Whirlpool | ST U 92E EU | Setup and user guide | Whirlpool ST U 92E EU Lietotāja rokasgrāmata

Whirlpool ST U 92E EU Lietotāja rokasgrāmata
LV
Īsā pamācība
PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU.
Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu,
reģistrējiet savu ierīci vietnē
www.whirlpool.eu/register
Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet Drošības norādījumus.
VADĪBAS PANELIS
Ieslēgts/Izslēgts poga (ilgāk piespiežot:
atiestatīšana)
2 Programmu poga
3 Programmu pārslēgs (griezt , lai atlasītu/
nospiest, lai apstiprinātu)
4 Palaišanas / Pauzes poga
5 Programmu zona
6 Displejs
Izvēlnes pogas
7 Iestatījumi
8 FreshCare+
9 Taustiņi bloķēti
10 Atlikt Startu
11 Žāvēš. Laiks
12 Žāvēšana
13 Cikla Opcijas
1
6.
COTTON
2:20
5.
3.
1.
2.
7.
PIRMĀ PALAIDE
Pirmajā veļas žāvētāja ieslēgšanas reizē vadības panelī
automātiski parādīsies valodu izvēlnes saraksts. Grieziet
pārslēgu, lai vizualizētu iekārtā pieejamās valodas. Nospiediet
pārslēgu, lai apstiprinātu izvēlēto valodu.
Tāpat pārliecinieties, vai ūdens tvertne ir ievietota pareizi.
Pārliecinieties, vai žāvēšanas šļūtene žāvētāja aizmugurē ir
pareizi piestiprināta žāvētāja ūdens tvertnei (skatīt attēlā) vai
jūsu mājas notekūdeņu sistēmai.
Lai nodrošinātu optimālu žāvētāja darbību, tas jāuzstāda telpās
ar apkārtējo temperatūru no 20° līdz 23° C. Jebkurā gadījumā
pareiza ierīces darbība tiek garantēta no 14° līdz 30° C
temperatūrā. Pirms žāvētāja lietošanas pārliecinieties, ka ierīce ir
atradusies vertikālā stāvoklī vismaz 6 stundas.
IZSAUKŠANA (FUNKCIJU IZVĒLE)
Izsaukšanu iespējams veikt, kad vēlamās funkcijas led gaisma ir
iedegta.
Funkciju izsauc, pagriežot pārslēgu un tādējādi uz displeja
vizualizējot iespējamās izvēlnes. Nospiediet pārslēgu, lai
apstiprinātu izvēli.
Iekārta piedāvā maršrutu programmu un opciju izvēlē, sekojoši
iededzoties funkciju led gaismām. Tāpat iespējams izvēlēties
programmas un opcijas patstāvīgi, vienkārši nospiežot vēlamās
programmas vai opcijas pogu.
IKDIENAS LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
8.
9.
10.
11.
12
13.
4.
Konsultēt sadaļu Problēmu novēršana.
Gadījumā, ja žāvētājs netiek iztukšots tūlīt pēc cikla beigām, atsevišķas
iekārtas un/vai programmas/opcijas ir aprīkotas ar burzīšanās novēršanas
sistēmu. Cilindrs pēc noteiktiem laika intervāliem sāk griezties vēl
aptuveni dažas stundas pēc žāvēšanas beigām, tādējādi neļaujot veļai
saburzīties.
Elektroapgādes pārtraukuma gadījumā nospiediet Palaišanas/
Pauzes pogu, lai restartētu ciklu.
Elektroenerģijas patēriņa rādītājs
Šis indikators rāda patērētās elektroenerģijas līmeni, atkarībā no
programmas un iestatītajām opcijām. Patēriņa daudzums ir proporcionāls
displejā redzamo līniju skaitam, blakus elektroenerģijas patēriņa rādītāja
ikonai.
Tvertnes apgaismojums (ja ir)
Dažiem modeļiem ir pieejams tvertnes iekšējais apgaismojums, lai
atvieglotu veļas žāvētāja lietošanu. Tam nav nepieciešams īpašs iestatījums.
Gaisma ieslēdzas, piemēram atverot veļas žāvētāja durvis.
DURVJU ATVĒRŠANA CIKLA LAIKĀ
Žāvēšanas laikā ir iespējams atvērt iekārtas durvis. Pēc tam, kad durvis
ir atkal aizvērtas, atkārtoti nospiediet Palaišanas/Pauzes pogu, lai
iedarbinātu žāvētāju.
IESTATĪJUMI
Kā izvēlēties dažādus iestatījumus ir aprakstīts sadaļā ''Izsaukšana''.
Valoda uz displeja parāda pieejamās valodas.
Taustiņu skaņa ļauj regulēt vai deaktivizēt žāvētāja taustiņu
iestatījumu skaņas.
Cikla beigu brīdinājums ļauj regulēt vai deaktivizēt žāvētāja cikla
beigu skaņas.
Displeja kontrasts ļauj regulēt displeja gaišumu.
Atcerēties pēdējo izmantoto ciklu, ieslēdzot veļas žāvētāju,
automātiski tiks iestatīts pēdējais izmantotais cikls, pretējā gadījumā
tiks uzsākta rūpnīcā iestatītā programma.
Eko režīms ļauj regulēt veļas žāvētāja izslēgšanos pēc cikla beigām.
Rūpnīcas iestatījumi ļauj atjaunot rūpnīcas iestatījumus.
Šeit aprakstītie pasākumi ļaus saglabāt ierīci OPTIMĀLĀ
stāvoklī. Neaizmirstiet iztukšot ūdens tvertni, kā arī iztīrīt
filtrus pēc katra žāvēšanas cikla beigām. (Skatiet sadaļu
Tīrīšana un Apkope).
1. Atvēriet durvis un ievietojiet veļu; ņemiet vērā norādes uz
apģērbu kopšanas etiķetēm, kā arī ņemiet vērā programmu sadaļā
norādīto maks. slodzi. Iztukšojiet apģērbu kabatas. Pārliecinieties,
vai apģērbs nav palicis iespiedies starp durvīm un/vai durvju filtru.
2. Aizvēriet durvis.
3. Nospiediet Ieslēgšanas/Izslēgšanas pogu.
4. Atkarībā no veļas veida, iestatiet vēlamo programmu. Pogas P led
gaismai jābūt iedegtai. Grieziet pārslēgu, lai iestatītu vēlamo ,
tad nospiediet pārslēgu, lai apstiprinātu.
5. Iestatiet opcijas, ja nepieciešams. Ja opcijām ir apakšizvēlnes,
*MAKS. SLODZE 9 Kg (Sausas veļas ielāde)
tās var izsaukt griežot pārslēgu un pēc tam nospiežot
Drošības norādījumus, lietotāja rokasgrāmatu, izstrādājuma īpašo zīmi un energopatēriņa
xxxx
pārslēgu, lai apstiprinātu.
varat lejuplādēt:
APĢĒRBU KOPŠANAS ETIĶETES
6. Lai uzsāktu ciklu,informāciju
nospiediet
Palaišanas/Pauzes
pogu.
•
Apmeklējot tīmekļa vietni docs.whirlpool.eu
7. Žāvēšanas cikla beigas
tiek paziņotas
ar skaņas signālu. Uz displeja Pārbaudīt apģērbu kopšanas etiķetes, it īpaši, ievietojot tos pirmo
•
Izmantojot
QR kodu
reizidienestu
veļas žāvētājā.
Biežāk
izmantotie
simboli:
• par
Vai arī
sazinieties
ar mūsu pēcpārdošanas
(telefona
numurs
norādīts garantijas
parādās paziņojums
cikla
beigām. Nekavējoties
izņemiet apkopes
Sazinoties
ar no
mūsu
pēcpārdošanas apkopes dienestu, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami
veļu no veļas žāvētāja,grāmatiņā).
tas palīdzēs
izvairīties
ieburzījumu
drīkst žāvēt veļas žāvētājā.
izstrādājuma datu plāksnītē.
veidošanās.
8. Izslēdziet žāvētāju nospiežot Ieslēgšanas/Izslēgšanas pogu,
nežāvēt veļas žāvētājā.
atveriet durvis un izņemiet veļu. Ja žēvātājs netiek izslēgts
žāvēt augstā temperatūrā.
manuāli, tad, apmēram 15 minūtes pēc cikla beigām, iekārta
izslēdzas automātiski, lai ietaupītu enerģijas patēriņu.
žāvēt zemā temperatūrā.
xxxxxxxxxxxx
Programmu ilgums ir atkarīgs no slodzes lieluma, auduma
veida, no Jūsu izmantotās veļas mašīnas centrifūgas apgriezienu
ātruma un no papildus opciju iestatījumiem.
Modeļiem ar displeju cikla ilgums parādās uz vadības
paneļa. Žāvēšanas cikla laikā atlikušais ilgums tiek nepārtraukti
kontrolēts un atjaunināts, tādējādi uzrādot pēc iespējas labāko
prognozi.
P
PROGRAMMAS
Eko Kokvilna
kg Maks.*
Standarta kokvilnas programma ir piemērota vidēji mitras
kokvilnas veļas žāvēšanai. Enerģijas patēriņa ziņā visefektīvākā
programma kokvilnas veļas žāvēšanai. Enerģētikas datu etiķetē
norādītās vērtības ir balstītas uz šo programmu.
Kokvilna kg Maks.*
Kokvilnas veļas žāvēšanai.
Jauktskg 4
Šī programma ir vispiemērotākā, lai žāvētu kopā gan
kokvilnas, gan sintētisku materiālu veļu.
Sintētikakg 4
Sintētisku materiālu veļas žāvēšanai.
Delikāta auduma apģērbs kg 2
Smalkveļas žāvēšanai, kam nepieciešama saudzīga apstrāde.
Vilna kg 1
Vilnas apģērbu žāvēšanai. Pirms žāvēšanas ieteicams
apģērbu izgriezt uz kreiso pusi. Ja apģērba biezākās apmales vēl
jo projām šķiet mitras, tad atstāt apģērbu izžūt dabiskā veidā.
Lielzimēra kg Maks.*
Kokvilnas palagu žāvēšanai.
Ātrā 30'
kg 0,5
Spēcīgā centrifūgā izgrieztu kokvilnas apģērbu žāvēšanai.
Kreklikg 3
Šī programma ir paredzēta kokvilnas vai kokvilnas/sintētikas
kreklu žāvēšanai
Viegli Glud.
Šis cikls palīdz iztaisnot apģērba auduma šķiedras, tādējāti
atvieglojot gludināšanu un locīšanu; nelietot slapju apģērbu
žāvēšanai. Piemērots maza apjoma dabīga un jaukta tipa
kokvilnas apģērba žāvēšanai.
Atsvaidzina
Ātra programma, kas paredzēta auduma šķiedru
atsvaidzināšanai, pateicoties vēsa gaisa plūsmai. Neizmantot
slapja apģērba žāvēšanai. Šo programmu var izmantot pie
jebkāda apjoma slodzes, bet rezultāts būs labāks pie mazas
slodzes. Cikls ilgst aptuveni 20 minūtes.
Speciālās
Lai iestatītu kādu no sekojošajām programmām, izmantojiet
pārslēgu, lai izvēlētos un apstiprinātu ''Īpašās Programmas''
pozīciju. Programmu sarakstam var piekļut griežot pārslēgu; uz
displeja parādās pieejamo programmu nosaukumi. Lai
apstiprinātu vēlamo programmu, nospiediet pārslēgu.
• Džinsikg 3
Džinsu un izturīga kokvilnas auduma apģērbu, piemēram bikses
un jakas, žāvēšanai.
• Mazizmēra kg 1
Ekonomiska žāvēšana pie maza apjoma ielādes.
• Sporta Apģērbs kg 4
Sintētikas vai jaukta kokvilnas auduma sporta apģērbu žāvēšanai.
• Zīdskg 0,5
Delikātu zīda audumu žāvēšanai.
OPCIJU TAUSTIŅI
Šie taustiņi izmanto izvēlētās programmas personalizācijai,
atkarībā no personiskajām vajadzībām. Ne visas opcijas ir
pieeajamas visām programmām. Dažas opcijas ir nesavienojamas
ar iepriekš iestatītajām. Neatbilstība tiek paziņota ar skaņas
signālu un/vai mirgojošiem indikatoriem. Ja opcija ir pieejama,
iestatītās opcijas indikatora lampiņa paliks ieslēgta.
Atsevišķas opcijas var saglabāties programmas atmiņā, ja
iepriekšējā s žāvēšanas reizē iestatītas tajā pašā programmā..
• Krāsainskg Maks.*
Saudzīga žāvēšanas programma piemērota krāsainiem
apģērbiem.
• Dūnu Jakas kg 2,5
Jaku ar spalvu pildījumu un dūnu jaku žāvēšanai, saglabājot to
dabīgo mīkstumu (2 jakas).
OPCIJAS
Pēc programmas izvēles, ja nepieciešams, ir iespējams iestatīt
dažādas papildus opcijas.
Žāvēšana
Ikvienai programmai ir jau iestatīta sausuma pakāpe. Dažām
programmām ir iespējams regulēt atlikušā mitruma daudzumu
veļā. Nospiest attiecīgo opcijas taustiņu, iedegsies LED gaisma.
Griezt pārslēgu, lai izsauktu katrai programmai pieejamos līmeņus.
Nospiediet pārslēgu, lai apstiprinātu izvēli.
Gatavs gludināšanai: ļoti saudzīga žāvēšana. Piemērota, lai
atvieglotu apģērbu gludināšanu tūlīt pēc cikla beigām.
Sauss: līmenis, kas speciāli paredzēts delikāta apģērba
žāvēšanai; veļa gatava uzkāršanai uz pakaramā.
Gatavs atvilktnei: veļa ir gatava locīšanai un ievietošanai skapī.
Īpaši sauss: apģērbiem, ko paredzēts valkāt tūlīt pēc
žāvēšanas cikla beigām.
Žāvēš. Laiks
Dažām programmām iespējams regulēt žāvēšanas ilgumu.
Nospiest attiecīgās opcijas taustiņu, iedegsies led gaisma. Griezt
pārslēgu, lai vizualizētu katrai programmai pieejamo laiku.
Nospiest pārslēgu, lai apstiprinātu izvēli.
Atliktais Starts
h
Nospiest attiecīgo opcijas taustiņu, iedegsies led gaisma.
Griezt pārslēgu, lai izsauktu katrai programmai pieejamos laikus.
Nospiest pārslēgu, lai apstiprinātu izvēli. Gadījumā, ja tiek atvērtas
veļas žāvētāja durvis, tad pēc to aizvēršanas, atkārtoti jānospiež
Palaišanas/Pauzes poga.
Fresh Care+
Ja veļa tiek atstāta žāvētāja cilindrā pēc žāvēšanas cikla beigām,
tā tiek pakļauta baktēriju vairošanās riskam. Šī opcija ļauj samazināt
baktēriju vairošanos peteicoties temperatūras un cilindra rotācijas
kontrolei. Šīs funkcijas maksimālais ilgums ir 6 stundas pēc izvēlētās
programmmas beigām. Šī opcija, ja iestatīta iepriekšējā žāvēšanas
cikla laikā, tiek saglabāta iekārtas atmiņā.
Ja šī opcija tiek lietota kopā ar atliktā starta opciju, tad burzīšanās
novēršanas opcija būs pievienota arī atliktā starta fāzē ( pateicoties
periodiskai cilindra rotācijai).
Taustiņi bloķēti
Šī opcija bloķē visas iekārtas komandas, izņemot ieslēgšanas/
izslēgšanas pogu.
Kad žāvētājs ir ieslēgts:
• Lai aktivizētu opciju, turēt nospiestu taustiņu līdz attiecīgais
indikators ieslēdzas.
• Lai deaktivizētu opciju, turēt nospiestu taustiņu līdz attiecīgais
indikators izslēdzas.
Šī opcija, ja iestatīta iepriekšējā žāvēšanas cikla laikā, tiek
saglabāta iekārtas atmiņā
Cikla Opcijas
Šis taustiņš nodrošina piekļuvi pieejamo opciju izvēlnei
(skat. turpmākās opcijas). Pēc taustiņa nospiešanas,
griezt pārslēgu, lai izvēlētos opciju un nospiest pārslēgu, lai
apstiprinātu.
•
Ātrais
Nodrošina ātrāku žāvēšanu.
Šā veļas žāvētāja vilnas žāvēšanas
programmu vilnas apģērbiem, uz
kuru etiķetes ir norāde ”mazgāt ar
rokām”, ir apstiprinājis uzņēmums
”The Woolmark Company” ar
noteikumu, ka apģērbi tiek žāvēti
saskaņā ar veļas žāvētāja ražotāja
norādēm. Ievērojiet mazgāšanas
norādes uz apģērba kopšanas etiķetes. M1762 . Simbols Woolmark ir sertifikācijas zīme daudzās valstīs.
LV
Īsā pamācība
PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU.
Filtri ir būtiska žāvētāja sastāvdaļa. To funkcija ir uztvert
•
Maigais
Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu,
pūkas,
veidojasrūpīgi
žāvēšanas
laikā.
Ja filtri
ir nosprostoti,
Nodrošina
rūpīgāku
veļas
apstrādi,
samazinot
žāvēšanas
Pirms
ierīceskas
lietošanas
izlasiet
Drošības
norādījumus.
reģistrējiet savu ierīci vietnē
tas ievērojami ietekmē gaisa cirkulāciju žāvētājā, palielinot
temperatūru.
www.whirlpool.eu/register
žāvēšanas laiku un elektroenerģijas patēriņu, kā arī var
•
Cikla beigu brīd.
radīt žāvētāja bojājumus. Ja šīs darbības netiek izpildītas
Šī opcija aktivizē pagarinātu skaņas signālu cikla beigās.
pareizi, žāvētājs varētu nedarboties.
Leteicams aktivizēt, ja neesat pārliecināti saklausīt normālo cikla
beigu skaņas signālu. Šī opcija, ja iestatīta iepriekšējā žāvēšanas
cikla laikā, tiek saglabāta iekārtas atmiņā.
PĀRVADĀŠANA UN APSTRĀDE
TĪRĪŠANA UN APKOPE
Atvienojiet žāvētāju no elektrotīkla tā tīrīšanas un apkopes
laikā.
Ūdens tvertnes iztukšošana pēc katra cikla (skat. A attēlu).
Izņemiet žāvētāja ūdens tvertni un izlejiet izlietnē vai kādā citā
notekūdeņu caurulē, pēc tam atkal ielieciet pereizi žāvētājā.
Nelietojiet žāvētāju pirms neesat ielikuši atpakaļ ūdens tvertni tai
paredzētajā vietā.
Durvju filtra tīrīšana pēc katra cikla (skat. B attēlu).
Izņemiet filtru un attīriet tā virsmu no iespējamām pūkām un
diegiem, mazgājot to tekošā ūdenī vai izsūcot ar putekļsūcēju.
Optimālam sniegumam nožāvējiet visus filtrus pirms to ievietošanas
atpakaļ. Nelietojiet žāvētāju pirms neesat ielikuši atpakaļ durvju
filtru tam paredzētajā vietā.
Kā pareizi izņemt durvju filtru:
1. Atveriet durvis un pavelciet filtru uz augšu.
2. Atveriet filtru un attīriet visas tā virsmas no pūkām. Pareizi
ielieciet filtru iekārtā; pārbaudot, lai tas ir cieši un nekustīgi ievietots
žāvētāja apšuvumā.
Apakšējā filtra tīrīšana, kad ieslēdzas attiecīgais indikators
(skat.C attēlu).
Izņemiet filtru un attīriet tā virsmu no iespējamām pūkām un
diegiem, mazgājot to tekošā ūdenī vai izsūcot ar putekļsūcēju.
Ieteicams šo filtru iztīrīt pēc katra žāvēšanas cikla, lai optimizētu
žāvēšanas jaudu. Nelietojiet žāvētāju pirms neesat ielikuši atpakaļ
filtru tam paredzētajā vietā.
Kā pareizi izņemt apakšējo filtru:
1. Atveriet iekārtas apakšējo durvju.
2. Satveriet rokturi un izvelciet ārā apakšējo filtru.
3. Atveriet filtra aizmugurējo vāku un attīriet tā iekšējo sietu no
iespējamām pūkām un diegiem.
4. Iztīriet apakšējā filtra bloku, izvairoties no tieša kontakta ar
plānajām metāla plāksnītēm.
5. Aizveriet apakšējā filtra aizmugurējo vāku un ielieciet to
atpakaļ, pārliecinoties, ka tas ir pilnībā ievietots savā vietā.
6. Nospiediet uz leju filtra rokturi un aizveriet apakšējo iekārtas
durvju.
7. Pārbaudiet, vai gaisa ievades eja ir brīva.
Nekad neceliet žāvētāju, turot to aiz darbvirsmas.
1. Atvienojiet žāvētāju no strāvas.
2. Pārliecinieties, vai durvis un ūdens tvertne ir aizvērti pareizi.
3. Ja drenāžas caurule pievienota mājas notekūdeņu sistēmai,
vēlreiz piestipriniet drenāžas cauruli žāvētāja aizmugurē (skatiet
Montāžas instrukciju).
Enerģijas patēriņš
Izslēgtā režīmā (Po) W
0.50
Ieslēgtā režīmā (Pl) W
1.00
Programmas
Kg
kWh
Minūtes
Eko Medvilnė*
9
2.07
211
Eko Medvilnė
4.5
1.19
131
Sintētika
4
0.73
95
*Enerģijas datu etiķetes atsauces programma, šī programma ir
piemērota normālu kokvilnas apģērbu žāvēšanai un ir visefektīvākā
attiecībā uz enerģijas patēriņu.
(Standarta konfigurācija/sākotnēji iestatīta).
Siltumsūkņa sistēma
Siltumsūknis satur siltumnīcas efektu izraisošas gāzes, kas
atrodas hermētiski noslēgtā vienībā. Šī noslēgtā vienība satur
0.18 kg gāzi R134a F. GWP = 1430 (1t C02).
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
1.
2.
3.
4.
Ūdens tvertne
Gaisa ievades eja
Apakšējais filtrs
Durvju filtrs
A
1
B
C
Drošības norādījumus, lietotāja rokasgrāmatu, izstrādājuma īpašo zīmi un energopatēriņa
informāciju varat lejuplādēt:
•
Apmeklējot tīmekļa vietni docs.whirlpool.eu
•
Izmantojot QR kodu
•
Vai arī sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas apkopes dienestu (telefona numurs norādīts garantijas
grāmatiņā).
Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas apkopes dienestu, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami
4
2
izstrādājuma datu plāksnītē.
3
xxxx
xxxxxxxxxxxx
LV
Īsā pamācība
PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU.
PROBLĒMU
NOVĒRŠANA
Lai saņemtu
pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu,
Pirms
ierīces lietošanas
izlasietar
Drošības
norādījumus.
ierīci vietnē
Ja rodasreģistrējiet
iekārtas savu
darbības
traucējumi, pirms sazināties ar Klientu
apkalpošanas
dienestu,rūpīgi
iepazīstieties
šo tabulu.
Bieži vien kļūmes
www.whirlpool.eu/register
ir nelielas
un ir atrisināmas dažu minūšu laikā.
Kļūme
Iespējamais cēlonis
Iekārtas kontaktdakša nav ielikta strāvas rozetē.
Risinājums
Ielikt kontaktdakšu strāvas rozetē.
Žāvētāju nevar
iedarbināt
Strāvas rozete ir bojāta.
Pamēģināt pievienot kādu citu elektroiekārtu tai pašai strāvas rozetei.
Neizmantojiet strāvas pagarinātājus vai kontakta adapterus.
Strāvas padeves pārtraukums.
Uzgaidiet, kad tiks atjaunota strāvas padeve.
Durvis nav cieši aizvērtas.
Aizveriet iekārtas durvis.
Iekārtās, kurās pieejama šī funkciju: nogaidiet iestatītā atlikšanas laika
beigas vai arī izslēdziet žāvētāju, lai to palaistu no jauna. Skatīt sadaļu
Opcijas.
Ir iestatīta cikla starta atlikšana
Žāvētāju nevar
palaist.
Žāvēšana ir
pārāk lēna.
Nav nospiesta Palaišanas/Pauzes poga, lai
palaistu programmu.
Nospiediet Palaišanas/Pauzes pogu.
Iekārtās, kurās pieejama opcija taustiņu
bloķēšana, ir iestatīta šī opcija.
Skatīt sadaļu Opcijas, ja ir aktivizēta taustiņu bloķēšana, deaktivizējiet
šo opciju. Iekārtas izslēgšana nenodrošina šīs opcijas deaktivizēšanu.
Nav veikta atbilstoša tehniskā apkope.
Skatīt sadaļu Tīrīšana un Apkope un izpildiet tajā aprakstītās darbības.
Iestatītā programma, laiks un/vai sausuma
pakāpe nav piemēroti žāvētājā esošās ielādes
daudzumam un veidam.
Skatīt sadaļu Programmas un opcijas, lai izvēlētos ielādes tipam
piemērotāko programmu un opcijas.
Veļa ir pārāk mitra.
Lai likvidētu pēc iespējas lielāku daudzumu ūdens, veiciet
mazgāšanas ciklu ar lielāka skaita apgriezienu centrifūgu.
Skatīt sadaļu Programmas, lai iepazītos ar katrai programmai
piemēroto maksimālo slodzi.
Strāvas padeves pārtraukuma gadījumā, nospiediet Palaišanas/Pauzes
pogu, lai ciklu palaistu no jauna.
Iespējams žāvētājs ir pārslogots.
Programma nav Iespējams noticis strāvas padeves pārtraukums.
pabeigta.
Ieslēgti vai mirgojoši indikatori
Ūdens tvertne
Ūdens tvertne ir pilna.
Durvju
Kļūme gaisa plūsmā, kas nepieciešama iekārtas
filtrs un/vai
apakšējais filtrs darbībai.
Apakēšjais
Ir jāiztīra apkšējais filtrs.
filtrs*
Uz displeja
parādās uzraksts Iekārtas sensori ir konstatējuši kļūmi.
"Fault FX EX"
DEMO REŽĪMS
Cikla ilgums ir
dažas minūtes.
Žāvētjs ir Demo režīmā. (palaist demo vers.)
Iztukšot ūdens tvertni. Skatīt sadaļu Tīrīšana un Apkope.
Iztīriet durvju filtru, apakšējo filtru un pārpbaudiet, vai nav
nosprostota gaisa ievades eja. Ja šīs darbības netiek izpildītas pareizi,
žāvētājs varētu sabojāties.
Iztīriet apakšējo filtru. Skatīt sadaļu Tīrīšana un Apkope.
Izslēdziet veļas žāvētājuun atvienojiet to no elektropadeves tîkla.
Nekavçjoties atveriet durvis un izòemiet veïu, lai izkliedçtu þâvçðanas
laikâ raduðos siltumu. Nogaidiet apmçram 15 minučių. Pievienojiet
atkârtoti veïas þâvçtâju elektrotîklam, ievietojiet veïu un sâciet
þâvçðanas ciklu.
Ja problçmu neizdodas atrisinât patstâvîgi, sazinietiesar
Klientu apkalpoðanas dienestu un dariet zināmus mirgojošos
ciparus un burtus uzdispleja.
Piemēram F3 un E2
Deaktivizējiet demo režīmu. Turpmākās darbības jāveic noteiktā
secībā un bez pārtraukumiem. Ieslēdziet un tad izslēdziet veļas
žāvētāju. Nospiediet pogas Nr.2 un 13 (skat. pirmo lappusi) līdz
atskanēs skaņas signāls.
Atkārtoti ieslēdziet veļas žāvētāju. Tiek paziņots par izeju no demo
režīmā.
*Piezīme: daži modeļi ir aprīkoti ar automātiskās attīrīšanas sistēmu; tiem nav apakšējā filtra. Skatīt sadaļu Tīrīšana un Apkope.
Drošības norādījumus, lietotāja rokasgrāmatu, izstrādājuma īpašo zīmi un energopatēriņa
informāciju varat lejuplādēt:
•
Apmeklējot tīmekļa vietni docs.whirlpool.eu
•
Izmantojot QR kodu
•
Vai arī sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas apkopes dienestu (telefona numurs norādīts garantijas
grāmatiņā). Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas apkopes dienestu, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami
izstrādājuma datu plāksnītē.
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising