Whirlpool | WB B3960 BF | Instruction for Use | Whirlpool WB B3960 BF User guide

Whirlpool WB B3960 BF User guide
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ
HY
ԿԱՐԵՎՈՐ Է ԿԱՐԴԱԼ ԵՎ ԴԻՏԱՐԿԵԼ
Ներբեռնեք հրահանգների ամբողջական ձեռնարկը ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Այս սարքավորումը նախատեսված չէ
http:‌//d
‌ ocs‌.w
‌ hirlpool‌.e
‌ u կայքից կամ զանգահարեք
արտաքին անջատման սարքով շահագործելու համար, ինչպիսիք
երաշխիքի գրքույկում տրված հեռախոսահամարով:
են` ժամանակաչափը կամ հեռակառավարվող համակարգը:
Այս սարքավորումը նախատեսված է կենցաղում և
Նախքան սարքի օգտագործումը, ընթերցեք այս հրահանգները:
Պահեք դրանք ձեռքի տակ` հետագայում անդրադառնալու նմանատիպ միջավայրերում օգտագործելու համար, ինչպիսիք
են` խանութներում, գրասենյակներում և այլ աշխատանքային
համար:
Այս ցուցումներն ու սարքավորումները պարունակում են միջավայրերում աշխատակազմի համար նախատեսված
կարևոր անվտանգության նախազգուշացումներ, որոնք պետք խոհանոցային տարածքներում, գյուղատնտեսական տներում,
է դիտարկել ցանկացած ժամանակ: Արտադրողը որևէ հյուրանոցների, մոթելների և այլ բնակելի միջավայրերի
պատասխանատվություն չի կրում այս անվտանգության հաճախորդների կողմից:
Այլ օգտագործում չի թույլատրվում (օր.` տաքացնել
ցուցումներին չհետևելու, սարքերի ոչ պատշաճ օգտագործման
և վերահսկողության համակարգի սխալ տեղադրման համար: սենյակները):
Այս սարքավորումը նախատեսված չէ մասնագիտական
ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ.
Սարքավորումը
և
դրա
օգտագործման
համար: Չի կարելի սարքն օգտագործել դրսում:
պարագաները տաքանում են օգտագործման ժամանակ: Պետք է
անել այնպես, որպեսզի խուսափեք տաքացած մասերին ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ
Սարքավորումը պետք է տեղադրեն երկու կամ ավելի անձիք.
դիպչելուց: 8 տարեկանից փոքր երեխաներին չպետք է թույլ
կավնասվածքստանալուհավանականություն.Փաթեթավորումից
տալ մոտենալ առանց հսկողության:
ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Եթե սալօջախի մակերեսը ճաքած հանելու և տեղադրելու համար օգտագործեք պաշտպանիչ
է, ապա մի օգտագործեք սարքավորումը, քանի որ կա ձեռնոցներ. կա կտրվածք ստանալու հավանականություն:
Տեղադրումը` ներառյալ ջրամատակարարումը (առկայության
էլեկտրահարվելու վտանգ:
էլեկտրամիացումները
և
վերանորոգման
ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Հրդեհի վտանգ. չի կարելի դեպքում),
աշխատանքները
պետք
է
իրականացվեն
որակավորված
առարկաներ դնել պատրաստման համար նախատեսված
տեխնիկի կողմից: Չի կարելի վերանորոգել կամ փոխել սարքի
մակերեսներին:
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Պատրաստման գործընթացը պետք է որևէ մաս, եթե տվյալ արտադրանքի ձեռնարկում նշված չէ:
վերահսկել: Կարճաժամկետ պատրաստման գործընթացը պետք Երեխաներին պետք է հեռու պահել տեղադրման վայրից:
Սարքավորումը փաթեթավորումից հանելուց հետո պետք է
է անընդհատ վերահսկել:
ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Յուղով և ձեթով պատրաստման համոզվել, որ այն չի վնասվել տեղափոխման ժամանակ:
գործընթացն առանց հսկողության թողնելը կարող է վտանգավոր Խնդիրների դեպքում կապ հաստատեք մատակարարի կամ Ձեր
լինել, քանի որ կա հրդեհի վտանգ: ԵՐԲԵՔ չփորձեք կրակը մոտակա Վաճառված Ապրանքների Սպասարկման Ծառայության
մարել ջրով. փոխարենը` անջատեք սարքավորումը, իսկ հետո հետ: Տեղադրելուց հետո, փաթեթավորման նյութերը
կրակը ծածկեք կափարիչով կամ հրդեհային անվտանգության (պլաստմաս, փրփրապլաստմասե մասեր և այլն) պետք է պահել,
որպեսզի դրանք հասանելի չլինեն երեխաներին. Կա շնչահեղձ
ծածկոցով:
Չի կարելի սալօջախն օգտագործել, որպես աշխատանքային լինելու հավանականություն: Սարքավորումը չպետք է միացված
մակերես կամ հենարան: Հագուստը կամ այլ դյուրավառ լինի հոսանքին նախքան տեղադրելը. կա էլեկտրահարվելու
նյութերը հեռու պահեք սարքավորումից մինչև դրա բոլոր հավանականաություն: Տեղադրման ընթացքում համոզվեք որ
բաղադրիչներն ամբողջությամբ սառչեն - կա հրդեհի վտանգ: սարքավորումը չի վնասել հոսանքի մալուխը. կա
Մետաղական առարկաները, ինչպիսիք են դանակները, էլեկտրահարվելու հավանականաություն: Ակտիվացրեք
պատառաքաղները, գդալները և կափարիչները չպետք է դնել սարքավորումը միայն, երբ տեղադրումն ավարտել եք:
Կատարեք խցիկի կտրման աշխատանքները` նախքան
սալօջախի մակերեսին, քանի որ դրանք կարող են տաքանալ:
Շատ փոքր երեխաներին (0-3 տարեկան) պետք է հեռու սարքավորումը տեղադրելը և հեռացրեք փայտի տաշեղները և
պահել սարքավորումից: Փոքր երեխաներին (3-8 տարեկան) թեփը:
Եթե սարքավորումը տեղադրված չէ ջեռոցի վերևում, ապա
պետք է հեռու պահել սարքավորումից և շարունակաբար
վերահսկել: 8 տարեկան և ավելի երեխաները, ինչպես նաև այն անհրաժեշտ է բաժանարար պանել (ներառված չէ) տեղադրել
անձիք ովքեր ունեն թույլ ֆիզիկական, զգայական և մտավոր խցիկի մեջ` սարքավորման մեջ:
կարողություններ և սարքերի վերաբերյալ փորձի և գիտելիքի ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ
Անհրաժեշտ է սարքավորումն անջատել հոսանքի աղբյուրից`
պակաս, կարող են առնչվել այդ սարքերի հետ, եթե նրանց
տրվել է դրանց օգտագործման համար անհրաժեշտ հանելով խրոցակը, կամ բազմաբևեռ անջատիչի միջոցով, որը
անվտանգության ցուցումներ, ինչպես նաև գիտակցում են թե տեղադրված է վարդակի վերին մասում` էլեկտրագծերի
ինչպիսի վտանգ են դրանք պարունակում: Երեխաները չպետք է անցկացման կանոնների համաձայն, ինչպես նաև սարքավորումը
խաղան սարքերի հետ: Դրանց մաքրումը և պահպանումը չպետք պետք է հողանցվի` համաձայն ազգային անվտանգության
է իրականացվի երեխաների կողմից առանց խորհրդատվության: ստանդարտների:
Չի կարելի օգտագործել երկարացման լարեր, բազմաթիվ
Օգտագործելուց հետո, անջատեք սալօջախի էլեմենտն իր
վարդակներ կամ ադապտերներ: Էլեկտրական բաղադրիչները
վերահսկողությունից:
չպետք է հասանելի լինեն օգտագործողին տեղադրելուց հետո:
Չի կարելի օգտագործել սարքավորումը, երբ Ձեր ձեռքերը թաց
են կամ ոտաբոբիկ եք: Չի կարելի սարքավորումը շահագործել,
եթե դրա մալուխը կամ խրոցակը վնասված են, պատշաճ կերպով
չի աշխատում, վնասված է կամ ընկել է:
Եթե էլեկտրամատակարարման լարը վնասված է, ապա այն
պետք է փոխարինել նմանատիպ լարով`արտադրողի կամ
որակավորված անձանց կողմից` վտանգից խուսափելու համար
- կա էլեկտրահարվելու վտանգ:
ՄԱՔՐՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ
ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Ստուգեք` արդյոք սարքավորումն
անջատված է հոսանքի մատակարարումից, նախքան սպասարկման
որևէ գործողություն իրականացնելը. Երբեք չօգտագործել
գոլորշիով մաքրող սարքեր - կա էլեկտրահարվելու
հավանականություն:
Չի կարելի օգտագործել հղկող կամ քայքայիչ նյութեր, քլորի
հիմքով մաքրիչներ կամ հղկող մանրաթելեր:
ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ
Փաթեթավորման նյութը 100%-ով վերամշակման ենթակա է և նշված է այդ նշանով
:
Փաթեթավորման տարբեր մասերը պետք է հեռացնել պատշաճ կերպով և աղբի
հեռացման տեղի իրավական կանոններին համապատասխան:
ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ
Այս սարքավորումն արտադրված է վերամշակվող կամ վերաօգտագործվող
նյութերից: Դրա հեռացումն անհրաժեշտ է կատարել տեղի աղբահանման
կանոններին համապատասխան: Կենցաղային էլեկտրատեխնիկաների վերանորոգման
և վերամշակման վերաբերյալ ինֆորմացիա ստանալու համար անհրաժեշտ է կապ
հաստատել Ձեր համապատասխան տեղամասի կենցաղային աղբի հավաքման
ծառայության հետ կամ դիմել այն խանութը որտեղից գնել եք սարքավորումը: Այս
սարքավորումը նշված է ըստ Եվրոպական հրահանգի 2012/19/ԵՄ, Էլեկտրական և
Էլեկտրոնային Սարքավորումներ:
Համոզվելով, որ արտադրանքի հեռացումը կատարվել է ճիշտ կերպով, դրանով
օգնած կլինեք կանխելու պոտենցիալ բացասական հետևանքները շրջակա միջավայրի
և մարդու առողջության վրա:
Արտադրանքի վրա կամ դրա փաստաթղթերում նշված նշանը
ցույց է տալիս,
որ այն չպետք է մշակվի որպես կենցաղային աղբ այլ պետք է տեղափոխել
համապատասխան կենտրոն, որտեղ կատարվում է էլեկտրական և էլեկտրոնային
սարքերի վերամշակում:
ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ
Նախքան պատրաստման գործընթացն ավարտելը, մի քանի րոպե շուտ անջատեք այն,
քանի որ սալիկը դեռ պահպանում է իր մնացորդային ջերմությունը:
Ձեր թավայի կամ կաթսայի հատակը պետք է ամբողջությամբ ծածկի սալիկը: այն
տարան, որը փոքր է սալիկից` կհանգեցնի էներգիայի ծախսի:
Պատրաստելու ժամանակ կաթսաները և թավաները ծածկեք ամուր փակվող
կափարիչներով և հնարավորինս քիչ ջուր օգտագործեք: Բաց կափարիչով
պատրաստման գործընթացը կհանգեցնի էներգիայի ծախսի բարձրացմանը:
Օգտագործեք միայն հարթ հատակով թավաներ և կաթսաներ:
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ
Այս սարքավորումը համապատասխանում է Եվրոպական կանոնակարգի հ. 66/2014
էկոդիզայնի պահանջներին` սահմանված համաձայն Եվրոպական Ստանդարտի ԵՆ
60350-2:
ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ՝
Սրտախթանիչով կամ նմանատիպ բժշկական սարքով մարդիկ պետք է զգույշ լինեն,
երբ կանգնած են այս ինդուկցիոն էլեկտրական սալիկի կողքին միացված ժամանակ:
Էլեկտրամագնիսական դաշտը հնարավոր է ազդի սրտախթանիչի կամ նմանատիպ
սարքի վրա: Խորհրդակցեք Ձեր բժշկի կամ սրտախթանիչի կամ նմանատիպ սարքի
արտադրողի հետ ինդուկցիոն էլեկտրական սալիկի էլեկտրամագնիսական դաշտերի
ազդեցության մասին հավելյալ տեղեկատվության համար:
HY
ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ
4 mm
590 mm
510 mm
50 mm
476 mm
553 mm
Min. 35 mm
0
560 + 2 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
R = Max. 10 mm
i
L
Min. 400 mm
Min.100 mm
12 mm No Max.
Min. 35 mm
28 mm No Max.
90 mm
120 mm
45 mm
min. 45 mm
min. 10 mm
min. 45 mm
min. 550 mm
60 mm
min. 550 mm
min. 20 mm
min. 20 mm
x4
1
2
x4
2mm
3
90°C
2
1
x4
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ
Էլեկտրական միացումը պետք է իրականացվի նախքան սարքը էներգիայի մատակարարման աղբյուրին միացնելը:
Տեղադրումը պետք է իրականացվի որակավորված անձնակազմի կողմից, ովքեր գիտեն ընթացիկ անվտանգության և տեղադրման կանոնակարգերը: Հատկապես,
տեղադրումը պետք է իրականացվի տեղական էլեկտրաէներգիայի մատակարարման կանոնների համաձայն:
Համոզվեք, արդյոք տվյալների վրա նշված սանդղակի լարումը, որը գտնվում է սարքավորման հատակին, նույնն է ինչ Ձեր տան հոսանքի լարումը:
Ըստ կանոնակարգերի` սարքը պետք է հողանցվի: օգտագործեք միայն համապատասխան չափի կոնդուկտորներ (ներառյալ հողի կոնդուկտոր):
380-415 V 2 N ~
220-240 V ~
AU-UK-IRL
220-240 V 3 ~
BE
230V 2 Phase 2N ~
NL
380-415 V 3 N ~
R
S
220-240 V ~
black-nero-negro-preto-μαύροσ-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru-черно-црнčrna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort-siyah-dubh
brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin-maro-кaфявбраон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna-brunt-ruskea-brunt-brunkahverengi-donn
T
blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)-mėlyna (pilkas)niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)-синьо (сиво)-плава (сива)modro (sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)-көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý (sivá)kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)-blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath)
=E
yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdeκίτρινο/πράσινο-kollane/roheline-dzeltens/zaļšgeltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde-жълто/зелено-жуто/зеленаrumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленый-жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelenásárga/zöld-gul/grønn-keltainen/vihreä-gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buí/glas
N
blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо-плава-modroplava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm
HY
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
1. Վառարանի սալիկ
2. Վերահսկողության վահանակ
1
2
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿ
1
2 3
6
4
7
8
7 13
10
9
OFF
P
OFF
P
3 sec
11
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Նշաններ/հատուկ գործառույթների ակտիվացում
Ընտրված պատրաստման մակարդակ
Պատրաստման գոտու անջատման կոճակ
Էներգիայի կարգավորման կոճակներ
Որոշել պատրաստման գոտին
Արագ տաքացման կոճակ
16
7. Ցուցիչ լույս – գործառույթը ակտիվ է
8. Միացման/անջատման կոճակ
9. 6th Sense կոճակ
10. Պատրաստման ժամանակի ցուցիչ
11. Ժամանակաչափ
12. CONNEXION ZONE կոճակ
OK
7 12
OFF
P
OFF
P
15
14
13. ԱՅՈ/Կողպեքի կոճակ – 3 վրկ.
14. Ժամանակաչափի ակտիվ ցուցիչ
15. Գոտու ընտրության ցուցիչ
16. Ժամանակաչափի ցուցիչի նշան
ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ
ԿԱԹՍԱՆԵՐ և ԹԱՎԱՆԵՐ
Միայն ֆերոմագնիսական նյութերից պատրաստված թավաներ
OK
NO
և կաթսաներ օգտագործեք, որոնք հարմար են իդուկցիոն
սալօջախների օգտագործման համար:
• էմալապատ պողպատե կաթսաներ և թավաներ
• չուգունի կաթսաներ և թավաներ
• չժանգոտող պողպատից հատուկ կաթսաներ և թավաներ,
որոնք հարմար են ինդուկցիոն պատրաստման համար
Որոշելու համար, թե արդյոք կաթսան հարմար է, ստուգեք
նշանը (որը սովորաբար
կնքված է ներքևից): Կարող եք մագնիս օգտագործել ստուգելու համար արդյոք կաթսաները
մագնիսական են:
Կաթսայի հատակի որակը և կառուցվածքը կարող է փոխել պատրաստման կատարողականությունը:
Կաթսայի հատակի տրամագծի որոշ ցուցումներ չեն համապատասխանում ֆեռոմագնիսական
մակերեսի իրական տրամագծին:
Որոշ կաթսաների և թավաների միայն հատակն է ֆերոմագնիսսական նյութից, իսկ
մասերը այլ նյութից են, որոնք հարմար չեն ինդուկցիոն պատրաստման համար հարմար
չեն: Այս տարածքները կարող են տաքանալ տարբեր մակարդակներում կամ ցածր
ջերմաստիճանով: Որոշ դեպքերում, երբ հատակը հիմնականում ոչ ֆերոմասգնիսական
նյութերից է, սալիկի հնարավոր է չճանաչի թավան և այդ իսկ պատճառով չմիացնի
պատրաստման գոտին:
Բարակ հիմքով դատարկ կաթսաներ և թավաներ
Երբ սալօջախը միացված է, մի կիրառեք դատարկ կաթսաներ և թավաներ. Սալօջախը
զինված է ներքին անվտանգության համակարգով, որը պարբերաբար մշտադիտարկում
է ջերմաստիճանը՝ ակտիվացնելով “ավտոմատ անջատում” գործառույթը, երբ բարձր
ջերմաստիճան է հայտաբերվում. Երբ բարակ հիմքով կաթսաներ և թավաներ են
կիրառվում,ջերմաստիճանը կարող է շատ արագ բարձրանալ և “ավտոմատ անջատում”
գործառույթը անմիջապես կարող է չգործել՝ վնասելով թավայի կամ սալօջախի մակերեսը:
Եթե այն տեղի է ունենում, ոչինչ ձեռք մի տվեք և սպասեք, որ բոլոր բաղադրիչները սառչեն:
Եթե որևէ սխալի հաղորդագրություն է հայտվում, զանգահարեք սպասարկման կենտրոն:
Պատրաստման տարբեր տարածքների համար կաթսայի/թավայի նվազագույն
տրամագիծ:
Որպեսզի համոզվեք, արդյոք սալօջախը գործում է պատշաճ կերպով, անհրաժեշտ
է որպեսզի կաթսան ծածկի սալօջախի մակերեսին նշված մեկ կամ երկու կետերը և
լինի համապատասխան նվազագույն տրամագծով:
Միշտ կիրառեք այն պատրաստման գոտին, որը լավագույնս համընկնում է թավայի
հատակի տրամագծի հետ:
100 mm
Օպտիմալ արդյունավետություն ապահովելու համար միշտ կիրառեք հարթ հատակով
կաթսաներ և թավաներ, որոնք ջերմությունը հավասարապես են բաշխում: Եթե հատակը
անհավասար է, սա կարող է ազդել էներգիայի և ջերմության հաղորդման վրա:
150 mm
120 mm
220 mm
ԻՆԴՈՒԿՑԻԱՅԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱՄԱՐ ԿԱԹՍԱՆԵՐԻ/ԹԱՎԱՆԵՐԻ
ԱԴԱՊՏԵՐ
Այս պարագայի օգտագործումը թույլ է տալիս օգտագործել կաթսաներ և թավաներ, որոնք
հարմար չեն ինդուկցիոն սալիկների համար: Կարևոր է հասկանալ, որ դրա օգտագործումը
ազդում է արդյունավետության և հետևաբար սննդի ջեռուցման համար անհրաժեշտ
ժամանակի վրա: Դրա օգտագործումը պետք է սահմանափակվի, քանի որ դրա մակերեսի
վրայի ջերմաստիճանները էապես կախված է օգտագործվող կաթսայի/թավայի,դրա
հարթության և պատրաստվող սննդի տեսակի վրա: Ադապտերի դիսկից ավելի փոքր
տրամագծով կաթսայի կամ թավայի օգտագործումը կարող է առաջացնել ջերմություն, որը
չի փոխանցվում կաթսային կամ թավային և դա կարող է սևացնել և սալիկը, և դիսկը:
Հարմարացրեք Ձեր կաթսայի/թավայի և սալիկի տրամագիծը ադապտերի տրամագծին:
ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ
ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ
Սալօջախը գնելիս այն սահմանված է հնարավոր առավելագույն հզորությամբ. Ձեր
բնակարանի Էլեկտրական համակարգի սահմանաչափերի համաձայն հարմարացրեք
կարգավորումը ինչպես ներկայացված է հետևյալ պարբերությունում՝:
Եթե սխալ է տեղի ունենում կարգավորման հերթականության մեջ,
նշանը
կհայտնվի և ազդանշան կլսվի: Եթե այն տեղի է ունենում, կրկնեք գործողությունը:
Եթե սխալը կրկին հայտնվում է, ապա կապ հաստատեք Վաճառված Ապրանքների
Սպասարկման Կենտրոնի հետ:
Սալօջախի հզորությունը սահմանելու համար՝:
Երբ սարքը միացված է հիմնական հոսանքի աղբյուրին, հզորության մակարդակը
հնարավոր է սահմանել 60 վայրկյանի ընթացքում:
Սեղմեք հեռվում գտնվող աջ ժամանակաչափի “+” կոճակը առնվազն 5 վայրկյան:
Էկրանին կհայտնվի
նշանը:
Սեղմեք
կոճակը մինչև ընտրված հզորության վերջին մակարդակը հայտնվի:
Օգտագործեք “+” և “−” կոճակները ցանկալի հզորության մակարդակը ընտրելու
համար: Առկա հզորության մակարդակներն են ՝ 2.5 կՎ – 4.0 կՎ – 6.0 կՎ – 7.2 կՎ:
Հաստատեք` սեղմելով
.
ՁԱՅՆԱՅԻՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆԻ ՄԻԱՑՈՒՄ/ԱՆՋԱՏՈՒՄ
Միացնել/անջատել ձայնային ազդանշանը
• Միացրեք վառարանի սալիկը
• Սեղմեք “P” առաջին ստեղնաշարի կոճակը վերևի ձախ մասում 5 վայրկյան:
Ցանկացած կարգավորված ազդանշան ակտիվ է մնում:
3 sec
OK
3 sec
OK
Ընտրված հզորության մակարդակը կպահպանվի հիշողության մեջ նույնիսկ եթե
հոսանքի աղբյուրից այն անջատվի:
Հզորության մակարդակը փոխելու համար, սարքը անջատեք հոսանքի աղբյուրից
առնվազն 60 վայրկյան, ապա կրկին միացրեք և կրկնեք վերոնշյալ քայլերը:
ԴԵՄՈ ՌԵԺԻՄ
Դեմո ռեժիմը միացնելու և անջատելու համար՝
• Միացրեք սալիկը էլեկտրասնուցմանը:
• Առաջին րոպեի ընթացքում, 5 վայրկյան սեղմեք ներքևի ձախ ստեղնաշարի
արագ ջեռուցող “P” կոճակը (ինչպես ցուցադրված է ստորև)՝
HY
ԱՄԵՆՕՐՅԱ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ
ՍԱԼՕՋԱԽԻ ՄԻԱՑՈՒՄ/ԱՆՋԱՏՈՒՄ
Սալօջախը միացնելու համար, սեղմեք միացնելու կոճակը մոտ 1 վայկյան: Սալօջախը
անջատելու համար, կրկին սեղմեք նույն կոճակը և պատրաստման բոլոր գոտիները
կապաակտիվանան:
ԴԻՐՔԱՎՈՐՈՒՄ
Տեղադրեք Ձեր նախընտրած պատրաստման գոտին` օգտագործելով դիրքավորման
նշանները:
Կառավարման վահանակի նշանները մի ծածկեք պատրաստման կաթսայով:
Խնդրում ենք հաշվի առնել.Վերահսկողության վահանակի մոտ գտնվող պատրաստման
գոտիներում խորհուրդ է տրվում թավաները և կաթսաները պահել նշված տեղերում (հաշվի
առնելով թավայի հատակը և վերին եզրը, քանի որ այն սովորաբար ավելի մեծ է լինում):
Սա կանխարգելում է սենսորային պանելի գերտաքացումը: Խորովելիս կամ տապակելիս
խորհուրդ է տրվում օգտագործել հետևի պատրաստման գոտիները:
ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ԱԿՏԻՎԱՑՈՒՄ/ԱՊԱԱԿՏԻՎԱՑՈՒՄ
ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ
ԵՎ
P
OFF
Ակտիվացնել պատրաստման գոտիները:
Սեղմեք անհրաժեշտ պատրաստման գոտու “+” կամ “−” կոճակը այն ակտիվացնելու և
հզորության կարգավորման համար: Տարածքի հետ կցուցադրվի մակարդակը, ինչպես
նաև ցուցիչ լույսը՝ ցույց տալով ակտիվ պատրաստման գոտին: “P” կոճակը կարող եք
օգտագործել արագ ջեռուցման գործառույթը ընտրելու համար:
Ակտիվացնել պատրաստման գոտիները:
Սեղմեք հզորության կարգավորման ձախ մասի “OFF” (ԱՆՋԱՏԵԼ) կոճակը:
OK
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿԻ ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՈՒՄ
Կարգավորումները արգելափակելու և դրա պատահաբար միանալը կանխելու համար, սեղմեք և
պահեք ԱՅՈ/արգելափակել կոճակը 3 վայրկյան: Ազդանշանը և նշանի վերևի նախազգուշացնող
լույսը ցույց են տալիս, որ այս գործառույթը ակտիվացվել է: Վերահսկողության վահանակը
արգելափակված է, բացառությամբ ”անջատում” գործառույթից (
): Վերահսկողությունն
արգելափակումից հանելու համար, կրկնեք ակտիվացման գործընթացը:
3 sec
ԺԱՄԱՆԱԿԱՉԱՓ
Երկու ժամանակաչափեր կան - մեկը վերահսկում է ձախ կողմի պատրաստման գոտիները,
մինչ դեռ մյուսը վերահսկում է աջ կողմի պատրաստման գոտիները
Ժամանակաչափը ակտիվացնելու համար:
Սեղմեք “+” կամ “−” կոճակը կիրառվող պատրաստման գոտու ցանկալի ժամանակը սահմանելու
համար: Ցուցիչ լույսը կակտիվանա հատուկ նշանի հետ: . Հենց որ սահմանված ժամանակն
ավարտվի, կհնչի ձայնային ազդանշան և պատրաստման գոտին ավտոմատ կերպով կանջատվի:
Ժամանակը հնարավոր է փոխել ցանկացած պահի և միաժամանակ մի քանի ժամանակաչափ
կարելի է ակտիվացնել:
Եթե սալիկի նույն կողմի 2 ժամանակաչափերը միաժամանակ ակտիվացնեք, “Գոտու
ընտրության ցուցիչը” կթարթի և ընտրված համապատասխան պատրաստման
ժամանակը կցուցադրվի կենտրոնական էկրանին:
Ժամանակաչափը ապաակտիվացնելու համար՝
Սեղմեք “+” և “−” կոճակները միասին, քանի դեռ ժամանակաչափը ապաակտիվացված է:
ԺԱՄԱՆԱԿԱՉԱՓԻ ՑՈՒՑԻՉ
Այս ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԸ (երբ ՄԻԱՑԱԾ Է) ցույց է տալիս, որ ժամանակաչափը սահմանվել է
պատրաստման գոտու համար:
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ
OFF
P
OFF
P
CONNEXION ZONE
Այն հնարավորություն է տալիս միացնել երկու պատրաստման գոտիները և օգտագործել
դրանք որպես մեկ ընդհանուր մեծ տարածք: Իդեալական է ձկան ցանցավոր տարաների,
կաթսաների և խորովելու ցանցերի համար, որոնք ծածկում են ամբողջ պատրաստման
մակերեսը: Գործառույթը ապաակտիվացված է, եթե կապող տարածքը ամբողջությամբ
ծածկված չէ: Աջ կողմի ստեղներից յուրաքանչյուրը հնարավոր է օգտագործել:
6TH SENSE
“6th Sense” կոճակը ակտիվացնում է հատուկ գործառույթները:
Տեղադրեք կաթսան իր դիրքով և ընտրեք պատրաստման գոտին:
Սեղմեք “6th Sense” կոճակը: Էկրանին հայտնվում է ”A”:
Պատրաստման գոտու համար առկա առաջին հատուկ հատկանիշի ցուցիչը կվառվի:
Ընտրեք ցանկալի հատուկ գործառույթը՝ սեղմելով “6th Sense” կոճակը մեկ կամ մի քանի
անգամ:
Գործառույթը ակտիվացված է այն պահից, երբ
կոճակը սեղմվել է հաստատելու համար:
Հատուկ գործառույթը փոխելու համար սեղմեք “OFF” (ԱՆՋԱՏԵԼ) կոճակը, ապա
“6th Sense” կոճակը ցանկալի գործառույթը ընտրելու համար:
Հատուկ գործառույթները ապաակտիվացնելու համար սեղմեք և պահեք ”OFF” (ԱՆՋԱՏԵԼ)
կոճակը:
3 sec
3 sec
OFF
P
OFF
P
ՀԱԼԵՑՈՒՄ
Այս գործառույթը թույլ է տալիս սնունդը իդեալական ջերմաստիճանի հասցնել հալելու համար
և պահպանել սնունդը առանց այրելու վտանգի: Այս մեթոդը իդեալական է, քանի որ այն չի
վնասում նրբահամ մթերքները, ինչպես օրինակ՝ շոկոլադը և կանխում է կաթսային կպչելը:
ՊԱՀԵԼ ՏԱՔ
Այս հատկանիշը թույլ է տալիս մթերքը իդեալական ջերմաստիճանի պահել, սովորաբար
պատրաստման ավարտից հետո կամ երբ դանդաղ հեռացվում են հեղուկները: Իդեալական
է կատարյալ ջերմաստիճանում սնունդը մատուցելու համար:
SIMMERING (ԲԼԹԲԼԹՈՒՄԼ)
Այս գործառույթը իդեալական է բլթբլթալու ջերմաստիճանի համար՝ թույլ տալով սնունդ
պատրաստել երկար ժամանակ առանց վառելու վտանգի: Իդելական է երկար պատրաստվող
բաղադրատոմսերի համար (բրինձ, սոուսներ, տապականեր) հեղուկ սոուսներով:
OK
ԵՌԱԼ
Այս գործառույթը հնարավոություն է տալիս ջուրը եռալու մակարդակին հասցնել և պահել
եռը՝ ավելի քիչ էներգիա սպառելով:
Մոտ 2 լիտր ջուր (ցանկալի է սենյակային ջերմաստիճանի) պետք է տեղադրվի թավայի մեջ
և բաց թողնվի: Բոլոր դեպքերում, օգտագործողներին խորհուրդ է տրվում ուշադիր հետևել
եռալու գործընթացը և պարբերաբար ստուգել մնացած ջրի քանակը:
ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
ԿԱԹՍԱՆ ՍԽԱԼ Է ԴԻՐՔԱՎՈՐՎԵԼ ԿԱՄ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒՄ Է
Այս նշանը հայտվում է, եթե կաթսան հարմար չէ իդուկցիոն պատրաստման
համար, ճիշտ դիրքավորված չէ կամ ընտրված պատրաստման գոտու համար չափը
անհամապատասխան է: Եթե 30 վայրկյանի ընթացքում ոչ մի կաթսա չի հայտնաբերվում,
սալօջախն անջատվում է:
ՄՆԱՑԱԾ ՋԵՐՄՈՒԹՅՈՒՆ
Եթե էկրանը ցույց է տալիս “H”, ապա պատրաստման գոտին դեռ տաք է: Երբ
պատրաստման գոտին սառչում է, էկրանն անջատվում է:
COOKING TABLE
ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ
ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ
Մաքս
հզորությունը
Բարձր
հզորություն
Միջին
հզորություն
ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՏԵՍԱԿԸ
ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ
(Նշումը ներառում է պատրաստման եղանակների փորձն ու սովորությունները)
P
Արագ տաքացնել
Իդեալական է կարճ ժամանակում սննդի եռման պրոցեսը արագացնելու համար ջրի դեպքում
կամ հեղուկները արագ տաքացնելու համար:
8−9
Տապակել – եռացնել
Իդեալական է կարմրացնելու, եփել սկսելու, սառեցված ապրանքների տապակման,արագ
եռման համար:
7−8
Կարմրացնել – տապակել – Եռացնել
– խորովել
Իդեալական է տապակելու, եռման բարձր աստիճան պահելու, եփելու եւ խորովելու
(կարճ տեւողություն, 5-10 րոպե) համար:
6−7
Կարմրացնել – եփել – շոգեխաշել
Տապակել – խորովել
Իդեալական է տապակելու, ցածր եռման աստիճան պահելու, եփելու եւ խորովելու
(միջին տեւողություն, 10-20 րոպե), տաքացնելու համար:
4−5
Եփել – շոգեխաշել Տապակել –
խորովել
Իդեալական է շոգեխաշելու, եռման նուրբ աստիճան պահելու, եփելու եւ խորովելու
համար (երկար տեւողություն):
3−4
2−3
Ցածր
հզորություն
1−2
1
Զրո
հզորություն
OFF
Եփել – եռացնել մեղմ կրակի
վրա – Խտացնել – արագ խառնել
մակարոնեղենը
Հալեցնել – հալեցնել սառած
վիճակից – Տաք պահել – Հարել
բրնձապուրը
Հենման մակերես
Իդեալական է երկարատեւ եփման համար (բրինձ, սոուսներ, խորոված միս, ձուկ)
հեղուկի առկայության դեպքում (օր՝ ջուր, գինի, արգանակ, կաթ), մակարոնեղենը առագ
հարելու համար:
Իդեալական է երկարատեւ եփման համար (ծավալը 1 լիտրից պակաս՝ բրինձ, սոուսներ,
խորոված միս, ձուկ) հեղուկի առկայության դեպքում (օր՝ ջուր, գինի, արգանակ, կաթ):
Իդեալական է կարագը փափկացնելու, շոկոլադը նրբորեն հալեցնելու, սառեցված փոքր
չափսերի ապրանքը հալեցնելու եւ նոր եփած սնունդը տաք պահելու համար (օր՝ սոուսներ,
արգանակներ, մինեստրոնե):
Իդեալական է տաք պահել նոր եփած սնունդը, հարել բրնձապուրները եւ պահպանել
ուտեստների ջերմությունը (ինդուկցիային համապատասխան աքսեսուարներով):
Սալօջախը standby կամ անջատված վիճակում (եփումից հետո հնարավոր է
մնացորդային ջերմույթուն լինի՝ H նշանի առկայությամբ)
ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ ԵՎ ՄԱՔՐՈՒՄ
!
ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
• Չի կարելի օգտագործել գոլորշիով մաքրող սարք:
• Նախքան մաքրելը` համոզվեք, արդյոք պատրաստման գոտիներն անջատված են, իսկ մնացորդային տաքության ցուցիչը (“H”) չի
ցուցադրվում էկրանին
Կարևոր է`
• Չի կարելի օգտագործել հղկող սպունգեր կամ մաքրող բարձիկներ, քանի որ դրանք
կարող են վնասել ապակին:
• Յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո մաքրեք սալօջախը (երբ այն սառել է), մթերքի
մնացորդներից առաջացած դժվարանցանելի հետքերը և նստվածքները հեռացնելու
համար:
• Ոչ պատշաճ մաքուր մակերեսը նվազեցնում է վերահսկողության վահանակի
կոճակների զգայունությունը:
• Օգտագործեք քերիչ միայն այն դեպքում, երբ մնացորդները կպած են սալիկին:
Հետևեք քերիչի արտադրողի հրահանգներին ապակին խազելուց խուսափելու համար:
• Շաքարը կամ շաքարի բարձր պարունակությամբ մթերքները վնասում են սալօջախը և
պետք է անմիջապես հեռացվեն:
• Աղը, շաքարը և ավազը կարող են քերծել ապակու մակերեսը:
• Օգտագործեք փափուկ կտոր, ներծծող խահանոցային թուղթ կամ հատուկ սալօջախի
մաքրիչ (հետևեք Արտադրողի ցուցումներին):
• Պատրաստման գոտիների թափված հեղուկը կարող է կաթսաների տեղաշարժման կամ
ճոճվելու պատճառ դառնալ:
• Մաքրելուց հետո մանրակրկիտ չորացրեք սալօջախը:
Եթե iXelium™ լոգոն հայտվում է ապակու վրա, սալօջախը պատրաստվել է iXelium™
տեխնոլոգիայով՝ բացառիկ Ուիրլփուլի արդյունք, որը ապահովում է կատարյալ մաքրման
արդյունքներ, ինչպես նաև սալօջախի մակերեսը երկար ժամանակ փայլուն պահելու
համար է:
iXelium™ սալօջախները մաքրելու համար, հետևեք այս խորհուրդներին:
• օգտագործեք փափուկ կտոր` (միկրոֆայբրային կտորն ամենալավն է) խոնավեցրած
ջրով կամ ապակու մաքրող հեղուկով:
• Լավագույն արդյուքների համար, թաց կտորը մի քանի րոպե ապակե սալօջախի
մակերեսին թողեք:
HY
ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆ
•
•
•
Ստուգեք, արդյոք էլեկտրամատակարարումը չի խափանվել:
Եթե օգտագործելուց հետո, սալօջախը չեք կարողանում անջատել, ապա անջատեք այն
հոսանքի մատակարարումից:
Եթե սալօջախի միացած լինելու ժամանակ տառաթվային ծածկագրեր են հայտնվում
էկրանին, ապա հաշվի առեք հետևյալ ցուցումների աղյուսակը:
ԷԿՐԱՆԻ
ԾԱԾԿԱԳԻՐ
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Խնդրում ենք հաշվի առնել. Ջրի, կաթսայից թափված հեղուկի կամ այլ առարկաների
առկայությունը սալօջախի կոճակների վրա, կարող է պատահաբար ակտիվացնել կամ
ապաակտիվացնել վերահսկողության վահանակի արգելափակման գործառույթը:
ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ
Պատրաստման ամանեղենը հայտնաբերվել Պատրաստման ամանեղենը լավ դիրքավորված
է, բայց պահանջվող գործառույթի հետ չէ պատրաստման գոտու վրա կամ
համատեղելի չէ:
համատեղելի չէ մեկ կամ ավել պատրաստման
գոտիների հետ:
F0E1
Սխալ հզորության լարի միացում:
F0E7
ԼՈՒԾՈՒՄ
Սեղմեք ՄԻԱՑՆԵԼ/ԱՆՋԱՏԵԼ գոտիները երկու
անգամ F0E1 ծածկագիրը բացելու և պատրաստման
գոտու գործառնականությունը վերականգնելու
համար: Ապա փորձեք օգտագործել պատրաստման
ամանեղենը այլ պատրաստման գոտիով կամ
օգտագործեք այլ պատրաստման ամանեղեն:
Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման միացումը Հարմարացրեք էլեկտրաէներգիայի մատակարարման
հստակ նշված չէ “ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ” միացումը
“ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ
ՄԻԱՑՈՒՄ”
պարբերությունում:
պարբերության համաձայն:
F0EA
Ավելորդ
բարձր
ջերմաստիճանից Էլեկտրոնային մասերի ներքին ջերմաստիճանը Սպասեք որպեսզի սալօջախը սառչի` նախքան այն
վերահսկողության վահանակն անջատվում է:
չափազանց բարձր է:
նորից օգտագործելը:
F0E2, F0E4, F0E6,
F0E8, F0EC, F1E1,
F6E1, F7E5, F7E6
Անջատեք սալօջախը էլեկտրամատակարարումից:
Սպասեք մի քանի վայրկյան, ապա նորից միացրեք սալօջախը էլեկտրամատակարարմանը:
Եթե խնդիրը դեռ առկա է, զանգահարեք սպասարկման կենտրոն և նշեք սխալի ծածկագիրը, որը հայտնվում է էկրանին:
Սալիկը չի տաքանում:
dE
[when the hob is off] Գործառույթները չեն միանում:
ԴԵՄՈ ՌԵԺԻՄԸմիացնել.
Հետևեք “ԴԵՄՈ
հրահանգներին:
ՌԵԺԻՄ”
պարբերության
ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՐՁԱԿՎԱԾ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐ
Ինդուկցիոն սալօջախները կարող են շվվացնել կամ ճռռալ նորմալ գործարկման
ընթացքում: Այս ձայները գալիս են պատրաստման պարագաներից և կապվում են
որակ հետ ( օրինակ, երբ հատակները պատրաստված են նյութի տարբեր շերտերից
կամ անկանոն են):
Այս ձայները կարող են տարբերվել կախված օգտագործվող պատաստման
պարագաների տեսակից և պարունակած սնունդի քանակից և որևէ սխալի
հայտանիշ չեն:
ՎԱՃԱՌՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
Ավելի համապարփակ օգնություն և աջակցություն ստանալու համար գրանցեք Ձեր
ապրանքը www‌.‌whirlpool.eu/register հղումով:
•
ծառայության համարը (այն համարը որը գրված է Ծառայություն բառից հետո`
տեխնիկական տվյալների սանդղակի վրա): Ծառայության համարը նաև նշված
է երաշխիքային գրքույկի վրա,
•
•
Ձեր ամբողջական հասցեն,
Ձեր հեռախոսի համարը:
ՆԱԽՔԱՆ ՎԱՃԱՌՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
ԶԱՆԳԱՀԱՐԵԼԸ:
1. Տեսեք` արդյոք կարող եք ինքներդ լուծել խնդիրը` օգտվելով Անսարքությունների
ուղեցույցում տրված առաջարկներից:
2. Անջատեք սարքավորումը և կրկին միացրեք, տեսնելու արդյոք խնդիրը
վերացել է
ԵԹԵ ՎԵՐԸ ՆՇՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻՑ ՀԵՏՈ ԽՆԴԻՐԸ ԴԵՌ ԱՌԿԱ Է,
ԱՊԱ ԿԱՊ ՀԱՍՏԱՏԵՔ ՁԵՐ ՄՈՏԱԿԱ ՎԱՃԱՌՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ
ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՀԵՏ.
Աջակցություն ստանալու համար, զանգահարեք երաշխիքի գրքույկում նշված
համարով կամ հետևեք վեբ կայքում տրված ցուցումներին www‌.‌whirlpool.eu.
Եթե վերանորոգման անհրաժեշտություն կա, ապա կապ հաստատեք լիազորված
վաճառված ապրանքների սպասարկման կենտրոնի հետ (երաշխավորելու այն,
որ պետք է օգտագործվեն օրիգինալ կցամասերը և վերանորոգումը ճիշտ է
իրականացված):
Վաճառված ապրանքների սպասարկման կենտրոնի հետ կապ հաստատելիս` միշտ
նշեք.
• խնդրի կարճ նկարագրությունը,
• սարքավորման տեսակը և ճշգրիտ մոդելը,
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011377392
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising