Whirlpool | WF S7560 NE | Instruction for Use | Whirlpool WF S7560 NE Упутство за употребу

Whirlpool WF S7560 NE Упутство за употребу
BEZBEDNOSNA UPUTSTVA
SR
VAŽNO JE DA SE PROČITAJU I POŠTUJU
Preuzmite kompletno korisničko uputstvo sa adrese DOZVOLJENA UPOTREBA
OPREZ: Uređaj nije predviđen da se njime upravlja
http://d
‌‌ ocs‌.w
‌ hirlpool‌.e
‌ u ili pozovite broj telefona
spoljnim uređajem za uključivanje, kao što je tajmer,
koji se nalazi u garantnoj knjižici.
ili odvojenim sistemom za daljinsko upravljanje.
Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u
Pažljivo pročitajte ova bezbednosna uputstva pre
domaćinstvu
i takođe se može koristiti: u kuhinjama
upotrebe uređaja. Sačuvajte ih za buduću upotrebu.
Ovaj priručnik i sam uređaj pružaju važna za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim
bezbednosna upozorenja koja morate pročitati i radnim okruženjima; u seoskim gazdinstvima; od
kojih se morate uvek pridržavati. Proizvođač se strane gostiju hotela, motela, prenoćišta sa
odriče svake odgovornosti u slučaju nepoštovanja doručkom i drugih objekata za smeštaj gostiju.
Nijedna druga upotreba nije dozvoljena (npr.
ovih bezbednosnih uputstava, nepravilnog
korišćenja uređaja ili nepravilno podešenih kontrola. zagrevanje prostorija).
Ovaj uređaj nije namenjen za profesionalnu
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni delovi
upotrebu.
Ne koristite uređaj na otvorenom.
jako se zagrevaju u toku upotrebe. Pobrinite se da
ne dođe do kontakta sa grejačima. Decu mlađu od 8 UGRADNJA
Ovim uređajem moraju rukovati i montirati ga
godina treba uvek držati po strani, ukoliko nisu pod
dve ili više osoba – postoji rizik od povrede. Prilikom
stalnim nadzorom.
UPOZORENJE: Ukoliko je površina ploče za raspakivanja i ugradnje, koristite zaštitne rukavice kuvanje naprsla, nemojte koristiti uređaj - postoji rizik od posekotina.
Ugradnju, uključujući dovod vode (ako postoji),
rizik od električnog udara.
UPOZORENJE: Opasnost od požara: ne skladištite električno povezivanje i popravke mora da obavi
kvalifikovani tehničar. Ne popravljajte delove uređaja
stvari na površinama za kuvanje.
OPREZ: Proces kuvanja mora da se nadgleda. i ne menjajte ih ukoliko to nije izričito navedeno u
Kraći proces kuvanja mora neprekidno da se uputstvu za upotrebu. Držite decu podalje od mesta
ugradnje. Nakon otpakivanja uređaja, uverite se da
nadgleda.
UPOZORENJE: Kuvanje na ploči bez nadzora, nije došlo do oštećenja prilikom transporta. U slučaju
kada se koristi mast ili ulje, može da bude opasno - da ima nekih problema, obratite se svom prodavcu
postoji rizik od požara. NIKADA nemojte pokušavati ili najbližoj Postprodajnoj službi. Nakon ugradnje,
da ugasite požar vodom: umesto toga, isključite otpadna ambalaža (plastični delovi, delovi od
uređaj, a zatim pokrijte plamen poklopcem, na stiropora itd.) se mora čuvati van domašaja dece rizik od gušenja. Pre ugradnje, uređaj se mora
primer, ili vatrostalnim prekrivačem.
Nemojte da koristite ploču za kuvanje kao isključiti sa strujnog napajanja – postoji rizik od
potporu ili radnu površinu. Krpe i druge zapaljive strujnog udara. Pazite da uređaj ne ošteti kabl za
materijale držite dalje od uređaja dok se svi delovi napajanje tokom ugradnje – postoji rizik od požara
ili strujnog udara. Aktivirajte uređaj tek nakon što je
potpuno ne ohlade – postoji rizik od požara.
Metalni predmeti, kao što su noževi, viljuške, postupak ugradnje završen.
Sva sečenja na vitrini obavite pre postavljanja
kašike i poklopci ne bi trebalo da se stavljaju na
uređaja
u kućište i uklonite sve opiljke i strugotinu.
ploču za kuvanje pošto mogu da postanu veoma
Ukoliko uređaj nije postavljen iznad rerne,
vrući.
Malu decu (do 3 godine) treba držati dalje od pregradna ploča (koja nije uključena) se mora
uređaja. Malu decu (3-8 godina) treba držati dalje od postaviti u odeljak ispod uređaja.
uređaja, osim ukoliko imaju konstantan nadzor. OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA
Mora biti omogućeno isključivanje uređaja sa
Deca starosti od 8 godina i više i osobe sa umanjenim
fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili napajanja izvlačenjem utikača iz utičnice, ukoliko joj
manjkom iskustva i znanja, mogu da koriste ovaj se može pristupiti, ili putem dostupnog višepolnog
uređaj samo ako su pod nadzorom ili ako su im data prekidača postavljenog iznad utičnice u skladu sa
uputstva za bezbedno korišćenje uređaja i ukoliko pravilima ožičenja, a uređaj mora biti uzemljen, u
razumeju moguće rizike. Deca se ne smeju igrati sa skladu sa nacionalnim bezbednosnim standardima.
Ne koristite produžne kablove, višestruke utičnice
uređajem. Čišćenje i održavanje ne smeju vršiti deca
ili adaptere. Nakon ugradnje električni delovi ne
bez nadzora.
Posle upotrebe isključite ploču za kuvanje smeju da budu dostupni korisniku. Ne koristite uređaj
pomoću njene kontrole i nemojte se oslanjati na kada ste mokri ili bosi. Ne rukujte ovim uređajem ako
mu je oštećen kabl za napajanje ili utikač, ako ne radi
detektor tiganja.
kako treba, ili ako je oštećen ili ste ga ispustili.
Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, potrebno je
da ga proizvođač, serviser ili druga kvalifikovana
osoba zameni istim takvim kako bi se izbegla
opasnost – postoji rizik od električnog udara.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE: Pre obavljanja čišćenja ili
održavanja, vodite računa da uređaj bude isključen i
da ne bude priključen na strujno napajanje; nikada
ne koristite opremu za čišćenje parom – postoji rizik
od električnog udara.
Nemojte da koristite abrazivne ili korozivne
proizvode, sredstva za čišćenje na bazi hlora ili
mrežice za čišćenje posuđa.
ODLAGANJE AMBALAŽE
Materijal za pakovanje je moguće 100% reciklirati i označen je reciklažnim
simbolom .
Razni delovi pakovanja se moraju odgovorno odlagati u skladu i potpuno
sa lokalnim propisima o odlaganju otpada.
ODLAGANJE KUĆNIH UREĐAJA
Ovaj uređaj je proizveden od materijala koji se mogu reciklirati ili ponovo
upotrebiti. Odložite ga u skladu s lokalnim propisima o odlaganju
otpada. Za više informacija o tretmanu, ponovnom iskorišćavanju i
reciklaži kućnih električnih uređaja obratite se nadležnom lokalnom
organu vlasti, službi za sakupljanje komunalnog otpada ili prodavnici u
kojoj ste kupili uređaj. Ovaj uređaj je označen prema Evropskoj Direktivi
o odlaganju električne i elektronske opreme 2012/19/EZ (Waste Electrical
and Electronic Equipment – WEEE).
Ako pravilno odložite proizvod na otpad, pomoći ćete u sprečavanju
potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.
Simbol na proizvodu ili na dokumentima koji prate proizvod pokazuje
da se ovaj uređaj ne može tretirati kao otpad iz domaćinstva, već treba da
se dostavi odgovarajućem centru za sakupljanje i recikliranje električne i
elektronske opreme.
SAVETI ZA UŠTEDU ENERGIJE
Iskoristite maksimalno zaostalu toplotu koju proizvodi ringla, tako što
ćete isključiti uređaj par minuta pre završetka kuvanja.
Osnova tiganja ili šerpe treba u potpunosti da prekrije ringlu; posuda
koja je manje površine nego ringla će bespotrebno trošiti energiju.
Tiganje i šerpe prekrijte poklopcima prilikom kuvanja i koristite što manje
vode. Priprema hrane u posudi bez poklopca će dovesti do pojačane
potrošnje energije.
Koristite samo šerpe i tiganje sa ravnim dnom.
IZJAVA O USAGLAŠENOSTI
Ovaj uređaj ispunjava zahteve ekološkog dizajna evropske odredbe br.
66/2014, u skladu sa evropskim standardom EN 60350-2.
NAPOMENA
Osobe sa pejsmejkerom ili sličnim medicinskim uređajem treba da budu
obazrive kada stoje u blizini ove indukcione ploče kada je uključena.
Elektromagnetno polje može da utiče na pejsmejker ili sličan uređaj.
Konsultujte se sa lekarom ili proizvođačem pejsmejkera ili sličnog
medicinskog uređaja za dodatne informacije o njegovoj interakciji sa
elektromagnetnim poljima indukcione ploče.
SR
UGRADNJA
590 mm
4 mm
R = Max. 10 mm
A
510 mm
50 mm
476 mm
6mm
553 mm
R = 11.5 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
0
593 + 2 mm
0
560 + 2 mm
A
0
513 + 2 mm
R = 11.5 mm
kit 4801 211 00112
Min. 35 mm
0
560 + 2 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
R = Max. 10 mm
i
L
Min. 400 mm
Min.100 mm
12 mm No Max.
Min. 35 mm
28 mm No Max.
90 mm
120 mm
45 mm
min. 45 mm
min. 10 mm
min. 45 mm
min. 550 mm
60 mm
min. 550 mm
min. 20 mm
min. 20 mm
x4
1
2
x4
2mm
3
90°C
2
1
x4
PRIKLJUČIVANJE NA ELEKTRIČNO NAPAJANJE
Povezivanje električnih priključaka se mora izvršiti pre priključenja uređaja na električnu mrežu.
Montiranje mora da obavi kvalifikovano osoblje koje je upoznato sa aktuelnim propisima u vezi sa bezbednošću i montiranjem. Naročito, montiranje
se mora izvršiti u skladu sa propisima lokalne kompanije za snabdevanje električnom energijom.
Uverite se da je napon koji je naveden na natpisnoj pločici na dnu aparata isti kao napon u kući.
Propisi nalažu da uređaj bude uzemljen: koristite isključivo provodnike (uključujući provodnik uzemljenja) odgovarajuće veličine.
380-415 V 2 N ~
220-240 V ~
AU-UK-IRL
220-240 V 3 ~
BE
230V 2 Phase 2N ~
NL
380-415 V 3 N ~
R
S
220-240 V ~
black-nero-negro-preto-μαύροσ-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru-черно-црнčrna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort-siyah-dubh
brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin-maro-кaфявбраон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna-brunt-ruskea-brunt-brunkahverengi-donn
T
blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)-mėlyna (pilkas)niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)-синьо (сиво)-плава (сива)modro (sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)-көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý (sivá)kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)-blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath)
=E
yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdeκίτρινο/πράσινο-kollane/roheline-dzeltens/zaļšgeltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde-жълто/зелено-жуто/зеленаrumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленый-жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelenásárga/zöld-gul/grønn-keltainen/vihreä-gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buí/glas
N
blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо-плава-modroplava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm
SR
OPIS PROIZVODA
1. Površina za kuvanje
2. Kontrolna tabla
1
2
KONTROLNA TABLA
1
5
4
2 3
7
8
11
12
7
3 sec
OK
15
10
OFF
18 P
OFF
18 P
9
6 7
1.
2.
3.
4.
5.
Simboli/aktivacija posebnih funkcija
Izabrani nivo kuvanja
Dugme za isključivanje zone za kuvanje
Klizna tastatura
Dugme za brzo podgrevanje
6. Dugme FLEXISIDE
7. Svetlosni indikator – funkcija je aktivna
8. Dugme za Uključivanje/Isključivanje
9. Tajmer
10. Dugme 6th Sense
OFF
18 P
OFF
18 P
14
13
11. Indikator za vreme kuvanja
12. Dugme OK/Blokada tastera – 3 sekunde
13. Indikator za aktivan tajmer
14. Indikator izbora zone
15. Simbol indikatora tajmera
PRIBOR
ŠERPE I TIGANJI
Koristite samo šerpe i tiganje napravljene od
OK
NE
feromagnetnog materijala, koji je podesan za
korišćenje sa indukcionim pločama za kuvanje:
• šerpe i tiganji od emajliranog čelika
• šerpe i tiganji od livenog gvožđa
• posebne šerpe i tiganji od nerđajućeg čelika,
pogodni za indukciono kuvanje
Da biste utvrdili da li je šerpa podesna, potražite simbol
(uglavnom
utisnut na dnu). Pomoću magneta možete utvrditi da li su šerpe
magnetne. Kvalitet šerpi i tiganja koji se koriste može da utiče na učinak
i rezultate kuvanja.
Kvalitet i struktura osnove posude može da utiče na učinak pripreme
hrane. Određene naznake za prečnik osnove ne odgovaraju stvarnom
prečniku feromagnetne površine.
Prazne šerpe ili šerpe sa tankom osnovom
Nemojte da koristite prazne šerpe ili tiganje kada je ploča za kuvanje uključena.
Ploča za kuvanje je opremljena unutrašnjim bezbednosnim sistemom
koji neprestano prati temperaturu, aktivirajući funkciju “automatskog
isključivanja“ kada se otkriju visoke temperature. Kada se koristi sa praznim
šerpama ili šerpama sa tankim osnovama, temperatura može veoma brzo
da poraste i moguće je da se funkcija “automatskog isključivanja“ ne aktivira
odmah, oštećujući posudu ili površinu ploče za kuvanje. Ako do toga dođe,
ne dodirujte ništa i sačekajte da se sve komponente ohlade.
Ako se pojavi bilo koja poruka o grešci, pozovite servisni centar.
Minimalni prečnik osnove šerpe/tiganja za različite oblasti za kuvanje
Da bi se osiguralo pravilno funkcionisanje ploče, šerpa treba da prekriva
makar jednu referentnu tačku koja je naznačena na površini ploče za
kuvanje, i treba da bude odgovarajućeg minimalnog prečnika.
Uvek koristite zonu kuvanja koja najviše odgovara prečniku dna šerpe.
Neke šerpe i tiganji imaju samo deo dna od feromagnetnog materijala
i delove od drugih materijala koji nisu pogodni za indukciono kuvanje.
Ove oblasti se mogu zagrejati različitom jačinom ili na nižoj temperaturi.
U nekim slučajevima, kada je dno napravljeno većim delom od
neferomagnetnih materijala, može se dogoditi da ploča za kuvanje ne
prepozna šerpu i tako ne uključi zonu kuvanja.
Kako biste obezbedili optimalnu efikasnost, uvek koristite šerpe i
tiganje ravnog dna koje ravnomerno raspodeljuje toplotu. Ako je dno
neujednačeno, to utiče na jačinu i toplotnu provodljivost.
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
ADAPTER ZA ŠERPE/TIGANJE KOJI NISU POGODNI ZA INDUKCIJU
Korišćenje ovog dodatnog pribora čini mogućim korišćenje šerpi i tiganja
koji nisu pogodni za indukcione ploče. Važno je imati u vidu da njegovo
korišćenje utiče na efikasnost, a time i na vreme potrebno za zagrevanje
hrane. Njegovo korišćenje treba da bude ograničeno, jer temperature
koje se dostižu na njegovoj površini umnogome zavise od šerpe/tiganja
koji se koristi, njihove ujednačenosti i vrste hrane koja se priprema.
Korišćenje šerpe ili tiganja manjeg prečnika od diska adaptera može
uzrokovati nagomilavanje toplote koja se ne prenosi do šerpe ili tiganja,
a to može dovesti do potamnjivanja i ploče za kuvanje i diska. Prilagodite
prečnik šerpi/tiganja i ploče prečniku adaptera.
PRVA UPOTREBA
POWER MANAGEMENT (PODEŠAVANJE SNAGE)
U vreme kupovine, ploča za kuvanje je podešena na maksimalnu moguću snagu.
Prilagodite podešavanje u skladu sa ograničenjima električnog sistema u vašem
domu kao što je opisano u narednom paragrafu.
Da biste podesili snagu ploče za kuvanje:
Kada ste uređaj povezali na električnu mrežu, možete da podesite nivo snage u
roku od 60 sekundi.
Pritisnite krajnje desno dugme tajmera “+“ na najmanje 5 sekundi. Na ekranu
će se prikazati simbol .
Pritisnite
dugme, dok se ne pojavi poslednje izabrani nivo snage.
Koristite “+“ i “−“ dugmad da biste izabrali željeni nivo snage. Nivoi snage
koji su dostupni su: 2,5 kW – 4,0 kW – 6,0 kW – 7,2 kW.
Potvrdite pritiskom na
.
3 sec
OK
3 sec
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE ZVUČNOG SIGNALA
Za aktivaciju/deaktivaciju zvučnog signala:
• Priključite ploču za kuvanje na napajanje.
• Pritisnite dugme “P“ na prvoj kliznoj tastaturi na gornjem levom delu
na 5 sekundi.
Svi podešeni alarmi će ostati aktivni.
REŽIM ZA DEMONSTRACIJU
Da biste uključili i isključili režim za demonstraciju:
• Priključite ploču za kuvanje na napajanje.
• Tokom prvog minuta, pritisnite dugme za brzo zagrevanje “P“ na
tastaturi sa donje leve strane na 5 sekundi (kao što je prikazano u
nastavku).
OK
Izabrani nivo snage će ostati u memoriji čak i u slučaju prekida napajanja
električnom energijom.
Da biste promenili nivo snage, isključite uređaj sa električne mreže za napajanje
na barem 60 sekundi, zatim ga ponovo priključite i ponovite gorenavedene
korake.
Ukoliko dođe do greške tokom postupka podešavanja, pojaviće se
čućete zvučni signal. Ako do toga dođe, ponovite postupak.
Ukoliko se greška nastavi, obratite se postprodajnom servisu.
simbol i
OFF
18 P
OFF
18 P
3 sec
OK
OFF
18 P
OFF
18 P
SR
SVAKODNEVNA UPOTREBA
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE PLOČE ZA KUVANJE
Da biste uključili ploču za kuvanje, pritisnite dugme napajanja na oko 1
sekundu. Da biste ugasili ploču za kuvanje, pritisnite ponovo isto dugme
i sve zone za kuvanje će se isključiti.
POSTAVLJANJE
Ne pokrivajte simbole kontrolne table šerpom za kuvanje.
OK
ZAKLJUČAVANJE KONTROLNE TABLE
Da biste zaključali podešavanja i sprečili da se slučajno uključe, pritisnite i
zadržite dugme OK/Blokada tastera na 3 sekunde. Zvučni signal i signalna
lampica iznad simbola označavaju da je ova funkcija aktivirana. Kontrolna
tabla je zaključana, sa izuzetkom funkcije “isključeno“ ( ). Da biste otključali
komande, ponovite postupak aktiviranja.
3 sec
Molimo vas obratite pažnju na sledeće: U zonama za kuvanje blizu kontrolne
table, preporučuje se da držite šerpe i tiganje unutar oznaka (vodeći računa
i o dnu i o gornjoj ivici šerpe, jer je ona obično veća).
Ovo sprečava pregrevanje table osetljive na dodir. Prilikom grilovanja ili
prženja, koristite zadnje zone kuvanja kada god je moguće.
TAJMER
Postoje dva tajmera – jedan kontroliše zone za kuvanje sa leve strane,
dok drugi kontroliše one sa desne strane.
AKTIVIRANJE/DEAKTIVIRANJE ZONA ZA KUVANJE I PODEŠAVANJE
NIVOA SNAGE
Za deaktiviranje tajmera:
Pritisnite dugmad “+“ i “−“ zajedno, dok tajmer ne bude deaktiviran.
18
OFF
P
Za aktiviranje zona za kuvanje:
Pomerajte prst horizontalno duž klizne tastature (KLIZAČA) željene zone
kuvanja da biste je aktivirali i podesili jačinu. Nivo se prikazuje u ravni sa
oblašću, zajedno sa indikatorskim svetlom koje pokazuje aktivnu zonu
kuvanja. Dugme “P“ se može koristiti za biranje funkcije brzog zagrevanja.
Za aktiviranje tajmera:
Pritisnite dugme “+“ ili “−“ da biste podesili željeno vreme na zoni za kuvanje
koja je u upotrebi. Indikatorsko svetlo se aktivira u ravni sa određenim
simbolom . Kada protekne podešeno vreme, oglasiće se zvučni signal i
zona za kuvanje će se automatski isključiti.
Vreme se može promeniti u bilo kom trenutku, a istovremeno se može
aktivirati nekoliko tajmera.
Ako su istovremeno aktivirana 2 tajmera sa iste strane ploče za kuvanje,
“Indikator izbora zone“ treperi i na centralnom displeju se prikazuje
izabrano odgovarajuće vreme kuvanja.
INDIKATOR TAJMERA
Ovo LED svetlo (kada je uključeno) pokazuje da je podešen tajmer za
zonu kuvanja.
Za deaktiviranje zona za kuvanje:
Izaberite dugme “OFF“ (Isključeno) na početku klizne tastature.
FUNKCIJE
OFF
18 P
OFF
18 P
FLEXISIDE
Biranjem dugmeta “FLEXISIDE“, možete kombinovati dve zone kuvanja
i koristiti ih istom jačinom prekrivanjem cele površine velikom šerpom ili
delimično okruglom/ovalnom šerpom. Funkcija uvek ostaje uključena i,
kada se koristi samo jedna šerpa, može se primeniti na celu oblast. U ovom
slučaju, obe klizne tastature sa leve strane se mogu bez razlike koristiti.
Idealno za kuvanje sa ovalnim ili pravougaonim šerpama ili sa podmetačima
za tiganj.
6TH SENSE
Dugme “6th Sense“ aktivira posebne funkcije.
Postavite šerpu na mesto i izaberite zonu za kuvanje.
Pritisnite dugme “6th Sense“. Na displeju će se pojaviti “A“.
Indikator za prvi raspoloživi posebni dodatak za zonu za kuvanje će se
osvetliti.
Izaberite željenu posebnu funkciju pritiskom na dugme “6th Sense“ jednom
ili više puta.
Funkcija je aktivirana kada se pritisne dugme
radi potvrde.
Da biste promenili posebnu funkciju pritisnite dugme “OFF“ (Isključeno),
pa zatim dugme “6th Sense“ da biste izabrali željenu funkciju.
Da biste deaktivirali posebne funkcije, pritisnite i zadržite dugme “OFF“
(Isključeno).
3 sec
OK
3 sec
OFF
18 P
OFF
18 P
TOPLJENJE
Ova funkcija vam omogućava da hranu dovedete na idealnu temperaturu za
topljenje i da održavate stanje hrane bez rizika od zagorevanja. Ova metoda
je idealna, jer ne oštećuje osetljivu hranu i sprečava je da se zalepi za šerpu.
ODRŽAVANJE HRANE TOPLOM
Ovaj dodatak vam omogućava da održavate svoju hranu na idealnoj
temperaturi, obično nakon završenog kuvanja, ili pri veoma sporom
smanjivanju tečnosti. Idealno serviranje hrane na savršenoj temperaturi.
KRČKANJE
Ova funkcija je idealna za održavanje temperature krčkanja, omogućavajući
vam da kuvate hranu na duže periode, bez rizika od zagorevanja. Idealno za
recepte sa dugim kuvanjem (pirinač, sosovi, pečenja) sa tečnim sosovima.
KLJUČANJE
Ova funkcija vam omogućava da dovedete vodu do ključanja i ostavite
je da vri, uz nižu potrošnju energije.
Oko 2 litra (poželjno sobne temperature) treba sipati u šerpu i ostavite je
nepoklopljenu. U svim slučajevima, korisnicima se savetuje da pažljivo
prate ključajuću vodu, i da redovno proveravaju količinu preostale vode.
CHEF CONTROL
Fleksibilna zona je podeljena na tri zone kuvanja
visoko (vidite sliku) koje se aktiviraju pretpodešenom
snagom (visoko, srednje ili nisko) u zavisnosti od
položaja šerpe/tiganja: pomerite šerpu/tiganj
srednje
preko površine da biste nastavili sa kuvanjem na
drugoj temperaturi bez potrebe za korišćenjem
nisko
kontrola.
INDIKATORI
ŠERPA NEPRAVILNO POSTAVLJENA ILI NEDOSTAJE
Ovaj simbol se pojavljuje ako šerpa nije podesna za indukciono kuvanje,
nije pravilno postavljena ili nije odgovarajuće veličine za izabranu zonu
za kuvanje. Ako se šerpa ne detektuje u roku od 30 sekundi nakon
izbora, zona za kuvanje se isključuje.
PREOSTALA TOPLOTA
Ukoliko displej prikazuje “H“, zona za kuvanje je i dalje vrela. Kada se
zona za kuvanje ohladi, displej će se isključiti.
TABELA ZA KUVANJE
NIVO SNAGE
Maksimalna
snaga
P
14 − 18
10 − 14
5−9
Nula snaga
VRSTA KUVANJA
NIVO KORIŠĆENJA
(ukazuje na iskustvo i navike u kuvanju)
Brzo grejanje
Idealno za brzo povećanje temperature hrane do brzog ključanja (u slučaju vode)
ili za brzo zagrevanje tečnosti za kuvanje.
Prženje – kuvanje
Idealno za zapicanje hrane, početke u kuvanju, prženje duboko zamrznutih
namirnica, brzo dovođenje tečnosti do ključanja.
Zapicanje – sporo prženje –
kuvanje – grilovanje
Idealno za dinstanje, održavanje živog vrenja, kuvanje i grilovanje.
Zapicanje – kuvanje – kuvanje na
pari – kratko prženje – grilovanje
Idealno za dinstanje, održavanje laganog vrenja, kuvanje i grilovanje i dodatke
za prethodno zagrevanje.
Kuvanje – kuvanje na pari,
dinstanje – grilovanje – kuvanje do
kremastog stanja
Idealno za dinstanje, održavanje laganog vrenja, kuvanje i grilovanje (dugotrajno).
Idealno za recepte sa sporijim kuvanjem (pirinač, sosove, pečenje, ribu) sa
Kuvanje – krčkanje – zgušnjavanje tečnostima (npr. voda, vino, supa, mleko) i za kremastu pastu.
– kremaste paste
Idealno za recepte sa sporim kuvanjem (količine ispod 1 litra: pirinač, sosovi,
pečenje, riba) sa tečnostima (npr. voda, vino, čorba, mleko).
Topljenje – otapanje
Idealno za omekšavanje putera, sporo topljenje čokolade, otapanje malih komada.
1−4
Održavanje hrane toplom –
kremasti rižoto
Idealno za održavanje toplim malih porcija tek skuvane hrane ili pribora za
serviranje, kao i kremasti rižoto.
OFF
−
Ploca za kuvanje u režimu pripravnosti ili iskljucena (moguca preostala toplota
po završetku kuvanja, naznaceno sa “H“).
SR
ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE
!
UPOZORENJE
• Nemojte koristiti uređaje za čišćenje parom.
• Pre čišćenja, uverite se da su zone za kuvanje isključene i da se ne prikazuje indikator preostale toplote (“H“).
Važno:
• Nemojte koristiti abrazivne sunđere ili strugače, jer bi mogli da oštete
staklo.
• Nakon svake upotrebe, očistite ploču za kuvanje (kada je hladna) da
biste uklonili naslage i fleke od ostatka hrane.
• Površina koja se ne održava dovoljno čistom može umanjiti
osetljivost dugmadi kontrolne table.
• Koristite strugač samo ako su ostaci zalepljeni za ploču za kuvanje.
Sledite uputstva proizvođača strugača da biste izbegli grebanje stakla.
• Šećer ili hrana sa velikom količinom šećera mogu da oštete ploču za
kuvanje i moraju se odmah ukloniti.
• So, šećer i pesak mogu da izgrebu staklenu površinu.
• Koristite mekanu krpu, upijajući ubrus ili posebno sredstvo za
čišćenje ploče za kuvanje (pratite uputstva proizvođača).
• Prosipanja tečnosti u zonama za kuvanje mogu da izazovu pomeranje
ili vibriranje šerpi.
• Dobro osušite ploču za kuvanje nakon čišćenja.
Ako se na staklu pojavi iXelium™ logotip, ploča za kuvanje je tretirana
iXelium™ tehnologijom, ekskluzivnom završnom obradom kompanije
Whirlpool koja obezbeđuje savršene rezultate čišćenja, kao i što duže
održava površinu ploče za kuvanje sjajnom.
Za čišćenje iXelium™ ploča za kuvanje, pratite ove preporuke:
• Upotrebite mekanu krpu (najbolje od mikrovlakana) nakvašenu
vodom ili deterdžentom za svakodnevno čišćenje stakla.
• Za najbolje rezultate, ostavite mokru krpu na staklenoj površini ploče
za kuvanje na nekoliko minuta.
OTKLANJANJE PROBLEMA
•
•
•
Proverite da li je prekinuto električno napajanje.
Ako me možete da isključite ploču za kuvanje nakon upotrebe,
isključite je iz električne mreže.
Ako se na displeju pojave alfanumeričke šifre dok je ploča za kuvanje
uključena, uputstva potražite u sledećoj tabeli.
ŠIFRA ZA PRIKAZ
F0E1
F0E7
OPIS
Molimo vas obratite pažnju na sledeće: Prisustvo vode, tečnosti prosute
iz šerpi ili drugih predmeta koji se nalaze na bilo kom od dugmadi ploče
za kuvanje, može slučajno da aktivira ili deaktivira funkciju zaključavanja
kontrolne table.
MOGUĆI UZROCI
REŠENJE
Posuđe je detektovano, ali nije Posuđe nije dobro postavljeno na zoni Dvaput pritisnite dugme On/Off (Uključi/
kompatibilno sa traženom operacijom. za kuvanje ili nije kompatibilno sa Isključi) da biste uklonili šifru F0E1 i obnovili
jednom ili više zona za kuvanje.
funkcionalnost zone za kuvanje. Zatim
pokušajte da koristite posuđe sa drugom
zonom za kuvanje ili koristite drugo posuđe.
Pogrešno povezivanje kabla za
napajanje.
Povezivanje kabla za napajanje Podesite vezu kabla za napajanje u skladu sa
nije tačno poput onog označenog pasusom “PRIKLJUČIVANJE NA ELEKTRIČNO
u pasusu “PRIKLJUČIVANJE NA NAPAJANJE“.
ELEKTRIČNO NAPAJANJE“.
F0EA
Kontrolna tabla se isključuje zbog Unutrašnja temperatura elektronskih Sačekajte da se ploča za kuvanje ohladi pre
previsoke temperature.
delova je previsoka.
ponovne upotrebe.
F0E2, F0E4, F0E6,
F0E8, F0EC, F1E1,
F6E1, F7E5, F7E6
Isključite ploču za kuvanje sa električne mreže.
Sačekajte nekoliko sekundi i zatim ponovo priključite ploču za kuvanje sa strujnim napajanjem.
Ukoliko se problem nastavi, pozovite servisni centar i navedite kôd greške koja se pojavljuje na displeju.
dE
[kada je ploča za
kuvanje isključena]
Ploča ne uključuje zagrevanje.
Funkcije se ne uključuju.
REŽIM ZA DEMONSTRACIJU uključen.
ZVUCI KOJI SE PROIZVODE TOKOM RADA
Indukcione ploče za kuvanje mogu da pište ili škripe tokom normalnog
rada. Ovi zvuci u stvari dolaze od posuđa i povezani su sa karakteristikama
dna posuda (na primer, kada su dna napravljena od različitih slojeva
materijala ili su nepravilna).
Sledite uputstva u paragrafu “REŽIM ZA
DEMONSTRACIJU“ .
POSTPRODAJNI SERVIS
U cilju dobijanja sveobuhvatne pomoći i podrške, registrujte proizvod
na www‌.‌whirlpool.eu/register.
•
servisni broj (broj iza reči Servis na pločici sa podacima). Servisni broj
je takođe naveden u garantnoj knjižici;
•
•
svoju punu adresu;
svoj broj telefona.
PRE NEGO ŠTO POZOVETE POSTPRODAJNI SERVIS:
1. Proverite da li možete da rešite problem sami uz pomoć saveta datih
u odeljku OTKLANJANJE PROBLEMA.
2. Uključite pa isključite uređaj i proverite da li je kvar i dalje prisutan.
UKOLIKO I NAKON GORENAVEDENIH PROVERA KVAR I DALJE
POSTOJI, OBRATITE SE NAJBLIŽEM POSTPRODAJNOM SERVISU.
Za dobijanje podrške, pozovite broj prikazan na garantnoj knjižici, ili
sledite instrukcije na veb stranici www‌.‌whirlpool.eu.
Ukoliko su potrebne bilo kakve popravke, obratite se ovlašćenom
postprodajnom servisu (kako biste bili sigurni da će se koristiti originalni
rezervni delovi i da će popravke biti izvedene na pravi način).
Prilikom kontaktiranja našeg postprodajnog servisa za kupce potrebno
je da navedete:
• kratak opis kvara;
• tip i tačan model uređaja;
U slučaju montiranja koje je u nivou radne površine, pozovite službu za
tehničku podršku da biste zatražili komplet vijaka 4801 211 00112.
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011387220
01
XXXX XXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX XXXX XXXXX
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising