Whirlpool | WF S2765 NE/IXL | Instruction for Use | Whirlpool WF S2765 NE/IXL Užívateľská príručka

Whirlpool WF S2765 NE/IXL Užívateľská príručka
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
SK
DÔLEŽITÉ! PREČÍTAJTE SI A DODRŽIAVAJTE
Kompletný návod si môžete stiahnuť na POVOLENÉ POUŽÍVANIE
UPOZORNENIE: spotrebič nie je určený na
http://‌‌docs‌.‌whirlpool‌.‌eu alebo zavolajte na telefónne
ovládanie externým vypínačom, ako je časovač
číslo uvedené v záručnej knižke.
alebo samostatný systém diaľkového ovládania.
Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti
Pred použitím spotrebiča si starostlivo prečítajte
tieto bezpečnostné pokyny. Odložte si ich, aby boli alebo na podobné účely ako napr.: v oblastiach
kuchyniek pre personál v dielňach, kanceláriách
k dispozícii pre budúce použitie.
V týchto pokynoch a na samotnom spotrebiči sú a iných pracovných prostrediach; na farmách; pre
uvedené dôležité upozornenia týkajúce sa hostí v hoteloch, moteloch alebo iných ubytovacích
bezpečnosti, ktoré treba vždy dodržiavať. Výrobca zariadeniach.
Nie je povolené používať ho na iné účely (napr.
odmieta zodpovednosť v prípade nedodržania týchto
vykurovanie
miestností).
bezpečnostných pokynov, nenáležitého používania
Tento spotrebič nie je určený na profesionálne
spotrebiča alebo nesprávneho nastavenia ovládania.
POZOR! Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používanie. Spotrebič nepoužívajte vonku.
používania zahrievajú. Dávajte pozor, aby ste sa INŠTALÁCIA
So spotrebičom musia manipulovať a inštalovať ho
nedotkli ohrevných článkov. Nedovoľte, aby sa deti
mladšie ako 8 rokov priblížili k rúre, pokiaľ nie sú minimálne dve osoby – riziko zranenia. Pri vybaľovaní
a inštalovaní používajte ochranné rukavice – riziko
nepretržite pod dozorom.
POZOR! Ak je varný panel puknutý, spotrebič porezania.
Inštaláciu, vrátane prívodu vody (ak je)
nepoužívajte – nebezpečenstvo zásahu elektrickým
a elektrického zapojenia a taktiež opravy musí
prúdom.
POZOR! Nebezpečenstvo požiaru: neskladujte vykonávať kvalifikovaný technik. Nikdy neopravujte
ani nevymieňajte žiadnu časť spotrebiča, ak to nie je
predmety na varných povrchoch.
UPOZORNENIE: Pri varení musí byť spotrebič pod výslovne uvedené v návode na používanie.
dohľadom. Pri krátkodobom varení musí byť Nepúšťajte deti k miestu inštalácie. Po vybalení
spotrebiča sa uistite, že sa počas prepravy nepoškodil.
spotrebič pod nepretržitým dohľadom.
POZOR! Varenie na tuku alebo oleji bez dozoru V prípade problémov sa obráťte na predajcu alebo
môže predstavovať nebezpečenstvo a môže mať za popredajný servis. Po inštalácii uložte odpad
následok vznik požiaru. NIKDY sa nepokúšajte uhasiť z balenia (plastové a polystyrénové časti a pod.)
oheň vodou! Namiesto toho spotrebič vypnite mimo dosahu detí – nebezpečenstvo udusenia. Pred
a potom plameň zakryte, napríklad pokrievkou vykonávaním inštalačných prác musíte spotrebič
odpojiť od elektrického napájania – nebezpečenstvo
alebo požiarnym rúškom.
Nepoužívajte varnú dosku ako pracovnú alebo zásahu elektrickým prúdom. Počas inštalácie dávajte
odkladaciu plochu. Oblečenie a iné horľavé materiály pozor, aby ste spotrebičom nepoškodili napájací
uchovávajte mimo spotrebiča, kým všetky komponenty kábel – nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu
úplne nevychladnú – hrozí nebezpečenstvo vzniku elektrickým prúdom. Spotrebič zapnite až po
úplnom dokončení inštalácie.
požiaru.
Pred vsadením spotrebiča do skrinky urobte
Neklaďte kovové predmety ako nože, vidličky,
lyžičky a pokrievky na povrch varnej dosky, pretože všetky potrebné výrezy a z otvoru odstráňte odrezky
a piliny.
by sa mohli zahriať na vysokú teplotu.
Ak spotrebič nie je inštalovaný nad rúrou, je
Veľmi malé deti (0 – 3 roky) by sa nemali zdržiavať
v okolí spotrebiča. Malé deti (3 – 8 roky) by sa nemali potrebné do priehradky pod spotrebičom nainštalovať
zdržiavať v okolí spotrebiča, pokiaľ nie sú pod stálym oddeľovací panel (nie je priložený).
dohľadom. Deti od 8 rokov a osoby so zníženými VAROVANIA PRI POUŽÍVANÍ ELEKTRICKÉHO
fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami SPOTREBIČA
Spotrebič sa musí dať odpojiť od napájania buď
alebo s nedostatkom skúseností a znalostí môžu
vytiahnutím
zástrčky, pokiaľ je ľahko dostupná,
používať tento spotrebič len v prípade, ak sú pod
alebo
prostredníctvom
prístupného viacpólového
dozorom alebo dostali pokyny týkajúce sa používania
spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu hroziace prepínača nainštalovaného pred zásuvkou
nebezpečenstvá. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. a spotrebič musí byť uzemnený v súlade s národnými
Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať bezpečnostnými normami pre elektrotechniku.
Nepoužívajte predlžovacie káble, rozdvojky ani
deti bez dozoru.
adaptéry.
Po inštalácii spotrebiča nesmú byť jeho
Po použití vypnite varný panel ovládačom a
elektrické časti prístupné používateľom. Nepoužívajte
nespoliehajte sa na detektor prítomnosti riadu.
spotrebič, ak ste mokrí alebo bosí. Spotrebič
nepoužívajte, ak má poškodený napájací kábel alebo
zástrčku, ak nefunguje správne, či ak bol poškodený
alebo spadol.
Ak je poškodený napájací elektrický kábel, musí
ho vymeniť výrobca, jeho autorizovaný servis alebo
podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo
nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
POZOR! Pred vykonávaním údržby dbajte, aby bol
spotrebič vypnutý alebo odpojený od elektrického
napájania; nikdy nepoužívajte zariadenie na čistenie
parou – nebezpečenstvo zásahu elektrickým
prúdom.
Nepoužívajte abrazívne alebo korozívne
prostriedky, čističe s obsahom chlóru alebo drôtenky
na panvice.
LIKVIDÁCIA OBALOVÉHO MATERIÁLU
Obalové materiály sa môžu na 100 % recyklovať a sú označené symbolom
recyklácie .
Rôzne časti obalu likvidujte zodpovedne, v úplnom súlade s platnými
predpismi miestnych orgánov, ktorými sa riadi likvidácia odpadov.
LIKVIDÁCIA DOMÁCICH SPOTREBIČOV
Tento spotrebič je vyrobený z recyklovateľných a znovu použiteľných
materiálov. Zlikvidujte ho v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii
odpadov. Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, obnove a recyklácii
domácich spotrebičov dostanete na príslušnom miestnom úrade,
v zberných strediskách alebo v obchode, kde ste spotrebič kúpili. Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou o likvidácii
elektrických a elektronických zariadení 2012/19/ES (OEEZ).
Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete predchádzať
potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské
zdravie.
Symbol
na spotrebiči alebo na sprievodných dokumentoch
znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domácim
odpadom, ale je potrebné odovzdať ho v zbernom dvore pre elektrické
a elektronické zariadenia.
RADY NA ÚSPORU ELEKTRICKEJ ENERGIE
Horúcu platňu vypnite zopár minút pred dokončením varenia, čím
maximálne využijete zvyškové teplo.
Dno hrnca alebo panvice by malo horúcu platňu celkom zakrývať; pri
používaní nádoby menšej, než je horúca platňa, sa plytvá energiou.
Hrnce a panvice prikrývajte priliehajúcimi pokrievkami a používajte čo
najmenej vody. Varenie bez pokrievky značne zvýši spotrebu energie.
Používajte iba panvice a hrnce s rovným dnom.
VYHLÁSENIE O ZHODE
Tento spotrebič spĺňa požiadavky na ekodizajn podľa Nariadenia komisie
(EÚ) č. 66/2014 v súlade s európskou normou EN 60350-2.
POZNÁMKA
Ľudia s kardiostimulátorom alebo podobnou zdravotnou pomôckou
by mali byť opatrní, keď stoja blízko tejto indukčnej varnej dosky, keď
je zapnutá. Elektromagnetické pole môže ovplyvniť kardiostimulátor
alebo podobnú pomôcku. Poraďte sa s lekárom alebo výrobcom
kardiostimulátora alebo podobnej zdravotnej pomôcky, ktorí vám
poskytnú ďalšie informácie o tom, ako ho ovplyvňuje elektromagnetické
pole indukčnej varnej dosky.
Výrobca Whirlpool EMEA S.p.A. vyhlasuje, že tento I100 EMEA model
domáceho spotrebiča s rádiovým zariadením je v zhode so smernicou
2014/53/EÚ.
Úplné znenie vyhlásenia o zhode sa nachádza na nasledujúcej webovej
stránke: https://docs.whirlpool.eu.
Rádiové zariadenie pracuje v kmitočtovom pásme 2,4 GHz ISM,
pričom maximálna hodnota prenášanej rádiofrekvenčnej energie
nepresahuje 20 dBm (ekvivalentný izotropne vyžarovaný výkon, EIRP).
Súčasťou tohto výrobku je softvér s otvoreným zdrojovým kódom
vyvinutý tretími stranami. Vyhlásenie o používaní licencie k tomuto
otvorenému softvéru je k dispozícii na tejto webovej stránke: https://
docs.whirlpool.eu.
INŠTALÁCIA
650 mm
4 mm
R = Max. 10 mm
A
510 mm
50 mm
476 mm
6mm
553 mm
R = 11.5 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
0
653 + 2 mm
0
560 + 2 mm
A
0
513 + 2 mm
R = 11.5 mm
kit 4801 211 00112
Min. 35 mm
0
560 + 2 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
R = Max. 10 mm
i
L
Min. 400 mm
Min.100 mm
12 mm No Max.
Min. 35 mm
28 mm No Max.
90 mm
120 mm
45 mm
min. 45 mm
min. 10 mm
min. 45 mm
min. 550 mm
60 mm
min. 550 mm
min. 20 mm
min. 20 mm
x4
1
2
x4
2mm
3
90°C
2
1
x4
SK
ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE
Elektrické pripojenie sa musí vyhotoviť už pred pripojením spotrebiča k zdroju napájania.
Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaný personál, ktorý pozná aktuálne bezpečnostné a inštalačné predpisy. Inštaláciu treba vykonať v súlade
s predpismi miestneho dodávateľa elektriny.
Uistite sa, že je napätie špecifikované na údajovom štítku na spodnej strane zariadenia rovnaké ako napätie vo vašom dome.
Podľa platných predpisov je uzemnenie spotrebiča povinné. Použite iba vodiče príslušnej veľkosti (vrátane uzemňovacieho vodiča).
380-415 V 2 N ~
220-240 V ~
AU-UK-IRL
220-240 V 3 ~
BE
230V 2 Phase 2N ~
NL
380-415 V 3 N ~
R
S
220-240 V ~
black-nero-negro-preto-μαύροσ-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru-черно-црнčrna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort-siyah-dubh
brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin-maro-кaфявбраон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna-brunt-ruskea-brunt-brunkahverengi-donn
T
blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)-mėlyna (pilkas)niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)-синьо (сиво)-плава (сива)modro (sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)-көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý (sivá)kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)-blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath)
=E
yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdeκίτρινο/πράσινο-kollane/roheline-dzeltens/zaļšgeltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde-жълто/зелено-жуто/зеленаrumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленый-жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelenásárga/zöld-gul/grønn-keltainen/vihreä-gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buí/glas
N
blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо-плава-modroplava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm
OPIS SPOTREBIČA
1. Varná doska
2. Ovládací panel
1
2
OVLÁDACÍ PANEL
1
5
4
2 3
7
8
12
9
11
OFF
18 P
OFF
18 P
6 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Symboly/aktivácia špeciálnych funkcií
Zvolená úroveň varenia
Tlačidlo vypnutia varnej zóny
Posuvná klávesnica
Tlačidlo rýchleho ohrevu
Tlačidlo FLEXISIDE
Kontrolka – funkcia aktívna
10
16
7
3 sec
OK
19
14
13 15
8. Tlačidlo Zapnuté/Vypnuté
9. Ukazovateľ času varenia
10. Časovač
11. Tlačidlo 6th sense
12. Ukazovateľ aktivácie diaľkového ovládania
13. Tlačidlo diaľkového ovládania
14. Ukazovateľ aktivácia Wi-Fi
OFF
18 P
OFF
18 P
18
17
15. Tlačidlo Wi-Fi
16. Tlačidlo OK/Uzamknutie tlačidiel – 3 sekundy
17. Ukazovateľ aktívneho časovača
18. Ukazovateľ vybranej zóny
19. Symbol ukazovateľa časovača
SK
PRÍSLUŠENSTVO
PANVICE A HRNCE
Používajte iba panvice a hrnce z feromagnetického
OK
NO
materiálu vhodné na používanie na indukčných
varných doskách:
• hrnce a panvice zo smaltovanej ocele
• liatinové hrnce a panvice
• špeciálne antikorové hrnce a panvice vhodné
na indukčné varenie
Ak chcete zistiť, či je hrniec vhodný, hľadajte na ňom symbol
(zvyčajne vytlačený na spodku). Pomocou magnetu môžete zistiť, či sú
hrnce magnetické.
Kvalita a štruktúra dna hrnca môže zmeniť proces varenia. Niektoré údaje
o priemere dna nezodpovedajú skutočnému priemeru feromagnetického
povrchu.
Niektoré hrnce a panvice majú z feromagnetického materiálu iba časť
dna a ich časti sú z iného materiálu, ktorý nie je vhodný na indukčné
varenie. Tieto plochy sa môžu zohrievať pri rôznych úrovniach alebo pri
nižších teplotách. V určitých prípadoch, keď je dno vyrobené prevažne z
neferomagnetických materiálov, varná doska nemusí hrniec rozoznať, a
preto sa varná zóna nezapne.
Prázdne hrnce alebo hrnce s tenkým dnom
Na varnú dosku neklaďte prázdne hrnce alebo panvice, keď je zapnutá.
Varná doska je vybavená interným bezpečnostným systémom, ktorý
neprestajne monitoruje teplotu a aktivuje funkciu automatického
vypnutia, keď sa zistí vysoká teplota. Ak na ňu položíte prázdny hrniec
alebo hrniec s tenkým dnom, teplota môže veľmi rýchlo stúpnuť a funkcia
automatického vypnutia sa nemusí spustiť ihneď, čím sa poškodí hrniec
alebo povrch varnej dosky. V takom prípade sa ničoho nedotýkajte a po
čkajte, kým všetky časti vychladnú.
Ak sa zobrazí chybová správa, zavolajte servisné stredisko.
Minimálny priemer hrnca/panvice pre rôzne varné plochy
Aby sa zabezpečilo správne fungovanie varnej dosky, hrniec musí
pokrývať aspoň jeden referenčný bod označený na povrchu varnej
dosky a musí mať vhodný minimálny priemer.
Používajte vždy varnú zónu, ktorá najviac zodpovedá priemeru dna hrnca.
100 mm
Na zabezpečenie optimálnej účinnosti vždy používajte hrnce a panvice
s rovným dnom, na ktorom sa teplo rozloží rovnomerne. Ak dno nie je
rovné, ovplyvní to výkon a tepelnú vodivosť.
150 mm
150 mm
200 mm
ADAPTÉR NA HRNCE/PANVICE NEVHODNÉ NA INDUKCIU
S týmto príslušenstvom môžete používať hrnce a panvice, ktoré nie sú
vhodné na indukčné varné dosky. Treba však brať do úvahy, že jeho
použitie ovplyvňuje účinnosť, a následne aj čas potrebný na zohriatie
jedla. Mal by sa používať obmedzene, pretože teploty dosiahnuté na
jeho povrchu značne závisia od použitého hrnca/panvice, od toho,
či je rovný, a od typu pripravovaného jedla. Ak použijete hrniec alebo
panvicu, ktoré majú menší priemer ako kotúč adaptéra, môže vznikať
teplo, ktoré sa neprenáša na hrniec alebo panvicu, a spôsobí očernetie
varnej dosky i kotúča. Prispôsobte priemer hrncov/panvíc a varnej dosky
priemeru adaptéra.
PRVÉ POUŽITIE
POWER MANAGEMENT (NASTAVENIE VÝKONU)
Pri nákupe je varná doska nastavená na maximálny možný výkon. Upravte
nastavenie podľa limitov elektrickej sústavy vo vašej domácnosti, ako je
opísané v nasledujúcom odseku.
Nastavenie výkonu varnej dosky:
Po pripojení spotrebiča k elektrickej sieti môžete do 60 sekúnd nastaviť
úroveň výkonu.
Stlačte tlačidlo časovača “+“ celkom vpravo aspoň na 5 sekúnd. Na displeji
sa zobrazí symbol
.
Stláčajte tlačidlo
až kým sa neukáže posledná zvolená úroveň
výkonu.
Pomocou tlačidiel “+“ a “−“ zvoľte želanú úroveň výkonu. Dostupné úrovne
výkonu: 2,5 kW – 4,0 kW – 6,0 kW – 7,2 kW.
Potvrďte stlačením
.
3 sec
OK
3 sec
ZAPNUTIE/VYPNUTIE ZVUKOVÉHO SIGNÁLU
Zapnutie/vypnutie zvukového signálu:
• Pripojte varnú dosku k zdroju napájania.
• Na 5 sekúnd stlačte tlačidlo “P“ prvej posuvnej klávesnice vľavo hore .
Akékoľvek nastavenie alarmov zostane aktívne.
REŽIM DEMO
Zapnutie a vypnutie režimu demo:
• Pripojte varnú dosku k zdroju napájania.
• V priebehu prvej minúty na 5 sekúnd stlačte tlačidlo rýchleho zohrievania
“P“ spodnej ľavej klávesnice (ako je znázornené nižšie).
OK
Zvolená úroveň výkonu zostane v pamäti aj po prerušení napájania.
Ak chcete úroveň výkonu zmeniť, odpojte spotrebič od siete aspoň na
60 sekúnd, potom ho znova pripojte k sieti a zopakujte vyššie uvedené
kroky.
Ak sa počas nastavovania vyskytne chyba, zjaví sa symbol
pípnutie. V takom prípade operáciu zopakujte.
Ak chyba pretrváva, zavolajte popredajný servis.
a ozve sa
NASTAVENIE WI-FI (neplatí mimo Európskej únie)
Ak chcete umožniť diaľkové ovládanie spotrebiča, musíte úspešne
pripojiť váš spotrebič k domácej sieti a aplikácii. Proces nastavenia sa
musí vykonať iba raz. Musíte ho vykonať znova iba v prípade, ak zmeníte
vlastnosti nastavenia routera (názov siete a heslo).
Minimálne požiadavky
Smart zariadenie: Android s rozlíšením displeja 1 280 × 720 (alebo
vyšším) alebo iOS. V App store skontrolujte kompatibilitu s verziami
Android alebo iOS. Wi-Fi router: 2,4 Ghz WiFi b/g/n.
Ako vykonať nastavenie
Aby ste mohli používať túto funkciu, musíte mať: smartfón alebo tablet
a Wi-Fi router pripojený na internet.
Pomocou svojho smart zariadenia skontrolujte, či je signál vašej domácej
siete blízko spotrebiča silný.
Stiahnite si do svojho mobilného zariadenia aplikáciu 6th Sense Live.
Aplikáciu 6th Sense Live si môžete stiahnuť z iTunes alebo Google Play.
Po stiahnutí postupujte podľa pokynov aplikácie a vytvorte si účet.
Keď už máte účet, otvorte aplikáciu a stlačte +“ na obrazovke vľavo dole,
aby ste pridali do svojho účtu nový spotrebič. Aplikácia 6th Sense Live
App vás prevedie všetkými krokmi potrebnými na dokončenie procesu.
Nálepka s kódmi QR, SAID a MAC adresou sa používa na synchronizáciu
vášho smart zariadenia s vaším spotrebičom.
Proces spárovania musíte vykonať znova iba v prípade, ak zmeníte
vlastnosti nastavenia routera (názov siete alebo heslo či poskytovateľa
dát).
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
ZAPNUTIE/VYPNUTIE VARNEJ DOSKY
Varnú dosku zapnete stlačením tlačidla napájania na cca 1 sekundu.
Varnú dosku vypnete opätovným stlačením toho istého tlačidla a všetky
varné zóny sa deaktivujú.
UMIESTNENIE
Neprikrývajte symboly ovládacieho panela hrncami.
Upozornenie: Vo varných zónach v blízkosti ovládacieho panelu sa odporúča
umiestňovať hrnce a panvice do vnútra vyznačených plôch (berte pritom
do úvahy dno aj horný okraj, lebo tie bývajú širšie).
Zabraňuje to nadmernému prehriatiu dotykového ovládania. Vždy keď je to
možné, pri grilovaní alebo vysmážaní používajte zadné varné zóny.
AKTIVÁCIA/DEAKTIVÁCIA VARNÝCH ZÓN A NASTAVENIE ÚROVNE
VÝKONU
OFF
18
P
Zapnutie varnej zóny:
Vodorovne posúvajte prst po posuvnej klávesnici (POSUVNÍK) želanej
varnej zóny, čím ju zapnete a upravíte výkon. Úroveň sa zobrazí zarovno
plochy spolu s kontrolkou označujúcou aktívnu varnú zónu. Tlačidlom
“P“ možno vybrať funkciu rýchleho zohriatia.
Vypnutie varných zón:
Zvoľte tlačidlo “Vypnúť“ na začiatku posuvnej klávesnice.
OK
ZABLOKOVANIE OVLÁDACIEHO PANELA
Ak chcete uzamknúť nastavenia, aby nedošlo k náhodnému zapnutiu,
na 3 sekundy stlačte a podržte tlačidlo OK/Uzamknutie tlačidiel. Pípnutie
a varovné svetielko nad symbolom ukazujú, že táto funkcia bola aktivovaná.
Ovládací panel je zablokovaný, s výnimkou funkcie vypnutia (
). Aby ste
ovládacie prvky odblokovali, zopakujte postup ako pri aktivácii.
3 sec
ČASOVAČ
Časovač ovláda všetky varné zóny.
Aktivovanie časovača:
Stlačte tlačidlo “+“ alebo “−“ a nastavte želaný čas na používanej varnej zóne.
Rozsvieti sa kontrolka zarovno so špecifickým symbolom . Po uplynutí
nastaveného času sa ozve pípnutie a varná zóna sa automaticky vypne.
Čas možno kedykoľvek zmeniť a zároveň môže byť aktivovaných niekoľko
časovačov.
V prípade, že sú na tej istej strane varnej dosky aktivované 2 časovače
zároveň, bliká ukazovateľ vybranej zóny a príslušný zvolený čas varenia
je zobrazený na centrálnom displeji.
Deaktivovanie časovača:
Stlačte tlačidlá “+“ a “−“ kým sa časovač nevypne.
UKAZOVATEĽ ČASOVAČA
Táto LED kontrolka (keď je zapnutá) ukazuje, že pre varnú zónu bol
nastavený časovač.
FUNKCIE
FLEXISIDE
Zvolením tlačidla “FLEXISIDE“ môžete spojiť dve varné zóny a použiť ich
s rovnakým výkonom, keď prikryjete celý povrch veľkým hrncom alebo
čiastočne s okrúhlym alebo oválnym hrncom. Funkcia vždy zostane
zapnutá, a keď používate iba jeden hrniec, môžno ho posúvať po celej
ploche. V tomto prípade možno použiť obe ľavé posuvné klávesnice bez
rozdielu. Ideálna na varenie v oválnych alebo obdĺžnikových nádobách
alebo na podstavcoch.
6TH SENSE
Tlačidlo “6th Sense“ aktivuje špeciálne funkcie.
Postavte hrniec na miesto a zvoľte varnú zónu.
Stlačte tlačidlo “6th Sense“. Na displeji sa zobrazí “A“.
Rozsvieti sa kontrolka pre prvú dostupnú špeciálnu funkciu.
Stlačením tlačidla “6th Sense“ jeden alebo viac ráz zvoľte želanú špeciálnu
funkciu.
Funkcia sa aktivuje po potvrdení stlačením tlačidla
.
Ak chcete zmeniť špeciálnu funkciu, stlačte tlačidlo “OFF“ (Vypnúť) a potom
tlačidlo “6th Sense“ pre voľbu želanej funkcie.
Špeciálne funkcie vypnete stlačením a podržaním tlačidla “OFF“.
3 sec
OK
ROZPÚŠŤANIE
Táto funkcia vám umožňuje zahriať potravinu na teplotu ideálnu na
roztápanie a jej udržiavanie v roztopenom stave bez rizika spálenia. Táto
metóda je ideálna, lebo nepoškodí jemné potraviny, ako je čokoláda,
a zabraňuje ich prilepeniu k hrncu.
SK
UDRŽIAVANIE V TEPLE
Táto funkcia vám umožňuje udržiavať ideálnu teplotu jedla, zvyčajne
po skončení varenia alebo pri pomalom odparovaní tekutín. Ideálna na
podávanie jedla v perfektnej teplote.
POMALÉ VARENIE
Táto funkcia je ideálne na udržiavanie teploty na mierne varenie,
umožňuje variť jedlo dlhší čas bez rizika pripálenia. Ideálna pre recepty
s dlhým varením (ryža, omáčky, pečené mäso) s tekutými omáčkami.
VARENIE
Táto funkcia vám umožňuje priviesť vodu do varu a udržiavať ju vriacu
s nižšou spotrebou energie.
Do hrnca nalejte asi 2 litre vody (najlepšie izbovej teploty) a neprikryte.
V každom prípade sa odporúča dávať na vriacu vodu pozor a pravidelne
kontrolovať zostávajúce množstvo vody.
CHEF CONTROL
Flexibilná zóna je rozdelená na tri varné zóny (pozri
vysoký obrázok) aktivované s prednastaveným výkonom
(vysoký, stredný alebo nízky) v závislosti od polohy
hrnca/panvice: posúvajte hrniec/panvicu po ploche,
stredný
aby ste mohli ďalej variť pri rôznych teplotách bez
použitia ovládačov.
Wi-Fi TLAČIDLO
Stlačením Wi-Fi tlačidla pripojíte spotrebič k používateľskej sieti podľa
pokynov aplikácie.
Ak používateľ spotrebič pripojí, ale potom sa rozhodne nepoužívať
funkciu ovládania pomocou Wi-Fi, rádioprijímač možno vypnúť, aby sa
šetrila energia.
Rádioprijímač vypnete stlačením a podržaním Wi-Fi tlačidla na 7 sekúnd.
Ak bol rádioprijímač vypnutý, používateľ môže vždy funkciu ovládania
cez Wi-Fi obnoviť. Rádioprijímač znovu zapnete stlačením a podržaním
Wi-Fi tlačidla na 3 sekundy.
TLAČIDLO DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA
Ak varná doska dostane pokyn z diaľkového ovládania (napr.: zo smart
zariadenia, cez mobilnú aplikáciu), používateľ to musí potvrdiť stlačením
tlačidla diaľkového ovládania.
Stlačením a podržaním tlačidla diaľkového ovládania stlačeného 7
sekúnd, keď je spotrebič zapnutý, odpojíte spotrebič od používateľskej
Wi-Fi siete (napr. ak aplikácia požiada, aby ste pripojili nový router).
nízky
UKAZOVATELE
HRNIEC JE NESPRÁVNE POLOŽENÝ ALEBO CHÝBA
Tento symbol sa zjaví, keď hrniec nie je vhodný na indukčné varenie,
nie je položený správne alebo nemá správnu veľkosť pre zvolenú varnú
zónu. Ak varná zóna do 30 sekúnd po navolení neidentifikuje žiadny
hrniec, varná zóna sa vypne.
ZVYŠKOVÉ TEPLO
Ak sa na displeji zobrazuje “H“, varná zóna je ešte horúca. Po ochladení
varnej zóny displej zhasne.
TABUĽKA NA VARENIE
ÚROVEŇ VÝKONU
Maximálny
výkon
P
14 − 18
10 − 14
5−9
Nulový
výkon
DRUH VARENIA
POUŽITÁ ÚROVEŇ
(indikácia je iba orientačná, pomôžu vám aj skúsenosti a zvyky pri varení)
Rýchly ohrev
Ideálny na rýchle zvýšenie teploty jedla na rýchle zovretie (vody) alebo rýchle zohriatie
pri varení tekutín.
Smaženie – varenie
Ideálne na opraženie dohneda, začiatok varenia, vysmážanie hlboko zmrazených
jedál, rýchle zovretie tekutín.
Osmaženie – pomalé praženie –
varenie – grilovanie
Ideálne na rýchle opečenie, udržiavanie silného varu, varenie a grilovanie.
Osmaženie – varenie – dusenie –
pomalé praženie – grilovanie
Ideálne na rýchle opečenie, udržiavanie mierneho varu, varenie a grilovanie a predhriatie
príslušenstva.
Varenie – dusenie – rýchle
opečenie – grilovanie – varenie
na krémovú konzistenciu
Ideálne na dusenie, udržiavanie mierneho varu, varenie a grilovanie (na dlhší čas).
Varenie – mierne varenie –
zahusťovanie – varenie v mlieku
Ideálne pre recepty s pomalým varením (ryža, omáčky, pečené mäso, ryby) s tekutinami
(napr. voda, víno, vývar, mlieko) a na varenie cestovín v mlieku.
Ideálne pre recepty s pomalým varením (množstvo menšie ako 1 liter: ryža, omáčky,
pečené mäso, ryby) s tekutinami (napr. voda, víno, vývar, mlieko).
Roztápanie − rozmrazovanie
Ideálne na zmäkčovanie masla, jemné rozpúšťanie čokolády, roztápanie malých kúskov.
1−4
Udržiavanie jedla teplého −
varenie rizota v mlieku
Ideálny na udržiavanie v teple malých porcií práve uvareného jedla alebo
udržiavanie teploty jedál na servírovanie, varenie rizota v mlieku.
OFF
−
Varná doska v pohotovostnom režime alebo vypnutá (na prípadné zvyškové teplo
po skončení varenia upozorňuje “H“).
ÚDRŽBA A ČISTENIE
!
VAROVANIE
• Nepoužívajte čistiace zariadenia využívajúce paru.
• Pred čistením skontrolujte, či sú varné zóny vypnuté a či sa vypol indikátor zvyškového tepla (“H“).
Dôležité:
• Nepoužívajte abrazívne čistiace špongie ani drôtenky, lebo by mohli
poškodiť sklo.
• Po každom použití vyčistite varný panel (keď je vychladnutý), aby ste
odstránili všetky usadeniny a škvrny spôsobené zvyškami jedla.
• Ak povrch nie je dostatočne čistý, môže to znížiť citlivosť tlačidiel
ovládacieho panela.
• Škrabku použite, iba ak sa zvyšky prilepia k varnej doske. Dodržujte
pokyny výrobcu škrabky, aby nedošlo k poškriabaniu skla.
• Cukor alebo potraviny s vysokým obsahom cukru môžu varný panel
poškodiť, a preto ich treba ihneď odstrániť.
• Soľ, cukor a piesok by mohli poškriabať sklenený povrch.
• Používajte mäkkú utierku, absorpčné papierové kuchynské utierky
alebo špeciálne výrobky určené na čistenie varného panela
(dodržiavajte pokyny výrobcu).
• Vyliate tekutiny môžu na varných zónach spôsobiť pohyby alebo
vibrovanie hrncov.
• Po čistení povrch varného panela dôkladne osušte.
Ak je na skle logo iXelium™, varný panel bol upravený technológiou
iXelium™, exkluzívnou povrchovou úpravou Whirlpool, ktorá zabezpečuje
dokonalé výsledky čistenia a udržuje povrch varného panela dlhšie lesklý.
Pri čistení varných panelov s úpravou iXelium™ dodržujte tieto
odporúčania:
• Použite mäkkú utierku (najlepšie z mikrovlákien) navlhčenú vo vode
alebo v bežnom čistiacom prostriedku určenom na sklo.
• Najlepší výsledok dosiahnete, ak niekoľko minút necháte na povrchu
varnej dosky navlhčenú handričku.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
•
•
•
Skontrolujte, či nedošlo k prerušeniu dodávky elektriny.
Ak varnú dosku po použití nedokážete vypnúť, odpojte ju od
elektrickej siete.
Ak sa po zapnutí varnej dosky na displeji zobrazia alfanumerické
kódy, postupujte podľa pokynov v tabuľke.
KÓD NA
DISPLEJI
F0E1
F0E7
OPIS
Upozornenie: Prítomnosť vody, tekutina vykypená z hrncov alebo
akýkoľvek predmet položený na ovládačoch môžu spôsobiť náhodnú
aktiváciu alebo deaktiváciu zablokovania ovládacieho panelu.
MOŽNÉ PRÍČINY
RIEŠENIE
Je zistená varná nádoba, ale nie je Varná nádoba nie je dobre postavená na Dva razy stlačte tlačidlo On/Off (Zapnuté/
kompatibilná s požadovanou operáciou. varnej zóne alebo nie je kompatibilná s Vypnuté), čím odstránite kód F0E1 a obnovíte
jednou alebo viacerými varnými zónami. funkčnosť varnej zóny. Potom skúste použiť
varnú nádobu na inej varnej zóne alebo
použite inú nádobu.
Nesprávne pripojený napájací kábel.
Pripojenie zdroja napätia nie je Upravte pripojenie k zdroju podľa odseku
presne také, ako je uvedené v odseku “ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE“
“ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE“.
F0EA
Oblasť s ovládacími prvkami sa vypne Vnútorná teplota elektronických častí Počkajte, kým varná doska vychladne, až
následkom príliš vysokej teploty.
je príliš vysoká.
potom ju znovu použite.
F0E2, F0E4, F0E6,
F0E8, F0EC, F1E1,
F6E1, F7E5, F7E6
Odpojte varnú dosku od elektrického napájania.
Niekoľko sekúnd počkajte a potom dosku znova pripojte na elektrické napájanie.
Ak problém pretrváva, zavolajte servisné stredisko a uveďte chybový kód zobrazený na displeji.
dE
[keď je varná doska
vypnutá]
Varná doska nezapína zohrievanie.
Funkcie sa nezapnú.
REŽIM DEMO je zapnutý.
LED Wi-Fi: svieti
(neprerušovane)
LED REM: bliká
pomaly
(1 s zap. / 1 s vyp.)
Varná doska nefunguje.
Tlačidlá nereagujú.
Prebieha aktualizácia softvéru (môže Počkajte, kým sa aktualizácia dokončí, až
to trvať dlhšie ako 1 hodinu).
potom môžete varnú dosku znova používať.
Postupujte podľa pokynov v odseku “REŽIM
DEMO“.
Wi-Fi – ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Ktoré Wi-Fi protokoly sú podporované?
Nainštalovaný Wi-Fi adaptér podporuje WiFi b/g/n pre európske krajiny.
Ktoré nastavenia v softvéri routera je potrebné konfigurovať?
Sú potrebné nasledovné nastavenia routera: pásmo 2,4 GHz, WiFi b/g/n,
DHCP a NAT aktivované.
Ktorá verzia WPS je podporovaná?
WPS 2.0 alebo vyššia. Pozrite si dokumentáciu routera.
Sú nejaké rozdiely medzi používaním smartfónu (alebo tabletu)
s operačným systémom Android alebo iOS?
Môžete používať operačný systém, ktorý chcete, rozdiel v tom nie je.
Môžem namiesto routera používať mobilný 3G tethering?
Áno, ale cloudové služby sú určené pre trvalo pripojené zariadenia.
Ako môžem skontrolovať, či moje domáce pripojenie na internet
funguje a Wi-Fi je povolené?
Môžete vyhľadať svoju sieť na smart zariadení. Predtým, než to skúsite,
vypnite iné dátové pripojenia..
Ako môžem skontrolovať, či je spotrebič pripojený na moju domácu
bezdrôtovú sieť?
Otvorte si konfiguráciu routera (pozri návod k routeru) a skontrolujte, či
je MAC adresa spotrebiča uvedená na stránke bezdrôtovo pripojených
zariadení.
Kde nájdem MAC adresu spotrebiča?
Na skle je nálepka, kde je uvedené SAID a MAC adresa.
MAC adresu tvorí kombinácia číslic a písmen, ktorá sa začína „88:e7“.
Ako môžem skontrolovať, či je bezdrôtová funkcia spotrebiča
povolená?
Pomocou smart zariadenia a aplikácie 6th Sense Live skontrolujte, či je
sieť spotrebiča viditeľná a pripojená ku cloudu.
Môže niečo zabraňovať tomu, aby sa signál dostal k spotrebiču?
Skontrolujte, či pripojené spotrebiče nezaberajú celú dostupnú šírku
pásma.
Presvedčte sa, či vaše zariadenia s povolenou Wi-Fi neprekračujú
maximálny počet, ktorý povoľuje router.
Ako ďaleko by mal byť router od spotrebiča?
Za normálnych okolností je Wi-Fi signál dostatočne silný na pokrytie
niekoľkých miestností, ale veľmi to závisí od materiálu, z ktorého sú
postavené steny. Silu signálu môžete skontrolovať tak, že položíte svoje
smart zariadenie vedľa spotrebiča.
SK
Čo môžem urobiť, ak moje bezdrôtové pripojenie nedosahuje po
spotrebič?
Môžete použiť špeciálne zariadenia na rozšírenie pokrytia domácej Wi-Fi,
ako sú prístupové body, Wi-Fi opakovače a power line adaptéry (nedodávajú
sa so spotrebičom).
Ako môžem zistiť názov a heslo mojej bezdrôtovej siete?
Pozrite si dokumentáciu routera. Na routeri je zvyčajne nálepka
s informáciami, ktoré potrebujete, aby ste sa dostali na stránku
nastavenia zariadenia pomocou pripojeného zariadenia.
Čo môžem urobiť, ak môj router využíva Wi-Fi kanál zo susedstva?
Nastavte na pevno router, aby používal váš domáci Wi-Fi kanál.
Čo môžem urobiť, ak LED kontrola Wi-Fi bliká alebo spotrebič
nemôže vytvoriť stabilné spojenie s domácim routerom?
Spotrebič sa mohol úspešne pripojiť k routeru, ale nemôže sa dostať
k internetu. Aby sa spotrebič pripojil na internet, budete musieť
skontrolovať nastavenie routera alebo poskytovateľa.
Nastavenia routera: NAT musí byť zapnuté, firewall a DHCP správne
nakonfigurované. Podporované šifrovanie hesla: WEP, WPA, WPA2. Ak chcete
skúsiť iný typ šifrovania, preštudujte si návod k routeru.
Nastavenia poskytovateľa: Ak váš poskytovateľ internetových služieb pevne
stanovil počet MAC adries, ktoré sa môžu pripojiť na internet, možno
nebudete môcť pripojiť svoj spotrebič ku cloudu. MAC adresa zariadenia je
jeho jedinečný identifikátor. Spýtajte sa svojho poskytovateľa internetových
služieb, ako možno na internet pripojiť iné zariadenia okrem počítačov.
Ako môžem skontrolovať, či sa dáta prenášajú?
Po nastavení siete vypnite spotrebič, počkajte 20 sekúnd a zapnite
ho. Skontrolujte, či aplikácia zobrazuje stav používateľského rozhrania
spotrebiča.
Pri niektorých nastaveniach trvá niekoľko sekúnd, kým sa zobrazia v aplikácii.
Ako môžem zmeniť svoj Whirlpool účet, ale nechať spotrebiče
pripojené?
Môžete si vytvoriť nový účet, ale nezabudnite spotrebiče odstrániť zo
starého účtu, až potom ich môžete presunúť na nový.
Vymenil som router, čo mám urobiť?
Ak si môžete v novom routeri ponechať predchádzajúce meno a heslo,
potom nemusíte urobiť nič, spotrebič sa znovu pripojí automaticky.
V opačnom prípade, ak chcete pripojiť spotrebič k novej Wi-Fi sieti,
stlačte iba na domovskej stránke aplikácie „+“ bez zrušenia spotrebiča
a postupujte podľa pokynov aplikácie.
ZVUKY VZNIKAJÚCE POČAS PREVÁDZKY
Indukčné varné dosky môžu počas normálnej prevádzky pískať alebo
vŕzgať. Tieto zvuky v skutočnosti vychádzajú z varnej nádoby a súvisia
s úpravou dna nádoby (napr. ak je dno vyrobené z rôznych vrstiev
materiálov alebo je nepravidelné).
Tieto zvuky môžu byť rôzne podľa typu varnej nádoby a množstva jedla,
ktoré obsahuje, a nie sú príznakom, že niečo nie je v poriadku.
POPREDAJNÝ SERVIS
Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj
spotrebič na www‌.‌whirlpool.eu/register.
PREDTÝM, NEŽ ZAVOLÁTE POPREDAJNÝ SERVIS:
1. Zistite, či nedokážete problém vyriešiť sami s pomocou návrhov riešení
uvedených v časti RIEŠENIE PROBLÉMOV.
2. Spotrebič vypnite a opäť zapnite, aby ste skontrolovali, či chyba
pretrváva.
AK PO KONTROLÁCH UVEDENÝCH VYŠŠIE PORUCHA NAĎALEJ
PRETRVÁVA, SPOJTE SA S NAJBLIŽŠÍM AUTORIZOVANÝM SERVISNÝM
STREDISKOM.
Ak potrebujete pomoc, volajte na číslo uvedené v záručnej knižke alebo
postupujte podľa pokynov na webovej stránke www‌.‌whirlpool.eu.
Pri kontaktovaní nášho zákazníckeho popredajného servisu vždy uveďte:
• stručný opis poruchy;
• presný typ a model spotrebiča;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011378470
01
XXXX XXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX XXXX XXXXX
•
servisné číslo (číslo uvedené po slove Service na výkonnostnom
štítku), servisné číslo je uvedené aj na záručnom liste;
•
•
vašu úplnú adresu;
vaše telefónne číslo.
Ak je nevyhnutné spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné
stredisko (zaručí sa tým použitie originálnych náhradných dielov a
správny postup pri oprave).
V prípade vnorenej inštalácie zavolajte do popredajného servisu a
vyžiadajte si súpravu montážnych skrutiek 4801 211 00112.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising