Whirlpool | WB B3960 BF | Instruction for Use | Whirlpool WB B3960 BF Lietotāja rokasgrāmata

Whirlpool WB B3960 BF Lietotāja rokasgrāmata
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
LV
NOTEIKTI JĀIZLASA UN JĀIEVĒRO
Lejupielādējiet pilno instrukciju rokasgrāmatu vietnē
Neizmantojiet to citiem nolūkiem (piemēram,
http://‌‌docs‌.‌whirlpool‌.‌eu vai piezvaniet uz tālruņa telpu apsildei).
numuru, kas norādīts garantijas bukletā.
Šī ierīce nav paredzēta profesionālai lietošanai.
Neizmantojiet ierīci ārpus telpām.
Pirms ierīces lietošanas izlasiet šos drošības norādījumus. MONTĀŽA
Saglabājiet šos norādījumus turpmākām uzziņām.
Ierīces pārvietošana un uzstādīšana jāveic vismaz
Šī rokasgrāmata un pati ierīce sniedz svarīgus diviem cilvēkiem – pastāv savainojumu risks.
drošības brīdinājumus, kas ir jāizlasa un vienmēr Izmantojiet aizsargcimdus visos izsaiņošanas un
jāievēro. Ražotājs neuzņemas atbildību par uzstādīšanas darbos – pastāv risks sagriezties.
bojājumiem, kas radušies nepiemērotas lietošanas
Montāžu, tajā skaitā ūdens sistēmas (ja tāda ir) un
vai nepareizu vadības elementu iestatīšanas dēļ.
elektrosavienojumu uzstādīšanu, un remontu drīkst
BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce un tās atklātās veikt tikai kvalificēts tehniķis. Nelabojiet un
daļas uzkarst. Nepieskarieties sildelementiem. Bērniem nemainiet ierīces detaļas, ja vien tas nav tieši norādīts
līdz 8 gadu vecumam ir jāatrodas drošā attālumā no lietotāja rokasgrāmatā. Neļaujiet bērniem atrasties
ierīces, ja vien tie netiek nepārtraukti uzraudzīti.
ierīces montāžas vietas tuvumā. Pēc ierīces
BRĪDINĀJUMS! Neizmantojiet ierīci, ja plīts virsma izsaiņošanas pārliecinieties, vai pārvadāšanas laikā
ir saplaisājusi – pastāv strāvas trieciena risks.
tā nav bojāta. Problēmu gadījumā sazinieties ar
BRĪDINĀJUMS! Aizdegšanās risks: neuzglabājiet izplatītāju vai tuvāko pēcpārdošanas apkopes
piederumus uz gatavošanas virsmas.
centru. Pēc ierīces montāžas novietojiet iepakojuma
UZMANĪBU! Gatavošanas process ir jāuzrauga. materiālus (plastmasas un polistirola daļas u.c.)
Neilgs gatavošanas process ir nepārtraukti jāuzrauga. bērniem nepieejamā vietā – pastāv nosmakšanas
BRĪDINĀJUMS! Gatavošana uz plīts virsmas bez risks. Pirms ierīces uzstādīšanas tai jābūt atvienotai
uzraudzības, izmantojot taukvielas vai eļļu, var būt no elektrotīkla – pastāv elektriskā trieciena risks.
bīstama – aizdegšanās risks. NEKAD nemēģiniet Uzstādīšanas laikā sekojiet, lai ierīce nesabojātu
dzēst ugunsgrēku ar ūdeni: tā vietā izslēdziet ierīci barošanas kabeli – pastāv aizdegšanās un strāvas
un apsedziet liesmu, piemēram, ar vāku vai uguns trieciena risks. Ieslēdziet ierīci tikai tad, kad montāža
slāpēšanas materiālu.
ir pabeigta.
Neizmantojiet plīti kā darbvirsmu vai atbalstu.
Uzmanīgi veiciet skapja zāģēšanas darbus pirms
Neļaujiet ierīcei saskarties ar audumu vai citiem viegli ierīces uzstādīšanas vietā un rūpīgi noslaukiet visas
uzliesmojošiem materiāliem, kamēr visas detaļas nav koka skaidas un putekļus.
pilnīgi atdzisušas – pastāv aizdegšanās risks.
Ja ierīci neuzstāda virs krāsns, atdalošo paneli
Metāliskus priekšmetus, piemēram, nažus, (nav iekļauts) jāuzstāda nodalījumā zem ierīces.
dakšas, karotes un vākus, nedrīkst novietot uz plīts ELEKTRISKIE BRĪDINĀJUMI
virsmas, jo tie var uzkarst.
Jānodrošina iespēja atvienot ierīci no strāvas
Ļoti maziem bērniem (0-3 gadi) jāatrodas drošā padeves, to vienkārši atslēdzot, ja pieejama
attālumā no ierīces. Maziem bērniem (3-8 gadi) kontaktdakša, vai ar divpolu slēdzi, kas uzstādīts
jāatrodas drošā attālumā no ierīces, ja vien tie netiek pirms kontaktligzdas pēc elektroinstalācijas
nepārtraukti uzraudzīti. Bērni no 8 gadu vecuma un noteikumiem, un ierīcei jābūt zemētai atbilstoši valsts
personas ar fiziskiem, jušanas vai garīgiem elektrības drošības standartiem.
traucējumiem vai bez pieredzes un zināšanām var
Neizmantojiet pagarinātājus vai vairākspraudņu
lietot šo ierīci, ja tās tiek uzraudzītas vai instruētas par kontaktligzdas vai adapterus. Pēc ierīces uzstādīšanas
ierīces drošu lietošanu un izprot ar to saistītos riskus. tās elektriskās sistēmas detaļas nedrīkst būt
Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un pieejamas. Neizmantojiet ierīci ar mitrām rokām vai
apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības. basām kājām. Nelietojiet šo ierīci, ja bojāts tās strāvas
Pēc lietošanas ar pogu izslēdziet plīts virsmu un kabelis vai kontaktdakša, ja tā nedarbojas pareizi vai
nepaļaujieties uz pannas detektoru.
tā ir bojāta vai tikusi nomesta.
ATĻAUTĀ LIETOŠANA
Ja padeves kabelis ir bojāts, tas jāaizvieto ar
UZMANĪBU! Ierīci nav paredzēts darbināt ar ārēju identisku, nomaiņa jāveic ražotājam, tā apkalpošanas
slēdža ierīci, piemēram, taimeri vai atsevišķu tālvadības dienesta aģentam vai līdzīgas kvalifikācijas personai,
sistēmu.
lai izvairītos no bīstamības – strāvas trieciena riska.
Šo ierīci ir paredzēts izmantot sadzīvē un TĪRĪŠANA UN APKOPE
tamlīdzīgi, piemēram: personāla virtuves zonās
BRĪDINĀJUMS! Pārliecinieties, ka pirms apkopes
veikalos, birojos un citās darba vidēs; zemnieku darbību veikšanas ierīce ir izslēgta un atvienota no
saimniecībās; klientu istabās viesnīcās, moteļos un strāvas padeves – pastāv strāvas trieciena risks; nekad
citās līdzīga tipa apmešanās vietās.
nelietojiet tvaika tīrīšanas iekārtu – pastāv strāvas
trieciena risks.
Nelietojiet abrazīvus vai kodīgus izstrādājumus,
tīrīšanas līdzekļus uz hlora bāzes vai pannu tīrīšanas
līdzekļus.
IEPAKOJUMA MATERIĀLU UTILIZĀCIJA
Iepakojuma materiāls ir 100 % pārstrādājams un tiek apzīmēts ar
otrreizējās pārstrādes simbolu .
Tādēļ dažādas iepakojuma daļas jāutilizē atbildīgi un saskaņā ar vietējiem
atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem.
MĀJSAIMNIECĪBAS IERĪČU UTILIZĀCIJA
Šī ierīce ir izgatavota no pārstrādājamiem un atkārtoti izmantojamiem
materiāliem. Utilizējiet to saskaņā ar vietējiem atkritumu apsaimniekošanas
noteikumiem. Plašāku informāciju par lietotu mājsaimniecības ierīču
apstrādi, atjaunošanu un pārstrādi varat iegūt vietējās varas iestādes,
pie atkritumu savākšanas pakalpojumu sniedzējiem vai veikalā, kur ierīci
iegādājāties. Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/ES
par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA).
Nodrošinot šīs ierīces pareizu utilizāciju, varat novērst iespējamo
negatīvo vides un cilvēka veselības apdraudējumu.
simbols uz izstrādājuma vai komplektācijā iekļautajiem dokumentiem
norāda, ka šo ierīci nevar izmest sadzīves atkritumos, bet tā ir jānodod
pārstrādei elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas centrā.
IETEIKUMI ENERĢIJAS TAUPĪŠANAI
Izmantojiet savas plīts atlikušo karstumu, izslēdzot to dažas minūtes
pirms beidzat gatavot.
Katla vai pannas pamatnei pilnībā jānosedz attiecīgais laukums uz plīts
virsmas; tvertne, kas ir mazāka par attiecīgo laukumu uz plīts virsmas,
radīs enerģijas izšķērdēšanu.
Gatavojot nosedziet katlus un pannas ar cieši piegulošiem vākiem un
izmantojiet pēc iespējas mazāk ūdens. Gatavojot, kad noņemts vāks, tiek
patērēts daudz vairāk enerģijas.
Izmantojiet katlus un pannas tikai ar plakanām pamatnēm.
PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJU
Šī ierīce atbilst Regulā (ES) Nr. 66/2014 izklāstītajām ekodizaina prasībām,
saskaņā ar Eiropas standartu EN 60350-2.
PIEZĪME
Cilvēkiem ar elektrokardiostimulatoru vai līdzīgu medicīnisko ierīci
jāievēro piesardzība, stāvot pie šīs indukcijas plīts virsmas, kamēr tā ir
ieslēgta. Elektromagnētiskais lauks var ietekmēt elektrokardiostimulatoru
vai līdzīgu ierīci. Konsultējieties ar ārstu vai elektrokardiostimulatora, vai
līdzīgas medicīniskās ierīces ražotāju, lai iegūtu papildinformāciju par
indukcijas plīts virsmas elektromagnētiskā lauka iedarbību uz to.
LV
MONTĀŽA
4 mm
590 mm
510 mm
50 mm
476 mm
553 mm
Min. 35 mm
0
560 + 2 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
R = Max. 10 mm
i
L
Min. 400 mm
Min.100 mm
12 mm No Max.
Min. 35 mm
28 mm No Max.
90 mm
120 mm
45 mm
min. 45 mm
min. 10 mm
min. 45 mm
min. 550 mm
60 mm
min. 550 mm
min. 20 mm
min. 20 mm
x4
1
2
x4
2mm
3
90°C
2
1
x4
ELEKTRISKAIS PIESLĒGUMS
Pirms ierīces pieslēgšanas elektrotīklam jāizveido elektriskais savienojums.
Uzstādīšanu drīkst veikt kvalificēts speciālists, kas pārzina pašreizējos drošības un uzstādīšanas normatīvus. Uzstādīšana it īpaši jāveic saskaņā ar
valsts energoapgādes uzņēmuma noteikumiem.
Pārbaudiet, vai datu plāksnītē, kas atrodas ierīces apakšpusē, norādītā sprieguma parametri atbilst mājas elektrotīkla sprieguma parametriem.
Saskaņā ar noteikumiem ierīce ir jāsazemē: izmantojiet tikai atbilstošu parametru vadītājus (tostarp zemējuma vadītāju).
380-415 V 2 N ~
220-240 V ~
AU-UK-IRL
220-240 V 3 ~
BE
230V 2 Phase 2N ~
NL
380-415 V 3 N ~
R
S
220-240 V ~
black-nero-negro-preto-μαύροσ-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru-черно-црнčrna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort-siyah-dubh
brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin-maro-кaфявбраон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna-brunt-ruskea-brunt-brunkahverengi-donn
T
blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)-mėlyna (pilkas)niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)-синьо (сиво)-плава (сива)modro (sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)-көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý (sivá)kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)-blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath)
=E
yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdeκίτρινο/πράσινο-kollane/roheline-dzeltens/zaļšgeltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde-жълто/зелено-жуто/зеленаrumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленый-жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelenásárga/zöld-gul/grønn-keltainen/vihreä-gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buí/glas
N
blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо-плава-modroplava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm
LV
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
1.
2.
Plīts virsma
Vadības panelis
1
2
VADĪBAS PANELIS
1
2 3
6
4
7
8
P
OFF
P
3 sec
11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Simboli / īpašo funkciju aktivizēšana
Gatavošanas līmenis atlasīts
Gatavošanas zonas izslēgšanas poga
Jaudas regulēšanas pogas
Gatavošanas zonas noteikšana
Ātrās karsēšanas režīma poga
16
9
OFF
5
7 13
10
OK
7 12
7. Indikatora gaismiņa – funkcija aktīva
8. Ieslēgšanas/Izslēgšanas poga
9. 6th Sense poga
10. Gatavošanas laika indikators
11. Taimeris
12. CONNEXION ZONE poga
OFF
P
OFF
P
15
14
13. OK/Taustiņu bloķēšanas poga – 3 sekundes
14. Aktīva taimera indikators
15. Zonas atlases indikators
16. Taimera indikatora simbols
PIEDERUMI
KATLI UN PANNAS
Izmantojiet tikai feromagnētiska materiāla katlus
LABI
NĒ
un pannas, kas ir piemērotas izmantošanai ar
indukcijas plīts virsmām:
• emaljēts tērauds
• čuguns
• speciāli katli un pannas no nerūsējošā tērauda,
kas piemēroti gatavošanai uz indukcijas plīts
Lai noteiktu, vai katls ir piemērots, pārbaudiet
simbolu (parasti
marķējums atrodas apakšpusē). Lai noskaidrotu, vai katli ir magnētiski, var
izmantot magnētu.
Katla pamatnes kvalitāte un uzbūve var ietekmēt gatavošanas rezultātu.
Atsevišķos gadījumos norādītais pamatnes diametrs neatbilst patiesajam
feromagnētiskās virsmas diametram.
Dažiem katliem un pannām apakšējā daļa ir tikai daļēji izgatavota no
feromagnētiskā materiāla; ja atsevišķas daļas ir no cita materiāla, trauks
nav piemērots gatavošanai uz indukcijas plīts. Šīs zonas var sasilt dažādās
pakāpēs vai ar zemāku temperatūru. Dažos gadījumos, ja apakšējā daļa ir
izgatavota galvenokārt no ne feromagnētiskiem materiāliem, plīts virsma
var neatpazīt pannu un tāpēc neieslēgt gatavošanas zonu.
Tukši katli vai katli ar plānu pamatni
Kad plīts virsma ir ieslēgta, neizmantojiet tukšus katlus vai pannas.
Plīts virsma ir aprīkota ar iekšējās drošības sistēmu, kas nepārtraukti
uzrauga temperatūru, aktivizējot funkciju “automatic off“ (automātiska
izslēgšanās), kad tiek konstatēta augsta temperatūra. Izmantojot ar
tukšiem katliem vai katliem ar plānu pamatni, temperatūra var ļoti strauji
pieaugt un funkcija “automatic off“ automātiska izslēgšanās var netikt
aktivizēta nekavējoties, sabojājot pannu vai plīts virsmu. Ja tas notiek,
nekam nepieskarieties un pagaidiet, kamēr komponenti atdziest.
Ja tiek parādīti kādi kļūdu ziņojumu, sazinieties ar servisu.
Minimālais katla/pannas pamatnes diametrs dažādās gatavošanas
zonās
Lai nodrošinātu, ka plīts virsma funkcionē pareizi, katlam jānosedz
vismaz viens no atsauces punktiem, kas norādīti uz plīts virsmas, kā arī
tā diametram jāatbilst minimāli nepieciešamajam.
Vienmēr izmantojiet to gatavošanas zonu, kas vislabāk atbilst pannas
apakšdaļas diametram.
100 mm
Lai nodrošinātu optimālu efektivitāti, vienmēr izmantojiet katlus un
pannas ar plakanu dibenu, kas vienmērīgi sadala siltumu. Ja apakšdaļa ir
nelīdzena, tas ietekmēs strāvas un siltuma novadīšanu.
150 mm
120 mm
220 mm
ADAPTERIS KATLIEM / PANNĀM, KAS NAV PIEMĒROTI
INDUKCIJAS PLĪTIJ
Izmantojot šo piederumu, var lietot katlus un pannas, kas nav piemēroti
indukcijas plīts virsmām. Ir svarīgi atcerēties, ka tā izmantošana ietekmē
efektivitāti un līdz ar to arī laiku, kas nepieciešams, lai uzsildītu ēdienu.
Adapteri nav ieteicams izmantot bieži, jo temperatūra, kas tiek sasniegta
uz tā virsmas, lielā mērā ir atkarīga no izmantotā katla/pannas, no tā, cik
līdzena ir to apakšējā daļa, kā arī no gatavotā ēdiena veida. Izmantojot katlu
vai pannu, kuru diametrs ir mazāks nekā adaptera diskam, var veidoties
siltums, kas netiek pārnests uz katlu vai pannu, tādējādi var nomelnēt gan
plīts virsma, gan disks. Salāgojiet katlu/pannu un plīts virsmas diametru ar
adaptera diametru.
PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE
JAUDAS KONTROLE
Pirkuma brīdī plīts virsmai tiek iestatīts maksimālais iespējamais
jaudas līmenis. Noregulējiet iestatījumu atbilstoši elektrības sistēmas
ierobežojumiem jūsu mājās, kā aprakstīts nākamajā punktā.
Plīts virsmas jaudas intensitātes iestatīšana
Kad ierīce pievienota elektrotīklam, nākamajās 60 sekundēs varat
iestatīt jaudas intensitātes līmeni.
Nospiediet tālāko labās puses taimeri “+“ pogu un pieturiet vismaz 5 sekundes.
Ekrānā tiks parādīts
simbols.
Nospiediet
pogu, kamēr tiks parādīts atlasītais jaudas intensitātes
līmenis.
Izmantojiet “+“ un “−“ pogas, lai atlasītu vēlamo jaudas intensitāti. Pieejamie
jaudas intensitātes līmeņi ir šādi: 2,5 kW – 4,0 kW – 6,0 kW – 7,2 kW.
Apstipriniet, nospiežot
.
3 sec
Ja, veicot secīgās iestatīšanas darbības, rodas kļūda, tiks parādīts
simbols un būs dzirdams skaņas signāls. Ja tā notiek, atkārtojiet darbību.
Ja kļūda netiek novērsta, sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.
SKAŅAS SIGNĀLS IESLĒGTS/IZSLĒGTS
Skaņas signāla ieslēgšana/izslēgšana:
• Ieslēdziet plīts virsmu.
• Nospiediet pogu “P“ pirmajā tastatūrā augšējā kreisajā stūrī un pieturiet
5 sekundes.
Jebkādas iestatītās trauksmes paliks aktīvas.
OK
3 sec
OK
Atlasītais jaudas līmenis tiks saglabāts atmiņā pat tad, ja strāvas padeve
tiks pārtraukta.
Lai mainītu jaudas intensitātes līmeņus, atvienojiet ierīci no elektrotīkla
vismaz uz 60 sekundēm, pēc tam atkal to pievienojiet tīklam un
atkārtojiet iepriekšminētās secīgās darbības.
DEMONSTRĒŠANAS REŽĪMS
Lai ieslēgtu un izslēgtu demonstrēšanas režīmu:
• Pievienojiet plīts virsmu elektrotīklam.
• Pirmās minūtes laikā nospiediet un 5 sekundes pieturiet apakšējās
kreisās puses tastatūras ātrās sildīšanas pogu “P“ (kā parādīts tālāk).
LV
IKDIENAS IZMANTOŠANA
PLĪTS VIRSMAS IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA
Lai ieslēgtu plīts virsmu, jaudas ieslēgšanas pogu turiet nospiestu
apmēram 1 sekundi. Lai izslēgtu plīts virsmu, vēlreiz nospiediet to pašu
pogu un visas gatavošanas zonas tiks deaktivizētas.
Gatavošanas zonu deaktivizēšana:
Nospiediet pogu “OFF“ (Izslēgt), kas atrodas pa kreisi no jaudas regulēšanas.
OK
NOVIETOŠANA
Atrodiet vēlamo gatavošanas zonu, ievērojot pozīciju simbolus.
Neaizsedziet vadības paneļa simbolus ar gatavošanas trauku.
VADĪBAS PANEĻA BLOĶĒŠANA
Lai bloķētu iestatījumus un nepieļautu nejaušu ieslēgšanu, nospiediet
un 3 sekundes pieturiet OK/Taustiņu bloķēšanas poga. Skaņas signāls
un brīdinājuma gaismiņa virs simbola norādīs, ka šī funkcija ir aktivizēta.
Tiek bloķēts viss vadības panelis, izņemot izslēgšanas funkciju (
).
Atkārtojiet aktivizēšanas darbības, lai atbloķētu vadības pogas.
Lūdzu, ņemiet vērā! Gatavošanas zonās, kuras ir vadības paneļa tuvumā, ir
ieteicams uzglabāt katlus un pannas marķējumos (ņemot vērā pannas pamatni
un augšējo malu, jo tā mēdz būt lielāka).
Tas novērš skārienpaliktņa pārmērīgu pārkaršanu. Grilējot vai cepot, lūdzu,
izmantojiet aizmugurējās gatavošanas zonas kad vien ir iespējams.
TAIMERIS
Ir divi taimeri – viens kontrolē kreisās puses gatavošanas zonas, bet
otrs – labās puses gatavošanas zonas.
GATAVOŠANAS ZONU AKTIVIZĒŠANA/DEAKTIVIZĒŠANA
JAUDAS INTENSITĀTES LĪMEŅU REGULĒŠANA
UN
P
OFF
Gatavošanas zonu aktivizēšana:
Nospiediet vajadzīgās gatavošanas zonas pogu “+“ vai “−“, lai to aktivizētu
un noregulējiet jaudu. Līmenis tiks parādīts vienā līnijā ar zonu, kopā ar
gaismas indikatoru, kas norāda aktīvo gatavošanas zonu. Pogu “P“ var
izmantot, lai izvēlētos ātrās uzsildīšanas funkciju.
3 sec
Taimera aktivizēšana:
Nospiediet “+“ vai “−“ pogu, lai iestatītu vēlamo laiku izmantojamajai
gatavošanas zonai. Tiks aktivizēts indikators, kas atbilst konkrētajam
simbolam . Kad iestatītais laiks būs pagājis, atskanēs signāls un
gatavošanas zona automātiski izslēgsies.
Laiku var mainīt jebkurā brīdī, kā arī vienlaikus var aktivizēt vairākus
taimerus.
Gadījumā, ja vienlaikus tiek aktivizēti divi taimeri vienā plīts virsmas
sānā, “Zonu atlases indikators“ mirgo un centrālajā displejā tiek attēlots
relatīvais gatavošanas ilgums.
Taimera deaktivizēšana:
Nospiediet “+“ un “−“ pogas kopā, kamēr taimeris tiek deaktivizēts.
TAIMERA INDIKATORS
Šis LED indikators (kad atrodas stāvoklī “ON“ (Ieslēgts)) norāda, ka
gatavošanas zonai ir iestatīts taimeris.
FUNKCIJAS
OFF
P
OFF
P
3 sec
CONNEXION ZONE
Tas ļauj apvienot divas gatavošanas zonas un izmantot tās kā vienotu
lielu platību. Ideāli piemērots zivju traukiem, kastroļiem vai režģiem, kas
nosedz visu gatavošanas virsmu. Funkcija tiek deaktivizēta, ja pārejas
zona pilnībā nosegta. Var izmantot jebkuru no papildtastatūrām, kas
atrodas labajā pusē.
6TH SENSE
“6 Sense“ poga aktivizē īpašās funkcijas.
Novietojiet katlu un atlasiet gatavošanas zonu.
Nospiediet “6th Sense“ pogu. Displejā būs redzams “A“.
Iedegsies gatavošanas zonai pieejamās pirmās īpašās funkcijas
indikators.
Atlasiet vēlamo īpašo funkciju, nospiežot “6th Sense“ pogu vienu vai vairākas
reizes.
Funkcija tiek aktivizēta, kad apstiprināšanai nospiesta
poga.
Lai nomainītu īpašo funkciju, nospiediet pogu “OFF“ (Izslēgt) un pēc tam
pogu “6th Sense“, lai atlasītu vēlamo funkciju.
Lai deaktivizētu īpašās funkcijas, nospiediet un turiet nospiestu pogu
“OFF“ (Izslēgt).
th
3 sec
OFF
P
OFF
P
KAUSĒŠANA
Šī funkcija ļauj sagatavot ēdienu ideālā temperatūrā kausēšanai un
saglabāt šādu ēdiena stāvokli bez riska piededzināt. Šī metode ir ideāla, jo
nekaitē tādiem smalkiem produktiem kā šokolāde, un novērš to pielipšanu
katlam.
SAGLABĀT SILTU
Šī funkcija ļauj uzturēt ēdienu ideālā temperatūrā, parasti pēc
gatavošanas vai ļoti lēni reducējot šķidrumus. Ideāli ēdiena pasniegšanai
ideālā temperatūrā.
VĀRĪŠANA UZ LĒNAS UGUNS
Šī funkcija ir ideāla, lai saglabātu tādu temperatūru, kāda ir gatavojot uz
lēnas uguns, ļaujot gatavot ilgstoši bez riska piededzināt. Ideāli ilgstošas
gatavošanas receptēm (rīsiem, mērcēm, cepešiem) ar šķidruma mērcēm.
OK
VĀRĪŠANA
Šī funkcija ļauj uzvārīt ūdeni un uzturēt vārīšanos ar mazu enerģijas patēriņu.
Apmēram 2 litri ūdens (vēlams, istabas temperatūrā) jāielej pannā, un
tā jāatstāj neapklāta. Lietotājiem vienmēr ieteicams uzmanīgi uzraudzīt
verdošu ūdeni un regulāri pārbaudīt atlikušā ūdens daudzumu.
INDIKATORI
KATLS NOVIETOTS NEPAREIZI VAI TĀ NAV VISPĀR
Šis simbols ir redzams tad, kad katls nav piemērots gatavošanai ar
indukciju, ir novietots nepareizi vai tā izmērs neatbilst atlasītajai
gatavošanas zonai. Ja katls netiek konstatēts 30 sekundēs pēc atlasīšanas,
gatavošanas zona izslēdzas.
ATLIKUŠAIS KARSTUMS
Ja displejā ir redzams “H“, gatavošanas zona joprojām ir karsta. Kad
gatavošanas zona atdziest, displejs izslēdzas.
GATAVOŠANAS TABULA
GATAVOŠANAS VEIDS
LĪMEŅA LIETOJUMS
(norāda ēdiena gatavošanas pieredzi un paradumus)
P
Ātra uzkarsēšana
Ideāli piemērots straujai ēdiena temperatūras paaugstināšanai, lai ātri
uzvārītu ūdeni vai ātri uzkarsētu ēdiena gatavošanai paredzētos šķidrumus.
8–9
Cepšana – vārīšana
Ideāli piemērots apcepšanai, gatavošanas sākšanai, saldētu produktu
cepšanai, ātrai uzvārīšanai.
7–8
Apcepšana – lēna cepšana –
vārīšana – grilēšana
Ideāli piemērots lēnai cepšanai, augstas vārīšanas, ēdiena gatavošanas un
grilēšanas intensitātes uzturēšanai (īslaicīgi, 5-10 minūtes).
6–7
Apcepšana – vārīšana – sautēšana –
lēna cepšana – grilēšana
Ideāli piemērots lēnai cepšanai, zemas vārīšanās, ēdiena gatavošanas un
grilēšanas intensitātes uzturēšanai (vidēji ilgi, 10-20 minūtes), iepriekšējai
uzsildīšanai.
4–5
Ēdienu gatavošana – sautēšana –
lēna cepšana – grilēšana
Ideāli piemērots sautēšanai, lēnas vārīšanas, ēdiena gatavošanas un
grilēšanas intensitātes uzturēšanai (ilgstoši).
JAUDAS LĪMENIS
Maksimālā
jauda
Liela jauda
Vidēja jauda
3–4
2–3
1–2
Zema jauda
1
Nulles jauda
Ēdienu gatavošana – lēna vārīšana
– sabiezināšana – krēmīgas pastas
gatavošana
Kausēšana – atkausēšana – karsta
ēdiena uzturēšana – krēmīgu risoto
gatavošana
OFF
Palīgvirsma
Ideāli piemērots ilgstošai gatavošanai (rīsi, mērces, cepeši, zivis) ar šķidrumiem
(piemēram, ūdeni, vīnu, buljonu, pienu), krēmīgas pastas gatavošanai.
Ideāli piemērots ilgstošai gatavošanai (ja tilpums ir mazāks par litru: rīsi,
mērces, cepeši, zivis) ar šķidrumiem (piemēram, ūdeni, vīnu, buljonu, pienu).
Ideāli piemērots sviesta mīkstināšanai, lēnai šokolādes kausēšanai, nelielu
produktu atkausēšanai un nupat pagatavota ēdiena (piemēram, mērces,
zupas, minestrone) siltuma saglabāšanai.
Ideāli piemērots nupat pagatavota ēdiena siltuma saglabāšanai, krēmveida
risoto gatavošanai un pasniedzamā ēdiena porciju siltuma saglabāšanai
(ar indukcijas plīts virsmai piemērotiem piederumiem).
Plīts virsma ir gaidlaika vai izslēgtā režīmā (iespējams, gatavošanas beigās
virsma vēl ir karsta, kas tiek norādīts ar “H“).
APKOPE UN TĪRĪŠANA
!
BRĪDINĀJUMS!
• Neizmantojiet tvaika tīrīšanas ierīces.
• Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka gatavošanas zonas ir izslēgtas un atlikušā karstuma indikators (“H“) nav iedegts.
Svarīgi!
• Neizmantojiet abrazīvus un skrāpējošus sūkļus.
• Pēc katras lietošanas reizes notīriet plīts virsmu (kad tā ir atdzisusi),
lai noņemtu visas nogulsnes un ēdiena traipus.
• Virsma, kas nav pienācīgi tīra, var samazināt vadības paneļa pogu
jutību.
• Izmantojiet skrāpi tikai tad, ja atliekas ir pielipušas pie plīts virsmas.
Izpildiet skrāpja ražotāja norādījumus, lai nesaskrāpētu stiklu.
• Cukurs un pārtikas produkti ar augstu cukura saturu var sabojāt plīts
virsmu, tāpēc tie jānotīra nekavējoties.
• Sāls, cukurs un smiltis var saskrāpēt stikla virsmu.
• Izmantojiet mīkstu drāniņu, virtuves dvieli vai speciālu plīts virsmu
tīrītāju (ievērojiet ražotāja norādījumus).
• Izlijuši šķidrumi gatavošanas zonās var izraisīt katlu pārvietošanos
vai vibrāciju.
• Pēc plīts virsmas tīrīšanas, rūpīgi nosusiniet.
Ja uz stikla redzams iXelium™ logo, plīts virsma apstrādāta ar iXelium™
tehnoloģiju, ekskluzīvu Whirlpool apdari, kas nodrošina perfektu tīrīšanas
rezultātu, kā arī ilgāk saglabā virsmas spīdumu.
Tīrot iXelium™ plīts virsmas, ievērojiet turpmāk minētos norādījumus.
• Izmantojiet ar ūdeni vai ikdienas stikla tīrīšanas līdzekli samitrinātu
mīkstu drānu (vislabāk mikrošķiedru).
• Lai rezultāti būtu labāki, uz dažām minūtēm atstājiet mitru drānu uz
plīts stikla virsmas.
LV
PROBLĒMU RISINĀŠANA
•
•
•
Pārbaudiet, vai nav pārtraukta elektropadeve.
Ja plīts virsmu pēc lietošanas nevar izslēgt, atvienojiet to no
elektrotīkla.
Ja, ieslēdzot plīti, displejā parādās burtu un ciparu kodi, izlasiet
norādījumus tālāk norādītajā tabulā.
DISPLEJA KODS
APRAKSTS
Lūdzu, ņemiet vērā! Ūdens, izšļakstījies šķidrums no katliem un
priekšmeti uz plīts virsmas pogām var nejauši aktivizēt vai deaktivizēt
vadības paneļa bloķēšanas funkciju.
IESPĒJAMIE CĒLOŅI
Konstatēts gatavošanas trauks, bet Gatavošanas trauks nav pareizi
tas neatbilst pieprasītajai darbībai.
novietots uz gatavošanas zonas vai arī
tas nav saderīgs ar vienu vai vairākām
gatavošanas zonām.
F0E1
RISINĀJUMS
Nospiediet pogu “Ieslēgt/Izslēgt“ divas
reizes, lai noņemtu F0E1 kodu un atjaunotu
gatavošanas zonas funkcionalitāti. Pēc tam
mēģiniet izmantot gatavošanas trauku uz
citas gatavošanas zonas vai izmantot citu
gatavošanas trauku.
F0E7
Nepareizs strāvas vada savienojums. Elektrotīkla savienojums nav izveidots Pielāgojiet elektrotīkla savienojumu atbilstoši
tā, kā norādīts punktā “ELEKTRISKAIS norādījumiem
punktā
“ELEKTRISKAIS
PIESLĒGUMS“.
PIESLĒGUMS“.
F0EA
Vadības panelis izslēdzas pārlieku Elektronisko daļu iekšējā temperatūra ir Ļaujiet plīts virsmai atdzist, pirms atsākat
augstas temperatūras dēļ.
pārāk augsta.
lietošanu.
F0E2, F0E4, F0E6,
F0E8, F0EC, F1E1,
F6E1, F7E5, F7E6
Atvienojiet plīts virsmu no elektrotīkla.
Pagaidiet dažas sekundes, pēc tam vēlreiz pievienojiet plīts virsmu elektrotīklam.
Ja problēma netiek atrisināta, sazinieties ar servisu un norādiet displejā redzamo kļūdas kodu.
dE
[kad plīts virsma ir
izslēgta]
Plīts virsma neieslēdzas sildīšanas DEMONSTRĒŠANAS REŽĪMS ieslēgts.
režīmā.
Funkcijas neieslēdzas.
Sekojiet instrukcijām, kas sniegtas paragrāfā
“DEMONSTRĒŠANAS REŽĪMS“.
SKAŅAS DARBĪBAS LAIKĀ
Indukcijas plīts virsmas normālas darbības laikā var radīt svilpjošas vai
krakšķošas skaņas. Šos trokšņus īstenībā rada gatavošanas piederumi
un tie saistīti ar pannu pamatņu īpašībām (piemēram, kad pamatnes ir
izgatavotas no dažādu materiālu kārtām vai arī tās ir deformētas).
Šie trokšņi var atšķirties atkarībā no izmantotajiem piederumiem un
tajos ievietotā pārtikas daudzuma un nav kādas kļūmes indikators.
PĒCPĀRDOŠANAS SERVISS
Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē
www‌.‌whirlpool.eu/register.
PIRMS SAZINĀTIES AR PĒCPĀRDOŠANAS APKALPOŠANAS DIENESTU:
1. Mēģiniet atrisināt problēmu saviem spēkiem, izmantojot šeit
atrodamo PROBLĒMU RISINĀŠANA.
2. Izslēdziet ierīci un ieslēdziet to vēlreiz, lai pārliecinātos, vai problēma
ir novērsta.
JA PĒC IEPRIEKŠMINĒTAJĀM PĀRBAUDĒM PROBLĒMA NAV NOVĒRSTA,
SAZINIETIES AR TUVĀKO PĒCPĀRDOŠANAS APKALPOŠANAS DIENESTU.
Lai saņemtu palīdzību, zvaniet uz garantijas grāmatiņā norādīto numuru
vai sekojiet norādījumiem tīmekļa vietnē www‌.‌whirlpool.eu.
•
servisa numuru (numurs, kas norādīts uz datu plāksnītes pēc vārda
Serviss). Servisa numurs atrodams arī garantijas grāmatiņā;
•
•
savu pilno adresi;
savu tālruņa numuru.
Ja nepieciešams remonts, lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu Pēcpārdošanas
apkopes centru (lai būtu garantija, ka tiek izmantotas tikai oriģinālās
rezerves daļas un remonts tiktu veikts pareizi).
Sazinoties ar klientu pēcpārdošanas apkalpošanas dienestu, vienmēr
norādiet:
• īsu kļūmes aprakstu;
• precīzu ierīces veidu un modeli;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011377392
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising