Whirlpool | FB 1100L | Instruction for Use | Whirlpool FB 1204L Brugervejledning

Whirlpool FB 1204L Brugervejledning
BRUGERVEJLEDNING
BESKRIVELSE OG BRUG
BESKRIVELSE AF APPARATET (fig. 1)
1. Håndtag.
2. Blokering (afhængigt af model).
3. Tætningsliste.
4. Afløb til afrimningsvand (afhængigt af model).
5. Betjeningspanel.
6. Kurv (afhængig af model).
7. Kondensator (på bagsiden).
INSTALLATION
• Se afsnittet "Før ibrugtagning".
• Tag produktet ud af emballagen.
• Fjern de 4 afstandsstykker, der er indsat mellem låget
og fryseren (figur 3).
• Advarsel: to af de fire afstandsstykker skal anbringes i
plastbeslagene på kondensatoren bag på produktet
(fig. 3).
Det er nødvendigt for at sikre den korrekte afstand
mellem produktet og væggen.
• Sørg for, at proppen i udløbskanalen til
afrimningsvandet (afhængigt af model) sidder korrekt (4).
• For at undgå eventuelle skader ved åbning af fryserens
låg samt for en korrekt funktion anbefales det, at der er
en åbning på mindst 7 cm fra apparatets bagside og 7 cm
fra apparatets sider.
• Montér tilbehøret (afhængigt af model).
Rengør apparatet indvendigt, før det tages i brug.
BESKRIVELSE AF BETJENINGSPANELET (Fig. 2)
a. Rød lysdiode: Når den blinker, angiver det en alarmtilstand
se afsnittet "FEJLFINDINGSOVERSIGT"
b. Grønne lysdioder: de angiver, at apparatet er i drift og
at temperaturen er blevet indstillet som følger:
b1 mindre kold temperatur (højre lys er tændt), brug af
denne indstilling til mindre partier vil optimere
energiforbruget.
b2 middel temperatur (midterste lys er tændt)
b3 meget kold temperatur (venstre lys er tændt)
Alle grønne lysdioder tændt: Funktionen LYNFRYSNING
er aktiv, se afsnittet “Indfrysning af friske madvarer”.
c. Knappen Temperaturindstilling: anvendes til at justere
den indstillede temperatur og aktivere/deaktivere
funktionen Lynindfrysning.
Tryk gentagne gange på indstillingsknappen (3) for at vælge
den ønskede temperatur: opbevaringstemperaturen
ændres hver gang, der trykkes på knappen.
Tryk i ca. 3 sekunder for at aktivere/deaktivere funktionen
Lynindfrysning: alle grønne lysdioder blinker samtidig 3
gange og forbliver derefter tændt.
Bemærk:
Indstillingerne vil blive gemt i hukommelsen, også selv om
der forekommer strømafbrydelse. Den tid, det tager for
fryseren at komme ned på den indstillede temperatur, kan
variere afhængigt af de klimatiske forhold og den valgte
temperatur.
Igangsætning af apparatet
• Slut apparatet til strømforsyningen.
• Den grønne kontrollampe lyser (middeltemperatur).
• Den røde lysdiode blinker for at angive, at den
indvendige temperatur endnu ikke er tilstrækkeligt lav til
at placere madvarerne. Den røde lysdiode slukker cirka
seks timer efter igangsætning af apparatet.
• Når den røde lysdiode er slukket, er produktet klar til
indfrysning.
Bemærk:
Da det er en lufttæt pakning, kan låget ikke åbnes igen,
straks efter at det er blevet lukket. Man skal vente et par
minutter, før låget atter kan åbnes.
LYNFRYSNING AF MADVARER
Klargørelse af friske varer til lynfrysning
• Før indfrysningen skal de friske madvarer pakkes i:
Stanniol, plastfilm, vandtætte plastposer, plastbeholdere
med låg, som er egnede til de pågældende madvarer.
• Madvarerne skal være friske, modne og af bedste
kvalitet for at opnå den bedste kvalitet af frossen mad.
• Friske grøntsager og frugt skal helst indfryses lige efter
høsten for at bevare den oprindelige næringsværdi,
konsistens, farve og smag.
• Varme madvarer skal altid køles ned før anbringelse i
apparatet.
Lynfrysning af friske madvarer
• Anbring madvarer, der skal indfryses, i direkte kontakt
med fryserens vægge (fig. 4)
A) - varer, der skal indfryses,
B) - allerede frosne varer.
• Friske varer, der skal indfryses, bør ikke komme i
kontakt med allerede indfrosne varer.
BRUGERVEJLEDNING
• For at opnå en bedre og hurtigere indfrysning,
anbefales det at opdele madvarerne i små pakker, dette
er også nyttigt ved anvendelsen af de frosne varer.
1. Mindst 24 timer før indfrysning af friske madvarer
aktiveres funktionen lynindfrysning ved at trykke på
knappen c i ca. 3 sekunder. Alle grønne lysdioder (b)
tændes.
2. Anbring madvarerne, der skal indfryses, inde i
apparatet og hold lågen lukket i 24 timer. Herefter er
madvarerne indfrosne. Funktionen Lynindfrysning
deaktiveres ved at trykke på knappen c i ca. 3 sekunder.
Hvis funktionen ikke deaktiveres manuelt, deaktiverer
apparatet automatisk funktionen ca. 50 timer efter
aktiveringen.
OPBEVARING AF MADVARER
Se tabellen på apparatet.
Klassificering af indfrosne varer
Anbring og klassificer frostvarerne i fryseren;
opbevaringsdatoen skal angives på pakkerne, så kan
bruges inden udløbsdatoerne, der er angivet i måneder i
fig. 5 for hver type madvare.
Råd om opbevaring af frostvarer
Ved køb af frostvarer skal man:
• Kontroller, at emballagen ikke er beskadiget (frossen
mad i beskadiget emballage kan være forringet). Hvis en
pakke er bulet eller har fugtige pletter, har den ikke været
opbevaret under optimale betingelser og kan have været
udsat for delvis optøning.
• Køb frostvarer som det sidste, og transporter
produkterne i en termopose.
• Kom varerne i apparatet umiddelbart efter
hjemkomsten.
• Undgå eller begræns så vidt muligt temperaturudsving.
• Følg altid anvisningerne på emballagen vedrørende
opbevaring af frostvarer.
Bemærk:
Helt eller delvist optøede madvarer bør anvendes
straks.
Frys ikke optøede madvarer ned igen, medmindre de
først er blevet tilberedt. Optøede madvarer kan
indfryses efter tilberedning. Ved langvarige
strømafbrydelser:
• Åbn kun låget for at anbringe køleelementer (hvis de
medfølger) over de frosne madvarer i højre og venstre
side af fryseren. På denne måde kan man forhale
temperaturstigningen i fryseren.
AFISNING AF FRYSEREN
Det anbefales at afise fryseren, når islaget på væggene er
ca. 5-6 mm tykt.
• Træk stikket ud af stikkontakten.
• Tag madvarerne ude af fryseren, pak dem ind i
avispapir, og læg dem et meget køligt sted eller i en
køletaske.
• Lad fryserens låg stå åbent.
• Tag den indvendige prop ud af afløbskanalen (afhængig
af model) (fig. 6)
• Tag den udvendige prop ud af afløbskanalen (afhængig
af model) og anbring den som vist i figur 6.
• Sæt en balje under afløbet til opsamling af
afrimningsvandet. Anvend eventuelt opdeleren til
formålet (fig. 6)
• Ønskes en hurtig afisning anvendes en spartel til at
fjerne islaget fra fryserens vægge.
• Fjern islaget fra fryserens bund.
• For at undgå uoprettelig skade på fryseren må der ikke
anvendes spidse eller skarpe metalgenstande til at fjerne
islaget med.
• Der må ikke anvendes skuremidler, og fryseren må ikke
opvarmes kunstigt.
• Fryseren tørres grundigt efter indvendigt.
• Efter endt afisning sættes proppen på plads.
GENEREL RENGØRING
• Fjern islaget, der danner sig på de øverste kanter (se
fejlfindingsoversigten).
• Efter afisning rengøres fryseren indvendigt med en
svamp, der er fugtet i lunkent vand og/eller et neutralt
rensemiddel.
• Rengør motorens ventilationsrist (afhængig af model).
• Rengør kondensatoren bag på fryseren.
Før der udføres nogen som helst form for
vedligeholdelse, skal stikket trækkes ud af
stikkontakten.
Skuremidler, ståluld og pletfjernere (f.eks. acetone,
triklorætylen) må ikke anvendes til rengøring af fryseren.
For at sikre den bedste funktion af fryseren, anbefales det at
rengøre og vedligeholde fryseren mindst en gang om året.
UDSKIFTNING AF PÆREN I LÅGETS LÅG (afhængig af
model)
• Træk stikket ud af stikkontakten.
• Fjern lampedækslet som vist i figur 7.
• Fjern pæren og udskift den med en ny af samme volt og watt.
• Sæt lampedækslet tilbage på plads, og sæt stikket i
stikkontakten.
BRUGERVEJLEDNING
FEJLFINDINGSOVERSIGT
1. Den røde lysdiode blinker.
• Er der strømafbrydelse?
• Foretages der afisning?
• Er låget på fryseren lukket korrekt?
• Er fryseren opstillet i nærheden af en varmekilde?
• Er ventilationsristen og kondensatoren rene?
2. Alle lysdioder blinker samtidig.
• Kontakt serviceafdelingen.
3. Apparatet støjer for meget.
• Står fryseren helt vandret?
• Er fryseren i berøring med møbler eller genstande, der
kan forårsage vibrationer?
• Er emballagen fjernet fra fryserens underside?
Bemærk: Lyde fra kølesystemet, også efter kompressoren
er standset, er helt normale.
4. Alle lysdioderne er slukkede, og produktet fungerer
ikke.
• Er der strømafbrydelse?
• Er stikket sat korrekt i stikkontakten?
• Er elkablet beskadiget?
5. Alle lysdioderne er slukkede, og produktet fungerer.
• Kontakt serviceafdelingen.
6. Kompressoren kører konstant.
• Er der blevet anbragt varme madvarer i produktet?
• Har fryserens låg været holdt åbent i længere tid?
• Er fryseren anbragt i et rum, der er for varmt, eller i
nærheden af en varmekilde?
• Er funktionen Lynindfrysning blevet aktiveret? (alle
grønne lysdioder tændt)
7. Kraftig rimdannelse på de øverste kanter.
• Er propperne til afløbet for afrimningsvandet anbragt
korrekt?
• Er låget på fryseren lukket korrekt?
• Er lågets tætning beskadiget eller deform? (Se afsnittet
"Opstilling")
• Er de 4 afstandsstykker blevet fjernet? (Se afsnittet
"Opstilling")
8. Dannelse af kondens på fryserens yderside.
• Dannelsen af kondens er helt normalt under særlige
klimaforhold (fugtighed over 85%), eller hvis apparatet er
installeret i fugtige rum uden udluftning. Kondensen
forringer imidlertid ikke fryserens præstationer.
9. Rimlaget på fryserens indvendige sider er ikke jævnt.
• En ujævn dannelse af rimlag er helt normal.
SERVICEAFDELING
Inden du kontakter et Cylinda servicecenter:
1. Undersøg, om det er muligt selv at løse problemet.
2. Start apparatet igen for at se, om fejlen er afhjulpet.
Hvis dette ikke er tilfældet, afbrydes strømmen igen, og
operationen gentages efter en time.
3. Kontakt venligst Cylinda servicecenteret, hvis
problemet fortsat er til stede.
Oplys venligst:
• Fejltypen
• Modellen
• Servicenummeret (nummeret står efter ordet SERVICE
på typepladen, der er anbragt bag på fryseren)
• Din adresse
• Dit telefonnummer.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising