Whirlpool | FWDD1071681B EU | Setup and user guide | Whirlpool FWDD1071681B EU Korisnički vodič

Whirlpool FWDD1071681B EU Korisnički vodič
VODIČ ZA SVAKODNEVNU UPOTREBU
ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA
WHIRLPOOL.
Kako biste dobili još potpuniju korisničku potporu uređaj
registrirajte na www.whirlpool.eu/register
Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte
Vodič za zdravlje, sigurnost i postavljanje.
WWW
Transportne vijke treba skinuti prije
upotrebe uređaja.
HR
Upute za upotrebu preuzmite s web-mjesta
http://docs.whirlpool.eu
Slijedite postupak opisan na posljednjoj
stranici.
Potražite u Vodič za zdravlje, sigurnost i
postavljanje detaljne upute za uklanjanje
transportnih vijaka
OPIS PROIZVODA
UREĐAJ
1.
2.
3.
4.
5.
1. Posljednja
2. Spremnik deterdženta
3. Upravljačka ploča
4. Ručica
5. Vrata
6. Filtar za vodu – iza trzajne
pločice
7. Uklonjiva trzajna pločica
8. Podesive nožice (2)
6.
7.
8.
UPRAVLJAČKA PLOČA
1.
2.
3.
13.
11.
12.
40°
h.
60°
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1. Gumb On/Off (Uklj/Isklj)
2. Programator
3. Gumb za zaključavanje
tipki
4. Gumb postavki sušenja
5. Gumb samo sušenje
6. Gumb Temperatura
7. Gumb Centrifugiranje
8. Gumb programatora
odgode
9. Gumb Ušteda vremena
10. Gumb Intenzivno
ispiranje
11. Gumb FreshCare+
12. Zaslon
13. Gumb Start/Pauza
57
DOZATOR ZA DETERDŽENT
Odjeljak za pretpranje
• Deterdžent za pretpranje
Odjeljak za glavno pranje
• Deterdžent za glavno pranje
• Odstranjivač mrlja
• Omekšivač vode
Odjeljak za omekšivač
• Omekšivač
• Tekuće škrobilo
Omekšivač ili otopinu tekućeg škrobila ulijte u
odjeljak, a da na prelazite oznaku „max”.
Gumb za otpuštanje
(pritisnite kako biste izvadili ladicu za čišćenje).
B
A
Po mogućnosti upotrijebite pregradu A
kada perete tekućim deterdžentom
kako biste osigurali upotrebu ispravne
količine deterdženta (pregrada se nalazi
u vrećici s uputama za upotrebu).
Pregradu pomaknite u otvor B kada
upotrebljavate deterdžent u prahu.
PRVA UPOTREBA
U dijelu SVAKODNEVNA UPOTREBA potražite upute za odabir i
pokretanje programa.
Prilikom prvog uključivanja stroja od vas će se zatražiti da
odaberete jezik i na zaslonu će se automatski prikazati izbornik
za odabir jezika.
Željeni jezik odaberite pritiskom na gumbe
i h. ; odabir
potvrdite pritiskom na gumb
.
Jezik promijenite tako da isključite stroj i istovremeno pritisnete
gumbe
,
,
sve dok se ne začuje alarm: izbornik za
odabir jezika ponovno će se prikazati.
Svjetlinu zaslona, koja je po zadanim postavkama postavljena
na srednju vrijednost promijenite tako da isključite stroj pa
istovremeno pritisnete gumbe
,
i
dok se ne oglasi
zvučni upozoritelj. Pritisnite gumbe
i h. za odabir željene
razine svjetline pa zatim potvrdite pritiskom na gumb
.
58
Prvi ciklus
Uklonite sve ostatke iz proizvodnje:
1. Odaberite program
s postavkom temperature od 60 °C.
2. Stavite malu količinu deterdženta u prahu u odjeljak za
glavno pranje spremnika deterdženta (maksimalno 1/3
količine deterdženta koju proizvođač preporučuje za
malo zaprljano rublje).
3. Pokrenite program a da ne punite perilicu-sušilicu
rublja (s praznim bubnjem).
HR
SVAKODNEVNA UPOTREBA
Više informacija o funkcijama možete dobiti u detaljnom vodiču
koji možete zatražiti ili preuzeti s web-mjesta prateći upute na
posljednjoj stranici. WWW
1. PUNJENJE RUBLJA.
• Rublje pripremite prema preporukama iz dijela
“KORISNI SAVJETI”. – Otvorite vrata i umetnite rublje
u bubanj, a da ne prelazite maksimalnu količinu
punjenja navedenu u Tablici programa.
• Vrata zatvorite pritiskom dok ne začujete da
se zasuni zaključavaju i provjerite da rublje
nije zahvaćeni između staklenih vrata i
gumene brtve.
2. O TVORITE SLAVINU
Provjerite je li perilica-sušilica ispravno spojena
na dovod vode. Otvorite slavinu.
3. U KLJUČIVANJE PERILICE-SUŠILICE.
Pritisnite gumb
; svjetlo
polako treperi.
4. O DABIR PROGRAMA I PRILAGOĐAVANJE CIKLUSA.
Sljedeće su funkcije dostupne na ovom uređaju:
• samo pranje
• pranje i sušenje
• samo sušenje
Samo pranje
Odaberite traženi program biračem PROGRAMA. Na zaslonu
će se prikazati naziv i trajanje ciklusa. Perilica-sušilica
automatski prikazuje maksimalnu temperaturu i moguće
postavke centrifuge za odabrani program. Odgovarajućim
gumbima prema potrebi podesite postavke temperature i/
ili centrifuge.
• Pritisnite gumb
kako biste postupno prolazili kroz
postavke niske temperature sve dok se na zaslonu ne
prikaže da je postavljeno hladno pranje (“- -“).
• Pritisnite gumb
kako biste postupno prolazili kroz
postavke niske brzine centrifuge sve dok se na zaslonu ne
prikaže da je centrifugiranje isključeno (“- -“).
Ponovnim pritiskom na gumb postavlja se najviša
moguća postavka.
Odaberite potrebne opcije (prema potrebi).
• Pritisnite gumb za odabir postavke; uključuje se svjetlo
odgovarajućeg gumba.
• Ponovno pritisnite gumb kako biste poništili opciju;
žarulja se isključuje.
! Ako odabrana opcija nije kompatibilna s postavljenim
programom, oglašava se zvučno upozorenje za pogrešku i
ma zaslonu se prikazuje tekst “No Selection” (nema
odabira). Opcija nije odabrana.
pranje i sušenje
Za pranje i sušenje punjenja bez prekida između ciklusa
pranja i sušenja provjerite da punjenje ne prelazi
maksimalno dopušteno punjenje za sušenje odabranog
programa (pogledajte stupac “Maks. punjenje za ciklus
sušenja” u Tablica Programa).
1. Pratite upute u odjeljku “Samo pranje” za odabir i, prema
potrebi, prilagođavanje traženog programa.
2. Pritisnite
za odabir traženog načina sušenja.
Dostupna su dva načina sušenja: automatsko ili s
vremenskim ograničenjem.
- Automatsko sušenje s odabirom razina:
U automatskom načinu sušenja perilica-sušilica suši rublje
dok se ne dosegne postavljena razina sušenja. Jednim
pritiskom na gumb
automatski se odabire najviša
dostupna razina sušenja za odabrani program. Ponovno
pritisnite kako biste smanjili razinu sušenja.
Dostupne su sljedeće razine:
Ekstra suho za sprem
: prikladno za predmete koji se
trebaju do kraja osušiti kao što su spužve ili kupaonski
ogrtači.
Suho za spremanje : rublje je potpuno suho i spremno za
spremanje u ormar bez glačanja.
Suho za vješalicu
: rublje je ostalo vlažno kako bi se
umanjilo gužvanje. Odjeća se mora objesiti na zraku kako bi
se do kraja osušilo.
Suho za peglanje
: predmeti su ostali lagano vlažni kako
bi se olakšalo glačanje.
– Način sušenja s vremenskim ograničenjem:
Uzastopce pritišćite gumb
kako biste postavili način
sušenja s vremenskim ograničenjem. Nakon prolaska kroz
sve automatske razine sušenja nastavite pritiskati gumb
sve dok se ne prikaže željeno vrijeme. Mogu se postaviti
vrijednosti od 180 do 30 minuta.
Za pranje punjenja koja je veće od maksimalno
dozvoljenog punjenja za sušenje (pogledajte stupac “Maks.
punjenje za ciklus sušenja” u Tablica Programa), izvadite
nekoliko predmeta po završetku ciklusa pranja, a prije
početka ciklusa sušenja. Nastavite kako je opisano:
1. Pratite upute u odjeljku “Samo pranje” za odabir i, prema
potrebi, prilagođavanje traženog programa.
2. Ne uključuje ciklus sušenja.
3. Po završetku ciklusa pranja otvorite vrata i izvadite
nekoliko predmeta kako biste smanjili punjenje. Sad
pratite upute za “Samo sušenje”.
Napomena: uvijek dozvolite razdoblje hlađenja nakon
sušenja, a prije otvaranja vrata.
Kada upotrebljavate dva unaprijed postavljena ciklusa
i
, nije potrebno odabrati i započeti ciklus
sušenja.
samo sušenje
Ta se funkcija upotrebljava za sušenje mokrog punjenja koje
je prethodno oprano u perilici ili ručno.
1. Odaberite program koji odgovara rublju koje želite osušiti
(npr. odaberite pamuk za sušenje ili mokro pamučno
rublje).
2. Pritisnite gumb
za sušenje bez ciklusa pranja.
3. Pritisnite
za odabir traženog načina sušenja. Dostupna
su dva načina sušenja: automatsko sušenje prema
razinama ili sušenje s različitim duljinama sušenja.
– Automatsko sušenje s odabirom razina:
U automatskom načinu sušenja perilica-sušilica suši rublje
dok se ne dosegne postavljena razina sušenja. Jednim
pritiskom na gumb
automatski se odabire najviša
dostupna razina sušenja za odabrani program. Ponovno
pritisnite kako biste smanjili razinu sušenja.
59
Dostupne su sljedeće razine:
Ekstra suho za sprem
: prikladno za predmete koji se trebaju
do kraja osušiti kao što su spužve ili kupaonski ogrtači.Suho za
spremanje : rublje je potpuno suho i spremno za
spremanje u ormar bez glačanja.
Suho za vješalicu
: rublje je ostalo vlažno kako bi se
umanjilo gužvanje. Odjeća se mora objesiti na zraku kako bi
se do kraja osušilo.
Suho za peglanje
: predmeti su ostali lagano vlažni kako
bi se olakšalo glačanje.
– Način sušenja s vremenskim ograničenjem:
Uzastopce pritišćite gumb
kako biste postavili način
sušenja s vremenskim ograničenjem. Nakon prolaska kroz sve
automatske razine sušenja nastavite pritiskati gumb
sve
dok se ne prikaže željeno vrijeme.
Mogu se postaviti vrijednosti od 180 do 30 minuta.
Napomena: uvijek dozvolite razdoblje hlađenja nakon
sušenja, a prije otvaranja vrata.
5. U POTREBA PRAVILNE KOLIČINE DETERDŽENTA. Izvucite
ladicu i stavite deterdžent u odgovarajuće odjeljke kao što je
opisano u odjeljku “Dozator za Deterdžent”. To je potrebno
kada upotrebljavate program samo pranje ili pranje +
sušenje.
6. O DGODA POKRETANJA PROGRAMA. Način postavljanja
programa koji će kasnije započeti pogledajte u odjeljku
“Opcije i funkcije”.
7. POKRETANJE PROGRAMA.
Pritisnite gumb START/PAUSE (Start/Pauza). Uključuju se
odgovarajuće svjetlo indikatora, vrata se zaključavaju i
isključuje se simbol otvorenih vrata
. Dok je ciklus pranja u
tijeku program možete promijeniti tako da pritisnete START/
PAUSE (Start/Pauza) kako biste privremeno prekinuli rad
perilice-sušilice (svjetlo START/ PAUZA polako treperi u žutoj
boji); zatim odaberite željeni ciklus i ponovno pritisnite
START/PAUSE (Start/Pauza). Dok ciklus traja vrata možete
otvoriti tako pritisnete START/PAUSE (Start/Pauza); vrata se
mogu otvoriti ako
simbol svijetli. Ponovno pritisnite gumb
START/PAUSE (Start/Pauza) za nastavljanje programa od
mjesta prekida.
8. OTKAZIVANJE PROGRAMA U RADU (PREMA POTREBI)
Pritisnite i držite pritisnut gumb
sve dok se perilica ne
zaustavi.
Ako su razina i temperatura vode dovoljno niske, vrata se
otključavaju i mogu se otvoriti.
Vrata ostaju zaključana ako u bubnju ima vode. Za
otključavanje vrata uključite perilicu-sušilicu, odaberite
program i uključite funkciju centrifuge tako da brzinu
centrifuge postavite na “- -“. Voda se prazni i vrata se
otključavaju po završetku programa.
9. ISKLJUČIVANJE PERILICE-SUŠILICE PO ZAVRŠETKU
PROGRAMA.
Na kraju ciklusa na zaslonu se prikazuje poruka “Cycle end”
(Kraj ciklusa). Vrata se mogu otvoriti tek kada svijetli simbol
. Provjerite je li uključen simbol otključanih vrata, zatim
otvorite vrata i izvadite rublje. Pritisnite
prekidač za
isključivanje perilice. Radi uštede energije, ako se perilicasušilica ručno ne isključi pomoću gumba
, automatski se
isključuje 30 minuta po završetku programa. Ostavite vrata
odškrinuta kako bi se osušila unutrašnjost perilice-sušilice.
60
KORISNI SAVJETI
HR
PRAVILA ZA ODVAJANJE RUBLJA
• Vrsta materijala/etiketa za održavanje (pamuk, miješane tkanine,
sintetika, vuna, predmeti koji se peru ručno)
• Boja (obojeni predmeti koji se odvojeno peru i bijeli predmeti,
odvojeno pranje novog rublja u boji)
• Veličina (perite zajedno rublje različitih veličina radi bolje
učinkovitosti pranja i raspoređivanja u bubnju)
• Osjetljivo rublje (male predmete kao što su hulahop čarape i
predmeta s kukicama kao što su grudnjaci stavite u vreću za
pranje ili jastučnicu s patentnim zatvaračem).
ISPRAZNITE DŽEPOVE
• Predmeti kao što su kovanice ili sigurnosne igle mogu oštetiti i
rublje i bubanj perilice-sušilice.
SIMBOLI PRANJA
NA ETIKETI ODJEĆE
Vrijednost navedena na simbolu bubnja je maksimalna moguća
temperatura za pranje predmeta.
Normalno mehaničko djelovanje
Smanjeno mehaničko djelovanje
Jako smanjeno mehaničko
djelovanje
Samo ručno pranje
Ne prati
REDOVITO ČIŠĆENJE FILTRA ZA VODU
• To je potrebno kako bi se spriječilo blokiranje filtra i nepravilno
otjecanje vode. Pogledajte odjeljak “Čišćenje i
održavanje”/“Čišćenje filtra za vodu” u detaljnom vodiču koji se
može zatražiti ili preuzeti s web-mjesta. WWW
ŠTEDNJA ENERGIJE I OČUVANJE OKOLIŠA
• Zadržavanje u ograničenjima punjenja navedenim u tablici
programa optimizira potrošnju energije, vode i deterdženta te
skraćuje vrijeme pranja.
• Nemojte prekoračiti količine deterdženta koje preporučuje
proizvođač deterdženta.
• Uštedite električnu energiju korištenjem programa pranja na
60°C umjesto na 90°C, odnosno programa pranja na 40°C
umjesto na 60°C. Preporučujemo upotrebu
programa pranja
na 60°C za pamučne predmete, koji traje dulje, ali troši manje
električne energije.
• Električnu energiju i vrijeme prilikom pranja i sušenja uštedite
tako da odaberete najvišu brzinu centrifuge dostupnu za
program kako bi se smanjila preostala količina vode u odjeći po
završetku ciklusa pranja.
61
TABLICA PROGRAMA
- 60°C
1600
10
7
-
SINTETIKA (3)
- 60°C
1200
5
5
-
- 40°C
800
5
5
-
- 30°C
--
1
1
-
- 40°C
800
2,5
2,5
EKO PAMUK (1)
- 60°C
1600
10
7
EKO PAMUK
- 40°C
1600
10
7
- 90°C
1600
10
7
-
1600
10
7
-
1600
10
7
4,5
4,5
OSJETLJIVO
VUNA
BIJELO
CENTRIFUGA + IZBACIVANJE VODE *
ISPIRANJE + CENTRIFUGA
Trajanje programa prikazuje se na zaslonu.
JEANS
-
-
-
-
Pretpranje
-
-
(90°)
SPORT
- 40°C
600
POPLUN
- 30°C
1000
-
3,5
-
BRZO 30’
- 30°C
800
-
4
-
-
COLOURS 15°
15°C
1000
5,5
5,5
-
PRANJE I SUŠENJE 45’
30°C
1600
1
1
-
PRANJE I SUŠENJE 90’
30°C
1200
2
2
-
Može se odabrati/opcija
–
Ne može se odabrati/primjenjuje se
Tekući
PAMUK
U prahu
-
Omekšivač
5,5
Preporučeni
deterdžent
Glavno
5,5
Trajanje
(u minutama)
Maks. punjenje za
ciklus sušenja (kg)
1000
Završavanje
- 40°C
Program
Maks. brzina
centrifugiranja
(o/min)
MJEŠOVITO
Dostupne
temperature
Maks. punjenje za
ciklus pranja (kg)
Deterdženti i aditivi
-
Potrebna količina
Moguća količina
Za programe pranja pri temperaturama iznad 50°C preporučujemo dati prednost deterdžentu u prahu u odnosu na onaj tekući i prema uputama na
pakiranju deterdženta.
* Odaberite
program i postavite brzinu centrifuge na “- -“ samo za pražnjenje.
1) Probni program u skladu s normom EN 50229 (pranje): odaberite program
s postavkom temperature od 60 °C.
2) Dugi program za pamuk: postavite program
s postavkom temperature od 40 °C.
3) Dugi ciklus pranja za sintetiku: postavite ciklus pranja
s postavkom temperature od 40 °C.
Probni program u skladu s normom EN 50229 (sušenje): odaberite program za pranje
sušenja morate provesti s uobičajenom količinom rublja.
i postavite razinu sušenja na “
” za oba ciklusa. Prvi ciklus
Trajanje ciklusa navedeni na zaslonu ili u priručniku procijenjeno je vrijeme izračunato za standardne uvjete. Stvarno vrijeme ciklusa može se razlikovati ovisno
o brojnim čimbenicima kao što su temperatura i tlak ulazne vode, temperatura okoline, količina deterdženta, količina i vrsta punjenja, ravnoteža punjenja i
dodatne odabrane opcijske funkcije.
62
HR
PROGRAMI
Pratite upute navedene na simbolima pranja predmeta.
MJEŠOVITO
za pranje malo do normalno zaprljane izdržljive odjeće od
pamuke, lana, sintetičkih vlakana i mješavina.
PAMUK
za pranje normalno do jako zaprljanih ručnika, donjeg rublja
pamučnih i lanenih stolnjaka, posteljine i sl.
SINTETIKA
za pranje normalno zaprljanih predmeta izrađenih od sintetičkih
vlakana (kao što su poliester, poliakril, viskoza itd.) ili mješavine
pamuka i sintetike.
JEANS
Okrenite odjeću naopako prije pranja i upotrebljavajte tekući
deterdžent.
OSJETLJIVO
za pranje osobito osjetljivih predmeta. Po mogućnosti prije
pranja okrenite predmete.
VUNA
Svi vuneni odjevni predmeti mogu se prati u ovom programu
“Vuna”, čak i oni s oznakom “samo ručno pranje”. Za najbolje
rezultate upotrijebite posebne deterdžente i ne prelazite maks.
kg navedene za rublje.
EKO PAMUK
za pranje normalno zaprljanih pamučnih predmeta. Pri 40 °C i 60
°C to je standardni program za pamuk i najučinkovitiji po pitanju
potrošnje vode i električne energije.
BIJELO
za pranje normalno do jako zaprljanih ručnika, donjeg rublja
pamučnih i lanenih stolnjaka, posteljine i sl. Samo kada je
odabrana temperatura 90 °C ciklus ima fazu pretpranja prije faze
glavnog pranja. U tom slučaju preporučuje se da se deterdžent
doda za fazu pretpranja i fazu glavnog pranja.
ISPIRANJE + CENTRIFUGA
ispire i zatim centrifugira. Za izdržljive predmete.
SPORT
za pranje malo zaprljane sportske odjeće (trenirke, kratke
hlače itd.); za najbolje rezultate preporučujemo da ne prelazite
maksimalna punjenja navedena u “Tablica programa”.
Preporučujemo upotrebu tekućeg deterdženta i dodavanje
količine koja odgovara polovici punjenja.
POPLUN
napravljen za pranje predmeta punjenih perjem kao što su
jednostruki ili dvostruki popluni, jastuci, jakne. Preporučujemo
da takve punjenje predmeta stavljate u bubanj s rubovima
okrenutima prema unutra i da se ne prelazi ¾ punjenja bubnja.
Za optimalno pranje preporučujemo upotrebu tekućih
deterdženata.
BRZO 30’
za brzo pranje lagano zaprljane odjeće: ovaj ciklus traje samo
30 minuta štedeći vrijeme i energiju. Maksimalno punjenje 4
kg.
COLOURS 15°
Ovaj ciklus pomaže u očuvanju boja pranjem u hladnoj vodi
(15 °C) i upotrebljava manje energije za zagrijavanje vode
pružajući istovremeno zadovoljavajuće rezultate pranja.
Prikladno za manje zaprljane odjevne predmete bez mrlja. Taj
ciklus daje rezultate pranja usporedive s onim na 40 °C za
mješovito rublje na samo 15 °C.
PRANJE I SUŠENJE 45’
za brzo pranje i sušenje lagano zaprljanih pamučnih i sintetičkih
predmeta. Ovaj ciklus pere i suši punjenje od najviše 1 kg za
samo 45 minuta.
PRANJE I SUŠENJE 90’
za brzo pranje i sušenje pamučnih i sintetičkih predmeta. Ovaj
ciklus pere i suši punjenje od najviše 2 kg za samo 90 minuta.
CENTRIFUGA + IZBACIVANJE VODE
centrifugira punjenje i zatim izbacuje vodu. Za izdržljive predmete.
OPCIJE I FUNKCIJE
OPCIJE koje se mogu odabrati pomoću odgovarajućeg
gumba
! Ako odabrana opcija nije kompatibilna s postavljenim
programom, oglašava se zvučno upozorenje za pogrešku i
na zaslonu se prikazuje tekst “No Selection” (nema odabira).
Opcija nije odabrana.
FRESHCARE+
Ako se ova opcija pridruži ciklusima pranja, povećava
učinak jer stvara paru koja onemogućava pojavu glavnog
izvora neugodnih mirisa u stroju (isključivo za pranje).
Nakon faze s parom, stroj vrši blagi ciklus tijekom koga se
bubanj sporo okreće. Kada je opcija FRESHCARE+
pridružena ciklusima sušenja, sprječava pojavu jakih
nabora na rublju zahvaljujući sporom okretanju bubnja.
Ciklus FRESHCARE+ počinje na kraju ciklusa pranja ili
sušenja i traje najviše 6 sati; možete ga prekinuti u bilo kojem
trenutku pritiskom na bilo koju tipku na upravljačkoj ploči ili
pak okretanjem gumba. Pričekajte oko 5 minuta prije nego
što otvorite vrata.
INTENZIVNO ISPIRANJE
Opcija omogućuje odabir željene vrste ispiranja za osjetljivu
kožu. Jednom pritisnite gumb razine “Extra +1” koja
omogućuje odabir dodatnog ciklusa ispiranja nakon
standardnog ciklusa ispiranja i uklanjanje svih tragova
deterdženta. Ponovnim pritiskom gumba za razinu “Extra +2”
omogućuje se odabir dva dodatna ispiranja uz standardni
ciklus ispiranja; Preporučuje se za vrlo osjetljivu kožu. Kada se
treći put pritisne gumb postavlja se razina “Extra +3” koji
omogućuje 3 dodatna ispiranja pored standardnih ciklusa
ispiranja. Opcija, započeta ciklusom pri temperaturi od 40°C,
omogućuje uklanjanje glavnih alergenata kao što su pelud te
dlake mačaka i pasa. S ciklusima pri temperaturi višoj od 40°
63
postiže se vrlo dobra razina anti alergijske zaštite. Ponovno
pritisnite gumb za povratak na vrstu ispiranja “Uobičajeno
ispiranje”.
Ako se trenutačno podešavanje ne može postaviti niti
promijeniti na zaslonu će se prikazati “No Selection” (Nema
odabira) ili “No Change” (Nema promjene).
UŠTEDA VREMENA
Odabirom ove opcije smanjujete trajanje ciklusa pranja za do
50%, ovisno o odabranom ciklusu, čime ćete sigurno smanjiti
potrošnju vode i energije. Ovaj ciklus koristite za pranje slabo
zaprljane odjeće.
h.
GUMB ZAKLJUČAVANJE
za zaključavanje upravljačke ploče pritisnite i držite
pritisnutim gumb
otprilike 2 sekunde. Kada se na zaslonu
prikazuje “KEY LOCK ON” (Uključeno zaključavanje tipki),
upravljačka ploča je zaključana (osim gumba
). Time se
sprječava nenamjerno mijenjanje programa posebice kada se
djeca nalaze u blizini stroja.
Za otključavanje upravljačke ploče pritisnite i držite
pritisnutim gumb
otprilike 2 sekunde.
PROGRAMATOR ODGODE
Za postavljanje kasnijeg pokretanja odabranog programa
pritisnite gumb za postavljanje željenog vremena odgode. Za
poništavanje odgode pokretanja ponovno pritisnite gumb dok
se na zaslonu ne prikaže vrijednost “-- h”.
VODIČ ZA ODRŽAVANJE I OTKLANJANJE PROBLEMA
Pogledajte u Uputama za upotrebu upute za postupke održavanje
i otklanjanje problema.
WWW
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
Tehnička dokumentacija koja sadrže podatke o potrošnji energije s
web-mjesta tvrtke Whirlpool http://docs.whirlpool.eu
NAČIN PRIMANJA UPUTA ZA UPOTREBU
> Nazovite postprodajni servis
> Upotrijebite ovaj QR kod
> Preuzmite vodič s web-mjesta tvrtke Whirlpool
KONTAKTIRANJE POSTPRODAJNOG SERVISA
Prilikom kontaktiranja postprodajnog servisa morate navesti
kodove navedene na samoljepivoj naljepnici na unutrašnjoj strani
vrata. Telefonski broje naveden je u jamstvenoj knjižici.
http://docs.whirlpool.eu
Za to trebate unijeti točan prodajni kod proizvoda koji se nalazi ma
samoljepivoj naljepnici.
Whirlpool Europe s.r.l.
Viale G.Borghi 27
21025 Comerio - Italy
Whirlpool® je registrirani robni žig tvrtke Whirlpool iz SAD-a.
001
64
n
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising