Whirlpool | WF S0160 NE | Instruction for Use | Whirlpool WF S0160 NE instrukcja

Whirlpool WF S0160 NE instrukcja
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
PL
PRZECZYTAĆ I ŚCIŚLE PRZESTRZEGAĆ
Pobierz pełną instrukcję obsługi ze strony dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia
http://‌‌docs‌.‌whirlpool‌.‌eu lub zadzwoń na lokalny oraz pod warunkiem, że rozumieją zagrożenia
number telefonu podany w książeczce gwarancyjnej. związane z obsługą urządzenia. Nie pozwalać, by
dzieci bawiły urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
należy zapoznać się instrukcjami bezpieczeństwa.
Po zakończeniu używania płyty należy wyłączyć
Przechowywać w podręcznym miejscu w celu pole grzewcze za pomocą przycisku, zamiast polegać
korzystania w przyszłości.
na układzie wykrywania obecności naczynia.
W niniejszej instrukcji oraz na samym urządzeniu DOZWOLONE ZASTOSOWANIE
znajdują się ważne ostrzeżenia dotyczące
OSTROŻNIE: urządzenie nie zostało przeznaczone
bezpieczeństwa, które należy zawsze uwzględniać. do obsługi za pomocą zewnętrznego urządzenia,
Producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za np. timera, ani niezależnego systemu zdalnego
jakiekolwiek szkody wynikłe z nieprzestrzegania sterowania.
niniejszych instrukcji bezpieczeństwa, nieprawidłowego
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w
użytkowania urządzenia lub niewłaściwego ustawienia gospodarstwach domowych i do podobnych
elementów sterujących.
zastosowań, takich jak: kuchnie dla pracowników w
OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego łatwo dostępne sklepach, biurach i innych środowiskach roboczych;
części mogą nagrzewać się podczas pracy. Należy gospodarstwa rolne; wykorzystanie przez klientów w
uważać, aby nie dotknąć elementów grzejnych. hotelach, motelach oraz innych obiektach mieszkalnych.
Dzieci do lat 8 nie mogą znajdować się w pobliżu
Wszelkie inne zastosowania (np. ogrzewanie
urządzenia bez stałego nadzoru.
pomieszczeń) są zabronione.
OSTRZEŻENIE: Jeśli powierzchnia płyty jest
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku
pęknięta, nie wolno używać urządzenia – ryzyko przemysłowego. Urządzenia nie należy używać na
porażenia prądem.
zewnątrz.
OSTRZEŻENIE:
Zagrożenie
pożarem:
Na INSTALACJA
powierzchniach grzejnych nie należy przechowywać
Urządzenie muszą przytrzymywać i montować
żadnych przedmiotów.
co najmniej dwie osoby – ryzyko obrażeń. W celu
OSTROŻNIE: Proces gotowania musi być odpakowania i instalacji używać rękawic ochronnych
nadzorowany. Proces krótkiego gotowania musi być – ryzyko skaleczenia.
nadzorowany przez cały czas.
Instalacja, podłączenia do źródła wody i zasilania
OSTRZEŻENIE: Pozostawienie urządzenia bez oraz wszelkie naprawy muszą być wykonywane przez
nadzoru podczas przyrządzania potraw z użyciem wykwalifikowanego technika. Nie naprawiać ani nie
oleju i tłuszczu może spowodować zagrożenie i wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli nie jest to
prowadzić do powstania pożaru. NIGDY nie należy wyraźnie dozwolone w instrukcji obsługi. Nie należy
próbować gasić ognia wodą: zamiast tego należy pozwalać dzieciom zbliżać się do miejsca instalacji. Po
wyłączyć urządzenie i zakryć płomień np. pokrywką rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie
lub kocem gaśniczym.
zostało uszkodzone podczas transportu. W przypadku
Nie używać płyty kuchennej jako powierzchni problemów należy skontaktować się z najbliższym
roboczej. Ścierki kuchenne i inne łatwopalne serwisem technicznym. Po instalacji zbędne
materiały powinny być przechowywane z dala od opakowanie (elementy z plastiku, styropianu, itd.)
urządzenia, dopóki wszystkie jego podzespoły należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci –
całkowicie nie ostygną – ryzyko pożaru.
ryzyko uduszenia. Przed przystąpieniem do
Metalowe przedmioty, takie jak noże, widelce, jakichkolwiek czynności montażowych urządzenie
łyżki i pokrywki, nie powinny być umieszczane na należy odłączyć od zasilania elektrycznego – ryzyko
powierzchni płyty, ponieważ mogą się nagrzewać. porażenia prądem. Podczas instalacji upewnić się, że
Małe dzieci (0-3 lat) nie powinny przebywać w urządzenie nie może uszkodzić przewodu zasilającego
pobliżu urządzenia. Dzieci (3-8 lat) ) nie powinny – ryzyko porażenia prądem. Urządzenie można
przebywać w pobliżu urządzenia bez stałego nadzoru. uruchomić dopiero po zakończeniu instalacji.
Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby o ograniczonej
Przed włożeniem piekarnika mebel należy przyciąć
sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej i dokładnie usunąć trociny i wióry.
oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i
Jeśli urządzenie nie zostało zainstalowane nad
wiedzy mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod piekarnikiem, w szafce pod urządzeniem należy
nadzorem lub po otrzymaniu odpowiednich instrukcji zamontować panel oddzielający (brak w zestawie).
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ELEKTRYCZNOŚCI
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
urządzenie spełnia wymagania dotyczące ekoprojektu określone
Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od To
Rozporządzeniem Komisji (UE) N. 66/2014 i jest zgodne z normą europejską
źródła zasilania przez wyjęcie wtyczki (jeśli wtyczka EN 60350-2.
jest dostępna) lub za pomocą dostępnego przełącznika UWAGA
wielobiegunowego, zainstalowanego w przewodzie Osoby z rozrusznikiem serca lub podobnym urządzeniem medycznym
zachować ostrożność podczas stania w pobliżu płyty
do gniazda zasilania zgodnie z obowiązującymi powinny
indukcyjnej, gdy jest ona włączona. Pole elektromagnetyczne może
normami krajowymi; urządzenie musi także posiadać wpłynąć na działanie rozrusznika serca lub podobnego urządzenia. W
uzyskania dodatkowych informacji na temat działania rozrusznika
uziemienie zgodnie z obowiązującymi normami celu
serca lub podobnego urządzenia w polu elektromagnetycznym płyty
krajowymi.
indukcyjnej należy skonsultować się z lekarzem lub producentem tych
Nie stosować przedłużaczy, rozdzielaczy i złączy urządzeń.
pośrednich. Po zakończeniu instalacji użytkownik
nie powinien mieć dostępu do podzespołów
elektrycznych urządzenia. Nie korzystać z urządzenia
na boso lub będąc mokrym. Nie uruchamiać
urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka są
uszkodzone, nie działa ono prawidłowo lub zostało
uszkodzone bądź upuszczone.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, jego
wymianę na identyczny należy ze względów
bezpieczeństwa zlecić przedstawicielowi producenta,
serwisowi technicznemu lub innej wykwalifikowanej
osobie w celu uniknięcia potencjalnego ryzyka –
ryzyko porażenia prądem.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do
czynności konserwacyjnych należy sprawdzić, czy
urządzenie zostało wyłączone i odłączone od źródła
zasilania – ryzyko porażenia prądem; Nigdy nie
należy stosować urządzeń czyszczących parą –
ryzyko porażenia prądem.
Nie należy używać środków ściernych, żrących,
środków na bazie chloru ani środków do szorowania.
UTYLIZACJA OPAKOWANIA
Materiał, z którego wykonano opakowanie, w 100% nadaje się do recyklingu
i jest oznaczony symbolem .
Części opakowania nie należy wyrzucać, lecz zutylizować zgodnie z
przepisami określonymi przez lokalne władze.
UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD
Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu lub
do ponownego użycia. Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi
przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Aby uzyskać więcej
informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz recyklingu urządzeń AGD,
należy skontaktować się z odpowiednim lokalnym urzędem, punktem skupu
złomu AGD lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie. To urządzenie
zostało oznaczone jako zgodne z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE (WEEE)
dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Właściwa utylizacja urządzenia pomoże zapobiec ewentualnym
negatywnym skutkom dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego.
Symbol na urządzeniu lub w dołączonej do niego dokumentacji oznacza,
że urządzenia nie wolno traktować jak zwykłego odpadu domowego. Należy
je przekazać do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń
elektrycznych i elektronicznych.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII
Aby w pełni wykorzystać ciepło resztkowe płyty grzewczej, należy wyłączyć
ją kilka minut przed planowanym zakończeniem gotowania.
Podstawa garnka lub patelni powinna całkowicie pokrywać powierzchnię
płyty grzewczej; użycie naczynia o mniejszej powierzchni podstawy niż
płyta grzewcza spowoduje niepotrzebną utratę energii.
Podczas gotowania należy przykrywać garnki lub patelnie ściśle
dopasowanymi pokrywkami i używać możliwie jak najmniej wody.
Gotowanie bez pokrywki znacznie zwiększa zużycie energii.
Używać wyłącznie garnków i patelni z płaskim dnem.
PL
INSTALACJA
590 mm
4 mm
R = Max. 10 mm
A
510 mm
50 mm
476 mm
6mm
553 mm
R = 11.5 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
0
593 + 2 mm
0
560 + 2 mm
A
0
513 + 2 mm
R = 11.5 mm
kit 4801 211 00112
Min. 35 mm
0
560 + 2 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
R = Max. 10 mm
i
L
Min. 400 mm
Min.100 mm
12 mm No Max.
Min. 35 mm
28 mm No Max.
90 mm
120 mm
45 mm
min. 45 mm
min. 10 mm
min. 45 mm
min. 550 mm
60 mm
min. 550 mm
min. 20 mm
min. 20 mm
x4
1
2
x4
2mm
3
90°C
2
1
x4
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
Przed podłączeniem płyty do źródła zasilania należy wykonać podłączenie elektryczne.
Instalacja musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego pracownika znającego aktualne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i instalacji. W
szczególności, instalacja musi być przeprowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi u lokalnego dostawcy prądu.
Upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej znajdującej się w dolnej części urządzenia jest zgodne z napięciem w instalacji domowej.
Obowiązujące przepisy wymagają, by urządzenie było uziemione: należy użyć jedynie przewodów (w tym przewodu uziemiającego) o odpowiednim
rozmiarze.
380-415 V 2 N ~
220-240 V ~
AU-UK-IRL
220-240 V 3 ~
BE
230V 2 Phase 2N ~
NL
380-415 V 3 N ~
R
S
220-240 V ~
black-nero-negro-preto-μαύροσ-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru-черно-црнčrna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort-siyah-dubh
brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin-maro-кaфявбраон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna-brunt-ruskea-brunt-brunkahverengi-donn
T
blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)-mėlyna (pilkas)niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)-синьо (сиво)-плава (сива)modro (sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)-көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý (sivá)kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)-blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath)
=E
yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdeκίτρινο/πράσινο-kollane/roheline-dzeltens/zaļšgeltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde-жълто/зелено-жуто/зеленаrumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленый-жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelenásárga/zöld-gul/grønn-keltainen/vihreä-gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buí/glas
N
blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо-плава-modroplava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm
PL
OPIS PRODUKTU
1. Płyta
2. Panel sterowania
1
2
PANEL STEROWANIA
1
5
4
2 3
7
8
11
12
7
3 sec
OK
15
10
OFF
18 P
OFF
18 P
9
6 7
1.
2.
3.
4.
5.
Symbole/włączanie funkcji specjalnych
Wybrany poziom mocy
Przycisk wyłączania pola grzewczego
Suwak dotykowy
Przycisk szybkiego rozgrzewania
6. Przycisk FLEXISIDE
7. Kontrolka – funkcja aktywna
8. Przycisk Włącz/Wyłącz
9. Minutnik
10. Przycisk 6th Sense
OFF
18 P
OFF
18 P
14
13
11. Wskaźnik czasu gotowania
12. Przycisk OK/Blokada przycisków – 3 sekundy
13. Wskaźnik włączonego minutnika
14. Wskaźnik wyboru strefy
15. Symbol wskaźnika minutnika
AKCESORIA
GARNKI I PATELNIE
Należy używać wyłącznie garnków i patelni
OK
NIE
wykonanych z materiałów ferromagnetycznych,
odpowiednich do płyt indukcyjnych:
• garnki i patelnie ze stali emaliowanej
• garnki i patelnie żeliwne
• specjalne garnki i patelnie ze stali nierdzewnej
przystosowane do gotowania indukcyjnego
Aby określić, czy garnek jest odpowiedni, należy sprawdzić, czy posiada on
symbol
(zazwyczaj wybity na spodzie). Do sprawdzenia, czy dany garnek
jest ferromagnetyczny, można też użyć magnesu.
Jakość i struktura podstawy naczynia mogą mieć wpływ na wydajność
gotowania. Niektóre oznaczenia średnicy podstawy nie odpowiadają
rzeczywistej średnicy powierzchni ferromagnetycznej.
Niektóre garnki i patelnie mają wykonaną z materiału ferromagnetycznego
tylko część dna, a pozostała część jest wykonana z innego materiału,
który nie jest odpowiedni do gotowania indukcyjnego. Te obszary
mogą nagrzewać się w różnym tempie lub osiągać niższe temperatury.
W pewnych przypadkach, gdy dno jest wykonane głównie z materiału
nieferromagnetycznego, płyta indukcyjna może nie wykryć patelni i tym
samym nie uruchomić pola grzewczego.
Puste naczynia z cienkim dnem
Nie umieszczać pustych naczyń na włączonej płycie. Płyta jest wyposażona
w wewnętrzny system bezpieczeństwa, który stale monitoruje
temperaturę i aktywuje automatyczne wyłączanie, jeśli temperatura jest
zbyt wysoka. Jeśli naczynia są puste lub mają cienkie dno, temperatura
może wzrosnąć bardzo szybko, a funkcja automatycznego wyłączania
może zostać uruchomiona z opóźnieniem, co może doprowadzić do
uszkodzenia naczynia lub powierzchni płyty. Jeśli do tego dojdzie, nie
należy niczego dotykać, ale poczekać, aż wszystkie elementy ostygną.
Jeśli pojawi się komunikat błędu, należy skontaktować się z serwisem
technicznym.
Minimalna średnica podstawy naczynia do gotowania dla różnych pól
grzewczych
Aby zapewnić prawidłowe działanie płyty, naczynie musi zakrywać
jeden lub więcej punktów referencyjnych wskazanych na powierzchni
płyty i musi posiadać odpowiednią średnicę podstawy.
Należy używać pola grzewczego, które rozmiarem najlepiej pasuje do
średnicy dna patelni.
100 mm
Aby zapewnić optymalną wydajność, należy zawsze używać garnków i
patelni z płaskim dnem, które równomiernie rozprowadza ciepło. Jeśli dno
jest nierówne, będzie to miało negatywny wpływ na moc i przewodzenie
ciepła.
150 mm
150 mm
200 mm
ADAPTER DLA GARNKÓW/PATELNI NIEPRZYSTOSOWANYCH DO
INDUKCJI
To akcesorium umożliwia korzystanie z garnków i patelni, które nie są
przystosowane do płyt indukcyjnych. Należy pamiętać, że używanie
adaptera wpływa na wydajność, co przekłada się na czas potrzebny
do podgrzania jedzenia. Jego stosowanie powinno być ograniczone,
ponieważ temperatury osiągane na jego powierzchni w znacznym
stopniu zależą od używanego garnka/patelni, ich płaskości i rodzaju
gotowanej żywności. Używanie garnka lub patelni o mniejszej średnicy
niż średnica dysku adaptera może prowadzić do gromadzenia się ciepła,
które nie jest przekazywane do garnka lub patelni, co może powodować
zaczernienie zarówno płyty indukcyjnej, jak i adaptera. Należy dopasować
średnicę garnków/patelni oraz płyty indukcyjnej do średnicy adaptera.
PIERWSZE UŻYCIE
POWER MANAGEMENT (USTAWIENIA MOCY)
W momencie zakupu moc płyty jest ustawiona na maksimum. Dostosować
ustawienia w zależności od ograniczeń instalacji elektrycznej w domu, tak
jak opisano w następnym akapicie.
Aby ustawić poziom mocy płyty:
Po podłączeniu urządzenia do sieci elektrycznej pozostaje 60 sekund na
ustawienie poziomu mocy.
Przytrzymać przycisk “+“ timera po prawej stronie przez co najmniej 5 sekund.
Na ekranie wyświetli się symbol .
Nacisnąć przycisk
, aż wyświetli się ostatnio wybrany poziom mocy.
Za pomocą przycisków “+“ i “−“ wybrać żądany poziom mocy. Dostępne są
następujące poziomy mocy: 2,5 kW – 4,0 kW – 6,0 kW – 7,2 kW.
Potwierdzić naciskając przycisk
.
3 sec
OK
3 sec
OK
Wybrany poziom mocy pozostanie w pamięci urządzenia, nawet jeśli
zostanie ono odłączone od prądu.
Aby zmienić poziom mocy, należy odłączyć urządzenie od zasilania
elektrycznego na co najmniej 60 sekund, następnie ponownie podłączyć
i powtórzyć powyższe kroki.
Jeśli podczas sekwencji ustawiania wystąpi błąd, pojawi się symbol
i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Jeśli tak się stanie, należy powtórzyć
sekwencję.
Jeśli problem wystąpi ponownie, należy skontaktować się z serwisem
technicznym.
WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO
Aby włączyć/wyłączyć sygnał dźwiękowy:
• Podłączyć płytę indukcyjną do zasilania elektrycznego.
• Przytrzymać przez 5 sekund przycisk “P“ na suwaku dotykowym znajdującym
się z lewej strony na górze.
Wszystkie ustawione alarmy pozostaną aktywne.
TRYB DEMO
Aby włączyć/wyłączyć tryb demo:
• Podłączyć płytę indukcyjną do zasilania elektrycznego.
• W ciągu pierwszej minuty przytrzymać przez 5 sekund przycisk
szybkiego rozgrzewania “P“ znajdujący się na lewym dolnym suwaku
dotykowym (jak pokazano poniżej).
OFF
18 P
OFF
18 P
3 sec
OK
OFF
18 P
OFF
18 P
PL
CODZIENNA EKSPLOATACJA
WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE PŁYTY
Aby włączyć płytę, należy nacisnąć przycisk włącz/wyłącz i przytrzymać
przez około 1 sekundę. Aby wyłączyć płytę, należy ponownie nacisnąć
przycisk włącz/wyłącz. Wszystkie pola grzewcze zostaną wyłączone.
POŁOŻENIE
Nie należy zakrywać symboli kontrolnych naczyniami do gotowania.
Uwaga: W przypadku stref grzejnych znajdujących przy panelu sterowania, zaleca
się utrzymywanie garnków i patelni wewnątrz oznaczonej powierzchni (biorąc pod
uwagę zarówno spód naczynia, jak i jego górną krawędź, która może być szersza).
W ten sposób zapobiega się nadmiernemu nagrzaniu panelu dotykowego.
Podczas grillowania lub smażenia, należy korzystać z tylnych stref grzejnych,
gdy tylko to możliwe.
WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE PÓL GRZEWCZYCH I DOSTOSOWYWANIE
POZIOMU MOCY
18
OFF
P
Aby włączyć pole grzewcze:
Przesunąć palec poziomo po suwaku dotykowym (SLIDER) danego
pola grzewczego, aby go włączyć i ustawić moc. Poziom mocy będzie
pokazywany zgodnie z obszarem, wraz z lampką kontrolną określającą
aktywne pole grzewcze. Za pomocą przycisku “P“ można wybrać funkcję
szybkiego rozgrzewania.
Aby wyłączyć pole grzewcze:
Nacisnąć przycisk “OFF“ na początku suwaka dotykowego.
OK
BLOKADA PANELU STEROWANIA
Aby zablokować ustawienia i uniemożliwić przypadkowe włączenie
panelu sterowania, należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk
OK/Blokada przycisków. Sygnał dźwiękowy i włączenie się kontrolki nad
symbolem wskazują, że funkcja została aktywowana. Panel sterowania jest
zablokowany z wyjątkiem funkcji wyłączania (
). Aby wyłączyć blokadę,
należy wykonać tę samą procedurę, co przy włączaniu.
3 sec
MINUTNIK
Płyta posiada dwa minutniki – jeden dla pól grzewczych po lewej stronie,
a drugi dla pól grzewczych po prawej stronie.
Aby włączyć minutnik:
Nacisnąć przycisk “+“ lub “−“ aby ustawić żądany czas dla wybranego
pola grzewczego. Włączy się lampka kontrolna zgodnie z odpowiednim
symbolem . Po upływie ustalonego czasu wyemitowany zostanie
sygnał dźwiękowy, a pole grzewcze automatycznie się wyłączy.
Czas może zostać zmieniony w każdym momencie oraz jednocześnie
może być włączonych kilka minutników.
W przypadku jednoczesnego aktywowania 2 minutników po tej samej
stronie płyty, miga “Wskaźnik wyboru strefy“ i wybrany czas gotowania
pojawia się na środkowym wyświetlaczu.
Aby wyłączyć minutnik:
Nacisnąć jednocześnie przyciski “+“ i “−“ i przytrzymać aż do wyłączenia minutnika.
WSKAŹNIK MINUTNIKA
Ta dioda LED (gdy się świeci) wskazuje, że dla danego pola grzewczego
został ustawiony minutnik.
FUNKCJE
OFF
18 P
OFF
18 P
3 sec
FLEXISIDE
Za pomocą przycisku “FLEXISIDE“ można połączyć dwa pola grzewcze i
używać ich z tą samą mocą, pokrywając całą powierzchnię dużym garnkiem
lub częściowo garnkiem okrągłym/owalnym. Funkcja pozostaje zawsze
włączona i podczas używania tylko jednego garnka można go przesuwać
po całym obszarze. W tym przypadku oba suwaki dotykowe po lewej
stronie mogą być używane zamiennie. Funkcja ta jest idealna do gotowania
przy użyciu owalnych lub prostokątnych naczyń lub podstawek.
6TH SENSE
Przycisk “6th Sense“ aktywuje funkcje specjalne.
Umieścić naczynie na płycie i wybrać pole grzewcze.
Nacisnąć przycisk “6th Sense“. Na wyświetlaczu pojawi się litera “A“.
Zaświeci się kontrolka dla pierwszej funkcji specjalnej dostępnej dla
danego pola grzewczego.
Wybrać żądaną funkcję specjalną, naciskając przycisk “6th Sense“ jednolub kilkakrotnie.
Funkcja zostaje aktywowana po potwierdzeniu przyciskiem
.
Aby zmienić funkcję specjalną należy wcisnąć przycisk “OFF“, a następnie
przycisk “6th Sense“ w celu wybrania żądanej funkcji.
Aby wyłączyć funkcje specjalne, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk “OFF“.
3 sec
OK
OFF
18 P
OFF
18 P
ROZTAPIANIE
Funkcja ta pozwala na osiągnięcie idealnej temperatury roztapiania i utrzymać
odpowiedni stan potrawy bez ryzyka przypalenia. Funkcja ta idealnie nadaje
się do roztapiania delikatnych produktów, takich jak czekolada, gdyż dzięki
niej nie ulegają one zniszczeniu i nie przywierają do naczynia.
UTRZYMYWANIE TEMPERATURY
Funkcja ta pozwala na utrzymywanie potraw w idealnej temperaturze,
po zakończeniu gotowania lub podczas powolnego redukowania sosów.
Umożliwia podawanie potraw w idealnej temperaturze.
GOTOWANIE NA WOLNYM OGNIU
Funkcja ta pozwala na podtrzymywanie temperatury podczas wolnego
gotowania, bez ryzyka przypalenia. Idealna do przepisów wymagających
długiego duszenia (ryż, sosy, pieczenie).
DOPROWADZANIE DO WRZENIA
Funkcja ta pozwala na doprowadzanie wody do wrzenia i utrzymywanie
go przy niskim zużyciu energii.
Należy wlać około 2 litrów wody (najlepiej o temperaturze pokojowej) do
garnka bez pokrywki. W każdym wypadku należy regularnie sprawdzać
wrzenie i pozostającą ilość wody.
CHEF CONTROL
Strefa elastyczna podzielona jest na trzy strefy
wysoka gotowania (patrz rysunek) aktywowane przy
wcześniej ustalonej mocy (wysokiej, średniej lub
niskiej) w zależności od położenia garnka/ patelni:
średnia
przesunąć garnek/ patelnię po powierzchni,
aby kontynuować gotowanie w różnych
mała
temperaturach bez konieczności używania
elementów sterujących.
WSKAŹNIKI
NIEPRAWIDŁOWO USTAWIONE NACZYNIE LUB JEGO BRAK
Symbol ten pojawia się, kiedy naczynie nie nadaje się do płyt
indukcyjnych, jest nieprawidłowo ustawione lub gdy jego rozmiar nie
odpowiada wybranemu polu grzewczemu. Jeśli w ciągu 30 sekund
naczynie nie zostanie wykryte, pole grzewcze wyłączy się.
CIEPŁO RESZTKOWE
Jeśli na wyświetlaczu widoczna jest literka “H“, pole grzewcze jest wciąż
gorące. Wskaźnik zgaśnie po schłodzeniu pola grzewczego.
TABELA GOTOWANIA
POZIOM MOCY
Maksymalna
moc
grzewcza
P
14 − 18
10 − 14
5−9
1−4
Moc zero
OFF
RODZAJ GOTOWANIA
UŻYCIE POZIOMU
(wskazanie należy skorygować wg własnego doświadczenia oraz nawyków
gotowania)
Szybkie podgrzewanie
Doskonały do szybkiego podgrzewania potraw lub gotowania wody i innych
płynów.
Smażenie − gotowanie
Doskonały do przyrumieniania, podgotowywania, smażenia produktów głęboko
zamrożonych, szybkiego doprowadzania płynów do wrzenia.
Przyrumienianie − podsmażanie −
gotowanie − grillowanie
Doskonały do smażenia w małej ilości tłuszczu, podtrzymywania wrzenia,
gotowania i grillowania.
Przyrumienianie − gotowanie
− duszenie − podsmażanie −
grillowanie
Doskonały do smażenia w małej ilości tłuszczu, podtrzymywania delikatnego
wrzenia, gotowania, grillowania i wstępnego podgrzewania naczyń.
Gotowanie − duszenie − smażenie
Doskonały do duszenia, podtrzymywania delikatnego wrzenia, gotowania i
w małej ilości tłuszczu − grillowanie
grillowania (przez dłuższy czas).
− gotowanie kremowych potraw
Gotowanie i gotowanie na wolnym
ogniu − zagęszczanie − gotowanie
kremowych potraw
Doskonały do przepisów wymagających długiego gotowania (ryż, sosy,
pieczenie, ryby) z płynnymi dodatkami (np. wodą, winem, bulionem, mlekiem)
i do zagęszczania potraw z makaronu.
Idealny do potraw wymagających długiego gotowania (ilość poniżej 1 litra: ryż, sosy,
pieczenie, ryby) z płynnymi dodatkami (np. wodą, winem, bulionem, mlekiem).
Roztapianie − rozmrażanie
Doskonały do zmiękczania masła, delikatnego roztapiania czekolady,
rozmrażania niewielkich porcji artykułów spożywczych.
Utrzymywanie potraw w cieple −
gotowanie kremowego risotto
Doskonały do utrzymywania temperatury niewielkich porcji świeżo
przygotowanego jedzenia lub utrzymywania temperatury talerzy, na których
będą podawane dania, a także do gotowania kremowego risotto.
−
Płyta w trybie czuwania lub wyłączona (możliwa obecność ciepła resztkowego,
pozostałego po zakończeniu gotowania, o czym informuje symbol “H“).
PL
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
!
OSTRZEŻENIE
• Nie wolno stosować urządzeń czyszczących parą.
• Przed czyszczeniem należy upewnić się, że pola grzewcze są wyłączone oraz że nie wyświetla się wskaźnik ciepła
resztkowego (“H“).
Ważne:
• Nie używać gąbek ściernych ani myjek, gdyż mogą one uszkodzić
szklaną powierzchnię.
• Po każdym użyciu należy oczyścić płytę (gdy jest zimna), aby usunąć
osady i plamy powstałe od resztek żywności.
• Powierzchnia, która nie jest utrzymywana w odpowiedniej czystości, może
doprowadzić do zmniejszenia czułości przycisków panelu sterowania.
• Skrobaczki należy używać wyłącznie wtedy, gdy zanieczyszczenia
przywarły do płyty indukcyjnej. Aby uniknąć zarysowania szkła,
należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi skrobaczki.
• Cukier oraz potrawy o wysokiej zawartości cukru niszczą płytę i
należy je niezwłocznie usuwać z jej powierzchni.
• Sól, cukier i piasek mogą rysować szklaną powierzchnię.
• Należy używać miękkiej ściereczki, chłonnych ręczników kuchennych
lub specjalnego przyrządu do czyszczenia płyty (postępować zgodnie
z instrukcją producenta).
•
•
Płyny rozlane na pola grzewczych mogą powodować przesuwanie
się lub wibrowanie naczyń do gotowania.
Po wyczyszczeniu płyty należy ją dokładnie osuszyć.
Jeśli na szkle widnieje logo iXelium™, płyta posiada unikalne wykończenie
Whirlpool w technologii iXelium™, które zapewnia idealne efekty czyszczenia
oraz sprawia, że powierzchnia płyty pozostaje dłużej błyszcząca.
Przy czyszczeniu płyt z powłoką iXelium™ należy przestrzegać
poniższych wskazówek:
• Używać miękkiej ściereczki (najlepiej z mikrofibry) nawilżonej wodą
lub płynem do czyszczenia.
• Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy pozostawić mokrą ściereczkę
na powierzchni płyty na kilka minut.
USUWANIE USTEREK
•
•
•
Sprawdzić, czy zasilanie elektryczne nie zostało wyłączone.
Jeżeli po użyciu płyty nie można jej wyłączyć, należy odłączyć ją od
zasilania elektrycznego.
Jeśli płyta grzewcza jest włączona a na wyświetlaczu pojawiają
się kody alfanumeryczne, sprawdzić poniższą tabelę, by uzyskać
instrukcje działania.
KOD
WYŚWIETLACZA
F0E1
F0E7
OPIS
UWAGA: Występowanie wody, płynu kipiącego z garnków lub
przedmiotów jakiegokolwiek rodzaju na którymkolwiek z przycisków
płyty, może spowodować przypadkową aktywację lub dezaktywację
blokady panelu sterowania.
MOŻLIWE PRZYCZYNY
Naczynie jest wykryte, ale nie jest Naczynie nie jest właściwie ustawione
kompatybilne z żądaną operacją.
na strefie gotowania lub nie jest
kompatybilne z jedną lub większą
liczbą stref gotowania.
Nieprawidłowe
przewodu zasilania.
ROZWIĄZANIE
Wcisnąć dwukrotnie przycisk Włącz/Wyłącz,
aby usunąć kod F0E1 i przywrócić działanie
strefy gotowania. Następnie, spróbować
użyć naczynia na innej strefie gotowania lub
użyć innego naczynia.
podłączenie Podłączenie zasilania nie jest Dostosować podłączenie zasilania zgodnie z
wykonane dokładnie z rozdziałem rozdziałem “PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE“.
“PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE“.
F0EA
Panel sterowania wyłącza się z powodu Temperatura
wewnętrzna
części Poczekać, aż płyta ostygnie przed ponownym
zbyt wysokich temperatur.
elektronicznych jest zbyt wysoka.
użyciem.
F0E2, F0E4, F0E6,
F0E8, F0EC, F1E1,
F6E1, F7E5, F7E6
Odłączyć płytę od zasilania elektrycznego.
Zaczekać kilka sekund, a następnie podłączyć płytę do zasilania elektrycznego.
Jeśli problem występuje nadal, skontaktować się z lokalnym autoryzowanym serwisem i podać kod błędu pojawiający się
na wyświetlaczu.
dE
[gdy płyta jest
wyłączona]
Płyta indukcyjna nie włącza grzania.
Funkcje się nie włączają.
TRYB DEMO włączony.
Postępować zgodnie z instrukcjami podanymi
w dziale “TRYB DEMO“.
ODGŁOSY PRACY URZĄDZENIA
Płyty grzewcze indukcyjne mogą generować świsty lub trzaski podczas
normalnej pracy.
Hałasy te pochodzą w rzeczywistości z garnków i są związane z cechami
dna (przykładowo, kiedy dno wykonane jest z kilku warstw materiału
lub jest nierówne).
Hałasy te mogą się różnić w zależności od używanych garnków i rondli
oraz od ilości jedzenia, jaka znajduje się wewnątrz. Nie stanowi to wady.
SERWIS TECHNICZNY
W celu uzyskania kompleksowej pomocy prosimy zarejestrować
urządzenie na stronie www‌.‌whirlpool.eu/register.
PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ Z SERWISEM NALEŻY:
1. Sprawdzić, czy nie można samodzielnie rozwiązać problemu, zgodnie
z zaleceniami opisanymi w paragrafie USUWANIE USTEREK.
2. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby sprawdzić, czy
usterka nie ustąpiła.
JEŚLI PO PRZEPROWADZENIU POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI URZĄDZENIE
NADAL NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z
NAJBLIŻSZYM AUTORYZOWANYM SERWISEM TECHNICZNYM.
Aby otrzymać pomoc, należy zadzwonić pod numer znajdujący się w karcie
gwarancyjnej lub postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na
stronie www‌.‌whirlpool.eu.
Kontaktując się z naszym serwisem posprzedażnym, należy zawsze
podać:
• krótki opis usterki;
• dokładny typ i model urządzenia;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011387000
01
XXXX XXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX XXXX XXXXX
•
numer serwisowy (numer po słowie “Service“ na tabliczce znamionowej).
Numer serwisowy znajduje się również w karcie gwarancyjnej;
•
•
dokładny adres;
numer telefonu
Jeśli konieczna będzie naprawa, należy zwrócić się do autoryzowanego
serwisu technicznego (zapewni to gwarancję zastosowania oryginalnych
części zamiennych oraz właściwie przeprowadzonej naprawy).
W przypadku instalacji na równi z blatem, należy skontaktować się z
serwisem w celu otrzymania zestawu śrub montażowych 4801 211 00112.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising