Bauknecht | KGDNF 203GD IX | Use and care guide | Bauknecht KGDNF 203GD IX Användarguide

Bauknecht KGDNF 203GD IX Användarguide
Bruksanvisning
www.bauknecht.eu/register
BRUKSANVISNING
TACK FÖR ATT DU VALDE ATT KÖPA EN PRODUKT FRÅN
BAUKNECHT.
För att få fullständigare assistans, registrera din apparat på
www.bauknecht.eu/register
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Användning och skötsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Produktbeskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tillbehör * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrollpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hyllor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lucka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kyldel med automatisk avfrostning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kylfacket 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frysdel med automatisk avfrostning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hur man använder apparaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Första användningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kylskåpsdel och förvaring av mat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Förvaring av färska matvaror och drycker . . . . . . . . . . . . . . . .
Frysfack för förvaring av mat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ta bort fryslådan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tips om infrysning och förvaring av färska livsmedel . . . . . . . .
Fryst mat: tips när du handlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hur lång tid hemfrusen mat kan förvaras . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funktionsljud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Larmtabell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Råd att följa om apparaten inte används . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rengöring och underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kundservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
..........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
..........
..........
..........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
..........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
..........
..........
..........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.......
........
........
........
........
........
........
........
.......
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
......
......
......
2
2
3
4
4
4
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
9
9
10
11
12
Installationsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1
SV
Användning och skötsel
Produktbeskrivning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Kontrollpanel
Förvaringsfack
Frys och förvaringsutrymme
Kylfack *
(bäst för kött och fisk)
Frukt- och grönsakslåda
Flaskställ *
Instickshylla *
Hyllor
LED-belysning
Fläkt*
Utdragbar förvaringshylla med lock *
Uttagbara flerfunktionshyllor
Flaskbalkong
Äggfack *
Isbitslåda*
Hygiennät *
Freezeplus
Tillbehör *
ÄGGFACK
FLASKSTÄLL
INSTICKSHYLLA
HYGIENNÄT
FREEZEPLUS
ISKUBSLÅDA
* Finns endast på vissa modeller
2
Användning och skötsel
Kontrollpanel
6
1
1. Lampa för
Strömavbrottslarm
2. Indikator för Superkylning
3. Kylskåps- och
frystemperaturdisplay
4. Indikator för
Superfrysning
5. Semesterlägesindikator
6. Knapp På/Standby
7. Larmknapp
8. Knapp för
Kylskåpstemperatur /
Superkylningsknapp
9. Knapp för Frystemperatur
/ Superfrysningsknapp
10. Knapp för
precisionskontroll / knapp
för semesterläge
7
2
3
4
8
9
5
10
På/Standby
För att sätta produkten i Standby-läge, håll knappen På/Standby intryckt i 3 sekunder. Alla lampor förutom På/Standby
släcks. Tryck på knappen igen för att återaktivera produkten.
Kylskåpstemperatur
För att justera kylskåpstemperaturen, tryck på kylskåpstemperaturens knapp. Kylskåpstemperaturen kan justeras till mellan
+2 och + 8°C, så som framgår av kylskåps- och frystemperaturdisplayen.
Frysens temperatur
För att justera temperaturen i frysdelen, tryck på frysskåpstemperaturknappen. Frysdelstemperaturen kan justeras till mellan
-16 och -24°C, så som framgår av kylskåps- och frysdelstemperaturdisplayen.
Super cool
Superkylningsfunktionen används för att öka kylskåpets kylkapacitet. Vi rekommenderar att använda denna funktion när
stora mängder matvaror placeras i kylskåpet. Tryck på FRYSTEMPERATUR-knappen/Superkylningsknappen för att slå på
Superkylningsfunktionen. Superkylningslampan tänds när funktionen slås på. Funktionen kopplas automatiskt ur efter 6
timmar eller kan stängas av manuellt genom att trycka på FRYSTEMPERATUR-knappen/snabbkylningsknappen igen.
Super freeze
Den här funktionen rekommenderas när du ska frysa in en stor mängd matvaror. Tryck en gång på FRYSTEMPERATURknappen / Super Freeze -knappen 24 timmar innan du ska frysa in färska livsmedel för att aktivera Superfrysningsfunktionen.
Superfrysningslampan tänds när funktionen slås på. Efter 24 timmar kan maten läggas in i mitten av fryszonen för att frysas
in. Funktionen kopplas automatiskt ur efter 48 timmar eller kan stängas av manuellt genom att trycka på FRYSTEMPERATURknappen / Superfrysningsknappen igen.
Funktion för precisionskontroll
Precisionskontroll är en avancerad teknik som reducerar temperaturvariationerna i hela frysdelen till ett minimum tack
vare ett innovativt luftsystem som arbetar helt oberoende av kylskåpet. Frysens förbrukning reduceras upp till 60% och
maten behåller dess ursprungliga kvalitet och färg. Tryck på knappen PRECISIONSKONTROLL för att slå på eller stänga av
precisionskontrollfunktionen. Funktionen arbetar optimalt inom ett definierat temperaturintervall: mellan -22°C och -24°C.
Om funktionen aktiveras när aktuell frystemperatur är inställd på ett varmare börvärde än -22°C ställs temperaturen
automatiskt in på -22°C för att överensstämma med dess arbetstemperatur. Om användaren ändrar frystemperaturen till
ett värde utanför arbetsområdet när funktionen är aktiverad stängs funktionen automatiskt av. Om Superfrysning aktiveras
spärras funktionen “Precision control function” tills Superfrysningsfunktionen stängs av.
3
Användning och skötsel
Semesterläge
SV
Slå på funktionen för att minska strömförbrukningen när du är borta en längre tid. För att aktivera semesterläget, tryck på
knappen precisionskontroll i 3 sekunder. När funktionen är aktiverad kommer den tillhörande symbolen att tändas och
kylskåpsdisplayen visar 12°C. Gör på samma sätt för att stänga av funktionen. Om du ändrar på börvärdet för kylskåpets
temperatur inaktiveras funktionen automatiskt. När denna funktion är aktiverad fungerar frysdelen normalt.
Smart display *
Den här tilläggsfunktionen kan användas för att spara energi. För att aktivera Smart Displayen, tryck samtidigt på
KYLSKÅPstemperaturknappen och FRYStemperatureknappen. När den aktiveras stängs andra knappar och displayer av
för att minimera förbrukningen. Gör på samma sätt för att stänga av funktionen. Kom ihåg att denna funktion inte kopplar
ur apparaten från elnätet, utan endast minskar den externa displayens strömförbrukning. Varje gång du vill använda
kontrollpanelen och se alla funktioner behöver du bara trycka på vilken knapp som helst för att väcka upp panelen.
Fläkt*
Fläkten gör att temperaturen fördelas jämnt inuti kylen och att matvarorna följaktligen förvaras bättre. Fläkten startar
beroende på temperatur och/eller fuktighetsnivå i kylskåpet. Om apparaten har en fläkt kan den vara utrustad med ett
antibakteriefilter. Om apparaten har en fläkt kan den vara utrustad med ett antibakteriefilter. Besök vår webbplats eller
kontakta kundtjänst för att köpa filtret.
LED-belysning
Om belysningssystemet inte fungerar ska du kontakta service för att byta ut det.
Viktigt: Den invändiga belysningen tänds när kylskåpsdörren öppnas. Om dörren lämnas öppen i mer än 8 minuter släcks
belysningen automatiskt.
Luftfuktighetskontroll*
Öppna fuktregulatorn (position B) om du vill förvara livsmedel som frukt i en mindre
fuktig miljö, eller stäng den (position A) för att förvara livsmedel i en mer fuktig miljö
som grönsaker.
Instickshylla *
Tack vare rälssystemet låter denna hylla dig att skjuta in varor under framdelen, vilket skapar ett extra utrymme för förvaring
av höga flaskor eller kannor.
Enkelt åtkommet fack i frysen *
Frysfacket är bra för att enkelt komma åt ofta använda produkter, frysa eller helt enkelt förvara matrester eller små saker.
Hyllor
Samtliga hyllor, luckor och korgar är avtagbara.
Lucka
Vändbar dörrupphängning
Obs: Dörren kan hängas om till öppning på andra sidan. Omhängning av dörrar som utförs av vår serviceorganisation täcks inte
av garantin. Vi rekommenderar att två personer deltar vid omhängning av dörren. Följ instruktionen.
Kyldel med automatisk avfrostning
Avfrostningen av kyldelen sker automatiskt. När det bildas vattendroppar på kyldelens bakre innervägg är det ett tecken på att
den automatiska avfrostningen pågår.
Avfrostningsvattnet leds till ett dräneringshål och samlas sedan upp i en behållare där det förångas.
* Finns endast på vissa modeller
4
Användning och skötsel
Kylfacket 0
Kylfacket 0 garanterar ett temperaturområde mellan -2°C till 3°C beroende på vald temperaturinställning i kylskåpet och är
perfekt för att:
-- Förvara kött, fisk och ömtålig mat;
-- snabbt kyla ned varm mat;
-- upptining vid låg temperatur (förhindrar spridning av mikroorganismer)
Temperaturen 0 °C uppnås, under standardförhållanden, när kylens temperatur ställs in på minimitemperatur. Kom ihåg att när
du ändrar kylskåpets temperatur ändras även temperaturen i Kylfacket 0. Kom ihåg att Kylfacket 0 är en mekanisk funktion som
alltid är i drift och kan inte stängas av.
Frysdel med automatisk avfrostning
I frysar med No Frost-funktion cirkulerar kalluft i förvaringsutrymmena för att förhindra isbildning och behöver således inte
avfrostas.
Infrysta matvaror fastnar inte vid väggarna, etiketter förblir läsbara och förvaringsutrymmen hålls rena.
5
SV
Användning och skötsel
Hur man använder apparaten
Första användningen
Vänta minst två timmar efter installationen innan du ansluter apparaten till elnätet. När stickkontakten har satts in i vägguttaget
sätts kylskåpet automatiskt i funktion. De idealiska förvaringstemperaturerna har ställts in på fabriken.
När kylskåpet slås på tar det 4–6 timmar innan det uppnår korrekt förvaringstemperatur.
Kylskåpsdel och förvaring av mat
Kyldelen passar för förvaring av färska livsmedel och drycker. Avfrostning av kyldelen sker automatiskt. Under automatisk
avfrostning förekommer vattendroppar på kyldelens bakre panel. Avfrostningsvattnet leds till ett dräneringshål och samlas
sedan upp i en behållare där det förångas.
Obs: Omgivningstemperaturen, hur ofta dörrarna öppnas och apparatens placering kan påverka den invändiga temperaturen i de två
utrymmena. Ställ in temperaturen baserat på dessa faktorer. Om omgivningen är mycket fuktig kan kondens bildas i kyldelen, framför allt på
glashyllorna. Vi rekommenderar att du stänger behållare som innehåller vätskor (t.ex. buljong), slår in produkter med hög vattenhalt (t.ex.
grönsaker) och slår på fläkten (finns på vissa modeller). Alla lådor, dörrhyllor och hyllor kan tas bort.
Ventilation
När luften cirkulerar i kyldelen bildas zoner med olika temperaturer. Temperaturen är kallast ovanför frukt- och grönsakslådan
och vid den bakre väggen. Den är varmast i den övre främre delen av kylskåpet. Otillräcklig ventilation resulterar i ökad
energiförbrukning och minskad kyleffekt.
Förvaring av färska matvaror och drycker
Livsmedel som avger en stor mängd etylengas (äpplen, aprikoser, päron, persikor, avokado, fikon, plommon, blåbär, meloner,
bönor) och de som är känsliga för denna gas, såsom frukt, grönsaker och sallad, bör alltid separeras eller lindas in för att inte
minska hållbarhetstiden. Till exempel ska inte tomater förvaras tillsammans med kiwi eller kål. Förvara inte matvaror tätt intill
varandra för att tillåta att luften cirkulerar fritt. Använd behållare av återvinningsbar plast, metall, aluminium eller glas och
plastfolie för att slå in maten. Om du bara har en liten mängd matvaror att förvara i kylskåpet rekommenderar vi att använda
hyllorna ovanför frukt- och grönsakslådan eftersom det är den svalaste delen av kylskåpet. Förvara vätska och mat som kan
avge eller dra åt sig lukt eller smak i stängda behållare eller täck över dem. Använd flaskhållaren för att undvika att flaskor välter
(finns på vissa modeller).
Förklaring
TEMPERERAD ZON
Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar,
drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt
KALL ZON
Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk,
mejeriprodukter, delikatesser, yoghurt
KALLASTE DELEN
Rekommenderas för förvaring av kallskuret, efterrätter,
kött och fisk
FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA
6
Användning och skötsel
Frysfack för förvaring av mat
Frysdelen passar för förvaring av frysta matvaror (till datummärkningen på förpackningen) och infrysning av färska matvaror.
Mängden matvaror som kan frysas in under 24 timmar visas på typskylten. Placera matvarorna som ska frysas in i frysdelen och
lämna tillräckligt utrymme runt förpackningarna så att luften kan cirkulera fritt. Delvis upptinade matvaror ska inte frysas in
igen. Det är viktigt att matvarorna slås in på ett sådant sätt att vatten, fukt eller kondens inte tränger in.
Du kan öka förvaringsutrymmet i frysdelen genom att ta ut fryslådorna. Kontrollera att dörren är korrekt stängd.
Isbitar
Fyll iskubslådan till 2/3 med vatten och placera den i frysdelen. Använd aldrig vassa eller spetsiga föremål för att ta loss isbitarna.
Förklaring
FRYSLÅDOR
FRYSDELSLÅDA
(Extra kall zon)
Rekommenderas för att frysa in färsk/tillagad mat.
Ta bort fryslådan
•
•
•
•
Öppna frysdörren.
Dra den översta lådan uppåt genom att hålla i höger och vänster
hörn (1).
Ta ut lådan (2).
Sätt tillbaka den översta lådan i omvänd ordning.
1
2
Tips om infrysning och förvaring av färska livsmedel
•
•
•
•
•
•
•
Vi rekommenderar att märka den frysta maten med innehållstyp och datum. Märkningen hjälper dig att ta reda på
förpackningens innehåll och matens sista förbrukningsdag. Frys inte in upptinad mat igen.
Före infrysning, slå in och förslut färska livsmedel i: aluminiumfolie, plastfolie, plastförpackningar, plastburkar med lock
eller frysbehållare, förutsatt att dessa är lämpliga för infrysning av livsmedel.
För bästa infrysningsresultat ska matvarorna vara färska och av hög kvalitet.
Färska grönsaker och färsk frukt bör frysas in direkt efter att de har plockats för att behålla samma näringsvärde,
konsistens, färg och smak. Vissa typer av kött, särskilt vilt, bör hängas före infrysning.
Låt alltid varm mat svalna innan du lägger in i frysen.
Konsumera livsmedel som tinat helt eller delvis omedelbart. Frys inte in upptinade livsmedel på nytt såvida de inte först
har tillagats. När upptinade livsmedel har tillagats kan de frysas in på nytt.
Frys inte flaskor som innehåller vätska.
Fryst mat: tips när du handlar
Att tänka på när du köper fryst mat:
•
Försäkra dig om att förpackningen eller omslaget är intakt eftersom kvaliteten på livsmedlet annars kan ha försämrats.
Om förpackningen är skrovlig eller har fuktfläckar har livsmedlet inte förvarats på optimalt sätt och det kan ha börjat tina.
•
Planera din runda i livsmedelsaffären så att du går till frysdisken det sista du gör och använd fryspåsar för hemtransporten.
•
Lägg in frysta livsmedel i frysen så fort du kommer hem.
•
Helt eller delvis tinad mat får inte frysas in igen utan ska förtäras inom 24 timmar.
•
Se till så att temperaturvariationerna i matvarorna minimeras i så stor mån som möjligt. Respektera den datummärkning
som anges på förpackningen.
•
Följ alltid anvisningarna om frysförvaring som finns på matförpackningen.
7
SV
Användning och skötsel
Hur lång tid hemfrusen mat kan förvaras
Produkt
Smör eller margarin
Ost
Fisk
Skaldjur
Frukt (förutom citrus)
Glass eller sorbet
Kött
Skinka, korv
Stekar (nöt/fläsk/lamm)
Biffar eller kotletter (nöt/lamm/fläsk)
Mjölk, färsk flytande
Fågel (kyckling/kalkon)
Grönsaker
Förvaringstid
6 månader
3 månader
2-3 månader
1 månad
8-12 månader
2-3 månader
2 månader
8-12 månader
4 månader
1-3 månader
5-7 månader
8-12 månader
Funktionsljud
Det är normalt att apparaten avger ljud eftersom flera fläktar och motorer används för att reglera funktioner som slås på och av
automatiskt.
Vissa av funktionsljuden kan dämpas genom att:
•
•
•
•
Nivellera apparaten och installera den på en jämn yta.
Undvik att apparaten kommer i direkt kontakt med möbler.
Se till att invändiga komponenter är placerade på rätt sätt.
Se till att flaskor och behållare inte kommer i kontakt med varandra.
Vissa av funktionsljuden som hörs ändå
1.
Ett väsande ljud när du sätter på apparaten första gången eller efter
ett långt uppehåll.
2.
Ett gurglande ljud när kylvätska rinner in i ledningarna.
3.
Ett BRRR-ljud kommer från kompressorn när den är igång.
4.
Ett surrande ljud när vattenventilen eller fläkten börjar arbeta.
5.
Ett knakande ljud när kompressorn slås på.
6.
Ett KLICK-ljud från termostaten som bestämmer när kompressorn ska
starta.
8
Användning och skötsel
Larmtabell
Larmtyp
Signal
Orsak
Larm öppen dörr
Larmlampan för öppen
dörr förblir tänd, ljudlarmet
aktiveras och larmlampan
blinkar.
Temperaturdisplayen blinkar
(°C) och larmlampan förblir
tänd.
Kylskåpsdörren eller
Stäng dörren eller tryck på
frysdörren har lämnats öppen larmknappen för att stänga av
i mer än 2 minuter.
ljudsignalen.
Symbolen för
strömavbrottslarm förblir
tänd och larmlampan
blinkar.
Bokstaven ”F” blinkar på
displayen (°C).
Vid långvarigt strömavbrott
kan den invändiga
temperaturen stiga till 0 °C.
Temperaturlarm
Strömavbrottslarm
Felfunktion
Frysens invändiga
temperatur är otillräcklig
Fel på produkten.
Åtgärd
Tryck på knappen för larmstopp.
Ljudsignalen avbryts,
temperaturdisplayen (°C) blinkar
och larmlampan förblir tänd tills
temperaturen kommer till <; -10°C.
Tryck på knappen för larmstopp.
Ljudlarmet tystas.
Kontakta kundtjänst.
Råd att följa om apparaten inte används
Om apparaten inte används
Koppla bort apparaten från elnätet, ta ut produkterna, avfrosta apparaten vid behov och rengör den.
Lämna dörren på glänt så att luft kan cirkulera i utrymmena. Luftcirkulationen motverkar mögel och dålig lukt.
Vid strömavbrott
Håll dörrarna stängda så att matvarorna förblir kalla så länge som möjligt. Frys inte in delvis upptinade matvaror igen. Vid
längre strömavbrott kan strömavbrottslarmet aktiveras (finns på modeller med elektroniskt övervakningssystem).
9
Användning och skötsel
Rengöring och underhåll
SV
Dra alltid ut stickkontakten från eluttaget eller koppla bort apparaten från elnätet på annat sätt innan någon typ av
rengöring och underhåll utförs.
Använd aldrig slipande rengöringsprodukter. Rengör aldrig kylskåpets delar med lättantändliga vätskor.
Använd inte ångtvätt.
Knapparna och kontrollpanelens display får inte rengöras med alkohol eller liknande ämnen utan med en torr trasa.
▶
▶
▶
Rengör apparaten regelbundet med en duk, ljummet vatten och
ett milt rengöringsmedel som är avsett för invändig rengöring av
kylskåp.
Rengör utsidan av apparaten och dörrlisten med en fuktig trasa och
torka av med en mjuk duk.
Rengör regelbundet kondensorn på baksidan av apparaten med en
dammsugare.
Viktigt:
▶ Knapparna och kontrollpanelens display får inte rengöras med alkohol eller liknande ämnen utan med en torr trasa.
▶ Kylsystemets rör är placerade i närheten av skålen för avfrostningsvattnet och kan bli mycket heta. Rengör dem
regelbundet med en dammsugare.
10
Användning och skötsel
Felsökning
Felsökning
Möjliga orsaker
Lösningar
Apparaten fungerar inte.
Apparaten kan ha problem med
strömförsörjningen.
•
Det finns vatten i
avfrostningsskålen.
Kylskåpslisterna där dörrens
tätningslister sitter känns varma
vid beröring.
Lampan tänds inte.
•
Detta är helt normalt vid varmt och
•
fuktigt väder. Även om skålen är fylld
till hälften tyder det på normal funktion.
Detta är inte ett fel. Detta är normalt vid
varmt väder när kompressorn är igång.
Lampan kan behöva bytas ut.
Apparaten kan vara i läget På/Standby.
•
•
•
Motorn verkar arbeta för mycket. Hur länge motorn är igång beror
på olika omständigheter: Hur ofta
dörren öppnas, mängden mat,
rumstemperatur, temperaturreglagens
inställningar.
Apparatens temperatur är för
hög.
Det kan finnas olika orsaker (se
”Åtgärder”).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dörrarna stängs och öppnas inte
på rätt sätt.
Det kan finnas olika orsaker (se
”Åtgärder”).
•
•
•
•
11
Kontrollera om nätkabeln är ansluten till
ett eluttag med korrekt spänning.
Kontrollera skyddsanordningarna och
säkringarna i elsystemet i ditt hem
Kontrollera att apparaten står i våg så att
vattnet inte rinner ur skålen.
Kontrollera att skyddsanordningarna
och säkringarna i elsystemet i ditt hem
fungerar som de ska.
Kontrollera om nätkabeln är ansluten till
ett eluttag med korrekt spänning
Om LED-lamporna är trasiga ska du
kontakta service för att byta mot
lampor av samma typ. Lamporna är
endast tillgängliga via kundtjänst eller
auktoriserade återförsäljare.
Kontrollera att apparatens reglage är
korrekt inställda.
Kontrollera om en stor mängd matvaror
har tillsatts i apparaten.
Kontrollera att dörren inte öppnas för
ofta.
Kontrollera att dörren stängs ordentligt.
Kontrollera att kondensorn (på baksidan
av apparaten) inte är täckt med damm
eller ludd.
Kontrollera att dörren är korrekt stängd.
Kontrollera att dörrtätningarna är korrekt
monterade.
Under varma dagar när
rumstemperaturen är varm är det normalt
att motorn är igång längre.
Om dörren har lämnats öppen under
en längre tid eller om en stor mängd
mat har placerats i apparaten aktiveras
motorn under en längre tid för att kyla av
apparaten invändigt.
Kontrollera att inga matförpackningar
blockerar dörren.
Kontrollera att de invändiga delarna
eller den automatiska ismaskinen sitter
korrekt.
Kontrollera att dörrlisterna inte är
smutsiga eller klibbiga.
Se till att apparaten står i våg.
Användning och skötsel
Kundservice
SV
LUCKAN ÄR LÅST, MED ELLER UTAN
1.
2.
Försök att lösa problemet på egen hand med hjälp av anvisningarna i FELSÖKNING.
programmet körs inte.
OM PROBLEMET KVARSTÅR EFTER OVAN NÄMNDA KONTROLLER, KONTAKTA NÄRMASTE KUNDTJÄNST
För att få assistans, ring numret som visas i garantihäftet eller följ
instruktionerna på webbsidan
www.bauknecht.eu
När du kontaktar kundservice ska du alltid uppge:
•
en kort beskrivning av felet
•
Typ av apparat och exakt modell;
•
Servicenumret (numret efter ordet Service på typskylten).
Servicenumret anges även i garantihäftet;
•
hela din adress;
•
ditt telefonnummer.
Vänd dig alltid till en auktoriserad serviceverkstad om det blir nödvändigt med reparation (som garanti för att originalreservdelar
används och att reparationen utförs på korrekt sätt).
12
Installationsanvisningar
2
50mm
4x
1x
B
A
abc
1x
C
1
1x
D
c
2
3
4
b
5
a
c
c
6
c
c
a
13
SV
Installationsanvisningar
8
7
9
c
a
10
11
12
c
b
13
B
14
b
a
D
B
15
A
b
14
Installationsanvisningar
21
1
1
2
2
3
1
2
3
4
5
6
1
1
45
o
2
2
1
1
45
o
3
2
400011370357
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising