdens ir tīrs un
tajā nav piemaisījumu. Neievērojot šo noteikumu, ūdens ieplūdes
caurule var nosprostoties un tādējādi sabojāt trauku mazgājamo
mašīnu.
7
PROBLĒMU RISINĀŠANA
Jūsu trauku mazgājamā mašīna nedarbojas pareizi. Pirms sazināšanās ar apkalpošanas centru pārbaudiet, vai problēmu var novērst, ievērojot šajā sarakstā minētās norādes.
PROBLĒMAS IESPĒJAMIE CĒLOŅI
Trauku mazgājamā mašīna nedarbojas vai nereaģē
uz komandām.
RISINĀJUMI
Ierīce nav pareizi pieslēgta elektropadevei.
Ievietojiet kontaktdakšu rozetē.
Elektropadeves pārrāvums.
Atjaunojoties elektropadevei, trauku mazgājamā mašīna sāk darboties automātiski.
Trauku mazgājamās mašīnas durvis
nav aizvērtas.
Enerģiski spiediet durvis, līdz ir dzirdams „klikšķis”.
Tā nereaģē uz komandām.
Izslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu , vēlreiz ieslēdziet
to pēc aptuveni vienas minūtes un atiestatiet programmu.
Pagaidiet, līdz mazgāšanas cikls beidzas.
Pārliecinieties, ka novadcaurule nav satinusies (skatiet MONTĀŽAS NORĀDĪJUMUS).
No trauku mazgājamās mašīnas
neizplūst ūdens.
Mazgāšanas cikls vēl nav beidzies.
Novadcaurule ir satinusies.
Izlietnes novadcaurule ir nosprostoIztīriet izlietnes novadcauruli.
jusies.
Filtru ir aizsprostojušas ēdienu atliekas Iztīriet filtru (skatiet FILTRU KOMPLEKTA TĪRĪŠANA).
Trauku mazgājamā mašīna rada
skaļu troksni.
Trauki dauzās viens pret otru.
Novietojiet traukus pareizi (skatiet STATĪVU PIEPILDĪŠANA).
Ir radies pārāk liels putu daudzums.
Mazgāšanas līdzekļa daudzums nav pareizi aprēķināts vai tas nav piemērots
izmantošanai trauku mazgājamās mašīnās (skatiet MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORA UZPILDE). Atjaunojiet pašreizējo ciklu, izslēdzot trauku mazgājamo
mašīnu, pēc tam ieslēdziet to vēlreiz, izvēlieties jaunu programmu, nospiediet
pogu Sākt/Pauze un 4 sekunžu laikā aizveriet ierīces durvis. Lūdzu, nepievienojiet mazgāšanas līdzekli.
Trauki nav bijuši pareizi novietoti.
Novietojiet traukus pareizi (skatiet STATĪVU PIEPILDĪŠANA).
Izsmidzināšanas sviras nevar brīvi
griezties, jo tām traucē trauki.
Novietojiet traukus pareizi (skatiet STATĪVU PIEPILDĪŠANA).
Mazgāšanas cikls ir pārāk maigs.
Izvēlieties atbilstošu mazgāšanas ciklu (skatiet PROGRAMMU TABULU).
Ir radies pārāk liels putu daudzums.
Mazgāšanas līdzekļa daudzums nav pareizi aprēķināts vai tas nav piemērots izmantošanai trauku mazgājamās mašīnās (skatiet MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORA
UZPILDE).
Skalošanas līdzekļa nodalījuma vāciņš
nav pareizi aizvērts.
Pārliecinieties, ka skalošanas līdzekļa dozatora vāciņš ir aizvērts.
Filtrs ir netīrs vai aizsērējis.
Iztīriet filtru komplektu (skatiet TĪRĪŠANA UN APKOPE).
Nav sāls.
Uzpildiet sāls tvertni (skatiet SĀLS TVERTNES UZPILDE).
Trauki nav tīri.
APKOPES UN PROBLĒMU RISINĀŠANAS
INSTRUKCIJA
Lai uzzinātu vairāk par apkopi un problēmu risināšanu, skatiet
Lietošanas un apkopes pamācību.
Lietošanas un apkopes instrukciju varat iegūt:
• Pēcpārdošanas servisā; tālruņa numuru skatiet garantijas
grāmatiņā;
• lejuplādējot to tīmekļa vietnē: docs.hotpoint.eu
• izmantojot QR kodu:
SAZINIETIES AR PĒCPĀRDOŠANAS APKOPES
CENTRU
Sazinoties ar pēcpārdošanas servisu, nosauciet kodus, kas
atrodami datu plāksnītē ierīces iekšpusē, labajā vai
kreisajā pusē. Numurs ir norādīts garantijas grāmatiņā un
tīmekļa vietnē:
www.hotpoint.eu
IEC 436
:
TEHNISKO DATU LAPA
Tehnisko informāciju ar enerģijas patēriņa datiem varat
lejuplādēt tīmekļa vietnē: docs.hotpoint.eu
400011358990B
04/2019 jk - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising