Whirlpool | WF S0377 NE/IXL | Instruction for Use | Whirlpool WF S0377 NE/IXL Uživatelská příručka

Whirlpool WF S0377 NE/IXL Uživatelská příručka
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
CS
JE DŮLEŽITÉ SI POKYNY DŮKLADNĚ PŘEČÍST
A ŘÍDIT SE JIMI
Kompletní návod k obsluze si stáhněte na stránce POVOLENÉ POUŽITÍ
UPOZORNĚNÍ: Tento spotřebič není určen k řízení
http://‌‌docs‌.‌whirlpool‌.‌eu nebo zavolejte na
pomocí externího zařízení, jako je např. časovač,
telefonní číslo uvedené v záručním listě.
nebo samostatného systému dálkového ovládání.
Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti
Před použitím spotřebiče si přečtěte tyto
bezpečnostní pokyny. Uschovejte si je po ruce pro a podobných zařízeních jako: kuchyňské kouty pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a na jiných
další použití.
V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou pracovištích; farmy; klienty hotelů, motelů, penzionů
uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která je a jiných ubytovací zařízení.
Není přípustné používat jej jiným způsobem
nutné si přečíst a řídit se jimi. Výrobce odmítá nést
jakoukoli zodpovědnost za nedodržení těchto (např. k vytápění místností).
Tento spotřebič není určen pro profesionální
bezpečnostních pokynů, za nevhodné používání
použití.
Nepoužívejte spotřebič venku.
spotřebiče nebo za nesprávné nastavení ovladačů.
VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ: Spotřebič a jeho INSTALACE
K přemisťování a instalaci spotřebiče jsou nutné
přístupné součásti se při použití zahřívají. Je třeba
dbát opatrnosti, abyste se nedotkli topných těles. minimálně dvě osoby – nebezpečí zranění. Při
Děti mladší 8 let se nesmějí ke spotřebiči přibližovat, rozbalování a instalaci používejte ochranné rukavice
– nebezpečí pořezání.
pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby.
Instalaci, včetně připojení přívodu vody (pokud
VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud je povrch
varné desky popraskaný, zařízení nepoužívejte. nějaký existuje) a elektřiny, a opravy musí provádět
kvalifikovaný technik. Neopravujte ani nevyměňujte
Riziko elektrického šoku!
VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí požáru: žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně
uvedeno v návodu k použití. Nedovolte dětem, aby
Neskladujte položky na varném povrchu.
UPOZORNĚNÍ: Proces vaření musí probíhat pod se přibližovaly k místu instalace. Po vybalení
kontrolou. Krátké vaření musí být neustále spotřebiče se přesvědčte, že nebyl při dopravě
poškozen. V případě problémů se obraťte se na
monitorováno.
VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ: Vaření pokrmů svého prodejce nebo na nejbližší servisní středisko.
s obsahem tuku nebo oleje bez dozoru na varné Po instalaci musí být obalový materiál (plasty,
desce může být nebezpečné. Riziko požáru! NIKDY polystyrenová pěna atd.) uložen mimo dosah dětí –
se nepokoušejte požár uhasit vodou: Namísto toho nebezpečí udušení. Před zahájením instalace je
spotřebič vypněte a plamen přikryjte, např. poklicí nutné spotřebič odpojit od elektrické sítě –
nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Během
nebo žáruvzdornou dekou.
Varnou desku nepoužívejte jako pracovní plochu instalace se ujistěte, že zařízení nepoškozuje napájecí
nebo podstavec. Do blízkosti spotřebiče kabel – nebezpečí požáru a úrazu elektrickým
nepokládejte oděvy nebo jiné hořlavé materiály, proudem. Zařízení nezapínejte, dokud nebyla řádně
dokud veškeré součásti zcela nevychladnou. Riziko ukončena instalace.
Je-li nutné skříňku přiříznout, proveďte tyto práce
požáru!
Kovové předměty jako nože, vidličky, lžíce ještě před zasunutím spotřebiče na místo a pečlivě
a poklice nepokládejte na povrch varné desky, odstraňte všechny dřevěné třísky a piliny.
Pokud není spotřebič nainstalován nad troubou,
protože se mohou zahřát na vysokou teplotu.
Velmi malé děti (0–3 roky) by se neměly ke do umístění pod spotřebičem je třeba nainstalovat
spotřebiči přibližovat. Malé děti (3–8 let) by se i oddělovací panel (není součástí).
neměly ke spotřebiči přibližovat, pokud nejsou pod DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE
dozorem. Děti starší 8 let a osoby s fyzickým, ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ
V souladu s národními bezpečnostními normami
smyslovým či duševním postižením nebo bez
týkajícími
se elektrických zařízení musí být možné
patřičných zkušeností a znalostí mohou tento
spotřebič používat pouze pod dohledem nebo odpojit spotřebič od elektrické sítě vytažením
tehdy, pokud obdržely informace o bezpečném zástrčky, pokud je zástrčka přístupná, nebo,
použití spotřebiče a pokud rozumějí rizikům, která v souladu s pravidly pro zapojování, prostřednictvím
s používáním spotřebiče souvisejí. Nedovolte dětem, vícepólového vypínače umístěného před zásuvkou
aby si se spotřebičem hrály. Nedovolte dětem, aby a spotřebič musí být uzemněn.
Nepoužívejte prodlužovací kabely, sdružené
bez dohledu prováděly čištění a běžnou údržbu
zásuvky
nebo adaptéry. Po provedení montáže
spotřebiče.
nesmí
být
elektrické prvky spotřebiče pro uživatele
Po použití vypněte příslušnou část varné desky
přístupné. Nepoužívejte spotřebič, pokud jste mokří
ovladačem a nespoléhejte na detektor nádoby.
nebo bosí. Tento spotřebič nezapínejte, pokud je
poškozený napájecí síťový kabel či zástrčka, pokud
nefunguje správně nebo byl poškozen či došlo
k jeho pádu.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, za identický
ho smí vyměnit pouze výrobce, servisní technik
nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak
by mohlo dojít k úrazu – riziko elektrického šoku!
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ: Než zahájíte jakoukoli
údržbovou operaci, ujistěte se, že je spotřebič
vypnutý a odpojený od zdroje napájení; nikdy
nepoužívejte parní čistič – riziko elektrického šoku!
Nepoužívejte abrazivní ani agresivní produkty,
čisticí prostředky s obsahem chloru ani drátěnky.
LIKVIDACE OBALOVÉHO MATERIÁLU
Obal je ze 100% recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním
znakem .
Jednotlivé části obalového materiálu proto zlikvidujte odpovědně podle
platných místních předpisů.
LIKVIDACE DOMÁCÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Tento spotřebič byl vyroben z recyklovatelných nebo opakovaně
použitelných materiálů. Zlikvidujte jej podle místních předpisů pro
likvidaci odpadu. Další informace o likvidaci, renovaci a recyklaci
elektrických spotřebičů získáte na místním úřadě, v podniku pro sběr
domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.
Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU
o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví.
Symbol
na výrobku nebo příslušných dokladech udává, že tento
výrobek nesmí být likvidován společně s domácím odpadem, nýbrž
je nutné jej odevzdat do příslušného sběrného střediska k recyklaci
elektrických a elektronických zařízení.
RADY K ÚSPOŘE ELEKTRICKÉ ENERGIE
Vytěžte maximum i ze zbytkového tepla, a to tak, že ploténku vypnete
několik minut před dokončením vaření.
Dno hrnce či pánve by mělo zakrývat celou plochu ploténky; při použití
nádoby, jejíž dno je menší než ploténka, dochází k plýtvání energií.
Během vaření přikrývejte hrnce a pánve dobře těsnicí pokličkou
a používejte co nejméně vody. Vařením bez pokličky se citelně zvýší
spotřeba energie.
Používejte pouze hrnce a pánve s plochým dnem.
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tento spotřebič splňuje požadavky na ekodesign podle evropského
nařízení č. 66/2014 v souladu s evropskou normou EN 60350-2.
POZNÁMKA
Lidé s kardiostimulátorem nebo podobným lékařským přístrojem
by měli být opatrní, pokud stojí v blízkosti zapnuté indukční varné
desky. Elektromagnetické pole může kardiostimulátor nebo jemu
podobné přístroje poškodit. Obraťte se na svého lékaře nebo výrobce
kardiostimulátoru či jiného takového lékařského přístroje pro další
informace o působení elektromagnetického pole indukční varné desky
na tyto přístroje.
CS
INSTALACE
770 mm
4 mm
R = Max. 10 mm
A
510 mm
50 mm
476 mm
6mm
743 mm
R = 11.5 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
0
773 + 2 mm
0
750 + 2 mm
A
0
513 + 2 mm
R = 11.5 mm
kit 4801 211 00112
Min. 35 mm
0
750 + 2 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
R = Max. 10 mm
i
L
Min. 400 mm
Min.100 mm
12 mm No Max.
Min. 35 mm
28 mm No Max.
90 mm
120 mm
45 mm
min. 45 mm
min. 10 mm
min. 45 mm
min. 550 mm
60 mm
min. 550 mm
min. 20 mm
min. 20 mm
x4
1
2
x4
2mm
3
90°C
2
1
x4
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
Připojení k elektrické síti musí být provedeno ještě před připojením spotřebiče ke zdroji elektřiny.
Instalaci musí provést kvalifikovaný pracovník obeznámený s platnými bezpečnostními předpisy a předpisy o elektrické instalaci. Instalace se musí
provádět výslovně podle předpisů lokálního dodavatele elektrické energie.
Zkontrolujte, zda údaj o napětí uvedený na typovém štítku na spodní straně spotřebiče odpovídá napětí v domácí síti.
Předpisy vyžadují, aby byl spotřebič uzemněn: použijte pouze vodiče (včetně zemnícího), které mají odpovídající délku.
380-415 V 2 N ~
220-240 V ~
AU-UK-IRL
220-240 V 3 ~
BE
230V 2 Phase 2N ~
NL
380-415 V 3 N ~
R
S
220-240 V ~
black-nero-negro-preto-μαύροσ-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru-черно-црнčrna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort-siyah-dubh
brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin-maro-кaфявбраон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna-brunt-ruskea-brunt-brunkahverengi-donn
T
blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)-mėlyna (pilkas)niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)-синьо (сиво)-плава (сива)modro (sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)-көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý (sivá)kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)-blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath)
=E
yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdeκίτρινο/πράσινο-kollane/roheline-dzeltens/zaļšgeltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde-жълто/зелено-жуто/зеленаrumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленый-жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelenásárga/zöld-gul/grønn-keltainen/vihreä-gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buí/glas
N
blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо-плава-modroplava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm
CS
POPIS PRODUKTU
1. Varná deska
2. Ovládací panel
1
2
OVLÁDACÍ PANEL
1
5
4
2 3
7
8
11
12
7
3 sec
OK
15
10
OFF
18 P
OFF
18 P
9
6 7
1.
2.
3.
4.
5.
Symboly/zapínání speciálních funkcí
Zvolená úroveň tepelné úpravy
Tlačítko vypnutí varné zóny
Klávesnice s funkcí rolování
Tlačítko rychlého ohřevu
6. Tlačítko FLEXISIDE
7. Kontrolka – aktivní funkce
8. Tlačítko Zapnutí/Vypnutí
9. Časovač
10. Tlačítko 6th Sense
OFF
18 P
OFF
18 P
14
13
11. Indikátor doby tepelné úpravy
12. Tlačítko OK/Zámek kláves – 3 sekundy
13. Indikace aktivního časovače
14. Indikátor výběru zóny
15. Symbol indikátoru časovače
PŘÍSLUŠENSTVÍ
HRNCE A PÁNVE
Používejte pouze hrnce a pánve vyrobené
OK
NE
z feromagnetického materiálu, které jsou vhodné
pro používání na indukčních varných deskách:
• hrnce a pánve ze smaltované oceli
• litinové hrnce a pánve
• speciální hrnce a pánve z nerezové oceli, které
jsou vhodné pro vaření na indukci
Abyste určili, zda je hrnec vhodný, hledejte symbol
(obvykle vyražený
na dně). Magnet lze použít ke kontrole, zda hrnce jsou magnetické.
Kvalita a konstrukce dna hrnce mohou mít vliv na výsledky vaření.
Některé údaje týkající se průměru dna neodpovídají aktuálnímu průměru
feromagnetického povrchu.
U některých hrnců a pánví je z feromagnetického materiálu vyrobená
pouze část dna a ostatní části jsou z materiálu, který není pro indukční
vaření vhodný. Tyto části se mohou zahřívat na různě vysoké teploty nebo
již při nízkých teplotách. V některých případech, kdy je dno vyrobeno
převážně z neferomagnetických materiálů, nemusí varná deska nádobu
rozpoznat, a proto varnou zónu nezapne.
Prázdné hrnce a pánve s tenkým dnem
Na varné desce nepoužívejte prázdné hrnce a pánve, když je zapnutá.
Varná deska je vybavena vnitřním bezpečnostním systémem, který
trvale sleduje teplotu, přičemž aktivuje funkci “automatického vypnutí“,
když jsou detekovány vysoké teploty. Při použití prázdných hrnců
a pánví s tenkým dnem může teplota vzrůst velmi rychle a funkce
“automatického vypnutí“ se nemusí aktivovat okamžitě, takže dojde
k poškození povrchu pánve nebo hrnce. Pokud k tomu dojde, ničeho se
nedotýkejte a počkejte, až všechny součásti vychladnou.
Pokud se zobrazí chybové zprávy, volejte servisní centrum.
Minimální průměr hrnce/pánve pro různé varné oblasti
Abyste zajistili, že varná deska funguje správně, musí hrnec zakrývat
jeden nebo více referenčních bodů vyznačených na povrchu desky
a musí mít vhodný průměr.
Vždy použijte takovou varnou zónu, která nejlépe odpovídá průměru
dna nádoby.
100 mm
Pro zajištění optimální účinnosti používejte vždy hrnce a pánve s plochým
dnem, v nichž se teplo rozvádí rovnoměrně. Pokud má dno nerovný tvar,
ovlivní to výkon i tepelnou vodivost.
150 mm
150 mm
200 mm
ADAPTÉR NA HRNCE A PÁNVE, KTERÉ NEJSOU VHODNÉ PRO
VAŘENÍ NA INDUKCI
Díky tomuto příslušenství lze používat i hrnce a pánve, které nejsou pro
vaření na indukci vhodné. Je důležité mít na paměti, že použití adaptéru
má vliv jak na účinnost, tak i na dobu potřebnou k ohřevu jídla. Jeho
použití byste měli omezit na minimum, neboť teplota, na kterou se
adaptér rozehřeje, významně závisí na použité nádobě (hrnec/pánev),
rovnosti jejího dna a druhu upravovaných potravin. Použití hrnce nebo
pánve s menším průměrem, než je kruhová deska adaptéru, může
způsobit hromadění tepla, které neprostupuje dále do hrnce či pánve,
a může tak dojít ke zčernání varné desky i kruhové desky adaptéru.
Přizpůsobte průměr vašich hrnců/pánví a varné desky průměru adaptéru.
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
POWER MANAGEMENT (NASTAVENÍ VÝKONU)
V době nákupu je varná deska nastavena na maximální možný výkon.
Upravte nastavení podle mezních hodnot elektrické sítě ve vaší
domácnosti, jak je popsáno v následujícím odstavci.
Nastavení výkonu varné desky:
Po připojení zařízení do elektrické sítě můžete nastavit úroveň výkonu
během 60 sekund.
Stiskněte tlačítko “+“ časovače dále vpravo a podržte je po dobu 5 sekund.
Na obrazovce se zobrazí symbol
.
Přidržte tlačítko
stisknuté, dokud se nezobrazí naposledy zvolená
úroveň výkonu.
Použijte tlačítka “+“ a “−“ ke zvolení požadované úrovně výkonu. K dispozici
jsou následující úrovně výkonu: 2,5 kW – 4,0 kW – 6,0 kW – 7,2 kW.
Potvrďte stisknutím
.
3 sec
Pokud během sekvence nastavení dojde k chybě, objeví se symbol
a uslyšíte pípnutí. Pokud k tomu dojde, opakujte operaci.
Jestliže chyba přetrvává, volejte středisko poprodejních služeb.
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ AKUSTICKÉHO SIGNÁLU
Pokud chcete akustický signál zapnout/vypnout:
• Připojte varnou desku k přívodu elektrického proudu.
• Stiskněte tlačítko “P“ na prvním tlačítkovém ovládacím panelu s funkcí
rolování, který se nachází nahoře vlevo , a to na dobu 5 sekund.
Všechny nastavené alarmy zůstanou aktivní.
OK
3 sec
OK
Zvolená úroveň výkonu zůstane v paměti, i když dojde k přerušení
napájení.
Pokud chcete změnit úroveň výkonu, odpojte spotřebič ze sítě po dobu
minimálně 60 sekund, poté jej opět připojte a opakujte výše uvedené kroky.
REŽIM DEMO
Zapnutí a vypnutí demo režimu:
• Připojte varnou desku k přívodu elektrického proudu.
• Během první minuty přidržte po dobu 5 sekund tlačítko rychlého ohřevu
“P“, které se nachází na spodním levém ovládacím panelu (viz níže).
OFF
18 P
OFF
18 P
3 sec
OK
OFF
18 P
OFF
18 P
CS
KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ VARNÉ DESKY
Pokud chcete varnou desku zapnout, stiskněte tlačítko napájení po dobu
přibližně 1 sekundy. Pokud chcete varnou desku vypnout, stiskněte
znovu stejné tlačítko a všechny varné zóny se deaktivují.
UMÍSTĚNÍ
Nezakrývejte symboly ovládacího panelu hrncem.
Upozornění: Ve varných zónách, které jsou umístěné v blízkosti ovládacího panelu,
doporučujeme pokládat hrnce a pánve tak, aby se nacházely mezi značkami (se
zohledněním jak dna, tak horního okraje pánve, neboť ten bývá širší).
Tím se vyhnete nadměrnému přehřátí dotykové části. Při grilování nebo
smažení používejte, kdykoli to bude možné, zadní varné zóny
AKTIVACE/DEAKTIVACE VARNÝCH ZÓN A NASTAVENÍ ÚROVNÍ
VÝKONU
18
OFF
P
Aktivace varných zón:
Přejeďte prstem vodorovně přes rolovací tlačítkový panel požadované
varné zóny, abyste ji zapnuli a nastavili výkon. Úroveň výkonu se zobrazí
v dané zóně, společně s kontrolkou označující aktivní varnou zónu.
Tlačítkem “P“ lze zvolit funkci rychlého ohřevu.
Deaktivace varných zón:
Stiskněte tlačítko “OFF“, které se nachází v horní části dotykové obrazovky.
OK
UZAMKNUTÍ OVLÁDACÍHO PANELU
Pro uzamknutí nastavení a ochranu proti nechtěnému zapnutí stiskněte a
po dobu 3 sekund přidržte tlačítko “OK/Key Lock“ (OK/Zámek kláves).Pípnutí
a varovná kontrolka nad symbolem indikují, že funkce byla aktivována.
Ovládací panel je zablokovaný s výjimkou funkce “vypnutí“ ( ). Zablokování
ovládacího panelu vypnete zopakováním postupu zapnutí.
3 sec
ČASOVAČ
K dispozici jsou dva časovače – jeden ovládá levé varné zóny, zatímco
druhý ovládá pravé varné zóny.
Aktivace časovače:
Stiskněte tlačítko “+“ nebo “−“ abyste nastavili požadovanou dobu používané
varné zóny. Rozsvítí se kontrolka a zobrazí specifický symbol . Po uplynutí
nastavené doby zazní pípnutí a varná zóna se automaticky vypne.
Čas lze kdykoli změnit a je možné aktivovat několik časovačů současně.
V případě, že na stejné straně varné desky jsou současně aktivovány
dva časovače, bliká “Indikátor výběru zóny“ a na centrálním displeji se
zobrazí příslušná doba vaření.
Deaktivace časovače:
Stiskněte tlačítko “+“ a “−“ najednou, dokud se časovač nedeaktivuje.
INDIKÁTOR ČASOVAČE
Tato LED kontrolka (pokud svítí) indikuje, že pro danou varnou zónu byl
nastaven časovač.
FUNKCE
OFF
18 P
OFF
18 P
FLEXISIDE
Stisknutím tlačítka “FLEXISIDE“ můžete kombinovat dvě varné zóny
a nastavit je na stejný výkon tak, že celý povrch zakryjete velkým
hrncem, popřípadě jej zakryjete částečně hrncem s kruhovým/oválným
dnem. Tato funkce zůstane stále zapnutá, a pokud používáte pouze
jeden hrnec, můžete jej posouvat po celé zóně. V takovém případě lze
libovolně používat oba levé ovládací tlačítkové panely s funkcí rolování.
Ideální pro tepelnou úpravu v oválných nebo pravoúhlých hrncích nebo
s podložkami pánví.
6TH SENSE
Tlačítko “6th Sense“ aktivuje speciální funkce.
Položte hrnec na místo a zvolte varnou zónu.
Stiskněte tlačítko “6th Sense“. Na displeji se objeví písmeno “A“.
Kontrolka první speciální funkce dostupné pro varnou zónu se rozsvítí.
Zvolte požadovanou speciální funkci stisknutím tlačítka “6th Sense“
jednou nebo vícekrát.
Funkce se aktivuje po stisknutí tlačítka
za účelem potvrzení.
Chcete-li změnit speciální funkci, stiskněte tlačítko “OFF“ (Vypnutí) a poté
tlačítko “6th Sense“ pro volbu požadované funkce.
Pro deaktivaci speciálních funkcí stiskněte a podržte tlačítko “OFF“.
3 sec
OK
3 sec
OFF
18 P
OFF
18 P
ROZPOUŠTĚNÍ
Tato funkce vám umožňuje zahřívání potravin na ideální teplotu pro
rozpouštění a dosažení stavu potravin bez nebezpečí spálení. Tato
metoda je ideální, protože nepoškozuje choulostivé potraviny, jako je
čokoláda, a zabraňuje připálení k hrnci.
UDRŽOVÁNÍ JÍDLA V TEPLE
Tato funkce vám umožňuje udržovat ideální teplotu vašeho pokrmu,
obvykle po dokončení přípravy, nebo velmi pomalu redukovat tekutiny.
Ideální pro podávání jídel se správnou teplotou.
DUŠENÍ
Tato funkce je ideální pro udržování teploty pro mírné vaření a umožňuje
vám připravovat pokrmy po dlouhou dobu bez nebezpečí spálení.
Ideální pro recepty vyžadující dlouhé vaření (rýže, omáčky, pečená
masa) s tekutými omáčkami.
UVEDENÍ DO VARU
Funkce vám umožňuje přivést vodu k varu a var udržovat s nižší spotřebou
energie.
Do kastrolu byste měli nalít přibližně 2 litry vody (nejlépe pokojové teploty)
a nechat jej odkrytý. V každém případě doporučujeme uživatelům bedlivě
sledovat vařící se vodu a pravidelně kontrolovat, kolik vody zbývá.
CHEF CONTROL
Flexibilní zóna je rozdělena do tří varných zón (viz
vysoký obrázek), které pracují na přednastavený výkon
(vysoký, střední či nízký) v závislosti na poloze
hrnce/pánve: přesuňte hrnec/pánev po povrchu
střední
a pokračujte ve vaření při jiné teplotě, aniž byste
museli používat ovládací prvky.
nízký
INDIKÁTORY
NESPRÁVNĚ UMÍSTĚNÝ NEBO CHYBĚJÍCÍ HRNEC
Tento symbol se zobrazí, pokud hrnec není vhodný pro indukční vaření,
není správně umístěn nebo nemá správnou velikost pro zvolenou
varnou zónu. Pokud do 30 sekund od provedení volby není detekován
žádný hrnec, varná zóna se vypne.
ZBYTKOVÉ TEPLO
Jestliže se na displeji zobrazí “H“, je varná zóna ještě horká. Po ochlazení
varné zóny displej zhasne.
TABULKA PEČENÍ
STUPEŇ VÝKONU
Maximální
výkon
P
14 − 18
10 − 14
5−9
1−4
Nulový výkon
OFF
ZPŮSOB VAŘENÍ
POUŽITÍ VARNÉHO STUPNĚ
(použití závisí na zkušenostech a kuchařských návycích)
Rychlé zahřátí
Ideální pro rychlé zvýšení teploty jídla na rychlé varování (pro vodu) nebo pro
rychlé ohřívání tekutin vaření.
Smažení – vaření
Ideální pro opékání dozlatova, zahájení vaření, smažení hluboce zmrazených
produktů, rychlé přivedení tekutin k varu.
Osmahnutí dorůžova – opečení
Ideální k opečení, udržování živého varu, vaření a grilování.
– udržení varu – grilování
Osmahnutí dorůžova – vaření –
dušení – opečení – grilování
Ideální k opečení, udržení lehkého varu, vaření a grilování, předehřátí příslušenství.
Tepelná úprava – dušení,
restování – grilování – vaření
do krémové konzistence
Ideální pro dušení, udržování mírného varu, vaření a grilování (po dlouhou dobu).
Tepelná úprava – vaření na
mírném ohni – zahušťování,
rozpuštění másla
Ideální pro recepty vyžadující pomalou tepelnou úpravu (rýže, omáčky, pečená
masa, ryby) s tekutinami (např. voda, víno, vývar, mléko) a rozpouštění másla na
těstovinách.
Ideální pro recepty vyžadující pomalou tepelnou úpravu (množství do 1 litru:
(rýže, omáčky, pečená masa, ryby) s tekutinami (např. voda, víno, vývar, mléko).
Rozpouštění – rozmrazování
Ideální pro změknutí másla, jemné rozpouštění čokolády, rozmrazování menších
objemů.
Udržování jídla v teple –
rozpouštění másla na rizotu
Ideální k udržení malých, právě uvařených porcí jídel v teple, zahřátí podávacích
talířů nebo rozpuštění másla na rizotu
Varná deska v pohotovostním nebo vypnutém režimu (možné zbytkové teplo na
konci vaření, indikuje “H“).
CS
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
!
POZOR!
• Nepoužívejte parní čistič.
• Před čištěním vždy zkontrolujte, zda jsou všechny varné zóny vypnuté a zda nesvítí ukazatel zbytkového tepla (“H“).
Upozornění:
• K čištění nepoužívejte hrubé houbičky ani drátěnky, protože ty
mohou poškodit sklo.
• Po každém použití varnou desku vyčistěte (po zchladnutí), aby se
odstranily usazeniny a skvrny od zbytků pokrmů.
• Pokud není povrch udržován v čistotě, může dojít ke snížení citlivosti
tlačítek na ovládacím panelu.
• Škrabku používejte pouze v případě, že k varné desce zůstanou
přichycené zbytky. Aby nedošlo k poškrábání skleněného povrchu,
dodržujte pokyny výrobce škrabky.
• Cukr nebo potraviny s vysokým obsahem cukru mohou poškodit
varnou desku a je nutné je ihned odstranit.
• Sůl, cukr a písek mohou poškrábat skleněný povrch desky.
• K čistění desky používejte jemný hadřík, absorpční kuchyňské utěrky nebo
speciální čisticí pomůcky na varnou desku (respektujte pokyny výrobce).
• Rozlitá tekutina ve varných zónách může být příčinou pohybu nebo
vibrací hrnců.
• Po vyčištění varnou desku důkladně vysušte.
Pokud se na skle objeví logo iXelium™, varná deska je ošetřena technologií
iXelium™, což je exkluzivní povrch Whirlpool, který zaručuje dokonalé
výsledky čištění, stejně jako zachovává lesklý povrch varné desky po delší
dobu.
Při čištění varných desek iXelium™ dodržujte tato doporučení:
• Používejte měkký hadr (nejlépe z mikrovlákna) navlhčený vodou
nebo běžným prostředkem na čištění skla.
• Nejlepších výsledků dosáhnete, když necháte mokrý hadr na
skleněném povrchu varné desky po dobu několika minut.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
•
•
•
Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku proudu.
Pokud se po použití varné desky nepodaří desku vypnout, ihned ji
odpojte od elektrické sítě.
Jestliže se po zapnutí varné desky na displeji zobrazí alfanumerické
kódy, postupujte podle následující tabulky.
KÓD DISPLEJE
F0E1
F0E7
VÝZNAM
Upozornění: Funkce uzamknutí ovládacího panelu se může náhodně
aktivovat či deaktivovat, pokud se na oblast tlačítek varné desky rozlije
voda či jiná tekutina z hrnců nebo pokud do této oblasti něco odložíte.
MOŽNÉ PŘÍČINY
ŘEŠENÍ
Nádoba je detekována, není však Nádoba nestojí dobře na varné zóně, Dvakrát stiskněte tlačítko “On/Off“ (Zapnutí/
kompatibilní s požadovanou funkcí.
popřípadě není kompatibilní s jednou Vypnutí), aby se vymazal kód “F0E1“ a
či více varnými zónami.
obnovila funkce varné zóny. Následně zkuste
nádobu použít na jiné varné zóně nebo
vyzkoušejte jinou nádobu.
Chybné zapojení napájecího kabelu.
Připojení k napájení není provedeno Nastavte připojení k napájení podle
přesně podle pokynů v odstavci odstavce “PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI“.
“PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI“.
F0EA
Ovládací panel se vypnul z důvodu příliš Vnitřní teplota elektronických částí je Počkejte s dalším vařením, než se varná
vysoké teploty.
příliš vysoká.
deska ochladí.
F0E2, F0E4, F0E6,
F0E8, F0EC, F1E1,
F6E1, F7E5, F7E6
Odpojte varnou desku od elektrické sítě.
Počkejte několik sekund a poté opět připojte varnou desku do elektrické sítě.
Pokud problém přetrvává, volejte servisní centrum a uveďte chybový kód, který se zobrazí na displeji.
dE
[pokud je varná
deska vypnutá]
Varná deska se nezačne zahřívat.
Funkce se neobjevují.
REŽIM DEMO je zapnutý.
Řiďte se pokyny v odstavci “REŽIM DEMO“.
ZVUKY BĚHEM PROVOZU
Indukční varné desky mohou během normálního provozu hvízdat nebo
šustit. Tyto zvuky ve skutečnosti přicházejí z nádobí na vaření a souvisí
s charakteristikami den nádob (například když dna tvoří různé vrstvy
materiálu nebo jsou nerovná).
Tyto zvuky se v závislosti na použitém nádobí na vaření mohou lišit.
Vliv má rovněž množství v nich obsažených potravin. Nejsou příznakem
žádné poruchy.
SERVISNÍ STŘEDISKO
Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj výrobek na
www‌.‌whirlpool.eu/register.
•
servisní číslo (číslo za slovem “Service“ na typovém štítku). Servisní
číslo je uvedeno i v záruční knížce;
•
•
svou úplnou adresu;
své telefonní číslo.
NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISNÍHO STŘEDISKA POPRODEJNÍCH
SLUŽEB:
1. Ověřte si, zda nemůžete problém vyřešit sami pomocí doporučení
popsaných v oddílu ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.
2. Vypněte spotřebič a opět ho zapněte, abyste zjistili, zda porucha stále
trvá.
JESTLIŽE PORUCHA PŘETRVÁVÁ I PO PROVEDENÍ VÝŠE UVEDENÝCH
KROKŮ, ZAVOLEJTE DO NEJBLIŽŠÍHO SERVISNÍHO STŘEDISKA.
Pro asistenční služby volejte na číslo uvedené v záruční knížce nebo
postupujte podle pokynů na webových stránkách www‌.‌whirlpool‌.‌eu.
Pokud se obracíte na náš zákaznický poprodejní servis, vždy upřesněte:
• stručný popis poruchy;
• přesný typ a model spotřebiče;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011386975
01
XXXX XXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX XXXX XXXXX
Jestliže je nutná oprava, obraťte se na autorizované servisní středisko,
abyste měli jistotu, že budou použity originální náhradní díly a oprava
bude provedena správně).
V případě provádění instalace formou zasazení do pracovní desky
kontaktujte servisní středisko poprodejních služeb za účelem vyžádání
soupravy šroubů 4801 211 00112.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising