Whirlpool | FWDD1071681B EU | Setup and user guide | Whirlpool FWDD1071681B EU instrukcja

Whirlpool FWDD1071681B EU instrukcja
PL
INSTRUKCJA CODZIENNEJ OBSŁUGI
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
Aby uzyskać kompleksową pomoc, prosimy zarejestrować
urządzenie na stronie www.whirlpool.eu/register.
Przed przystąpieniem do użytkowania
niniejszego urządzenia należy dokładnie
zapoznać się z treścią Instrukcja
bezpieczeństwa i montażu.
WWW
Przed użyciem urządzenia należy
usunąć śruby blokujące.
Instrukcję użytkowania można pobrać ze
strony http://docs.whirlpool.eu.
Należy postępować zgodnie z procedurą
opisaną na ostatniej stronie.
Szczegółowe wskazówki dotyczące sposobu
ich usuwania można znaleźć w Instrukcja
bezpieczeństwa i montażu.
OPIS PRODUKTU
URZĄDZENIE
1.
2.
3.
4.
5.
1. Górna
2. Dozownik detergentu
3. Panel sterowania
4. Uchwyt pokrywy
5. Drzwiczki
6. Filtr wody - za panelem osłony dolnej
7. Zdejmowany panel osłony
dolnej
8. Regulowane nóżki (2)
6.
7.
8.
PANEL STEROWANIA
1.
2.
3.
13.
11.
12.
40°
h.
60°
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1. Przycisk Wł./Wył.
2. Pokrętło wyboru
programów
3. Blok. Przycisków
4. Przycisk Ustawienia
suszenia
5. Przycisk Tylko suszenie
6. Przycisk Temperatura
7. Przycisk Wirowanie
8. Przycisk Opóźniony Start
9. Przycisk Szybkie
10. Przycisk Płukanie Extra
11. Przycisk FreshCare+
12. Wyświetlacz
13. Przycisk STRT/PAU
10.
9
DOZOWNIK DETERGENTU
Komora prania wstępnego
• Detergent do prania wstępnego
Komora prania zasadniczego
• Detergent do prania zasadniczego
• Odplamiacz
• Płyn zmiękczający
Komora na płyn zmiękczający
• Płyn zmiękczający
• Krochmal w płynie
Nalać płyn zmiękczający lub krochmal w płynie
do komory, nie przekraczając poziomu „maks.”.
Przycisk zwalniający
(nacisnąć aby wyjąć pojemnik do wyczyszczenia).
B
A
W przypadku prania z użyciem ciekłego
detergentu, aby zapewnić użycie
właściwej ilości środka zaleca się
zastosowanie przegrody A, (przegroda
znajduje się w torbie zawierającej
instrukcje).
W razie użycia proszku, należy przełożyć
przegrodę do otworu B.
PIERWSZE UŻYCIE
Instrukcje dotyczące wyboru i uruchomienia programu znajdują
się w rozdziale CODZIENNA EKSPLOATACJA.
Podczas pierwszego uruchomienia wymagane będzie
dokonanie wyboru języka a wyświetlacz ustawi się
automatycznie na menu wyboru języka.
W celu wybrania żądanego języka nacisnąć przyciski
i
dla potwierdzenia wyboru nacisnąć przycisk
.
Aby zmienić język, należy wyłączyć urządzenie, nacisnąć
równocześnie przyciski
,
,
aż do usłyszenia
sygnału dźwiękowego, wyświetli się menu wyboru języka.
h. ,
W celu zmiany jasności wyświetlacza, która fabrycznie
ustawiona jest na średnia poziom, należy wyłączyć
urządzenie, nacisnąć równocześnie przyciski
,
,
do usłyszenia sygnału dźwiękowego. Nacisnąć przyciski
h. , aby wybrać żądany poziom jasności i potwierdzić
naciskając przycisk
.
aż
i
10
Pierwszy cykl prania
Usunąć wszelkie pozostałości po produkcji:
1. Wybrać program „Bawełniane” z temperaturą 60°C.
2. Dodać małą ilość proszku do komory prania
zasadniczego w dozowniku detergentu (maksymalnie
1/3 ilości zalecanej przez producenta detergentu do
prania lekko zabrudzonych tkanin).
3. Uruchomić program bez prania znajdującego się
wewnątrz pralko-suszarki (z pustym bębnem).
PL
CODZIENNA EKSPLOATACJA
Szczegółowe informacje na temat funkcji oraz szczegółową instrukcję
obsługi można zamówić lub pobrać ze strony, postępując zgodnie z
instrukcjami podanymi na ostatniej stronie. WWW
1. ZAŁADOWANIE PRANIA
• Przygotować pranie zgodnie z zaleceniami podanymi w
części „PORADY I WSKAZÓWKI”. - Otworzyć drzwi i
włożyć pranie do bębna, nie przekraczając
maksymalnej dopuszczalnej wagi prania podanej w
Tabela Programów.
• Zamknąć drzwi, przyciskając je aż do dźwięku wyraźnego
zatrzaśnięcia, a następnie sprawdzić czy
pomiędzy oszklonymi drzwiczkami, a
gumową uszczelką nie ma zakleszczonych
sztuk odzieży.
2. OKRĘCENIE ZAWORU WODY
Upewnić się, że pralko-suszarki jest podłączona do
instalacji wodnej. Otworzyć zawór wody.
3. WŁĄCZANIE PRALKO-SUSZARKI
Nacisnąć przycisk
;
Lampka powoli miga.
4. WYBÓR PROGRAMU I DOSTOSOWYWANIE CYKLU
Urządzenie posiada następujące funkcje:
• Tylko pranie
• Pranie i suszenie
• Tylko suszenie
Tylko pranie
Za pomocą pokrętła PROGRAMÓW należy wybrać
odpowiedni program. Wyświetlacz pokaże nazwę i czas
trwania cyklu. Pralko-suszarka automatycznie wyświetla
ustawienia maksymalnej temperatury i prędkości wirowania
dostępnych w danym programie. W zależności od potrzeb,
można zmienić ustawienia temperatury i prędkości
wirowania za pomocą odpowiednich przycisków.
• Nacisnąć przycisk
, w celu przejścia przez kolejne
ustawienia coraz niższej temperatury aż do momentu, gdy
na wyświetlaczu wyświetli się zimne pranie (“- -“).
• Nacisnąć przycisk
, w celu przejścia przez kolejne
ustawienia coraz niższej prędkości wirowania aż do
momentu wyłączenia wirowania, gdy na wyświetlaczu
wyświetli się (“- -“).
Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje ustawienie
najwyższych dostępnych wartości.
Wybrać opcje (w razie potrzeby).
• Nacisnąć przycisk, aby wybrać opcję; zaświeca się lampka
odpowiedniego przycisku.
• Ponowne naciśnięcie przycisku kasuje funkcję; lampka
gaśnie.
! Jeśli wybrana opcja nie jest kompatybilna z ustawieniem
programu, rozlegnie się dźwięk sygnalizujący błąd, a na
wyświetlaczu pojawi się komunikat “Wybór niemożliwy”.
Opcja nie została wybrana.
Pranie i suszenie
W celu wyprania i wysuszenia prania bez przerwy pomiędzy
cyklem prania a suszenia, należy upewnić się, że waga prania
nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej wagi wsadu dla
wybranego programu (patrz kolumna „Maks. wsad do
suszenia” w Tabela programów).
1. Aby wybrać i w zależności od potrzeb dostosować wybrany
program, należy postępować zgodnie z instrukcjami
podanymi w punkcie „Tylko pranie”.
2. Nacisnąć
, aby wybrać tryb suszenia. Dostępne są dwa
tryby suszenia: automatyczny lub czasowy.
- Automatyczne suszenie z wyborem poziomów:
W trybie automatycznym, pralko-suszarka suszy pranie aż do
momentu osiągnięcia ustawionego poziomu suchości.
Naciśnięcie przycisku
powoduje automatyczne wybranie
najwyższego poziomu suchości możliwego w danym
programie. Aby zmniejszyć poziom suszenia, należy jeszcze
raz nacisnąć ten sam przycisk.
Dostępne są następujące poziomy:
Bardzo suche
: odpowiedni dla bielizny, które wymagają
całkowitego wysuszenia, czyli taka jak gąbki czy szlafroki.
Suche do szafy : pranie jest całkowicie suche i gotowe do
włożenia do szafy bez prasowania.
Do rozwieszenia
: pranie jest lekko wilgotne, co
minimalizuje gniecenie. Ubrania należy powiesić na
wieszaku do całkowitego wyschnięcia na powietrzu.
Suche do prasowania
: Ubrania są delikatnie wilgotne, w
celu ułatwienia prasowania.
- Suszenie w trybie czasowym:
Nacisnąć
kilkukrotnie, w celu ustawienia
czasowego trybu suszenia. Po przejściu przez wszystkie
automatyczne poziomy suszenia, należy kontynuować
naciskanie przycisku
, aż do momentu wyświetlenia się
wybranego czasu suszenia. Czas suszenia można ustawiać
dowolnie w zakresie od 180 do 30 minut..
W celu wyprania ładunku o wadze większej niż maksymalna
dopuszczalna waga wsadu do suszenia (patrz kolumna „Maks.
wsad do suszenia” w Tabela programów), po zakończeniu cyklu
prania, a przed rozpoczęciem cyklu suszenia należy usunąć
kilka sztuk odzieży. W tym celu należy:
1. Aby wybrać i w zależności od potrzeb dostosować wybrany
program, należy postępować zgodnie z instrukcjami
podanymi w punkcie „Tylko pranie”.
2. Nie obejmuje to cyklu suszenia.
3. Po zakończeniu cyklu prania należy otworzyć drzwi i wyjąć
kilka sztuk odzieży, aby zmniejszyć wagę wsadu do
suszenia. Następnie należy postępować zgodnie z
instrukcjami „Tylko suszenie”.
UWAGA: Przed otwarciem drzwi należy zawsze odczekać
pewien czas, w celu schodzenia się ubrań.
W przypadku użycia dwóch zaprogramowanych cykli
oraz
, nie jest konieczne wybieranie i uruchamianie
cyklu suszenia.
Tylko suszenie
Ta funkcja służy do wysuszenia mokrego prania wypranego
wcześniej w pralko-suszarce lub ręcznie.
1. Wybrać program odpowiedni do wysuszenia danego prania
(np. bawełniane do wysuszenia mokrego prania
bawełnianego).
2. Naciśnij przycisk
w celu wysuszenia bez cyklu prania.
3. Naciśnij
, aby wybrać tryb suszenia. Dostępne są dwa
tryby suszenia: automatyczne suszenie z ustawieniem
poziomu lub suszenie z ustawieniem czasu.
11
- Automatyczne suszenie z wyborem poziomów:
W trybie automatycznym, pralko-suszarka suszy pranie aż do
momentu osiągnięcia ustawionego poziomu suchości.
Naciśnięcie przycisku
powoduje automatyczne wybranie
najwyższego poziomu suchości możliwego w danym
programie. Aby zmniejszyć poziom suszenia, należy jeszcze
raz nacisnąć ten sam przycisk.
Dostępne są następujące poziomy:
Bardzo suche
: odpowiedni dla bielizny, które wymagają
całkowitego wysuszenia, czyli taka jak gąbki czy szlafroki.
Suche do szafy : pranie jest całkowicie suche i gotowe do
włożenia do szafy bez prasowania.
Do rozwieszenia
: pranie jest lekko wilgotne, co
minimalizuje gniecenie. Ubrania należy powiesić na wieszaku
do całkowitego wyschnięcia na powietrzu.
Suche do prasowania
: Ubrania są delikatnie wilgotne, w
celu ułatwienia prasowania.
- Suszenie w trybie czasowym:
Naciśnij
kilkukrotnie, w celu ustawienia czasowego trybu
suszenia. Po przejściu przez wszystkie automatyczne
poziomy suszenia, należy kontynuować naciskanie przycisku
, aż do momentu wyświetlenia się wybranego czasu
suszenia. Czas suszenia można ustawiać dowolnie w zakresie
od 180 do 30 minut.
UWAGA: Przed otwarciem drzwi należy zawsze odczekać
pewien czas, w celu schodzenia się ubrań.
5. UŻYCIE PRAWIDŁOWEJ ILOŚCI DETERGENTU Wyjmij
szufladę i nalej detergent do odpowiednich komór, jak to
opisano w punkcie „Dozownik Detergentu”. Jest to konieczne
wyłącznie w przypadku użycia programu „Tylko pranie” lub
„Pranie + suszenie”.
6. OPÓŹNIENIE ROZPOCZĘCIA PROGRAMU. Aby ustawić
rozpoczęcie programu na późniejszy czas, patrz część „Opcje
i Funkcje”.
7. URUCHOMIENIE PROGRAMU
Nacisnąć przycisk „STRT/PAU”. Zaświeca się odpowiednia
lampka sygnalizacyjna, drzwi blokują się, a symbol otwartych
drzwi gaśnie.
Aby zmienić program podczas trwania cyklu
należy nacisnąć przycisk „STRT/PAU” zatrzymujący pralkosuszarkę (pomarańczowa lampka „STRT/PAU” miga powoli);
następnie należy wybrać inny cykl i ponownie nacisnąć
przycisk „STRT/PAU”. Aby otworzyć drzwi podczas trwania
cyklu należy nacisnąć przycisk „STRT/PAU”; drzwi można
otworzyć po zapaleniu się symbolu
. Nacisnąć ponownie
przycisk „STRT/PAU” w celu przywrócenia cyklu w
przerwanym momencie.
8. ANULOWANIE TRWAJĄCEGO PROGRAMU (W RAZIE
POTRZEBY)
Nacisnąć i przytrzymać przycisk
do chwili zatrzymania się
pralko-suszarki.
Jeśli poziom wody i temperatura są wystarczająco niskie,
drzwi odblokują się i można je będzie otworzyć.
Jeśli w bębnie znajduje się woda, drzwi pozostaną zamknięte.
W celu odblokowania drzwi należy włączyć pralko-suszarkę,
wybrać program
i wyłączyć funkcję wirowania przez
ustawienie prędkości wirowania na “- -“. Woda zostanie
usunięta, a drzwi zostaną odblokowane po zakończeniu
programu.
12
9. WYŁĄCZANIE PRALKO-SUSZARKI PO ZAKOŃCZENIU
PROGRAMU
Po zakończeniu cyklu na wyświetlaczu pojawi się komunikat
„Koniec cyklu”. Drzwi można otworzyć po zapaleniu się
symbolu
. Sprawdzić czy świeci się symbol
odblokowanych drzwi, a następnie wyjąć pranie.
Nacisnąć
aby wyłączyć suszarkę. W celu oszczędzania
energii, jeśli pralko-suszarka nie zostanie wyłączona ręcznie
za pomocą przycisku
, wyłącza się automatycznie po
około 30 minutach po zakończeniu programu.
Pozostawić drzwiczki lekko otwarte, aby umożliwić
wyschnięcie wnętrza pralki.
PORADY I WSKAZÓWKI
PL
ZASADY SEGREGOWANIA PRANIA
• Rodzaj tkaniny/symbol znajdujący się na metce (bawełna,
tkaniny mieszane, tkaniny syntetyczne, wełna, tkaniny do prania
ręcznego)
• Kolory (rozdzielić odzież kolorową i białą, nowe kolorowe rzeczy
należy prać oddzielnie)
• Rozmiar (aby poprawić skuteczność prania i zapewnić bardziej
równomierne rozłożenie prania wewnątrz bębna, należy prać
razem rzeczy o różnych rozmiarach)
• Rzeczy drobne (np. rajstopy nylonowe, paski itp.) i posiadające
haftki (np. biustonosze) należy prać w woreczku lub zamykanej
na suwak poszewce na poduszkę.
OPRÓŻNIENIE KIESZENI
• Przedmioty takie jak monety czy agrafki mogą zniszczyć zarówno
pranie, jak i bęben pralki.
SYMBOLE PRANIA
NA METKACH UBRAŃ
Wartość podana w symbolu wanny oznacza maksymalna
dopuszczalną temperaturę prania danego elementu odzieży.
Normalna intensywność prania, płukania i wirowania
Zmniejszona intensywność prania, płukania i wirowania
Znacznie zmniejszona intensywność prania, płukania i
wirowania
Tylko pranie ręczne
Nie prać w wodzie
REGULARNE CZYSZCZENIE FILTRA WODY
• Czyszczenie filtra jest konieczne, gdyż zapobiega zapychaniu się
filtra i zapewnia prawidłowe odprowadzenie wody. Szczegółowe
informacje znajdują się w części „Czyszczenie i konserwacja” /
„Czyszczenie filtra wody” znajdują się w szczegółowej instrukcji
obsługi, którą można zamówić lub pobrać ze strony. WWW
OSZCZĘDZANIE ENERGII I OCHRONA
ŚRODOWISKA
• Przestrzeganie zalecanych ograniczeń wagowych podanych w
tabeli programów pozwoli zoptymalizować zużycie energii, wody
i detergentów oraz skrócić czas prania.
• Nie wolno przekraczać ilości detergentów zalecanych przez ich
producenta.
• W celu zmniejszenia zużycia energii należy korzystać z programu
prania w temp. 60 °C zamiast 90 °C lub programu prania w temp.
40 °C zamiast 60 °C. Do prania odzieży bawełnianej zalecamy
program
60°C, który jest dłuższy, lecz zużywa mniej energii.
• W celu oszczędzania energii i czasu podczas prania i suszenia,
należy wybrać najwyższą prędkość wirowania dostępną dla
danego programu, aby ograniczyć ilość wody pozostałej po
zakończeniu cyklu prania.
13
TABELA PROGRAMÓW
- 60°C
1600
10
7
-
SYNTETYCZNE (3)
- 60°C
1200
5
5
-
- 40°C
800
5
5
-
- 30°C
--
1
1
- 40°C
800
2,5
2,5
EKO BAWEŁNA (1)
- 60°C
1600
10
7
EKO BAWEŁNA
- 40°C
1600
10
7
- 90°C
1600
10
7
-
1600
10
7
-
1600
10
7
4,5
4,5
DELIKATNE
WEŁNA
BIAŁE
WIROWANIE + ODPOMPOW *
PŁUKANIE + WIROWANIE
Czas trwania programu jest podany na wyświetlaczu.
JEANS
-
-
-
-
Pranie wstępne
-
-
(90°)
SPORTOWE
- 40°C
600
KOŁDRY
- 30°C
1000
-
3,5
-
SZYBKIE 30’
- 30°C
800
-
4
-
KOLOROWE 15°
15°C
1000
5,5
5,5
-
PIERZ&SUSZ w 45’
30°C
1600
1
1
-
PIERZ&SUSZ w 90’
30°C
1200
2
2
-
Do wyboru/opcjonalne
-
Brak wyboru/możliwości zastosowania
Płyn
BAWEŁNA (2)
Proszek
-
Płyn zmiękczający
5,5
Zalecany
detergent
Pranie
5,5
Czas trwania (minuty)
Maks. wsad do suszenia (kg)
1000
Suszenie
- 40°C
Program
Maks. prędkość wirowania (obr./min)
MIESZANE
Dostępne temperatury
Maks. wsad do prania (kg)
Detergenty i
dodatki
-
Wymagana ilość
Opcjonalna ilość
Przy programach prania z temperaturą powyżej 50°C zalecamy użycie proszku do prania zamiast płynu i postępowanie zgodnie z instrukcjami
podanymi na opakowaniu detergentu.
* Aby jedynie opróżnić pralko-suszarkę należy wybrać program
i ustawić prędkość wirowania na “- -“.
1) Testowanie programu zgodnie z normą EN 50229 (Prania): Wybrać
program z temperaturą 60 °C.
2) Program długiego prania bawełny: Ustawić
program z temperaturą 40 °C.
3) Program tkaniny syntetyczne długi: ustawić program
z temperaturą 40°C.
Testowanie programu zgodnie z normą EN 50229 (Suszenia): wybrać program prania
suszenie należy wykonać z wsadem nominalnym.
i ustawić poziom suszenia „
”, dla obu wsadów. Pierwsze
Czas trwania cyklu wskazywany na wyświetlaczu lub w instrukcji obsługi jest szacowanym czasem obliczonym dla standardowych warunków. Rzeczywisty czas
prania może różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak temperatura i ciśnienie pobieranej wody, temperatura otoczenia, ilość detergentu, wielkość i
rodzaj wsadu, równomierne rozłożenie ładunku, oraz wszelkich dodatkowych opcji, które zostały wybrane.
14
PL
PROGRAMY
Postępować zgodnie z zaleceniami podanymi na metkach odzieży.
MIESZANE
do prania lekko lub normalnie zabrudzonych wytrzymałych
tkanin z bawełny, lnu, włókien syntetycznych i mieszanych.
BAWEŁNA
do prania normalnie lub mocno zabrudzonych ręczników, bielizny,
obrusów i pościeli, itp. z wytrzymałych tkanin bawełnianych i lnianych.
SYNTETYCZNE
do prania normalnie zabrudzonych tkanin z włókien
syntetycznych (takich jak poliester, poliakryl, wiskoza itp.) lub
mieszanek bawełny i włókien syntetycznych.
JEANS
Przed praniem obrócić odzież na lewą stronę i użyć detergentu w
płynie.
DELIKATNE
do prania tkanin szczególnie delikatnych. Przed praniem zaleca
się przewrócenie ubrań na drugą stronę.
WEŁNA
Przy użyciu programu „Wełna“ można prać wszystkie ubrania z
wełny, nawet jeśli są opatrzone etykietą „tylko pranie ręczne“. W
celu osiągnięcia optymalnych wyników, należy stosować specjalne
detergenty i nie przekraczać maksymalnej ładowności w kg.
EKO BAWEŁNA
do prania normalnie zabrudzonych tkanin bawełnianych.
Standardowy program do prania bawełny w 40 °C i 60 °C
zapewniający najmniejsze zużycie wody i energii.
BIAŁE
Normalnie lub mocno zabrudzone pranie z wytrzymałej bawełny
i lnu, np. ręczniki, bielizna, obrusy, itp. Tylko wtedy, gdy wybrana
zostanie temperatura 90° C, cykl rozpoczyna się od fazy prania
wstępnego, przed fazą prania zasadniczego. W tym przypadku
zaleca się dodanie detergentu zarówno do przegródki szuflady
przeznaczonej do prania wstępnego, jak i zasadniczego.
OPCJE I FUNKCJE
OPCJE wybierane bezpośrednio za pomocą
odpowiedniego przycisku
! Jeśli wybrana opcja nie jest kompatybilna z ustawieniem
programu, rozlegnie się dźwięk sygnalizujący błąd, a na
wyświetlaczu pojawi się komunikat “Wybór niemożliwy”.
Opcja nie została wybrana.
FRESHCARE+
Opcja ta, jeśli jest połączona z cyklami prania, zwiększa ich
wydajność, generując parę wodną, która redukuje
namnażanie w urządzeniu głównych źródeł
nieprzyjemnych zapachów (wyłącznie do prania). Po fazie
parowej, maszyna wykonuje cykl delikatny, podczas
którego następują powolne obroty bębna. Gdy opcja
FRESHCARE+ jest przypisana do cykli suszenia, chroni
przed powstawaniem zagnieceń trudnych do
rozprasowania, dzięki powolnym obrotom bębna.
WIROWANIE + ODPOMPOW
odwirowuje ładunek i wypompowuje wodę.
wytrzymałych tkanin.
Do ubrań z
PŁUKANIE + WIROWANIE
płukanie a następnie wirowanie. Do ubrań z wytrzymałych
tkanin.
SPORTOWE
został opracowany do prania mało zabrudzonej odzieży sportowej
(dresów, skarpetek, itp.); w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów,
nie należy przekraczać maksymalnego wsadu podanego w “Tabela
programów”. Zaleca się stosowanie detergentu w płynie, używając
ilości odpowiedniej do połowy wsadu.
KOŁDRY
przeznaczony do prania rzeczy wypełnionych puchem takich,
jak pojedyncze lub podwójne kołdry, poduszki i kurtki. Zaleca
się, aby takie rzeczy wkładać do bębna z krawędziami
założonymi do wewnątrz i nie przekraczać ¾ objętości bębna.
Aby uzyskać optymalny efekt prania, należy użyć w tym celu
środka piorącego w płynie.
SZYBKIE 30’
do szybkiego prania lekko zabrudzonych tkanin: ten cykl trwa
tylko 30 minut, pozwalając na zaoszczędzenie energii.
Maksymalny ładunek 4 kg.
KOLOROWE 15°
Cykl ten chroni kolory poprzez pranie w zimnej wodzie (15° C)
i zużywa mniej energii do podgrzewania wody, dając
jednocześnie zadowalające wyniki prania. Odpowiedni do
lekko zabrudzonej, niezaplamionej odzieży. Cykl ten zapewnia
porównywalne wyniki prania do cyklu dla tkanin mieszanych
w 40° C, już przy 15 °C.
PIERZ&SUSZ W 45’
do szybkiego prania i suszenia lekko zabrudzonych tkanin
bawełnianych i syntetycznych. W tym cyklu pierze się i suszy
ładunek o wadze do 1 kg w zaledwie 45 minut.
PIERZ&SUSZ W 90’
do szybkiego prania i suszenia zabrudzonych tkanin
bawełnianych i syntetycznych. W tym cyklu pierze się i suszy
ładunek o wadze do 2 kg w zaledwie 90 minut.
Cykl FRESHCARE+ rozpoczyna się po zakończeniu prania lub
suszenia i jego czas trwania wynosi maksymalnie 6 godzin;
może być on przerwany w każdej chwili, naciskając
jakikolwiek przycisk na panelu sterowania lub przekręcając
pokrętło. Odczekać około 5 minut przed otwarciem drzwiczek.
PŁUKANIE EXTRA
Opcja umożliwia wybranie rodzaju płukania przeznaczonego
do jak największej ochrony delikatnej skóry. Po pierwszym
naciśnięciu przycisku, zostaje ustawiony poziom “Extra +1”,
który pozwala wybrać dodatkowe płukanie, oprócz
standardowego, w celu usunięcia wszelkich pozostałości
detergentu. Po drugim naciśnięciu przycisku, zostaje
ustawiony poziom „“Extra +2”, który pozwala wybrać dwa
dodatkowe płukania, oprócz standardowego, w celu jak
najlepszej ochrony delikatnej skóry.
Naciskając po raz trzeci na przycisk ustawia się poziom “Extra
+3”, który umożliwia wybranie 3 dodatkowych płukań oprócz
15
tych, które przewiduje dany cykl. Aktywacja opcji w cyklach o
temperaturze 40° umożliwia usunięcie głównych alergenów,
takich jak kocia i psia sierść oraz pyłki; w cyklach o
temperaturze powyżej 40° osiąga się bardzo dobry poziom
ochrony przeciwalergicznej. Nacisnąć ponownie przycisk, aby
powrócić do „Płukanie zwykłe” rodzaju płukania. Jeśli któreś z
ustawień lub zmiana ustawienia nie jest możliwe, na
wyświetlaczu pojawi się napis „WYBÓR NIEMOŻLIWY” lub
„ZMIANA NIEMOŻLIWA”.
BLOK. PRZYCISKÓW
W celu zablokowania panelu sterowania należy nacisnąć i
przytrzymać przycisk
przez około 2 sekundy. Gdy na
wyświetlaczu pojawi się napis „BLOK. PRZYCISKÓW
WŁĄCZONA“, panel sterowniczy jest zablokowany (z
wyjątkiem przycisku
). Zapobiega to niezamierzonym
zmianom programów, a w szczególności zmienianiu ustawień
przez dzieci.
Aby odblokować panel sterowania należy nacisnąć i
przytrzymać przycisk
przez około 2 sekundy.
SZYBKIE
W przypadku wybrania tej opcji, czas prania zostanie
zredukowany o maksymalnie 50%, w zależności od wybranego
cyklu, tym samym gwarantując oszczędność wody i energii.
Jest to program do prania lekko zabrudzonej odzieży.
h.
OPÓŹNIONY START
Aby opóźnić rozpoczęcie wybranego programu, przyciskiem
należy ustawić odpowiedni czas opóźnienia. W celu
anulowania opóźnienia, należy ponownie nacisnąć przycisk aż
na wyświetlaczu pojawi się wartość “-- h”.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KONSERWACJI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
Wskazówki dotyczące konserwacji i rozwiązywania problemów
znajdują się w Instrukcji obsługi.
WWW
JAK OTRZYMAĆ INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA
> Zadzwonić do serwisu
> Użyć tego kodu QR
DANE TECHNICZNE
Dane techniczne obejmujące zużycie energii można pobrać ze
strony Whirlpool http://docs.whirlpool.eu.
KONTAKT Z SERWISEM TECHNICZNYM
Kontaktując się z serwisem technicznym należy podać kody
znajdujące się na etykietce przyklejonej na wewnętrznej stronie
drzwiczek. Numer telefonu jest podany w karcie gwarancyjnej.
> Pobrać instrukcję ze strony Whirlpool
http://docs.whirlpool.eu
W tym celu należy wprowadzić prawidłowy kod handlowy produktu
podany na przyklejonej etykietce.
Whirlpool Europe s.r.l.
Viale G.Borghi 27
21025 Comerio - Italy
Whirlpool® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Whirlpool, USA.
001
16
n
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising