Whirlpool | ST U 92E EU | Setup and user guide | Whirlpool ST U 92E EU Užívateľská príručka

Whirlpool ST U 92E EU Užívateľská príručka
SK
Rýchly sprievodca
ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL.
Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc,
zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na
www.whirlpool.eu/register
Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte
Bezpečnostné pokyny.
OVLÁDACÍ PANEL
Tlačidlo „Zapnuté/Vypnuté“(„Reset“, ak
ho stlačíte a podržíte)
2 Tlačidlo „Program“
3 Programátor ((otáčaním sa volí /
stlačením sa potvrdzuje voľba)
4 Tlačidlo Štart/Pauza
5 Programy
6 Displej
Tlačidlá funkcií
7 Nastavenia
8 Fresh Care+
9 Tlačidlá uzamknuté
10 Odložený Štart
11 Čas Sušenia
12 Dokončenie
13 Voľba Cyklu
1
6.
COTTON
2:20
5.
3.
1.
2.
7.
PRVÉ POUŽITIE
Pri prvom zapnutí zariadenia sa na ovládacom paneli
automaticky objaví ponuka pre voľbu jazykov. Otáčaním
ovládača vyberiete požadovaný jazyk z dostupnej ponuky.
Stlačením ovládača potvrdíte vybraný jazyk.
Uistite, že nádobka na vodu je vložená správne. Uistite sa, že
hadička na odvod vody v zadnej časti sušičky je správne
upevnená, buď k nádrži na vodu sušičky alebo k vášmu
domácemu odpadovému systému.
Pre dosiahnutie optimálneho výkonu musí byť sušička
nainštalovaná v miestnosti s teplotou prostredia v rozmedzí od
20 do 23 °C. Môže však pracovať aj v prostredí s teplotou od 14
do 30 °C. Pred použitím sušičky sa uistite, že stála vo zvislej
polohe najmenej po dobu 6 hodín.
NAVIGÁCIA (VÝBER FUNKCIÍ)
"Navigácia je dostupná vtedy, keď svieti LED požadovanej funkcie.
Pri prezeraní funkcie sa otáčaním ovládača sa na displeji
zobrazujú dostupné možnosti voľby. Stlačením ovládača sa
voľba potvrdí.
Zariadenie ponúka postup pre výber programov a možností
postupným rozsvecovaním LED funkcií.
Navyše je možné vyberať programy a možnosti nezávisle, stlačením
tlačidla programov alebo požadovanej možnosti.
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
8.
9.
10.
11.
12
13.
4.
Vyhľadajte časť Problémy a ich riešenie.
rýchlo, sú niektoré stroje alebo ich programy vybavené tzv. protikrčivou
funkciou. Niekoľko hodín po skončení sušenia sa bubon otáča v krátkych
intervaloch, aby sa zabezpečilo prevetrávanie bielizne a zabránilo jej
pokrčeniu.
V prípade výpadku elektrického prúdu je potrebné stlačiť tlačidlo
Štart/Pauza, aby sa cyklus opäť spustil.
Eco Monitor
Tento ukazovateľ zobrazuje spotrebu energie podľa programu a
nastavených možností. Spotreba je úmerná počtu čiarok na displeji, vedľa
ikony Eco Monitor.
Osvetlenie bubna (ak je nainštalované)
Niektoré modely sú vybavené vnútorným osvetlením bubna, ktoré
zjednodušuje používanie sušičky. Osvetlenie nevyžaduje žiadne
nastavenia. Svetlo sa rozsvieti, napríklad, pri otvorení dvierok.
OTVORENIE DVIEROK POČAS SUŠENIA
V čase prebiehania cyklu sušenia je možné otvoriť dvierka. Po
zatvorení dvierok je potrebné stlačiť tlačidlo Štart/Pauza, aby sa
sušička opäť uviedla do činnosti.
NASTAVENIA
Jednotlivé nastavenia sa zadávajú spôsobom uvedeným v sekcii
"Navigácia"".
Jazyk Zobrazenie jazykov, dostupných pre komunikáciu na displeji.
Zvuk tlačidiel Umožňuje nastaviť alebo vypnúť zvuk pre nastavenie
tlačidiel.
Upozornenie na koniec cyklu Umožňuje nastaviť alebo vypnúť
zvuk pre upozornenie na koniec pracovného cyklu.
Kontrast displeja Umožňuje nastaviť jas displeja.
Zapamätať posledný použitý cyklus Pri zapnutí zariadenia sa
automaticky natiahne posledný použitý cyklus, inak sa spustí
továrensky nastavený program.
Režim Eco Umožňuje nastaviť vypnutie zariadenia po skončení
pracovného cyklu.
Nastavenia výrobcu Umožňuje obnoviť továrenské nastavenie.
Pri dodržiavaní tu uvedených pokynov si toto zariadenie
môže dlhodobo udržať OPTIMÁLNY technický stav.
Nezabúdajte po každom cykle sušenia vyprázdniť zbernú
nádobku. Nezabúdajte po každom cykle sušenia vyčistiť
filtre (vyhľadajte časť Starostlivosť a údržba).
1. Otvorte dvierka a naložte bielizeň; vždy dodržujte pokyny na
visačkách k textíliám a neprekračujte predpísanú maximálnu
náplň pre jednotlivé programy (viď časť Programy). Nezabudnite
vyprázdniť vrecká. Uistite sa, či bielizeň neuviazla medzi dvierkami
a/alebo dverovým filtrom.
2. Zatvorte dvierka.
3. Stlačte tlačidlo Zapnuté/Vypnuté.
4. Vybete požadovaný program podľa typu prádla. LED tlačidla P
musí svietiť. Otáčaním ovládača vyberte požadovanú hodnotu
a následne ovládač stlačte pre potvrdenie voľby.
*MAX. NÁPLŇ 9 Kg (Dosušenie bielizne)
5. Ak je to potrebné, zvoľte si možnosti. Ak majú tieto možnosti
Bezpečnostné
pokyny,
Návod naotáčaním
používanie, Technické a energetické údaje spotrebiča si môžete
xxxx
aj podponuku, jednotlivé
položky
sa zobrazujú
VISAČKY
stiahnuť:
ovládača. Nakoniec
vždy stlačte ovládač pre potvrdenie voľby.
•
Na našej
stránke
Skontrolujte visačky na prádle, hlavne v prípade prvého vloženia do
6. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza
prewebovej
spustenie
cyklu.docs.whirlpool.eu
•
Pomocou
kódu znamenie. Na displeji je
sušičky. Nižšie sú uvedené najbežnejšie symboly:
7. Koniec cyklu sušenia
oznamujeQR
zvukové
•
Prípadne sa obráťte na náš popredajný servis (Telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri
upozornenie na ukončenie
cyklu.
Náplň
vytiahnite
hneď,
aby
sa
vloženéštítku
do sušičky.
kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, Môže
kódy zbyť
výrobného
vášho spotrebiča.
prádlo nepokrčilo.
8. Vypnite stroj tlačidlom Zapnuté/Vypnuté, otvorte dvierka a
Nie je možné sušiť v sušičke.
vyložte bielizeň. Ak stroj nevypnete manuálne, po uplynutí cca
Vysušiť pri vysokej teplote.
štvrť hodiny od skončenia cyklu sa stroj vypne kvôli úspore
energie sám.
Vysušiť pri nízkej teplote.
Pre prípad, že nie je možné uskutočniť posledný krok dostatočne
xxxxxxxxxxxx
Čas trvania týchto programov závisí od množstva náplne, od
typu textilu, od rýchlosti otáčania odstredivky na vašej pračke a
od prídavných funkcií, ktoré ste si naprogramovali.
U modelov s displejom sa čas trvania cyklov zobrazuje na
ovládacom paneli. Čas zostávajúci do konca programu sa počas
cyklu nepretržite monitoruje a aktualizuje, aby bol zobrazený
odhad čo najpresnejší.
P
PROGRAMY
Eco Bavlna
kg Max*
Štandardný program pre bavlnu, vhodný na sušenie normálne
mokrej bavlnenej bielizne. Z hľadiska spotreby energie je to
najvhodnejší program na sušenie bavlnenej bielizne. Údaje na
energetickom štítku vychádzajú z tohto programu.
Bavlna kg Max*
Na sušenie bavlnenej bielizne.
Zmieš.Bielizeň
kg 4
Toto je ideálny program na sušenie bavlny a syntetických
materiálov spolu.
Syntetika
kg 4
Na sušenie bielizne vyrobenej zo syntetických vlákien.
Jemná Bielizeň
kg 2
Na sušenie jemnej bielizne, ktorá vyžaduje šetrné
zaobchádzanie..
Vlna
kg 1
Sušenie vlnených textílií. Odporúča sa textílie pred sušením
prevrátiť naruby. Najhrubšie okraje, ktoré budú ešte vlhké,
nechajte voľne doschnúť.
Veľké Kusy
kg Max*
Sušenie bavlnenej posteľnej bielizne.
Rýchly 30'
kg 0,5
Sušenie bavlnených textílií po odstredení v pračke na
vysokých otáčkach
Košele
kg 3
Program určený na sušenie košieľ z bavlny alebo zmesí
bavlny so syntetickými vláknami.
Ľahké Žehlenie
V tomto programe sa textilné vlákna rozložia, aby sa
uľahčilo žehlenie a skladanie bielizne; nepoužívajte na ešte
mokré textílie. Vhodné pre menšie množstvá bavlnených a
zmesových bavlnených textílií.
Osvieženie
Krátky program určený na prevzdušnenie vláken a textílií
studeným vzduchom. Nepoužívajte tento program na ešte mokré
textílie. Môže sa používať s ľubovoľným objemom náplne, ale s
malými náplňami je samozrejme účinnejší. Doba trvania
programu je cca 20 minút.
Špeciálne
Pre nastavenie niektorého z nasledujúcich programov
použite ovládač, ktorým vyberiete a potvrdíte "Špeciálne
Programy". Otáčaním ovládača sa na displeji postupne zobrazujú
názvy dostupných programov. Požadovaný program potvrďte
stlačením ovládača.
• Džínsy
kg 3
Na sušenie bavlnenej džínsoviny a odevov vyrobených z
džínsoviny, ako sú nohavice a bundy.
• Minináplň kg 1
Malé množstvo bielizne
Úsporné sušenie malého množstva bielizne.
TLAČIDLÁ FUNKCIÍ
tieto tlačidlá slúžia na výber rôznych doplňujúcich funkcií,
ktorými možno upraviť zvolený program podľa vlastných potrieb.
Nie všetky prídavné funkcie sú dostupné pre každý program.
Niektoré funkcie nie sú kombinovateľné s inými, ktoré boli
nastavené predtým. Nekompatibilitu signalizuje zvukové
znamenie a/alebo blikajúce ukazovatele. Ak je daná funkcia
dostupná, bude príslušný ukazovateľ svietiť.
Niektoré možnosti môžu zostať v pamäti programu, ak boli
zvolené pre predchádzajúce sušenie v rovnakom programe.
• Športkg 4
Na sušenie športového oblečenia vyrobeného zo syntetiky alebo
bavlny.
• Hodváb
kg 0,5
Jemné sušenie hodvábnych odevov.
• Farebné
kg Max*
Jemný sušiaci program určený na farebné textílie.
• Páper. Bundy
kg 2,5
Sušenie páperových búnd, ktorým vracia ich prirodzenú
mäkkosť (2 bundy naraz).
PRÍDAVNÉ FUNKCIE
Po zvolení programu môžete podľa potreby nastaviť aj
niektoré ďalšie funkcie.
Dokončenie
Každý program má prednastavenú Dokončenie. V niektorých
prgramoch je možné nastaviť mieru zbytkovej vlhkosti prádla.
Stlačte príslušné tlačidlo možnosti, rozsvieti sa LED. Otáčaním
ovládača vyberiete požadovaný stupeň usušenia z dostupných
možností. Stlačením ovládača potvrdíte voľbu.
Na žehlenie: veľmi jemné sušenie. Je vhodné pre textílie, ktoré sa
budú hneď po usušení žehliť.
Na Ramienko: stupeň usušenia určený pre jemné textílie,
ktoré sa po sušení zavesia.
Do skrine: bielizeň bude pripravená na poskladanie a uloženie
do skrine.
Ext. suché do skrine: určené pre textílie, ktoré sa hneď po
usušení oblečú.
Čas Sušenia
V niektorých programoch je možné nastaviť dobu sušenia.
Stlačte príslušné tlačidlo možnosti, rozsvieti sa LED. Otáčaním
ovládača sa zobrazujú časy dostupné pre jednotlivé programy.
Stlačením ovládača sa potvrdí voľba.
Odložený Štart
h
Stlačte príslušné tlačidlo možnosti, LED sa rozsvieti. Otáčaním
ovládača sa zobrazujú dostupné časy pre jednotlivé programy.
Stlačením ovládača sa potvrdí voľba. Ak sa otvoria dvierka, po ich
opätovnom zatvorení musíte opäť stlačiť tlačidlo Štart/Pauza.
FreshCare+
Ak bielizeň zostane po skončení cyklu v bubne, je vystavená
množeniu baktérií. Táto funkcia ponúka možnosť potlačiť
množenie baktérií kontrolovaním teploty a otáčaním bubna. Táto
funkcia je činná maximálne 6 hodín po skončení nastaveného
programu. Ak bola táto možnosť zvolená pre predchádzajúce
sušenie, zostáva v pamäti.
Ak sa táto možnosť použije v kombinácii s odloženým štartom, spustí
sa protikrčivé ošetrenie aj pre odložený štart (Otáčanie bubna v
krátkych intervaloch).
Tlačidlá uzamknuté
Táto funkcia ponúka možnosť vypnúť všetky ovládače stroja
okrem tlačidla Zapnuté/Vypnuté (On/Off)
Zapnutý stroj:
• pre aktiváciu tejto možnosti podržte tlačidlo stlačené dovtedy,
kým sa nerozsvieti príslušný ukazovateľ.
• pre dezaktiváciu tejto možnosti podržte tlačidlo stlačené
dovtedy, kým príslušný ukazovateľ nezhasne.
Ak bola táto funkcia zvolená pre predchádzajúce sušenie, zostáva
v pamäti.
Cyklus sušenia vlny tejto sušicky
bol schválený spolocnostou The
Woolmark Company na sušenie
vlneného oblecenia s oznacením
„ pranie v rukách“ za predpokladu,
že ich budete sušit podla pokynov
vydaných výrobcom tejto sušicky.
Pri dalšej starostlivosti postupujte
podla pokynov uvedených na všitej etikete starostlivosti o
oblecenie. M1762 . Woolmark je certifikovaná značka v mnohých
krajinách.
SK
Rýchly sprievodca
ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL.
Voľba
6. Posuňte
rukoväť
filtrapoužívať,
dole a zatvorte
spodné
dvierka.
AbyCyklu
sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc,
Prv než
spotrebič
začnete
pozorne
si prečítajte
Totozaregistrujte,
tlačidlo umožňuje
ponuky
prosím,otvorenie
svoj spotrebič
na možností (pozri Bezpečnostné
7. Skontrolujte,
či
je
voľný
prívod
otvor
pre
nasávanie
vzduchu.
pokyny.
nasledujúce
možnosti). Po stlačení tlačidla otáčajte ovládačom
www.whirlpool.eu/register
pre výber možnosti a následne ovládač stlačte, čím potvrdíte voľbu. Filtre majú pre priebeh sušenia zásadný význam. Ich
úlohou je zachytiť usadeniny, ktoré sa vytvárajú počas
•
Rýchly
sušenia. Upchatie filtrov by znamenalo vážnu prekážku pre
Umožňuje rýchlejšie sušenie.
prúdenie vzduchu sušičkou; viedlo by to k predĺženiu časov
•
Jemný
sušenia, vyššej spotrebe energie a možnému poškodeniu
Umožňuje jemnejšie zaobchádzanie s bielizňou znížením teploty
sušičky. Ak by sa tieto operácie nevykonávali správnym
sušenia.
spôsobom, mohlo by to viesť k problémom s uvedením
•
Upoz Na Koniec Cyk
sušičky do chodu.
Táto funkcia aktivuje dlhotrvajúci zvukový signál na konci
cyklu. Aktivujte ju v prípade, ak si nie ste istí, či budete počuť
PREPRAVA A MANIPULÁCIA
normálny zvuk ukončenia cyklu. Ak bola táto funkcia zvolená pre
predchádzajúce sušenie, zostáva v pamäti.
Nikdy nezdvíhajte sušičku za vrchnú dosku.
1. Odpojte sušičku od prúdu.
2. Presvedčte sa, či sú dvierka a nádobka na vodu poriadne
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
Počas čistenia a vykonávania údržbárskych prác musí byť zatvorené.
3. Ak je odtoková hadica pripojená ku kanalizácii, znovu
sušička odpojená od elektrickej siete.
pripevnite odtokovú hadicu na zadnú stranu sušičky (pozri Návod
Vyprázdnenie zbernej nádobky na vodu po každom cykle na inštaláciu).
(viď obrázok A).
Spotreba energie
Vytiahnite nádobku zo sušičky a vyprázdnite ju do umývadla alebo
do iného vhodného odtoku; následne nádobku založte na miesto.
Vypnutý stav (Po) - Wattov
0.50
Sušičku nikdy nepoužívajte bez zbernej nádobky.
Zapnutý stav (Pl) - Wattov
1.00
Čistenie dverového filtra po každom cykle (viď obrázky
B).
Programy
Kg
kWh
Minúty
Vytiahnite filter a vyčistite jeho plochy od usadenín pod tečúcou
9
2.07
211
vodou alebo pomocou vysávača. Za účelom optimálneho výkonu
Eco Bavlna*
vysušte všetky filtre skôr, ako ich vložíte naspäť na svoje miesto
4.5
1.19
131
Eco Bavlna
Sušičku nikdy nepoužívajte bez nasadeného filtra.
Ako vytiahnuť dverový filter:
Syntetika
4
0.73
95
1. Otvorte dvierka a vytiahnite filter smerom hore.
*Je
to
program,
na
základe
ktorého
boli
stanovené
údaje
na ener2. Otvorte filter a očistite všetky jeho časti od usadenín. Nasaďte
getickom
štítku;
je
vhodný
na
sušenie
bežnej
bavlnenej
bielizne.
filter späť na miesto; uistite sa, či je zasunutý až na doraz s tesnením
Z hľadiska spotreby energií je to najúčinnejší program na sušenie
sušičky.
bavlnených textílií. (Štandardné východiskové nastavenie).
Čistenie spodného filtra po rozsvietení príslušného
ukazovateľa (viď obrázky C).
Inštalácia s tepelným čerpadlom
Vytiahnite filter a vyčistite jeho plochy od usadenín pod tečúcou V tepelnom čerpadle sa používajú skleníkové plyny, ktoré sa
vodou alebo pomocou vysávača. Odporúča sa čistiť tento
nachádzajú v hermeticky izolovanej jednotke. V hermeticky
filter po každom cykle, aby bol sušiaci výkon optimálny.
izolovanej jednotke sa nachádza 0.18 kg plynu R134a F. GWP =
Sušičku nikdy nepoužívajte bez nasadeného filter.
1430 (1 t C02).
Ako vytiahnuť spodný filter:
1. Otvorte spodné dvierka.
2. Uchopte rukoväť a vytiahnite spodný filter von.
3. Otvorte zadnú stenu filtra a odstráňte prípadné usadeniny z
vnútornej plochy sieťky.
4. Vyčistite komoru spodného filtra, pričom sa snažte nedotýkať
plechov.
5. Uzavrite zadnú stenu spodného filtra a založte ho na miesto;
skontrolujte, či je správne zasunutý.
OPIS SPOTREBIČA
1.
2.
3.
4.
Nádobka na vodu
Otvor pre nasávanie vzduchu
Spodný filter
Dverový filter
A
1
B
C
Bezpečnostné pokyny, Návod na používanie, Technické a energetické údaje spotrebiča si môžete
stiahnuť:
•
Na našej webovej stránke docs.whirlpool.eu
•
Pomocou QR kódu
•
Prípadne sa obráťte na náš popredajný servis (Telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri
4
2
kontaktovaní
nášho popredajného servisu
uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.
3
xxxx
xxxxxxxxxxxx
SK
Rýchly sprievodca
ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL.
PROBLÉMY
ICH
RIEŠENIA
Aby sme A
vám
mohli
lepšie poskytovať pomoc,
Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte
zaregistrujte,
svojsa
spotrebič
V prípade
poruchy siprosím,
skôr, než
obrátitenana servis zákazníckejBezpečnostné
podpory, preštudujte
nasledujúcu tabuľku. Závady sú často veľmi
pokyny.
banálnewww.whirlpool.eu/register
a na ich vyriešenie stačí niekoľko minút
Závada
Možná príčina
Zástrčka nie je zapojená do elektrickej zásuvky
Sušičku nie je
možné zapnúť
Elektrická zásuvka je vadná
Riešenie
Zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky
Skúste zapojiť do danej elektrickej zásuvky iný elektrospotrebič.
Nepoužívajte prepojovacie elektrické zariadenia ako sú adaptéry
alebo predlžovačky
Došlo k prerušeniu dodávky elektrického prúdu. Počkajte, až sa znova stabilizuje dodávka elektrického prúdu.
Sú otvorené dvierka
Je naprogramovaný časový odklad spustenia
cyklu.
Sušička nechce
spustiť program Nestlačili ste tlačidlo Štart/Pauza pre spustenie
programu
Ak je stroj vybavený funkciou Uzamknutie
tlačidiel, je aktivovaná táto funkcia.
Nebola vykonaná predpísaná údržba.
Sušenie trvá
veľmi dlho
Zvolený program, čas sušenia a/alebo stupeň
usušenia nie sú vhodné pre typ textílií, ktoré
sú naložené do sušičky alebo pre naložené
množstvo textílií.
Textílie sú príliš mokré
Sušička môže byť preťažená
Program
neskončil.
Mohlo dôjsť k prerušeniu dodávky elektrického
prúdu.
Zatvorte dvierka
Ak je sušička vybavená touto funkciou, počkajte, až uplynie
naprogramovaný čas odkladu alebo sušičku vypnite a znova zapnite,
aby sa zresetovala. Vyhľadajte časť Prídavné funkcie.
Stlačte tlačidlo Štart/Pauza
Vyhľadajte časť Prídavné funkcie, kde zistíte, či je nastavené
uzamknutie tlačidiel a túto funkciu vypnite. Vypnúť stroj na vyradenie
tejto funkcie nestačí
Vyhľadajte časť Starostlivosť a údržba a vykonajte všetky predpísané
práce.
Vyhľadajte časť Programy a prídavné funkcie, kde si nájdete
najvhodnejší program a možnosti pre textílie v sušičke.
Nechajte prebehnúť prací cyklus s vysokými otáčkami odstredivky,
aby sa textil zbavil čo najväčšieho množstva vody.
Vyhľadajte časť Programy, kde si overíte, aká je maximálna prípustná
hmotnosť náplne pre jednotlivé programy.
V prípade výpadku elektrického prúdu je potrebné stlačiť tlačidlo
Štart/Pauza, aby sa cyklus opäť spustil.
Svetelné ukazovatele
Zberná
nádobka na
Zberná nádobka je plná
vodu
Dverový filter Porucha prúdenia vzduchu potrebného pre
a/alebo spodný činnosť zariadenia
filter *
Spodný filter*
Spodný filter sa musí vyčistiť
Na displeji svieti Snímače na stroji zaznamenali poruchu.
"Fault FX EX"
DEMO
Cyklus trvá
niekoľko minút.
Sušička je nastavená do režimu DEMO. (demo
mód)
Vyprázdnite zbernú nádobku. Vyhľadajte časť Starostlivosť a údržba.
Vyčistite dverový filter, spodný filter a skontrolujte, či je voľný prívod
otvor pre nasávanie vzduchu. Ak by sa tieto operácie nevykonávali
správnym spôsobom, mohlo by to viesť k poškodeniu sušičky.
Vyčistite spodný filter. Vyhľadajte časť Starostlivosť a údržba.
Vypnite sušičku a odpojte ju od elektrickej siete. Ihneď otvorte
dvierka a vyložte bielizeň, aby sa rozptýlilo nahromadené teplo.
Počkajte asi 15 minút. Opäť pripojte sušičku k elektrickej sieti, naložte
do nej bielizeň a znova spusťte cyklus sušenia.
Ak problém pretrváva, kontaktujte servis zákazníckej
podpory a poskytnite im abecedno-číslicové kódy, ktoré
blikajú na displeji.
Príklad: F3 a E2
Zrušte režim DEMO. Nasledujúce kroky je poítrebné robiť zaradom,
bez prerušovaia. Zapnite a vpynite zariadenie. Stlačte tlačidlá č. 2 a 13,
a podržte, kým nezaznie zvukové znamenie.
Opäť zapnite zariadenie. Bude signalizované zrušenie režimu DEMO.
*Poznámka: Niektoré modely sú samočistiace; nie sú vybavené spodným filtrom, vyhľadajte časť Starostlivosť a údržba.
Bezpečnostné pokyny, Návod na používanie, Technické a energetické údaje spotrebiča si môžete
stiahnuť:
•
Na našej webovej stránke docs.whirlpool.eu
•
Pomocou QR kódu
•
Prípadne sa obráťte na náš popredajný servis (Telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri
kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising