Indesit | DSFO 3T224 C | Setup and user guide | Indesit DSFO 3T224 C Упутство за употребу

Indesit DSFO 3T224 C Упутство за употребу
SR
UPUTSTVO ZA SVAKODNEVNU
UPOTREBU
HVALA ŠTO STE KUPILI PROIZVOD KOMPANIJE
INDESIT. Kako biste dobili kompletniju
podršku, molimo da registrujete Vaš uređaj nae:
www.indesit.com
Bezbednosna uputstva, kao i uputstvo za upotrebu i
održavanje možete preuzeti na našoj Veb lokaciji
docs.indesit.eu i tako što ćete slediti uputstva na
poleđini ove brošure.
Pre upotrebe uređaja, pažljivo pročitajte uputstvo „Zdravlje i Bezbednost“.
OPIS PROIZVODA
UREĐAJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1
2
3
4
6
5
7
10
8
9
Service:
0000 000 00000
12
11
Gornja korpa
Sklopiva krilca
Podešivač visine gornje korpe
Gornja prskalica
Donja korpa
Prostorna zona
Korpa za pribor za jelo
Donja prskalica
Sklop filtera
Rezervoar za so
Posude za deterdžent i sredstvo za ispiranje
Natpisna pločica
Kontrolna tabla
13
KONTROLNA TABLA
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3
4
Dugme za uključivanje-isključivanje/ponovno
podešavanje sa svetlosnim indikatorom
Dugme za biranje programa sa svetlosnim indikatorom
Dugme „Polovično punjenje“ sa svetlosnim indikatorom /
tableta (Tab)
Svetlosni indikator ECO programa
Ekran
Broj programa i indikator preostalog vremena
5
6
7 8 9 10
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
11
12
13
Svetlosni indikator za tabletu (Tab)
Svetlosni indikator za zatvorenu slavinu za vodu
Svetlosni indikator za sredstvo za ispiranje
Svetlosni indikator za dopunu soli
Dugme „Push & Go“ sa svetlosnim indikatorom
Dugme za odlaganje sa svetlosnim indikatorom
Start / Pause Button with Light Indicator / Water Drain
1
PRVA UPOTREBA
SO, SREDSTVO ZA ISPIRANJE I DETERDŽENT
SAVETI U VEZI SA PRVOM UPOTREBOM
Nakon ugradnje, uklonite zapušače sa korpi i elastične elemente za zadržavanje sa gornje korpe.
PUNJENJE REZERVOARA ZA SO
Upotreba soli sprečava stvaranje KAMENCA na posuđu i na funkcionalnim komponentama mašine.
• Važno je da rezervoar za so nikada ne bude prazan.
• Važno je podesiti tvrdoću vode.
Rezervoar za so se nalazi u donjem delu mašine za sudove (videti OPIS
PROGRAMA) i treba da se napuni kada se upali Svetlosni indikator DOPUNA SOLI
na kontrolnoj tabli.
1. Uklonite donju korpu i odvrnite poklopac rezervoara (u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljki na satu).
2. Samo prvi put kada ovo radite: napunite rezervoar za so vodom.
3. Postavite levak (vidite sliku) i napunite rezervoar za so do ivice (oko 1 kg); nije neuobičajeno da malo vode iscuri.
4. Uklonite levak i obrišite ostatke soli sa otvora.
Vodite računa da poklopac bude čvrsto zavijen, tako da deterdžent
ne može da uđe u posudu tokom programa pranja (to može da ošteti
omekšivač za vodu tako da se ne može popraviti).
Kad god je potrebno da dodate so, obavezno je da obavite proceduru pre početka ciklusa pranja.
PODEŠAVANJE TVRDOĆE VODE
Da bi omekšivač za vodu radio kako treba, neophodno je da tvrdoća
vode bude podešena na osnovu stvarne tvrdoće vode u vašoj kući.
Ove informacije možete dobiti od lokalnog snabdevača vodom.
Fabričko podešavanje je prosečno (3) tvrdoće vode.
• Uključite uređaj pritiskom na dugme UKLJUČI/ISKLJUČI.
• Isključite uređaj pritiskom na dugme UKLJUČI/ISKLJUČI.
• Zadržite dugme POČETAK/PAUZA 5 sekundi, dok se ne začuje zvučni signal.
• Uključite uređaj pritiskom na dugme UKLJUČI/ISKLJUČI.
• Uključeni su i broj nivoa trenutnog biranja i svetlosni indikator za so.
• Pritisnite taster P za izbor željene tvrdoće vode (videti TABELU TVRDOĆE VODE).
Tabela tvrdoće vode
Nivo
°dH
°fH
nemački stepeni
francuski stepeni
PUNJENJE POSUDA ZA SREDSTVO ZA ISPIRANJE
Sredstvo za ispiranje olakšava SUŠENJE posuđa. Posuda za sredstvo
za ispiranje AB treba da se napuni kada se upali svetlosni indikator
DOPUNA SREDSTVA ZA ISPIRANJE
na kontrolnoj tabli.
B
A
1. Otvorite posudu B tako što ćete pritisnuti i povući na gore jezičak na poklopcu.
2. Pažljivo sipajte sredstvo za ispiranje do oznake za maksimum (110
ml) na prostoru za punjenje - izbegavajte prosipanje. Ako se to dogodi, odmah obrišite prosuto suvom krpom.
3. Pritisnite poklopac dok se ne začuje zvuk škljocanja.
NIKADA ne sipajte sredstvo za ispiranje direktno u kadicu.
PODEŠAVANJE DOZIRANJA SREDSTVA ZA ISPIRANJE
Ako niste u potpunosti zadovoljni rezultatima sušenja, možete da podesite količinu sredstva za ispiranje koja se koristi.
• Uključite mašinu za pranje sudova pomoću dugmeta UKLJUČI/ISKLJUČI.
• Isključite je pomoću dugmeta UKLJUČI/ISKLJUČI.
• Pritisnite dugme POČETAK/PAUZA tri puta - začuće se zvučni signal.
• Uključite je pomoću dugmeta UKLJUČI/ISKLJUČI.
• Broj trenutno izabranog nivoa i svetlosni indikator sredstva za ispiranje
trepere.
• Pritisnite dugme P da biste izabrali nivo količine sredstva za ispiranje
koje će se koristiti.
• Isključite pomoću dugmeta UKLJUČI/ISKLJUČI.
Podešavanje je završeno!
Ako je nivo sredstva za ispiranje podešen na 1 (ECO), sredstvo za ispiranje se neće koristiti. Svetlosni indikator NIZAK NIVO SREDSTVA ZA
ISPIRANJE neće svetleti ako nestane sredstva za ispiranje.
Mogu se podesiti maksimalno 4 nivoa u zavisnosti od modela mašine
za pranje sudova. Fabričko podešavanje zavisi od modela, sledite
gorenavedena uputstva da biste proverili za svoju mašinu.
• Ako vidite plavičaste tragove na posuđu, podesite nizak broj (2-3).
• Ako na posuđu ima kapljica vode ili tragova kamenca, podesite visok
broj (4-5).
1
Meka
0-6
0 - 10
PUNJENJE POSUDE ZA DETERDŽENT
2
Srednja
7 - 11
11 - 20
3
Prosečna
12 - 17
21 - 30
4
Tvrda
17 - 34
31 - 60
5
Veoma tvrda
35 - 50
61 - 90
Za otvaranje posude za deterdžent koristite uređaj za otvaranje A.
Deterdžent sipajte samo u suvu posudu B. Deterdžent za pretpranje sipajte direktno u kadicu.
1. Za odmeravanje deterdženta pogledajte prethodno pomenute informacije kako biste sipali odgovarajuću količinu. U posudi B nalaze
B
se oznake koje vam mogu pomoći u
doziranju deterdženta.
A
2. Uklonite ostatke deterdženta sa ivica
posuda pre nego što i zatvorite poklopac dok se ne začuje zvuk škljocanja.
3. Zatvorite poklopac posude za deterdžent povlačenjem na gore dok uređaj
za zatvaranje ne bude čvrsto na mestu.
Posuda za deterdžent se automatski otvara u odgovarajućem trenutku
u skladu sa programom.
Ako koristite deterdžente sve u jednom, preporučujemo da koristite
dugme TABLETA, jer ono podešava program tako da se uvek postignu
najbolji rezultati pranja i sušenja.
• Isključite uređaj pritiskom na dugme UKLJUČI/ISKLJUČI
Podešavanje je završeno!
Čim se ovaj postupak završi, pokrenite program bez punjenja.
Koristite samo so koja je posebno napravljena za mašine za pranje
sudova.
Nakon što sipate so u mašinu, svetlosni indikator za DOPUNA SOLI se
isključuje.
Ako posuda za so nije puna, može doći do oštećenja omekšivača
vode i grejača.
2
SR
Faza sušenja
TABELA SA PROGRAMIMA
Program
1 Eko
Deterdžent
Posuda
Dostupne opcije
Trajanje
programa
za pranje
(h:min)**)
Potrošnja
vode
(litri/ciklus)
Potrošnja
energije
(kWh/ciklus)
04:00’
9,0
0,74
02:20’ - 03:00’
16,0 - 18,0
1,2 - 1,4
02:10’ - 02:50’
14,5 - 16,0
1,05 - 1,25
-
01:40’
12,0
1,0
-
00:30’
9,0
0,50
-
03:35’
16,5
1,0
-
01:30’
12,0
1,2
-
00:10’
4,5
0,01
01:20’
10,0
1,1
*)
Kadica
B
50°
2
Automatski
Intenzivan
65°
3
Automatski
Normalan
55°
-
4 Osetljivo
45°
5 Brzi 30’
50°
6 Noć
50°
7 Extra
65°
-
8 Potapanje
-
-
-
9 Push & Go
50°
-
-
-
Podaci programa EKO su mereni u laboratorijskim uslovima u skladu sa evropskim standardom EN 50242.
Napomena za laboratorije za testiranje: za informacije na uslove komparativnog ispitivanja EN, pogledajte adresa: assistenza_en_lvs@indesitcompany.com
Prethodno tretiranje posuđa nije potrebno ni za jedan program.
*) Ne mogu se sve opcije koristiti istovremeno.
**) Trajanje programa prikazano na ekranu ili u brošuri je procenjeno vreme u standardnim uslovima. Stvarno vreme može da varira u zavisnosti od
mnogih faktora kao što su temperatura, količina deterdženta, količina i vrsta posuđa, balansiranje posuđa, dodatne izabrane opcije i kalibracija senzora.
Kalibracija senzora može da poveća trajanje programa do 20 min.
Potrošnja u stanju pripravnosti: Potrošnja u režimu pripravnosti: 5 W - u isključenom režimu: 0,5 W
OPIS PROGRAMA
Uputstva za biranje ciklusa pranja.
1 EKO
Normalno zaprljano keramičko posuđe. Standardni program, najefikasniji u pogledu kombinovane potrošnje električne energije i vode.
2 AUTOMATSKI INTENZIVAN
Automatski program za jako zaprljano posuđe (ne koristite za osetljive
predmete).
3 AUTOMATSKI NORMALAN
Automatski program za normalno zaprljano posuđe.
4 OSETLJIVO
7 EXTRA
Program koji omogućava pranje vrlo velikih komada posuđa u donjoj
korpi.
8 POTAPANJE
Koristi se za osvežavanje keramičkog posuđa koje će se kasnije oprati.
Za ovaj program se ne koristi deterdžent.
9 PUSH&GO
Ciklus za svakodnevno pranje i sušenje koji obezbeđuje visoke performanse čišćenja za kratko vreme bez potrebe za prethodnim tretiranjem posuđa.
Program za osetljivo posuđe, koje je osetljivije na visoke temperature,
na primer čaše i šolje.
5 BRZI 30’
Program za korišćenje sa blago zaprljanim posuđem bez sasušenih
ostataka hrane.
6 NOĆ
Pogodno za korišćenje uređaja tokom noći. Obezbeđuje optimalne
performanse čišćenja i sušenja sa najnižom emisijom buke.
Napomene:
Imajte u vidu da su ciklusi kao što su Brzi ili Fast najefektivniji za blago zaprljano posuđe.
Da biste dodatno smanjili potrošnju, mašinu za pranje sudova koristite samo kada je puna.
3
OPCIJE I FUNKCIJE
OPCIJE se mogu direktno odabrati pritiskom na odgovarajuće dugme (videti KONTROLNU TABLU).
Ako opcija ne odgovara izabranom programu videti TABELU SA PROGRAMIMA, odgovarajuće LED svetlo će brzo da zatreperi
3 puta i oglasiće se zvučni signal. Opcija neće biti omogućena.
POLOVIČNO PUNJENJE u gornjoj i donjoj fioci
OTICANJE VODE
Ako ima malo sudova, može da se aktivira polovično
punjenje čime se štedi voda, struja i deterdžent. Izaberite
program, zatim pritisnite taster POLOVIČNO PUNJENJE:
odgovarajuća lampica zasvetli za izabranu korpu i aktivira se
pranje samo za donju ili gornju fioku.
Za zaustavljanje i promenu aktivnog ciklusa može se koristiti
funkcija Oticanje vode.
Dugi pritisak na dugme POČETAK/PAUZA aktivira funkciju
OTICANJE VODE. Aktivni program se zaustavlja i voda iz mašine
za pranje sudova otiče.
Ne zaboravite da posuđe složite u gornju ili donju fioku i
da prepolovite količinu deterdženta.
ZATVORENA SLAVINA ZA VODU – Alarm
Treperi kada nema dovoda vode ili je zatvorena slavina za
vodu.
TABLETA (Tab)
Ova postavka vam omogućava da optimizujete performanse programa u zavisnosti od vrste deterdženta koji koristite.
Dugme POLOVIČNO PUNJENJE držite pritisnuto 3 sekunde
(odgovarajući simbol će zasvetleti) ukoliko koristite kombinovane deterdžente u obliku tablete (sredstvo za ispiranje,
so i deterdžent u jednoj dozi).
Ukoliko koristite deterdžent u prahu ili tečni deterdžent,
ova opcija treba da bude isključena.
EXTRA
ODLAGANJE
Početak programa se može odložiti za vremenski period
između 30 minuta i 24 sata.
1. Izaberite program i bilo koju željenu opciju. Pritisnite dugme
ODLAGANJE (nekoliko puta) da biste odložili početak
programa. Početak možete da odložite za 30 minuta do 24
časa. Svaki pritisak na dugme odlaže početak pokretanja
za: 30 minuta ako se bira manje od 4 časa, 1 čas ako se bira
manje od 12 časova, 4 časa ako se bira više od 12 časova.
Ako dođete do 24 sata i pritisnite dugme, odloženi početak
je deaktiviran.
2. Pritisnite dugme POČETAK/PAUZA: tajmer će početi sa
odbrojavanjem;
3. Kada ovo vreme istekne, svetlosni indikator se isključuje i
program automatski počinje.
Ako u toku odbrojavanja ponovo pritisnete dugme POČETAK/
PAUZA opcija ODLAGANJE se poništava i izabrani program
automatski počinje.
Funkcija ODLAGANJE se ne može podesiti kada program
počne.
PUSH & GO
Dugme Push&Go je dugme koje se lako razlikuje, koje vam
omogućava lak pristup programu Push&Go, ciklusu pranja i
sušenja koji obezbeđuje visoke performanse čišćenja za kratko
vreme. Ne treba da brinete koji program ćete izabrati, ciklus
Push&Go to radi za vas.
Sa programom EXTRA moguće je intenzivno pranje
sudova velikih dimenzija, visine do 53 cm: tiganja i
rešetki za rernu, tepsija, rešetki za ploču šporeta, velikih
lonaca, poslužavnika i tanjira za picu, filtera aspiratora
od inoksa.
Za ubacivanje glomaznih sudova, neophodno je izvaditi
gornju korpu.
Otvorite dva osigurača sa
desne i leve strane i izvadite
korpu.
Kada je gornja korpa
ubačena, osigurači moraju
uvek da budu zatvoreni.
Kako bi mlaz mogao da
stigne do svih delova
sudova, poređajte ih kako
je prikazano na slici.
Ne aktivirajte mašinu za sudove bez gornje korpe u
ciklusima pranja izuzev programa EXTRA.
Za aktivaciju ciklusa Extra, stavite deterdžent
DIREKTNO U KADU, a ne u dispenzer.
4
SR
PUNJENJE KORPI
GORNJA KORPA
Stavite osetljivo i lako posuđe: čaše, šolje,
tacne, plitke posude za salatu.
DONJA KORPA
Gornja korpa ima držače koji se podižu i
mogu se koristiti u vertikalnom položaju
prilikom postavljanja tacni za čaj/dezert
ili u nižem položaju prilikom postavljanja
činija i posuda za hranu.
Za šerpe, poklopce, tanjire, posude za salatu, pribor itd. Velike tanjire i poklopce treba
stavljati sa strane, kako bi se izbeglo dodirivanje prskalica.
(primer punjenja gornje korpe)
(primer punjenja donje korpe)
PODEŠAVANJE VISINE GORNJE KORPE
Donja korpa ima prostornu zonu A (samo kod nekih modela i varira u
broju i položaju), poseban držač koji se može izvući i nalazi se u zadnjem delu korpe, a može se koristiti za tiganje ili plehove u uspravnom
položaju, koji tako zauzimaju manje prostora.
Kako biste je koristili, jednostavno uhvatite ručicu u boji i povucite je
na gore B dok je rotirate napred. Držači mogu da se pomeraju desno i
levo kako bi se podesila veličina posuđa.
Visina gornje korpe se može podesiti: visoki položaj
za postavljanje velikog posuđa u donju korpu i nizak
položaj za maksimalno korišćenje držača koji se
pomeraju, tako što se stvara više prostora na gore i
izbegava sudaranje sa sudovima iz donje korpe.
Gornja korpa ima Podešivač visine gornje
korpe (vidite sliku), bez pritiskanja ručica, jednostavno podignite držeći korpu sa strane, čim se
korpa stabilno namesti u viši položaj.
Da biste vratili na niži položaj, pritisnite ručice A
koje se nalaze na stranama korpe i pomerite korpu na dole.
Preporučujemo da ne podešavate visinu korpe kada je napunjena.
NIKADA ne podižite niti spuštajte samo jednu stranu korpe.
A
B
C
SKLOPIVA KRILCA SA PODESIVIM POLOŽAJEM
Sklopiva krilca se mogu postaviti na tri
različite visine radi optimizacije postavljanja
posuđa unutar korpe.
Čaše za vino se bezbedno mogu staviti u
sklopiva krilca tako što se stopa svake čaše
stavi u odgovarajući otvor.
Za optimalne rezultate sušenja više nagnite
sklopiva krilca. Za promenu nagiba, povucite
sklopivo krilce na gore, blagim klizanjem ga
pomerite i postavite po želji.
KLIZNA FIOKA
Gornja korpa ima kliznu fioku koja se
može koristiti za sitno posuđe i pribor. Za
optimalne performanse pranja, izbegavajte
postavljanje velikog posuđa direktno ispod
fioke. Fioka se može ukloniti.
Donja korpa ima držače koji se podižu i mogu se koristiti u vertikalnom
položaju prilikom C postavljanja tanjira ili u horizontalnom položaju
(nižem) za lako postavljanje šerpi i posuda za salatu.
KORPA ZA PRIBOR ZA JELO
Ima rešetke pri vrhu za bolje postavljanje pribora.
Mora se postaviti samo u prednjem delu donje korpe.
Noževi i drugi pribor oštrih ivica se mora postaviti u korpu za pribor
sa vrhovima okrenutim na dole ili se staviti u horizontalan položaj u
odeljak koji se pomera u gornjoj korpi.
5
SVAKODNEVNA UPOTREBA
1. PROVERITE PRIKLJUČAK NA VODOVODNU MREŽU
Proverite da li je mašina za pranje sudova povezana na dovod
vode i da je vrh otvoren.
2. UKLJUČITE MAŠINU ZA PRANJE SUDOVA
Pritisnite dugme UKLJUČI/ISKLJUČI.
3. NAPUNITE KORPE
(videti PUNJENJE KORPI)
4. PUNJENJE POSUDE ZA DETERDŽENT
(videti TABELU SA PROGRAMIMA).
5. IZABERITE PROGRAM I PRILAGODITE CIKLUS
Izaberite najprikladniji program u skladu sa vrstom posuđa i nivoom
zaprljanosti (videti OPIS PROGRAMA) pritiskom na dugme P.
Izaberite željene opcije (videti OPCIJE I FUNKCIJE).
6. POČETAK
Počnite ciklus pranja pritiskom na dugme POČETAK/PAUZA. Kada
program počne, začuće se zvučni signal.
7. ZAVRŠETAK CIKLUSA PRANJA
Završetak ciklusa pranja se označava zvučnim signalom i na ekranu
se prikazuje END. Otvorite vrata i isključite uređaj pritiskom na
dugme UKLJUČI/ISKLJUČI.
Sačekajte nekoliko minuta pre nego što izvadite posuđe - da biste
izbegli opekotine.
Ispraznite korpe, počevši sa donjom.
MENJANJE PROGRAMA KOJI JE U TOKU
Ako ste izabrali pogrešan program, možete da ga promenite, pod uslovom da je tek počeo: pritisnite i zadržite dugme UKLJUČI/ISKLJUČI,
mašina će se isključiti.
Ponovo uključite mašinu pomoću dugmeta UKLJUČI/ISKLJUČI
i izaberite novi ciklus pranja i željene opcije; pokrenite ciklus tako što
ćete pritisnite dugme POČETAK/PAUZA.
DODAVANJE DODATNOG POSUĐA
Bez isključivanja mašine, otvorite vrata (pazite na VRELU paru!)
i stavite posuđe u mašinu za pranje sudova. Zatvorite vrata i pritisnite
dugme POČETAK/PAUZA ciklus će nastaviti od trenutka u kom je
zaustavljen.
SLUČAJNI PREKIDI
Ako su vrata otvorena tokom ciklusa pranja ili ako dođe do prekida
električne energije, ciklus se zaustavlja. Kada zatvorite vrata ili kada
dođe do uspostavljanja električne energije, da ponovo pokrenete
ciklus tamo gde je stao, pritisnite dugme POČETAK/PAUZA.
Više informacija o funkcijama možete pronaći u uputstvu za upotrebu i
održavanje koje možete preuzeti putem interneta ili tako što ćete pratiti
uputstva sa poslednje stranice.
Mašina će se automatski isključiti tokom dužih perioda neaktivnosti, kako bi se smanjila potrošnja električne energije.
Ako je posuđe samo blago uprljano ili ako ga isperete vodom
pre nego što ga stavite u mašinu za pranje sudova, u skladu s tim
smanjite količinu deterdženta koji koristite.
SAVETI I PREDLOZI
SAVETI
NEODGOVARAJUĆE POSUĐE
Pre nego što napunite korpe, uklonite sve ostatke hrane sa posuđa i
ispraznite čaše. Nije potrebno da prethodno ispirate vodom.
Posuđe postavite tako da stoji čvrsto na mestu i da ne sklizne; posude
postavite sa otvorima okrenutim na dole, a udubljene/ispupčene
delove postavite koso, kako bi voda mogla da dopre do svih površina
i da slobodno teče.
Upozorenje: poklopci, ručice, poslužavnici i tiganji ne sprečavaju
rotiranje prskalica.
Svo malo posuđe stavite u korpu za pribor.
Veoma zaprljano posuđe i šerpe bi trebalo da stavite u donju korpu,
jer su prskalice u ovom delu jače i pružaju bolje performanse pranja.
Nakon što napunite uređaj, vodite računa da prskalice mogu
slobodno da se rotiraju.
• Drveno posuđe i pribor.
• Osetljive ukrašene čaše, umetničke rukotvorine i antičko posuđe.
Dekoracija na njima nije otporna.
• Delovi od sintetičkog materijala ne podnose visoke temperature.
• Posuđe od bakra i kalaja.
• Posuđe zaprljano pepelom, voskom, mašću za podmazivanje ili
mastilom.
Boja dekoracije na staklu i komadima od aluminijuma/srebra može
da se promeni i izbledi tokom procesa pranja. Neke vrste stakla (npr.
kristalni predmeti) takođe mogu da se zamute nakon određenog
broja ciklusa pranja.
HIGIJENA
Da bi se izbeglo stvaranje neprijatnih mirisa i naslaga u mašini za
pranje sudova, program sa visokom temperaturom pokrenite najmanje jednom mesečno. Koristite jednu kafenu kašičicu deterdženta
i pokrenite program bez postavljanja posuđa kako biste očistili uređaj.
6
OŠTEĆENJE ČAŠA I POSUĐA
• Koristite samo čaše i porculansko posuđe za koje proizvođač
garantuje da je bezbedno za mašinsko pranje.
• Koristite blag deterdžent za posuđe
• Sakupite čaše i posuđe iz mašine za pranje sudova čim se ciklus
pranja završi.
SR
NEGA I ODRŽAVANJE
ČIŠĆENJE SKLOPA FILTERA
ČIŠĆENJE PRSKALICA
Redovno čistite sklop filtera kako se filteri ne bi zapušili i kako bi otpadna voda pravilno oticala.
Sklop filtera se sastoji od tri filtera koji uklanjaju ostatke hrane iz vode
za pranje i omogućavaju recirkulaciju vode: kako bi se postigli najbolji
rezultati pranja, filtere treba održavati čistim.
Povremeno, ostaci hrane mogu da se skore na prskalicama i tako blokiraju otvore za prskanje vode. Stoga se preporučuje da povremeno
proveravate prskalice i čistite ih malom četkom koja nije od metala.
Da biste uklonili gornju prskalicu, okrenite plastični prsten za zaključavanje u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljki na satu. Gornja
prskalica se ponovo postavlja tako da strana sa više otvora bude okrenuta na gore.
Mašina za pranje sudova se ne sme koristiti bez filtera ili ako je filter labav.
Nakon nekoliko pranja, proverite sklop filtera i ukoliko je potrebno detaljno ga očistite pod mlazom vode, pomoću četke koja nije metalna i
sledeći uputstva navedena u nastavku:
1. Okrenite cilindrični filter A u smeru suprotnom od smera kretanja
kazaljki na satu i izvucite ga (slika 1).
2. Uklonite kupasti filter B primenom blagog pritiska na bočna krilca
(slika 2).
3. Izvucite pločasti filter od nerđajućeg čelika C (slika 3).
4. Proverite sklopku i uklonite sve ostatke hrane. NIKADA NE UKLANJAJTE zaštitu pumpe za ciklus pranja (crni deo) (slika 4).
12
A
Donju prskalicu možete ukloniti tako što ćete je povući na gore.
B
A
34
ČIŠĆENJE CREVA ZA DOVOD VODE
C
Ako su creva za vodu nova ili neko vreme nisu korišćena, pustite vodu
kroz njih da biste bili sigurni da su čista i da bi se očistila od nečistoća
pre nego što se povežu. Ako ne obavite ovu meru opreza, dovod vode
se može blokirati i oštetiti mašinu za pranje sudova.
Nakon čišćenja filtera, ponovo postavite sklop filtera i pravilno ih pričvrstite na mesto; ovo je neophodno za efikasan rad mašine za pranje
sudova.
7
OTKLANJANJE PROBLEMA
Vaša mašina za pranje sudova možda ne radi kako treba.
Pre nego što kontaktirate servisni centar, proverite da li se problem može rešiti pomoću sledeće liste.
PROBLEMI
MOGUĆI UZROCI
REŠENJA
Mašina za pranje
sudova neće da
se pokrene ili
ne reaguje na
komande.
Uređaj nije pravilno uključen u strujno
napajanje.
Umetnite utikač u utičnicu.
Nema električne energije.
Mašina za pranje sudova se automatski pokreće kada dođe do povraćaja
električne energije.
Voda ne otiče iz
mašine za pranje
sudova.
Vrata mašine za pranje sudova nisu zatvorena. Snažno gurnite vrata dok se ne začuje zvuk „kliktanja”.
Ne reaguje na komande.
Isključite uređaj pritiskom na dugme UKLJUČI/ISKLJUČI, nakon jednog minuta
ga ponovo uključite i ponovo podesite program.
Ciklus pranja se još nije završio.
Sačekajte da se ciklus pranja završi.
Crevo za odvod je savijeno.
Proverite da li je crevo za odvod savijeno (videti UPUTSTVA ZA UGRADNJU).
Odvodna cev sudopere je blokirana.
Očistite odvodnu cev sudopere.
Filter je zapušen ostacima hrane
Očistite filter (videti ČIŠĆENJE SKLOPA FILTERA).
Mašina za pranje Sudovi udaraju jedan o drugi.
sudova proizvodi
neuobičajenu
buku.
Proizvodi se previše pene.
Posuđe nije čisto.
Pravilno poređajte posuđe (videti PUNJENJE KORPI).
Deterdžent nije pravilno odmeren ili nije pogodan za korišćenje u mašini za
pranje sudova (videti PUNJENJE POSUDE ZA DETERDŽENT). Ponovo podesite
mašinu za pranje sudova pritiskom na dugme OTICANJE VODE (videti OPCIJE I
FUNKCIJE) i pokrenite nov program bez deterdženta.
Posuđe nije pravilno postavljeno.
Pravilno poređajte posuđe (videti PUNJENJE KORPI).
Prskalice ne mogu slobodno da se okreću,
jer ih zaustavlja posuđe.
Pravilno poređajte posuđe (videti PUNJENJE KORPI).
Ciklus pranja je previše blag.
Izaberite odgovarajući ciklus pranja (videti TABELU SA PROGRAMIMA).
Proizvodi se previše pene.
Deterdžent nije pravilno odmeren ili nije pogodan za korišćenje u mašini za
pranje sudova (videti PUNJENJE POSUDE ZA DETERDŽENT).
Poklopac na odeljku za sredstvo za ispiranje nije pravilno zatvoren.
Vodite računa da poklopac posude za sredstvo za ispiranje bude zatvoren.
Filter je zaprljan ili zapušen.
Očistite sklop filtera (videti ČUVANJE I ODRŽAVANJE).
Nema soli.
Napunite rezervoar za so (videti PUNJENJE REZERVOARA ZA SO).
ODRŽAVANJE I VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA
Detaljnije informacije, postupke održavanja i rešenja problema potražite
u Uputstvu za upotrebu i održavanje.
Uputstvo za upotrebu i održavanje možete nabaviti:
• u postprodajnom servisu; broj telefona potražite u garantnoj knjižici.
• ili ga preuzeti sa veb adrese: docs.indesit.eu
• ili putem QR koda:
KONTAKTIRANJE POSTPRODAJNOG SERVISA
Kada kontaktirate postprodajni servis, treba
da dostavite šifre prikazane na natpisnoj
ploči, koja se nalazi na levoj ili desnoj strani
sa unutrašnje strane vrata mašine za pranje
sudova. Broj telefona se nalazi u garantnom
listu ili na veb lokaciji: www.indesit.com
IEC 436
:
TEHNIČKI LIST
Tehnički podaci koji sadrže podatke o potrošnji energije se mogu preuzeti sa veb lokacije kompanije: docs.indesit.eu
400011260210B
06/2018 jk - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising