Whirlpool | FWDD1071681B EU | Setup and user guide | Whirlpool FWDD1071681B EU Užívateľská príručka

Whirlpool FWDD1071681B EU Užívateľská príručka
PRÍRUČKA NA KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
ĎAKUJEME, ŽE STE SI ZAKÚPILI VÝROBOK ZNAČKY
WHIRLPOOL.
Ak chcete získať rozšírenejšiu používateľskú podporu,
zaregistrujte svoj spotrebič na
www.whirlpool.eu/register
Pred používaním tohto spotrebiča si
dôkladne prečítajte Príručka na ochranu
zdravia a bezpečnosti a inštaláciu.
WWW
Pred používaním spotrebiča treba
odstrániť prepravné skrutky.
SK
Stiahnite si Návod na používanie z webovej
stránky http://docs.whirlpool.eu
Dodržiavajte postup opísaný na poslednej
stránke.
Podrobné pokyny na odstránenie
prepravných skrutiek nájdete v Príručka na
ochranu zdravia a bezpečnosti a inštaláciu.
OPIS SPOTREBIČA
SPOTREBIČ
1.
2.
3.
4.
5.
1. Posledná
2. Dávkovač pracieho
prostriedku
3. Ovládací panel
4. Rukoväť
5. Dvierka
6. Vodný filter – za panelom
sokla
7. Odstrániteľný panel sokla
8. Nastaviteľné nožičky (2)
6.
7.
8.
OVLÁDACÍ PANEL
1.
2.
3.
13.
11.
12.
1. Tlačidlo Zap./Vyp.
2. Gombíkom program
3. Tlačidlo Zablokovanie
4. Tlačidlo Režim sušenia
5. Tlačidlo Samost. Sušenie
6. Tlačidlo Teplota
7. Tlačidlo Odstreďovanie
8. Tlačidlo Oneskorený štart
9. Tlačidlo Rýchle
10. Tlačidlo Intenz. Plákanie
11. Tlačidlo FreshCare+
12. Displej
13. Tlačidlo Štart/Pauza
40°
h.
60°
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
9
DÁVKOVAČ PRACIEHO PROSTRIEDKU
Priehradka na predpieranie
• Prací prostriedok na predpieranie
Priehradka na hlavné umývanie
• Prací prostriedok na hlavné pranie
• Odstraňovač škvŕn
• Zmäkčovač vody
Priehradka na aviváž
• Zmäkčovadlo
• Tekutý škrob
Nalejte aviváž alebo škrobový roztok do
priehradky najviac po značku „max“.
Uvoľnite tlačidlo
(stlačte, aby ste mohli vytiahnuť nádobku na čistenie).
B
A
Ak pri praní používate tekutý prací
prostriedok, odporúčame naliať ho do
priehradky A, aby bolo zaistené správne
dávkovanie (priehradka je vo vrecúšku
s návodmi).
Ak používate prací prášok, priehradku
zasuňte do otvoru B.
PRVÉ POUŽITIE
Pokyny na výber a spustenie programu nájdete v časti
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.
Pri prvom zapnutí budete vyzvaní zvoliť jazyk a potom bude
na displeji automaticky zobrazené menu voľby jazyka.
Pre voľbu požadovaného jazyka stlačte tlačidlái
a h. , a
potvrďte voľbu stlačením tlačidla
.
Ak si prajete vykonať zmenu jazyka, vypnite zariadenie,
stlačte súčasne tlačidlá
,
,
a držte ich stlačené, až
kým nebudete počuť akustický signál a neobjaví sa menu pre
voľbu jazyka.
Ak chcete zmeniť jas displeja, ktorý je v rámci prednastavenia
nastavený na stredný hodnotu, vypnite zariadenie a pri jeho
opätovnom zapnutí stlačte súčasne tlačidlá
,
a
a
držte ich stlačené, až kým nebude počuť akustický signál.
Stlačením tlačidiel
a h. zvoľte požadovaný jas a potvrďte
voľbu stlačením tlačidla
.
10
Postup prvého cyklu
Odstráňte všetky úlomky z výroby:
1. Vyberte program
pri teplote 60 °C.
2. Do priehradky na hlavné pranie v zásuvke na pracie
prostriedky pridajte malé množstvo pracieho
prostriedku (maximálne 1/3 množstva pracieho
prostriedku odporúčaného výrobcom pre mierne
znečistenú bielizeň).
3. Spustite program bez naplnenia práčky so sušičkou (s
prázdnym bubnom).
SK
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
Ďalšie informácie o funkciách a podrobnejší návod si môžete
vyžiadať alebo stiahnuť z webovej stránky podľa pokynov na
poslednej strane. WWW
1. NAPĹŇANIE BIELIZŇOU
• Pripravte si bielizeň podľa odporúčaní v časti „RADY
A TIPY“. - Otvorte dvierka a naložte bielizeň do
bubna, ale neprekročte maximálnu náplň uvedenú
v Tabuľka programov.
• Zatvorte dvierka a potlačte, kým sa neozve
zacvaknutie zámky, a skontrolujte, či medzi
sklom dvierok a gumovým tesnením nie je
pricviknutá bielizeň.
2. OTVORTE VENTIL PRÍVODU VODY
Skontrolujte, či je práčka správne zapojená do
elektrickej siete. Otvorte vodovodný ventil.
3. ZAPNUTIE PRÁČKY SO SUŠIČKOU
Stlačte tlačidlo
; žiarovka
bliká plomaly.
4. VÝBER PROGRAMU A PRISPÔSOBENIE CYKLU
S týmto spotrebičom sú možné nasledujúce funkcie:
• Iba pranie
• Pranie a sušenie
• Iba sušenie
Iba pranie
Vyberte požadovaný program s voliacim gombíkom
PROGRAM. Displej zobrazí názov a trvanie cyklu. Práčka so
sušičkou automaticky zobrazí možné nastavenia maximálnej
teploty a rýchlosti odstreďovania pre zvolený program.
V prípade potreby príslušnými tlačidlami upravte teplotu a/
alebo rýchlosť odstreďovania.
• Stlačte tlačidlo
, ktorým sa postupne nastavujte nižšia
teplota, až kým sa na displeji nezobrazí pranie v studenej
vode („- -“).
• Stlačte tlačidlo
, ktorým sa postupne nastavuje nižšia
rýchlosť odstreďovania, až kým sa na displeji nezobrazí
vypnutie cyklu odstreďovania („- -“).
Opätovným stláčaním tlačidla sa nastavuje najvyššie
možné nastavenie.
Vyberte požadované možnosti (ak je to potrebné).
• Stlačením tlačidla zvolíte možnosť; rozsvieti sa príslušné
svetielko.
• Opätovným stlačením tlačidla možnosť zrušíte; svetielko
zhasne.
! Ak zvolená možnosť nie je kompatibilná s nastaveným
programom, zaznie výstražný tón oznamujúci chybu a na
displeji sa zobrazí hlásenie „Nepoužiteľný“. Možnosť nie je
zvolená.
Pranie a sušenie
Ak chcete prať aj sušiť bez prerušenia medzi cyklom prania
a cyklom sušenia, dbajte, aby náplň neprekročila maximálne
povolené množstvo bielizne na sušenie pre zvolený program
(pozrite v stĺpci „Max. náplň pre cyklus sušenia“ v Tabuľka
programov).
1. Ak chcete vybrať a v prípade potreby prispôsobiť požadovaný
program, postupujte podľa pokynov v odseku „Iba pranie“.
2. Požadovaný režim sušenia vyberte stlačením tlačidla
.
K dispozícii sú dva režimy sušenia: automatický alebo
s časovačom.
- Automatické sušenie s voliteľnými úrovňami:
V automatickom režime sušenia práčka so sušičkou suší
bielizeň, až kým nedosiahne nastavenú úroveň sušenia.
Stlačením tlačidla
jedenkrát sa automaticky navolí
najvyššia úroveň sušenia pre zvolený program. Opätovným
stlačením tlačidla znížite úroveň sušenia.
K dispozícii máte nasledujúce úrovne:
Extrasuché do skrine
: vhodné pre prádlo, ktoré vyžaduje
úplné vysušenie, ako sú froté uteráky a župany.
Do skrine : bielizeň je úplne suchá a pripravená na
odloženie do skrine bez žehlenia.
Na zavesenie
: bielizeň zostala mierne vlhká, aby sa
minimalizovalo pokrčenie. Odev treba zavesiť, aby sa celkom
dosušil na vzduchu.
Na žehlenie
: odevy sú pomerne vlhké, aby sa uľahčilo
žehlenie.
- Režim sušenia s časovačom:
Ak chcete nastaviť režim sušenia s časovačom, opakovane
stláčajte tlačidlo
. Keď prejdete všetky automatické
úrovne sušenia, ďalej stláčajte tlačidlo
, až kým sa
nezobrazí požadovaný čas. Je možné nastaviť hodnoty od
180 po 30 minút.
Ak periete väčšie množstvo bielizne, než je maximálna
povolená náplň na sušenie, (pozrite v stĺpci „Max. náplň
pre cyklus sušenia“ v Tabuľka programov), po skončení cyklu
prania a pred začiatkom cyklu sušenia vyberte niekoľko kusov
odevov. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1. Ak chcete vybrať a v prípade potreby prispôsobiť
požadovaný program, postupujte podľa pokynov v odseku
„Iba pranie“.
2. Nezahrňte do toho cyklus sušenia.
3. Po skončení cyklu prania otvorte dvierka a vyberte
niekoľko kusov odevov, aby ste zmenšili náplň. Teraz
postupujte podľa pokynov pre program „Iba sušenie“.
POZNÁMKA: pred otvorením dvierok po sušení vždy nechajte
nejaký čas na vychladnutie.
Keď používate dva prednastavené cykly
nie je potrebné zvoliť a spustiť cyklus sušenia.
a
,
Samost. Sušenie
Táto funkcia sa používa na jednoduché sušenie mokrej náplne
predtým vypranej v práčke so sušičkou alebo v ruke.
1. Zvoľte program vhodný pre bielizeň, ktorú chcete sušiť (napr.
zvoľte program Bavlna na sušenie mokrej bavlnenej
bielizne).
2. Pre sušenie bez cyklu prania stlačte tlačidlo
.
3. Požadovaný režim sušenia vyberte stlačením tlačidla
.
K dispozícii sú dva režimy sušenia: automatické sušenie
podľa úrovní alebo sušenie podľa času.
- Automatické sušenie s voliteľnými úrovňami:
V automatickom režime sušenia práčka so sušičkou suší
bielizeň, až kým nedosiahne nastavenú úroveň sušenia.
Stlačením tlačidla
jedenkrát sa automaticky navolí
najvyššia úroveň sušenia pre zvolený program. Opätovným
stlačením tlačidla znížite úroveň sušenia.
11
K dispozícii máte nasledujúce úrovne:
Extrasuché do skrine
: vhodné pre prádlo, ktoré vyžaduje
úplné vysušenie, ako sú froté uteráky a župany.
Do skrine : bielizeň je úplne suchá a pripravená na
odloženie do skrine bez žehlenia.
Na zavesenie
: bielizeň zostala mierne vlhká, aby sa
minimalizovalo pokrčenie. Odev treba zavesiť, aby sa celkom
dosušil na vzduchu.
Na žehlenie
: odevy sú pomerne vlhké, aby sa uľahčilo
žehlenie.
- Režim sušenia s časovačom:
Ak chcete nastaviť režim sušenia s časovačom, opakovane
stláčajte tlačidlo
. Keď prejdete všetky automatické
úrovne sušenia, ďalej stláčajte tlačidlo
, až kým sa
nezobrazí požadovaný čas. Je možné nastaviť hodnoty od
180 po 30 minút.
POZNÁMKA: pred otvorením dvierok po sušení vždy nechajte
nejaký čas na vychladnutie.
5. POUŽITE SPRÁVNE MNOŽSTVO PRACIEHO PROSTRIEDKU
Vytiahnite nádobku a naplňte pracím prostriedkom príslušnú
priehradku, ako je opísané v časti „Dávkovač Pracieho
Prostriedku“. Toto je potrebné, iba ak používate program iba
na pranie alebo na pranie + sušenie.
6. ODKLAD SPUSTENIA PROGRAMU Nastavenie programu
s neskorším začiatkom nájdete v časti „Možnosti a Funkcie“.
7. SPUSTENIE PROGRAMU
Stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA. Príslušná kontrolka sa rozsvieti,
dvierka sa uzamknú a dvierka sa otvoria,
symbol zhasne.
Pre zmenu programu prebiehajúceho cyklu stlačte ŠTART/
PAUZA, čím práčku so sušičkou zastavíte, (žlté svetielko
ŠTART/ PAUZA pomaly bliká); potom zvoľte požadovaný
cyklus a znova stlačte ŠTART/PAUZA. Ak chcete otvoriť
dvierka, keď prebieha cyklus, stlačte ŠTART/PAUZA; dvierka
možno otvoriť, ak
sa rozsvieti symbol. Na obnovenie
programu od miesta zastavenia znova stlačte tlačidlo ŠTART/
PAUZA.
8. ZRUŠENIE A SPUSTENIE PROGRAMU (V PRÍPADE POTREBY)
Stlačte a podržte tlačidlo
, kým sa práčka so sušičkou
nezastaví.
Ak sú hladina vody a teplota dosť nízke, dvierka sa odomknú
a možno ich otvoriť.
Ak v bubne zostala voda, dvierka zostanú uzamknuté. Ak
chcete dvierka odomknúť, zapnite práčku so sušičkou, zvoľte
program
a vypnite funkciu odstreďovania nastavením
rýchlosti odstreďovania na “- -“. Voda odtečie a na konci
programu sa dvierka odomknú.
9. VYPNUTIE PRÁČKY SO SUŠIČKOU NA KONCI PROGRAMU
Na konci cyklu sa na displeji zobrazí „Koniec cyklu“. Dvierka
možno otvoriť, iba ak sa rozsvieti symbol
. Skontrolujte, či
svieti symbol odomknutých dvierok, potom dvierka otvorte
a vyberte bielizeň.
Stlačením
práčku vypnite. Aby sa ušetrila energia, ak
práčku so sušičkou nevypnete manuálne tlačidlom
,
vypne sa automaticky asi po 30 minútach po skončení
programu.
Dvierka nechajte otvorené, aby sa vnútro práčky so sušičkou
vysušilo.
12
RADY A TIPY
SK
PRAVIDLÁ PRE TRIEDENIE BIELIZNE
• Druh tkaniny / visačka pre ošetrovanie bielizne (bavlna, zmesové
tkaniny, syntetika, vlna, bielizeň určená na ručné pranie)
• Farby (oddeľte farebné a biele kusy, nové farebné kusy perte
samostatne)
• Veľkosť (perte spoločne kusy rôznych veľkostí, aby ste zvýšili
účinnosť prania a zlepšili rozloženie náplne v bubne)
• Jemná bielizeň (malé kusy ako nylonové pančuchy a odevy so
zapínaním ako podprsenky vložte do špeciálneho vrecka na
pranie alebo do návliečky na podušku so zipsom).
VYPRÁZDNITE VRECKÁ
• Predmety ako mince alebo zatváracie špendlíky môžu poškodiť
bielizeň i bubon práčky.
SYMBOLY S POKYNMI PRE PRANIE
NA VISAČKÁCH ODEVOV
Hodnota uvedená na symbole vaničky je maximálna možná
teplota na pranie odevu.
Normálny mechanický cyklus
Jemný mechanický cyklus
Veľmi jemný mechanický cyklus
Ručné pranie
Neprať
PRAVIDELNE ČISTITE VODNÝ FILTER
• Je to potrebné, aby nedošlo k upchatiu filtra, čím by sa zabránilo
správnemu odtoku vody. Pozrite v časti „Čistenie a údržba“ /
„Čistenie vodného filtra“ v podrobnom návode, ktorý si môžete
vyžiadať alebo stiahnuť na webovej stránke. WWW
ŠETRITE ENERGIU A CHRÁŇTE ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE
• Dodržiavanie limitov pre náplň, ktoré sú uvedené v tabuľke
programov, optimalizuje spotrebu energie, vody a pracieho
prostriedku a skracuje čas prania.
• Neprekračujte množstvá pracieho prostriedku odporúčané
výrobcami pracích prostriedkov.
• Používaním pracích programov pri teplote 60 °C namiesto 90 °C
alebo 40 °C namiesto 60 °C ušetríte energiu. Pre bavlnené odevy
odporúčame používať program
60 °C, ktorý je dlhší, ale
spotrebuje menej energie.
• Aby ste ušetrili energiu a čas pri praní a sušení, zvoľte najvyššiu
rýchlosť odstreďovania, ktorá je pre daný program dostupná, aby
sa znížilo množstvo zvyškovej vody v odevoch na konci cyklu
prania.
13
TABUĽKA PROGRAMOV
- 60°C
1600
10
7
-
SYNTETIKA (3)
- 60°C
1200
5
5
-
- 40°C
800
5
5
-
- 30°C
--
1
1
-
- 40°C
800
2,5
2,5
EKO BAVLNA (1)
- 60°C
1600
10
7
EKO BAVLNA
- 40°C
1600
10
7
BIELE PRÁDLO
- 90°C
1600
10
7
CHÚLOSTIVÉ PRÁDLO
VLNA
ODSTREĎOV. + VYP. VODY *
-
1600
10
7
PLÁKANIE + ODSTREĎOV.
-
1600
10
7
4,5
4,5
-
-
-
-
-
Predpieranie
Rvanie programu sa zobrazí na displeji.
DŽÍNSY
-
(90°)
ŠPORT
- 40°C
600
PAPLÓN
- 30°C
1000
-
3,5
-
-
RÝCHLE 30’
- 30°C
800
-
4
-
-
COLOURS 15°
15°C
1000
5,5
5,5
-
PRANIE&SUŠ. 45’
30°C
1600
1
1
-
PRANIE&SUŠ. 90’
30°C
1200
2
2
-
Možné vybrať/voliteľné
-
Požadované
množstvo
Nemožno vybrať/nepoužiteľné
Skvapalnený
BAVLNA
Prášok
-
Zmäkčovadlo
5,5
Odporúčaný
prací prostriedok
Hlavné
5,5
Trvanie (v minútach)
Max. náplň pre
cyklus sušenia (kg)
1000
Sušenie
- 40°C
Program
Max. rýchlosť odstreďovania (ot/
min)
ZMIEŠ. BIELIZEŇ
Dostupné teploty
Max. náplň pre
cyklus prania (kg)
Pracie prostriedky
a prídavky
-
Voliteľné množstvo
Pri programoch prania pri teplotách nad 50 °C odporúčame používať radšej prášok na pranie než tekutý prací prostriedok a dodržiavať pokyny na obale
pracieho prostriedku.
* Ak potrebujete spotrebič iba vyprázdniť, zvoľte program
a nastavte rýchlosť odstreďovania na “- -“.
1) Skúšobný program podľa normy EN 50229 (Pranie): vyberte
program s teplotou 60 °C.
2) Dlhý program pre bavlnu: nastavte program
s teplotou 40 °C.
3) Dlhý program pre syntetické prádlo: nastavte program
s teplotou 40°C.
Skúšobný program podľa normy EN 50229 (Sušenie): zvoľte program sušenia
byť vykonané s menovitou náplňou.
a nastavte úroveň sušenia „
“ pre obidve náplne. Prvé sušenie musí
Trvanie cyklu zobrazené na displeji alebo v návode je odhad vypočítaný pre štandardné podmienky. Skutočný čas trvania cyklu sa môže líšiť v súvislosti
s niekoľkými rôznymi faktormi, ako sú teplota a tlak privádzanej vod, okolitá teplota, množstvo pracieho prostriedku, veľkosť a typ náplne, vyváženie náplne
a ďalšie vybrané voliteľné funkcie.
14
SK
PROGRAMY
Postupujte podľa pokynov uvedených na symboloch pre
pranie na štítkoch odevov.
ZMIEŠ. BIELIZEŇ
na pranie mierne alebo normálne znečistených odolných odevov
z bavlny, ľanu, syntetiky a zmesí vláken.
BAVLNA
na pranie normálne až silno znečistených uterákov, spodnej
bielizne, stolnej a posteľnej bielizne a pod. z odolnej bavlny a ľanu.
SYNTETIKA
na pranie normálne znečistených odevov zo syntetických vláken
(ako sú polyester, polyakryl, viskóza a pod.) alebo zo zmesí bavlny
so syntetikou.
DŽÍNSY
Obráťte vnútornou stranou von a použite tekutý prací
prostriedok.
CHÚLOSTIVÉ PRÁDLO
pre pranie zvlášť jemných odevov. Odporúča sa pred praním
odev obrátiť naruby.
VLNA
S programom „Vlna“ možno prať všetky vlnené odevy, aj tie,
ktoré majú označenie „prať iba v ruke“. Najlepšie výsledky
dosiahnete so špeciálnymi pracími prostriedkami a ak
neprekročíte maximálnu udávanú hmotnosť bielizne.
EKO BAVLNA
pre pranie normálne znečistených bavlnených odevov. Štandardný prací
program pri teplote 40 °C a 60 °C pre bavlnenú bielizeň a najvýhodnejší
program z hľadiska kombinácie spotreby vody a energie.
BIELE PRÁDLO
Na pranie bežne až silno zašpinených uterákov, spodnej bielizne,
obrusov a posteľnej bielizne atď. z odolnej bavlny a ľanu. Iba keď
je zvolená teplota 90 °C, cyklus má pred hlavnou fázou prania aj
fázu predprania. V tom prípade sa odporúča pridať prací
prostriedok na predpranie aj na pranie.
ODSTREĎOV. + VYP. VODY
odstredí náplň a potom vypustí vodu. Pre odolné odevy.
PLÁKANIE A ODSTREĎOV.
vyplácha a potom odstredí. Pre odolné odevy.
ŠPORT
na mierne znečistené tkaniny športového oblečenia (teplákové
súpravy, šortky, atď.); pre dosiahnutie optimálnych výsledkov
sa odporúča neprekračovať maximálnu náplň uvedenú v
“Tabuľka Programov”. Odporúča sa použiť tekutý prací
prostriedok a použiť dávku vhodnú pre polovičnú náplň.
PAPLÓN
určený na pranie prikrývkových polstrovaných kusov, ako sú
dvojité alebo samostatné prikrývky, vankúše a bundy.
Odporúča sa vložiť takéto polstrované kusy do bubna s okrajmi
zloženými dovnútra a neprekročiť ¾ objemu bubna. Na
optimálne pranie odporúčame použitie tekutého pracieho
prostriedku.
RÝCHLE 30’
na rýchle pranie mierne znečistených odevov: tento cyklus trvá
iba 30 minút a šetrí energiu a čas. Maximálna náplň 4 kg.
COLOURS 15°
Tento cyklus pomáha chrániť farby praním v studenej vode
(15 °C a spotrebuje menej energie na zohrievanie vody,
a napriek tomu dosahuje uspokojivé výsledky. Vhodný na
mierne znečistené odevy bez škvŕn. Tento cyklus ponúka
výsledky prania porovnateľné s cyklom 40 °C pre zmiešanú
bielizeň iba pri 15 °C.
PRANIE&SUŠ. 45’
na rýchle pranie a sušenie mierne znečistených odevov
z bavlny a syntetických vláken. Pri tomto cykle sa vyperie
a vysuší náplň bielizne do 1 kg iba za 45 minút.
RANIE&SUŠ. 90’
na rýchle pranie a sušenie odevov z bavlny a syntetických
vláken. Pri tomto cykle sa vyperie a vysuší náplň bielizne do 2
kg iba za 90 minút.
MOŽNOSTI A FUNKCIE
MOŽNOSTI, ktoré sa dajú vybrať pomocou príslušného
tlačidla
! Ak zvolená možnosť nie je kompatibilná s nastaveným
programom, zaznie výstražný tón oznamujúci chybu a na
displeji sa zobrazí hlásenie „Nepoužiteľný“. Možnosť nie je
zvolená.
FRESHCARE+
Keď je táto funkcia zvolená s pracím cyklom, zvyšuje výkon
vytvorením pary, brániacej šíreniu nepríjemných zápachov
vo vnútri zariadenia (platí výhradne pre pranie). Po fáze
pary zariadenie vykoná jemný cyklus s pomalým otáčaním
bubna. Keď je funkcia FRESHCARE+ zvolená so sušiacim
cyklom, zabráni vytvoreniu ťažko odstrániteľných záhybov,
vďaka pomalému otáčaniu bubna.
Cyklus FreshCare+ končí na začiatku prania alebo sušenia a
pokračuje po dobu maximálne 6 hodín; môže byť
kedykoľvek prerušený stlačením ktoréhokoľvek tlačidla na
ovládacom paneli, alebo otočením otočného ovládača. Pred
otvorením dvierok vyčkajte približne 5 minút.
INTENZ. PLÁKANIE
Voliteľná funkcia umožňuje zvoliť požadovaný druh plákania
pre maximálnu starostlivosť o citlivé druhy pokožky. Pri prvom
stlačení tlačidla bude nastavená úroveň „Extra +1“, ktorá
umožní vykonať prídavné plákanie v porovnaní so
štandardným plákacím cyklom, aby sa odstránili všetky stopy
po pracom prostriedku. Pri druhom stlačení tlačidla bude
nastavená úroveň „Extra +2“, ktorá umožňuje vykonať dve
prídavné plákania v porovnaní so štandardným plákacím
cyklom a odporúča sa pre citlivejšie pokožky. Pri treťom stlačení
tlačidla bude nastavená úroveň „Extra +3“ plákanie, ktorá
umožní zvoliť 3 prídavné plákania v porovnaní so štandardným
plákacím cyklom. Táto voliteľná funkcia, ktorá je aktivovaná pri
cykloch s teplotou 40 °C, umožňuje odstrániť hlavné alergény,
ako mačacia i psia srsť a peľ. Pri teplote nad 40 °C sa dosahuje
15
optimálnej úrovne protialergickej ochrany. Opätovným stlačením
tohto tlačidla sa môžete vrátiť na úroveň plákania „Bežné
plákanie“. Ak nie je možné vykonať požadované nastavenie, alebo
zmeniť existujúce nastavenie, na displeji sa zobrazí
„NEPOUŽITEĽNÝ“ alebo „NEMENITEĽNÝ“.
RÝCHLE
Po zvolení tejto funkcie dôjde k skráteniu doby trvania
programu až o 50%, v závislosti od zvoleného cyklu, pri
súčasnej úspore vody a energie. Použite tento cyklus pre nie
príliš znečistené prádlo.
h.
ZABLOKOVANIE
na uzamknutie ovládacieho panelu stlačte a podržte tlačidlo
asi na 2 sekundy. Keď sa na displeji zobrazí nápis
„ZABLOKOVANIE TLAČIDIEL “, ovládací panel je zablokovaný (s
výnimkou tlačidla
). Zabráni sa tým neúmyselnej zmene
programu, najmä ak sa do blízkosti spotrebiča môžu dostať
deti.
Na odomknutie ovládacieho panelu stlačte a podržte tlačidlo
asi na 2 sekundy.
ONESKORENÝ ŠTART
Ak chcete, aby sa zvolený program spustil neskôr, stlačte
tlačidlo na nastavenie želaného odloženia. Odložený štart
zrušíte opätovným stlačením tlačidla, až kým sa na displeji
nezobrazí hodnota “-- h”.
NÁVOD NA ÚDRŽBU A ODSTRAŇOVANIE PORÚCH
Pokyny, ako postupovať pri údržbe a odstraňovaní porúch, nájdete
v Návode na používanie.
WWW
AKO ZÍSKAŤ NÁVOD NA POUŽÍVANIE
> telefonicky v popredajnom servise
> použitím tohto QR kódu
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
Technickú dokumentáciu s údajmi o spotrebe energie si môžete
stiahnuť na webovej stránke Whirlpool http://docs.whirlpool.eu
KONTAKTOVANIE POPREDAJNÝCH SLUŽIEB
Ak kontaktujete popredajný servis, potrebujete im oznámiť kódy
uvedené na nálepke na vnútornej strane dvierok. Telefónne číslo je
uvedené v záručnom liste.
> stiahnite si ho na webovej stránke Whirlpool
http://docs.whirlpool.eu
Potrebujete na to správny obchodný kód výrobku uvedený na
nálepke.
Whirlpool Europe s.r.l.
Viale G.Borghi 27
21025 Comerio - Italy
Whirlpool® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Whirlpool, USA.
001
16
n
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising