Whirlpool | WF S0377 NE/IXL | Instruction for Use | Whirlpool WF S0377 NE/IXL Gebruikershandleiding

Whirlpool WF S0377 NE/IXL Gebruikershandleiding
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
NL
BELANGRIJK MOET WORDEN GELEZEN EN
IN ACHT GENOMEN
Download de complete handleiding op http:‌//d
‌ ocs‌. reiniging en het onderhoud mogen niet door
whirlpool‌.eu of bel het telefoonnummer dat in het kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
garantieboekje staat.
Schakel het kookplaatelement na gebruik uit met
de knop en vertrouw niet alleen op de pannendetector.
Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken deze TOEGESTAAN GEBRUIK
veiligheidsinstructies. Houd ze binnen handbereik
VOORZICHTIG: Het apparaat is niet geschikt voor
voor toekomstige raadpleging.
inwerkingstelling met een externe schakelinrichting
Deze instructies en het apparaat zelf zijn voorzien zoals een timer of een afzonderlijk systeem met
van belangrijke veiligheidsaanwijzingen, die te allen afstandsbediening.
tijde moeten worden opgevolgd. De fabrikant kan
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in
niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die huishoudelijke en gelijkaardige toepassingen zoals:
het gevolg is van het niet opvolgen van deze personeelskeukens in winkels, kantoren en overige
veiligheidsinstructies, oneigenlijk gebruik van het werkomgevingen; landbouwbedrijven; klanten in
apparaat of een foute instelling van de regelknoppen. hotels, motels en andere residentiële omgevingen.
WAARSCHUWING: Het apparaat en de
Elk ander gebruik is verboden (bijv. als
toegankelijke onderdelen kunnen heet worden kamerverwarming).
tijdens het gebruik. Wees voorzichtig dat u de
Dit apparaat is niet voor professioneel gebruik
verwarmingselementen niet aanraakt. Kinderen bestemd. Gebruik het apparaat niet buiten.
jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt van het INSTALLATIE
apparaat worden gehouden, tenzij er voortdurend
Het apparaat moet verplaatst en geïnstalleerd
toezicht is.
worden door twee of meer personen - risico voor
WAARSCHUWING: Als het oppervlak van de verwondingen. Gebruik beschermende handschoenen
kookplaat gebarsten is, gebruik het apparaat niet - om uit te pakken en te installeren - risico voor
risico voor elektrocutie.
snijwonden.
WAARSCHUWING: Brandgevaar: leg geen
Laat de installatie, m.i.v. de aansluiting op het
voorwerpen op de kookoppervlakken.
waternet (indien van toepassing) en de elektrische
VOORZICHTIG: Het bereidingsproces moet onder aansluitingen en reparaties door een gekwalificeerd
toezicht plaatsvinden. Een kort bereidingsproces technicus verrichten. Repareer of vervang geen enkel
moet onder voortdurend toezicht plaatsvinden.
onderdeel van het apparaat, behalve als dit expliciet
WAARSCHUWING: Onbewaakt bereiden op een aangegeven wordt in de gebruikershandleiding.
kookfornuis met vet of olie kan gevaarlijk zijn - Houd kinderen buiten bereik van de installatieplek.
brandgevaar. Tracht NOOIT een brand te blussen Controleer na het uitpakken van het apparaat of het
met water: schakel daarentegen het apparaat uit en tijdens het transport geen beschadigingen heeft
bedek vervolgens de vlam, bijv. met een deksel of opgelopen. Neem in geval van twijfel contact op met
een blusdeken.
uw leverancier of de dichtstbijzijnde Klantenservice.
Gebruik de kookplaat niet als werkblad of als Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic, piepschuim,
steun. Houd kleding of andere brandbare materialen enz.) na de installatie buiten bereik van kinderen uit de buurt van het apparaat tot alle onderdelen verstikkingsgevaar. Het apparaat moet worden
van het apparaat helemaal zijn afgekoeld - losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u
brandgevaar.
installatiewerkzaamheden uitvoert - risico voor
Metalen voorwerpen zoals messen, vorken, lepels elektrocutie. Tijdens de installatie dient u ervoor te
en deksels mogen niet op het oppervlak van het zorgen dat het apparaat de voedingskabel niet
kookfornuis worden geplaatst, aangezien deze heet beschadigd - risico voor brand of elektrocutie. Het
kunnen worden.
apparaat alleen activeren als de installatie is voltooid.
Kleine kinderen (0-3 jaar) moeten uit de buurt
Voer eerst alle zaagwerkzaamheden uit en
van het apparaat gehouden worden. Jonge kinderen verwijder alle spaanders en zaagresten voordat u het
(3-8 jaar) moeten uit de buurt van het apparaat apparaat plaatst.
gehouden worden, tenzij ze constant onder toezicht
Als het apparaat niet boven een oven wordt
staan. Kinderen vanaf 8 jaar en personen met geïnstalleerd, moet een (niet bijgeleverd) scheidingspaneel
verminderde fysieke, sensorische of mentale worden geïnstalleerd in het compartiment onder het
vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen apparaat.
dit apparaat gebruiken indien ze onder toezicht ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN
staan of instructies hebben ontvangen over veilig
Het moet mogelijk zijn het apparaat van het
gebruik en de mogelijke gevaren ervan begrijpen. elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker uit
Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. De het stopcontact te halen of via een meerpolige
netschakelaar die bovenstrooms van het stopcontact
is geplaatst conform de bedradingsvoorschriften en
het apparaat dient geaard te zijn conform de
nationale veiligheidsnormen voor elektriciteit.
Gebruik geen verlengsnoeren, meervoudige
stopcontacten of adapters. Als de installatie voltooid
is, mogen de elektrische onderdelen niet meer
toegankelijk zijn voor de gebruiker. Gebruik het
apparaat niet wanneer u natte voeten hebt of
blootsvoets bent. Gebruik het apparaat niet als de
stroomkabel of de stekker beschadigd is, als het
apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of
gevallen is.
Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen
wordendoordefabrikant,eenservicevertegenwoordiger
of gekwalificeerd personeel om risico’s te voorkomen risico voor elektrocutie.
REINIGEN EN ONDERHOUD
WAARSCHUWING: Het apparaat moet worden
losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u
onderhoudswerkzaamheden uitvoert; gebruik
geen stoomreinigers - risico van elektrocutie.
Gebruik geen schurende of bijtende producten,
reinigingsmiddelen op chloorbasis of schuursponsjes.
VERWERKING VAN DE VERPAKKING
De verpakking kan volledig gerecycled worden, zoals door het
recyclingssymbool
wordt aangegeven.
De diverse onderdelen van de verpakking mogen daarom niet bij het
gewone huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden afgevoerd
volgens de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking.
AFDANKEN VAN HUISHOUDELIJKE APPARATUUR
Dit apparaat is vervaardigd van recyclebaar of herbruikbaar
materiaal. Dank het apparaat af in overeenstemming met plaatselijke
milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor meer informatie
over behandeling, terugwinning en recycling van huishoudelijke
apparaten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie, de
vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit apparaat hebt gekocht. Dit
apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese Richtlijn
2012/19/EU inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten
(AEEA).
Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt, helpt u
schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.
Het symbool
op het product of op de begeleidende documentatie
geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld
mag worden, maar dat het ingeleverd moet worden bij een speciaal
inzamelingscentrum voor de recycling van elektrische en elektronische
apparatuur.
TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN
Maak zoveel mogelijk gebruik van de restwarmte van de hete plaat door
de plaat uit te zetten enkele minuten voordat u stopt met koken.
De basis van uw pot of pan dient de kookplaat volledig te bedekken; een
recipiënt die kleiner is dan de kookplaat veroorzaakt energieverspilling.
Dek potten en pannen af met goed aansluitende deksels terwijl u kookt
en gebruik zo weinig mogelijk water. Koken zonder deksel verhoogt uw
energieverbruik.
Gebruik alleen kookpotten en pannen met een vlakke bodem.
CONFORMITEITSVERKLARING
Dit apparaat voldoet aan de ecologische ontwerpvereisten vermeld in
de Europese Richtlijn nr. 66/2014 in overeenstemming met de Europese
norm EN 60350-2.
OPMERKING
Personen met een pacemaker of een gelijkaardig medisch
hulpmiddel dienen voorzichtig te zijn wanneer ze in de buurt van de
inductiekookplaat staan als deze ingeschakeld is. Het elektromagnetisch
veld kan de pacemaker en gelijkaardige toestellen beïnvloeden.
Raadpleeg uw arts of de fabrikant van de pacemaker of van gelijkaardige
medische hulpmiddelen voor meer informatie over de effecten van
elektromagnetische velden van inductiekookplaten.
NL
INSTALLATIE
770 mm
4 mm
R = Max. 10 mm
A
510 mm
50 mm
476 mm
6mm
743 mm
R = 11.5 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
0
773 + 2 mm
0
750 + 2 mm
A
0
513 + 2 mm
R = 11.5 mm
kit 4801 211 00112
Min. 35 mm
0
750 + 2 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
R = Max. 10 mm
i
L
Min. 400 mm
Min.100 mm
12 mm No Max.
Min. 35 mm
28 mm No Max.
90 mm
120 mm
45 mm
min. 45 mm
min. 10 mm
min. 45 mm
min. 550 mm
60 mm
min. 550 mm
min. 20 mm
min. 20 mm
x4
1
2
x4
2mm
3
90°C
2
1
x4
ELEKTRISCHE AANSLUITING
De elektrische aansluiting moet tot stand gebracht worden voordat u het apparaat aansluit op het elektriciteitsnet.
De installatie moet worden uitgevoerd door een erkend elektricien die op de hoogte is van de actuele veiligheids- en installatievoorschriften. De
installatie moet in het bijzonder uitgevoerd worden in overeenstemming met de voorschriften van het plaatselijke elektriciteitsbedrijf.
Zorg dat de spanning die op het typeplaatje aan de onderzijde van het apparaat wordt aangeduid, overeenkomt met de spanning in uw woning.
De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht: gebruik uitsluitend stroomgeleiders (inclusief de aardleiding) van de juiste afmetingen.
380-415 V 2 N ~
220-240 V ~
AU-UK-IRL
220-240 V 3 ~
BE
230V 2 Phase 2N ~
NL
380-415 V 3 N ~
R
S
220-240 V ~
black-nero-negro-preto-μαύροσ-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru-черно-црнčrna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort-siyah-dubh
brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin-maro-кaфявбраон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna-brunt-ruskea-brunt-brunkahverengi-donn
T
blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)-mėlyna (pilkas)niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)-синьо (сиво)-плава (сива)modro (sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)-көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý (sivá)kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)-blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath)
=E
yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdeκίτρινο/πράσινο-kollane/roheline-dzeltens/zaļšgeltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde-жълто/зелено-жуто/зеленаrumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленый-жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelenásárga/zöld-gul/grønn-keltainen/vihreä-gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buí/glas
N
blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо-плава-modroplava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm
NL
PRODUCTBESCHRIJVING
1. Kookplaat
2. Bedieningspaneel
1
2
BEDIENINGSPANEEL
1
5
4
2 3
7
8
11
12
7
3 sec
OK
15
10
OFF
18 P
OFF
18 P
9
6 7
1.
2.
3.
4.
5.
Symbolen/inschakeling van speciale functies
Geselecteerd bereidingsniveau
Toets voor uitschakeling kookzone
Scrolltoetsenbord
Quick Heat toets
6. Toets FLEXISIDE
7. Indicatielampje – actieve functie
8. Aan/Uit-knop
9. Kookwekker
10. Toets 6th Sense
OFF
18 P
OFF
18 P
14
13
11. Indicatie bereidingsduur
12. OK/Toetsenvergrendelingsknop – 3 seconden
13. Indicator van actieve kookwekker
14. Indicator van de zoneselectie
15. Symbool van de kookwekker
ACCESSOIRES
POTTEN EN PANNEN
Gebruik alleen potten en pannen van
OK
NEE
ferromagnetisch materiaal die geschikt zijn voor
gebruik op inductiekookplaten:
• potten en pannen van geëmailleerd staal
• gietijzeren potten en pannen
• speciale potten en pannen in roestvast staal,
geschikt voor inductiekoken
Controleer op de aanwezigheid van het symbool
(dat meestal op
de onderkant gedrukt is) om te bepalen of de pan geschikt is. Er kan een
magneet worden gebruikt om te bepalen of de pannen magnetisch zijn.
De kwaliteit en de structuur van de panbodem kunnen de bereidingsprestaties
veranderen. Sommige aanduidingen van de diameter van de bodem komen
niet overeen met de reële diameter van het ferromagnetische oppervlak.
Van sommige potten en pannen is alleen een gedeelte van de bodem
van ferromagnetisch materiaal, en andere gedeelten zijn van ander
materiaal dat niet geschikt is voor inductiekoken. Deze zones kunnen
tot verschillende niveaus opwarmen of met lagere temperaturen. In
bepaalde gevallen, als de bodem vooral bestaat uit non-ferromagnetisch
materiaal, bestaat de mogelijkheid dat de kookplaat de pan niet herkent
en bijgevolg de kookzone niet inschakelt.
Lege pannen of pannen met een dunne bodem
Gebruik geen lege pannen op een ingeschakelde kookplaat. De
kookplaat is uitgerust met een intern veiligheidssysteem dat constant
de temperatuur controleert en dat de ‘automatische uitschakelfunctie’
activeert als er hoge temperaturen worden gemeten. Als de kookplaat
wordt gebruik met lege pannen of pannen met een dunne bodem, kan
de temperatuur snel toenemen waardoor mogelijk de ‘automatische
uitschakelfunctie’ niet meteen wordt ingeschakeld, met schade voor de
pan of de kookplaat tot gevolg. Raak niets aan als dit gebeurt en wacht
tot alle onderdelen zijn afgekoeld.
Neem contact op met het servicecentrum als er een foutbericht verschijnt.
Minimale diameter van de onderkant van de pan voor de verschillende
kookzones
Om de kookplaat goed te doen werken moet de kookpot een of meer van
de referentiepunten, aangegeven op het oppervlak van de kookplaat,
bedekken en een gepaste minimumdiameter hebben.
Gebruik altijd de kookzone die het best overeenkomt met de diameter
van de bodem van de pan.
100 mm
Gebruik voor een optimale efficiëntie altijd potten en pannen met een
platte bodem die de warmte gelijkmatig verdeelt. Oneffen bodems
beïnvloeden het vermogen en de warmtegeleiding.
150 mm
150 mm
200 mm
ADAPTER VOOR POTTEN/PANNEN DIE ONGESCHIKT ZIJN VOOR
INDUCTIE
Met dit accessoire kunt u potten en pannen gebruiken die niet geschikt
zijn voor inductiekookplaten. Het is belangrijk dat u niet vergeet dat het
gebruik ervan de efficiëntie beïnvloedt en bijgevolg de tijd nodig om het
voedsel te verwarmen. Het gebruik ervan moet beperkt worden omdat
de temperaturen die op het oppervlak bereikt worden in belangrijke
mate afhangen van de gebruikte pot/pan, de effenheid ervan en het type
voedsel dat wordt bereid. Een pot of pan gebruiken met een kleinere
diameter dan de adapterschijf kan warmte doen toenemen die niet
wordt overgedragen naar de pot of pan en dat kan zowel de kookplaat
als de schijf zwart maken. Pas de diameter van de potten/pannen en de
kookplaat aan de diameter van de adapter aan.
EERSTE GEBRUIK
POWER MANAGEMENT (VERMOGENSREGELING)
Op het moment van de aankoop is de kookplaat ingesteld op het
maximale vermogen. Regel de instelling op basis van de limieten van
de elektrische huisinstallatie zoals beschreven wordt in de volgende
paragraaf.
Het vermogen van de kookplaat instellen:
Zodra het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten, kunt u het
vermogen binnen 60 seconden instellen.
Druk tenminste 5 seconden op de meest rechtse kookwekkertoets “+“. Op
het scherm wordt het symbool
weergegeven.
Druk op de toets
tot het laatst geselecteerde vermogen verschijnt.
Gebruik de toetsen “+“ en “−“ om het gewenste vermogen in te stellen.
De beschikbare vermogens zijn: 2,5 kW – 4,0 kW – 6,0 kW – 7,2 kW.
Bevestig met de toets
.
3 sec
OK
3 sec
OK
Het geselecteerde vermogen blijft ook bij stroomuitval in het geheugen.
Trek de stekker minstens 60 seconden uit het stopcontact, steek de
stekker weer in het stopcontact en herhaal bovenstaande stappen om het
vermogen te wijzigen.
Als er zich tijdens het instellen een fout voordoet, verschijnt het symbool
en hoort u een pieptoon. Herhaal de handeling als dit gebeurt.
Als dit ook niet helpt, adviseren wij u contact op te nemen met de
klantenservice.
GELUIDSSIGNAAL AAN/UIT
Het geluidssignaal inschakelen/uitschakelen:
• Sluit de kookplaat op de netvoeding aan.
• Druk 5 seconden op de toets “P“ van het eerste scrolltoetsenbord
bovenaan links .
Eventuele alarmen blijven actief.
DEMO-MODUS
Om de demo-modus in en uit te schakelen:
• Sluit de kookplaat op de netvoeding aan.
• Druk binnen de eerste minuut op de quick heating toets “P“ op het
toetsenbord onderaan links gedurende 5 seconden (zoals hieronder
getoond).
OFF
18 P
OFF
18 P
3 sec
OK
OFF
18 P
OFF
18 P
NL
DAGELIJKS GEBRUIK
DE KOOKPLAAT IN-UITSCHAKELEN (AAN/UIT)
Druk ongeveer 1 seconden op de aan-toets om de kookplaat in te
schakelen. Druk op dezelfde toets om de kookplaat uit te schakelen en
alle kookzones worden uitgeschakeld.
PLAATSING
Bedek de symbolen van het bedieningspaneel niet met pannen.
Let op: In de kookzones in de buurt van het bedieningspaneel is het
raadzaam om pannen binnen de markeringen te houden. Dit geldt zowel
voor de bodem als voor de bovenrand van de pannen, die vaak breder is.
Hierdoor wordt oververhitting van het touchpad voorkomen. Voor grillen of
frituren gebruikt u zo mogelijk de achterste kookzones.
KOOKZONES INSCHAKELEN/UITSCHAKELEN EN KOOKVERMOGENS
REGELEN
18
OFF
P
De kookzones inschakelen:
Verplaats uw vinger horizontaal over het scrolltoetsenbord (SCHUIVER)
van de gewenste kookzone om het in te schakelen en het vermogen af
te stellen. Het niveau wordt weergegeven bij de zone, samen met het
indicatorlampje dat de actieve kookzone aangeeft. De toets “P“ kan
gebruikt worden om de quick heating functie te selecteren.
OK
TOETSENBLOKKERING
Omdeinstellingentevergrendelenentevoorkomendatdekookplaatonbedoeld
wordt ingeschakeld, druk 3 seconden op de OK/Toetsenvergrendelingsknop.
Een geluidssignaal en een waarschuwingslampje boven het symbool geven
aan dat de functie is ingeschakeld. Het bedieningspaneel is vergrendeld,
met uitzondering van de uitschakelfunctie (
). Om de blokkering van de
bedieningen te deactiveren, herhaalt u de activeringsprocedure.
3 sec
KOOKWEKKER
Er zijn twee kookwekkers - één controleert de linker kookzones, de
ander controleert de rechter kookzones.
De kookwekker inschakelen:
Druk op de toets “+“ of “−“ om de gewenste tijd op de kookzone in
gebruik in te stellen. Een indicatorlampje wordt ingeschakeld naast het
specifieke symbool . Wanneer de ingestelde tijd is verstreken, klinkt er
een geluidssignaal en wordt de kookzone automatisch uitgeschakeld.
De tijd kan op elk willekeurig ogenblik gewijzigd worden, en
verschillende kookwekkers kunnen gelijktijdig ingeschakeld worden.
Indien 2 timers aan eenzelfde zijde van de kookplaat tegelijkertijd worden
ingeschakeld, dan knipper de “Indicator van de zoneselectie“ en de bijbehorende
geselecteerde bereidingstijd wordt weergegeven op het centrale display.
De kookwekker uitschakelen:
Druk tegelijk op de toetsen “+“ en “−“ totdat de kookwekker is uitgeschakeld.
INDICATOR VAN DE KOOKWEKKER
Deze led (wanneer AAN) geeft aan dat de kookwekker voor de kookzone
is ingesteld.
De kookzones uitschakelen:
Selecteer de toets “OFF“ aan het begin van het scrolltoetsenbord.
FUNCTIES
OFF
18 P
OFF
18 P
FLEXISIDE
Met de selectie van de toets “FLEXISIDE“ kunt u twee kookzones
combineren en ze aan hetzelfde vermogen gebruiken, bedek het gehele
oppervlak met een brede pan of een gedeelte ervan met een ronde/ovale
pan. De functie blijft altijd AAN staan en als er slecht een enkele pan wordt
gebruik, kan deze verplaatst worden over de gehele zone. In dit geval
kunnen beide scrolltoetsenborden links onverschillig gebruikt worden.
Ideaal om te koken met ovale of rechthoekige pannen of met pansteunen.
6TH SENSE
De “6 Sense“-toets schakelt de speciale functies in.
Plaats de pan en selecteer de kookzone.
Druk op de “6th Sense“-toets. Een “A“ verschijnt op het display.
Het lampje voor de eerste beschikbare speciale functie voor de
kookzone gaat branden.
Selecteer de gewenste speciale functie door één of meerdere malen op
de “6th Sense“-toets te drukken.
De functie is ingeschakeld zodra de toets
ter bevestiging is ingedrukt.
Om de speciale functie te veranderen, drukt u op de “OFF“-knop en de
“6th Sense“-knop om de gewenste functie te selecteren.
Om de speciale functies uit te schakelen, druk op de toets “OFF“ en houd
hem ingedrukt.
th
3 sec
OK
3 sec
OFF
18 P
OFF
18 P
SMELTEN
Met deze functie kunt u het voedsel op de ideale smelttemperatuur
brengen en de toestand van het voedsel handhaven zonder het risico dat
het aanbrandt. Deze methode is ideaal, omdat delicate voedingsmiddelen
zoals chocolade niet worden aangetast en niet aan de pan blijven plakken.
WARMHOUDEN
Met deze functie kunt u uw voedsel op een ideale temperatuur houden,
doorgaans na de bereiding, of kunt u vloeistoffen langzaam in laten
koken. Ideaal om het voedsel op een perfecte temperatuur te serveren.
SUDDEREN
Deze functie is ideaal om een suddertemperatuur te handhaven,
waarmee u voor een lange periode voedsel kunt bereiden zonder het
risico dat het aanbrandt. Ideaal voor langere bereidingen (rijst, sauzen,
braadstukken) met bijbehorend vocht.
KOKEN
Met deze functie kunt u water aan de kook brengen en laten doorkoken
met minder energieverbruik.
Doe ongeveer 2 liter water (bij voorkeur met kamertemperatuur) in de pan,
en zet er geen deksel op. In alle gevallen worden gebruikers geadviseerd
om het kokende water goed in het oog te houden en de resterende
hoeveelheid water regelmatig te controleren.
CHEF CONTROL
De flexibele zone is onderverdeeld in drie kookzones
hoog (zie de afbeelding) die ingeschakeld worden aan
een vooraf ingesteld vermogen (hoog, medium of
laag) afhankelijk van de positie van de (koeken)pan:
medium verplaats de (koeken)pan over het oppervlak om
de bereiding aan verschillende temperaturen uit te
laag
voeren zonder de bedieningen te hoeven gebruiken.
INDICATOREN
DE PAN IS VERKEERD GEPLAATST OF ER IS GEEN PAN
Dit symbool verschijnt als de pan niet geschikt is voor een
inductiekookplaat, als hij niet correct is geplaatst of geen geschikte
afmetingen heeft voor de geselecteerde kookzone. Als er binnen 30
seconden na de selectie geen pan wordt geregistreerd, dan wordt de
kookzone uitgeschakeld.
RESTWARMTE
Als ‘H’ wordt weergegeven op het display is de kookzone nog heet.
Wanneer de kookzone afkoelt, gaat het display uit.
BEREIDINGSTABEL
VERMOGENSNIVEAU
Maximaal
vermogen
P
14 − 18
10 − 14
5−9
1−4
Geen
vermogen
OFF
BEREIDINGSTYPE
GEBRUIK VAN HET NIVEAU
(de indicatie hangt af van de ervaring en de bereidingsgewoonten)
Snel verwarmen
Ideaal om gauw de temperatuur te verhogen om snel water aan de kook te brengen
of om snel vocht te verwarmen.
Bakken − koken
Ideaal om aan te braden, een bereiding te starten, diepvriesproducten te bakken,
water snel aan de kook te brengen.
Braden − sauteren − koken −
grillen
Ideaal om te fruiten, vocht zachtjes aan de kook te houden, koken en grillen.
Braden − koken − stomen −
sauteren − grillen
Ideaal om te fruiten, vocht zachtjes aan de kook te houden, koken en grillen, en
accessoires voor te verwarmen.
Koken − stoven − fruiten −
grillen − koken tot het smeuïg is
Ideaal om te stoven, vocht zachtjes aan de kook te houden, koken en grillen
(gedurende lange tijd).
Koken − sudderen − inkoken −
smeuïg maken
Ideaal voor langere bereidingen (rijst, sauzen, braadstukken, vis) met bijbehorend
vocht (bijv. water, wijn, bouillon, melk) en pasta smeuïg maken.
Ideaal voor langere bereidingen (hoeveelheden kleiner dan een liter: rijst, saus,
braadstukken, vis) met vloeistoffen (bijv. water, wijn, bouillon, melk).
Smelten − ontdooien
Ideaal om boter zacht te maken, voorzichtig chocolade te smelten, producten
van kleine afmetingen te ontdooien.
Warmhouden − risotto smeuïg
maken
IIdeaal om kleine hoeveelheden voedsel warm te houden die net bereid zijn of
om dekschalen op temperatuur te houden en risotto's smeuïg te maken.
–
Kookplaat in stand-by of uitgeschakeld (mogelijke aanwezigheid van restwarmte
na afloop van de bereiding, aangegeven door “H“).
NL
ONDERHOUD EN SCHOONMAKEN
!
WAARSCHUWING
• Gebruik geen stoomreinigers.
• Controleer voor het reinigen of de kookzones uitgeschakeld zijn en dat de restwarmte-indicatie (“H“) niet wordt
weergegeven.
Belangrijk:
• Gebruik geen schuursponsjes of schuurmatjes, omdat hiermee het
glas wordt beschadigd.
• Reinig de kookplaat na elk gebruik (wanneer deze is afgekoeld) om
aanslag en vlekken door voedselresten te verwijderen.
• Een oppervlak dat niet goed wordt schoon gehouden kan
de gevoeligheid van de knoppen van het bedieningspaneel
verminderen.
• Gebruik enkel een schraper als restjes op de kookplaat plakken. Volg de
instructies van de fabrikant van de schraper om het glas niet te krassen.
• Suiker of voedsel met een hoog suikergehalte kan tot beschadiging
van de kookplaat leiden en moet direct verwijderd worden.
• Door zout, suiker en zand kan het glasoppervlak bekrast raken.
• Gebruik een zachte doek, absorberend keukenpapier of een speciale
kookplaatreiniger (volg de instructies van de fabrikant).
•
•
Gemorste vloeistoffen in de kookzones kunnen ervoor zorgen dat
de pannen bewegen of trillen.
Droog de kookplaat grondig nadat deze gereinigd is.
Als het iXelium™ -logo op het glas verschijnt, dan is de kookplaat
behandeld met de iXelium™ -technologie, een exclusieve afwerking
van Whirlpool die perfecte reinigingsresultaten garandeert en het
oppervlak van de kookplaat langer glanzend houdt.
Volg onderstaande tips om iXelium™ -kookplaten te reinigen:
• Gebruik een zachte doek (microvezel is het beste) die is bevochtigd
met water of met dagelijks schoonmaakmiddel voor glas.
• Laat voor de beste resultaten een paar minuten een natte doek op
het glazen oppervlak van de kookplaat liggen.
PROBLEEMOPLOSSING
•
•
•
Controleer of er geen stroomuitval is.
Als u er niet in slaagt de kookplaat na gebruik uit te schakelen, de
stekker uit het stopcontact trekken.
Als bij de inschakeling van de kookplaat op het display alfanumerieke
codes worden weergegeven, dient u volgens onderstaande tabel te
handelen.
DISPLAYCODE
F0E1
F0E7
BESCHRIJVING
Let op: De aanwezigheid van water, gemorste vloeistoffen uit pannen of
eventuele objecten op de toetsen van de kookplaat kunnen leiden tot
het per abuis activeren of deactiveren van de toetsenblokkeringsfunctie.
MOGELIJKE OORZAKEN
OPLOSSING
Er is kookgerei gedetecteerd dat niet Het kookgerei staat niet op de juiste plaats Druk twee keer op de Aan-/Uit-knop om de
compatibel is met de gevraagde werking. op de kookzone of is niet compatibel met F0E1-code te wissen en neem de kookzone
een of meerdere kookzones.
weer in gebruik. Probeer het kookgerei
vervolgens met een andere kookzone of
gebruik ander kookgerei.
Verkeerde aansluiting van het
stroomsnoer.
De aansluiting van de voeding is niet Stel de aansluiting van de voeding af
exact zoals aangegeven in de paragraaf overeenkomstig de paragraaf “ELEKTRISCHE
“ELEKTRISCHE AANSLUITING“.
AANSLUITING“.
F0EA
Het bedieningspaneel wordt uitgeschakeld De interne temperatuur van de Wacht tot de kookplaat is afgekoeld voordat
door te hoge temperaturen.
elektronische onderdelen is te hoog.
u hem weer gebruikt.
F0E2, F0E4, F0E6,
F0E8, F0EC, F1E1,
F6E1, F7E5, F7E6
Koppel de kookplaat los van de netvoeding.
Wacht een aantal seconden en sluit de kookplaat weer op de netvoeding aan.
Neem contact op met het servicecentrum als het probleem zich blijft voordoen en vermeld de foutcode die op het display
verschijnt.
dE
[wanneer de
kookplaat uitstaat]
De kookplaat wordt niet warm.
De functies gaan niet aan.
DEMO-MODUS aan.
Volg de instructies in de paragraaf “DEMOMODUS“.
GELUIDEN DIE TIJDENS DE WERKING WORDEN GEPRODUCEERD
Een inductiekookplaat kan sissen of kraken tijdens de normale werking.
Deze geluiden zijn afkomstig van het kookgerei en houden verband
met de kenmerken van de panbodems (bijvoorbeeld als de bodem uit
verschillende lagen bestaat of onregelmatig is).
Deze geluiden kunnen variëren afhankelijk van het type gebruikt
kookgerei en van de hoeveelheid voedsel dat het bevat en zijn geen
symptoom van een gebrek.
CONSUMENTENSERVICE
Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren op
www‌.‌whirlpool‌.‌eu‌/register.
VOORDAT U CONTACT OPNEEMT MET DE KLANTENSERVICE:
1. Kijk of u het probleem zelf kunt oplossen met behulp van de
aanwijzingen in het hoofdstuk PROBLEEMOPLOSSING.
2. Zet het apparaat aan en uit om te controleren of het probleem is
opgelost.
ALS NA HET UITVOEREN VAN DEZE CONTROLES DE STORING
NOG STEEDS AANWEZIG IS, NEEMT U CONTACT OP MET DE
DICHTSTBIJZIJNDE KLANTENSERVICE.
Om assistentie te vragen, bel het nummer aangegeven in het garantieboekje
of volg de instructies op de website www‌.‌whirlpool‌.‌eu‌.
Wanneer u contact opneemt met onze Klantendienst, vermeld altijd:
• een korte beschrijving van de storing;
• het type en het exacte model van het apparaat;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011386975
01
XXXX XXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX XXXX XXXXX
•
het servicenummer (nummer na het woord Service op het
kenplaatje). Het servicenummer staat ook in het garantieboekje;
•
•
uw volledige adres;
uw telefoonnummer
Wend u tot een erkende Whirlpool Consumenten Service indien
reparatie noodzakelijk is (alleen dan heeft u zekerheid dat originele
vervangingsonderdelen worden gebruikt en de reparatie correct wordt
uitgevoerd).
Neem bij een flush installatie belt u de klantenservice voor het aanvragen
van de montage van de schroevenset 4801 211 00112.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising