Whirlpool | FSCR 90422 | Use and care guide | Whirlpool FSCR 90422 Brukerhåndboken

Whirlpool FSCR 90422 Brukerhåndboken
Helse & sikkerhet, bruk & pleie og Installasjonsveiledning
www.whirlpool.eu/register
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
NO
NORSK
HELSE & SIKKERHET, BRUK & PLEIE og
INSTALLASJONSVEILEDNINGER
MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT.
For å motta assistanse som er mer fullstendig, må du registrere
apparatet ditt på www.whirlpool.eu/register
Innholdsfortegnelse
Helse- og sikkerhetsveiledning
SIKKERHETSREGLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
MILJØINFORMASJON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
SAMSVARSERKLÆRING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Bruks- og vedlikeholdsveiledning
PRODUKTBESKRIVELSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
APPARAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VASKEMIDDELBEHOLDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
KONTROLLPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
TEKNISKE DATA FOR VANNTILKOBLING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DØR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
LYS I TROMMEL (hvis det er tilgjengelig) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
TILBEHØR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
HVORDAN BRUKE APPARATET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
FØRSTE GANGS BRUK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
DAGLIG BRUK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3
PROGRAM OG OPSJONER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
FUNKSJONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
INDIKATORLAMPER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
DOSERINGSHJELP / FØRSTE GANGS BRUK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
DOSERINGSHJELP / DAGLIG BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
TIPS FOR SPARING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
RENGJØRING & VEDLIKEHOLD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
UTVENDIG VASK AV VASKEMASKINEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
KONTROLL AV SLANGEN FOR VANNFORSYNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
RENGJØRING AV FILTRENE I SLANGENE FOR VANNTILFØRSEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
RENGJØRING AV VASKEMIDDELBEHOLDEREN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
RENGJØRING AV VANNFILTER / TØMMING AV GJENVÆRENDE VANN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
TRANSPORT OG FLYTTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
PROBLEMLØSNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
DØR – HVORDAN ÅPNE DEN DERSOM DET OPPSTÅR FEIL, FOR Å TA UT TØYET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
ETTER-SALGS SERVICE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Installasjonsveiledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4
NO
Helse- og sikkerhetsveiledning
SIKKERHETSREGLER
VIKTIG INFORMASJON SOM
MÅ LESES OG RESPEKTERES
Før du tar i bruk apparatet, les
disse sikkerhetsinstruksene
nøye.
Ha alltid bruksanvisningene
innen rekkevidde for fremtidig
bruk.
Disse instruksene og
selve apparatet gir viktige
sikkerhetsmeldinger, som
alltid må respekteres.
Produsenten fraskriver
seg ethvert ansvar dersom
sikkerhetsinstruksene ikke
følges, ved ikke riktig bruk av
apparatet eller feil innstilling
av kontroller.
Fjern transportboltene.
Vaskemaskinen er utstyrt med
transportbolter for å hindre
at det oppstår innvendige
skader under transporten. Før
du bruker maskinen, er det
viktig at transportboltene er
fjernet. Etter at de er fjernet,
må du tette hullene med de
4 medfølgende plastpluggene.
Døren må aldri åpnes med
makt eller brukes som trinn.
SIKKERHETSMELDINGER
Meget små (0–3 år) og små
barn (3–8 år) skal holdes på
avstand fra apparatet så sant
de ikke er under konstant
oppsyn.
Barn fra 8 år og oppover
og personer med nedsatt
sanseevne eller fysisk eller
psykisk funksjonsevne, eller
manglende erfaring og
kunnskap kan kun bruke dette
apparatet under tilsyn eller
hvis de har fått opplæring i
trygg bruk og forstår farene
det innebærer. Barn må ikke
leke med apparatet. Barn må
ikke foreta rengjørings- eller
vedlikeholdsoppgaver uten å
være under tilsyn.
TILLATT BRUK
FORSIKTIG: Apparatet er ikke
ment til å betjenes ved hjelp
av et eksternt tidsur eller et
uavhengig fjernkontrollert
system.
Dette apparatet er kun
for bruk i hjemmet, ikke
profesjonell bruk.
Apparatet må ikke benyttes
utendørs.
Du må ikke oppbevare
eksplosive stoffer eller lett
antennelig stoffer som for
eksempel spraybokser og du
må aldri plassere eller bruke
bensin eller lett antennelig
material i nærheten av
apparatet: Hvis apparatet så
blir slått på ved en feiltakelse,
kan det føre til brann.
Denne vaskemaskinen er
kun beregnet på å vaske og
sentrifugere maskinvaskbart
tøy i mengder som er vanlig i
private husholdninger.
MONTERING
Apparatet må håndteres og
installeres av to eller flere
personer. Bruk vernehansker
når du pakker ut og installerer
apparatet.
Installasjon og reparasjoner
utføres av en kvalifisert
tekniker som følger
produsentens anvisninger
og i samsvar med gjeldende
lokale sikkerhetsforskrifter.
Du må ikke reparere eller
skifte ut noen deler ved
apparatet dersom dette
ikke er uttrykkelig angitt i
bruksanvisningen.
Barn må ikke utføre
installasjonen. Hold barn
unna ved installasjon.
Hold emballasjematerialet
(plastposer, deler i polystyren,
osv.) utenfor barnas
rekkevidde under og etter
installasjonen.
Etter utpakkingen må du
forsikre deg om at apparatet
ikke er blitt skadet under
transporten. Dersom du
oppdager noen problemer, må
du kontakte forhandleren eller
serviceavdelingen.
Apparatet må koples fra
stikkontakten før det installeres.
Pass på at apparatet ikke
skader strømledningen under
montering.
Apparatet må ikke startes før
installasjonen er fullført.
Etter installasjon av enheten
må en vente noen timer
før den startes slik at
den akklimatiserer seg til
miljøforholdene i rommet.
Apparatet må ikke installeres
i omgivelser hvor det utsettes
for ekstreme forhold, som:
dårlig ventilasjon, høy
temperatur eller temperaturer
lavere enn 5 °C eller høyere
enn 35 °C.
Når du installerer apparatet,
må du sørge for at de fire
føttene står stabilt og fast
plassert på gulvet, reguler de
dersom det er nødvendig, og
kontroller at apparatet står
helt vannrett ved å benytte et
vater.
5
På tregulv (parkett eller
laminat) må apparatet
plasseres på en 60 x 60 cm
finerplate som er minst 3 cm
tykk og festet til gulvet.
Bruk kun nye slanger ved
tilkobling av apparatet til
vannkranen. Brukte slanger
må kastes.
Beveg på apparatet uten å
løfte det etter arbeidsplaten.
Koble slangen for vanntilførsel
(e) til vannkranen i henhold
til gjeldende forskrifter til ditt
lokale vannverk.
For modeller som kun
er beregnet på kaldt
vann: Må ikke tilkoples
varmtvannskranen
For modeller med varmt
vann: temperaturen på
varmtvannsinntaket må ikke
overskride 60 °C.
Pass på at
ventilasjonsåpningene nederst
på vaskemaskinen (gjelder ikke
alle modeller) ikke blokkeres av
et teppe eller annet material.
Trykket i vanninntaket må
befinne seg innen intervallet
0,1-1 MPa.
Dersom du vil montere
en tørketrommel oppå
vaskemaskinen, må du først
kontakte serviceavdelingen
eller din spesialforhandler
for å få bekreftet om dette
er mulig. Dette er kun tillatt
dersom tørketrommelen
er festet på vaskemaskinen
med et passende stablesett
som er tilgjengelig gjennom
serviceavdelingen eller
spesialforhandleren.
ELEKTRISKE ADVARSLER
For at installasjonen
skal oppfylle gjeldende
sikkerhetsforskrifter, er en
all-polet bryter med minimum
kontaktåpning på 3 mm
påkrevd og apparatet må
koples til jord.
6
Dersom strømledningen er
skadet, må den skiftes ut med
en av samme slag. Utskiftingen
av nettledningen må utføres
av en autorisert elektriker
i overensstemmelse med
produsentens anvisninger og
gjeldende sikkerhetsforskrifter.
Kontakt et autorisert
servicesenter.
Dersom det monterte
støpselet ikke passer til
din kontakt, må du be en
kvalifisert elektriker om hjelp.
Strømledningen må være
lang nok til at det innebygde
apparatet kan tilkobles
stikkontakten når det er
satt på plass. Ikke dra i
strømledningen.
Ikke bruk skjøteledninger,
flerkontakter eller adaptere.
Ikke bruk dette apparatet
dersom strømkabelen eller
støpselet er skadet, hvis det
ikke fungerer som det skal,
eller dersom det er blitt
skadet eller har falt ned. Hold
ledningen borte fra varme
overflater.
De elektriske komponentene
må ikke være tilgjengelige
etter installasjonen.
Ikke berøre apparatet med
våte kroppsdeler og ikke
betjene apparatet med bare
føtter.
RIKTIG BRUK
Last ikke maskinen mer
enn maksimal tillatt last.
Kontroller maksimal tillatt last i
programoversikten.
Steng vannkranen når
maskinen ikke er i bruk.
Bruk ikke løsemiddel (f.eks.
terpentin, benzen), vaskemiddel
som inneholder løsemiddel,
skurepulver, glass- eller
universale rengjøringsmiddel,
og lett antennelige væsker;
Du må ikke maskinvaske
tekstiler som er behandlet med
løsemidler eller brannfarlige
væsker.
RENGJØRING OG
VEDLIKEHOLD
Bruk aldri
damprengjøringsutstyr.
Bruk vernehansker ved
renhold og vedlikehold.
Apparatet må koples fra
stikkontakten før det utføres
vedlikehold.
MILJØINFORMASJON
AVHENDING AV
EMBALLASJE
Emballasjen består av 100% resirkulerbart materiale, og er merket
med et resirkuleringssymbolet
. De forskjellige delene av
emballasjematerialet må derfor
avhendes på en ansvarlig måte
i henhold til gjeldende miljøforskriftene til de lokale myndighetene.
AVHENDING AV BRUKTE
HUSHOLDNINGSAPPARAT
Før avfallsbehandling må
apparatet ødelegges ved å kutte
av strømledningen og demontere
dører og hyller (hvor disse finnes)
slik at barn lett ikke kan klatre inn og
bli sittende fast.
Apparatet er fremstilt av
material som kan resirkuleres
eller brukes opp igjen. Apparatet
må avfallsbehandles i samsvar
med lokale bestemmelser
angående avfallsbehandling.
For videre informasjon om
behandling, gjenvinning og
resirkulering av elektriske
husholdningsapparater, kan du
kontakte kommunen, det lokale
renholdsverket eller butikken der du
kjøpte apparatet.
Dette apparatet er merket i henhold
til det Europeiske direktivet
NO
2012/19/EU, Elektrisk og elektronisk
avfall (WEEE).
Ved å sørge for at dette produktet
kasseres forskriftmessig, er du med
på å forebygge eventuelle negative
miljø- og helsekonsekvenser.
Symbolet på produktet
eller på de vedlagte
dokumentene, indikerer at det
ikke må behandles som vanlig
husholdningsavfall, men bringes
til en innsamlingsstasjon for
resirkulering av elektrisk og
elektronisk utstyr.
SAMSVARSERKLÆRING
Dette apparatet er designet,
produsert og distribuert i henhold
til kravene i de følgende Europeiske
Direktivene:
LVD 2014/35/‌EU, EMC 2014/30/EU
og RoHS 2011/65/‌EU.
7
Bruks- og vedlikeholdsveiledning
PRODUKT
BESKRIVELSE
APPARAT
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Topplate
Vaskemiddelbeholder
Kontrollpanel
Dørhåndtak
Dør
Vannfilter/avløpsslange for nødsituasjoner
(hvis tilgjengelig)
- bak sokkel 7. Sokkel (avtakbar)
8. Justerbare føtter (4)
6.
7.
8.
VASKEMIDDELBEHOLDER
1. Hovedvask-kammer
• Vaskemiddel til hovedvask
• Flekkfjerner
• Vannmykner
2. Forvask-kammer
• Vaskemiddel til forvask
3. Tøymykner-kammer
• Tøymykner
• Flytende stivelse
Tøymykner og flytende stivelse må bare fylles
til «MAX»-merket.
4. Knapp for frigjøring
(trykk for å fjerne vaskemiddel for rengjøring)
8
NO
Vaskemiddelanbefalinger for ulike typer tøy
Hvitt, kraftig tøy
(kald-95 °C)
Hvit finvask
(kald-40 °C)
Lyse/pastell-skyggelagte
farger
(kald-60 °C)
Sterke farger
(kald-60 °C)
Sort/mørke farger
(kald-60 °C)
Sterke vaskemidler
Milde vaskemidler som inneholder hvitemidler og/eller
optiske blekemidler
Vaskemidlene som inneholder hvitemidler og/eller
optiske blekemidler
Vaskemidler for farget tøy uten hvitemidler/optiske
blekemidler
Spesialvaskemidler beregnet på sort eller mørkt tøy
KONTROLLPANEL
13
12
MAX
60°
40°
30’
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1. På/Av-knapp
(Reset/TØM hvis den trykkes og holdes inne)
2. Programknapp
3. Colours 15 -knappen
4. Knapp for Oppfriskning
5. Knapp for Doseringshjelp
6. Bryter (Vri for å velge/trykk for å bekrefte)
7. Fullfør om
8. Temperaturknapp
9. Knapp for sentrifugeringshastighet
10. Knapp for Opsjoner
(Tastsperre hvis den trykkes og holdes inne)
11. Start/Pause-knapp
12. Display
13. Programområde
9
TEKNISKE DATA FOR
VANNTILKOBLING
VANNTILKOBLING
VANNFORSYNING
kald
VANNKRAN
3/4” gjenget slangeforbindelse
MINSTE TRYKK I VANNTILFØRSELEN
100 kPa (1 bar)
MAKSIMALT TRYKK I VANNTILFØRSELEN
1000 kPa (10 bar)
10
NO
DØR
For å åpne døren, dra i håndtaket
For å lukke døren, hold håndtaket og dytt slik at du
hører den klikke i lås.
LYS I TROMMEL (hvis det er tilgjengelig)
• Ved valg av program: lyset tennes ved lasting av
maskinen
• Etter programstart tennes og slukkes lyset mens
maskinlasten registreres.
• Etter programslutt, når du åpner døren, tennes
lyset en stund mens du tar ut tøyet. Deretter
slukkes det for å spare energi; ta på en hvilken
som helst knapp for å slå det på igjen.
TILBEHØR
Ta kontakt med vår Etter-Salgs Service for å
kontrollere om følgende tilbehør er tilgjengelig for din
modell av vaskemaskin (og tørker)
PIDESTAL
Kan installeres under vaskemaskinen din, for å heve
apparatet og gjøre det mer bekvemt å legge inn og
ta ut tøyet.
STABLESETT-HYLLE
til montering av en tørketrommel oppå
vaskemaskinen for å spare plass og for å gjøre det
lettere å legge i og ta ut tøy av tørketrommelen i
den høye posisjonen.
11
HVORDAN BRUKE
APPARATET
FØRSTE GANGS BRUK
Hvis du kobler til vaskemaskinen, vil den slå seg
på automatisk. Du vil bli bedt om å angi ønsket
displayspråk.
Vri på bryteren for å velge det ønskede språket, og
trykk den inn for å bekrefte.
1. Velg programmet «Bomull» med temperaturen
95 °C.
2. Hell litt vaskemiddel i hovedvaskrommet
til vaskemiddelbeholderen (maks. 1/3 av mengden
som anbefales av vaskemiddelprodusenten for lett
skittent tøy).
3. Start programmet uten å legge i noe tøy.
Deretter kan du justere innstillingen av vannets
hardhet på vaskemaskinen, til den hardhet vannet
har regionalt. Dette anbefales for å optimalisere
doseringshjelp-funksjonen. Vri på bryteren for å
velge mellom bløtt/middels/hardt vann, og bekreft
ved å trykke inn bryteren.
For å fjerne eventuelle rester fra produksjonsprosessen.
12
Se avsnittet «DAGLIG BRUK» for mer informasjon
om hvordan du velger og starter et program.
DAGLIG BRUK
NO
SORTERING AV KLESVASKEN
1.FJERN ALLE GJENSTANDER FRA
LOMMENE
• Mynter, nåler osv. kan skade tøyet ditt
og også deler av vaskemaskinen.
• Gjenstander som papirlommetørkle vil bli revet
opp i små stykker som må fjernes manuelt etter
vask.
2. LUKK GLIDELÅSER, KNAPPER
ELLER KROKER. KNYTT SAMMEN
LØSE BELTER ELLER BÅND.
• Vask små plagg (nylonstrømper, belter osv.)
og plagg med hekter (f. eks. brystholdere)
i vaskepose eller i et putevar med glidelås.
Fjern alltid gardinringer, eller vask gardiner med
ringer inne i en bomullspose som er godt lukket.
3. TEKSTILTYPE / SYMBOL PÅ VASKEETIKETT
Bomull, blandingsfiber, lettstelte/syntetiske plagg,
ull, håndvask.
• Farge
separer farget og hvitt tøy. Vask nye fargede
plagg separat.
• Størrelse
Vask plagg med ulik størrelse i samme maskin,
for å bedre vaskeresultat og bedre fordeling av
vasken i trommelen.
• Ømtålig tøy
Vask ømtålige tøy separat; de krever skånsom
behandling.
13
HVORDAN BRUKE VASKEMASKINEN
1. LEGG I TØY
• Åpne døren og legg inn tøyet.
Fold ut og legg inn ett plagg av gangen.
Ikke overfyll trommelen. Følg angivelsene
for tøymengde som gis i programoversikten.
For mye tøy i maskinen vil gi utilfredsstillende
vaskeresultater og krøllete vask.
2.LUKK DØREN
• Pass på at ikke noe tøy blir
sittende fast mellom glasset
og gummipakningen.
• Lukk døren slik at du hører den klikke i lås.
3. ÅPNE VANNKRAN
• Pass på at vaskemaskinen er koblet til
strømnettet.
• Åpne vannkranen.
4.
SLÅ PÅ VASKEMASKINEN
• Trykk på På/Av-knappen til lyset i
programknappen tennes. Det vil komme
til syne en figur, og du vil høre en lyd.
Deretter er vaskemaskinen klar til å bli
tatt i bruk.
• Den siste programinnstillingen du brukte vil
komme fram på kontrollpanelet.
5. STILL INN ØNSKET PROGRAM
MODUS FOR VEILEDNING
knappens lys vil veilede deg igjennom innstillingen
av programmet i følgende rekkefølge: valg av
program/ temperatur/ sentrifugeringshastighet /
opsjoner. Så snart du bekrefter et valg ved å trykke
inn knotten, vil knappens lys hoppe til neste trinn.
Velg program
Kontroller at lyset i programknappen tennes.
Vri på bryteren for å velge ønsket program.
Indikatoren for programmet som er valgt
vil tenne seg, og programmet og dets standard
varighet kommer til syne på display.
Bekreft valgt program ved å trykke inn bryteren.
Den maksimale tøymengden for valgt program vil
bli angitt på display.
Du finner mer informasjon vedrørende
programmene i avsnittet PROGRAMMER,
OPSJONER OG FUNKSJONER i veiledningen Daglig
Referanse.
Endre temperatur om nødvendig
Dersom du ønsker å forandre temperaturen
indikert på display, sørg for at
Temperaturtasten tennes.
Vri på bryteren for å velge ønsket temperatur,
og trykk den inn for å bekrefte
Endre sentrifugeringshastigheten om nødvendig
Hvis du ønsker å endre
sentrifugeringshastigheten angitt på
display, må du få lyset på knappen for
sentrifugering til å tennes.
Vri på bryteren for å velge sentrifugeringshastighet,
eller Skyllestopp , og trykk den inn for å bekrefte.
Dersom du velger sentrifugeringshastighet «0»,
slutter programmet ved at skyllevannet tømmes.
Ingen sentrifugeringssyklus vil brukes.
Dersom du velger «Skyllestopp», vil programmet
stoppe etter fasen for skylling. Tøyet vil bli liggende
i det siste skyllevannet. Se ytterligere informasjon
i avsnittet PROGRAMMER, OPSJONER OG
FUNKSJONER/ Skyllestopp.
14
NO
Velg opsjoner om nødvendig
Dersom du ønsker å velge ekstra opsjoner,
påse at opsjonens knapp tennes. Opsjonene
som kan velges for programmet indikeres
med lyspiler.
Vri på bryteren for å velge ønskede opsjoner.
Symbolet til den valgte opsjonen blinker.
Trykk på bryteren for å bekrefte. Symbolet til
opsjonen tennes fast.
Noen opsjoner/funksjoner kan velges ved å trykke
direkte på knappen:
Se avsnittet PROGRAMMER, OPSJONER OG
FUNKSJONER for ytterligere informasjon.
INDIVIDUELL MODUS
Etter at du har slått på vaskemaskinen, trenger du
ikke følge MODUS FOR VEILEDNING.
Det er opp til deg hvilken rekkefølge du velger for å
stille inn programmet. For å stille inn, trykk først på
den knappen som er relevant, vri så på knotten for
å velge, og trykk den så til slutt inn for å bekrefte.
Utvalget av temperaturer,
sentrifugeringshastigheter og tilleggsfunksjoner vil
avhenge av det valgte programmet.
Derfor anbefales det å starte innstillingen ved å
velge program.
6. TILFØR VASKEMIDDEL
• Hvis du ikke bruker funksjonen
Doseringshjelp, trekk ut
vaskemiddelbeholderen og tilsett
vaskemiddel (og tilsetningsmidler/
skyllemiddel) nå, som angitt i avsnittet
VASKEMIDDELBEHOLDER.
Følg anbefalingene med hensyn til dosering
du finner på pakningen. Dersom du har
valgt FORVASK eller UTSATT START, se
instruksene i avsnittet PROGRAMMER,
OPSJONER OG FUNKSJONER. Lukk deretter
vaskemiddelbeholderen igjen.
• Dersom du bruker funksjonen «Doseringshjelp»,
tilfør vaskemiddel senere, etter at du har startet
programmet. Se avsnittet DOSERINGSHJELP/
DAGLIG BRUK.
Riktig dosering av vaskemiddel/ tilsetningsmidler
er viktig, fordi
• det optimerer vaskeresultatet
• det hindrer irriterende rester etter for mye
vaskemiddel i klesvasken din
• det sparer penger ved å unngå å sløse med
vaskemiddel
• det beskytter vaskemaskinen ved at en unngår at
det dannes kalk på komponentene
• det respekterer miljøet ved at en unngår
unødvendig miljøskade
7. START PROGRAMMET
• Trykk og hold inn «Start/Pause» til knappen
tennes og lyser jevnt; programmet starter.
• Dersom du har valgt «Doseringshjelp»,
vil vaskemaskinen angi den anbefalte
vaskemiddelmengden for den typen og
mengden tøy du vil vaske etter programstart.
- Tilsett vaskemiddel i hovedrommet i
vaskemiddelbeholderen, eller direkte inn i
trommelen i en vaskeball.
• Dersom du har valgt «Doseringshjelp» og også
«Forvask», vil vaskemaskinen alternativ indikere
anbefalt vaskemiddelmengde for Forvask (I) og
Hovedvask (II) rommet.
Tilfør mengden vaskemiddel som anbefales i
rommene og trykk «Start/Pause» for å fortsette
med programmet.
• For å unngå oversvømmelse, må du ikke åpne
vaskemiddelbeholderen mens programmet er
under utførelse.
• Den resterende programtiden som indikeres
på display kan variere. Faktorer som ubalanse
i maskinlasten, eller skumdannelse, kan virke
inn på programmets varighet. Når gjenværende
programtid beregnes på nytt, vil en figur komme
til syne på display.
15
8. ENDRE INNSTILLINGENE TIL ET PROGRAM 9. SETT PROGRAMMET SOM ER I GANG I
SOM ER I GANG, VED BEHOV
Du kan endre innstillingene selv om et program
er i gang. Endringene vil bli aktiverte, så sant den
tilhørende programfasen ikke er ferdig.
• Trykk på den tilhørende knappen (for eksempel
«sentrifugeringshastighet» -knappen for å endre
sentrifugeringshastigheten). Verdien vil blinke i
noen sekunder.
• Mens den blinker, kan du endre innstillingen
ved å vri på bryteren. Dersom verdien slutter å
blinke og du ennå ikke har utført den ønskede
endringen, må du trykke på knappen igjen.
PAUSE OG ÅPNE DØRA, OM NØDVENDIG
Etter programstart, indikerer display når
programmet fortsatt kan stanses for å legge inn
nye plagg.
• Trykk og hold inne «Start/Pause» for å
sette et program som er i gang i pause
• Så fremt vannivået eller temperaturen ikke
er for høy, vil indikatorlyset for «åpen dør»
tennes. Du kan åpne døren, for eksempel
for å legge inn ny vask, eller for å fjern
vask som er lagt inn ved en feiltakelse.
• Trykk på «Start/Pause» for å fortsette programmet
10. RESET ET PROGRAM SOM ER I GANG,
• Trykk på knotten for å bekrefte endringen.
Hvis du ikke bekrefter, vil endringen bekreftes
automatisk - og innstillingen som er endret vil
slutte å blinke.
Programmet vil fortsette automatisk etter at du har
forandret innstillingen. For å hindre at et pågående
program skiftes ved et uhell (for eksempel av barn),
(se avsnitt PROGRAMMER,
bruk «Tastsperren»
OPSJONER OG FUNKSJONER).
For å endre innstillingene for et program som er i
gang, kan du også
• Trykk på «Start/Pause» for å sette
programmet på pause
• Endre innstillingene
• Trykk på «Start/Pause» igjen for å fortsette
programmet.
Dersom du har endret programmet, må du ikke
tilføre vaskemiddel for det nye programmet.
16
VED BEHOV
• Trykk og hold inne «På/Av»-knappen til
displayet angir at programmet er
annullert. Vannet tømmes. Programmet
er slutt og dørene frigjøres.
11. SLÅ AV VASKEMASKINEN ETTER
PROGRAMSLUTT
• Displayet viser at syklusen er ferdig og
indikatorlyset «åpen dør» tennes, - du
kan ta ut tøyet.
• Trykk inn «På/Av» for å slå av vaskemaskinen.
Hvis du ikke slår den av, vil vaskemaskinen
slå seg av automatisk omtrent ett kvarter
etter programslutt, for å spare energi.
• La døren stå på gløtt, slik at innsiden av
vaskemaskinen kan tørke.
NO
PROGRAM
OG OPSJONER
For å velge det riktige programmet for tøyet ditt,
må du alltid følge vaskeanvisningene på tøyet.
PROGRAM
Type Vask
og Anbefalinger
Øko Bomull
Normalt skittent bomullstøy.
Ved 40 °C og 60 °C standard
bomullsprogram og det mest vannog strømeffektive programmet for
bomullsvask. Grunnleggende for
verdiene indikert på Energi-merket.
BOMULL
Normalt for meget skittent og robust
bomull og lintøy, for eksempel
håndklær, undertøy, duker, sengetøy
osv.
BLANDET
Lett til normalt skittent slitesterkt tøy
laget av bomull, lin, kunstige fibre og
blandinger av disse.
Effektivt en-times program. Vask
kun klær av samme farge i samme
maskinvask.
SYNTETISK
Normalt skittent tøy av kunstfibre (som
polyester, polyakryl, viskose osv.) eller
blandinger av disse med bomull.
Vaskeanvisninger
Innstillinger
maks. last
maks.
temperaturintervall
Kaldt til
60 °C
maks. sentrifugeringshastighet
maks.
valgbare opsjoner Intensiv
Skylling, Hurtig, Colours
15, Oppfriskning
maks. last maks.
temperaturintervall Kaldt til
95 °C
maks. sentrifugeringshastighet
maks.
valgbare opsjoner Forvask,
Varm avslutning, Flekk
15, Tung jord, Intensiv
skylling, Hurtig, Colours
15, Oppfriskning
maks. last 6,0 kg
temperaturintervall Kaldt til
60 °C
maks. sentrifugeringshastighet
maks.
valgbare opsjoner Varm
avslutning, Flekk 15,
Intensiv Skylling, Hurtig,
Colours 15, Oppfriskning
maks. last 3,5 kg
temperaturintervall Kaldt til
60 °C
maks. sentrifugeringshastighet
maks.
valgbare opsjoner Forvask,
Flekk 15, Tung jord,
Intensiv Skylling, Hurtig,
Colours 15, Oppfriskning
17
PROGRAM
Type Vask
og Anbefalinger
FINVASK
Tøy laget av ømfintlige stoffer, som
trenger skånsom behandling.
ULL
Ull med Woolmark-merket og som er
merket for vask i maskin, og tekstiler av
silke, lin, ull og viskose som er merket
for håndvask.
Respekter instruksjonene til
produsenten på vaskeanvisningen.
HURTIG 30
Lite skittent tøy uten flekker laget av
bomull og/eller kunstfibre.
Oppfriskningsprogram.
30’
FARGET
Lite til normalt skittent tøy laget av
bomull, kunstfibre og blandinger av
disse; også finvask.
Hjelper deg å ivareta fargene til
tøyet ditt. Vær oppmerksom og bruk
vaskemiddel som er egnet til fargene
på ditt tøy.
SENTRIFUGERING
Separat program for intensiv
sentrifugering. Passer til slitesterkt tøy.
Vaskeanvisninger
Innstillinger
maks. last
2,5 kg
Kaldt til
40 °C
maks. sentrifugeringshastighet
1000
valgbare opsjoner Forvask,
Hurtig, Colours 15,
Oppfriskning
maks. last 2,0 kg
temperaturintervall Kaldt til
40 °C
maks. sentrifugeringshastighet
1000
valgbare opsjoner Hurtig,
Colours 15, Oppfriskning
maks. last 3,0 kg
temperaturintervall Kaldt til
30 °C
maks. sentrifugeringshastighet
maks.
valgbare opsjoner Colours 15,
Oppfriskning
maks. last 6,0 kg
temperaturintervall Kaldt til
60 °C
maks. sentrifugeringshastighet
1000
valgbare opsjoner Forvask,
Flekk 15, Tung jord,
Hurtig, Colours 15
maks. last maks.
temperaturintervall Kaldt
maks. sentrifugeringshastighet
maks
temperaturintervall
valgbare opsjoner
SKYLL/
SENTR.
Separat program for skylling og
intensiv sentrifugering. Passer til
slitesterkt tøy.
Oppfriskning
maks. last maks.
temperaturintervall
Kaldt
maks. sentrifugeringshastighet
maks
valgbare opsjoner Intensiv
Skylling, Oppfriskning
18
NO
PROGRAM
TØM
SPESIALPROGRAMMER
SKJORTER
DYNE
SENGETØY
Type Vask
og Anbefalinger
Eget program for å tømme vannet uten
å sentrifugere. Kan benyttes dersom
tøyet ditt er i Skyllestopp, og du ønsker
å tømme vaskemaskinen for vann uten
å sentrifugere det våte tøyet. Som et
alternativ til programmet for Tøm, kan
du velge «0» for å avslutte Skyllestopp
uten sentrifugering. Egnet for delikat
vask som finere tøy eller gardiner.
For å stille inn ett av de følgende
programmene, velg og bekreft
spesialprogrammets innstilling. Drei på
bryteren for å velge ett av de følgende
åtte programmene; displayet viser
programnavnet. Bekreft valgt program
ved å trykke inn bryteren.
Skjorter, bluser og ømfintlig arbeidstøy
laget av bomull, kunstfibre og
blandinger av disse.
Sørger for skånsom behandling av
finere tøy.
Store artikler som soveposer, vaskbare
tepper, badematter, puter og dyner fylt
med fjær eller syntetisk materiale.
Egnet til vask og sentrifugering av store
plagg.
Respekter produsentens anbefalinger
på vaskeanvisningen til tøyet
Hvitt eller kulørt sengetøy laget
av bomull og syntetiske fibre, eller
blandinger av begge.
Reduserer mikrober og vasker
skånsomt, også ømtålig sengetøy. En
grundig skyllefase bidrar til å forhindre
rester av vaskemidler og pollen.
Bruk fortrinnsvis vaskepulver til dette
programmet.
Vaskeanvisninger
Innstillinger
maks. last
2,5 kg
temperaturintervall
Kaldt til
40 °C
maks. sentrifugeringshastighet
1000 rpm
valgbare opsjoner Forvask,
Colours 15, Hurtig,
Oppfriskning
maks. last 3,0 kg
temperaturintervall Kaldt til
60 °C
maks. sentrifugeringshastighet
1000 rpm
valgbare opsjoner Forvask,
Flekk 15, Intensiv skylling,
Varm avslutning, Colours
15, Hurtig, Oppfriskning
maks. last 3,5 kg
temperaturintervall Kaldt til
95 °C
maks. sentrifugeringshastighet
maks.
valgbare opsjoner Forvask,
Flekk 15, Intensiv Skylling,
Varm avslutning, Colours
15, Hurtig, Oppfriskning
19
PROGRAM
KASJMIR
SPORT
Type Vask
og Anbefalinger
Høykvalitetsplagg i kasjmirull som er
merket for maskinvask eller håndvask.
Bruk flytende vaskemiddel når du
vasker ulltøy. Respekter produsentens
anbefalinger på vaskeanvisningen til
tøyet.
Normalt skittent og svett sportstøy
laget av bomulls jersey eller mikrofibre.
Dette programmet inkluderer en
forvasksyklus – du kan tilsette
vaskemiddel også i forvaskrommet.
Ikke bruk tøymykner; dette kan skade
de elastiske fibrene som ofte finnes i
sportsklær.
JEANS
Normalt skittent jeans-tøy av bomull
og plagg laget av slitesterkt jeanslignende materiale, som bukser og
jakker.
For mørkt jeans-tøy, anbefales bruk av
spesialvaskemiddel for mørkt tøy.
BABYTØY
Normalt skittent babytøy laget av
bomull og/eller lin.
Skummet skylles ut enda grundigere.
Dette bidrar til å beskytte følsom
babyhud.
MINI-MENGDE
20
Bomulls- og/eller syntetisk tøy laget av
stabile tekstiltyper.
Ideelt for å vaske en liten mengde tøy
på en økonomisk måte.
Forbehandling av flekker anbefales.
Passer ikke til ømfintlig tøy.
Vaskeanvisninger
Innstillinger
maks. last
2,0 kg
Kaldt til
40 °C
maks. sentrifugeringshastighet
400 rpm
valgbare opsjoner Colours 15,
Hurtig, Oppfriskning
maks. last 3,5 kg
temperaturintervall Kaldt til
40 °C
maks. sentrifugeringshastighet
maks.
valgbare opsjoner Forvask,
Flekk 15, Intensiv Skylling,
Colours 15, Hurtig,
Oppfriskning
maks. last 5,0 kg
temperaturintervall Kaldt til
60 °C
maks. sentrifugeringshastighet
maks.
valgbare opsjoner Forvask,
Flekk 15, Tung jord,
Intensiv Skylling, Varm
avslutning, Colours 15,
Hurtig, Oppfriskning
maks. last 5,0 kg
temperaturintervall Kaldt til
60 °C
maks. sentrifugeringshastighet
maks.
valgbare opsjoner Intensiv
Skylling, Colours 15,
Hurtig, Oppfriskning
maks. last 1,0 kg
temperaturintervall Kaldt til
40 °C
maks. sentrifugeringshastighet
maks.
valgbare opsjoner Intensiv
Skylling, Colours 15,
Hurtig, Oppfriskning
temperaturintervall
NO
OPSJONER SOM KAN VELGES VED OPSJONS-KNAPPEN
Denne programoversikten
gir et overblikk over de
mulig kombinasjonene av
programmer og opsjoner.
FORVASK
Ikke alle programkombinasjoner
kan velges. Visse opsjoner kan
heller ikke kombineres. I disse
tilfellene, vil indikatoren for
Tilføres en forvask-fase til det valgte
vaskeprogrammet.
For meget skittent tøy (med for
eksempel med sand og jord). – Rist
tøyet grundig før du legger det inn i
trommelen.
Du kan også tilsette litt
vaskemiddel til forvask-rommet i
vaskemiddelbeholderen, eller direkte
inn i trommelen. - Når du velger
opsjoner som ikke kan kombineres
blinke og slå seg av igjen, og du vil
høre et signal.
«Forvask», bruk vaskemiddel i
pulverform for hovedvasken, for
å sikre at vaskemiddel forblir i
vaskemiddelbeholderen til fasen
for hovedvask starter. Respekter
anbefalingene med hensyn til
doseringen til produsenten av
vaskemiddel, eller bruk opsjonen
«Doseringshjelp».
Forlenger programmet med ca.
20 minutter.
VARM SLUTT
Fasen for skylling avsluttes med
en varm skylling, på dette viset
avslappes fibrene i tøyet og går
over i en skånsom og kortere
sentrifugeringsfase.
Vasken er god og varm når den blir
tatt ut rett etter at programmet er
ferdig.
FLEKK 15
Hjelper til å fjerne alle typer flekker,
unntatt fett/olje.
Programmet starter med en vaskefase
med kaldt vann. Varigheten forlenges
med omtrent 10 minutter.
Forbehandling anbefales for
vanskelige flekker.
Kan ikke velges for Bomull 95 °C
21
TUNG JORD
Bidrar til å vaske svært skittent,
smusset tøy ved å optimalisere
effektiviteten av tilsetningsmidlene
for flekkfjerning.
Tilsett en egnet mengde
flekkfjerningsmiddel (pulver) i
hovedvask-kammeret sammen
med vaskemiddelet. Bruk kun
vaskemiddel i pulver til denne
opsjonen. Ta hensyn til produsentens
doseringsveiledninger.
INTENSIV SKYLLING
Bidrar til å hindre vaskemiddelrester i
tøyet ved å forlenge skyllefasen.
Spesielt egnet for vask av babytøy,
og for folk som lider av allergi, og for
områder med bløtt vann.
HURTIG
Aktiverer raskere vask. Reduserer
programmets varighet mens det
gode vaskeresultatet opprettholdes.
Anbefales kun for lite skittent tøy.
Kan ikke velges for Bomull 95 °C.
22
Kan forlenge programmet med opptil
15 minutter.
VIKTIG: Egnet til bruk av flekkfjernere
og blekemiddel på oksygenbasis.
Blekestoffene klor eller perborater
må ikke brukes!
NO
OPSJONER SOM KAN VELGES DIREKTE VED Å
TRYKKE PÅ DEN TILHØRENDE KNAPPEN
COLOURS 15
Bidrar til å bevare fargene i tøyet
ved å vaske det i kaldt vann (15 °C).
Sparer strøm til oppvarming av vann,
og gir samtidig godt vaskeresultat.
Egner seg til lett skittent, kulørt tøy
uten flekker.
OPPFRISKNING
Bidrar til å holde tøyet friskt hvis
du ikke kan ta det ut rett etter
programslutt.
Vaskemaskinen starter regelmessig
omdreining av tøyet ca. fem
minutter etter programslutt.
Denne omdreiningen vil vare
TEMPERATUR
Dersom du ønsker å endre
temperaturen, trykk ned
temperaturknappen, vri bryteren for
å velge ønsket temperatur og bekreft
temperaturen ved å trykke ned
bryteren.
Kontroller at ditt vaskemiddel kan
benyttes ved lave vasketemperaturer
(15 eller 20 °C).
Kan ikke velges for Bomull 95 °C.
opp til ca. 6 timer fra slutten av
vaskeprogrammet. Du kan stoppe
det når som helst ved å trykke på en
hvilken som helst knapp; døren låses
opp, og du kan ta ut tøyet.
Dersom du slår på vaskemaskinen,
vil den siste program- og
temperaturinnstillingen komme fram
på kontrollpanelet.
Dersom du endrer programmet, vil
standardtemperaturen til det valgte
programmet komme fram på display.
23
SENTRIFUGERING
Dersom du ønsker å endre
sentrifugeringshastigheten, trykk
ned knappen for sentrifugering, vri
bryteren for å velge ønsket hastighet
og bekreft temperaturen ved å trykke
ned bryteren.
Dersom du velger
sentrifugeringshastighet «0», vil
skyllevannet dreneres på slutten av
programmet og det vil ikke utføres
noen avsluttende sentrifugering.
Dersom du slår på vaskemaskinen,
vil den siste program- og
sentrifugeringsinnstillingen komme
fram på kontrollpanelet.
Dersom du endrer programmet,
vil standardhastigheten for
sentrifugering til det valgte
programmet komme fram på display.
SKYLLESTOPP
For å unngå automatisk
sentrifugering av tøyet ved
avslutningen av programmet.
Vasken blir liggende i det siste
rensevannet og programmet
fortsetter ikke. Display indikerer når
vaskemaskinen har nådd Skyllestopp.
Egnet for ømfintlige plagg som
ikke bør sentrifugeres, eller som
må sentrifugeres ved en lavere
sentrifugeringshastighet.
Ikke egnet for silke.
For å avslutte «Skyllestopp»,
velg mellom:
• drenering av vann, ingen
sentrifugering:
vri på bryteren for å velge
sentrifugeringshastighet «0», trykk
deretter på «Start/Pause»: vannet vil
tømmes og programmet avsluttes
24
• sentrifugering av tøyet:
standard sentrifugeringshastighet
vil blinke - start sentrifugeringen
ved å trykke på «Start/
Pause». Eller velg en annen
sentrifugeringshastighet ved å vri
på bryteren, trykk for å bekrefte, og
trykk på «Start/Pause» for å starte
sentrifugeringshastigheten
NO
FUNKSJONER
PÅ/AV
For å slå på vaskemaskinen: trykk på
knappen inntil Start/Pause-knappen
tennes.
For å slå av vaskemaskinen etter
programslutt:
trykk på knappen helt til lyset slukkes.
For å annullere et pågående
program: trykk og hold inne knappen
til displayet angir at programmet er
annullert; vaskemaskinen vil utføre
en syklus for drenering for å avslutte
programmet.
BRYTER
• For å velge og bekrefte
programmene og opsjonene
• Vri for å velge
• Trykk for å bekrefte
START/PAUSE
• For å starte programmet, etter at du
har avsluttet innstillingene dine
• For å sette et pågående program i
pause
• For å fortsette et program som sto i
pause
TASTSPERRE
Denne funksjonen tillater deg å
låse knappene og knotten på av
kontrollpanelet mot uønskede
inngrep, for eksempel gjort av små
barn.
Bryter og knapper er nå låst.
Den eneste funksjonen som virker er
«På/Av» for å slå av vaskemaskinen. Tastsperren vil være aktiv også når du
slår vaskemaskinen av og på igjen.
Vaskemaskinen må være slått på.
For å frigjøre taster/bryter, trykk og
hold nede knappen for opsjon igjen
i minst 3 sekunder, helt til display
indikerer at tastene er frigjorte.
Trykk og hold inne knappen for
opsjon i minst 3 sekunder;
display indikerer at knappene
er låste.
25
DOSERINGSHJELP
Se eget avsnitt Doseringshjelp –
første gangs bruk / daglig bruk.
FULLFØR OM
Flytter programmets slutt til et senere
tidspunkt. Hjelper med å utnytte mer
økonomisk fordelaktige energitariffer
(for eksempel om natten), eller for å
ha vasken klar til en bestemt tid. Ikke
bruk flytende vaskemidler med denne
funksjonen.
Velg en forsinkelse på inntil
23:30 timer.
• Velg program, temperatur
og opsjoner.
• Trykk inn «Fullfør om»knappen – symbolet over
knappen vil blinke.
• Vri på bryteren for å velge en
forsinkelse opp til 23:30 timer,
denne vil vises på display. Bekreft
valgt forsinkelse ved å trykke inn
bryteren. Symbolet over knappen
for slutt vil bli tent med et fast lys.
INNSTILLINGER
26
De følgende innstillingene kan
endres:
Språk (=visningsspråk) / tastetoner/
varsel ved syklusens slutt/
kontrast på display/ vannets
hardhet/ doseringshjelp (juster
dosestørrelsene for de vaskemidlene
du bruker)/ sparemodus (automatisk
utkoblingsfunksjon etter
programslutt)/ fabrikkinnstillinger
(=tilbake til fabrikkinnstillinger).
• Trykk og hold inne denne knappen
inne i minst 3 sekunder.
• Når du har avsluttet
innstillingene, trykk «Start/
Pause» – lyset over knappen
tennes med et fast lys. Display viser
nedtellingen av tiden helt til
programmets slutt. Døren låses.
• Etter fasen for utsettelse, starter
programmet automatisk. Displayet
viser deretter hvor lang tid som
gjenstår av programmet.
For å slette utsettelsen
• trykker man enten «Start/Pause» for
å annullere utsatt start; for å starte
det valgte programmet med en
gang, trykk på «Start/Pause» igjen
• eller trykk og hold inne «På/
Av» for å annullere hele
programinnstillingen.
• Vri på bryteren for å velge den
innstillingen du vil ende; den vil
vises på display. bekreft ved å trykke
inn bryteren.
• Vri på bryteren til ønsket posisjon bekreft ved å trykke inn bryteren.
• For å gå ut av innstillingsmodus,
vri enten på bryteren til displayet
viser at du kan gå ut, bekreft så ved
å trykke på bryteren. Eller du kan
trykke på programknappen.
INDIKATORLAMPER
DØR KAN
ÅPNES
NO
Denne indikatorlampen tennes
• før du starter programmet
• når du har satt et program i pause og vannivået ikke er for høyt,
eller tøyet ikke er for varmt i denne programfasen
• når programmet er ferdig og vasken kan tas ut
Gir tilbakemelding om energi- og vannforbruket for det innstilte
programmet. Jo færre indikatorlamper som tennes, jo mer økonomisk
ENERGI/
VANNMONITOR er programinnstillingen. Kan fortsatt justeres etter beregningsfasen
for tøymengde.
AVKALKNING
En melding på displayet vil minne deg regelmessig om å avkalke
vaskemaskinen. Finn avkalkingsmiddel egnet for vaskemaskinen (WPRO) på
wpro.eu.
For å slette varselet på display, trykk på bryteren.
FEIL:
Se avsnittet for Feilsøking for ytterligere informasjon.
27
DOSERINGSHJELP / FØRSTE GANGS BRUK
Vaskemiddelkonsentrasjonen i markedsførte
vaskemidler varierer betydelig. Av denne grunn
må vaskemaskinen tilpasses doseringsmengden til
vaskemiddelet du bruker.
I tillegg må du kontrollere at forhåndsinnstillingen
for vannets hardhetsgrad ved vaskemaskinen(bløtt)
samsvarer med hardhetsgraden til din lokale
vannleverandør – dersom den ikke gjør det må den
tilpasses (se «DOSERINGSHJELP / FØRSTE GANGS BRUK»).
LAGRE DOSERINGSVERDIENE FOR
VASKEMIDLENE DU BRUKER
Programmer:
Vaskemiddel for
farget tøy
Nøytralt vaskemiddel
Generelt vaskemiddel
Farget
Ull
Finvask
Kasjmir
Skjorter
Alle andre programmer
Kontroller på pakningene til vaskemidlene
doseringen for middels skittent tøy og
gjennomsnittlig hardhetsgrad til vannet
Vannets hardhet
Bløtt Middels hardt
Smussnivå
Type vaskemiddel:
Lett
Middels
hardt
hardt
28
ml
Hardt
NO
1.
Trykk og hold nede Program-knappen
for å få tilgang til modus for innstilling.
2.
Velg DOSERINGSHJELP ved å vri på bryteren
og trykke den inn.
3.
Velg vaskemiddel-gruppe som du ønsker å
lagre doseringsverdier for; velg mellom:
• Vaskemiddel for farget tøy
• Generelt vaskemiddel
• Nøytralt vaskemiddel ved å vri og trykk på
bryteren.
TILPASS VASKEMASKINEN TIL HARDHETSGRADEN TIL DIN LOKALE VANNLEVERANDØR
Denne vaskemaskinen leveres med forhåndsinnstilt
på bløt hardhetsgrad for vannet. Kontroller
hardhetsgraden i vannet i din region, for eksempel
ved å konsultere de kommunale etatene eller
via Internett. – Dersom hardhetsgraden for
vannet til din lokale leverandør ikke er bløt, må
vaskemaskinen din tilpasses på følgende måte:
4.
Velg og bekreft doseringsverdien, som du
på forhånd har identifisert på pakningen med
vaskemiddel, ved å vri og trykke inn bryteren.
5. Velg EXIT for å gå ut av modus for innstilling
ved å vri og trykke inn bryteren.
Utfør denne prosedyren for alle 3 programgruppene.
1.
Trykk og hold nede Program-knappen for å få
tilgang til modus for innstilling.
2. Velg VANNHARDHET ved å vri på bryteren og
trykke den inn.
3.
Velg det aktuelle nivået for vannhardhet
(bløtt, medium eller hardt) ved å vri og trykke inn
bryteren.
4.
Velg EXIT for å gå ut av modus for innstilling
ved å vri og trykke inn bryteren.
29
DOSERINGSHJELP / DAGLIG BRUK
1. Etter at du har lagt inn tøyet, lukket
døren og valgt program og opsjoner, trykk på
knappen «Doseringshjelp». Tasten for
Doseringshjelp tennes.
2. Start programmet ved å trykke på «Start/
Pause». - Trommelen roterer for å beregne
tøymengden; displayet viser at man er i fasen
for beregning av mengden. På kontrollpanelet vil
en figur bli vist. Deretter vil anbefalt mengde
vaskemiddel bli vist i ml på displayet.
Hvis du har valgt opsjonen Forvask, vil displayet
vekselvis vise mengden vaskemiddel i rommet for
forvask (I) og hovedvask (II).
30
3. Trekk ut vaskemiddelbeholderen og
hell den anbefalte vaskemiddelmengden i
rommene for hovedvask (II) og, hvis Forvask
er valgt, også i forvask-rommet (I) på
vaskemiddelbeholderen.
I stedet for å tilføre vaskemiddelet i beholderen
til vaskemiddelet, kan det også tilføres direkte i
trommelen, i en vaskeball.
Dersom Forvask er valgt: vaskemiddel for forvask
kan legges direkte inn i trommelen, mens
vaskemiddelet til hovedvasken må plasseres
i rommet i beholderen for vaskemiddel. Bruk
vaskemiddel i pulverform for hovedvask i
dette tilfellet, for å sikre at vaskemiddel forblir i
vaskemiddelbeholderen til hovedvasken starter.
4.
Lukk vaskemiddelbeholderskuffen (eller
døren), og trykk «Start/Pause» for å fortsette
programmet.
NO
TIPS FOR SPARING
• Du oppnår den aller beste utnyttelsen av energi,
vann og vaskemiddel ved å bruke den anbefalte
maksimale tøymengden.
• Ikke bruk større doser med vaskemiddel enn
det vaskemiddelprodusenten anbefaler. Bruk
funksjonen doseringshjelp; legg tilrette for denne
funksjonen i henhold til indikasjonene i «Første
gangs bruk av funksjonen for Doseringshjelp».
• Bruk kun forvask hvis tøyet er svært skittent.
• Spar energi ved å bruke et vaskeprogram på 60 °C
i stedet for 95 °C, eller 40 °C i stedet for 60 °C. For
bomullsvask, foretrekk programmene Øko Bomull
med 40 °C eller 60 °C.
• Spar energi og tid ved å velge en høy
sentrifugeringshastighet for å redusere
vanninnholdet i klærne før bruk av tørketrommel.
• Bruk opsjonen Colours 15 for lett skittent farget
tøy; den sparer energi ved varming av vannet.
• Forbehandle flekker med flekkfjerner eller dynk
inntørkede flekker i vann før du vasker for å
redusere behovet for varme vaskeprogrammer.
31
RENHOLD &
VEDLIKEHOLD
ADVARSEL
Slå av vaskemaskinen og ta ut støpselet før du
utfører renhold eller vedlikehold.
Bruk ikke lett antennelig væske for å gjøre ren
vaskemaskinen.
UTVENDIG VASK
AV VASKEMASKINEN
Bruk en myk fuktig klut for å gjøre rene de
utvendige delene av vaskemaskinen.
32
Bruk ikke generelle rengjøringsmidler eller middel
egnet for vindusvask, skurepulver eller lignende
for å gjøre rent kontrollpanelet – disse stoffene kan
skade skriften.
NO
KONTROLL AV SLANGEN
FOR VANNFORSYNING
Kontroller slangen for vannforsyning regelmessig
for skjørhet eller sprekker. Hvis den er skadet, skift
den ut med en ny som du får bestilt igjennom vår
Etter-Salgs Service eller din spesialforhandler.
Avhengig av type slange:
Hvis slangen for vannforsyning har et
gjennomsiktig belegg, må du kontrollere
regelmessig om fargen blir sterkere på noen
plasser. Dersom dette er tilfellet, kan det ha
oppstått lekkasje og slangen må skiftes ut.
For slanger med vannstopp: sjekk det lille
inspeksjonsvinduet til sikkerhetsventilen (se pil).
Hvis det er rødt, var funksjonen for vannstopp
tettet til, og slangen må byttes ut med en ny.
For å skru løs slangen, trykk på knappen for
frigjøring (dersom denne er tilgjengelig) mens du
skrur løs slangen.
33
RENGJØRING AV FILTRENE
PÅ SLANGEN FOR VANNTILFØRSEL
1.
Lukk vannkranen og skru av slangen for
vannforsyning.
1
2
2.
Gjør forsiktig rent filteret i enden av slangen
med en fin kost.
4.
Sett filteret på plass igjen. Koble slangen for
vannforsyning til vannkranen og vaskemaskinen
igjen. Bruk ikke verktøy for å koble til
vannforsyningslangen. Åpne vannkranen og
kontroller at alle koblingene er stramme.
3.
Skru deretter løs slangen for vanntilførsel på
baksiden av vaskemaskinen for hånd.
Ta ut filteret fra ventilen bak på vaskemaskinen
med en tang og gjør det forsiktig rent.
2
1
34
RENGJØRING AV
VASKEMIDDELBEHOLDEREN
1. Fjern vaskemiddelbeholderen ved å trykk på
knappen for frigjøring samtidig som du trekker ut
vaskemiddelbeholderen.
NO
4. Tørk delene med en myk klut.
1
2
5. Plasser vaskemiddelbeholderen tilbake på
2. Fjern innleggene i vaskemiddelbeholderen, i plass
og dytt den inn i rommet for vaskemiddel.
tillegg til innleggene i beholderen for mykemiddel.
3. Gjør alle delene rene under rennende vann,
fjern alle rester etter vaskemiddel eller mykemiddel.
35
RENGJØRING AV VANNFILTER / TØMMING AV
GJENVÆRENDE VANN
Slå av vaskemaskinen og ta ut støpselet før du
utfører renhold av vannfilter eller tømmer vann
som er blitt liggende igjen. Dersom du har brukt et
varmt vaskeprogram, vent til vannet har kjølt seg
ned før du tømmer det.
Gjør vannfilteret rent med jevne mellomrom, for
å hindre at vannet ikke dreneres etter vask fordi
filteret er tett.
Dersom vannet ikke dreneres, indikerer display at
vannfilteret kan være tett.
1. Fjern sokkelen: Skyv tappene til venstre og
Plasser en bred, flat beholder under vannfilteret,
for å samle opp avløpsvann.
ADVARSEL
høyre for å løsne sokkelen og fjerne den.
2. Beholder for vann som dreneres:
Dersom vaskemaskinmodellen din er utstyrt med
en avløpslange for nødssituasjoner:
Skaff til veie en flat beholder for vannet som
dreneres. Fjern avløpsslangen for nødsituasjoner
for drenering fra vaskemaskinens base.
Dersom vaskemaskinmodellen din ikke er utstyrt
med en avløpslange for nødssituasjoner:
36
3. Tøm ut vannet:
Dersom vaskemaskinmodellen din er utstyrt med
en avløpslange for nødssituasjoner:
Fjern proppen i enden av slangen og la vannet
renne ned i beholderen. Når beholderen er full
av vann, sett på nytt proppen i slangen og tøm
beholderen. Gjenta denne prosedyren til det
ikke renner mer vann ut. Etterpå må du stenge
avløpslangen for nødssituasjoner godt med
proppen og sette slangen tilbake og inn i basen til
vaskemaskinen.
NO
Dersom vaskemaskinmodellen din ikke er utstyrt
med en avløpslange for nødssituasjoner:
Vri langsomt filteret med urviseren til vannet
renner ut. La vannet renne ut uten at du fjerner
filteret.
Når beholderen er full, lukk vannfilteret ved å vri
det med urviseren. Tøm beholderen. Gjenta denne
prosedyren helt til alt vannet er tømt.
5.
Gjør vannfilteret rent: fjern rester i filteret og
gjør det rent under rennende vann.
6. Sett vannfilteret tilbake på plass og monter
4. Fjern filteret: Plasser et bomulls-håndkle, som
kan absorbere den lille mengden vann som er
igjen. Fjern deretter vannfilteret ved å vri det mot
urviseren.
sokkelen: Sett vannfilteret inn igjen ved å vri det
med urviseren. Påse at du har vridd det så langt
inn som mulig; Filterets håndtak skal befinne seg
i vertikal posisjon. For å teste at vannfilteret er
strammet til, kan du helle omtrent 1 liter vann ned i
vaskemiddelbeholderen.
Sett deretter på plass sokkelen.
2
1
37
TRANSPORT
OG FLYTTING
ADVARSEL
Løft aldri vaskemaskinen ved å holde i topplaten.
1. Trekk ut nettets støpsel, og steng vannkranen. 4. Sett på plass transportboltene.
2.
Kontroller at maskinens dør og
vaskemiddelbeholderen er lukket korrekt.
3.
Koble slangen for vannforsyning fra
vannkranen, og fjern dreneringslangen fra punktet
for drenering. Fjern alt gjenværende vann fra
slangene, og fest de slik at de ikke skades under
transporten.
38
Følg instruksene for fjerning av transportboltene
i Installasjonsveiledningen, men i motsatt
rekkefølge.
Viktig: Du må ikke transportere vaskemaskinen
dersom transportboltene ikke er festet.
NO
PROBLEMLØSNING
Denne vaskemaskinen er utstyrt med forskjellige
automatiske sikkerhetsfunksjoner og funksjoner for
tilbakemelding. De gjør det mulig raskt å oppdage
feil og nødvendig vedlikehold.
Disse feilene er vanligvis så ubetydelige at de kan
løses på noen minutter.
PROBLEM
MULIG ÅRSAK
LØSNING
Vaskemaskinen starter ikke, ingen
indikatorlamper er tent
Den er ikke koblet til kontakten
Sett støpselet inn i kontakten
Stikkontakt eller sikring virker ikke
Test funksjonen med en lampe,
reparer den hvis den har feil
Strømmen går
Vaskemaskinen vil fortsette
automatisk når strømmen kommer
igjen
Vaskemaskinen starter ikke, selv
Døren er ikke lukket skikkelig
Dytt døren slik at den lukker seg og
om du har trykket på «Start/Pause»
du hører et klikk
Tastsperren er aktivert
Trykk på knappen med
nøkkelsymbolet i minst 3 sekunder
for å deaktivere tastsperren
Avslutt Skyllestopp ved å tømme
Skyllestopp (= posisjon for
Vaskemaskinen stanser mens
vannet eller sentrifugere tøyet (se
knappen for sentrifugering) er
programmet pågår, og «Start/
«Skyllestopp» – FUNKSJONER OG
aktivert
Pause» blinker
OPSJONER).
Programmet ble avbrutt, kanskje
Påse at døren er lukket
døren har blitt åpnet
Trykk på «Start/Pause» for å
fortsette programmet
Se avsnittet «Feilindikatorer».
Sikkerhetssystemet er aktivert:
Påse at vannkranen er åpen og at
varsellampen tennes og/eller
display viser feil (F…); vannkranen slangen for vannforsyning ikke er
bøyd.
kan være stengt
Påse at vannkranen er skikkelig
Vanntrykket i forsyningen er
Vaskemiddelbeholderen
åpnet. Kontroller filteret i slangen
for lavt; filteret i slangen for
inneholder vaskemiddel etter at
vannforsyningen kan være blokkert for vannforsyning, se RENHOLD OG
programmet er avsluttet
VEDLIKEHOLD / Renhold av filteret
i forsyningsslangen
Vaskemaskinen vibrerer under
Transportboltene er ikke fjernet (!) Fjern transportboltene i
sentrifugeringen
henhold til instruksene i
INSTALLASJONSVEILEDNINGEN
Vaskemaskinen står ikke helt jevnt Juster føttene
(i vater) på alle fire føttene
(INSTALLASJONSVEILEDNING).
Påse at vaskemaskinen står på et
horisontalt og stabilt underlag.
Hvis du vil sentrifugere det våte
Ubalanse i vasken i maskinen
Sentrifugeringshastighet «0»
tøyet, kan du legge i mer tøy i
blinker på kontrollpanelet og/eller hindrer sentrifugering for å
forskjellige størrelser og starte
beskytte vaskemaskinen
vasken er fortsatt svært våt
programmet «SKYLL/SENTR.».
Unngå små maskinlaster som
består av få plagg, tøy som
absorberer mye vann / vask artikler
med ulik størrelse i en og samme
maskinlast
39
PROBLEM
MULIG ÅRSAK
LØSNING
Liten effekt i sentrifugeringen
Knappen for sentrifugering
er innstilt på en lav
sentrifugeringshastighet.
Ubalanse under sentrifugeringen
forhindret avsluttende
sentrifugeringssyklus.
Overdreven skumdannelse hindret
sentrifugeringen.
Velg og start programmet for
«Sentrifugering» med en høyere
hastighet (hvis denne kan velges).
Se linjen ovenfor.
Rester av vaskemiddel på tøyet
etter vask
For mye vaskemiddel er brukt /
vaskemiddelets kvalitet.
Vaskemaskinen står i ro mens
programmet pågår / det ser ut som
om programmet ikke fortsetter
/ mens den står stille kan figurer
komme til syne på display
Programfasen uten at trommelen
beveger seg.
Overdreven skumdannelse (kan
komme av for mye vaskemiddel)
avbrøt programmet. Kan gjenta
seg flere ganger helt til mengden
skum er tilstrekkelig redusert.
Under- eller overspenning på
strømnettet kan oppdages.
Start programmet «Skyll/
Sentr». Unngå overdosering av
vaskemiddel.
Juster og bruk funksjonen
Doseringshjelp.
Unngå å ha i for mye vaskemiddel
Børst av stoffet.
Bruk opsjonen «Intensiv Skylling»
(hvis denne kan velges).
Bruk flytende vaskemiddel / bruk
spesialvaskemiddel for svart og
mørkt tøy.
Faser hvor trommelen står stille
opp til 2 minutter er normalt for
noen vaskeprogram.
Programmet fortsetter automatisk,
straks mengden skum er
tilstrekkelig redusert.
Dersom display viser Fod (=feil
overdosering), se tabellen
VARSELLAMPER OG MELDINGER.
Programmet vil automatisk
fortsettes så snart spenningen i
strømnettet befinner seg innenfor
riktig intervall.
Unngå liten maskinvask med store
plagg som absorberer mye vann /
tilsett plagg av forskjellig størrelse.
Unngå å tilføre for mye
vaskemiddel – respekter
doseringene som
vaskemiddelprodusenten oppgir.
Juster og bruk funksjonen
Doseringshjelp.
Vaskemaskinen tilpasses faktorer
som har innvirkning på varigheten,
som størrelsen på maskinlasten,
for mye skumdannelse, ubalanse
i maskinvasken, forlenget
oppvarming som skyldes av
temperaturen i vannforsyningen er
lav osv. Når programmets varighet
er omberegnet, vil en figur komme
til syne på display.
Døren er lukket dersom det
Programmet vil fortsette
Døren er lukket, med eller uten
automatisk med det samme
feilmelding, og programmet starter oppstår strømbrudd.
strømnettet på nytt er tilgjengelig.
ikke.
Programmet vil fortsette
Vaskemaskinen står stille (som
automatisk når årsaken til at den
beskrevet i et tidligere avsnitt
står i ro ikke lenger eksisterer.
«Vaskemaskinen står i ro…).
For høyt vannivå eller temperatur, Se instruksjonene for feil «Service:
feil ved lukking av dør» / FdL / F29 i
eller feil ved en elektrisk
seksjonen Feilindikatorer.
komponent.
Trommelbelysning (hvis
Lysepæren må skiftes ut.
Ta kontakt med Ettersalgsservicen
tilgjengelig) virker ikke lenger.
for å skifte lysepæren.
Programmets varighet er lenger
eller kortere enn det som
opprinnelig ble indikert på display
/ i programoversikten.
40
NO
FEILINDIKATORER OG MELDINGER
Nedenfor vil du finne en oppsummering av
årsakene og løsningene på feil.
Dersom problemet vedvarer etter at du har fjernet
årsaken til feilen, trykk På/Av i minst tre sekunder.
Feilindikator
tennes
Dersom feilindikasjonen fortsatt vedvarer etter
dette, lukk igjen vannkranen, slå av vaskemaskinen
og ta ut støpselet og kontakt din Etter-Salgs
Service.
Melding på Mulig årsak
display
Åpne
Ingen eller ikke
vannkran
tilstrekkelig vanntilførsel
• Stengt vannkran
• Slangen for forsyning av
vann er bøyd
• Vanntrykket i kranen er
for lavt
• Filteret i slangen for
vannforsyning er tett
• Slangen for
vanntilførsel er frosset
til
Tett
vannfilter
Overdreven
skumdannelse
Ubalansert
last
Sentrifugeringshastighet «0»
blinker
Indikasjon på kontrollpanelet
Indikator for åpen dør blinker
Mulige løsninger
Åpne vannkran
Sørg for at det ikke er noen bøy på slangen
for vannforsyning
Påse at trykket i vannforsyningen er
tilstrekkelig
Gjør rent filteret i slangen for vannforsyning
(RENHOLD OG VEDLIKEHOLD)
Installer vaskemaskinen i omgivelser hvor
temperaturen er minst 5 °C
Etter at problemet er løst, trykk Start/Pause.
Dersom problemet vedvarer, trykk På/Av i
minst 3 sekunder.
Vannet pumpes ikke ut
Kontroller at ikke slangen for utslipp er bøyd
• Slangen for utslipp er
Installer vaskemaskinen i omgivelser hvor
bøyd
temperaturen er minst 5 °C
• Slangen for utslipp er
Gjør vannfilteret rent slik det ble beskrevet i
blokkert eller frosset til avsnittet RENHOLD AV FILTER.
• Blokkert filter
Etter at problemet er løst, trykk Start/Pause.
• Blokkert pumpe
Dersom problemet vedvarer, trykk På/Av i
minst 3 sekunder.
Overdreven skumdannelse Start programmet «SKYLL/SENTR.» med
(kan komme av for mye
opsjonen Intensiv Skylling.
vaskemiddel) avbrøt
Respekter anbefalingene til
programmet. Avbrytelsen vaskemiddelprodusenten med hensyn til
kan gjenta seg flere ganger dosering.
helt til mengden skum er
Juster og bruk funksjonen Doseringshjelp.
tilstrekkelig redusert.
Påse at vannfilteret er rent.
Ubalanse i vasken
Hvis du vil sentrifugere det våte tøyet, kan
i maskinen hindrer
du legge i mer tøy i forskjellige størrelser og
sentrifugering for å
starte «SKYLL/SENTR.».
beskytte vaskemaskinen Unngå små maskinlaster som består av få
plagg, tøy som absorberer mye vann. Vask tøy
med ulik størrelse i en og samme maskinlast.
Mulig årsak
Mulige løsninger
Det er umulig å stenge døren
Trykk døren hardt igjen i ved dørlåsen, for å stenge
den skikkelig. Trykk deretter på «Start/Pause».
Dersom problemet vedvarer, trykk På/Av i minst
3 sekunder.
41
Feilindikator
tennes
Melding på
display
FdL
(eller F29)
Mulig årsak
Mulige løsninger
Det er umulig å åpne
døren.
Trykk døren hardt igjen ved dørlåsen, for å
stenge den skikkelig, trykk deretter På/Av i
minst 3 sekunder.
Dersom det er valgt en varm syklus, vent
til nedkjøling og trykk igjen På/Av i minst
3 sekunder.
Slå på vaskemaskinen. Dersom feilen
fortsatt vedvarer, kontroller og eventuelt
fjern mulig årsak slik det indikeres for
feilen «Gjør filteret rent». Slå deretter på
vaskemaskinen igjen. Dersom døren ikke
åpnes, trykk På/Av i minst 3 sekunder.
Dersom døren fortsatt ikke åpnes, se
avsnittet «DØR – HVORDAN ÅPNE DEN
DERSOM DET OPPSTÅR FEIL». Før du
tømmer vann / åpner døren, vent til
vannet har kjølt seg ned (for varme
vaskeprogram).
Ring service For mye tøy for et
Velg og start programmet «Skylling og
program med liten
Sentrifugering» for å fullføre det avbrutte
F24
maksimal maskinlast
vaskeprogrammet.
Ikke legg inn for mye tøy i vaskemaskinen.
Respekter maksimal maskinlast til
programmene som er indikerte i
Programoversikten.
For stor vanntilførsel
Steng vanntilførselen. Trykk På/Av i minst
3 sekunder for å tømme vannet; vent til
fasen for tømming er over (Slutt vil komme
til syne på display).
Åpne vanntilførselen igjen. – Hvis
vannet strømmer umiddelbart inn i
vaskemaskinen (uten at en har startet
et program), er det feil på en elektrisk
komponent. Lukk igjen vannkranen, slå
av vaskemaskinen og ta ut støpselet.
Ta kontakt med vår Etter-Salgs Service.
Ring service Stans av vann feil –
Trykk på Start/Pause. Dersom problemet
vannlekkasje er oppdaget vedvarer, trykk På/Av i minst 3 sekunder.
F02
i bunnkurven.
Ta kontakt med Etter-Salgs Servicen
dersom problemet vedvarer.
Ring service Feil på en elektrisk
Trykk På/Av-knappen i minst 3 sekunder
komponent
for å tilbakestille feilen;. Dersom problemet
F04 til F99
vedvarer, slå av vaskemaskinen og ta ut
støpselet; ring Etter-Salgs Servicen.
42
NO
DØR – HVORDAN ÅPNE DEN DERSOM
DET OPPSTÅR FEIL, FOR Å TA UT TØYET
Slå av vaskemaskinen og ta ut støpselet. Steng
vannkranen.
Vent til trommelen har stanset rotasjonen.
Du må aldri åpne døren mens trommelen er i
bevegelse.
Vent til vannet og vasken har kjølt seg ned når
du vasker ved høye temperaturer.
Du må alltid tømme vannet før du åpner
døren, enten ved å trykke og holde nede På/
Av helt til «rES» kommer til syne på display,
eller ved å gjøre det manuelt slik det beskrives
i avsnittet TØMMING AV GJENVÆRENDE VANN.
Før du åpner døren slik det beskrives i avsnittet
nedenfor, se feilen «Døren er lukket med eller
uten feilindikasjon, og programmet utføres
ikke». Det kan være at døren åpner av seg selv
etter forhold som for eksempel strømbrudd, og
strømforsyningen gjenopptas.
Dersom du ønsker å ta ut klesvasken øyeblikkelig,
må du først prøve å åpne døren slik det beskrives
i FEILINDIKATORER OG MELDINGER (FdL or F29).
Kun dersom døren ikke kan åpnes slik det beskrives
i avsnittet som ble nevnt, må du gå fram slik det
beskrives nedenfor.
Ved strømbrudd vil vaskemaskinen fortsette der
det ble avbrutt med det samme strømforsyningen
gjenopptas.
Dersom det oppstår feil ved vaskemaskinen og
døren er låst, og du må ta ut tøyet din:
1. Tøm først det resterende vannet, slik det ble
4. Fest deretter stroppen igjen ved å skru hardt
beskrevet i avsnittet «Tømming av gjenværende
vann»
til ved å bruke skrutrekkeren.
2. Fjern skruen ved hjelp av en skrutrekker.
5. Sett deretter på plass sokkelen
3. Dra deretter stroppen merket med «åpen dør»
nedover. Du kan nå åpne døren og ta ut tøyet.
43
ETTER-SALGS
SERVICE
FØR DU KONTAKTER
ETTER-SALGS SERVICEN
1.
Kontroller om du kan løse problemet på
egen hånd ved å konsultere avsnittet
VEILEDNING VED FEILSØKING.
2. Slå vaskemaskinen av og på igjen for å se
om problemet vedvarer.
DERSOM FEILEN FORTSATT VEDVARER, TA
KONTAKT MED ETTER-SALGS SERVICEN
Ring telefonnummeret som er oppgitt i
garantiheftet, eller følg instruksene på
nettstedet www.whirlpool.eu
Oppgi alltid
• En kort beskrivelse av feilen
• Vaskemaskinens modell (se typeplaten på
innsiden av døren)
• Service nummer (på service-merket på innsiden
av døren; nummer etter «Service»)
• Din fulle adresse og telefonnummer.
For reparasjoner, bruk vår autoriserte Etter-Salgs
Service, for å sikre riktig reparasjon og bruk av
originale reservedeler.
Produsent:
Whirlpool Europe s.r.l. Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy
44
NO
17 mm - 0,67 inch
12 mm - 0,47 inch
2.
xx
xx
xx
x xx
xx
x
1.
45
3.
4.
2 cm - 0,7 inch
46
xxxxxxx xxxxx
NO
5.
6.
7.
47
8.
9.
max 2,5 cm
max 0,9 inch
1
10.
48
2
NO
11.
12.
13.
49
14.
max 125 cm
49 inch
min 60 cm
24 inch
max 125 cm
49 inch
min 60 cm
24 inch
max 125 cm
49 inch
min 60 cm
24 inch
50
NO
15.
IPX4
..............
xxxx xxxx xxxx
xx A
xxx V ~ xx Hz
W
D
V
E
Type D xxx
Whirlpool Europe s.r.l.
Viale G.Borghi 27
21025 Comerio - Italy
16.
51
001
400010869339
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising