Whirlpool | FB 1100L | Instruction for Use | Whirlpool FB 1204L Användarguide

Whirlpool FB 1204L Användarguide
BRUKSANVISNING
BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING
DIAGRAM ÖVER APPARATEN (bild 1)
1. Luckhandtag.
2. Lås (i förekommande fall).
3. Tätning.
4. Plugg till frostvattnets avrinningspip (finns på vissa
modeller).
5. Kontrollpanel.
6. Korg (finns på vissa modeller).
7. Kondensor (placerad på baksidan).
INSTALLATION
• Se avsnittet ”Innan produkten används”.
• Ta av emballaget.
• Ta bort de 4 skydden mellan locket och apparaten (fig 3).
Varning: Två av de fyra skydden ska placeras i sätena för
kondensorns plaststöd som finns på baksidan av
produkten (fig. 3).
Därigenom garanteras ett korrekt avstånd från väggen.
• Kontrollera att pluggen för avfrostningsvattnets
dräneringshål (finns på vissa modeller) är korrekt
placerad (4).
• Placera produkten minst 7 cm från väggar på samtliga
sidor för att garantera att apparaten fungerar optimalt
och för att undvika skador på locket när det öppnas.
• Sätt dit tillbehören (finns på vissa modeller).
Rengör apparatens insida före användning.
DIAGRAM ÖVER KONTROLLPANELEN (Fig. 2)
a. Röd lysdiod: När den blinkar anger den att det finns ett larm,
se "FELSÖKNING"
b. Gröna lysdioder: De anger att apparaten är i funktion
och att temperaturen har ställts in enligt följande:
b1 mindre kall temperatur (höger lampa tänd), använd
denna inställning när bara delvis full för att optimera
energiförbrukningen.
b2 medeltemperatur (lampan i mitten tänd)
b3 mycket kall temperatur (vänster lampa tänd)
ALLA gröna lysdioder tända: SNABBFRYSNINGSFUNKTION
aktiverad; Se avsnittet "Infrysning av färska livsmedel".
c. Knapp för temperaturinställning: Justera den inställda
temperaturen och aktivera/avaktivera snabbinfrysning.
Tryck upprepade gånger på inställningsknappen (3) för att
välja önskad temperatur: varje gång knappen trycks in
uppdateras den inställda temperaturen.
Aktivera/avaktivera snabbinfrysningsfunktionen genom att
trycka in knappen i cirka 3 sekunder: alla gröna LED-lampor
blinkar 3 gånger samtidigt och förblir tända.
Anmärkning:
Inställningarna sparas i minnet även vid strömavbrott. Hur
snabbt temperaturen i frysen regleras till inställt värde kan
variera beroende på omgivningstemperaturen och vilken
temperatur som har ställts in.
Slå på apparaten
• Anslut stickkontakten till eluttaget.
• Den gröna LED-lampan tänds (standardtemperatur).
• Den röda LED-lampan blinkar för att indikera att
temperaturen inuti apparaten inte är tillräckligt sval för
förvaring av livsmedel. Den röda lysdioden släcks normalt
inom sex timmar när apparaten slås på.
• Placera maten inuti apparaten endast när den röda LEDlampan har släckts.
Anmärkning:
Eftersom tätningslisten är hermetisk går det inte att
öppna apparatens dörr direkt efter att den har stängts.
Vänta några minuter innan du öppnar locket igen.
FRYSA IN MAT
Förbereda färska livsmedel för infrysning
• Före infrysning, slå in och förslut färska livsmedel i
aluminiumfolie, plastfolie, vattentäta och lufttäta
plastpåsar, behållare av plast med lock, förutsatt att
dessa är lämpliga för infrysning av livsmedel.
• För bästa infrysningsresultat ska matvarorna vara färska
och av hög kvalitet.
• Färska grönsaker och färsk frukt bör frysas in direkt
efter att de har plockats för att behålla samma
näringsvärde, konsistens, färg och smak.
• Låt alltid varm mat svalna innan du lägger in den i
apparaten.
Infrysning av färska livsmedel
• Placera livsmedlen som ska frysas så att de har direkt
kontakt med apparatens innerpaneler (fig. 4)
A) - livsmedel som ska frysas in,
A) - livsmedel som redan är infrysta.
• Undvik att placera matvaror som ska frysas i direkt
kontakt med matvaror som redan är infrysta.
Fördela maten som ska frysas in i små portioner för att
göra infrysningen effektivare och snabbare. Detta gör det
även lättare när det är dags att använda de frysta
matvarorna.
1. Aktivera snabbinfrysningsfunktionen minst 24 timmar
innan de färska livsmedlen läggs in i apparaten genom att
trycka in knappen c i cirka 3 sekunder. Alla gröna LEDlampor (b) tänds.
BRUKSANVISNING
2. Lägg in maten som ska frysas in i apparaten och håll
apparatens lucka stängd i 24 timmar. Efter denna tid är
matvarorna frysta. Snabbinfrysningsfunktionen kan
avaktiveras genom att trycka in knappen c i cirka 3
sekunder.
Snabbinfrysningsfunktionen stängs av automatiskt efter
50 timmar om den inte stängs av manuellt.
LIVSMEDELSFÖRVARING
Se tabellen på apparaten.
Märkning av fryst mat
Märk den frysta maten och lägg in i frysen.
Infrysningsdatumet ska framgå på paketen så att
användning kan ske innan utgångsdatum noterat efter
månad enligt Bild 5 för varje typ av livsmedel.
Tips för förvaring av frysta livsmedel
Att tänka på när du köper fryst mat:
• Försäkra dig om att förpackningen eller omslaget är
intakt eftersom kvaliteten på livsmedlet annars kan ha
försämrats. Om förpackningen är skrovlig eller har
fuktfläckar har livsmedlet inte förvarats på optimalt sätt
och det finns risk att det har börjat tina.
• Planera din runda i livsmedelsaffären så att du går till
frysdisken det sista du gör och använd fryspåsar för
hemtransporten.
• Lägg in de frysta livsmedlen i apparaten så fort du
kommer hem.
• Undvik eller minska upptining. Respektera den
datummärkning som anges på förpackningen.
• Följ alltid anvisningarna om frysförvaring som finns på
matförpackningen.
Anmärkning:
Konsumera livsmedel som tinat helt eller delvis
omedelbart.
Frys inte in upptinade livsmedel på nytt såvida de inte
först har tillagats. När upptinade livsmedel har tillagats
kan de frysas in på nytt. Vid längre strömavbrott:
• Öppna inte apparatens lock utom för att placera
frysblock (finns på vissa modeller) ovanpå de infrysta
livsmedlen på höger och vänster sida av apparaten.
Detta gör att temperaturen ökar långsammare.
AVFROSTNING AV APPARATEN
Vi rekommenderar att apparaten avfrostas när islagret
har blivit 5–6 mm tjockt.
• Skilj apparaten från elnätet.
• Ta ut alla matförpackningar, slå in matvarorna i
tidningspapper och lägg dem tätt intill varandra på en
mycket sval plats eller i en frysväska.
• Låt apparatens lock vara öppet.
• Ta bort avfrostningsvattnets invändiga
avtappningsplugg (finns på vissa modeller) (Fig. 6)
• Ta bort den utvändiga pluggen för avfrostningsvattnets
dräneringshål (finns på vissa modeller) och placera den i
enlighet med figur 6.
• Placera en skål under dräneringskanalen för att samla
upp vatten. Om det finns en avskiljare kan den användas
för detta ändamål (fig. 6).
• Påskynda avfrostningen genom ta bort is från
innerpanelerna med en spatel.
• Ta bort is på botten av apparaten.
• Använd inte spetsiga eller vassa metallföremål som kan
skada apparatens innerpaneler permanent vid
borttagning av is.
• Använd inte slipande produkter och värm inte upp
apparaten invändigt.
• Torka noggrant av apparaten invändigt.
• Sätt tillbaka pluggen när avfrostningen är slutförd.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
• Ta bort is på den övre kanten (se ”Felsökning”).
• Rengör apparaten invändigt efter avfrostning med en
svamp fuktad med varmt vatten och/eller ett milt
rengöringsmedel.
• Rengör motorns ventilationsgaller (finns på vissa
modeller).
• Ta bort damm från kondensorn på baksidan av
apparaten.
Koppla bort apparaten från elnätet före underhåll.
Använd inte slipande rengöringsmedel och svampar,
fläckborttagningsmedel (t.ex. aceton, trikloretylen) för
att rengöra apparaten.
Utför rengöring och underhåll åtminstone en gång per år
för optimalt resultat.
BYTA LAMPAN (finns på vissa modeller)
• Skilj apparaten från elnätet.
• Ta bort lampskyddet i enlighet med stegen i figur 7.
• Ta bort glödlampan och ersätt den med en identisk
lampa med samma watt- och volttal.
• Sätt tillbaka lampskyddet och anslut apparaten till
elnätet igen.
FELSÖKNING
1. Den röda lysdioden blinkar.
• Är det strömavbrott?
• Pågår avfrostning?
• Är apparatens lucka ordentligt stängd?
• Är produkten placerad i närheten av en värmekälla?
• Är ventilationsöppningen och kondensorn rena?
2. Alla lysdioder blinkar samtidigt.
• Kontakta kundtjänst.
BRUKSANVISNING
3. Apparaten bullrar för mycket.
• Står apparaten i våg?
• Står apparaten vid möbler eller föremål som kan orsaka
vibrationer?
• Har emballagematerialet på apparatens undersida
tagits bort?
Anmärkning: Det är normalt att det uppstår ljud av
gascirkulation efter att kompressorn stannat.
4. Alla lysdioder är släckta och produkten fungerar inte.
• Är det strömavbrott?
• Är stickkontakten ordentligt isatt i eluttaget?
• Är elsladden skadad?
5. Alla lysdioder är släckta och produkten fungerar.
• Kontakta kundtjänst.
6. Kompressorn är igång hela tiden.
• Har varma livsmedel förts in i apparaten?
• Har apparatens lucka stått öppen under en längre tid?
• Är apparaten placerad i ett mycket varmt rum eller i
närheten av en värmekälla?
• Har snabbinfrysningsfunktionen aktiverats? (alla gröna
LED-lampor tända)
7. Det bildas för mycket is på de övre kanterna.
• Är pluggarna för avfrostningsvattnets dräneringshål
korrekt placerade?
• Är apparatens lucka ordentligt stängd?
• Är apparatens tätning skadad eller deformerad? (Se
kapitlet ”Installation”)
• Har de 4 skydden tagits bort? (Se kapitlet ”Installation”)
8. Kondensbildning på apparatens ytterväggar.
• Det är normalt att kondens bildas vid vissa atmosfäriska
tillstånd (luftfuktighet över 85 %) eller om apparaten står
i ett fuktigt utrymme med dålig ventilation. Apparatens
prestanda påverkas inte.
9. Frostlagret på frysens väggar är inte jämntjockt.
• Detta är helt normalt.
KUNDTJÄNST
Innan du kontaktar Cylinda Service:
1. Försök att åtgärda felet på egen hand.
2. Sätt på apparaten igen för att kontrollera om felet har
åtgärdats. Om så inte är fallet drar du ut kontakten ur
eluttaget, låter kylskåpet stå i en timme och gör sedan
om försöket.
3. Om du inte har lyckas åtgärda felet på egen hand kan
du kontakta Cylinda Service.
Uppge:
• vilken typ av fel det rör sig om
• modell
• servicenumret (detta nummer finns efter ordet SERVICE
på typskylten på baksidan av apparaten)
• fullständig adress
• telefon- och riktnummer.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising