Whirlpool | WF S2765 NE/IXL | Instruction for Use | Whirlpool WF S2765 NE/IXL Brugervejledning

Whirlpool WF S2765 NE/IXL Brugervejledning
SIKKERHEDSANVISNINGER
DA
VIGTIGE OPLYSNINGER, DER SKAL
LÆSES OG OVERHOLDES
Download den fulde instruktionsvejledning på
Dette produkt er beregnet til husholdningsbrug
http://d
‌‌ ocs‌.w
‌ hirlpool‌.e
‌ u eller du kan ringe på det samt til brug: I køkkenet på arbejdspladser, kontorer
telefonnummer der er vist i garantibogen.
og/eller forretninger; På landbrugsejendomme; Af
kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages andre beboelsesomgivelser.
i brug. Opbevar dem i nærheden til senere reference.
Enhver anden brug er forbudt (f.eks. opvarmning
Disse anvisninger og selve apparatet er forsynet af rum).
med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal
Dette apparat er ikke beregnet til erhvervsbrug.
overholdes. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar Brug ikke ovnen udendørs.
for manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler, INSTALLATION
for uhensigtsmæssig brug af apparatet eller forkerte
Flytning og opstilling af apparatet skal foretages af
indstillinger.
to eller flere personer - risiko for skader. Brug
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele beskyttelseshandsker under udpakning og installation
kan blive varme, når apparatet er i brug. Der bør - snitfare.
udvises forsigtighed, for at undgå at røre apparatets
Installation, inklusive vandforsyning (om forudset),
opvarmede dele. Børn under 8 år skal holdes væk elektriske tilslutninger, og reparation skal udføres af en
fra ovnen, medmindre de er under konstant opsyn. kvalificeret tekniker. Reparér eller udskift ingen af
ADVARSEL: Hvis kogesektionens overflade er apparatets dele, medmindre dette specifikt er anført i
revnet må apparatet ikke bruges - risiko for elektriske brugsvejledningen.Holdbørnvækfrainstallationsområdet.
stød.
Kontrollér, at apparatet ikke er blevet beskadiget under
ADVARSEL: Risiko for brand: Opbevar ikke genstande transporten. Kontakt forhandleren eller Serviceafdelingen,
på kogesektionerne.
hvis der er problemer. Efter installation skal emballagen
GIV AGT: Tilberedningsprocessen skal overvåges. (plastik-, flamingodele etc.) opbevares udenfor børns
En kort tilberedningsproces skal overvåges konstant. rækkevidde - kvælningsrisiko. Tag stikket ud af stikkontakten
ADVARSEL: Hold øje med kogesektionen, når der før, der udføres enhver form for installationsindgreb - risiko
tilberedes med olie og andre fedtstoffer - brandfare. for elektrisk stød. Kontrollér at apparatet ikke beskadiger
Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand: Sluk i el-kablet under installationen - brandfare eller risiko for
stedet for apparatet og kvæl herefter flammen, for elektrisk stød. Aktiver kun apparatet, når installationen er
eksempel med et låg eller et brandtæppe.
fuldendt.
Kogesektionen må ikke anvendes som arbejdsbord
Skær køkkenelementet til, så det passer, før
eller understøtning. Hold klude eller andre brændbare apparatet installeres i skabet, og fjern omhyggeligt
materialer væk fra apparatet, indtil alle apparatets eventuel savsmuld og træspåner.
dele er fuldstændig afkølede - brandfare.
Hvis apparatet ikke installeres over en ovn, skal
Der må ikke anbringes genstande af metal, som der installeret et skillepanel (medfølger ikke) i
f.eks. knive, gafler, skeer og låg, på kogesektionens rummet under apparatet.
overflade. De kan blive meget varme.
ELEKTRISKE ADVARSLER
Meget små børn (0-3 år) skal holdes på afstand af
Strømforsyningen skal kunne afbrydes enten ved at
apparatet. Små børn (3-8 år) skal holdes på afstand af tage stikket ud eller ved hjælp af en multi-polet afbryder,
apparatet med mindre de er under konstant opsyn. der er anbragt før stikkontakten i henhold til el-reglerne,
Apparatet kan bruges af børn på 8 år og derover, og og apparatet skal jordforbindes i overensstemmelse med
personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller nationale sikkerhedsstandarder for elektrisk materiel.
mentale evner eller med manglende erfaring og
Der må ikke anvendes forlængerledninger eller
viden, hvis disse er under opsyn eller er oplært i multistikdåser. Efter endt installation må der ikke være
brugen af apparatet på en sikker måde og, hvis de direkte adgang til de elektriske dele. Rør aldrig ved
forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet, hvis du er våd eller har bare fødder. Anvend
apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke ikke dette apparat, hvis strømkablet eller stikket er
udføres af børn, medmindre de er under opsyn.
beskadiget, hvis apparatet ikke fungerer korrekt, eller
Efter endt tilberedning skal der slukkes for hvis det er beskadiget, eller har været tabt på gulvet.
kogesektionen ved hjælp af den tilhørende
Eventuel udskiftning af el-kablet skal foretages af
betjeningsknap. Stol ikke på grydedetektoren.
en autoriseret tekniker eller af en tilsvarende
TILLADT BRUG
kvalificeret person, for at undgå fare for personskade
GIV AGT: Apparatet er ikke beregnet til at blive - risiko for elektrisk stød.
startet ved hjælp af et eksternt tændingssystem, som
f.eks. en timer, eller af et separat fjernbetjent system.
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
ADVARSEL: Kontrollér at apparatet er slukket og
at stikket er trukket ud af stikkontakten, før der
udføres nogen form for vedligeholdelsesindgreb;
Anvend aldrig damprensere - risiko for elektrisk stød.
Brug ikke slibende, ætsende eller klorholdige
produkter eller grydesvampe.
BORTSKAFFELSE AF EMBALLAGEN
Emballagen kan genbruges 100 % og er mærket med genbrugssymbolet
.
Emballagens forskellige dele bør derfor ikke efterlades i miljøet, men skal
bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.
BORTSKAFFELSE AF
HUSHOLDNINGSAPPARATER
Apparatet er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Det skal
skrottes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse
af affald. Kontakt de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller
den forretning, hvor apparatet er købt, for at indhente yderligere
oplysninger om behandling, genvinding og genbrug af elektriske
husholdningsapparater. Dette apparat er i overensstemmelse med EUdirektiv 2012/19/EU, Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).
Ved at sikre, at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper man med til
at forhindre negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden.
Symbolet på produktet eller den ledsagende dokumentation angiver,
at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald, men at det
skal afleveres på nærmeste opsamlingscenter for genbrug af elektrisk og
elektronisk udstyr.
RÅD OM ENERGIBESPARELSE
Få mere ud af dine varme kogepladers restvarme, ved at slukke dem et
par minutter før tilberedningen er færdig.
Bunden på din gryde eller pande bør dække hele kogepladen; kogegrej,
som er mindre end kogepladen, vil medføre spild af energi.
Dæk dine gryder og pander til med tætsluttende låg under tilberedningen,
og brug så lidt vand som muligt. Tilberedning uden låg forøger
energiforbruget i betragteligt omfang.
Brug kun kogegrej med flad bund.
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Dette apparat opfylder kravene om miljøvenligt design i rådets
forordning N. 66/2014, i overensstemmelse med den europæiske
standard EN 60350-2.
BEMÆRK
Bærere af en pacemaker eller lignende medicinsk udstyr bør være
forsigtige i nærheden af denne induktionskogeplade, når den er tændt.
Det elektromagnetiske felt kan påvirke pacemakere eller lignende udstyr.
Kontakt din læge eller fabrikanten af pacemakeren eller andet medicinsk
udstyr, for at indhente yderligere oplysninger om induktionskogepladens
elektromagnetiske felters påvirkning af udstyret.
Fabrikanten, Whirlpool EMEA S.p.A., erklærer at denne I100 EMEA
model af husholdningsapparater med radioudstyr stemmer overens
med direktiv 2014/53/EU.
Overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd findes på det følgende
website: https://docs.whirlpool.eu.
Radioudstyret fungerer på 2.4 GHz ISM frekvensbåndet, den
maksimale radiofrekvenseffekt, der udsendes, overstiger ikke 20 dBm
(e.i.r.p.).
Dette produkt inkluderer visse open source-software udviklet af
tredjeparter. Licensbetingelserne for disse open source-software
findes på det følgende website: https://docs.whirlpool.eu.
DA
INSTALLATION
650 mm
4 mm
R = Max. 10 mm
A
510 mm
50 mm
476 mm
6mm
553 mm
R = 11.5 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
0
653 + 2 mm
0
560 + 2 mm
A
0
513 + 2 mm
R = 11.5 mm
kit 4801 211 00112
Min. 35 mm
0
560 + 2 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
R = Max. 10 mm
i
L
Min. 400 mm
Min.100 mm
12 mm No Max.
Min. 35 mm
28 mm No Max.
90 mm
120 mm
45 mm
min. 45 mm
min. 10 mm
min. 45 mm
min. 550 mm
60 mm
min. 550 mm
min. 20 mm
min. 20 mm
x4
1
2
x4
2mm
3
90°C
2
1
x4
TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNINGEN
Den elektriske forbindelse skal udføres, før apparatet sluttes til strømforsyningen.
Installationen skal udføres af kvalificeret personale, der har kendskab til de aktuelle regulativer vedrørende sikkerhed og installation. Det er særdeles
vigtigt, at installationen udføres i overensstemmelse med reguleringerne fra den lokale elvirksomhed.
Kontroller, at spændingen på typepladen, der er anbragt på bunden af apparatet, svarer til spændingen, der hvor apparatet installeres.
Dette apparat skal ekstrabeskyttes, jvf. stærkstrømsreglementet: Brug udelukkende isolering (inklusiv jordisolering) i den korrekte størrelse.
380-415 V 2 N ~
220-240 V ~
AU-UK-IRL
220-240 V 3 ~
BE
230V 2 Phase 2N ~
NL
380-415 V 3 N ~
R
S
220-240 V ~
black-nero-negro-preto-μαύροσ-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru-черно-црнčrna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort-siyah-dubh
brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin-maro-кaфявбраон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna-brunt-ruskea-brunt-brunkahverengi-donn
T
blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)-mėlyna (pilkas)niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)-синьо (сиво)-плава (сива)modro (sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)-көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý (sivá)kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)-blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath)
=E
yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdeκίτρινο/πράσινο-kollane/roheline-dzeltens/zaļšgeltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde-жълто/зелено-жуто/зеленаrumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленый-жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelenásárga/zöld-gul/grønn-keltainen/vihreä-gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buí/glas
N
blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо-плава-modroplava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm
DA
PRODUKTBESKRIVELSE
1. Kogesektion
2. Betjeningspanel
1
2
BETJENINGSPANEL
1
5
4
2 3
7
8
12
9
11
OFF
18 P
OFF
18 P
6 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Specialfunktionernes symboler/aktivering
Valgt tilberedningsniveau
Kogezonens slukkeknap
Rulletastatur
Knappen Quick heat (lynopvarmning)
Knappen FLEXICOOK
Kontrollampe – aktiv funktion
10
16
7
3 sec
OK
19
14
13 15
8. On/Off-tast
9. Tilberedningsvarighedens indikator
10. Minutur
11. Knappen 6th Sense
12. Indikatoren aktiv fjernstyring
13. Fjernstyringstast
14. Indikatoren aktiv Wi-Fi
OFF
18 P
OFF
18 P
18
17
15. Wi-Fi tast
16. Knappen OK/Tastelås – 3 sekunder
17. Indikatoren aktivt minutur
18. Zonevalgsindikator
19. Minuturets indikatorsymbol
TILBEHØR
GRYDER OG PANDER
Anvend udelukkende gryder og pander, som er
OK
NEJ
fremstillet af ferromagnetiske materialer beregnet til
brug på induktionskogezoner:
• emaljerede stålgryder og -pander
• støbejernsgryder og -pander
• specialgryder og -pander af rustfrit stål, egnet
til induktionskogeplader
Kontrollér om gryden har symbolet
(sædvanligvis præget på bunden),
for at finde ud af, om den er velegnet . Man kan kontrollere gryderne er
magnetiske med en magnet.
Grydebundens kvalitet og struktur kan påvirke tilberedningen. Visse
angivelser af bundens diameter stemmer ikke overens med diameteren på
den ferromagnetiske overflade.
Kun en del af bunden på visse gryder og pander er af ferromagnetisk metal,
med dele af andet metal, som ikke egner sig til induktionskogeplader.
Disse område kan varmes op til forskellige niveauer eller med lavere
temperaturer. I visse tilfælde, hvor bunden hovedsageligt består af ikkeferromagnetiske materialer, genkende kogesektionen muligvis ikke
panden og tænder derfor ikke for kogezonen.
Tomme gryder eller pander med en tynd bund
Brug aldrig tomme gryder eller pander på den tændte kogesektion.
Kogesektionen er udstyret med et internt sikkerhedssystem som konstant
overvåger temperaturen, og som aktiverer funktionen “automatisk
slukning“ hvis der registreres høje temperaturer. Ved brug af tomme
gryder eller gryder med en tynd bund kan temperaturen stige meget
hurtigt, mens funktionen “automatisk slukning“ muligvis ikke straks
aktiveres så panden eller kogesektionens overflade tager skade. Skulle
dette ske må man ikke røre ved noget som helst, men vendt indtil alle
komponenterne er kølet af.
Ring til servicecenteret hvis der visualiseres en fejlmeddelelse.
Minimumsdiameter på bunden af gryden/panden for de forskellige
kogeafsnit
Gryden skal dække en eller flere af referencepunkterne på kogesektionens
overflade, og den skal have en passende minimumsdiameter, for at sikre
at kogesektionen fungerer korrekt.
Brug altid den kogezone, som passer bedst til diameteren på pandens bund.
100 mm
Brug altid gryder og pander med en flad bund, som fordeler varmen
ensartet, for at sikre optimal effektivitet. Hvis bunden er ujævn, påvirker
dette strøm- og varmefordelingen.
150 mm
150 mm
200 mm
ADAPTER TIL GRYDER/PANDER, SOM IKKE EGNER SIG TIL
INDUKTION
Brug af dette tilbehør, giver mulighed for at anvende gryder og pander,
som ikke egner sig til Induktions-kogesektioner. Det er vigtigt at huske
på, at brug heraf påvirker virkedygtigheden og derfor den nødvendige
tid til opvarmning af maden. Brug heraf bør være begrænset, fordi
temperaturerne som oparbejdes på dens overflade, i høj grad afhænger
af den anvendte gryde/pande, deres fladhed og af typen af mad, som skal
tilberedes. Brug af en gryde eller pande, med en mindre diameter end
adapterskiven, kan medføre, at der oparbejdes varme, som ikke overføres
til gryden eller panden og dette kan tilsode både kogesektionen og
skiven. Tilpas diameteren på dine gryder/pander og kogesektionen efter
adapterens diameter.
FØRSTEGANGSBRUG
POWER MANAGEMENT (INDSTILLING AF EFFEKT)
Kogesektionen er fabriksindstillet til den maksimale effekt. Justér
indstillingen i funktion af begrænsningerne for el-systemet i dit hjem,
som beskrevet i det efterfølgende afsnit.
Sådan indstilles kogesektionens effekt:
Når man har forbundet anordningen til ledningsnettet kan effektniveauet
indstilles indenfor 60 sekunder. .
Tryk på minuturets knap “+“ længst til højre i mindst 5 sekunder. Symbolet
vil blive vist op skærmen.
Tryk på knappen
indtil det førhen markerede effektniveau visualiseres.
Brug knapperne “+“ og “−“ til at markere det ønskede effektniveau.
Disponible effektniveauer: 2,5 kW – 4,0 kW – 6,0 kW – 7,2 kW.
Bekræft ved at trykke på
.
3 sec
OK
3 sec
TÆNDING / SLUKNING AF DET AKUSTISKE SIGNAL
Til tænding/slukning af det akustiske signal:
• Forbind kogesektionen til strømforsyningen.
• Tryk på knappen “P“ foroven til venstre på det første rulletastatur i
mindst 5 sekunder.
De eventuelle alarmindstillinger vil forblive aktive.
DEMOFUNKTION
Tænding og slukning af demofunktionen:
• Forbind kogesektionen til strømforsyningen.
• Tryk, inden for et minut, på knappen “P“ (lynopvarmning) forneden på
det venstre tastatur i 5 sekunder (som vist herunder).
OK
Det valgte effektniveau opretholdes i hukommelsen, også selvom
strømforsyningen afbrydes.
Træk apparatets stik ud af stikkontakten i mindst 60 og sæt det herefter i
igen og gentag de ovenstående trin, for at ændre effektniveauet.
Hvis der opstår en fejl under indstillingssekvensen vil symbolet
vist, og der lyder et bip. Gentag handlingen hvis dette sker.
Kontakt serviceafdelingen hvis fejlen varer ved.
blive
WI-FI OPSÆTNING (gælder ikke udenfor den Europæiske Union)
Aktivering af apparatets fjernstyring kræver, at du har fuldført
processen for tilslutning af dit apparat til hjemmets netværk og App'en.
Opsætningsproceduren skal kun udføres en gang. Du vil dog skulle
udføre den igen hvis du ændrer opsætningsegenskaberne for din router
(netværksnavn og adgangskode).
Minimumskrav
Smart enhed: Android med en 1280x720 (eller større) skærmopløsning
eller iOS. Se kompatibiliteten med Android eller iOS versionerne på app
store. Trådløs router: 2.4Ghz Wi-Fi b/g/n.
Opsætning
For at anvende denne funktion skal du have: En smartphone eller en
tablet og en trådløs router med forbindelse til Internettet.
Brug din smart enhed til at kontrollere, om signalstyrken af hjemmets
trådløse netværk i apparatets nærhed er god.
Download app'en 6th Sense Live til din bærbare enhed. Du kan downloade
app'en 6th Sense Live ved enten at besøge iTunes eller Google Play.
DA
Følg anvisningerne fra app'en, for at skabe en konto efter download.
Når du har en konto, skal du åbne app'en og trykke på “+“ forneden til
venstre i skærmbilledet, for at føje et nyt apparat til din konto. App'en
6th Sense Live vil guide dig gennem alle de nødvendige trin til at
fuldføre processen.
Mærkatet med QR-, SAID- og Mac-adressekoden anvendes til at
synkronisere en smart enhed med dit apparat.
Sammenkædningsproceduren skal kun udføres igen, hvis du ændrer
opsætningsegenskaberne for din router (netværksnavn, adgangskode
eller dataudbyder).
DAGLIG BRUG
TÆNDING OG SLUKNING AF KOGESEKTIONEN
Tryk i cirka 1 sekund på effektknappen, for at tænde for kogesektionen.
Tryk igen på den samme knap, for at slukke for kogesektionen, og alle
kogezonerne vil blive inaktiverede.
PLACERING
Sørg for ikke at dække betjeningspanelets symboler med gryden.
Bemærk:I kogezonen, i nærheden af betjeningspanelet, bør gryderne og
panderne holdes indenfor afmærkningerne (tag højde både for pandernes
bund og øvre kant, som har tendens til at være større).
Dette modvirker overdreven opvarmning af berøringspanelet. Anvend venligst
de bagerste kogezoner under grilning eller stegning, hvis dette er muligt.
AKTIVERING/INAKTIVERING AF KOGEZONER OG JUSTERING AF
EFFEKTNIVEAUERNE
OFF
18
P
Aktivering af kogezonerne:
Flyt fingeren vandret hen over rulletastaturet (SKYDER) på kogezone, for
at aktivere det og indstille effekten. Niveauet vil blive vist på linje med
området, sammen med kontrollampen, som identificerer den tændte
kogezone. Knappen “P“ kan anvendes til at vælge funktionen hurtig
opvarmning.
Inaktivering af kogezonerne:
Vælg slukkeknappen “OFF“ i starten af skydeberøringsskærmen.
OK
LÅSNING AF TASTATURET
Tryk og hold knappen OK/ Tastelås trykket i 3 sekunder, for at låse
indstillingerne og forebygge tænding ved et uheld. Et bip og en
advarselslampe over symbolet angiver at funktionen er aktiveret.
Betjeningspanelet er låst med undtagelse af slukningsfunktionen(
).
For at deaktivere børnesikringen gentages aktiveringsproceduren.
3 sec
MINUTUR
Minutur kontrollerer alle kogezonerne.
Aktivering af minuturet:
Tryk på knappen “+“ eller “−“ for at indstille det ønskede tidsrum på den
anvendte kogezone. Der aktiveres en kontrollampe på linje med det
specifikke symbol . Når tiden er gået, lyder der et bip, og kogezonen
slukker automatisk.
Tidsindstillingen kan ændres når som helst og man kan aktivere flere
minuture på samme tid.
I tilfælde af at to timere på samme side af kogesektionen aktiveres
samtidigt, blinker “Zonevalgsindikator“, og den relative kogetid, der er
valgt, vises på det centrale display.
Inaktivering af minuturet:
Tryk på knapperne “+“og “−“ indtil minuturet er inaktiveret.
MINUTURETS INDIKATOR
Denne lysdiode angiver (når den er tændt), at minuturet er blevet
indstillet for kogezonen.
FUNKTIONER
FLEXICOOK
Man kan kombinere to kogezoner ved at markere knappen “FLEXICOOK“ og
anvende dem ved den samme effekt til en stor gryde, som dækker hele fladen,
eller til en rund/oval gryde, som dækker en del af fladen. Funktionen forbliver
altid tændt og kan flyttes over hele området, når der kun anvendes én gryde.
I dette tilfælde kan begge de venstre rulletastaturer anvendes uden forskel.
Ideel til tilberedning med ovale eller rektangulære gryder eller med gryderister.
Indikatoren til den første af kogezonens disponible specialfunktioner vil
tænde.
Vælg den ønskede specialfunktion ved at trykke på knappen “6th Sense“
en eller flere gange.
Funktionen aktiveres når knappen
er blevet trykket for at bekræfte.
For at ændre specialfunktionen skal du trykke på knappen ”OFF” og
dernæst på knappen “6th Sense“ for at vælge den ønskede funktion.
Tryk og hold knappen “OFF“ trykket, for at inaktivere specialfunktionerne.
6TH SENSE
Knappen “6th Sense“ aktiverer specialfunktionerne.
Placér gryden i den rette position og vælg kogezonen.
Tryk på knappen “6th Sense“. “A“ vises på displayet.
SMELTNING
Denne funktion giver mulighed for at bringe maden op på den ideelle
temperatur til smeltning og for at opretholde madens tilstand, uden risiko
for at den brænder på. Denne metode er ideel da den ikke beskadiger
3 sec
OK
sarte fødevarer, så som chokolade, og forebygger at de klæber fast på
gryden.
HOLD VARM
Denne funktion giver dig mulighed for at holde madens ideelle
temperatur, sædvanligvis efter at have fuldført tilberedningen, eller hvis
safterne skal koges meget langsomt ind. Ideel til servering af fødevarer
ved den perfekte temperatur.
SIMREN
Denne funktion er ideel til at holde maden simrende, så den kan stå i
lang tid, uden risiko for at den brænder på. Ideel til opskrifter, der kræver
lang tilberedning (ris, saucer, stege) med letflydende saucer.
KOGNING
Denne funktion tillader at bring vand i kog og holde det kogende, med
et lavere energiforbrug.
Der skal hældes cirka 2 liter vand (helst ved stuetemperatur) i panden
uden låg. Under alle omstændigheder bør brugeren altid overvåge det
kogende vand og jævnligt kontrollere mængden af tilbageværende vand.
Wi-Fi TAST
Tryk på Wi-Fi tasten, for at forbinde apparatet med brugerens trådløse
netværk ved at følge app'ens anvisninger.
Hvis brugeren forbinder produktet, men herefter beslutter sig for ikke at
bruge Wi-Fi funktionen, kan man slukke for radioen, for at spare energi.
Tryk og hold Wi-Fi tasten trykket i 7 sekunder, for at slukke for radioen.
Hvis radioen er blevet slukket, vil brugeren altid kunne genetablere
Wi-Fi funktionen. Tryk og hold Wi-Fi tasten trykket i 3 sekunder, for at
tænde for radioen igen, for at gøre dette.
FJERNSTYRINGSTAST
Hvis kogepladen modtager en ordre fra fjernstyringen (f.eks.: fra en
Smart enhed, via Mobile App), anmodes brugeren om at bekræfte den
ved at trykke på fjernstyringstasten.
Tryk og hold fjernstyringstasten trykket i 7 sekunder med apparatet
tændt, for at frakoble apparatet fra Wi-Fi netværket (for eksempel hvis
app'en har behov for at oprette forbindelse til en ny router).
CHEF CONTROL
Den fleksible zone er opdelt i tre kogezoner (se
som aktiveres med en forindstillet effekt
høj figuren)
(høj, medium eller lav) afhængigt af grydens/
pandens placering: Flyt gryden/panden hen over
medium overfladen, for at fortsætte tilberedningen ved
en anden temperatur, uden at skulle indvirke på
betjeningsanordningerne.
lav
INDIKATORER
UKORREKT ANBRAGT ELLER MANGLENDE GRYDE
Dette symbol vises hvis gryden ikke er velegnet til induktionstilberedning,
hvis den ikke er anbragt korrekt eller hvis den ikke har den rette størrelse
til den valgte kogezone. Hvis der ikke registreres en gryde inden for 30
sekunder efter markeringen, slukker kogezonen.
RESTVARME
Hvis displayet viser “H“, er kogezonen stadig varm. Når kogezonen køler
ned, slukker displayet.
TILBEREDNINGSTABEL
EFFEKTINDSTILLING
Maksimal
indstilling
P
14 − 18
10 − 14
5−9
Ingen varme
TILBEREDNINGSTYPE
ANVENDELSE
(angivelsen afhænger af erfaring og tilberedningsvaner)
Hurtig opvarmning
Ideel til hurtig opvarmning af madens temperatur, til hurtigkogning (for vand) eller
til hurtig opvarmning af tilberedningsvæsker.
Stegning – kogning
Ideel til bruning, start på tilberedning, stegning af dybfrosne produkter, hurtigt at
bringe væsker i kog.
Bruning, svitsning, kogning,
grilning
Ideel til sautering, holde i livligt kog, tilberedning og grilning.
Bruning, stegning, stuvning,
svitsning, grilning
Ideel til sautering, holde i lavt kog, tilberedning og grilning samt til forvarmning
af tilbehør.
Tilberedning, stuvning,
sautering, grilning,
tilberedning indtil cremet
Ideel til stuvning, holde i lavt kog, tilberedning og grilning (i længere tid).
Tilberedning, simren,
gøre tykkere, gøre cremet
Ideel til opskrifter, som kræver lang tid (ris, sauces, stege, fisk) med væsker (f.eks.
vand, vin, bouillon, mælk), og til at gøre pastaen cremet.
Ideel til opskrifter, som kræver lang tid (mængder på under 1 liter: ris, sovse, steg,
fisk) med væske (f.eks. vand, vin, suppe, mælk).
Smeltning, optøning
Ideel til blødgøring af smør, blid smeltning af chokolade, optøning af små mængder.
1−4
Varmholdning af mad,
risotto tilberedning
Ideel til at holde små netop tilberedte portioner mad varme eller holde
temperaturen på små portionsanretninger samt til at røre risotto sammen med
anden ingrediens.
OFF
−
Kogesektionen er i standby eller slukket (mulig restvarme efter tilberedningen,
vises med H).
DA
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
!
ADVARSEL
• Anvend ikke damprensere.
• Før rengøringen påbegyndes, skal det kontrolleres, at der er slukket for kogezonerne, og at restvarmeindikatoren (“H“)
er slukket.
Vigtigt:
• Brug ikke slibende svampe eller skure-/metalsvampe da de kan
beskadige glasset.
• Rengør altid kogesektionen efter brug (når den er kold) så alle
aflejringer og pletter af madrester elimineres.
• Hvis overfladen ikke holdes tilstrækkeligt ren, kan dette reducere
følsomheden for betjeningspanelets knapper.
• Brug kun en skraber, hvis der er fastbrændte rester på kogesektionen.
Følg skraberfabrikantens anvisninger, for at undgå at ridse glasset.
• Sukker eller andre madvarer med et højt sukkerindhold kan
beskadige kogesektionen og skal fjernes med det samme.
• Salt, sukker og sand kan ridse glasoverfladen.
• Brug en blød klud, køkkenrulle eller et specialmiddel, der er
beregnet specifikt til rengøring af kogesektionen (følg producentens
anvisninger).
• Spildt væske i kogezonerne kan medføre at gryderne flytter sig eller
vibrerer.
• Tør omhyggeligt kogesektionen af efter rengøring.
Hvis logoet iXelium™ logo vises på glasfladen er kogesektionen behandlet
med iXelium™ teknologi, en eksklusiv Whirlpool finish der sikrer et perfekt
rengøringsresultat og samtidig holder kogesektionens overflade blank i
længere tid.
Følg de nedenstående anvisninger, for at rengøre iXelium™
kogesektioner:
• Brug en blød klud (mikrofibre er bedst) fugtet i vand eller med et
almindeligt pudsemiddel til glas.
• Det bedste resultat opnås ved at lade en våd klud ligge på
kogesektionens glasoverflade i et par minutter.
FEJLFINDING
•
•
•
Kontrollér, at der ikke er strømafbrydelse.
Hvis der ikke kan slukkes for kogesektionen efter brug, skal stikket
straks tages ud af stikkontakten.
Indhent oplysninger og anvisninger i den nedenstående tabel,
hvis displayet viser alfanumeriske koder, når der tændes for
kogesektionen.
DISPLAYKODE
F0E1
F0E7
BESKRIVELSE
Bemærk: Vand på pladen, spildt væske fra en gryde, eller genstande,
der hviler på tasterne, kan eventuelt aktivere eller inaktivere
betjeningspanelets låsning.
MULIGE ÅRSAGER
LØSNING
Køkkenudstyr er registreret, men det er Køkkenudstyret er ikke godt placeret i Tryk to gange på On/Off-knappen for at fjerne
ikke kompatibelt med den forespurgte kogezonen, eller det er ikke kompatibelt F0E1-koden og genoprette funktionaliteten
operation.
med en eller flere kogezoner.
af kogezonen. Prøv derefter at bruge
køkkenudstyret med en anden kogezone
eller brug andet køkkenudstyr.
Forkert netledningstilslutning.
Strømforsyningens
tilslutning
er Justér strømforsyningens tilslutning i
ikke nøjagtigt som angivet i afsnittet henhold til afsnittet "TILSLUTNING TIL
"TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNINGEN". STRØMFORSYNINGEN".
F0EA
Betjeningspanelet
slukker,
temperaturen bliver for høj.
når Temperaturen i de indre elektroniske Vent til kogesektionen er afkølet, før den
komponenter er for høj.
bruges igen.
F0E2, F0E4, F0E6,
F0E8, F0EC, F1E1,
F6E1, F7E5, F7E6
Fjern strømforsyningen til kogesektionen.
Vent et par sekunder og slut herefter kogesektionens strømforsyning til igen.
Kontakt servicecenteret og angiv fejlkoden, der vises på display, hvis problemet varer ved.
dE
[når kogesektionen
er slukket]
Kogesektionen tænder ikke
opvarmningen.
Funktionerne starter ikke.
Wi-Fi lysdiode:
Tændt (konstant)
REM lysdiode:
Blinker langsomt
(1s tændt / 1s
slukket)
Kogesektionen virker ikke.
Knapperne svarer ikke.
for DEMOTILSTAND er slået til.
Følg anvisningerne i afsnittet "DEMOTILSTAND".
Softwareopdateringen er i gang (det Vent, til opdateringen er fuldført, før
kan tage mere end 1 time).
kogesektionen bruges igen.
Wi-Fi FAQ
Hvilke Wi-Fi protokoller understøttes?
Den installerede Wi-Fi adapter understøtter Wi-Fi b/g/n for de
europæiske lande.
Hvilke indstillinger skal konfigureres i routerens software?
De følgende router indstillinger er påkrævet: 2.4 GHz aktiveret, Wi-Fi
b/g/n, DHCP og NAT aktiveret.
Hvilken version af WPS understøttes?
WPS 2.0 eller højere. Se routerens dokumentation.
Er der nogen forskel mellem at anvende en smartphone (eller
tablet) med Android eller iOS?
Du kan anvende det styresystem du ønsker, der er ingen forskel.
Kan jeg anvende mobil 3G deling i stedet for en router?
Ja, men cloud tjenester er designet for enheder der er permanent
forbundet.
Hvordan kan jeg kontrollere om min internetforbindelse er
forbundet, og om den trådløse funktion er aktiveret?
Du kan søge efter dit netværk på din smart enhed. Deaktiver enhver
anden dataforbindelse før du forsøger.
Hvordan kan jeg kontrollere om apparatet er forbundet til mit
trådløse netværk?
Få adgang til din routers konfiguration (se din routers vejledning), og
kontroller om apparatets MAC-adresse er vist på siden over trådløse
forbundne enheder.
Hvor kan jeg finde apparatets MAC-adresse?
Der er et påsat mærkat med SAID- og MAC-adresserne.
Selve MAC-adressen består af en kombination af numre og bogstaver
der begynder med “88:e7”.
Hvordan kan jeg kontrollere om apparatets trådløse funktion er
aktiveret?
Brug din smart enhed og 6th Sense Live appen for at kontrollere om
apparatets netværk er synligt og forbundet til clouden.
Er der noget der kan forhindre signalet i at nå apparatet?
Kontroller, at de enheder du har forbundet ikke anvender al den
tilgængelige båndbredde.
Sørg for, at dine Wi-Fi aktivere enheder ikke overstiger det maksimale
antal der er tilladt af routeren.
Hvor langt fra apparatet skal routeren være?
Normalt er Wi-Fi signalet kraftigt nok til at dække flere rum, men det
afhænger generelt af det materiale som væggene er fremstillet af. Du
kan kontrollere signalstyrken ved at placere din smart enhed ved siden
af apparatet.
Hvad kan jeg gøre hvis min trådløse forbindelse ikke når apparatet?
Du kan anvende specifikke enheder til at udvide din Wi-Fi dækning,
såsom access points, Wi-Fi gentagere og strømlinje bridges (medfølger
ikke med apparatet).
Hvor kan jeg finde navn og adgangskode for mit trådløse netværk?
Se routerens dokumentation. Der er normalt et mærkat på routeren
der viser den information du skal bruge, så du kan nå enhedens
opsætningside med en forbundet enhed.
Hvad kan jeg gøre hvis min router anvender områdets Wi-Fi kanal?
Tving routeren til at anvende din egen Wi-Fi kanal.
Hvad kan jeg gøre, hvis Wi-Fi lysdioden blinker eller apparatet ikke
er i stand til at etablere en stabil forbindelse til min router?
Apparatet er måske forbundet til routeren, men er ikke i stand til at tilgå
internettet. For at forbinde apparatet til internettet, skal du kontrollere
routeren og/eller udbyderens indstillinger.
Router indstillinger: NAT skal være aktiveret, firewall og DHCP skal være
konfigureret korrekt. Understøttet adgangskode kryptering: WEP, WPA,WPA2.
For at prøve en anderledes krypteringstype, henvises der til routerens
vejledning.
Udbyder indstillinger: Hvis din internetudbyder har fastsat antallet af MACadresser som kan forbinde til internettet, kan du måske ikke forbinde dit
apparat til clouden. En enheds MAC-adresse er en unik identifikation.
Spørg venligst din udbyder om hvordan man tilslutter andre enheder end
computere til internettet.
Hvordan kan jeg kontrollere om data overføres?
Efter at have opsat dit netværk, skal du slukke for strømmen, vente 20
sekunder og derefter tænde for apparatet: Kontroller, at appen viser
apparatets UI status.
Visse indstillinger tager flere sekunder før de vises i appen.
Hvordan kan jeg ændre min Whirlpool konto, men stadig have
mine apparater tilsluttet?
Du kan oprette en ny konto, men husk, at du skal fjerne dine apparater
fra din gamle konto, før du flytter dem til din nye konto.
Jeg har skiftet min router - hvad skal jeg gøre?
Du kan beholde det tidligere netværks navn og adgangskode i den nye
router, så skal du ikke gøre noget, for apparatet vil automatisk oprette
forbindelsen igen.
Tryk, i modsat fald, blot på "+" i app'ens hjemmeside, uden at inaktivere
apparatet, og følg app'ens anvisninger.
LYDE UNDER BRUG
Kogesektioner kan producere støj under normal brug.
Under fasen hvor kogesektinen registrerer gryden lyder der et klik, mens
der kan lyde en hvæsen eller knitren under tilberedningen. Hvæsen og
knitren stammer reelt fra gryderne og skabes af bunden af den anvendte
grydes specifikke egenskaber (for eksempel hvis bunden består af flere
lag af materialer eller hvis den er ujævn).
Disse lyde ændres afhængigt af det anvendte kogegrej, samt mængden
af fødevarer heri, og er ikke et tegn på en defekt.
DA
KUNDESERVICE
Registrér venligst dit produkt på www‌.‌whirlpool.eu/register, for at
modtage en mere komplet assistance.
•
Servicenummeret (nummeret står efter ordet Service på typepladen).
Servicenummeret står også i garantibeviset;
•
•
Din fulde adresse.
Telefonnummer.
FØR SERVICEAFDELINGEN KONTAKTES:
1. Undersøg, om det er muligt selv at rette fejlen ved at følge
anvisningerne i afsnittet FEJLFINDING.
2. Sluk og tænd igen for apparatet, for at kontrollere, om fejlen er
afhjulpet.
KONTAKT DEN NÆRMESTE SERVICEAFDELING, HVIS FEJLEN
STADIG FOREKOMMER EFTER DE OVENSTÅENDE KONTROLLER.
Ring til det nummer, der står i garantihæftet, eller følg anvisningerne på
websitet www‌.‌whirlpool.eu, for at anmode om assistance.
Når man kontakter vores kundeservice, skal man altid formidle:
• En kort beskrivelse af fejlen.
• Apparatets type og model;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
Hvis det er nødvendigt at reparere apparatet, kontaktes et autoriseret
servicecenter (som garanti for brug af originale reservedele og en
korrekt reparation).
Kontakt serviceafdelingen, for at bestille kittet 4801 211 00112 med
skruer i tilfælde af flugtende installation.
XX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011378470
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising