Whirlpool | WF S2765 NE/IXL | Instruction for Use | Whirlpool WF S2765 NE/IXL Brukerhåndboken

Whirlpool WF S2765 NE/IXL Brukerhåndboken
SIKKERHETSINSTRUKSER
NO
VIKTIG Å LESE OG RESPEKTERE
Last ned den komplette instruksjonsmanualen på kunder på hotell, motell, bed & breakfast og andre
http://‌‌docs‌.‌whirlpool‌.‌eu eller ring telefonnummeret overnattingssteder.
vist på garantihåndboken.
Ingen annen bruk er tillatt (f.eks. oppvarming av
rom).
Les disse sikkerhetsinstruksene før du tar i bruk apparatet.
Dette apparatet er ikke for profesjonell bruk. Ikke
Oppbevar de i nærheten for fremtidig referanse.
bruk apparatet utendørs.
Disse anvisningene og selve husholdningsapparatet MONTERING
er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse
Flytting og montering av produktet må utføres av
må alltid leses og følges. Produsenten fraskriver seg to eller flere personer - fare for skade. Bruk beskyttende
ethvert ansvar for unnlatelse av å følge disse hansker for å pakke ut og installere - fare for kutt.
sikkerhetsinstruksjonene, for uegnet bruk av
Installasjon, inkludert tilkopling av vann (hvis dette
apparatet eller feil innstilling av kontroller.
er aktuelt), elektrisk tilkopling og reparasjoner må
ADVARSEL: Apparatet og dets tilgjengelige deler utføres av kvalifiserte teknikere. Forsøk aldri å reparere
kan bli varme ved bruk. Vær forsiktig så ingen tar på eller skifte ut noen av delene til apparatet dersom det
varmeelementene. Barn under 8 år må holdes unna ikkeuttrykkeligoppfordrestildetteibruksanvisningen.
hvis de ikke er under kontinuerlig oppsyn.
Hold barn unna installasjonsområdet. Pakk ut
ADVARSEL: Dersom komfyrtoppens overflate er apparatet og forsikre deg om at det ikke er blitt skadet
sprukket, må du ikke bruke apparatet brukes - fare under transporten. Dersom du oppdager problemer,
for elektrisk støt.
må du kontakte forhandleren eller nærmeste
ADVARSEL: Brannfare: oppbevar ikke gjenstander serviceavdeling. Når apparatet er installert må
på kokeoverflatene.
emballasje (plast, deler i isopor osv.) oppbevares
FORSIKTIG: Vær alltid tilstede ved matlagingen. utenfor barnas rekkevidde - fare for kvelning. Apparatet
Ved rask tilberedning må en alltid være tilstede.
må alltid frakobles strømnettet før installasjonen - fare
ADVARSEL: Steking uten tilsyn på komfyrtoppen for elektrisk støt. Under monteringen må du påse at
kan være farlig - fare for brann. Du må ALDRI forsøke strømledningen ikke kommer i klem og blir skadet å slukke ilden med vann: i stedet må du slå av fare for brann eller elektrisk støt. Bare aktivere
apparatet og dekke over flammene f.eks. med et apparatene når installasjonen er fullført.
lokk eller et brannteppe.
Utfør alt utskjæringsarbeid før du plasserer
Ikke bruk platetoppen som arbeidsbenk eller apparatet i innbyggingsmøbelet, og fjern trefliser
støtte. Hold klær eller andre brennbare materialer og sagmugg.
borte fra apparatet, inntil alle komponenter er
Dersom apparatet ikke er installert over en ovn,
fullstendig avkjølt - fare for brann.
må et eget panel (følger ikke med) installeres i
Metallgjenstander som f.eks. kniver, gafler, skjeer rommet under apparatet.
og lokk må ikke plasseres på platetoppen da de kan ELEKTRISKE ADVARSLER
bli svært varme.
Det må være mulig å koble apparatet fra
Svært små barn (0-3 år) må holdes unna apparatet. strømforsyningen ved å trekke ut støpslet dersom
Små barn (3-8 år) må holdes unna apparatet med støpselet er tilgjengelig, eller ved hjelp av en flerpolet
mindre de holdes under kontinuerlig oppsyn. Barn fra bryter montert over stikkontakten i henhold til regler
8 år og oppover og personer med nedsatt sanseevne for montering av ledninger og apparatet må jordes i
eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller manglende samsvar med de nasjonale sikkerhetsforskriftene.
erfaring og kunnskap kan kun bruke dette apparatet
Ikke bruk skjøteledninger, multi-stikkontakter
under tilsyn eller hvis de har fått opplæring i trygg eller adaptere. De elektriske komponentene må ikke
bruk av apparatet og forstår farene det innebærer. være tilgjengelige etter installasjonen. Bruk ikke
Barn må ikke leke med apparatet. Barn må ikke foreta apparatet når du er våt eller barfotet. Bruk ikke dette
rengjørings- eller vedlikeholdsoppgaver uten å være apparatet dersom strømledningen eller støpselet er
under tilsyn.
skadet, hvis det ikke fungerer som det skal, eller
Etter bruk må du slå av komfyrtoppen med dersom det er skadet eller har falt ned.
bryteren og ikke stol på grytedetektoren.
Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes
TILLATT BRUK
med en ny av produsenten, serviceavdelingen eller
FORSIKTIG: Apparatet er ikke ment til å betjenes tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå farlige
ved hjelp av en ekstern bryter, som et tidsur eller et situasjoner - fare for elektrisk støt.
separat fjernkontrollsystem.
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
Dette apparatet er beregnet for bruk i
ADVARSEL: Påse at apparatet er slått av og koplet
husholdninger og på lignende steder som for fra strømforsyningen for du utfører vedlikehold;
eksempel: selvbetjente kjøkken for butikkansatte, Bruk aldri damprengjøringsutstyr - fare for elektrisk
på kontorer eller på andre arbeidsplasser; gårder; av støt.
Ikke bruk slipende eller etsende produkt, klorholdige
midler eller stålull.
AVHENDING AV EMBALLASJEMATERIAL
Emballasjematerialet er 100 % gjenvinnbart og er merket med
gjenvinningssymbolet .
De forskjellige delene av emballasjematerialet må avhendes ifølge
gjeldende lokale miljøforskrifter.
AVHENDING AV HUSHOLDNINGSAPPARAT
Apparatet er fremstilt av materialer som kan resirkuleres eller brukes
om igjen. Apparatet må avfallsbehandles i samsvar med lokale
bestemmelser angående avfallsbehandling. For mer utfyllende
informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av elektriske
husholdningsapparater, kan du kontakte de kompetente lokale
styresmaktene, det lokale renholdsverket eller butikken der du kjøpte
husholdningsapparatet. Dette apparatet er merket i overensstemmelse
med EU-direktivet 2012/19/EU for kassering av elektrisk og elektronisk
utstyr (WEEE).
Ved å sørge for at dette produktet kasseres forskriftsmessig, bidrar du til å
forhindre de negative miljø- og helsekonsekvensene feil avfallshåndtering
av dette produktet kan forårsake.
Symbolet på produktet eller på de vedlagte dokumentene, indikerer at
det ikke må behandles som vanlig husholdningsavfall, men transporteres
til en innsamlingsstasjon for resirkulering av elektrisk og elektronisk
utstyr.
RÅD OM ENERGISPARING
Få mest mulig ut av din kokeplates restvarme ved å slå den av et par
minutter før du er ferdig med matlagingen.
Bunnen til kjelen eller gryten din bør dekke den varme platen helt; en
beholder som er mindre enn den varme platen vil føre til energisløsing.
Dekk dine gryter og kjeler til med tettsittende lokk mens du koker og
bruk så lite vann som mulig. Koking uten lokk vil øke energiforbruket
betraktelig.
Bruk kun panner og kasseroller med flat bunn.
SAMSVARSERKLÆRING
Dette apparatet oppfyller kravene for Ecodesign i EU-forordningen nr.
66/2014, i samsvar med EU-standarden EN 60350-2.
MERK
Personer med en pacemaker eller lignende medisinsk utstyr må være
forsiktige når de står i nærheten av denne induksjonstoppen når den står
på. Det elektromagnetiske feltet kan påvirke pacemaker eller lignende
utstyr. Be din lege om råd, eller produsenten av pacemakeren eller
lignende medisinsk utstyr for ekstra informasjon om virkningene av de
elektromagnetiske feltene til induksjonstoppen.
Produsenten, Whirlpool EMEA S.p.A., erklærer at denne modellen I100
EMEA av husholdningsapparat med radioutstyr oppfyller kravene i
direktivet 2014/53/UE.
Den fullstendige teksten til samsvarserklæringen finner du på det
følgende nettstedet: https://docs.whirlpool.eu.
Radioutstyret fungerer i frekvensbåndet 2.4 GHz ISM, den maksimale
radiofrekvenseffekten som overføres overstiger ikke 20 dBm (e.i.r.p.)
(ekvivalent isotropisk utstrålt effekt).
Dette produktet inneholder visse programvarer med åpen kildekode
utviklet av tredjeparter. Brukerklæringen for åpen kildekodelisens er
tilgjengelig på det følgende nettstedet: https://docs.whirlpool.eu.
INSTALLASJON
650 mm
4 mm
R = Max. 10 mm
A
510 mm
50 mm
476 mm
6mm
553 mm
R = 11.5 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
0
653 + 2 mm
0
560 + 2 mm
A
0
513 + 2 mm
R = 11.5 mm
kit 4801 211 00112
Min. 35 mm
0
560 + 2 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
R = Max. 10 mm
i
L
Min. 400 mm
Min.100 mm
12 mm No Max.
Min. 35 mm
28 mm No Max.
90 mm
120 mm
45 mm
min. 45 mm
min. 10 mm
min. 45 mm
min. 550 mm
60 mm
min. 550 mm
min. 20 mm
min. 20 mm
x4
1
2
x4
2mm
3
90°C
2
1
x4
NO
ELEKTRISK TILKOPLING
Elektriske tilkoblinger må foretas før du kobler apparatet til strømforsyningen.
Installasjon må foretas av kvalifisert personale som kjenner de gjeldende sikkerhets- og installasjonsforskriftene. Spesielt må installasjonen må
utføres i overensstemmelse med regelverket til den lokale leverandøren av elektrisk energi.
Pass på at spenningen som er angitt på typeplaten, som befinner seg på bunnen av apparatet, er den samme som spenningen i hjemmet.
Det er påbudt å jorde apparatet: bruk kun ledere (inkludert lederen mot jord) av riktig størrelse og snitt.
380-415 V 2 N ~
220-240 V ~
AU-UK-IRL
220-240 V 3 ~
BE
230V 2 Phase 2N ~
NL
380-415 V 3 N ~
R
S
220-240 V ~
black-nero-negro-preto-μαύροσ-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru-черно-црнčrna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort-siyah-dubh
brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin-maro-кaфявбраон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna-brunt-ruskea-brunt-brunkahverengi-donn
T
blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)-mėlyna (pilkas)niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)-синьо (сиво)-плава (сива)modro (sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)-көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý (sivá)kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)-blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath)
=E
yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdeκίτρινο/πράσινο-kollane/roheline-dzeltens/zaļšgeltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde-жълто/зелено-жуто/зеленаrumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленый-жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelenásárga/zöld-gul/grønn-keltainen/vihreä-gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buí/glas
N
blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо-плава-modroplava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm
PRODUKTBESKRIVELSE
1. Kokeoverflate
2. Kontrollpanel
1
2
BETJENINGSPANEL
1
5
4
2 3
7
8
12
9
11
OFF
18 P
OFF
18 P
6 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Symbol/aktivering av spesialfunksjoner
Valgt varmenivå
Knapp for avslåing av kokesonen
Scroll tastatur
Knapp for hurtig oppvarming
Knapp FLEXICOOK
Indikatorlampe – aktiv funksjon
10
16
7
3 sec
OK
19
14
13 15
8. På/Av-knappp
9. Indikator for tilberedningstid
10. Timer
11. Knapp 6th Sense
12. Indikator for aktiv fjernkontroll
13. Fjernkontrollens tast
14. Indikator for aktiv Wi-Fi
OFF
18 P
OFF
18 P
18
17
15. Wi-Fi tast
16. OK/Tastsperreknapp – 3 sekunder
17. Indikator for aktiv timer
18. Sonevalgindikator
19. Symbol til indikator for timer
NO
TILBEHØR
KJELER OG PANNER
Bruk kun kjeler og panner laget av ferromagnetisk
OK
NEI
materiale som er egnet for bruk med induksjonstopper:
• kokekar i emaljert stål
• kokekar i støpejern
• spesialkjeler og panner i rustfritt stål egnet for
induksjonstilberedning
For å fastsette hvorvidt en kjele egner seg, kontroller om symbolet
finnes (vanligvis er det trykt inn i bunnen). En magnet kan benyttes for å
kontrollere om en kjele er magnetisk.
Kvaliteten og strukturen til kjelens base kan endre tilberedningsytelsen.
Noen indikasjoner for basens diameter svarer ikke til den faktiske diameteren
til den ferromagnetiske overflaten.
Noen kjeler og panner har kun en del av bunnen i jernmagnetisk materiale,
med deler av annet material som ikke egner seg induksjonstilberedning.
Disse områdene kan varmes opp ved ulike nivå eller med lavere
temperaturer. I enkelte tilfeller, hvor bunnen i hovedsak er laget av ikke
jernmagnetisk material, er det mulig at kokeflaten ikke kjenner igjen
platen og derfor ikke slår på kokesonen.
Tomme kjeler og paner med en tynn bunn
Bruk ikke tomme kjeler og gryter når platetoppen står på. Platetoppen
er utstyrt med et internt sikkerhetssystem som konstant måler
temperaturen, ved å aktivere funksjonen “automatisk av“ hvor høye
temperaturer registreres. Når disse benyttes med tomme kjeler og
gryter med tynn bunn, kan temperaturen stige svært raskt, og den
“automatiske av“ funksjonen kan løse seg ut øyeblikkelig, og skade
kjelen og overflaten til platetoppen. Dersom dette skjer, må du ikke ta
på noe og vente til alle komponentene er nedkjølte.
Ring service-senteret dersom en feilmelding kommer til syne.
Minste diameter til kjelen/grytens bunn for de forskjellige kokeområdene
For å sikre at koketoppen fungerer skikkelig, må kjelen dekke en eller
flere referansepunkt indikert på overflaten til koketoppen, og kjelen må
ha en passende minste diameter.
Bruk alltid kokesonen som best stemmer med diameteren til bunnen av
kjelen.
100 mm
For å sikre optimal effektivitet, må du alltid benytte kjeler og panner med
en flat bunn som fordeler varmen jevnt ut over. dersom bunnen er ujevn,
vil dette ha innvirkning på effekt og evnen til å lede varmen.
150 mm
150 mm
200 mm
ADAPTERE FOR KJELER/PANNER SOM IKKE EGNER SEG FOR
INDUKSJON
Ved å benytte dette tilbehøret er det mulig å benytte kjeler og panner
som ikke egner seg for induksjonstopper. Det er viktig å huske at dersom
denne brukes har dette innvirkning på effektiviteten og dermed også
tiden som er nødvendig for å varme maten. En bør begrense dens bruk
fordi temperaturene som nås på dens overflate avhenger i stor grad av
kjelen/pannen som benyttes, at denne er flatbunnet og typen mat som
tilberedes. Ved å benytte en kjele eller panne med mindre diameter
enn adapterens skive kan føre til at varmen skapes men den overføres
ikke til kjelen eller pannen noe som kan føre til at både kjelen og skiven
blir svarte. Tilpass diameteren på din kjele/panne og kokeplaten til
diameteren til adapteren.
FØRSTE GANGS BRUK
POWER MANAGEMENT (EFFEKTINNSTILLING)
Når du kjøper platetoppen er den innstilt på maksimal effekt. Juster
innstillingene i overensstemmelse med begrensningene i det elektriske
systemet i hjemmet ditt slik det er beskrevet i avsnittet nedenfor.
For å stille inn platetoppens effektnivå:
Når du har koplet apparatet til hovedstrømforsyningen, kan du stille inn
effektnivået i løpet av 60 sekunder.
Trykk på knappen til den fjerne høyre timeren “+“ i minst 5 sekund. På
skjermen vil
symbolet vises.
Trykk på
knappen helt til siste effektnivå kommer til syne.
Bruk “+“og “−“ knappene for å velge ønsket effektnivå. Effektnivåene
som er tilgjengelige er: 2.5 kW – 4.0 kW – 6.0 kW – 7,2 kW.
Bekreft ved å trykke
.
3 sec
OK
3 sec
AKUSTISK SIGNAL PÅ / AV
For å slå det akustiske signalet på/av:
• Koble kokeflaten til strømnettet.
• Trykk på “P“ knappen til det første skyvetastaturet øverst til venstre i
5 sekund.
Enhver innstilt alarm vil forbli værende aktiv
DEMO MODUS
For å slå demo modus på og av:
• Koble kokeflaten til strømnettet.
• I løpet av det første minuttet, trykk på knappen for hurtig oppvarming
“P“ på tastaturet nederst til venstre i 5 sekund (slik det vises nedenfor).
OK
Effektnivået som er valgt vil bli værende i minnet selv om strømforsyningen
opphører.
For å endre effektnivå, må apparatet koples fra hovedstrømforsyningen
i minst 60 sekund, sett deretter støpselet inn i kontakten igjen og gjenta
trinnene ovenfor.
Dersom det oppstår en feil i løpet av innstillingssekvensen, vil
symbolet
fremkomme, og du vil høre et pip. Gjenta operasjonen hvis dette skjer.
Hvis feilen vedvarer, ta kontakt med Ettersalgsservicen.
WI-FI OPPSETT (kan ikke benyttes utenfor den europeiske
unionen)
For å aktivere apparatet slik at det kan kontrolleres via en fjernkontroll,
må du fullføre prosessen for å kople apparatet ditt om mot ditt
hjemmenettverk og Appen din. Prosedyren for oppsetting må kun
utføres én gang. Du må utføre den igjen dersom du endrer egenskapene
ved oppsett av ruteren din (nettverkets navn og passord).
Minstekrav
Smarttelefon/nettbrett: Android med 1280x720 (eller større) skjerm
eller iOS. Se i app-forretningen hvilken app som er kompatibel med de
Androide versjonene eller iOS versjonene. Trådløs ruter: 2.4Ghz Wi-Fi
b/g/n.
Hvordan utføre oppsettet
For å bruke denne funksjonen må du ha tilgang til: en smarttelefon eller
nettbrett og en trådløs ruter som er koplet til Internett.
Vennligst benytt din smarttelefon/-nettbrett for å kontrollere at styrken
til signalet til ditt trådløse hjemmenettverk nær apparatet er godt nok.
Last ned 6th Sense Live appen for din mobile enhet. Du kan laste ned 6th
Sense Live appen ved å besøke enten iTunes Store eller Google Play.
Når du har lastet ned, vennligst følg instruksene fra Appen for å opprette
en konto.
Når du har fått din konto, åpne Appen og trykk “+“ nederst til venstre
på skjermbildet og legg et nytt apparat til kontoen din. 6th Sense Live
Appen vil være din veileder og den vil følge deg igjennom alle trinnene
som er nødvendige for å fullføre prosessen.
Klistremerket med QR, SAID og Mac-adressens koder er brukt for å
synkronisere en smarttelefon/nettbrett med ditt apparat.
Paringsprosedyren
må
utføres
igjen
hvis
du
endrer
innstillingsegenskapene til ruteren din (nettverksnavn eller passord
eller internettleverandør).
DAGLIG BRUK
FOR Å SLÅ PLATETOPPEN PÅ/AV
For å slå på platetoppen, trykk på effektknappen i omtrent 1 sekund.
For å slå av platetoppen, trykk på den samme knappen igjen, og alle
kokesonene vil bli deaktiverte.
PLASSERING
Dekk ikke til kontrollpanelets symbol med kjelen.
Merk: I kokesonen nær kontrollpanelet er det tilrådelig å holde kjeler og
panner innenfor merkingen (hensyn må tas både til bunnen av pannen og
den øvre kanten, siden denne ofte er bredere).
Dette forhindrer overdreven overoppheting av styreplaten. Ved grilling og
frityrsteking bør en benytte kokesonene bak når dette er mulig.
AKTIVERING/DEAKTIVERING AV KOKESONENE OG REGULERING
EFFEKTNIVÅER
OFF
18
P
For å slå på en kokesone:
Beveg fingeren din horisontalt over skyvetastaturet (SLIDER) til den
ønskede kokesonen for å aktivere den og justere effekten. Nivået vil bli
vist på linje med området, sammen med indikatorlyset som identifiserer
den aktive kokesonen. “P“ knappen kan benyttes for å velge funksjonen
for hurtig oppvarming.
For å slå av kokesonene:
Velg “OFF“ knappen øverst på skyver - berøringsskjermen.
OK
KONTROLLPANELETS SPERRE
For å sperre innstillingene og hindre at de utilsiktet slås på, trykk og hold nede
OK/ Tastsperreknapp i 3 sekund. En pipe-lyd og en varsellampe indikerer
at denne funksjonen er aktivert. Alle funksjonene på betjeningspanelet er
blokkerte, bortsett fra Av-funksjonen(
). For å frigjøre bryterne, gjenta
prosedyren for aktivering.
3 sec
TIMER
Timeren kontrollerer alle kokesonene.
For å aktivere timeren:
Trykk på “+“ eller “−“ knappen for å stille inn ønsket tid for kokesonen i
bruk. En indikatorlampe vil tennes på linje med det gitte symbolet . Når
den innstilte tiden er utgått, vil du høre et pipe-signal og kokesonen vil
automatisk slå seg av.
Tiden kan endres til enhver tid og flere timere kan aktiveres samtidig.
I tilfelle 2 tidsbrytere aktiveres på samme side av komfyrtoppen
samtidig, vil ”Sonevalgindikatoren” blinke og valgt kokeleringstid vises
på det midtstilte displayet.
For å deaktivere timeren:
Trykk på “+“ og “−“ knappene samtidig til timer er deaktivert.
TIMERINDIKATOR
Denne LED-lampen (når den står på) viser at timeren er stilt inn for kokesonen.
FUNKSJONER
FLEXICOOK
Ved å velge knappen “FLEXICOOK“, kan du kombinere to kokesoner og
bruke de med samme effekt ved å dekke hele overflaten med en stor kjele
eller delvis med en rund/oval kjele. Funksjonen vil alltid stå PÅ og, når
en bruker kun en kjele, kan den flyttes over hele området. I dette tilfellet
kan begge de venstre rulletastaturene benyttes om hverandre. Ideell for
tilberedning med ovale eller rektangulære kjeler eller med grytestøtter.
6TH SENSE
“6 Sense“ knappen aktiveres for spesialfunksjoner.
Plasser kjelen i riktig posisjon og velg kokesonen.
th
Trykk på “6th Sense“ knappen. “A“ vil komme til syne på display.
Indikatoren for den første spesialfunksjonen som er tilgjengelig for
kokesonen tennes.
Velg ønsket spesialfunksjon ved å trykke på “6th Sense“ knappen én eller
flere ganger.
Funksjonen aktiveres når knappen
er trykket ned for å bekrefte.
For å endre spesialfunksjonen trykk på “OFF“ (AV) - knappen og deretter
den “6th Sense“ - knappen for å velge ønsket funksjon.
For å deaktivere spesialfunksjonene, trykk og hold nede “OFF“ knappen.
3 sec
OK
NO
SMELTING
Denne funksjonen tillater deg å bringe maten til den ideelle temperaturen
for smelting og opprettholde matens tilstand uten å risikere at maten
brenner seg. Denne metoden er ideell, siden den ikke forringer delikat
mat som sjokolade og hindrer at disse matvarene fester seg til bunnen
av kjelen.
HOLDE VARM
Denne funksjoner hjelper deg å opprettholde den ideelle temperaturen
på maten, vanligvis etter at tilberedningen er fullført, eller når du skal
redusere væske langsomt. Ideell for å servere mat til perfekt temperatur.
TREKKING
Denne funksjonen er ideell for å opprettholde en temperatur for
trekking, og den hjelper det å la maten småkoke over lenger tid uten at
du risikerer at brenne maten. Ideell for lange oppskrifter som krever lang
tilberedningstid (ris, sauser, steker) med flytende sauser.
KOKING
Denne funksjonen gjør at du kan bringe vann til kokepunktet og holde
det kokende, med lavere energiforbruk.
Omtrent 2 liter vann (helst ved romtemperatur) bør helles over i kjelen,
uten lokk. Uansett anbefaler en at brukerne følger nøye med på kokingen
av vannet, og at de kontrollerer hvor mye vann som blir værende igjen.
CHEF CONTROL
Den fleksible sonen er inndelt i tre kokesoner (se
figuren) aktivert med en forhåndsinnstilt effekt (høy,
høy
middels eller lav) avhengig av posisjonen til kjelen/
pannen: flytt kjelen/pannen over overflaten for å
middels fortsette kokingen ved forskjellige temperaturer
uten at du trenger å bruke kontrollene.
lav
Wi-Fi TAST
Trykk på Wi-Fi tasten for å kople apparatet til brukerens wi-nettverk, ved
å følge instruksene til Appen.
Dersom brukeren kopler til produktet, men bestemmer seg for ikke å
benytte seg av Wi-Fi funksjonene, kan radioen slås av for å spare energi.
Trykk og hold nede Wi-Fi tasten i 7 sekund for å slå av radioen.
Dersom radioen er slått av, kan brukeren alltid gjenopprette Wi-Fi funksjonene. For
å gjøre dette, trykk og hold nede Wi-Fi tasten i 3 sekund for å slå radioen på igjen.
TAST FOR FJERNKONTROLL
Dersom platetoppen mottar en kommando fra fjernkontrollen (f.eks.: fra
en Smarttelefon/et nettbrett, ved mobiltelefonens App), må Brukeren
bekrefte ved å trykke på tasten for Fjernkontroll.
Trykk og hold nede tasten for Fjernkontroll i 7 sekund med apparatet på,
for å kople apparatet fra brukerens Wi-Fi nettverk (for eksempel dersom
det kreves av Appen for å kople til en ny ruter).
INDIKATORLAMPER
KJELEN ER IKKE RIKTIG PLASSERT ELLER DEN MANGLER
Dette symbolet kommer til syne dersom kjelen ikke er egnet for
induksjonstilberedning, dersom den ikke er plassert riktig eller dersom
størrelsen på kjelen ikke er egnet for størrelsen for valgt kokesone.
Dersom det ikke registreres noe kokeredskap innen 30 sekunder fra
valget er gjort, vil kokesonen koble seg ut.
GJENVÆRENDE VARME
Hvis displayet viser “H“, er kokesonen fremdeles varm. Når kokesonen
avkjøles, slår displayet seg av.
TABELL FOR TILBEREDNING
EFFEKTNIVÅ
Maksimal
effekt
P
14 − 18
10 − 14
5−9
Null effekt
TYPE TILBEREDNING
ANBEFALT BRUKSOMRÅDE
(avhengig av erfaring og kokevaner)
Rask oppvarming
Ideell for hurtig temperaturøkning av maten for raskt å nå kokepunkt (for vann)
eller for hurtig oppvarming av væske til matlaging.
Frityrsteking – koking
Ideell for bruning, begynner å lage mat, steke dypfryste produkter, og bringe
væsker hurtig til kokepunktet.
Bruning – sautering – koking –
grilling
Bruning – koking – langkoking –
brasing – grilling
Ideell for sautering, opprettholde kraftig koking, tilberedning og grilling.
Ideell for sautering, opprettholde svak koking, tilberedning og grilling, og
forvarming av utstyr.
Koking – stuing, sautering – grilling Ideell for stuing, opprettholde svak koking, tilberedning og grilling (over lenger
– tilberede til maten blir kremete tid).
Tilberedning – trekking – jevning,
kreming
Ideell for oppskrifter som krever langsom tilberedning (ris, sauser, stek, fisk) med
væske (f.eks vann, vin, buljong, melk), og for kreming av pasta.
Ideell for oppskrifter som krever langsom tilberedning (mengder under 1 liter:
ris, sauser, stek, fisk) med væske (f.eks vann, vin, buljong, melk).
Smelting – tining
Ideell for oppmykning av smør, forsiktig smelting av sjokolade, tining av små mengder.
1−4
Å holde maten varm – tilberede
kremet risotto
Ideell for å holde små matporsjoner som akkurat er blitt tilberedt varme eller
holde tallerkener varme eller tykne risotto.
OFF
−
Platetopp i stand-by eller avslått (mulig gjenværende restvarme, indikert med H).
VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING
!
ADVARSEL
• Ikke bruk damprengjøringsutstyr.
• Pass på at kokesonene er avslått, og at ingen av displayene viser restvarmeindikatoren (“H“).
Viktig:
• Ikke bruk skuresvamper eller stålull siden disse kan skade glasset.
• Rengjør og fjern matrester fra platetoppen (når den er kald), etter hver
bruk.
• En overflate som ikke holdes tilstrekkelig ren kan redusere
følsomheten til kontrollpanelets knapper.
• Bruk en skraper kun dersom rester sitter fast på kjelen. Følg instruksene
til produsenten av skraperen for å unngå å lage riper i glasset.
• Sukker, og matvarer med høyt sukkerinnhold, kan skade overflaten
og må fjernes umiddelbart.
• Salt, sukker og sand kan lage riper i glassoverflaten.
• Bruk en myk klut, absorberende kjøkkenpapir eller et spesialrengjøringsmiddel for platetopper (følg produsentens anbefalinger).
• Væskesøl i kokesonene kan føre til at kjelene flytter seg eller vibrerer.
• Tørk platetoppen grundig etter rengjøring.
Dersom iXelium™ logoen vises på glasset, må platetoppen behandles
med iXelium™ teknologien, et eksklusivt Whirlpool finish-middel som
sikrer et perfekt resultat ved rengjøring og som garanterer skinnende
platetopp over lengre tid.
For å gjøre rene iXelium™ platetopper, følg anbefalingene
nedenfor:
• Bruk en myk klut (mikrofiber er best) fuktet med vann eller med
vanlig rengjøringsmiddel for glass.
• For å oppnå best mulig resultat må du la den våte kluten ligge på
platetoppens glassoverflate i noen få minutter.
PROBLEMLØSNING
•
•
•
Kontroller at strømmen ikke er avslått.
Hvis du ikke kan slå av platetoppen etter bruk, kobler du fra
strømmen.
Hvis det kommer opp alfanumeriske koder på displayet når du slår
på platetoppen, finner du mer informasjon i tabellen under.
DISPLAY KODE
F0E1
F0E7
BESKRIVELSE
Merk: Hvis det er sølt vann eller væske fra kjelene eller det ligger
gjenstander på platetoppens knapper, kan dette føre til at låsen til
kontrollpanelet utilsiktet aktiveres eller deaktiveres.
MULIGE ÅRSAKER
LØSNING
Det er registrert en gryte, men den er Gryten er ikke godt plassert på Trykk på On/Off (Av/På) - knappen to ganger
ikke kompatibel med ønsket handling. kokesonen, eller den er ikke kompatibel for å fjerne F0E1 - koden og for å gjenopprette
med en elle flere av kokesonene.
kokesonens funksjon. Deretter prøv gryten
på en annen kokesone, eller bruk et annet
utstyr.
Feil strømledningstilkopling.
Strømledningstilkoplingen er ikke Reguler strømtilkoplingen i overensstemmelse
akkurat som beskrevet i avsnittet med avsnittet ”ELEKTRISK TILKOPLING”.
”ELEKTRISK TILKOPLING”.
F0EA
Kontrollpanelet slår seg av pga. svært De interne temperaturene i
høye temperaturer.
elektronikken er for høy.
F0E2, F0E4, F0E6,
F0E8, F0EC, F1E1,
F6E1, F7E5, F7E6
Koble apparatet fra strømtilførselen.
Vent i noen få sekunder før du kopler komfyrtoppen til kraftforsyningen.
Dersom problemet vedvarer må du kontakte service-senteret og spesifisere hvilken feilkode som vises på display.
dE
[når kokeplaten er
slått av]
Kjelen fører ikke til at bryteren slår DEMO MODUS på.
seg på og varmer.
Funksjonene slår seg ikke på.
Wi-Fi LED: På (fast) Platetoppen virker ikke.
svarer
ikke
REM LED: blinker Knappene
kommandoene.
langsomt
(1s På / 1s Av)
Vent til komfyrtoppen er avkjølt før du bruker
den igjen.
Følg instruksene i "DEMO MODUS" avsnittet.
Oppdatering av programvaren er på Vent til oppdateringen er avsluttet før du
på gang (dette kan ta mer enn 1 time).
bruker platetoppen igjen.
Wi-Fi FAQ
Hvilke WiFi-protokoller tåles?
WiFi adapteren som er installert tåler WiFi b/g/n for europeiske land.
Hvilke innstillinger må konfigureres i programvaren til ruter?
De følgende innstillingene av ruter er nødvendige: 2.4 GHz er aktivert,
WiFi b/g/n, DHCP og NAT er aktiverte.
Hvilken WPS-versjon tåles?
WPS 2.0 eller senere versjoner. Kontroller dokumentasjonen til ruter.
Finnes det forskjeller mellom bruk av en smarttelefon (eller
nettbrett) med Android eller iOS?
Du kan bruke det operativsystemet du foretrekker, det er ingen forskjell.
Kan jeg benytte mobil 3G tjoring i stedet for en ruter?
Ja, med cloud-tjenestene er beregnet for faste, tilkoplede enheter.
Hvordan kan jeg kontrollere at internett-forbindelsen hjemme hos
meg fungere og at den trådløse funksjonen er aktivert?
Du kan søke etter ditt nettverk ved hjelp av smarttelefonen/nettbrettet
din. Deaktiver alle datatilkoplingene før du forsøker.
Hvordan kan jeg kontrollere om apparatet er tilkoplet mitt trådløse
hjemmenettverk?
Få tilgang til konfigurasjonen av ruteren din (se brukerveiledningen til
ruteren) og kontroller om apparatets MAC-adresse er oppført på siden
med trådløse, tilkoblede enheter.
Hvor kan jeg finne apparatets MAC-adresse?
Det finnes et klistremerke på glasset som viser SAID og MAC adressene.
Mac-adressen består av en kombinasjon av nummer og bokstaver som
starter med “88:e7”.
Hvordan kan jeg kontrollere hvorvidt apparatets trådløse funksjon
er aktivert?
Bruk din smarttelefon/-nettbrett og 6th Sense Live appen for å kontrollere
hvorvidt apparatets nettverk er synlig og koplet til cloud.
Er det noe som kan forhindre at signalet når apparatet?
Kontroller at enhetene som er tilkoplet ikke bruker opp all tilgjengelig
båndbredde.
Kontroller at de WiFi-aktiverte enhetene ikke overskrider maksimalt
antall som tillates av ruteren.
Hvor langt skal ruteren befinne seg fra apparatet?
Vanligvis er WiFi-signalet kraftig nok til å dekke et par rom, men dette
avhenger i stor grad av hvilket material veggene er laget av. Du kan
kontrollere signalets styrke ved å plassere smarttelefonen/-nettbrettet
ditt ved siden av apparatet.
NO
Hva kan jeg gjøre dersom min trådløse kopling ikke når apparatet?
Du kan benytte spesifikt utstyr som utvider WiFi-dekningen, som
aksesspunkt, WiFi-forsterkere og nettbroer (følger ikke med apparatet).
Hvordan kan jeg finne navnet og passordet til med trådløse
nettverk?
Se dokumentasjonen til ruteren. Vanligvis vil du finne et klistremerke på
ruteren med informasjonen du trenger for å nå siden for oppsett ved å
benytte en tilkoplet enhet.
Hva kan jeg gjøre dersom ruteren benytter WiFi-kanalen til en nabo?
Tving ruteren til å bruke din egen husholdnings WiFi-kanal.
Hva kan jeg gjøre dersom Led til Wi-Fi blinker eller apparatet ikke
er i stand til å opprette en stabil tilkopling til min hjemme-ruter?
Apparatet kan ha koblet seg til ruteren, men den er ikke i stand til å
oppnå tilgang til Internett. For å kople apparatet til internett, må du
kontrollere ruteren og/eller bærerinnstillingene.
Ruterinnstillinger: NAT må være på, brannmur og DHCP må være riktig
konfigurert. Passordkryptering som tåles: WEP, WPA,WPA2. For å prøve en
annen krypteringstype, vennligst se brukerveiledningen til ruteren.
Bærerinnstillinger: Dersom din internettleverandør har et begrenset antall
MAC-adresser som kan koble til internett, er det mulig at du ikke kan kople
apparatet ditt til cloud. Mac-adressen til enheten er dens unike identifikator.
Spør din internettleverandøren hvordan du kopler andre enheter enn
datamaskiner til internett.
Hvordan kan jeg kontrollere om data overføres?
Etter at du har satt opp nettverket, slå av effekten, vent i 20 sekunder før
du slår på apparatet: Påse at appen viser UI-statusen til apparatet.
Noen innstillinger kan ta flere sekunder før de vises i appen.
Hvordan kan jeg endre min Whirlpool-konto men opprettholde
tilkoplingen av apparatene mine?
Du kan opprette en ny konto, men husk å fjerne apparatene dine fra din
gamle konto før du flytter de over til din nye konto.
Jeg har skiftet ruter – hva må jeg gjøre?
Dersom du kan beholde ditt tidligere nettverknavn og passord i den
nye ruteren, skal du ikke gjøre noe, apparatet vil kople seg til igjen
automatisk.
Ellers skal du ganske enkelt trykke på "+" på hjemmesiden til Appen
uten å gi opp apparatet og følge instruksene til Appen for å kople til
apparatet på nytt til det nye wi-nettverket.
LYDER PRODUSERT VED DRIFT
Induksjonstoppene kan knitre eller knirke ved normal drift. Disse lydene
har sin opprinnelse i kokeredskapen og er knyttet til egenskapene til
kjelenes bunn (for eksempel, når bunnene er laget av forskjellige lag
med material eller når de ikke er jevne).
Disse lydene kan variere avhengig av hvilken type redskap som benyttes
og hvor mye mat de inneholder og de er ikke tegn på at noe er feil.
ETTERSALGSSERVICE
For å motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere
produktet ditt på www‌.‌whirlpool.eu/register.
FØR DU RINGER ETTERSALGSSERVICEN:
1. Se om du kan løse problemet selv ved hjelp av forslagene gitt i
PROBLEMLØSNING.
2. Slå husholdningsapparatet av og på igjen for å se om problemet har
løst seg.
TA KONTAKT MED NÆRMESTE ETTERSALGSSERVICE DERSOM
PROBLEMET FORTSATT VEDVARER ETTER DISSE KONTROLLENE.
For å motta assistanse, ring nummeret vist i garantiheftet eller følg
instruksene på nettstedet www‌.‌whirlpool.eu.
Når du kontakter vår Kundeservice, må du alltid spesifisere:
• en kort beskrivelse av feilen;
• nøyaktig type og modell av apparatet;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011378470
01
XXXX XXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX XXXX XXXXX
•
service-nummeret (nummeret etter ordet Service på typeskiltet).
Servicenummeret er også oppgitt på garantiseddelen;
•
•
din fulle adresse;
ditt telefonnummer.
Dersom du har behov for en reparasjon, må du henvende deg til en
autorisert ettersalgsservice (for å garantere at originale reservedeler vil
bli brukt og at reparasjoner utføres på riktig måte).
Hvis komfyrtoppen skal monteres på samme nivå som benkeplaten, ta
kontakt med Ettersalgstjenesten for å be om skruesettet 4801 211 00112.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising